Постанова КМУ від 04.11.2022 р. № 1268

15 Листопада 2022 11:08 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 04.11.2022 р. № 1268

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 і від 29 грудня 2021 р. № 1440

Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2020 р., № 2, ст. 59; 2021 р., № 82, ст. 5250) і від 29 грудня 2021 р. № 1440 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 9, ст. 478, № 29, ст. 1563, № 25, ст. 1283, № 26, ст. 1412, № 40, ст. 2161, № 54, ст. 3167) зміни, що додаються.
  2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним (військовим у разі їх утворення) адміністраціям подавати щомісяця до 25 числа Національній службі здоров’я перелік закладів охорони здоров’я комунальної форми власності (крім спеціалізованих стоматологічних закладів), які мають заборгованість з оплати праці більше 50000 гривень станом на наступний місяць після звітного періоду з урахуванням результатів аналізу даних бухгалтерського обліку закладів охорони здоров’я та відповідного обґрунтування, підготовленого надавачем медичних послуг.
  3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпунктів 6—8 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, які застосовуються з 1 січня 2022 р., підпункту 4 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який застосовується з 1 березня 2022 р., підпункту 9 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який застосовуються з 1 червня 2022 р., абзаців третього — шостого підпункту 1, підпункту 5 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, які застосовуються з 1 липня 2022 р., абзаців другого та сьомого підпункту 1, підпункту 10 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, які застосовуються з 1 жовтня 2022 р., підпунктів 2 та 12 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, які застосовуються з 1 листопада 2022 року.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 4 листопада 2022 р. № 1268

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 і від 29 грудня 2021 р. № 1440

  1. У Типовій формі договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410:

1) підпункт 2 пункту 19 викласти в такій редакції:

«2) відповідати вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, у тому числі щодо доступності медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до законодавства, умовам закупівлі;»;

2) у першому реченні пункту 22 слово «скласти» замінити словом «подати», а слово «надання» — словом «наданих»;

3) у пункті 25:

у першому реченні слова «має право подати» замінити словом «подає»;

у другому реченні слово «календарних» замінити словом «робочих»;

4) у пункті 28:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«Надавач державної або комунальної форми власності зобов’язаний надавати щомісяця інформацію про стан розрахунків із заробітної плати за попередній місяць та залишок коштів на банківських рахунках до 15 числа місяця, що настає за звітним, за формою, встановленою замовником.»;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

«Надавач незалежно від форми власності зобов’язаний надавати щомісяця інформацію про оплату та витрати на забезпечення медичного обслуговування за програмою медичних гарантій за попередній місяць до 15 числа місяця, що настає за звітним, за формами, встановленими замовником.»;

5) пункти 33 і 34 викласти в такій редакції:

«33. У разі коли протягом звітного періоду надавачу (або його підряднику) припинено право на провадження господарської діяльністі з медичної практики або із зберігання, використання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (якщо ліцензія необхідна для надання відповідних медичних послуг за договором), або втрачають чинність інші дозвільні документи, необхідні для надання медичних послуг, передбачені законом, або він не виконує обов’язки, передбачені підпунктами 2, 4, 6, 7, пункту 19 цього договору, оплата медичних послуг здійснюється за той період, протягом якого надавач (або його підрядник) мав законне право або можливість їх надавати, а також надавав медичні послуги без порушення законодавства та вимог цього договору.

  1. Замовник зупиняє оплату медичних послуг, якщо надавач не надсилає замовнику своєчасно звіти про медичні послуги та іншу інформацію, передбачену договором, або не вносить медичну документацію до системи, або не виконує обов’язки, передбачені підпунктами 14, 18, 19, 23, 25–27 пункту 19 та пунктом 28 цього договору, до дати усунення відповідних порушень. Оплата медичних послуг, які були надані до дати усунення відповідних порушень, здійснюється у наступних звітних періодах після усунення таких порушень.»;

6) у пункті 35:

в абзаці першому слова «має право зупинити» замінити словом   «зупиняє»;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

«Оплата медичних послуг, які були надані до дати усунення відповідних порушень, здійснюється у наступних звітних періодах після усунення таких порушень.»;

7) доповнити Типову форму договору пунктами 391 і 411 такого змісту:

«391. У разі виявлення замовником фактів внесення до системи недостовірної інформації під час подання надавачем пропозиції про укладення цього договору замовник зменшує суму оплати за звітом про медичні послуги у поточному або наступних звітних періодах на суму коштів, які були сплачені на підставі такої інформації. У разі неможливості подання уточненого звіту про медичні послуги або здійснення перерахунку оплати за звітом про медичні послуги у поточному або наступних періодах надавач повинен здійснити повернення надміру сплачених коштів протягом п’яти календарних днів з дати отримання відповідної вимоги замовника або самостійного виявлення факту надміру сплачених коштів.»;

«411. У разі встановлення обставин, передбачених пунктом 33 цього договору, за попередні звітні періоди замовник зменшує суму оплати за звітом про медичні послуги у поточному чи наступних звітних періодах на суму коштів, яка не підлягала сплаті за відповідний (відповідні) період (періоди).

У разі неможливості подання уточненого звіту про медичні послуги або здійснення перерахунку оплати за звітом про медичні послуги у поточному або наступних звітних періодах надавач повинен здійснити повернення надміру сплачених коштів протягом п’яти календарних днів з дати отримання відповідної вимоги замовника або самостійного виявлення факту надміру сплачених коштів.»;

8) у пункті 43:

в абзаці другому підпункту 1 слова «у специфікації» замінити словами «в умовах закупівлі,»;

підпункти 4 і 5 викласти в такій редакції:

«4) надавач сплачує 0,5 відсотка фактичної вартості наданих послуг за відповідним пакетом медичних послуг за період (періоди), у якому (яких) відбулися порушення, — у разі виявлення інших невідповідностей умовам закупівлі та специфікаціям, не зазначеним у підпункті 3 цього пункту, або у разі порушення вимог підпункту 17 пункту 19 цього договору в частині внесення до системи достовірної інформації про припинення трудових відносин з працівником надавача або договірних відносин з підрядником за відповідним пакетом медичних послуг;

5) надавач сплачує замовнику 0,1 відсотка фактичної вартості наданих послуг за відповідним пакетом медичних послуг за звітний період, в якому відбулися порушення, за кожний виявлений випадок такої оплати — у разі оплати пацієнтом (іншими особами від його імені) за вимогою або пропозицією надавача, його працівників або підрядників медичних послуг та/або лікарських засобів (повністю або частково), що повинні бути надані згідно з цим договором;»;

9) пункт 44 викласти в такій редакції:

«44. У разі неподання звіту про доходи та витрати надавача, передбаченого пунктом 28 цього договору, надавач протягом місяця з дати завершення періоду подання такого звіту сплачує 0,5 відсотка фактичної вартості наданих послуг за цим договором за період, у якому відбулося порушення.»;

10) у першому реченні пункту 49 слово «письмового» виключити;

11) у пункті 5 додатка 3 до договору слова і цифри «пунктом 202 Типової форми договору» замінити словами «Типовою формою договору».

  1. У Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1440:

1) у пункті 7:

в абзаці п’ятому цифри «17–23» замінити цифрами «19–23»;

абзац десятий після слів і цифр «в главі 3 розділу II цього Порядку» доповнити словами і цифрами «(крім пакета медичних послуг «Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2»);

після абзацу дев’ятнадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Для надавачів медичних послуг, які розташовані на території територіальних громад, які станом на 1 липня 2022 р. були розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких визначений Мінреінтеграції, фактична вартість медичних послуг, віднесених до пакета медичних послуг «Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом  SARS-CoV-2», з наступного місяця після виключення з такого переліку, але не пізніше ніж з 1 жовтня 2022 р., на місяць розраховується як сума відповідної глобальної ставки на місяць з урахуванням відповідного коригувального коефіцієнта частки застосування глобальної ставки та добутку загальної фактичної кількості пролікованих випадків за кожною діагностично-спорідненою групою протягом місяця, базової ставки, фактичного індексу структури випадків, коефіцієнта збалансованості бюджету та інших коефіцієнтів, що застосовуються у відповідному періоді.».

У зв’язку з цим абзаци двадцятий і двадцять перший вважати відповідно абзацами двадцять першим і двадцять другим;

абзац двадцять перший виключити;

2) у пункті 12:

в абзаці сьомому слова і цифри «у главі 25» замінити словами і цифрами «у главах 25, 37»;

після абзацу шістнадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«НСЗУ оплачує медичні послуги, що включені до пакета медичних послуг, передбачених у главі 38 розділу II цього Порядку, у разі надання таких послуг протягом не менш як 14 календарних днів у стаціонарних умовах.».

У зв’язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом вісімнадцятим;

3) абзац третій пункту 23 виключити;

4) пункт 25 викласти в такій редакції:

«25. Станом на 1 грудня 2022 р. НСЗУ проводить оцінку досягнення надавачами медичних послуг індикаторів виконання умов договору в частині проведення вакцинації. Розрахунок суми доплати за результатами проведеної оцінки досягнення індикаторів виконання умов договору здійснюється:

для рівня вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Розмір доплати розраховується як добуток суми вартості медичних послуг за період з 1 вересня по  30 листопада 2022 р. та коригувального коефіцієнта за досягнення індикаторів виконання умов договору в частині проведення вакцинації за відповідний період, який становить 0,025;

для рівня вакцинації дітей до шести років (включно) згідно з Календарем профілактичних щеплень в Україні, затвердженим МОЗ. Розмір доплати розраховується як добуток суми вартості медичних послуг за період з 1 вересня по 30 листопада 2022 р. та коригувального коефіцієнта за досягнення індикаторів виконання умов договору в частині проведення вакцинації за відповідний період, який становить 0,025.»;

5) у пункті 31:

в абзаці третьому слова «, та коефіцієнтів за готовність надавати медичну допомогу дітям або дорослим за умови відповідності додатковим умовам, визначеним в умовах закупівлі, та гірського коефіцієнта, якщо такі умови застосовуються до надавача» виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«сума добутків середньомісячної кількості пролікованих випадків за кожною діагностично-спорідненою групою за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р., базової ставки на пролікований випадок та відповідних вагових коефіцієнтів діагностично-споріднених груп, значення яких наведені в додатку 1.»;

в абзаці п’ятому слова і цифри «добуток середньомісячної кількості пролікованих випадків за кожною діагностично-спорідненою групою за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. (за пакетом медичних послуг «Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», -» замінити словами «сума добутків середньомісячної кількості пролікованих випадків за кожною діагностично-спорідненою групою»;

6) у пункті 94:

абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

«Глобальна ставка на місяць розраховується як сума добутків кількості послуг в розрізі складності пролікованого випадку, які надавач медичних послуг готовий надати протягом місяця, ставки на пролікований випадок, яка становить 11526 гривень, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти залежно від складності пролікованого випадку. До глобальної ставки застосовується коригувальний коефіцієнт за готовність надавати медичну допомогу в умовах інтенсивної терапії.

До ставки на пролікований випадок застосовуються такі коригувальні коефіцієнти:»;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

«до глобальної ставки застосовуються такі коригувальні коефіцієнти за готовність надавати медичну допомогу в умовах інтенсивної терапії:»;

7) абзац перший пункту 103 викласти в такій редакції:

«103. Запланована в договорі вартість зазначених медичних послуг розраховується як сума добутків кількості пацієнтів кожної групи (залежно від застосування коригувальних коефіцієнтів), яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, капітаційної ставки та відповідного коригувального коефіцієнта.»;

8) перше речення абзацу першого пункту 112 після слова «специфікаціями» доповнити словами «, та кількості місяців дії договору»;

9) пункт 1322 після слів «але не більше суми фактичної» доповнити словом «простроченої»;

10) пункт 136 викласти в такій редакції:

«136. НСЗУ укладає договори за пакетом медичних послуг «Неонатальний скринінг» з 1 жовтня до 31 грудня 2022 р. із надавачами медичних послуг, які визначені МОЗ і відповідають умовам закупівлі.»;

11) пункт 1394 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Фактична вартість за серпень 2022 р. за договором розраховується як добуток тарифу та кількості фактично зайнятих посад лікарів-інтернів, фінансування підготовки в інтернатурі яких здійснюється за кошти державного бюджету, згідно з даними електронної системи охорони здоров’я, але не більше кількості, яка зазначена в переліку таких лікарів-інтернів, наданому до НСЗУ МОЗ за кожним надавачем медичних послуг, станом на 5 серпня 2022 року.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

12) доповнити Порядок главами 37, 38 такого змісту:

«Глава 37. Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги

1395. НСЗУ укладає договори за пакетом «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги» протягом періоду з 1 листопада до 31 грудня 2022 року.

1396. Тариф на медичні послуги із супроводу та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги, що передбачені специфікаціями, визначається як капітаційна ставка на місяць, яка становить 183 гривні.

1397. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток капітаційної ставки, кількості пацієнтів з психічними розладами, які потребують супроводу та лікування, яким надавач медичних послуг готовий надавати медичні послуги, що визначені специфікаціями, та кількості місяців, протягом яких надається медична допомога.

1398. Кількість пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, встановлюється відповідно до інформації, зазначеної у пропозиції про укладення договору, але не більш як 1 відсоток оптимального обсягу практики сімейних лікарів, які надаватимуть медичні послуги із супроводу та лікування дорослих та дітей з психічними розладами у такого надавача.

1399. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором розраховується як добуток капітаційної ставки, кількості дорослих та дітей (але не більш як 1 відсоток оптимального обсягу практики сімейних лікарів), які отримували медичну допомогу, передбачену специфікаціями за цим пакетом, у лікаря, який надає первинну медичну допомогу, протягом місяця.

Глава 38. Комплексна реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах

13910. НСЗУ укладає договори за пакетом «Комплексна реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах» протягом періоду з 1 листопада до 31 грудня 2022 року.

13911. Тариф на медичні послуги з реабілітаційної допомоги дорослим та дітям у стаціонарних умовах, що передбачені специфікаціями, визначається як ставка на пролікований випадок, яка становить 33607 гривень.

13912. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток запланованої середньомісячної кількості медичних послуг, ставки на пролікований випадок та кількості місяців строку дії договору.

Запланована середньомісячна кількість медичних послуг встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції надавача медичних послуг, але не більш як:

середньомісячна фактична кількість пролікованих унікальних пацієнтів надавачем медичних послуг в стаціонарних умовах за медичні послуги, які наведені у главах 31 і 32 розділу II цього Порядку, за період з 1 травня до 31 липня 2022 р. за даними електронної системи охорони здоров’я, заокруглена до цілого числа, — для надавачів медичних послуг, які надавали зазначені медичні послуги у визначений період;

3 — для надавачів медичних послуг, які не надавали зазначені медичні послуги протягом зазначеного періоду згідно з главами 31 і 32 розділу ІІ цього Порядку за даними електронної системи охорони здоров’я.

13913. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на пролікований випадок та кількості фактично пролікованих унікальних пацієнтів.».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті