Постанова КМУ від 24.02.2021 р. № 157

24 Лютого 2021 12:39 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24.02.2021 р. № 157

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 917; 2020 р., № 10, ст. 373, № 89, ст. 2851), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр УкраїниД.Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 лютого 2021 р. № 157

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я

 1. Пункт 3 доповнити підпунктом 8 такого змісту:

«8) на закупівлю медичних виробів та допоміжних засобів до них для проведення лабораторних досліджень (тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2) методом полімеразної ланцюгової реакції відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Державним секретарем її Британської Величності, що діє через Департамент з гарантування експортних кредитів, який функціонує як Агентство експортного фінансування Сполученого Королівства, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2020 р. № 1207, за умови фінансування 15 відсотків їх вартості за рахунок бюджетних коштів загального фонду державного бюджету та фінансування 85 відсотків їх вартості за рахунок бюджетних коштів спеціального фонду державного бюджету (кредитних коштів) на підставі письмових домовленостей (меморандуму, угоди, базової угоди, договору, контракту тощо).».

 1. В абзаці другому пункту 4 слова «(далі — порядок виконання програм)» виключити.
 2. Пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. МОЗ затверджує номенклатуру товарів, що закуповуватимуться за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за бюджетні кошти в наступному бюджетному періоді (далі — номенклатура), до 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому будуть здійснюватися закупівлі.».

 1. У пункті 11 слова «відповідно до порядку виконання програм» замінити словами «МОЗ або за дорученням МОЗ державним підприємством «Медичні закупівлі України» як власником товару».
 2. У першому реченні пункту 12 слова «відповідно до порядку виконання програм» виключити.
 3. Пункт 14 викласти в такій редакції:

«14. Заявки на закупівлю товарів і послуг подаються структурними підрозділами з питань охорони здоров’я, закладами охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ (далі — підпорядковані установи), до МОЗ, крім заявок на закупівлю продуктів лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів та допоміжних засобів до них для проведення лабораторних досліджень (тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2) методом полімеразної ланцюгової реакції.

Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я запитують інформацію щодо потреби у товарах, зокрема у закладів охорони здоров’я приватної форми власності та фізичних осіб — підприємців, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг з НСЗУ договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Потреба в імунобіологічних препаратах (вакцинах), медичних виробах та допоміжних засобах до них для проведення лабораторних досліджень (тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2) методом полімеразної ланцюгової реакції визначається МОЗ на національному рівні з територіальним розподілом.».

 1. Абзац перший пункту 15 викласти в такій редакції:

«15. Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я, підпорядковані установи складають заявки щодо потреби в закупівлі за бюджетні кошти згідно з номенклатурою (крім заявок для забезпечення продуктами лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, та для задоволення потреби в імунобіологічних препаратах (вакцинах), медичних виробах та допоміжних засобах до них для проведення лабораторних досліджень (тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2) методом полімеразної ланцюгової реакції) та забезпечують їх подання МОЗ до 1 жовтня року, що передує бюджетному періоду, в якому будуть здійснюватися закупівлі.».

 1. У пункті 17:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

«17. Заявки на закупівлю товарів і послуг складаються згідно з фактичною потребою підпорядкованих установ, закладів охорони здоров’я, а також фізичних осіб — підприємців відповідного регіону, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг з НСЗУ договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, а також з урахуванням ефективності використання бюджетних коштів, обґрунтування потреби в таких товарах і послугах, а також залишків товарів і послуг та очікуваних поставок товарів, зокрема таких, що закуплені за кошти минулих періодів та отримані з інших джерел, не заборонених законом, у межах загальної суми бюджетних призначень, які були визначені за кожним напрямом використання коштів.»;

2) друге речення абзацу другого викласти в такій редакції: «Заявка, подана структурним підрозділом з питань охорони здоров’я, підпорядкованою установою, є підставою для обов’язкового приймання структурними підрозділами з питань охорони здоров’я, підпорядкованими установами, закладами охорони здоров’я, закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності, а також фізичними особами — підприємцями, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг з НСЗУ договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій товарів і послуг, закуплених за кошти державного бюджету, за умови дотримання умов закупівлі, що зазначені в інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, або наявності письмового погодження постачання товару з іншими характеристиками.»;

3) в абзаці третьому слова «, поданих відповідно до порядку виконання програм» виключити.

 1. У пункті 18:

1) у першому реченні абзацу першого слова «відповідно до порядку виконання програм» виключити;

2) перше і друге речення абзацу другого викласти в такій редакції: «Коригування заявок на закупівлю товарів і послуг, поданих структурними підрозділами з питань охорони здоров’я та підпорядкованими установами, здійснюється МОЗ або за дорученням МОЗ державним підприємством «Медичні закупівлі України» як власником товару пропорційно фактичному обсягу фінансування видатків, зокрема в разі зменшення та/або збільшення обсягів фінансування за окремим напрямом закупівель товарів і послуг, крім напрямів, що стосуються вірусних гепатитів, туберкульозу, ВІЛ-інфекції, імунопрофілактики, донорства крові, замісної підтримувальної терапії та інфекційних захворювань, що супроводжуються високим рівнем летальності. Зазначені напрями потребують погодження з державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».».

 1. Абзац одинадцятий пункту 19 викласти в такій редакції:

«Постачання товарів і послуг структурним підрозділам з питань охорони здоров’я для подальшого забезпечення ними закладів охорони здоров’я, зокрема приватної форми власності, підпорядкованим установам, закладам охорони здоров’я, а також фізичним особам — підприємцям, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг з НСЗУ договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій згідно з умовами укладених договорів про закупівлю товарів і послуг на підставі заявок на закупівлю товарів і послуг за бюджетні кошти (крім заявок для забезпечення продуктами лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію) здійснюється уповноваженими МОЗ підприємствами та/або іншими суб’єктами господарювання.».

 1. У пункті 20:

1) перше речення абзацу першого після слів «трьох робочих днів» доповнити словами «від дня видання МОЗ наказу про розподіл товару»;

2) абзац другий замінити абзацами такого змісту:

«Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я також розподіляють товари, придбані за рахунок бюджетних коштів МОЗ або за дорученням МОЗ державним підприємством «Медичні закупівлі України», у строк, що не перевищує трьох робочих днів від дня видання МОЗ наказу про розподіл товару, між закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності, а також фізичними особами — підприємцями, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики та товари за умови укладення ними як надавачами медичних послуг з НСЗУ договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Заклади охорони здоров’я, що надають стаціонарну акушерсько-гінекологічну і неонатологічну допомогу, отримують імунобіологічні препарати (вакцини) незалежно від наявності договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладених з НЗСУ.

Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я у строк, що не перевищує двох робочих днів від дня видання керівником структурного підрозділу з питань охорони здоров’я наказу про розподіл товарів, повідомляють про здійснений розподіл державному підприємству «Медичні закупівлі України» як власнику товару шляхом надсилання засобами електронного зв’язку копії наказу про розподіл товарів з обов’язковим зазначенням найменувань закладів охорони здоров’я, інформації про фізичних осіб — підприємців відповідного регіону, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг з НСЗУ договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, на адресу яких здійснюється постачання товару, їх місцезнаходження, прізвищ, імен, по батькові осіб, відповідальних за отримання товару, та їх контактних даних.».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

 1. У пункті 22 та абзаці другому пункту 23 слова «відповідно до порядку виконання програм» виключити.
 2. Пункт 24 доповнити абзацом такого змісту:

«Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я, підпорядковані установи, заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності, а також фізичні особи — підприємці, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, надсилають двічі на місяць (за використання товару протягом 1–15 числа звітного місяця — до 20 числа звітного місяця; за використання товару протягом 16–31 числа звітного місяця — до 6 числа місяця, наступного за звітним) державному підприємству «Медичні закупівлі України» в установлений ним спосіб інформацію про використання та залишки поставлених державним підприємством «Медичні закупівлі України» товарів (у разі наявності).».

 1. У пункті 25:

1) в абзаці першому слова «відповідно до порядку виконання програм» виключити;

2) абзац другий викласти в такій редакції:

«Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» проводить моніторинг рівня забезпечення препаратами та медичними виробами закладів охорони здоров’я за напрямами, що стосуються вірусних гепатитів, туберкульозу, ВІЛ-інфекції, імунопрофілактики, донорства крові, замісної підтримувальної терапії та інфекційних захворювань, що супроводжуються високим рівнем летальності.»;

3) в абзаці третьому слова «відповідно до порядку виконання програм» виключити.

 1. Доповнити Порядок розділом такого змісту:

«Особливості використання коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету

 1. Джерелом фінансування видатків за спеціальним фондом державного бюджету є надходження коштів кредиту Уряду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (далі — кредитор), що залучається державою з метою закупівлі медичних виробів та допоміжних засобів до них для проведення лабораторних досліджень (тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2) методом полімеразної ланцюгової реакції (далі — проект).
 2. Закупівля медичних виробів та допоміжних засобів до них для проведення лабораторних досліджень (тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2) методом полімеразної ланцюгової реакції здійснюється державним підприємством «Медичні закупівлі України» на підставі письмових домовленостей (меморандуму, угоди, базової угоди, договору, контракту тощо) з виробником із Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (далі — постачальник).
 3. Міністр фінансів від імені держави укладає кредитний договір (угоду про надання кредиту) з Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії на умовах, визначених відповідною постановою Кабінету Міністрів України.
 4. За рахунок коштів кредиту здійснюється часткове фінансування проекту до 85 відсотків загальної суми письмових домовленостей (меморандуму, угоди, базової угоди, договору, контракту тощо), а також може здійснюватись фінансування страхової премії (премії за ризик), що розраховується відповідно до правил Угоди ОЕСР.
 5. Вибірка коштів кредиту здійснюється на користь постачальника, а також на користь кредитора у разі фінансування страхової премії (премії за ризик) на підставі документів, наданих постачальником, відповідно до письмових домовленостей (меморандуму, угоди, базової угоди, договору, контракту тощо) та кредитного договору (угоди про надання кредиту). На підставі визначених документів, погоджених державним підприємством «Медичні закупівлі України» та МОЗ, Мінфін подає кредитору запит на отримання кредиту відповідно до кредитного договору (угоди про надання кредиту).
 6. Валютою розрахунків та платежів за кредитним договором (угодою про надання кредиту) є фунти стерлінгів. В обліку виконання державного бюджету використання бюджетних коштів відображається в еквіваленті національної валюти за офіційним курсом Національного банку на дату проведення операції.
 7. Мінфін надає Казначейству розпорядження про відображення операцій за спеціальним фондом державного бюджету в частині здійснення державних запозичень, а також подає державному підприємству «Медичні закупівлі України» та МОЗ інформацію про вибірку коштів кредиту.
 8. Казначейство забезпечує відображення операцій у частині здійснення державних запозичень органами Казначейства в обліку та звітності про виконання бюджетів. Відображення видатків в обліку виконання державного бюджету за відповідними кодами бюджетної класифікації здійснюється органами Казначейства в установленому законодавством порядку.
 9. Кредитні кошти, що спрямовуються на фінансування проекту, використовуються виключно за призначенням в установленому законом порядку і не можуть бути використані в інших цілях. Бюджетні кошти за спеціальним фондом не використовуються для сплати податків, зборів та митних платежів, на погашення штрафних санкцій та/або пені, що можуть виникати у рамках реалізації проекту.
 10. Кошти, передбачені у спеціальному фонді державного бюджету, спрямовуються для фінансування письмових домовленостей (меморандуму, угоди, базової угоди, договору, контракту тощо) про закупівлю товарів і послуг на безповоротній основі.».
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті