Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

22 Квітня 2011 6:37 Поділитися

ПРОЕКТ

Закон УкраЇни
Про внесення змін до Закону України
«Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» такі зміни:

1. У статті 1:

в абзаці восьмому слова «відповідний документ установленого зразка, виданий спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «документ державного зразка, виданий спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

в абзаці одинадцятому слова «документ державного зразка» замінити словами «виданий спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в установленому порядку документ державного зразка»;

в абзаці п’ятнадцятому слова «спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

абзац двадцять перший викласти у такій редакції:

«спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів — центральний орган виконавчої влади, який здійснює контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, координацію діяльності компетентних органів щодо протидії їх незаконному обігу, розроблення проектів нормативно-правових актів та заходів, спрямованих на виконання зобов’язань відповідно до міжнародних договорів України у зазначеній сфері».

2. У третьому реченні частини третьої статті 2 слова «спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

3. Статтю 5 викласти у такій редакції:

«Стаття 5. Повноваження спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в межах своїх повноважень:

 • забезпечує виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • готує та вносить в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів і забезпечує її реалізацію;
 • здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування щодо організації виконання актів законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори та протидію їх незаконному обігу;
 • розробляє проекти державних цільових програм у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також у сфері протидії їх незаконному обігу, бере участь у виконанні зазначених програм;
 • розробляє проекти нормативно-правових актів, що регулюють порядок провадження діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на основі і на виконання Конституції і законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
 • подає щороку Кабінетові Міністрів України звіт про результати реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також у сфері протидії їх незаконному обігу;
 • здійснює співробітництво з державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • здійснює контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • формує та подає Кабінетові Міністрів України Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та пропозиції щодо внесення змін до нього;
 • готує та вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення: гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться у препаратах; переліку медичних психіатричних протипоказань, інших протипоказань щодо провадження окремих видів діяльності, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; переліку інструментів та обладнання, які використовуються для виробництва і виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та підлягають контролю, і правил проведення операцій з ними; порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів територією України та оформлення необхідних документів; порядку придбання кондиційного і репродуктивного насіння для культивування рослин, що містять малу кількість наркотичних речовин, для промислових цілей; порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за їх обігом; обсягу квот, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин для медичних і наукових цілей, а також деяких прекурсорів, включених до списку № 1 таблиці ІV Переліку; обсягу квот, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять малу кількість наркотичних речовин;
 • розробляє та затверджує в установленому порядку ліцензійні умови провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до таблиць I — IV Переліку, інші нормативні акти з питань ліцензування такої діяльності;
 • видає суб’єктам господарювання ліцензії на провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до таблиць I — IV Переліку;
 • здійснює контроль за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі здійснює в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, обстеження складських, торговельних та інших приміщень, що знаходяться у користуванні суб’єкта господарювання та які використовуються у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • вживає у межах своїх повноважень заходів до усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • приймає в установленому порядку рішення про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до таблиць I — IV Переліку;
 • подає до правоохоронних органів інформацію про виявлені у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів правопорушення;
 • видає суб’єктам господарювання дозволи на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • інформує відповідно до міжнародних договорів України компетентні органи інших держав про вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також повідомляє про здійснення таких операцій Міжнародному комітету з питань контролю за наркотиками ООН;
 • інформує заінтересовані центральні органи виконавчої влади та інші державні органи про заяви урядів іноземних держав, які відповідно до конвенцій ООН забороняють ввезення на свою територію наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів;
 • здійснює контроль за дотриманням суб’єктами господарювання порядку знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • отримує, аналізує та узагальнює в межах своїх повноважень інформацію про стан справ у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії незаконному обігу;
 • створює та забезпечує в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, функціонування державної системи моніторингу та контролю за обігом (у тому числі незаконним) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, узагальнює інформацію, подану центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування;
 • виявляє умови та причини, що призводять до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів, організовує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо їх усунення;
 • забезпечує проведення нормативно-технічної, медико-біологічної, хіміко-аналітичної експертизи матеріалів, спеціалізованої оцінки та інших видів експертних досліджень, пов’язаних з наркотичними засобами, психотропними речовинами, прекурсорами та їх аналогами;
 • готує в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, висновки щодо належності засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин;
 • визначає порядок ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • подає органам виконавчої та судової влади, іншим державним органам інформацію з питань проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
 • затверджує методики визначення вмісту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у препаратах, рослинах, товарах, речовинах, які повинні застосовуватися державними спеціалізованими установами, які здійснюють судово-експертну діяльність;
 • проводить відбір зразків препаратів, рослин, товарів, речовин для проведення експертизи з метою визначення вмісту в них наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
 • залучає іноземні та вітчизняні інвестиції для виконання програм контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
 • реалізує у межах своїх повноважень інвестиційні та інноваційні проекти, пов’язані із забезпеченням населення життєво необхідними наркотичними і психотропними лікарськими засобами, аналізує ефективність міжнародної технічної та гуманітарної допомоги з питань такого забезпечення;
 • готує матеріали до проекту щорічної доповіді Кабінету Міністрів України про додержання вимог конвенцій ООН та міжнародних договорів України з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • готує та в установленому порядку подає до Міжнародного комітету з питань контролю за наркотиками ООН статистичні звіти про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • організовує редакційно-видавничу діяльність та взаємодіє із засобами масової інформації з метою виконання покладених на нього завдань;
 • забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням;
 • здійснює управління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
 • розробляє і затверджує навчальні програми, методичні рекомендації і посібники з питань обігу та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, організовує проведення навчальних курсів для фахівців, зайнятих у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • забезпечує проведення техніко-економічних та наукових досліджень із залученням експертів і консультантів;
 • надає суб’єктам господарювання інформаційні послуги з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • здійснює інші повноваження відповідно до закону».

4. В абзаці сьомому статті 6 слова «спеціально уповноваженого органу у сфері охорони здоров’я» замінити словами «спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

5. У статті 7:

у частині восьмій:

слова «центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» замінити словами «спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

слова «в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України» виключити;

у частині дев’ятій слова «центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

6. У частині четвертій статті 8:

в абзаці першому слова «центральному органу виконавчої влади, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — орган ліцензування)» замінити словами «спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

в абзаці п’ятому слова «дозвіл Міністерства внутрішніх справ України» замінити словами «виданий територіальним органом внутрішніх справ в установленому Кабінетом Міністрів України порядку дозвіл».

7. У статті 9:

у частині першій слова «Орган ліцензування» замінити словами «Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

в абзаці другому частини другої слова «органом ліцензування» замінити словами «спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

8. Частину другу статті 10 викласти у такій редакції:

«Рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи анулювання дії зазначеної ліцензії надсилаються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів протягом трьох календарних днів Міністерству внутрішніх справ України».

9. Статтю 11 викласти у такій редакції:

«Стаття 11. Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, разом з копією видається юридичній особі за її заявою відповідним органом внутрішніх справ за місцезнаходженням юридичної особи, а у випадку, якщо юридична адреса відрізняється від місця провадження діяльності, дозвіл видається суб’єкту господарювання за місцем провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, видається на підставі результатів перевірки відповідності цих об’єктів і приміщень встановленим Міністерством внутрішніх справ України вимогам.

Дозвіл видається (переоформляється, анулюється, видається дублікат) безоплатно.

Строк дії дозволу становить п’ять років.

Рішення про видачу дозволу чи відмову у видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, приймається територіальним органом внутрішніх справ у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня подання юридичною особою заяви і документів за переліком, та в порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України.

Протягом трьох календарних днів з дня прийняття відповідного рішення юридичній особі видається дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або направляється письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу із зазначенням причин відмови.

Заява про видачу дозволу залишається без розгляду, якщо:

заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

документи оформлені з порушенням вимог цієї статті, у тому числі якщо подано неповний пакет документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно з встановленим вичерпним переліком.

Про залишення заяви про видачу дозволу без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу дозволу без розгляду у строки, передбачені для видачі ліцензії.

Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу дозволу без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу дозволу, яка розглядається в порядку, встановленому цим Законом.

Підставами для відмови у видачі дозволу є:

виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

негативний експертний висновок за результатами проведених експертиз, необхідних для видачі дозволу;

виявлені уповноваженим органом протягом не більше трьох років до дня подання заяви про видачу дозволу та зафіксовані порушення суб’єктом господарювання законодавства щодо створення та забезпечення умов діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Підставами для анулювання дозволу є:

 • заява суб’єкта господарювання про анулювання дозволу;
 • припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);
 • виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для отримання дозволу;
 • виявлення невідповідності приміщень та об’єктів, призначених для здійснення діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів вимогам, встановленим Міністерством внутрішніх справ України або використання зазначених об’єктів і приміщень не за призначенням;
 • неодержання суб’єктом господарювання дозволу у відповідного територіального органу внутрішніх справ протягом дев’яноста календарних днів з моменту його оформлення;
 • неподання дозволу суб’єктом господарювання протягом дев’яноста календарних днів з дня його оформлення до органу ліцензування.

Рішення про відмову у видачі чи анулювання дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, може бути оскаржено в установленому законом порядку.

Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, що належать відповідним органам Міністерства внутрішніх справ України, Державної митної служби України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених цими органами з незаконного обігу, не потрібний.

У разі втрати дозволу, суб’єкт господарювання зобов’язаний звернутися до відповідного територіального органу внутрішніх справ із заявою про видачу дубліката дозволу.

Якщо бланк дозволу непридатний для користування внаслідок його пошкодження, суб’єкт господарювання подає відповідному територіальному органу внутрішніх справ:

 • заяву про видачу дубліката дозволу;
 • непридатний для користування дозвіл.

Строк дії дубліката дозволу не може перевищувати строку дії, який зазначався у втраченому або пошкодженому дозволу.

Відповідний територіальний орган внутрішніх справ зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката дозволу видати заявникові дублікат дозволу замість втраченого або пошкодженого.».

10. Статтю 14 викласти у такій редакції:

«Стаття 14. Квоти на наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори

Кабінет Міністрів України у визначеному ним порядку за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів щорічно визначає квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини, в межах яких здійснюються культивування рослин, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини, включених до Переліку, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до Переліку, а також квоти на деякі прекурсори, включені до списку № 1 таблиці ІV Переліку.

Якщо до 1 січня поточного року квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини, в межах яких здійснюються культивування рослин, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини, включених до Переліку, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до Переліку на поточний рік не визначені, до їх визначення Кабінетом Міністрів України застосовуються квоти, визначені для попереднього року.».

11. У статті 15:

частину другу викласти у такій редакції:

«Діяльність з культивування та (або) використання рослин, включених до списку №3 таблиці I Переліку, що містять малі кількості наркотичних речовин для промислових цілей, визначених ліцензією, може здійснюватися юридичними особами всіх форм власності за наявності в них відповідної ліцензії в межах квот визначених Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Гранично допустимий вміст наркотичних речовин у рослинах, включених до списку №3 таблиці I Переліку, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

у частині третій слова «встановленому Кабінетом Міністрів України порядку» замінити словами «порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

12. У статті 17:

частину другу викласти у такій редакції:

«Виробництво, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, а також прекурсорів, включених до списку № 1 таблиці ІV Переліку, здійснюються в межах визначених Кабінетом Міністрів України квот»;

у частині третій слова «центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

13. У статті 18:

у частині першій слова «центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «в установленому законодавством порядку»;

у частині п’ятій слова «центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

14. У статті 19:

у частині першій:

перше речення після слів «психотропних речовин» доповнити словами «їх аналогів»;

друге речення викласти у такій редакції: «Проведення таких експертиз у державних спеціалізованих установах, що здійснюють судово-експертну діяльність, дозволяється без ліцензії»;

у частині другій слова «які відповідно до закону мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність» замінити словами «відповідними підрозділами органів державної влади, визначених Законом України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними».

15. У статті 21:

частину третю доповнити словами «за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

у першому реченні частини четвертої слова «спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

16. У частині першій статті 23 слова «спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

17. У статті 24:

у частинах першій, третій — п’ятій і сьомій слова «спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» в усіх відмінках замінити словами «спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» у відповідному відмінку;

доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

«За видачу дозволу справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюються Кабінетом Міністрів України. Плата за видачу дозволу вноситься після прийняття рішення про видачу дозволу».

У зв’язку з цим частини другу — дванадцяту вважати відповідно частинами третьою — тринадцятою;

частину дев’яту викласти у такій редакції:

«Переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів через митний кордон України може здійснюватися лише через спеціально визначені пункти пропуску на митному кордоні України, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України».

18. Частини другу і четверту статті 27 та частину другу статті 28 доповнити словами «за погодженням зі спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

19. Частину першу статті 31 викласти у такій редакції:

«Контроль за виконанням положень цього Закону здійснюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, Міністерством внутрішніх справ України, Державною митною службою України, іншими органами виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законом».

20. В абзаці першому статті 32 слова «зобов’язані подавати до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зобов’язані подавати до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

21. Статтю 33 викласти у такій редакції:

«Стаття 33. Інвентаризація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та баланси

Юридичні особи, які здійснюють діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зобов’язані за формою та в порядку, що встановлені Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, проводити щоквартальну інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які є в їх розпорядженні, та складати відповідний баланс товарно-матеріальних цінностей.

Відомості про розбіжності в балансі або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів протягом трьох календарних днів після їх виявлення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, подаються: щодо операцій, проведених з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами в межах території України, — спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та Міністерству внутрішніх справ України; щодо експортно-імпортних операцій, проведених з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами, — спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України і Державній митній службі України».

22. У статті 34 слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

ІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

 • розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
 • привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 • забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.
Голова Верховної Ради України В.М. Литвин

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»
(щодо компетенції центрального органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів)

Зміст норми чинного Закону України Зміст відповідної норми проекту Закону України
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
дозвіл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин — відповідний документ установленого зразка, виданий спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, що дає право протягом визначеного строку здійснити ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин;
ліцензія — документ державного зразка, що дає право суб’єкту господарювання на здійснення зазначених у ньому видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов;
Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — Перелік) — згруповані у списки наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин, включені до таблиць I-IV згідно із законодавством України та міжнародними договорами України. Перелік та зміни до нього затверджуються Кабінетом Міністрів Україниза поданнямспеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я і публікуються в офіційних друкованих виданнях;
спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я — спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
дозвіл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин — документ державного зразка, виданий спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що дає право протягом визначеного строку здійснити ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин;
ліцензія — виданий спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в установленому порядку документ державного зразка, що дає право суб’єкту господарювання на здійснення зазначених у ньому видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов;
Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — Перелік) — згруповані у списки наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин, включені до таблиць I-IV згідно із законодавством України та міжнародними договорами України. Перелік та зміни до нього затверджуються Кабінетом Міністрів Україниза поданнямспеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, і публікуються в офіційних друкованих виданнях;
спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів — центральний орган виконавчої влади, який здійснює контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, координацію діяльності компетентних органів щодо протидії їх незаконному обігу, розроблення проектів нормативно-правових актів та заходів, спрямованих на виконання зобов’язань відповідно до міжнародних договорів України у зазначеній сфері;
Стаття 2. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори та їх класифікація
Частина третя
Щодо препаратів, що містять малі кількості наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та (або) прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, і тому ризику зловживання ними немає або він незначний, і з яких зазначені засоби чи речовини не можна вилучити легкодоступними способами в кількості, за якої можливе зловживання, можуть вилучатися із сфери дії деяких заходів контролю. Заходи контролю за обігом зазначених препаратів та порядок їх застосування встановлюються Кабінетом Міністрів України. Гранично допустима кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що міститься в препаратах, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
Стаття 2. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори та їх класифікація
Частина третя
Щодо препаратів, що містять малі кількості наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та (або) прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, і тому ризику зловживання ними немає або він незначний, і з яких зазначені засоби чи речовини не можна вилучити легкодоступними способами в кількості, за якої можливе зловживання, можуть вилучатися із сфери дії деяких заходів контролю. Заходи контролю за обігом зазначених препаратів та порядок їх застосування встановлюються Кабінетом Міністрів України. Гранично допустима кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що міститься в препаратах, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Стаття 5. Повноваження спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я
Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я в межах своїх повноважень:
забезпечує виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
бере участь у реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо її вдосконалення;
бере участь у розробці та реалізації загальнодержавних програм у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
розробляє та приймає відповідно до закону нормативні акти у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролює їх виконання;
розробляє проекти нормативно-правових актів, що регулюють порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
організовує та здійснює державний контроль у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
видає дозволи на право ввезення на територію України, вивезення з території України та право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
встановлює переліки посад медичних і фармацевтичних працівників, а також закладів охорони здоров’я, яким може надаватися право на реалізацію (відпуск) наркотичних засобів, психотропних речовин фізичним особам;
здійснює згідно з міжнародними договорами України взаємодію та обмін інформацією з відповідними міжнародними організаціями з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
узагальнює практику застосування законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;
забезпечує інформування громадськості з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
проводить щорічні розрахунки та попередньо визначає потребу України в наркотичних засобах, психотропних речовинах;
готує пропозиції щодо визначення квот, у межах яких здійснюється обіг наркотичних засобів, психотропних речовин;
здійснює відповідно до закону методичне та інформаційне забезпечення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
бере участь у міжнародному співробітництві у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також у розробці та виконанні відповідних міжнародних договорів України;
здійснює в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, обстеження складських, торговельних та інших приміщень, що знаходяться у користуванні юридичної особи та які використовуються у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
вживає відповідних заходів щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
здійснює інші повноваження відповідно до закону.
Стаття 5. Повноваження спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в межах своїх повноважень:

забезпечує виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
готує та вносить в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів і забезпечує її реалізацію;
здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування щодо організації виконання актів законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори та протидію їх незаконному обігу;
розробляє проекти державних цільових програм у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також у сфері протидії їх незаконному обігу, бере участь у виконанні зазначених програм;
розробляє проекти нормативно-правових актів, що регулюють порядок провадження діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на основі і на виконання Конституції і законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
подає щороку Кабінетові Міністрів України звіт про результати реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також у сфері протидії їх незаконному обігу;
здійснює співробітництво з державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
здійснює контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
формує та подає Кабінетові Міністрів України Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та пропозиції щодо внесення змін до нього;
готує та вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення: гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться у препаратах;
переліку медичних психіатричних протипоказань, інших протипоказань щодо провадження окремих видів діяльності, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;
переліку інструментів та обладнання, які використовуються для виробництва і виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та підлягають контролю, і правил проведення операцій з ними;
порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів територією України та оформлення необхідних документів;
порядку придбання кондиційного і репродуктивного насіння для культивування рослин, що містять малу кількість наркотичних речовин, для промислових цілей;
порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за їх обігом;
обсягу квот, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин для медичних і наукових цілей, а також деяких прекурсорів, включених до списку № 1 таблиці ІV Переліку;
обсягу квот, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять малу кількість наркотичних речовин;
розробляє та затверджує в установленому порядку ліцензійні умови провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до таблиць I — IV Переліку, інші нормативні акти з питань ліцензування такої діяльності;
видає суб’єктам господарювання ліцензії на провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до таблиць I — IV Переліку;
здійснює контроль за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі здійснює в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, обстеження складських, торговельних та інших приміщень, що знаходяться у користуванні суб’єкта господарювання та які використовуються у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
вживає у межах своїх повноважень заходів до усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
приймає в установленому порядку рішення про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територіюУкраїни, вивезення з території України, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до таблиць I — IV Переліку;
подає до правоохоронних органів інформацію про виявлені у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів правопорушення;
видає суб’єктам господарювання дозволи на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
інформує відповідно до міжнародних договорів України компетентні органи інших держав про вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також повідомляє про здійснення таких операцій Міжнародному комітету з питань контролю за наркотиками ООН;
інформує заінтересовані центральні органи виконавчої влади та інші державні органи про заяви урядів іноземних держав, які відповідно до конвенцій ООН забороняють ввезення на свою територію наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів;
здійснює контроль за дотриманням суб’єктами господарювання порядку знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
отримує, аналізує та узагальнює в межах своїх повноважень інформацію про стан справ у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії незаконному обігу;
створює та забезпечує в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, функціонування державної системи моніторингу та контролю за обігом (у тому числі незаконним) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, узагальнює інформацію, подану центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування;
виявляє умови та причини, що призводять до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів, організовує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо їх усунення;
забезпечує проведення нормативно-технічної, медико-біологічної, хіміко-аналітичної експертизи матеріалів, спеціалізованої оцінки та інших видів експертних досліджень, пов’язаних з наркотичними засобами, психотропними речовинами, прекурсорами та їх аналогами;
готує в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, висновки щодо належності засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин;
визначає порядок ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
подає органам виконавчої та судової влади, іншим державним органам інформацію з питань проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
затверджує методики визначення вмісту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у препаратах, рослинах, товарах, речовинах, які повинні застосовуватися державними спеціалізованими установами, які здійснюють судово-експертну діяльність;
проводить відбір зразків препаратів, рослин, товарів, речовин для проведення експертизи з метою визначення вмісту в них наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
залучає іноземні та вітчизняні інвестиції для виконання програм контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
реалізує у межах своїх повноважень інвестиційні та інноваційні проекти, пов’язані із забезпеченням населення життєво необхідними наркотичними і психотропними лікарськими засобами, аналізує ефективність міжнародної технічної та гуманітарної допомоги з питань такого забезпечення;
готує матеріали до проекту щорічної доповіді Кабінету Міністрів України про додержання вимог конвенцій ООН та міжнародних договорів України з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
готує та в установленому порядку подає до Міжнародного комітету з питань контролю за наркотиками ООН статистичні звіти про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
організовує редакційно-видавничу діяльність та взаємодіє із засобами масової інформації з метою виконання покладених на нього завдань;
забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням;
здійснює управління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
розробляє і затверджує навчальні програми, методичні рекомендації і посібники з питань обігу та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, організовує проведення навчальних курсів для фахівців, зайнятих у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
забезпечує проведення техніко-економічних та наукових досліджень із залученням експертів і консультантів;
надає суб’єктам господарювання інформаційні послуги з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
здійснює інші повноваження відповідно до закону.
Стаття 6. Заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України на території України встановлюються заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що передбачають:
визначення основних умов, вимог, правил і системи заходів, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин в Україні;
ліцензування відповідних видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
запровадження системи дозволів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за дотриманням дозвільних документів;
визначення щорічної потреби України в наркотичних засобах, психотропних речовинах на підставі розрахункової потреби в цих засобах і речовинах для медичних, наукових, промислових цілей та інших цілей, передбачених цим Законом;
застосування заборон та обмежень щодо обігу окремих наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та встановлення квот, у межах яких здійснюються виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин;
подання в установленому цим Законом порядку суб’єктами господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів до спеціально уповноваженого органу у сфері охорони здоров’я звітів про діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
Стаття 6. Заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України на території України встановлюються заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що передбачають:
визначення основних умов, вимог, правил і системи заходів, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин в Україні;
ліцензування відповідних видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
запровадження системи дозволів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за дотриманням дозвільних документів;
визначення щорічної потреби України в наркотичних засобах, психотропних речовинах на підставі розрахункової потреби в цих засобах і речовинах для медичних, наукових, промислових цілей та інших цілей, передбачених цим Законом;
застосування заборон та обмежень щодо обігу окремих наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та встановлення квот, у межах яких здійснюються виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин;
подання в установленому цим Законом порядку суб’єктами господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів звітів про діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
Стаття 7. Загальний порядок здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частини восьма і дев’ята
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається та анулюється центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Переліки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, щоквартально надсилаються центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, Міністерству внутрішніх справ України і Службі безпеки України.
Стаття 7. Загальний порядок здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частини восьма і дев’ята
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається та анулюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
Переліки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, щоквартально надсилаються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Міністерству внутрішніх справ України і Службі безпеки України.
Стаття 8. Особливості ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також ліцензійних умов
Частина четверта
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається суб’єкту господарювання, який виконав вимоги статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», а також надав центральному органу виконавчої влади, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — орган ліцензування), такі відомості та документи:
свідоцтво (посвідчення, сертифікат спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;
довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
довідку Міністерства внутрішніх справ України про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких злочинів або за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинені за межами України;
дозвіл Міністерства внутрішніх справ України на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам відповідно до статті 11 цього Закону.
Стаття 8. Особливості ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також ліцензійних умов
Частина четверта
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається суб’єкту господарювання, який виконав вимоги статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», а також надав спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів такі відомості та документи:
свідоцтво (посвідчення, сертифікат спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;
довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
довідку Міністерства внутрішніх справ України про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких злочинів або за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинені за межами України;
виданий територіальним органом внутрішніх справ в установленому Кабінетом Міністрів України порядку дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам відповідно до статті 11 цього Закону.
Стаття 9. Підстави для видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмови у видачі та анулювання зазначеної ліцензії
Орган ліцензування
приймає рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, про відмову у видачі та про анулювання зазначеної ліцензії відповідно до статей 11 та 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею.Крім підстав, передбачених Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», підставами для відмови у видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів також є:
відсутність у юридичної особи умов для забезпечення безпечності діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обліку і схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначених органом ліцензування;
наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку, медичним закладом встановлено діагноз психічного розладу, пов’язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, які мають доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у яких не зняті чи не погашені в установленому порядку судимості за вчинення злочинів середньої тяжкості, тяжких чи особливо тяжких злочинів або за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Стаття 9. Підстави для видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмови у видачі та анулювання зазначеної ліцензії
Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
приймає рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, про відмову у видачі та про анулювання зазначеної ліцензії відповідно до статей 11 та 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею.Крім підстав, передбачених Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», підставами для відмови у видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів також є:
відсутність у юридичної особи умов для забезпечення безпечності діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обліку і схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначених спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку, медичним закладом встановлено діагноз психічного розладу, пов’язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, які мають доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у яких не зняті чи не погашені в установленому порядку судимості за вчинення злочинів середньої тяжкості, тяжких чи особливо тяжких злочинів або за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Стаття 10. Оскарження рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмову у видачі ліцензії чи анулювання зазначеної ліцензії
Рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмову у видачі ліцензії чи анулювання зазначеної ліцензії може бути оскаржено в установленому законом порядку.
Рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів чи анулювання дії зазначеної ліцензії надсилаються органом ліцензування протягом трьох календарних днів спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, Міністерству внутрішніх справ України.
Стаття 10. Оскарження рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмову у видачі ліцензії чи анулювання зазначеної ліцензії
Рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмову у видачі ліцензії чи анулювання зазначеної ліцензії може бути оскаржено в установленому законом порядку.
Рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи анулювання дії зазначеної ліцензії надсилаються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів протягом трьох календарних днівМіністерству внутрішніх справ України
Стаття 11. Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, видається юридичній особіМіністерством внутрішніх справ України.
Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, видається на підставі результатів перевірки відповідності цих об’єктів і приміщень встановленим Міністерством внутрішніх справ України вимогам.
Рішення про видачу дозволу чи відмову у видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, приймається Міністерством внутрішніх справ України у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня подання юридичною особою документів за переліком, встановленим Міністерством внутрішніх справ України.
Протягом трьох календарних днів з дня прийняття відповідного рішення юридичній особі видається дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або направляється письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу із зазначенням причин відмови.
Рішення про відмову у видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, може бути оскаржено в установленому законом порядку.Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, що належать відповідним органам Міністерства внутрішніх справ України, Державної митної служби України, Служби безпеки України, для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених цими органами з незаконного обігу, не потрібний.
Стаття 11. Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, разом з копією видається юридичній особі за її заявою відповідним органом внутрішніх справ за місцезнаходженням юридичної особи, а у випадку, якщо юридична адреса відрізняється від місця провадження діяльності, дозвіл видається суб’єкту господарювання за місцем провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, видається на підставі результатів перевірки відповідності цих об’єктів і приміщень встановленим Міністерством внутрішніх справ України вимогам.
Дозвіл видається (переоформляється, анулюється, видається дублікат) безоплатно.
Строк дії дозволу становить п’ять років.

Рішення про видачу дозволу чи відмову у видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, приймається територіальним органом внутрішніх справ у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня подання юридичною особою заяви і документів за переліком, та в порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України.
Протягом трьох календарних днів з дня прийняття відповідного рішення юридичній особі видається дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або направляється письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу із зазначенням причин відмови.
Заява про видачу дозволу залишається без розгляду, якщо:
заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
документи оформлені з порушенням вимог цієї статті, у тому числі якщо подано неповний пакет документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно з встановленим вичерпним переліком.Про залишення заяви про видачу дозволу без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу дозволу без розгляду у строки, передбачені для видачі ліцензії.
Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу дозволу без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу дозволу, яка розглядається в порядку, встановленому цим Законом.
Підставами для відмови у видачі дозволу є:виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
негативний експертний висновок за результатами проведених експертиз, необхідних для видачі дозволу;
виявлені уповноваженим органом протягом не більше трьох років до дня подання заяви про видачу дозволу та зафіксовані порушення суб’єктом господарювання законодавства щодо створення та забезпечення умов діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.Підставами для анулювання дозволу є:
заява суб’єкта господарювання про анулювання дозволу;
припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);
виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для отримання дозволу;
виявлення невідповідності приміщень та об’єктів, призначених для здійснення діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів вимогам, встановленим Міністерством внутрішніх справ України або використання зазначених об’єктів і приміщень не за призначенням;
неодержання суб’єктом господарювання дозволу у відповідного територіального органу внутрішніх справ протягом дев’яноста календарних днів з моменту його оформлення;
неподання дозволу суб’єктом господарювання протягом дев’яноста календарних днів з дня його оформлення до органу ліцензування.Рішення про відмову у видачі чи анулювання дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, може бути оскаржено в установленому законом порядку.Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, що належать відповідним органам Міністерства внутрішніх справ України, Державної митної служби України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених цими органами з незаконного обігу, не потрібний.
У разі втрати дозволу, суб’єкт господарювання зобов’язаний звернутися до відповідного територіального органу внутрішніх справ із заявою про видачу дубліката дозволу.
Якщо бланк дозволу непридатний для користування внаслідок його пошкодження, суб’єкт господарювання подає відповідному територіальному органу внутрішніх справ:
заяву про видачу дубліката дозволу;
непридатний для користування дозвіл.
Строк дії дубліката дозволу не може перевищувати строку дії, який зазначався у втраченому або пошкодженому дозволу.
Відповідний територіальний орган внутрішніх справ зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката дозволу видати заявникові дублікат дозволу замість втраченого або пошкодженого.
Стаття 14. Квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини
Кабінет Міністрів України щорічно визначає квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини, в межах яких здійснюються культивування рослин, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини, включених до Переліку, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до Переліку.
Стаття 14. Квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини
Кабінет Міністрів України у визначеному ним порядку за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів щорічно визначає квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини, в межах яких здійснюються культивування рослин, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини, включених до Переліку, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до Переліку, а також квоти на деякі прекурсори, включені до списку № 1 таблиці ІV Переліку

.Якщо до 1 січня поточного року квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини, в межах яких здійснюються культивування рослин, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини, включених до Переліку, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до Переліку на поточний рік не визначені, до їх визначення Кабінетом Міністрів України застосовуються квоти, визначені для попереднього року.
Стаття 15. Діяльність з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку
Діяльність з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку, на території України забороняється, за винятком діяльності з культивування та (або) використання рослин, включених до списку №3 таблиці I Переліку, що містять малі кількості наркотичних речовин, з додержанням умов, зазначених у частинах другій, третій та четвертій цієї статті.
Діяльність з культивування та (або) використання рослин, включених до списку №3 таблиці I Переліку, що містять малі кількості наркотичних речовин для промислових цілей, визначених ліцензією, може здійснюватися юридичними особами всіх форм власності за наявності в них відповідної ліцензії в межах визначених Кабінетом Міністрів України квот. Гранично допустимий вміст наркотичних речовин у рослинах, включених до списку №3 таблиці I Переліку, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
Культивування рослин, включених до списку №3 таблиці I Переліку, що містять малі кількості наркотичних речовин, для промислових цілей, визначених ліцензією, здійснюється шляхом застосування кондиційного і репродуктивного насіння, придбаного у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.
Стаття 15. Діяльність з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку
Діяльність з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку, на території України забороняється, за винятком діяльності з культивування та (або) використання рослин, включених до списку №3 таблиці I Переліку, що містять малі кількості наркотичних речовин, з додержанням умов, зазначених у частинах другій, третій та четвертій цієї статті.
Діяльність з культивування та (або) використання рослин, включених до списку №3 таблиці I Переліку, що містять малі кількості наркотичних речовин для промислових цілей, визначених ліцензією, може здійснюватися юридичними особами всіх форм власності за наявності в них відповідної ліцензії в межах квот визначених Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Гранично допустимий вміст наркотичних речовин у рослинах, включених до списку №3 таблиці I Переліку, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Культивування рослин, включених до списку №3 таблиці I Переліку, що містять малі кількості наркотичних речовин, для промислових цілей, визначених ліцензією, здійснюється шляхом застосування кондиційного і репродуктивного насіння, придбаного у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Стаття 17. Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку
Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.
Виробництво, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, здійснюються в межах визначених Кабінетом Міністрів України квот.
Виробництво, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, здійснюються відповідно до Правил виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
Стаття 17. Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку
Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.
Виробництво, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, а також прекурсорів, включених до списку № 1 таблиці ІV Переліку, здійснюються в межах визначених Кабінетом Міністрів України квот.
Виробництво, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, здійснюються відповідно до Правил виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Стаття 18. Упаковка та маркування наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частина перша
Первинна (внутрішня) та вторинна (зовнішня) упаковки і маркування наркотичного засобу чи психотропної речовини, включених до таблиць II і III Переліку, що дозволені центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я до використання в медичній практиці, повинні відповідати вимогам цього Закону і Закону України «Про лікарські засоби».
Частина п’ята
Вимоги щодо маркування прекурсорів, включених до списку IV Переліку, що використовуватимуться в медичній практиці, встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
Стаття 18. Упаковка та маркування наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частина перша
Первинна (внутрішня) та вторинна (зовнішня) упаковки і маркування наркотичного засобу чи психотропної речовини, включених до таблиць II і III Переліку, що дозволені в установленому законодавством порядку до використання в медичній практиці, повинні відповідати вимогам цього Закону і Закону України «Про лікарські засоби».
Частина п’ята
Вимоги щодо маркування прекурсорів, включених до списку IV Переліку, що використовуватимуться в медичній практиці, встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Стаття 19.Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у експертній і оперативно-розшуковій діяльності
Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів при проведенні експертиз дозволяється юридичним особам за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності, за умови дотримання ліцензійних умов, а також умов здійснення судово-експертної діяльності, передбачених законодавством про судову експертизу. Проведення таких експертиз в експертних підрозділах відповідних правоохоронних органів дозволяється без ліцензії.
Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для проведення контрольованого постачання і оперативної закупівлі, оперативного експерименту, відбору зразків для дослідження цих засобів і речовин, інших оперативно-розшукових заходів підрозділами, які відповідно до закону мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, дозволяється без ліцензії.
Стаття 19. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у експертній і оперативно-розшуковій діяльності
Використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів при проведенні експертиз дозволяється юридичним особам за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності, за умови дотримання ліцензійних умов, а також умов здійснення судово-експертної діяльності, передбачених законодавством про судову експертизу. Проведення таких експертиз у державних спеціалізованих установах, що здійснюють судово-експертну діяльність, дозволяється без ліцензії.
Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для проведення контрольованого постачання і оперативної закупівлі, оперативного експерименту, відбору зразків для дослідження цих засобів і речовин, інших оперативно-розшукових заходів відповідними підрозділами органів державної влади, визначених Законом України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними, дозволяється без ліцензії.
Стаття 21. Діяльність з використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у медичній практиці
Частини третя і четверта
Заклади охорони здоров’я всіх форм власності здійснюють діяльність з придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Використання наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, які зберігаються в аптечках першої допомоги на морських та повітряних суднах і в літаках міжнародного сполучення та поїздах міжнародних ліній в обсягах, необхідних для надання невідкладної медичної допомоги, дозволяється за окремим рішеннямспеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я. У цьому рішенні зазначаються особи складу екіпажу чи обслуговуючого персоналу транспортного засобу, які відповідають за зберігання, використання та знищення наркотичних засобів і психотропних речовин, а також порядок їх реєстрації та подання звітів про використання цих засобів і речовин.
Стаття 21. Діяльність з використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у медичній практиці
Частини третя і четверта
Заклади охорони здоров’я всіх форм власності здійснюють діяльність з придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку), та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Використання наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, які зберігаються в аптечках першої допомоги на морських та повітряних суднах і в літаках міжнародного сполучення та поїздах міжнародних ліній в обсягах, необхідних для надання невідкладної медичної допомоги, дозволяється за окремим рішенням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. У цьому рішенні зазначаються особи складу екіпажу чи обслуговуючого персоналу транспортного засобу, які відповідають за зберігання, використання та знищення наркотичних засобів і психотропних речовин, а також порядок їх реєстрації та подання звітів про використання цих засобів і речовин.
Стаття 23. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині
Частина перша
У ветеринарній медицині наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори використовуються згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються у ветеринарній медицині, затвердженим Кабінетом Міністрів України за поданнямспеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я. Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються у ветеринарній медицині, підлягає оприлюдненню.
Стаття 23. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині
Частина перша
У ветеринарній медицині наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори використовуються згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються у ветеринарній медицині, затвердженим Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються у ветеринарній медицині, підлягає оприлюдненню.
Стаття 24. Порядок ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частини перша — сьома
Ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за наявності дозволу на право ввезення (вивезення) чи транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, виданого спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
Порядок видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України чи на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та його форма встановлюються Кабінетом Міністрів України.Для одержання дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів юридична особа подає до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я заяву, в якій зазначаються:
власне найменування і місцезнаходження юридичної особи, а також найменування і місцезнаходження одержувача вантажу;
відповідна назва наркотичного засобу, психотропної речовини, у тому числі їх міжнародна непатентована назва, назва прекурсора;
кількість наркотичного засобу, психотропної речовини чи прекурсора в кожній їх партії, тобто яка відправляється в одному транспортному засобі та оформлена одним документом;
сертифікат якості наркотичного засобу або психотропної речовини;
мета ввезення, вивезення та строк ввезення чи вивезення;
вид транспортного засобу, який буде використовуватися для ввезення, вивезення, або спосіб відправки вантажу;
місце перетину митного кордону України відповідною партією наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсора;
інші відомості згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України.При видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я враховує встановлені Кабінетом Міністрів України квоти на ввезення (вивезення) наркотичних засобів і психотропних речовин.Копії дозволів, завірені в установленому порядку, долучаються до кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та переміщуються разом з нею, а також надсилаютьсяспеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’яДержавній митній службі України.Митними органами України на зазначеному дозволі робиться відмітка про поставку кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.При транзиті наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів копія дозволу на їх вивезення надсилається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я урядові країни-імпортера.Ввезення на територію України (вивезення з території України) чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюються лише через митниці, визначені Державною митною службою України.
Стаття 24. Порядок ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частини перша — восьма
Ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за наявності дозволу на право ввезення (вивезення) чи транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, виданого спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
За видачу дозволу справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюються Кабінетом Міністрів України. Плата за видачу дозволу вноситься після прийняття рішення про видачу дозволу
Порядок видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України чи на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та його форма встановлюються Кабінетом Міністрів України.Для одержання дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів юридична особа подає до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів заяву, в якій зазначаються:власне найменування і місцезнаходження юридичної особи, а також найменування і місцезнаходження одержувача вантажу;
відповідна назва наркотичного засобу, психотропної речовини, у тому числі їх міжнародна непатентована назва, назва прекурсору;
кількість наркотичного засобу, психотропної речовини чи прекурсору в кожній їх партії, що відправляється в одному транспортному засобі та оформлена одним документом;
сертифікат якості наркотичного засобу або психотропної речовини;
мета ввезення, вивезення та строк ввезення чи вивезення;
вид транспортного засобу, який буде використовуватися для ввезення, вивезення чи транзиту, або спосіб відправки вантажу;
місце перетину митного кордону України відповідною партією наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору;
інші відомості згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України.При видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів враховує встановлені Кабінетом Міністрів України квоти на ввезення (вивезення) наркотичних засобів і психотропних речовин.Копії дозволів, завірені в установленому порядку, долучаються до кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та переміщуються разом з нею, а також надсилаються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Державній митній службі України.Митними органами України на зазначеному дозволі робиться відмітка про поставку кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.При транзиті наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів копія дозволу на їх вивезення, крім іншого, надсилається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів урядові країни-імпортера.Переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів через митний кордон України може здійснюватися лише через спеціально визначені пункти пропуску на митному кордоні України, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 27. Придбання, реалізація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частина друга
Придбання прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, фізичною особою за медичними показаннями здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
Частина четверта
Контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, в закладах охорони здоров’я здійснюють спеціальні комісії, утворені згідно з порядком, встановленим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
Стаття 27. Придбання, реалізація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частина друга
Придбання прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, фізичною особою за медичними показаннями здійснюється в порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Частина четверта
Контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, в закладах охорони здоров’я здійснюють спеціальні комісії, утворені згідно з порядком, встановленим спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Стаття 28. Рецепти на наркотичні засоби і психотропні речовини
Частина друга
Форма спеціальних бланків рецептів, порядок їх реєстрації, обліку і зберігання, а також правила їх оформлення встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
Стаття 28. Рецепти на наркотичні засоби і психотропні речовини
Частина друга
Форма спеціальних бланків рецептів, порядок їх реєстрації, обліку і зберігання, а також правила їх оформлення встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Стаття 31. Контроль за виконанням положень цього Закону
Частина перша
Контроль за виконанням положень цього Закону здійснюєтьсяцентральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я,Міністерством внутрішніх справ України,митними органами України, іншими органами виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законом, а також спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, до повноважень якого віднесено здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Стаття 31. Контроль за виконанням положень цього Закону
Частина перша
Контроль за виконанням положень цього Закону здійснюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, Міністерством внутрішніх справ України, Державною митною службою України, іншими органами виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законом.
Стаття 32. Звіти про діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Юридичні особи, які здійснюють відповідну діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів за формою та в порядку, що встановлені Кабінетом Міністрів України, зобов’язані подавати до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я такі відомості:
Стаття 32. Звіти про діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Юридичні особи, які здійснюють відповідну діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів за формою та в порядку, що встановлені Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зобов’язані подавати до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів такі відомості:
Стаття 33. Інвентаризація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та баланси
Юридичні особи, які здійснюють діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зобов’язані за формою та в порядку, що встановлені Кабінетом Міністрів України, проводити щоквартальну інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які є в їх розпорядженні, та складати відповідний баланс товарно-матеріальних цінностей.
Відомості про розбіжності в балансі або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів протягом трьох календарних днів після їх виявлення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, подаються: щодо операцій, проведених з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами в межах території України, — Міністерству внутрішніх справ України;
щодо експортно-імпортних операцій, проведених з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами, — Міністерству внутрішніх справ України та Службі безпеки України.
Стаття 33. Інвентаризація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та баланси
Юридичні особи, які здійснюють діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зобов’язані за формою та в порядку, що встановлені Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, проводити щоквартальну інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які є в їх розпорядженні, та складати відповідний баланс товарно-матеріальних цінностей.
Відомості про розбіжності в балансі або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів протягом трьох календарних днів після їх виявлення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, подаються: щодо операцій, проведених з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами в межах території України, — спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та Міністерству внутрішніх справ України;
щодо експортно-імпортних операцій, проведених з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами, — спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України і Державній митній службі України.
Стаття 34. Реєстрація операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами
Операції, здійснені в процесі діяльності щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, підлягають реєстрації у спеціальних журналах юридичних осіб особами, на яких відповідним наказом керівника юридичної особи покладено цей обов’язок. Форма зазначених журналів, порядок їх ведення і зберігання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 34. Реєстрація операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами
Операції, здійснені в процесі діяльності щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, підлягають реєстрації у спеціальних журналах юридичних осіб особами, на яких відповідним наказом керівника юридичної особи покладено цей обов’язок. Форма зазначених журналів, порядок їх ведення і зберігання встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Заступник директора Юридичного департаменту
Державного комітету України з питань контролю за наркотиками
Володимир Ніколаєць

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Законопроект підготовлений на виконання абзацу першого пункту 2 доручення Прем’єр-міністра України від 31.12.2010 № 62731/9/1-10, Доручення Президента України від 16 серпня 2010 р. №1-1/1818, Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», підпункту 9 пункту 7 плану організації виконання Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 10 грудня 2010 р. (протокол № 72), а також постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. №516 «Про утворення Державного комітету України з питань контролю за наркотиками» і розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2010 р. №1808-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки».

Відповідно до резолюції Першого віце-прем’єр-міністра України Андрія Клюєва № 4767/1/1-11 від 03.02.2011 до листа Мінекономіки від 31.12.2010 № 2504-21/649-04 щодо передбачення у відповідних законах платності адміністративних послуг, що надаються органами виконавчої влади, пропонується доповнити відповідною нормою статтю 24 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект розроблено з метою підвищення ефективності боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, удосконалення законодавчого регулювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, зокрема, у частині переходу повноважень від Міністерства охорони здоров’я до центрального органу виконавчої влади у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також віднесення до компетенції зазначеного органу повноважень, що не властиві Кабінету Міністрів України.

Зазначену мету пропонується реалізувати шляхом оптимізації системи та посилення повноважень органів, відповідальних за реалізацію державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, чіткого розмежування їх повноважень з одночасним поліпшенням якості взаємодії між ними.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Єдина Конвенція Організації Об’єднаних Націй про наркотичні засоби 1961 року;

Конвенція про психотропні речовини від 21 лютого 1971 року;

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20 грудня 1988 року;

Кримінальний кодекс України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними».

Закон України «Про приєднання України до Протоколу про поправки до Єдиної Конвенції про наркотичні засоби 1961 року».

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття внесення змін до інших законів України не потребує.

Оскільки резолюція Першого віце-прем’єр-міністра України Андрія Клюєва № 4767/1/1-11 від 03.02.2011 до листа Мінекономіки від 31.12.2010 № 2504-21/649-04 щодо передбачення у відповідних законах платності адміністративних послуг, що надаються органами виконавчої влади, надійшло до Держкомнаркоконтролю 4 лютого 2011 р., то відповідні зміни до статті 24 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (відповідний закон) включені до проекту Закону після отримання висновку правової експертизи Міністерства юстиції України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект погоджено Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством охорони здоров’я України, Державною митною службою України, Службою безпеки України, Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, Міністерством промислової політики України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Адміністрацією Державної прикордонної служби України, отримано висновок правової експертизи Міністерства юстиції України.

6. Регіональний аспект

Законопроект не обмежує повноважень органів місцевого самоврядування і територіальних громад.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Законопроект оприлюднений для громадського обговорення на офіційному веб-сайті Держкомнаркоконтролю.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту дозволить:

вдосконалити законодавство у сфері протидії наркозлочинності;

посилити контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, отруйних і сильнодіючих речовин.

забезпечити ефективну взаємодію органів державної влади у питаннях протидії незаконному ввезенню, вивезенню, транзиту, розповсюдженню і реалізації наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

віднести до компетенції відповідного центрального органу виконавчої влади невластиві Кабінету Міністрів України функції.

Голова Держкомнаркоконтролю В.А. Тимошенко

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (далі — законопроект) підготовлений з урахуванням Доручення Президента України від 16 серпня 2010 р. №1-1/1818, на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 31.12.2010 № 62731/9/1-10, підпункту 9 пункту 7 плану організації виконання Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 10 грудня 2010 р. (протокол № 72), а також постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. №516 «Про утворення Державного комітету України з питань контролю за наркотиками» і розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2010 р. №1808-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки».

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Законом України «Про основи національної безпеки України» визначено, що поширення наркоманії є однією з основних реальних загроз національній безпеці України, стабільності в суспільстві, при цьому ліквідація наркоманії кваліфікується як один із основних напрямів державної політики з питань національної безпеки України.

Зазначена державна політика реалізується шляхом здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Необхідність контролю обумовлена існуючими загрозами, наслідками реалізації яких можуть стати послаблення контрольної функції держави у сфері обігу та протидії незаконному обігу таких засобів і речовин, що призведе до збільшення випадків незаконного поширення наркотиків, зростання злочинності у відповідній сфері.

Держава забезпечує додержання вимог щодо обігу та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Забезпечувати додержання таких вимог держава може лише за умов ефективного державного регулювання діяльності у зазначеній сфері.

Прискорений розвиток та застосування новітніх технологій виробництва аналогів наркотичних засобів та психотропних речовин, вдосконалення способів та засобів їх реалізації обумовили різке зростання внутрішніх та зовнішніх загроз здоровому способу життя, призвели до значних змін у підходах до забезпечення охорони здоров’я населення як важливої складової Національної безпеки держави.

Розширилося коло суб’єктів, що здійснюють діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, підвищилися вимоги до умов провадження діяльності та до суб’єктів господарської діяльності у цій сфері. Проведення адміністративної реформи, прийняття Закону України «Про Кабінет Міністрів України» у новій редакції, утворення центрального органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів призвели до необхідності упорядкування правовідносин суб’єктів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Необхідно також привести Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» у відповідність до Законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

За таких умов проблемою державного регулювання господарської діяльності та адміністративних відносин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є недостатня ефективність існуючого державного регулювання господарської діяльності та адміністративних відносин у цій сфері, що, у свою чергу, призводить до недостатнього рівня державного контролю.

Щодо регулювання адміністративних відносин, то доцільно привести норми законодавства у відповідність із фактичними, а саме — визначення єдиного органу виконавчої влади, що здійснює ліцензування діяльності у зазначеній сфері.

Доцільно також реалізувати заходи із більш гнучкого впливу на суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з боку органу ліцензування (наприклад, проведення позапланових перевірок дотримання ліцензіатом ліцензійних умов на підставі результатів аналізу відомостей про зміст виконаних ліцензіатом робіт або відсутність таких, що періодично повинні надаватися ліцензіатами до органу ліцензування).

Розв’язати зазначену проблему за допомогою ринкових механізмів неможливо, оскільки встановлення умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контроль за її результатами є саме засобом державного регулювання та, відповідно, компетенцією спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що забезпечує контрольований ринок засобів та послуг у цій сфері.

