Проєкти примірних програм підготовки в інтернатурі за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

01 Грудня 2021 12:34 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонуються проєкти примірних програм підготовки в інтернатурі за спеціальностями галузі знань 22 « Охорона здоров’я», а саме проєкти:

 1. Примірної програми проходження в інтернатурі за спеціальністю Анестезіологія та інтенсивна терапія»;
 2. Примірної програми проходження в інтернатурі за спеціальністю Медицина невідкладних станів;
 3. Примірної програми проходження в інтернатурі за спеціальністю Внутрішні хвороби;
 4. Примірної програми проходження в інтернатурі за спеціальністю Офтальмологія;
 5. Примірної програми проходження в інтернатурі за спеціальністю Загальна практика — сімейна медицина;
 6. Примірної програми проходження в інтернатурі за спеціальністю Медична психологія;
 7. Примірної програми проходження в інтернатурі за спеціальністю Отоларингологія;
 8. Примірної програми проходження в інтернатурі за спеціальністю Радіологія;
 9. Примірної програми проходження в інтернатурі за спеціальністю Педіатрія;
 10. Примірної програми проходження в інтернатурі за спеціальністю Хірургія;
 11. Примірної програми проходження в інтернатурі за спеціальністю — Акушерство та гінекологія;
 12. Примірної програми проходження в інтернатурі за спеціальністю Стоматологія;
 13. Примірної програми проходження в інтернатурі за спеціальністю Патологічна анатомія;
 14. Примірної програми проходження в інтернатурі за спеціальністю Дерматовенерологія;
 15. Примірної програми проходження в інтернатурі за спеціальністю Дитяча хірургія;
 16. Примірної програми проходження в інтернатурі за спеціальністю Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія;
 17. Примірної програми проходження в інтернатурі за спеціальністю Психіатрія;
 18. Примірної програми проходження в інтернатурі за спеціальністю Фізична та реабілітаційна медицина;
 19. Примірної програми проходження в інтернатурі за спеціальністю Епідеміологія;
 20. Примірної програми проходження в інтернатурі за спеціальністю Фармація;
 21. Примірної програми проходження в інтернатурі за спеціальністю Неврологія;
 22. Примірної програми проходження в інтернатурі за спеціальністю Інфекційні хвороби;
 23. Примірної програми проходження в інтернатурі за спеціальністю Ортопедія і травматологія.
 • Проєкти примірних програм підготовки в інтернатурі окремо по кожній спеціальності розроблено з метою визначення єдиного комплексу освітніх та практичних компонентів з метою забезпечення набуття лікарями (провізорами)- інтернами компетентностей, необхідних для отримання кваліфікації лікаря- спеціаліста або провізора-спеціаліста, який ґрунтується на академічній доброчесності, медичній та фармацевтичній етиці та деонтології, доказовій медицині.

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом медичних кадрів, освіти науки МОЗ України протягом 14 днів з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7. e-mail: [email protected] тел. 253-24-44

Проєкт

Оприлюднено на сайті МОЗ України

26.11.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

ПРИМІРНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ В ІНТЕРНАТУРІ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ФАРМАЦІЯ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 22 «Охорона здоров’я» »

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ НА ДОДИПЛОМНОМУ

РІВНІ ОСВІТИ – 226 «Фармація, промислова фармація»

Розроблено групою експертів МОЗ з деяких

питань проходження інтернатури за

спеціальністю «Фармація», склад якої

затверджено наказом Міністерства охорони

здоров’я України від 1.11. 2021 № 2390

(додається)

Рецензовано групою експертів МОЗ України

за напрямом «Фармація», склад якої

затвердженою наказом Міністерства

охорони здоров’я України

від 28.10.2020 № 2455

Примірну програму розглянуто після

надходження всіх зауважень та пропозицій.

ВСТУП

Інтернатура (первинна спеціалізація) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників з метою присвоєння звання «фармацевт-спеціаліст» зі спеціальності «Фармація». Для працевлаштування на посаду фахівці з вищою фармацевтичною освітою проходження інтернатури є обов’язковим. Тривалість навчання складає 1 рік.

Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної та теоретичної підготовки інтернів, їх професійної готовності до самостійної діяльності за фахом.

Метою підготовки в інтернатурі є забезпечення набуття інтернами компетентностей, необхідних для отримання кваліфікації фармацевта — спеціаліста, який ґрунтується на академічній доброчесності, фармацевтичній етиці та деонтології, доказовій медицині. Примірна програма підготовки в інтернатурі — єдиний комплекс освітніх та практичних компонентів, спланованих і організованих закладами вищої освіти і базами стажування інтернів.

Програма підготовки в інтернатурі складається з двох частин: освітньої та практичної. Освітня частина інтернатури проводиться в закладі вищої освіти, що здійснює підготовку інтернів. Тривалість освітньої частини інтернатури складає 3 місяці. Практична частина інтернатури проводиться на базі стажування та триває 8 місяців. По закінченню терміну підготовки в інтернатурі інтерни проходять підсумковий контроль у формі атестації на визначення знань і практичних навичок з присвоєнням звання «фармацевт- спеціаліст» зі спеціальності «Фармація».

Атестація інтернів включає:

 • ліцензійний інтегрований іспит Крок 3 «Фармація»;
 • іспит з оволодіння практичними навичками і вміннями,
 • співбесіда за результатами проходження інтернатури.

І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

Спеціальність «Фармація» галузь знань 22 «Охорона здоров’я»
Складник системи освіти Освіта дорослих, післядипломна освіта у сфері охорони здоров’я, спеціалізація (первинна)
Кваліфікація Професійна кваліфікація Фармацевт-спеціаліст
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за освітніми програмами відповідної спеціальності На  програму  підготовки  в  інтернатурі  зараховуються громадяни України за умови отримання ними:

– вища  освіта  другого  (магістерського)  рівня  галузі знань   22   «Охорона   здоров’я»   за   спеціальністю   226 «Фармація,  промислова   фармація», спеціалізація «Фармація» або повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом  підготовки «Фармація»   спеціальність «Фармація»;

Форма проходження інтернатури Очна
Мова (и) Українська
Академічні права Безперервний  професійний  розвиток.  Можлива  подальша
інтерна підготовка  на  третьому  (освітньо-науковому)  рівні  вищої освіти.    Робочі    місця    у    закладах    охорони    здоров¢я, самостійне працевлаштування.
Моніторинг та Відповідно   до   наказу   Міністерства   охорони   здоров’я
оцінювання України       від    22    червня    2021    року    № 1254    «Про затвердження  Положення  про  інтернатуру  та  вторинну лікарську  (провізорську)  спеціалізацію»,  зареєстроване  в Міністерстві  юстиції  України  17  серпня  2021  року  за № 1081/36703 № 1254
Рівень оволодіння Для      кожної      компетентності      рівень      оволодіння визначається у діапазоні від «А» до «D»:
А: Має знання, описує фахову ситуацію
В: Виконує, демонструє під наглядом.
С: Виконує, демонструє самостійно.
D: Вчить  або  контролює  інших  у  виконанні,  управлінні, демонстрації.
Обсяг програми 1 рік (1980 годин), 66,0 кр. ECTS
Практична частина: 1440 годин (48,0 кр.)
Освітня частина: 540 годин (18,0 кр.)
Додаткова програма:
Соціально-комунікативна взаємодія у фармації

 

Рік

підготовки

Форма

навчання

додипломної підготовки

інтерна

Практична частина

підготовки в інтернатурі

Освітня частина

підготовки в інтернатурі

Державна атестація
початок закінчення початок закінчення
 

 

1

ДЕННА серпень березень квітень червень два тижні

останнього місяця освітньої частини

 

ЗАОЧНА

 

квітень

 

листопад

 

грудень

 

лютий

 

ІІ. ГРАФІК ОСВІТНЬОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИН ПІДГОТОВКИ В ІНТЕРНАТУРІ

Тривалість підготовки в інтернатурі: 1 рік (1980 годин; 66,0 кредитів ECTS).

Освітня частина: (заклади вищої або післядипломної освіти) 3 місяці (540 години; 18,0 кредитів ECTS).

Практична частина: (бази стажування) 8 місяців (1440 годин; 48,0 кредитів ECTS).

 1. Для фармацевтів-інтернів денної форми навчання
Рік підготовки МІСЯЦІ
VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII
І Б Б Б Б Б Б Б Б К К К В

Б – практична частина підготовки на базі стажування;

К – освітня частина підготовки — навчання на кафедрі;

В – відпустка.

 1. Для фармацевтів-інтернів заочної форми навчання
Рік підготовки МІСЯЦІ
IV V VI VII VIIІ IX X XI XII I II III
І Б Б Б Б Б Б Б Б К К К В

 

Б – практична частина підготовки на базі стажування;

К – освітня частина підготовки — навчання на кафедрі;

В – відпустка.

ІІІ. ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПО ЗАКІНЧЕННЮ ІНТЕРНАТУРИ

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та критично осмислювати й вирішувати практичні проблеми у професійній фармацевтичній діяльності, інтегрувати знання, формулювати судження за недостатньої або обмеженої інформації; зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та їх обґрунтованість до фахової та нефахової аудиторії.
Загальні компетентності ЗК 1. Здатність до аналізу, синтезу, оцінки та критичного мислення, вчитися і бути сучасно навченим, здатність до самоосвіти.

ЗК 2. Здатність до вибору стратегії спілкування, співпраці в команді, гнучкості, адаптивності, управління часом, лідерства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійні компетентності

 

ПК. 1. Здатність організовувати та здійснювати діяльність аптечного закладу (аптеки, аптечного складу) із забезпечення населення і закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та медичними виробами, відповідно до принципів і завдань державної політики у фармацевтичній сфері, законодавчих та нормативно-правових актів України, правил належних фармацевтичних практик, рекомендацій європейських та міжнародних організацій (ВООЗ, FIP, ІСН, PIC/S,

ЕМА), зокрема, в умовах надзвичайних ситуацій.

ПК. 2. Здатність здійснювати відпуск лікарських засобів та медичних виробів, товарів аптечного асортименту, проводити інформаційно-просвітницьку роботу, консультування і фармацевтичну опіку, здатність проводити фармакоекономічний аналіз та оцінку медичних технологій для раціонального використання лікарських засобів, здійснювати моніторинг ефективності та безпеки їх застосування, зокрема, у разі появи побічних реакцій, виникненні

сумнівів стосовно якості, дотримуватись правил промоції та рекламування лікарських засобів.

ПК. 3.   Здатність   організовувати   та   здійснювати   діяльність з виробництва (виготовлення) екстемпоральних ліків, гомеопатичних та косметичних засобів, зокрема, які вимагають специфічного способу застосування з урахуванням біофармацевтичних аспектів, відповідно до правил Належних практик.
ПК. 4. Здатність здійснювати контроль якості лікарських засобів, дієтичних добавок, гомеопатичних та косметичних засобів з використанням різних методів контролю під час виробництва, оптової і роздрібної торгівлі та імпорту, транспортування та зберігання, запобігати потраплянню в обіг неякісних, фальсифікованих і незареєстрованих лікарських засобів та передавати їх на утилізацію (знищення).
ПК. 5. Здатність проводити аналіз соціально-економічних процесів у фармації, системи фармацевтичного забезпечення населення та її складових, прогнозувати та розраховувати основні економічні показники діяльності фармацевтичних закладів, формувати ціни на лікарські засоби та медичні вироби, , та ефективний розвиток фармацевтичних закладів за елементами комплексу маркетингу з урахуванням ринкових процесів.
ПК. 6. Здатність розробляти, впроваджувати та застосовувати підходи менеджменту у професійній діяльності фармацевтичних організацій, застосовувати принципи HR-менеджменту й самоменеджменту,   демонструвати   та   застосовування у практичній діяльності комунікативні навички спілкування та навички лідерства і підприємливості.
Компетентність ПК. 1 Здатність організовувати та здійснювати діяльність аптечного закладу (аптеки, аптечного складу) із забезпечення населення і закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та медичними виробами, відповідно до принципів і завдань державної політики у фармацевтичній сфері, законодавчих та нормативно- правових актів України, правил належних фармацевтичних практик, рекомендацій європейських та міжнародних організацій (ВООЗ, FIP, ІСН, PIC/S, ЕМА), зокрема, в умовах надзвичайних ситуацій.
Знання Уміння та навички
1. Чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують фармацевтичну діяльність.

2. Законодавча база України щодо підприємницької діяльності.

3. Завдання державної політики та механізми державного регулювання фармацевтичної діяльності.

4. Правила належних фармацевтичних практик, рекомендацій європейських та міжнародних організацій (ВООЗ, FIP, ІСН, PIC/S, ЕМА).

5. Принципи організації фармацевтичного забезпечення населення.

6. Принципи організації фармацевтичного забезпечення в умовах надзвичайних ситуацій.

7. Соціальні тенденції розвитку фармації.

8. Організаційно-правові засади діяльності аптечних закладів.

9. Соціальна відповідальність організацій.

10. Стратегічне та операційне управління фармацевтичними закладами.

11. Роль фармацевта у впровадженні Стратегій ВООЗ та державної політики України.

1. Використовувати у професійній діяльності нормативно-правовими актами, що регламентують фармацевтичну діяльність в Україні.

2. Відстежувати та визначати зміни і доповнення у вітчизняному фармацевтичному законодавстві та за кордоном.

3. Застосовувати механізми державного регулювання фармацевтичної діяльності.

4. Імплементувати правила належних фармацевтичних практик, рекомендації європейських та міжнародних організацій (ВООЗ, FIP, ІСН, PIC/S, ЕМА).

5. Визначати показники потреби в обсягах фармацевтичної допомоги.

6. Планувати організаційно-управлінські заходи щодо забезпечення населення та закладів охорони здоров¢я лікарськими засобами та іншими товарами аптечного асортименту.

7. Здійснювати організацію фармацевтичного забезпечення в умовах надзвичайних ситуацій.

Рівень оволодіння
А Має знання, описує фахову ситуацію
В Виконує, демонструє під наглядом
Компетентність ПК. 2 Здатність здійснювати відпуск лікарських засобів та медичних виробів, товарів аптечного асортименту, проводити інформаційно-просвітницьку роботу, консультування і фармацевтичну опіку, здатність проводити фармакоекономічний аналіз та оцінку медичних технологій для раціонального використання лікарських засобів, здійснювати моніторинг ефективності та безпеки їх застосування, зокрема, у разі появи побічних реакцій, виникненні сумнівів стосовно якості, дотримуватись правил промоції та рекламування лікарських засобів.
Знання Уміння та навички
1. Правила відпуску лікарських засобів та медичних виробів різним категоріям відвідувачів аптек.

2. Протоколи провізора/фармацевта як галузевий стандарт фармацевтичної опіки.

3. Правові та етичні норми фармацевтичної діяльності.

4. Правила промоції та рекламування лікарських засобів.

5. Види, способи отримання та правила надання фармацевтичної інформації, консультацій.

6. Сучасні принципи світової практики з надання фармацевтичної допомоги соціальновразливим групам населення: дітям, жінкам, особам похилого віку, хворим на важкі та орфанні захворювання.

7. Психологічні аспекти професійного спілкування фармацевтичних фахівців.

8. Оформлення документів щодо оплати вартості безкоштовних і пільгових рецептів.

9. Умови раціонального застосування лікарських засобів при лікуванні найрозповсюдженіших симптомів та захворювань України.

10. Фармакоекономічна оцінка ефективності фармакотерапії.

11. Формулярна система лікарського забезпечення на стаціонарному етапі лікування. 12. Принципи роботи системи фармаконагляду та реєстрації даних про побічну реакцію та/або відсутність ефективності лікарського засобу при його медичному застосуванні.

13. Небажані/побічні фармакологічні ефекти лікарських засобів.

14. Принципи оцінки ефективності/неефективності та безпеки лікарських засобів

15. Механізм дії, фармакологічні ефекти, показання до застосування ліків.

16. Характеристика видів та шляхів введення лікарських препаратів.

17. Принципи фармакогенетики та фармакогеноміки. Вплив генетичних, вікових та статевих анатомо-фізиологічних особливостей людини, захворювань органів та систем на індивідуальну переносимость лікарських засобів. 18. Основні принципи та шляхи подолання поліпрагмазії.

19. Хромофармакологічні аспекти застосування лікарських засобів.

20. Взаємодія лікарських речовин та їжі.

21. Біоеквівалентність лікарських засобів.

22. Види й методи клінічних випробувань лікарських засобів.

23. Фармакологічні групи лікарських засобів, які можуть викликати лікарську залежність та механізми її розвитку.

24. Механізми та принципи попередження поширення небезпечних інфекційних (туберкульоз, ВІЧ інфекція, COVID, тощо) та паразитарних хвороб.

25. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів для лікування небезпечних інфекційних та неінфекційних захворювань.

26. Принципи профілактичного щеплення.

27. Основні клінічні прояви невідкладних станів. 28. Алгоритм надання домедичної допомоги при невідкладних станах

1. Забезпечувати отримання, лікарських засобів та виробів медичного призначення у фармацевтичних закладах.

2. Забезпечувати реалізацію та відпуск лікарських засобів та виробів медичного призначення в умовах сучасної господарської діяльності аптеки.

3. Надавати консультативну допомогу при відпуску лікарських засобів та медичних виробів. 4. Надавати фармацевтичну опіку при відпуску лікарських засобів з метою забезпечення їх раціонального застосування.

5. Дотримуватися норм спілкування у професійній взаємодії з колегами, керівництвом, споживачами, ефективно працювати у команді.

6. Володіти психологічними навичками спілкування для досягнення довіри та взаєморозуміння з колегами, лікарями, пацієнтами, споживачами.

7. Здійснювати рецептурний відпуск, зокрема за Державними програмами.

8. Використовувати методи фармакоекономічного аналізу. 9. Оцінювати та встановлювати прояви побічних реакцій та/або відсутності ефективності лікарських засобів у відвідувачів аптек.

10. Надавати отриману інформацію до державного органу фармаконагляду.

11. Складати локальні формуляри.

12. Визначати показники економічної доступності фармацевтичної допомоги населенню.

13. Попереджувати випадки лікарської залежності та поліпрагмазії з урахуванням хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, фармакокінетичних та фармакодинамічних властивостей, індивідуальних особливостей відвідувача аптеки. 14. Проводити інформаційну роботу з метою попередження поширення небезпечних інфекційних (туберкульоз, ВІЧ інфекція, COVID, тощо) та паразитарних хвороб.

15. Здійснювати інструментальні вимірювання артеріального тиску.

16. Користуватись глюкометрами.

17. Надавати консультативну допомогу відвідувачам щодо користування інгаляторами та небулайзерами.

18. Проводити інформаційну роботу щодо самолікування, антибіотикорезистентності, профілактичних щеплень та ін.

19. Надавати домедичну допомогу при невідкладних станах

Рівень оволодіння
А Має знання, описує фахову ситуацію
В Виконує, демонструє під наглядом.
С Виконує, демонструє самостійно.
D Вчить або контролює інших у виконанні, управлінні, демонстрації.
Компетентність ПК. 3 Здатність організовувати та здійснювати діяльність з виробництва (виготовлення) екстемпоральних ліків, гомеопатичних та косметичних засобів, зокрема, які вимагають специфічного способу застосування з урахуванням біофармацевтичних аспектів, відповідно до правил Належних практик.
Знання Уміння та навички
1. Технологія лікарських засобів промислового виробництва, аптечного виробництва та в умовах надзвичайних ситуацій.

2. Використання активних фармацевтичних інгредієнтів та допоміжних речовини у виготовленні лікарських форм.

3. Фармацевтичні несумісності (фізичні, хімічні, фармакологічні), методи їх усунення.

4. Промислове виробництво лікарських засобів методами біотехнології.

5. Нові лікарські форми.

6. Клініко-біофармацевтичні особливості різних лікарських форм.

7. Терапевтичні системи доставки лікарських засобів.

8. Поняття про оригінальні (інноваційні) препарати та генерики.

9. Вимоги, що ставляться до генеричних лікарських засобів.

10. Біофармацевтичні аспекти при фармацевтичній розробці лікарських засобів.

11. Принципи космецевтики та безпечності застосування косметичної продукції.

12. Характеристики класичних і комплексних гомеопатичних засобів.

13. Технологічні аспекти виготовлення гомеопатичних ліків. 14.Технологічні аспекти виготовлення косметичних засобів.

1. Організовувати та здійснювати діяльність з виготовлення екстемпоральних ліків в аптеці.

2. Організовувати та здійснювати діяльність з виготовлення гомеопатичних та косметичних засобів.

3. Враховувати біофармацевтичні фактори у виготовленні екстемпоральних ліків.

4. Організовувати та здійснювати діяльність з виготовлення ліків в умовах надзвичайних ситуацій та військового стану.

5. Здійснювати діяльність з виготовлення лікарських засобів в умовах промислового виробництва.

6. Визначати у пропису та усувати несумісності біологічно активних речовин та лікарської рослинної сировини.

7. Виправляти разові, добові і курсові дози отруйних, наркотичних, сильнодіючих речовин та норми відпуску наркотичних та прирівняних до них речовин.

8. Оформляти до відпуску виготовлені лікарські засоби з отруйними, наркотичними, сильнодіючими та прирівняними до них речовинами.

9. Брати участь у дослідженнях з фармацевтичної розробки лікарських засобів.

10. Складати технологічні схеми та інструкції щодо виробництва (виготовлення) лікарських засобів.

11. Характеризувати лікарські форми за типами дисперсних систем, способом вживання, місцем призначення, агрегатним станом, враховуючи фізико-хімічні властивості діючих та допоміжних речовин

Рівень оволодіння
А Має знання, описує фахову ситуацію
В Виконує, демонструє під наглядом.
C Виконує, демонструє самостійно.
D Вчить або контролює інших у виконанні, управлінні, демонстрації.
Компетентність ПК. 4. Здатність здійснювати контроль якості лікарських засобів, дієтичних добавок, гомеопатичних та косметичних засобів з використанням різних методів контролю під час виробництва, оптової і роздрібної торгівлі та імпорту, транспортування та зберігання, запобігати потраплянню в обіг неякісних, фальсифікованих і незареєстрованих лікарських засобів та передавати їх на утилізацію (знищення).
Знання Уміння та навички
1. Державне нормування якості лікарських засобів та лікарської рослинної сировини. Система управління якістю.
2.   Характеристика складових системи контролю якості лікарських засобів.
3. Система стандартизації обігу лікарських засобів.
4. Методи якісного і кількісного аналізу лікарських засобів.
5. Контроль якості з застосуванням стандартних зразків та сполук-маркерів.
6. Валідація аналітичних методик.
7.  Правила проведення вхідного контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної реалізації.
8. Стабільність та терміни зберігання лікарських засобів.
9. Аналіз лікарських форм у процесі виробництва.
10. Функціональні харчові продукти, харчові продукти для спеціального дієтичного споживання, дієтичні добавки в асортименті аптеки.
11. Види тари, закупорювальних засобів і пакувальних матеріалів.
12. Транспортування та зберігання лікарських засобів.
13.Утилізація лікарських засобів.
1.   Здійснювати контроль якості лікарських засобів з використанням різних методів контролю під час виробництва, оптової і
роздрібної торгівлі та імпорту, в умовах
надзвичайних ситуацій та військового стану.
2. Здійснювати контроль якості дієтичних добавок, гомеопатичних та косметичних засобів з використанням різних методів контролю.
3. Здійснювати транспортування та зберігання лікарських засобів.
4. Запобігати потраплянню в обіг неякісних, фальсифікованих і незареєстрованих лікарських засобів.
5. Передавати неякісні, фальсифіковані і незареєстровані лікарські засоби на утилізацію (знищення).
Рівень оволодіння
А Має знання, описує фахову ситуацію
В Виконує, демонструє під наглядом.
Компетентність ПК. 5. Здатність   проводити   аналіз   соціально-економічних процесів     у     фармації,     системи     фармацевтичного забезпечення  населення  та  її  складових,  прогнозувати та     розраховувати     основні     економічні     показники діяльності  фармацевтичних  закладів,  формувати  ціни на лікарські засоби та медичні вироби, , та ефективний розвиток    фармацевтичних    закладів    за    елементами
комплексу     маркетингу     з     урахуванням     ринкових процесів.
Знання Уміння та навички
1. Соціально-економічні показники розвитку суспільства.

2. Основні економічні показники діяльності фармацевтичних закладів.

3. Методи державного регулювання цін.

4. Принципи визначення та механізми забезпечення доступності фармацевтичної допомоги населенню.

5. Механізм функціонування системи реімбурсації вартості фармацевтичної допомоги. 6. Основні цінові показники доступності лікарських засобів.

7. Оцінка медичних технологій.

8. Комплекс новітнього маркетингу. 9. Методики маркетингового дослідження фармацевтичного ринку.

10. Асортиментна політика фармацевтичних підприємств.

11. Правила мерчендайзингу.

12. Стратегія маркетингових комунікацій і стимулювання збуту фармацевтичної продукції.

13. Показники фінансового стану аптечного закладу.

14. Податки, їх види та принципи оподаткування аптечних закладів.

15. Економічна доцільність кредитування, принципи кредитування аптечних закладів.

16. Основи трудового права.

17.Система оплати праці аптечних працівників

1. Аналізувати соціально-економічні процеси в системи охорони здоров’я в Україні.

2. Прогнозувати та розраховувати основні економічні показники діяльності фармацевтичних закладів.

3. Формувати усі види цін на лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту.

4. Визначати доступність фармацевтичної допомоги в умовах медичного страхування та реімбурсації ліків.

5. Вивчати та аналізувати вимоги та мотивації споживачів лікарських засобів та виробів медичного призначення.

6. Складати прогнози закупівлі лікарських засобів різних фармакотерапевтичних груп.

7. Використовувати правила мерчендайзингу.

8. Прогнозувати та розраховувати основні економічні показники діяльності фармацевтичного закладу.

9. Брати участь у заходах і програмах громадського здоров’я.

Рівень оволодіння
А Має знання, описує фахову ситуацію
В Виконує, демонструє під наглядом.
Компетентність ПК. 6. Здатність розробляти,         впроваджувати та застосовувати   підходи   менеджменту   у   професійній діяльності   фармацевтичних організацій, застосовувати принципи  HR-менеджменту й самоменеджменту, демонструвати та  застосовувати у     практичній діяльності комунікативні    навички спілкування та навички лідерства і підприємливості.
Знання Уміння та навички
1. Організація фармацевтичної системи як об’єкту управління.

2. Підходи менеджменту.

3. Розвиток фармацевтичних організацій з використанням функцій менеджменту.

4. Принципи HR-менеджменту.

5. Посадові призначення, адаптація, ротація персоналу.

6. Система мотивації персоналу.

7. Управління робочими групами.

8. Принципи командної роботи. Міжособистісні стосунки у колективі.

9. Система організаційних комунікацій.

10. Система безперервного професійного розвитку.

11. Принципи самоменеджменту та управління часом.

1. Використовувати принципи HRменеджменту й самоменеджменту.

2. Використовувати

3. комунікативні навички спілкування.

4. Формулювати цілі власної діяльності.

5.Здійснювати розрахунок ефективності використання робочого часу.

6. Володіти засобами збереження емоційного здоров’я.

7. Постійно підвищувати власний професійний рівень.

Рівень оволодіння
А Має знання, описує фахову ситуацію
В Виконує, демонструє під наглядом.
C Виконує, демонструє самостійно.

IV. ЗМІСТ ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Навчальний план підготовки в інтернатурі

Назва курсу Кількість тижнів Кількість годин Кількість

кредитів

Практична частина
Управління та економіка фармації 7 315 10,5
Фармацевтична технологія 7 315 10,5
Фармацевтична опіка 9 405 10,5
Якість, стандартизація та

сертифікація лікарських засобів

7 315 13,5
Фармація в умовах надзвичайних

станів

1 45 1,5
Соціально-комунікативна

взаємодія у фармації

1 45 1,5
32 1440 48,0
Контрольні заходи та звітність:

співбесіда,

індивідуальний навчальний план та щоденник.

Освітня частина
Назва курсу Кількість годин Кількість кредитів
всього аудитор. сам. роб.
Управління та економіка фармації 105 84 21 3,5
Фармацевтична технологія 105 84 21 3,5
Фармацевтична опіка 135 110 25 4,5
Якість, стандартизація та

сертифікація лікарських засобів

105 84 21 3,5
Фармація в умовах надзвичайних

станів

60 48 12 2,0
Соціально-комунікативна

взаємодія у фармації

30 25 5 1,0
Контрольні заходи:

ліцензійний інтегрований іспит Крок 3 «Фармація»;

іспит з оволодіння практичними навичками і вміннями, співбесіда за результатами проходження інтернатури.

Всього 540 435 113 18,0
Разом 1980 66,0

Зміст компонентів освітньої частини інтернатури

Курс «Управління та економіка фармації»

Назва теми Обсяг у годинах
усього у тому числі
лекцій семінар практ. сам.роб.
1. Управління фармацевтичним сектором галузі охорони     здоров’я          та     фармацевтичними

закладами

 

14

 

1

 

8

 

2

 

3

2. Управління персоналом. Формування лідерських та комунікативних здібностей фармацевтичних кадрів. Резерви підвищення

ефективності праці

 

13

 

1

 

8

 

2

 

2

3.    Організація    діяльності    фармацевтичного закладу із забезпечення населення та закладів

охорони здоров’я лікарськими засобами та медичними виробами

 

12

 

1

 

6

 

2

 

3

4. Законодавче регулювання обігу лікарських засобів і медичних виробів в аптечних закладах  

14

 

1

 

8

 

2

 

3

5. Реімбурсація лікарських засобів та референтне ціноутворення. Дорожня карта впровадження системи оцінки медичних

технологій в Україні

 

12

 

1

 

6

 

2

 

3

6. Фармакоекономіка та раціональне застосування лікарських засобів. Формулярна система лікарського забезпечення на

стаціонарному етапі лікування

 

14

 

1

 

8

 

2

 

3

7.    Конкурентоспроможність    та    ефективний

розвиток     фармацевтичних     організацій     за комплексом новітнього маркетингу.

 

12

 

1

 

8

 

2

 

1

8. Фінансово-економічна діяльність аптечного

закладу

12 1 6 2 3
Залік 2 2
Усього годин 105 8 60 16 21

Курс «Фармацевтична технологія»

Назва теми Обсяг у годинах
усього у тому числі
лекцій семінар. практ. сам.

роб.

1.    Біофармацевтичні,    медико-біологічні    та

фармацевтичні аспекти лікарських засобів

12 1 6 2 3
2. Нові технології у фармації та медицині:

біотехнології,       нанотехнології,       лікарські засоби нового покоління

 

15

 

1

 

10

 

2

 

2

3.Фармацевтична         технологія екстемпоральних         лікарських         засобів.

Реалізація     принципів    належної     аптечної практики та належної практики зберігання

 

15

 

1

 

10

 

2

 

2

4. Сучасний стан промислового виробництва

лікарських засобів.

15 1 10 2 2
5. Косметичні засоби в асортименті аптечного

закладу

12 1 6 2 3
6.Гомеопатичні           лікарські      засоби      на

фармацевтичному ринку

12 1 6 2 3
7. Технологічні аспекти лікарських засобів у

педіатрії та геріатрії

12 1 6 2 3
8.    Сучасні    підходи    до    інформаційної    та просвітницької діяльності фахівця фармації в аптечному закладі  

10

 

1

 

4

 

2

 

3

Залік 2 2
Усього годин 105 8 60 16 21

Курс «Фармацевтична опіка»

Назва теми Обсяг у годинах
усього у тому числі
лекцій семінар. практ. сам. роб.
1.Реалізація принципів доклінічних досліджень та клінічних випробувань згідно вимог GLP та GCP 16 1 6 6 3
2. Реалізація принципів доказової медицини в практичній діяльності фармацевта 16 1 8 4 3
3. Персоналізація    фармакотерапії:    застосування принципів фармакогенетики та фармакогеноміки

в практичній діяльності фармацевта

 

14

 

1

 

6

 

4

 

3

4. Лікопов’язані    проблеми: роль    фармацевта    в попередженні та ідентифікації та корекції  

14

 

1

 

6

 

4

 

3

5. Раціональне застосування лікарських засобів в педіатрії, геріатрії, в пре-, пері- та постнатальному

періодах

 

18

 

1

 

6

 

8

 

3

6. Доказова медицина та фармацевтична опіка в профілактиці       та       лікуванні      неінфекційних

захворювань

 

19

 

2

 

8

 

6

 

3

7. Доказова медицина та фармацевтична опіка в

профілактиці та лікуванні інфекційних хвороб. Принципи подолання антибіотикорезистентності

 

17

 

1

 

8

 

4

 

4

8.     Раціональне    застосування     безрецептурних лікарських засобів в концепції відповідального

самолікування: роль фармацевта

 

19

 

2

 

8

 

6

 

3

Залік 2 2
Усього годин 135 10 58 42 25

 

Курс «Якість, стандартизація та сертифікація лікарських засобів»

Назва теми Обсяг у годинах
 

усього

у тому числі
лекцій семінар. практ. сам.

роб.

1. Управління та забезпечення якості у фармації.

Імплементація стандартів GXP

12 1 6 2 3
2. Організація державної системи забезпечення якості лікарських засобів. Стратегія захисту фармацевтичного ринку від фальсифікованих лікарських засобів  

16

 

1

 

8

 

4

 

3

3. Державна фармакопея України як головний національний стандарт якості лікарських засобів. Всесвітня гармонізація вимог щодо якості лікарських засобів  

11

 

1

 

6

 

2

 

2

4. Стандартизація фармацевтичної продукції в Україні. Сертифікація в системі забезпечення якості лікарських засобів  

12

 

1

 

6

 

2

 

3

5. Контроль якості лікарських засобів та медичних виробів 11 1 6 2 2
6. Лікарські засоби природного походження. 16 1 8 4 3
7. Функціональні харчові продукти, харчові продукти для спеціального дієтичного споживання, дієтичні добавки.  

14

 

1

 

8

 

2

 

3

8. Компоненти природнього походження у косметології. Гомеопатичні засоби 11 1 6 2 2
Залік 2 2
Усього годин 105 8 56 20 21

 

Курс «Фармація в умовах надзвичайних станів»

Назва теми Обсяг у годинах
 

усього

у тому числі
лекцій семінар. практ. сам.

роб.

1. Організація постачання лікарських засобів та

медичних виробів у Збройних Силах України

26 2 16 4 4
2. Організація діяльності аптек у польових

умовах

18 1 6 6 5
3. Організація медичної допомоги, забезпечення лікарськими засобами населення в надзвичайних ситуаціях та в умовах медицини невідкладних станів  

 

14

 

 

1

 

 

8

 

 

2

 

 

3

Залік 2 2
Усього годин 60 4 32 12 12

 

V. ДОДАТКОВІ ПРОГРАМИ

Назва програми Обсяг курсу загальний (кількість годин/кредитів)
Практична частина
1 Соціально-комунікативна взаємодія у фармації 45 годин/1,5 кредити
Освітня частина
1 Соціально-комунікативна взаємодія у фармації 30 годин/1,0 кредит
Разом 75 годин/2,5 кредити

 

Зміст додаткової програми освітньої частини інтернатури

Курс «Соціально-комунікативна взаємодія у фармації»

Назва теми Обсяг у годинах
 

усього

у тому числі
лекцій семінар. практ. сам.

роб.

1. Професійне спілкування та ефективні комунікації у

фармацевтичній діяльності

 

8

 

1

 

4

 

2

 

1

2. Особливості взаємовідносин

працівників фармацевтичної галузі

11 1 4 4 2
3. Профілактика професійного вигоряння у роботі працівника

фармацевтичної галузі

 

9

 

1

 

4

 

2

 

2

Залік 2 2
Усього годин 30 3 14 8 5

ЛІТЕРАТУРА

 1. Білай І.М. Взаємодія лікарських засобів : навч. посіб. для заоч. циклу навчання на базах стажування провізорів-інтернів зі спец. «Загальна фармація»/І. М. Білай. 2016. Запоріжжя : ЗДМУ. – С. 89 с.
 2. Бойко, А. І. Фармацевтична інформатика/А. І. Бойко/за ред. Б. Л. Парновського: навч. посібник. – Львів : Видавництво «Кварт» ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2010. – 140 с.
 3. Відповідальне самолікування найбільш поширених порушень стану здоров’я. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Ч. 4. Попередження захворювання та сприяння прихильності до лікування при ВІЛ/СНІД : метод. рек./О. Я. Міщенко, І. М. Риженко, В. Ф. Осташко та ін.; за заг. ред. О. Я. Міщенко. – Х.: НФаУ, 2018. – 56 с.
 4. Відповідальне самолікування найбільш поширених порушень стану здоров’я. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Ч. 10. Діяльність провізора (фармацевта) щодо запобігання побічних реакцій лікарських засобів : метод. рек./О. Я. Міщенко, І. М. Риженко, В. Ф. Осташко та ін.; за заг. ред. О. Я. Міщенко. – Х.: НФаУ, 2019. – 22 с.
 5. Відповідальне самолікування при найбільш поширених захворюваннях. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 3 доповнена. Симптоматичне лікування захворювань верхніх дихальних шляхів : методичні рекомендації/Г. В. Зайченко, О. Я. Міщенко, В. Ф. Осташко та ін. – Х. : НФаУ, 2016. – 129 с.
 6. ВІЛ, СНІД та туберкульоз як медико-соціальна проблема сучасності. Реферативний огляд. — Київ – 2017. — 50 с.
 7. Вплив їжі на фармакотерапевтичну активність лікарських засобів/О. Є. Богуцька, Л. І. Вишневська, Р. С. Коритнюк, Л. Л. Давтян // “Медицина, фармація та освіта”. – Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2018. – С. 70-80.
 8. Геріатрична фармакологія (підручник для студентів вищих учбових медичних закладів)/І. С. Чекман, І. Ф. Бєленічев, Н. О. Горчакова, Н. В. Савченко, Н. В. Бухтіярова, С. А. Моргунцова. Під ред. член-кор., професора І. С. Чекмана. – Київ-Запоріжжя, 2015. – 163 с.
 9. Державна Фармакопея України : в 3 т./Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». – 2-е вид. – Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2014. – Т.1. – 1126 с.
 10. Державна Фармакопея України : в 3 т./Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». – 2-е вид. – Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2014. – Т.2. – 724 с.
 11. Державна Фармакопея України : в 3 т./Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». – 2-е вид. – Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2014. – Т.3. – 732 с.
 12. Діагностика та невідкладна медична допомога в клініці внутрішньої медицини/За ред. проф. М. С. Регеди і проф. Я.-Р. М. Федоріва. – Львів: Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького. -2013. – 237 с.
 13. Допоміжні речовини в технології ліків: вплив на технологічні, споживчі, економічні характеристики і терапевтичну ефективність: навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл./І. М. Перцев, Д. І. Дмитрієвський, В. Д. Рибачук та ін. ; за ред. І. М. Перцева. – Харків : Золоті сторінки, 2010. – 600 с.
 14. Задерей Н. С. Фармакогенетика: Навчально-методичний посібник/Н. С. Задерей. – Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2015. – 86 с.
 15. Заліська О. М. Основи фармакоекономіки/За ред. Б.Л. Парновського. – Львів, 2007. – 374 с.
 16. Заліська О.М. Організація і управління фармацією: юридичні, інформаційні, фармакоекономічні та соціальні аспекти: Навчальний посібник/О.М. Заліська, М.В. Слабий, Г.Ю. Яцкова, О.Є.Січкоріз, О.Б. Блавацька, А.І. Бойко, Ю.В. Качерай, М.В.Лелека, К.І. Сметаніна, Я.О. Гриньків, О.Б. Піняжко, І.Ю. Рев’яцький, Н.М. Максимович, О.З. Барчук. Львів, ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2017. 222с.
 17. Климишина С.О., Циснецька А.В., Рачкевич Л.В. Фармацевтична косметологія: Навчальний посібник МОЗ і МОН України для післядипломної підготовки провізорів.. Тернопіль: Воля. 2009. 368 с.
 18. Клиническая фармация (фармацевтическая опека): учеб. для студентов высших мед. учеб. заведений/И. А. Зупанец, В. П. Черных, Т. С. Сахарова, С. Б. Попов и др. – Харьков: НФаУ: Золотые страницы, 2012. – 776 с.
 19. Клиническая фармация: базовый учеб. для студентов высш. фармац. учеб. заведения (фармац. фак.) IV уровня акредитации; изд. дораб. и доп./Зупанец И. А. и др., под ред. В. П. Черных, И. А. Зупанца, И. Г. Купновицкой. – Х.: НФаУ: Золотые страницы, 2015. – 1056 с. – С. 1-153.
 20. Клінічна фармакологія : Підручник для студентів і лікарів/[Абдуєва Ф. М., Бичкова О. Ю., Бондаренко І. О. та ін.]; за загальною редакцією М. І. Яблучанського та В. М. Савченка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 405 с.
 21. Коронавірусна хвороба 2019 (covid-19) стандарти медичної допомоги. Затверджено Наказом МОЗ України від 25.02.2020 №552.
 22. Краснопольский Ю. М. Фармацевтическая биотехнология: бионанотехнология в фармации и медицине/Ю. М. Краснопольский, А. С. Дудниченко, В. И. Швец. – Харків : Издательский центр НТУ «ХПИ», 2011. – 227 с.
 23. Лисенюк В. П. Основи рефлексотерапії, фітотерапії та гомеопатії : підруч./В. П. Лисенюк. – Київ : ВСВ «Медицина», 2010. – С. 278–422.
 24. Лікарська взаємодія та безпека ліків: посібник/Л. Л. Давтян, Г. В. Загорій, Ю. В. Вороненко та ін.: за заг. ред. Л. Л. Давтян, Г. В. Загорія, Ю. В. Вороненка, Р. С. Коритнюк, Г. М. Войтенка. – Київ : ЧП «Блудчий М.І.», 2011. – 744 с.
 25. Немченко А. С. Ціноутворення на лікарські засоби: монографія (видання 2-ге, доповн. і перероб)./А. С. Немченко, К. Л. Косяченко, О. А. Немченко. – Х., 2012. – 304 с.
 26. Олійник П.В. Екстремальна медицина: Организація роботи аптек в умовах надзвичайних ситуацій: підруч./ П.В. Олійник, Т.Г. Калинюк; за ред. Т.Г. Калинюка. — К.: Медицина, 2010.- 448 с.
 27. Основи права і законодавства у фармаціії : нац. підруч. для студентів вищ. навч. закл./А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. О. Суріков та ін. ; за ред. проф. А. А. Котвіцької. – Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2016. – 528 с.
 28. Особливості професійного спілкування фахівців фармації: посібник реком. для провізорів-інтернів за спец. «Загальна фармація» та «Клінічна фармація»/Л.Г. Кайдалова, Н.В. Альохіна, Н.В. Шварп, Л.В. Пляка – Х. : НФаУ, 2013 – 82 с.
 29. Планування сім’ї та контрацепція : навчальний посібник/В. І. Бойко, Н. В. Калашник, А. В. Бойко та ін. ; за заг. ред. д-ра мед. наук, проф. В. І. Бойка. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 223 с.
 30. Побічні дії лікарських засобів/В. Г. Лизогуб, Т. В. Богдан, М. Л. Шараєва, О. В. Крайдашенко, О. О. Волошина. – Київ: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2013.
 31. Посилкіна, О. В. Управління персоналом : навч. посіб. для студентів вищ. мед. та фарм. навч. закладів/О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко, Г. В. Кубасова – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 517 с.
 32. Правові основи фармацевтичної діяльності : навч. посіб./В. Д. Берназ, Г. П. Пекліна, А. Пахлеванзаде та ін. ; за ред. В. Д. Берназа ; Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса : Гельветика, 2014. – 399 с.
 33. Протиінфекційні лікарські засоби : навчальний посібник/ [О. В. Крайдашенко, Р. В. Стець, О. В. Рябоконь та ін. ; за заг. ред. проф. О. В. Крайдашенка]. — Вінниця : Нова Книга, 2015. — 328 с.
 34. Протоколи провізора (фармацевта) при відпуску безрецептурних лікарських засобів: довідник лікаря/укладачі: Бездітко Н.В., Бліхер В.Є., Зіменковський А.Б., Зупанець І.А., Ліщишина О.М. та ін.- К.: ТОВ «ДокторМедіа», 2011. – 250 с.
 35. Психологія спілкування: навчальний посібник/Л. Г. Кайдалова, Л. В. Пляка, Н. В. Альохіна, В. С. Шаповалова. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Х. : НФаУ, 2018. – 140 с.
 36. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування/За ред. В. М. Коваленка, М. І. Лутая, Ю. М. Сіренка, О. С. Сичова. — 2-ге вид., переробл. та доповн. — К.: МОРІОН, 2016. — 192 с.
 37. Сметаніна К. І. Основи стандартизації та сертифікації лікарських засобів. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2010. – 376 с.
 38. Сучасна фітотерапія : навч. посіб./С. В. Гарна, І. М. Владимирова, Н. Б. Бурд та ін. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2016. – 580 с.
 39. Технічні засоби для розгортання етапів медичної евакуації : навчальний посібник/за редакцією професора О.П. Шматенка. Київ : «Видавництво Людмила», 2020. 390 с.
 40. Технологія лікарських засобів в польових умовах/[О.П. Шматенко, П.С. Сирота, О.Ф. Кучмістова, В.С. Гульпа, Т.В. Приходько та ін.]; під ред. проф. Шматенка О.П. – К.: УВМА, 2013. – 316 с.
 41. Управління фармацією : базов. підруч. для провізорів-інтернів і слухачів системи післядиплом. освіти спеціалістів фармації/В. М. Толочко, І. В. Міщенко, М. В. Зарічкова та ін.; за ред. В. М. Толочка. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2016. – 496 с.
 42. Фармакогнозія : базовий підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. (фармац. ф-тів) IV рівня акредитації/В.С. Кисличенко, І.О. Журавель, С.М. Марчишин та ін. ; за ред. В.С. Кисличенко. — Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2015. — 736 с. ; 16 с. кол. вкл. — (Національний підручник).
 43. Фармацевтична опіка та комплаєнс : навч. посіб. для керівників баз стажування та провізорів-інтернів заочного циклу навчання зі спеціальності «Загальна фармація»/І. М. Білай, Є. О. Михайлюк. – Запоріжжя : [ЗДМУ], 2016. – 77 с.
 44. Фармацевтична технологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. до самостійної роботи провізорів-інтернів зі спеціальності «Загальна фармація». Ч. 1/Г. П. Смойловська та ін. Запоріжжя : ЗДМУ. 2017. 97 с. Режим доступу : http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/7620/1/Навчпосібник для самостійної роботи з ФТ інтерни ч 1.
 45. Фармацевтичний аналіз : підруч. для студентів вищ. навч. закл./за ред. В. А. Георгіянц. — Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2019. — 567 с. — (Національний підручник).
 46. Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків : навч. посіб./за ред. І. М. Перцева. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2007. – 728 с.
 47. Філоненко М. М. Психологія спілкування. Підручник. – К : Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.
 48. Ціноутворення у ринковій економіці : Навч. посібник для студ. спец. «Економіка підприємства»/А. С. Немченко, В. М. Назаркіна, Ю. В.Корж, В. М. Чернуха; за ред. А. С. Немченко. – Х., 2015. – 188 с.
 49. Шевченко О. Т. Психологія кризових станів: навч. посібник/О. Т. Шевченко. – К. : Здоров’я, 2005. – 120 с.
 50. Юлевич О. І. Біотехнологія : навчальний посібник/О. І. Юлевич, С. І. Ковтун, М. І. Гиль ; за ред. М. І. Гиль. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 476 с.

Інформаційні ресурси, у т.ч. в мережі Інтернет (офіційні сайти та інформаційні портали)

 1. Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rada.gov.ua/.
 2. Державний експертний центр ЛЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dec.gov.ua/.
 3. Державний реєстр ЛЗ (Експертний центр ЛЗ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.drlz.kiev.ua/.
 4. Державний реєстр лікарських засобів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.drlz.com.ua.
 5. Довідник лікарських засобів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.drlz.kiev.ua/.
 6. Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/.
 7. Кабінет Міністрів України (урядовий портал) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/.
 8. Міністерство економіки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/.
 9. Всесвітньої організації охорони здоров55’я (ВООЗ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.who.int/ru/.
 10. Національний перелік ОЛЗ (МОЗ України) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_naclist/.
 11. Сайт Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками: http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/index.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті