Постанова КМУ від 01.03.2022 р. № 173

02 Березня 2022 10:47 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 01.03.2022 р. № 173

Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153 “Про перелік товарів критичного імпортуˮ — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 р. № 161 і від 28 лютого № 167, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України       Д. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 березня 2022 р.  № 173

ЗМІНИ,

що вносяться у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153

Доповнити додаток такими позиціями:

“1302 Соки i екстракти рослинного походження; пектиновi речовини, пектинати i пектати; агар-агар та iншi клеї i загусники рослинного походження, видозмiненi або невидозмiненi
1702 Iншi цукри, включаючи хiмiчно чистi лактозу, мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому станi; сиропи з цукрiв без додання ароматичних добавок або барвникiв; мед штучний, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом; карамелiзованi цукор i патока
2812 Галогенiди та галогенiдоксиди неметалiв
2902 Вуглеводнi циклiчнi
2906 Спирти циклiчнi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi
2909 Ефiри простi, ефiроспирти, ефiрофеноли, ефiроспиртофеноли, пероксиди спиртiв, пероксиди простих ефiрiв, пероксиди кетонiв (визначеного або невизначеного хiмiчного складу) та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi
2912 Альдегiди, до складу яких входить або не входить iнша кисневмiсна функцiональна група; циклiчнi полiмери альдегiдiв; параформальдегiд
2915 Кислоти ациклiчнi монокарбоновi насиченi та їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi
2916 Кислоти ациклiчнi монокарбоновi ненасиченi, кислоти циклiчнi монокарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi

 

2917 Кислоти полiкарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi
2918 Кислоти карбоновi, до складу яких входить додаткова кисневмiсна функцiональна група, та їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi
2920 Складнi ефiри iнших неорганiчних кислот неметалiв (за винятком складних ефiрiв галоїдних сполук водню) та їх солi; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi
2921 Сполуки з амiнною функцiональною групою
2922 Амiносполуки, до складу яких входить кисневмiсна функцiональна група
2923 Солi та гiдроксиди амонiю четвертиннi; лецитини та iншi фосфоамiнолiпiди, визначеного або не визначеного хiмiчного складу
2924 Сполуки, що мiстять функцiональну карбоксамiдну групу; сполуки вуглекислоти, що мiстять функцiональну амiдну групу
2925 Сполуки, що мiстять функцiональну карбоксiмiдну групу (включаючи сахарин та його солi) та функцiональну iмiнну групу
2932 Сполуки гетероциклiчнi лише з гетероатомом (атомами) кисню
2933 Сполуки гетероциклiчнi лише з гетероатомом (атомами) азоту
2934 Нуклеїновi кислоти та їх солi, визначеного або не визначеного хiмiчного складу; iншi гетероциклiчнi сполуки
2935 Сульфонамiди
2936 Провiтамiни та вiтамiни, природнi або одержанi в результатi синтезу (включаючи природнi концентрати), їх похiднi, що використовуються переважно як вiтамiни, сумiшi цих речовин, у тому числi розчиненi або не розчиненi у будь-якому розчиннику
2938 Глiкозиди, природнi або одержанi в результатi синтезу, та їх солi, простi i складнi ефiри та iншi похiднi
2939 Алкалоїди, природнi або синтезованi, та їх солi, простi i складнi ефiри та iншi похiднi
2940 Цукри хiмiчно чистi, за винятком цукрози, лактози, мальтози, глюкози та фруктози; простi ефiри цукрiв, ацеталi цукрiв та складнi ефiри цукрiв, та їх солi, крiм речовин товарних позицiй 2937, 2938 або 2939
3301 Олiї ефiрнi недетерпенiзованi (якi мiстять терпени) або детерпенiзованi (якi не мiстять терпенiв), включаючи конкрети та абсолюти (екстракти квiткових ефiрних олiй); резиноїди; екстрагованi ефiрнi олiї; концентрати ефiрних олiй у жирах, жирних олiях, восках або в iнших подiбних речовинах, одержанi способом анфлеражу або мацерацiї; терпеновi побiчнi продукти детерпенiзацiї ефiрних олiй; воднi дистиляти та воднi розчини ефiрних олiй
3302 Сумiшi запашних речовин та сумiшi (включаючи спиртовi розчини), одержанi на основi однiєї або кiлькох таких речовин, якi застосовуються як промислова сировина; iншi препарати на основi запашних речовин, якi застосовуються у виробництвi напоїв
3504 Пептони та їх похiднi; iншi бiлковi речовини та їх похiднi, не включенi до iнших товарних позицiй; порошок iз шкiри, хромований або нехромований
3824 Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловостi (включаючи препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), в iнших товарних позицiях не зазначенi
3912 Целюлоза та її хiмiчнi похiднi у первинних формах, не включенi до iнших товарних позицiй
3920 Iншi плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси, непористi, неармованi, нешаруватi, без пiдкладки та не поєднанi подiбним способом з iншими матерiалами
2930 сполуки сіркоорганічні
2937 Гормони, простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, природні або одержані в результаті синтезу; їх похідні і структурні аналоги, у тому числі з ланцюговими модифікованими поліпептидами, що використовуються переважно як гормони
2941 Антибіотики
3926 Інші вироби з пластмас та вироби з інших матеріалів товарних позицій 3901–3914
4016 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої
9018 Прилади та пристрої, що використовуються у медицині, хірургії, стоматології або ветеринарії, включаючи сцинтографічну апаратуру та іншу електромедичну апаратуру, а також апаратура для дослідження зору
7010 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, ампули та інші ємності, скляні для транспортування або упаковування товарів; банки скляні для консервування; пробки, кришки та інші засоби для закупорювання, скляні
2905 Спирти ациклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні;
2801 Фтор, хлор, бром і йод
3507 Ферменти; ферментні препарати, не включені до інших товарних позицій
2846 Сполуки, органічні або неорганічні, рідкісноземельних металів, ітрію чи скандію або сумішей цих металів
2907 Феноли; фенолоспирти
3913 Полімери природні (наприклад, альгінова кислотa) та полімери природні модифіковані (наприклад, затверділі протеїни (білки), хімічні похідні натурального каучуку) у первинних формах, не включені до інших товарних позицій
2842 Інші солі неорганічних кислот або пероксокислот (включаючи алюмосилікати визначеного або невизначеного хімічного складу), крім азидів
3001 Залози та інші органи, призначені для органотерапевтичного використання, висушені, подрібнені або не подрібнені у порошок; екстракти залоз або інших органів чи їх секретів, призначені для органотерапевтичного використання; гепарин та його солі; інші речовини людського або тваринного походження, підготовлені для терапевтичного або профілактичного застосування, не включені до інших товарних позицій
3003 Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із суміші двох або більше продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, але не у дозованому вигляді і не розфасовані для роздрібної торгівлі
3923 Вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та інші вироби з пластмаси для герметизації, закупорювання
3904 Полімери вінілхлориду або інших галогенованих олефінів у первинних формах
1108 Крохмалi; iнулiн
3503 Желатин (включаючи вироблений у формi квадратних або прямокутних листкiв, з поверхневою обробкою або без обробки, забарвлений або незабарвлений) та його похiднi; риб’ячий клей; iншi клеї тваринного походження, за винятком казеїнових клеїв товарної позицiї 3501
4808 Папiр та картон гофрованi (обклеєнi або не обклеєнi гладкими зовнiшнiми аркушами), крепованi, тисненi або перфорованi у рулонах або в аркушах, крiм зазначених у товарнiй позицiї 4803
3901 Полiмери етилену в первинних формах
8421 Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв
7607 Фольга алюмiнiєва (тиснена або нетиснена, на основi або без основи з паперу, картону, пластмаси або подiбних матерiалiв) завтовшки (без урахування основи) не бiльш як 0,2 мм
8309 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи корончастi пробки i ковпачки, що загвинчуються, та пробки з пристроєм для розливання), кришки для пляшок, заглушки нарiзнi, оболонки пробок та iншi пакувальнi пристрої з недорогоцiнних металiв
9616 Розпилювачi ароматичних речовин та аналогiчнi розпилювачi для гiгiєнiчних цiлей, їх насадки та головки; пушки i подушечки для пудрення або накладання косметичних чи туалетних препаратiв
3917 Труби, трубки i шланги та їх фiтинги (наприклад, з’єднання, колiна, муфти) iз пластмаси
2827310000 Хлорид магнію
2904310000 Перфтороктансульфонова кислота
2904320000 Перфтороктансульфонат амонію
2904330000 Перфтороктансульфонат літію
2904340000 Перфтороктансульфонат калію
2904350000 Інші солі перфтороктансульфонової кислоти
2904360000 Перфтороктансульфоніл фтори
2904990000 Сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні вуглеводнів, галогеновані або негалогеновані
2931900090 Інші органо-неорганічні сполуки
3204110000 Барвники дисперсні та препарати, виготовлені на основі цих барвників
3204140000 Прямі барвники та препарати, виготовлені на основі цих барвників
3204150000 Кубові барвники (включаючи ті, що використовуються як пігменти) та препарати, виготовлені на основі цих барвників
3204160000 Реактивні барвники (хімічно активні) та препарати, виготовлені на основі цих барвників
3204170000 Пігменти та препарати, виготовлені на їх основі
3206497090 Інші барвники та інші препарати
3402901000 Поверхнево-активні засоби
3403910000 Засоби для обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра або інших матеріалів
3507909000 Ферменти; ферментні препарати, не включені до інших товарних позицій
3809910000 Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні речовини), препарати для прискорення фарбування або закріплення барвників, а також інші продукти і готові препарати (наприклад, препарати та засоби для обробки та протрави) видів, які використовують у текстильній промисловості або аналогічних виробництвах
3906909000 Акрилові полімери у первинних формах
3909200000 Смоли меламінові
3909509090 Поліуретани
3910000010 Силіконові масла
3913100000 Кислота альгінова, її солі та складні ефіри
5205110090 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з вмістом бавовни 85 мас. % або більше, не розфасована для роздрібної торгівлі; пряжа однониткова, з волокон, не підданих гребенечесанню, з лінійною щільністю 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера); інша
5205120090 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з вмістом бавовни 85 мас. % або більше, не розфасована для роздрібної торгівлі; пряжа однониткова, з волокон, не підданих гребенечесанню, з лінійною щільністю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера); інша
5206120000 Пряжа бавовняна (крім ниток для шиття) з вмістом бавовни менш як 85 мас. %, не розфасована для роздрібної торгівлі; пряжа однониткова, з волокон, не підданих гребенечесанню, з лінійною щільністю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера)
5209110000 Тканини бавовняні з вмістом бавовни 85 мас. % або більше, з поверхневою щільністю понад 200 г/м 2, невибілені (сурові), полотняного переплетення
5209120000 Тканини бавовняні з вмістом бавовни 85 мас. % або більше, з поверхневою щільністю понад 200 г/м 2, невибілені (сурові), саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу
5402330000 Нитки комплексні синтетичні (крім швейних ниток), не розфасовані для роздрібної торгівлі, включаючи синтетичні мононитки з лінійною щільністю менш як 67 децитексів; нитки текстуровані, з поліефірів
5509510000 Пряжа із синтетичних штапельних волокон (крім швейних ниток), не розфасована для роздрібної торгівлі; інша пряжа з поліефірних штапельних волокон, змішана головним чином або винятково із штучними штапельними волокнами
5510110000 Пряжа із штучних штапельних волокон (крім швейних ниток), не розфасована для роздрібної торгівлі: з вмістом 85 мас.% або більше штучних штапельних волокон; пряжа однониткова
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті