Витяг із розпорядження КМУ від 14.03.2023 р. № 221-р

17 Березня 2023 5:57 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 14.03.2023 р. № 221-р
Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2023 рік
ВИТЯГ

1. Затвердити план пріоритетних дій Уряду на 2023 рік (далі — план дій), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити:

  • виконання плану дій в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також за рахунок міжнародної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством;
  • розроблення у двотижневий строк деталізованих заходів, якими передбачатиметься поетапне виконання завдань, визначених планом дій, та внесення їх до електронної системи моніторингу і контролю його виконання.

3. Секретаріату Кабінету Міністрів України:

забезпечити організацію проведення моніторингу виконання плану дій на єдиному вебпорталі електронного урядування;

за результатами аналізу стану виконання плану дій з урахуванням пропозицій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та поточної ситуації в державі у разі потреби здійснювати підготовку пропозицій щодо внесення змін до плану дій.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 14.03.2023 р. № 221-р

ПЛАН
пріоритетних дій Уряду на 2023 рік
ВИТЯГ

Кроки Відповідальні
за виконання
Строк Індикатор виконання Очікувані результати
ЗДОРОВА НАЦІЯ
464. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про самоврядування в сфері охорони здоров’я в Україні МОЗ березень подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект створення правових засад для функціонування самоврядних медичних та фармацевтичних організацій
465. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про біологічну безпеку та біологічний захист МОЗ березень подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект забезпечення поетапного створення єдиної системи біологічної безпеки та біологічного захисту за принципом «єдине здоров’я»
466. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про біоцидні продукти МОЗ червень подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект забезпечення високого рівня захисту здоров’я людей, тварин та навколишнього природнього середовища від шкідливих організмів, зокрема шкідників або бактерій, дії активних речовин, що містяться в біоцидних продуктах, шляхом встановлення правил надання на ринку та використання біоцидних засобів; адаптація національного законодавства до вимог міжнародного права та права ЄС про пестициди та біоциди
467. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини МОЗ травень подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект підвищення якості надання медичної допомоги, забезпечення доступності до сучасних методів діагностики та лікування з використанням цифрових технологій, зокрема для цілей військової медицини; адаптація національного законодавства до права ЄС та міжнародних стратегічних документів
468. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо приведення у відповідність із Законом України «Про систему громадського здоров’я» МОЗ березень подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект запровадження нових підходів у системі громадського здоров’я, зокрема в частині захисту здоров’я населення від інфекційних хвороб, удосконалення порядку затвердження календаря профілактичних щеплень; системи інфекційного контролю; удосконалення заходів запобігання ВІЛ-інфекції, туберкульозу
469. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про забезпечення регулювання обігу спеціальних харчових продуктів, біологічно активних добавок та інших харчових добавок МОЗ квітень подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект організація державного контролю за якістю та безпекою спеціальних харчових продуктів, біологічно активних добавок та інших харчових добавок відповідно до права ЄС; наближення вимог національного законодавства до права ЄС
470. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до законодавчих актів України щодо медико-соціальної експертизи МОЗ
Мінсоцполітики
жовтень подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект удосконалення законодавства щодо підтримки, адаптації та інтеграції людей з обмеженнями життєдіяльності у суспільство шляхом врегулювання надання статусу особи з інвалідністю після забезпечення реабілітаційної допомоги до максимально можливого відновлення функцій; передбачення для таких осіб програм підтримуючої реабілітації та соціальної підтримки
471. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо схвалення Стратегії розвитку системи охорони здоров’я на період до 2030 року та затвердження операційного плану її виконання МОЗ
НСЗУ
червень прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України продовження трансформації системи охорони здоров’я з урахуванням вимог воєнного часу та забезпечення рівного доступу громадян до своєчасної, безоплатної та якісної екстреної, первинної, спеціалізованої, паліативної медичної допомоги та реабілітаційної допомоги
472. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 854 «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення» щодо запровадження програми реімбурсації медичних виробів МОЗ червень прийнято постанову Кабінету Міністрів України розширення доступу пацієнтів до необхідних медичних виробів, які закуповуються або підлягають реімбурсації за бюджетні кошти
473. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 р. № 1464 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році» з метою перегляду пакетів у Програмі медичних гарантій для удосконалення послуг з реабілітації МОЗ
НСЗУ
грудень прийнято постанову Кабінету Міністрів України покриття Програмою медичних гарантій реабілітації більшої тривалості для пацієнтів з окремими медичними станами, які потребують такої реабілітації, зокрема із спинальною травмою; збільшення відповідно до фактичних витрат оплати закладам охорони здоров’я у рамках Програми медичних гарантій за послуги реабілітації більшої тривалості для пацієнтів з окремими медичними станами
474. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я» та від 3 листопада 2021 р. № 1268 «Питання організації реабілітації у сфері охорони здоров’я» МОЗ
НСЗУ
березень прийнято постанову Кабінету Міністрів України ведення електронних медичних записів з реабілітації в електронній системі охорони здоров’я
475. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» стосовно врегулювання вимог до провадження господарської діяльності з медичної практики, що передбачає право здійснення реабілітації у сфері охорони здоров’я МОЗ
громадські організації
(за згодою)
листопад прийнято постанову Кабінету Міністрів України удосконалення умов ліцензування для провадження господарської діяльності з медичної практики, що передбачає право здійснення реабілітації у сфері охорони здоров’я, зокрема вимог до реабілітаційних закладів, відділень, підрозділів, кадрового забезпечення (для домашньої реабілітації) та протезно-ортопедичних підприємств
476. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі та тестування донорської крові та компонентів крові незалежно від їх кінцевого призначення, переробки, зберігання, розподілу та реалізації донорської крові та компонентів крові, призначених для трансфузії МОЗ березень прийнято постанову Кабінету Міністрів України вдосконалення правового регулювання та приведення у відповідність з правом ЄС ліцензійних умов і процедур ліцензування суб’єктів системи крові шляхом визначення організаційних, кадрових і технологічних вимог до матеріально-технічної бази ліцензіата, які є обов’язковими для виконання під час провадження господарської діяльності із заготівлі та тестування донорської крові та компонентів крові незалежно від їх кінцевого призначення, переробки, зберігання, розподілу та реалізації донорської крові та компонентів крові, призначених для трансфузії
477. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо роботи наглядових рад закладів охорони здоров’я МОЗ
громадські організації
(за згодою)
березень прийнято постанову Кабінету Міністрів України забезпечення розвитку системи прозорого корпоративного управління, зокрема шляхом розвитку наглядових рад у закладах охорони здоров’я державної та комунальної форми власності, збільшення ефективності та підзвітності керівників закладів охорони здоров’я перед їх власниками та громадськістю
478. Розширення доступу населення до лікарських засобів та медичних виробів у сільській місцевості шляхом запровадження альтернативних механізмів розширення такого доступу МОЗ
Держлікслужба
березень запроваджено альтернативний механізм реалізації (відпуску) громадянам у сільській місцевості лікарських засобів та медичних виробів шляхом виїзної торгівлі (мобільні аптечні заклади) забезпечення для всіх громадян України рівного доступу до безпечних та якісних лікарських засобів та медичних виробів
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті