Проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до Постанови кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411»

27 Серпня 2021 3:46 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Постанови кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411»

1. Мета

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411» (далі — проєкт акта) розроблено з метою імплементації реабілітаційної складової на базі чинних реєстрів медичних записів та медичних висновків інформаційної системи у сфері охорони здоров’я (далі — порядок).

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проєкт акта розроблено на виконання доручення Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля від 01.02.2021 № 53301/1/1-20 відповідно до Закону України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я».

Станом на сьогодні існують проблеми врегулювання правових, організаційних та економічних засад проведення реабілітації особи з обмеженнями повсякденного функціонування у сфері охорони здоров’я з метою досягнення та підтримання оптимального рівня функціонування у її середовищі.

Зазначена проблема полягає не лише в недосконалому нормативно-правовому регулюванні питання реабілітації у сфері охорони здоров’я, але й у відсутності кроків щодо інформатизації системи реабілітації в Україні.

Наразі в електронній системі охорони здоров’я запущено єдину електронну медичну картку, формування наповнення якої реалізується підключеними до електронної системи охорони здоров’я надавачами медичних послуг.

З огляду на зазначене, існує потреба в імплементації реабілітаційної складової на базі чинних реєстрів медичних записів та медичних висновків інформаційної системи у сфері охорони здоров’я з метою забезпечення ведення медичних записів з урахуванням моделі Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я; забезпечення оперативного, прозорого, неупередженого та якісного обліку потреб осіб у реабілітації, технічних та інших засобах реабілітації; забезпечення ефективності надання реабілітаційної допомоги; інформаційної взаємодії з Єдиною інформаційно-аналітичною системою управління соціальною підтримкою населення України центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики; моніторингу та оцінювання кількості, якості та результативності наданої реабілітаційної допомоги та наданих технічних та інших засобів реабілітації.

3. Основні положення проєкту акта

Проєктом акта пропонується:

внести зміни до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411.

4. Правові аспекти

У цій сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

Закони України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту акта не потребує фінансування з державного та/або місцевого бюджетів і здійснюватиметься за рахунок і в межах коштів бюджетів, затверджених на відповідний рік.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України буде оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України для проведення публічного громадського обговорення.

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, тому не потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю, Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю, їх спілками, Уповноваженим із захисту державної мови.

Проєкт акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, тому не потребує погодження з Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Проєкт акта потребує погодження з Міністерством юстиції України, Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Проєкт акта потребує погодження з Національною службою здоров’я України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Міністерством цифрової трансформації України.

7. Оцінка відповідності

У проєкті акта відсутні положення що:

стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і

основоположних свобод;

впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень,

пов’язаних з корупцією;

створюють підстави для дискримінації.

Проєкт акта буде направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи.

Громадська антидискримінаційна, громадська антикорупційна, громадська гендерно-правова експертизи не проводились.

8. Прогноз результатів

Реалізація проєкту акта не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Реалізація проєкту акта сприятиме зміцненню і збереженню громадського здоров’я.

Прийняття проєкту акта забезпечить створення нормативно-правової бази щодо запуску Порядку та визначення механізму його функціонування, що дозволить забезпечити ведення медичних записів з урахуванням моделі Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я; оперативний, прозорий, неупереджений та якісний облік потреб осіб у реабілітації, технічних та інших засобах реабілітації; забезпечення ефективності надання реабілітаційної допомоги; інформаційної взаємодії з Єдиною інформаційно-аналітичною системою управління соціальною підтримкою населення України центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики; моніторинг та оцінювання кількості, якості та результативності наданої реабілітаційної допомоги та наданих технічних та інших засобів реабілітації.

Прогнозними значеннями показників результативності проєкту акта є:

  • кількість, якість та результативність проведеної реабілітації;
  • кількість та якість реалізованих засобів реабілітації.

Вплив на інтереси заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного впливу
Заклади охорони здоров’я та фізичні особи-підприємці, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики Позитивний вплив У короткостроковій перспективі очікується позитивний вплив через зменшення адміністративного навантаження на медичних працівників, які надають реабілітаційну допомогу у сфері охорони здоров’я.У середньостроковій перспективі очікується позитивний вплив через зменшення паперового документообігу та економії часу внаслідок звільнення медичних працівників від обов’язку вести первинну облікову документацію за затвердженими формами на папері у разі внесення відповідних медичних записів до електронної системи охорони здоров’я
Пацієнти Позитивний вплив У короткостроковій та середньостроковій перспективах очікується позитивний вплив через впровадження автоматизованого сервісу замовлення і придбання реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації. Також очікується позитивний вплив через забезпечення рівня якості якості реалізованих засобів реабілітації.

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Проєкт

оприлюднений на сайті МОЗ

25.08.2021 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я

Відповідно до Закону України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я» (Офіційний вісник України, 2018 р. № 46, ст. 1604; 2019 р., № 51, ст. 1745; 2020 р., № 40, ст. 1294), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я

У Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я» (Офіційний вісник України, 2018 р. № 46, ст. 1604; 2019 р., № 51, ст. 1745; 2020 р., № 40, ст. 1294) після пункту 8 доповнити новим пунктом 81 такого змісту:

«81. Застосування електронної системи охорони здоров’я щодо реабілітації

Електронна система охорони здоров’я та інтегровані з нею інформаційно-телекомунікаційні системи окрім іншого забезпечують виконання таких функцій, пов’язаних із реабілітацією:

1) ведення медичних записів з урахуванням моделі Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я;

2) забезпечення оперативного, прозорого, неупередженого та якісного обліку потреб осіб у реабілітації, технічних та інших засобах реабілітації;

3) забезпечення ефективності надання реабілітаційної допомоги;

4) інформаційна взаємодія із Єдиною інформаційно-аналітичною системою управління соціальною підтримкою населення України центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики;

5) моніторинг та оцінювання кількості, якості та результативності наданої реабілітаційної допомоги та наданих технічних та інших засобів реабілітації.».

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку функціонування електронної
системи охорони здоров’я»

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта
Порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411
8. Функціональні можливості електронної системи охорони здоров’я повинні забезпечувати:

(…)

Підпункт відсутній

8. Функціональні можливості електронної системи охорони здоров’я повинні забезпечувати:

(…)

«81. Застосування електронної системи охорони здоров’я щодо реабілітації

Електронна система охорони здоров’я та інтегровані з нею інформаційно-телекомунікаційні системи окрім іншого забезпечують виконання таких функцій, пов’язаних із реабілітацією:

1) ведення медичних записів з урахуванням моделі Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я;

2) забезпечення оперативного, прозорого, неупередженого та якісного обліку потреб осіб у реабілітації, технічних та інших засобах реабілітації;

3) забезпечення ефективності надання реабілітаційної допомоги;

4) інформаційна взаємодія із Єдиною інформаційно-аналітичною системою управління соціальною підтримкою населення України центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики;

5) моніторинг та оцінювання кількості, якості та результативності наданої реабілітаційної допомоги та наданих технічних та інших засобів реабілітації.».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті