Указ Президента України від 24.12.2010 р. № 1199/2010

28 Грудня 2010 4:06 Поділитися

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
від 24.12.2010 р. 
№ 1199/2010 
Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

З метою забезпечення впровадження єдиного підходу до розроблення проектів положень про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади постановляю:

1. Затвердити такі, що додаються:

Типове положення про міністерство України;

Типове положення про центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного члена Кабінету Міністрів України.

2. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити підготовку проектів положень про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади з урахуванням типових положень, затверджених цим Указом;

2) вжити невідкладних заходів щодо забезпечення міністерствами, центральними органами виконавчої влади, що ліквідуються, реорганізуються відповідно до Указу Президента України від 9?грудня 2010?року №?1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», здійснення повноважень міністрами, керівниками, які очолюють відповідно міністерства, центральні органи виконавчої влади, що утворені відповідно до названого Указу, а також забезпечити у двотижневий строк здійснення державної реєстрації утворених міністерств, центральних органів виконавчої влади.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор Янукович

24 грудня 2010 року
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 24 грудня 2010 року № 1199/2010

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про міністерство України

1. Міністерство України (далі — міністерство) входить до системи органів виконавчої влади і є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики в одній чи декількох сферах.

2. Міністерство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України.

3. Основним завданнями міністерства є формування та реалізація державної політики у визначеній Президентом України сфері.

4. Міністерство відповідно до покладених на нього завдань: визначає пріоритетні напрями розвитку відповідної сфери; забезпечує нормативно-правове регулювання у визначеній сфері; узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України; інформує та надає роз’яснення щодо здійснення державної політики у відповідній сфері; здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на нього Президентом України.

5. Міністерство для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

6. Міністерство здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення та міжрегіональні (повноваження яких поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць) територіальні органи (у разі їх утворення).

7. Міністерство у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями.

8. Міністерство у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, які підписує міністр України (далі — міністр).

Накази міністерства, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Накази міністерства нормативно-правового змісту підлягають державній реєстрації.

Накази міністерства, видані в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

9. Міністерство очолює міністр, якого призначає на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняє з посади Президент України.

10. Міністр як член Кабінету Міністрів України особисто відповідає за формування і реалізацію державної політики у відповідних сферах, спрямовує і координує здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання, приймає рішення щодо розподілу відповідних бюджетних коштів, погоджує проекти актів Кабінету Міністрів України, проектів законів та актів Президента України, що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України та Президента України.

Здійснюючи спрямування і координацію діяльності відповідних центральних органів виконавчої влади України, міністр:

1) погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

2) визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади та шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани їх роботи;

3) порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині;

4) доручає керівникам центральних органів виконавчої влади скасувати акти їх територіальних органів повністю чи в окремих частинах, а у разі відмови скасовує акти територіальних органів центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремих частинах;

5) приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів;

6) заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади завдань та планів їх роботи;

7) вносить пропозиції Прем’єр-міністрові України щодо кандидатур на посади керівників відповідних центральних органів виконавчої влади і за пропозицією їх керівників — щодо кандидатур на посади їх заступників;

8) погоджує призначення на посади керівників та заступників керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

9) погоджує структуру апаратів центральних органів виконавчої влади;

10) погоджує пропозиції керівників центральних органів виконавчої влади щодо утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідне подання;

11) визначає структурний підрозділ апарату міністерства, що відповідає за взаємодію з центральним органом виконавчої влади;

12) визначає посадових осіб міністерства, які включаються до складу колегій центральних органів виконавчої влади;

13) визначає порядок обміну інформацією між міністерством та центральними органами виконавчої влади, періодичність її подання;

14) порушує перед Президентом України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників;

15) ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів та їх заступників, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

16) ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, їх заступників, інших державних службовців і працівників апаратів центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

17) видає обов’язкові до виконання відповідними центральними органами виконавчої влади накази та доручення з питань спрямування та координації їх діяльності;

18) вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади.

11. Міністр як керівник міністерства:

1) очолює міністерство, здійснює керівництво його діяльністю;

2) визначає пріоритети роботи міністерства та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи міністерства, звіти про їх виконання;

3) представляє міністерство у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

4) у межах компетенції організовує та контролює виконання законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

5) затверджує структуру апарату міністерства;

6) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України подання про утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників міністерства і коштів, передбачених на утримання міністерства, ліквідацію, реорганізацію територіальних органів, які є юридичними особами публічного права, утворює, ліквідовує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України територіальні органи як структурні підрозділи апарату міністерства;

7) призначає на посади за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів міністерства, призначає на посади та звільняє з посад заступників керівників територіальних органів міністерства;

8) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату міністерства, призначає на посади та звільняє з посад їх керівників та заступників керівників, працівників патронатної служби міністра;

9) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента України.

12. Міністр має першого заступника та заступника міністра — керівника апарату.

У разі необхідності для забезпечення здійснення міністерством окремих завдань за рішенням Президента України у міністерстві вводиться посада заступника міністра.

Перший заступник, заступник міністра, заступник міністра — керівник апарату призначаються на посади за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій міністра, та звільняються з посад Президентом України.

Обов’язки першого заступника міністра, заступника міністра (за наявності), заступника міністра — керівника апарату та розподіл повноважень між першим заступником міністра і заступником міністра (за наявності) визначаються міністром.

Заступник міністра — керівник апарату здійснює керівництво діяльністю апарату міністерства, призначає на посади та звільняє з посад державних службовців та працівників апарату міністерства (крім тих, які призначаються на посади та звільняються з посад міністром).

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції міністерства, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у міністерстві утворюється колегія у складі міністра (голова колегії), першого заступника та заступників міністра за посадою. У разі потреби до складу колегії міністерства можуть включатися керівники структурних підрозділів апарату міністерства, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного наказу міністерства.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у міністерстві можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує міністр.

14. Положення про міністерство затверджує Президент України. Граничну чисельність державних службовців та працівників міністерства затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату міністерства затверджує міністр.

Штатний розпис апарату, кошторис міністерства затверджує заступник міністра — керівник апарату за погодженням з Міністерством фінансів України.

Міністерство є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Міністерство припиняється шляхом реорганізації або ліквідації Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України.

Глава Адміністрації
Президента України
С. Льовочкін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 24 грудня 2010 року № 1199/2010

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного члена Кабінету Міністрів України

1. Центральний орган виконавчої влади України (державна служба, державна інспекція, державне агентство), діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного члена Кабінету Міністрів України (далі — центральний орган виконавчої влади), входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики в одній чи декількох сферах.

2. Центральний орган виконавчої влади у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України.

3. Основними завданнями центрального органу виконавчої влади є реалізація державної політики у визначеній Президентом України сфері, а також внесення пропозицій щодо її формування.

4. Центральний орган виконавчої влади відповідно до покладених на нього завдань:

  • надає адміністративні послуги;
  • здійснює державний нагляд (контроль);
  • здійснює управління об’єктами державної власності;
  • узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх члену Кабінету Міністрів України, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади (далі — міністр);
  • здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на нього Президентом України.

5. Центральний орган виконавчої влади для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

6. Центральний орган виконавчої влади здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення (у разі їх утворення).

7. Центральний орган виконавчої влади у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, організаціями.

8. Центральний орган виконавчої влади у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписує керівник центрального органу виконавчої влади.

9. Центральний орган виконавчої влади очолює голова, якого призначає на посаду за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій міністра, та звільняє з посади Президент України.

Голова центрального органу виконавчої влади:

1) очолює центральний орган виконавчої влади, здійснює керівництво його діяльністю, представляє центральний орган виконавчої влади у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

2) вносить на розгляд міністра пропозиції щодо формування державної політики у відповідній сфері та розроблені центральним органом виконавчої влади проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

3) вносить на розгляд міністра проекти нормативно-правових актів міністерства з питань, що належать до сфери діяльності центрального органу виконавчої влади;

4) забезпечує виконання центральним органом виконавчої влади актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

5) затверджує за погодженням з міністром схвалені на засіданні колегії річний план роботи центрального органу виконавчої влади, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей його діяльності відповідно до визначених завдань;

6) звітує перед міністром про виконання річного плану роботи центрального органу виконавчої влади та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності центрального органу виконавчої влади, його територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) вносить пропозиції міністрові щодо кандидатур на посади своїх заступників;

8) затверджує за погодженням з міністром структуру апарату центрального органу виконавчої влади;

9) забезпечує виконання наданих міністром доручень;

10) вносить міністрові пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників центрального органу виконавчої влади і коштів, передбачених на його утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних органів центрального органу виконавчої влади, які є юридичними особами публічного права;

11) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників центрального органу виконавчої влади і коштів, передбачених на утримання центрального органу виконавчої влади, ліквідовує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України та міністром територіальні органи центрального органу виконавчої влади як структурні підрозділи апарату цього органу;

12) призначає на посади за погодженням із відповідним міністром та головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади, призначає на посади за погодженням з міністром, звільняє з посад заступників керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади;

13) забезпечує взаємодію центрального органу виконавчої влади із визначеним міністром структурним підрозділом відповідного міністерства;

14) забезпечує дотримання встановленого міністром порядку обміну інформацією між відповідним міністерством та центральним органом виконавчої влади та вчасність її подання;

15) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з відповідним міністром керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату центрального органу виконавчої влади.

10. Голова центрального органу виконавчої влади має двох заступників, у тому числі одного першого.

Першого заступника, заступника голови центрального органу виконавчої влади призначає на посади Президент України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій голови центрального органу виконавчої влади, погоджених із міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади.

Першого заступника, заступника керівника центрального органу виконавчої влади звільняє з посад Президент України.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції центрального органу виконавчої влади, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у центральному органі виконавчої влади утворюється колегія у складі голови центрального органу виконавчої влади (голова колегії), першого заступника та заступника голови центрального органу виконавчої влади за посадою, визначених посадових осіб відповідного міністерства. У разі потреби до складу колегії центрального органу виконавчої влади можуть входити керівники структурних підрозділів центрального органу виконавчої влади, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу центрального органу виконавчої влади.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у центральному органі виконавчої влади можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує голова центрального органу виконавчої влади.

12. Положення про центральний орган виконавчої влади затверджує Президент України.

Граничну чисельність державних службовців та працівників центрального органу виконавчої влади затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату центрального органу виконавчої влади затверджує голова цього органу за погодженням із міністром.

Штатний розпис, кошторис центрального органу виконавчої влади затверджує голова цього органу за погодженням із Міністерством фінансів України.

Центральний орган виконавчої влади є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Центральний орган виконавчої влади припиняється шляхом реорганізації або ліквідації Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України.

Глава Адміністрації
Президента України
С. Льовочкін
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*