Розв’язати зазначену проблему за допомогою чинних регуляторних актів також неможливо, оскільки існуюче на цей час законодавство України про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів не повною мірою враховує зазначені вище зміни.

Визначена проблема негативно впливає на політику держави та суб’єктів діяльності у цій сфері, зокрема на тих, які під виглядом інших речовин ввозять до України суміші, що містять аналоги наркотичних засобів чи психотропних речовин, не дає змоги забезпечити належного реагування державних органів на дії недобросовісних суб’єктів.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основними цілями державного регулювання, які досягаються з прийняттям законопроекту, є:

забезпечення необхідного рівня контролю у сфері обігу та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів за рахунок підвищення ефективності державного регулювання господарської діяльності та адміністративних відносин між органом ліцензування і суб’єктами господарювання у зазначеній сфері шляхом законодавчого надання права органу ліцензування більш гнучкого впливу на суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

удосконалення нормативного регулювання правовідносин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначення повноважень зі встановлення порядку віднесення речовин до аналогів наркотичних засобів, психотропних речовин;

встановлення єдиних засад, принципів, підходів та норм щодо організації та забезпечення визначених законодавством видів діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на всіх об’єктах, де здійснюється така діяльність;

створення законодавчої бази для розробки підзаконних актів, що регулювали б відносини в окремих напрямах діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Цілі прийняття законопроекту відповідають стратегічним цілям, що визначені Законами України «Про основи національної безпеки України», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Дорученням Президента України від 16 серпня 2010 р. №1-1/1818.

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Прийнятним альтернативним способом досягнення цілей державного регулювання відносин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів може бути прийняття єдиного законодавчого акту з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Але такий спосіб є недоцільним, оскільки нині діючі законодавчі акти (Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (Закон 1) і Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» (Закон 2)) спрямовані на врегулювання правовідносин у протилежно різних сферах обігу наркотичних засобів, психотропних речовини і прекурсорів, а саме — легального обігу і протидії незаконному обігу. Якщо Закон 1 визначає усі види діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовини і прекурсорів, а також умови та порядок їх здійснення, то Закон 2 визначає систему заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовини і прекурсорів. Об’єднання різних за правовою природою норм в одному законодавчому акті недоцільно, оскільки порушить загальну систему державного регулювання та управління у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовини і прекурсорів, загальних підходів та вимог у цій сфері. Також це є недоцільним з огляду на наявні посилання на зазначені закони у багатьох підзаконних актах.

Досягнення цілей на основі ринкового механізму регулювання господарської діяльності неможливе. У ринковому механізмі приватні інтереси превалюють над інтересами держави та суспільства, тому при забезпеченні інтересів суспільства і громадян, держави не можна повністю покладатися на ринковий механізм. Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів ускладнено тим, що коло суб’єктів діяльності у цій сфері обмежене, провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів потребує залучення кваліфікованих спеціалістів, застосування спеціального обладнання із запровадженням державного контролю і нагляду. За таких умов суб’єкти господарської діяльності, як правило, здійснюють й іншу господарську діяльність, що не стосується зазначеної сфери. При цьому діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовини і прекурсорів потребує необхідної фахової підготовки, нормативного та методичного супроводження, технічного оснащення відповідних робіт, приміщень, де провадиться відповідна діяльність, постійного моніторингу нормативно-правової бази.

Прийняття законопроекту є єдиним та найбільш прийнятним способом розв’язання вказаної вище проблеми та досягнення мети державного регулювання у цій сфері. Створення ефективного контрольованого ринку та забезпечення високого рівня якості товарів та професійних послуг у цій сфері можливе лише за умови гнучкості державного регулювання та контролю діяльності, моніторингу стану справ та своєчасного вжиття відповідних заходів.

Такий спосіб забезпечить досягнення вказаних вище цілей. Можливість цього обґрунтовується необхідністю корегування встановлених законом повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розмежування його повноважень з повноваженнями центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, викладення у редакції, що повністю узгоджується із регуляторним законодавством, статті 11 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» щодо питань видачі відповідних дозволів.

Узагальнені результати аналізу прийнятних альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів наведені у таблиці 1.

Таблиця 1.

Узагальнені результати аналізу прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативні
способи досягнення цілей
Оцінка способу для досягнення встановлених цілей Причини відмови від альтернативних способів.
Аргументи щодо переваги обраного способу
Підготовка одного нормативно-правового акту щодо обігу та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Не вирішує існуючої проблеми, не забезпечує досягнення встановлених цілей. Нині діючі законодавчі акти (Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (Закон 1) і Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» (Закон 2)) спрямовані на врегулювання правовідносин у протилежно різних сферах обігу наркотичних засобів, психотропних речовини і прекурсорів, а саме — легального обігу і протидії незаконному обігу. Якщо Закон 1 визначає усі види діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовини і прекурсорів, а також умови та порядок їх здійснення, то Закон 2 визначає систему заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовини і прекурсорів. Об’єднання різних за правовою природою норм в одному законодавчому акті недоцільно, оскільки порушить загальну систему державного регулювання та управління у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовини і прекурсорів, загальних підходів та вимог у цій сфері. Також це є недоцільним з огляду на наявні посилання на зазначені закони у багатьох підзаконних актах.Зміна предметної сфери існуючих законодавчих та інших нормативно-правових актів, суттєві зміни їх змісту, що призведе до необхідності зміни назви цих актів.
Ринковий механізм. Не вирішує існуючої проблеми, не забезпечує досягнення встановлених цілей. Немає гарантії того, що ринкові механізми дозволять забезпечити потрібний рівень реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.
Обраний спосіб. Вирішує існуючу проблему, забезпечує досягнення встановлених цілей. Забезпечує корегування встановлених законом повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розмежування його повноважень з повноваженнями центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, викладення у редакції, що повністю узгоджується із регуляторним законодавством, статті 11 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» щодо питань видачі відповідних дозволів.

4. Механізми, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Для розв’язання зазначеної проблеми пропонується застосовувати механізми:

ліцензування певних видів господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та на проведення яких будуть надаватися ліцензії;

більш детального державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання та її результатами;

більш гнучкого впливу на суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з боку органу ліцензування;

впровадження єдиних основ, принципів, підходів та норм щодо діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Основними заходами розв’язання визначеної проблеми є:

внесення відповідних змін до законів та інших нормативно-правових актів;

розробка підзаконних актів, що ввійдуть до повноважень відповідних центральних органів виконавчої влади та Кабінету Міністрів України;

приведення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів до вимог, що встановлюються законопроектом.

Вказані механізми забезпечать належне управління організаційними, технічними, технологічними та кваліфікаційними чинниками суб’єктів господарювання, що позитивно вплине на ефективність державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з точки зору гарантування належного дотримання норм законодавства.

Обраний спосіб та визначені механізми досягнення цілей державного регулювання побудовані на основних принципах регуляторної політики та основних принципах державного нагляду (контролю) з урахуванням принципів діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів і вимог щодо забезпечення безпеки держави, суспільства, громадянина.

Обраний спосіб та визначені механізми забезпечують досягнення цілей державного регулювання за рахунок підвищення його ефективності, належного корегування норм щодо ліцензування певних видів діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, більш дієвого нагляду (контролю) за господарською діяльністю суб’єктів господарювання та більш гнучкого впливу на них з метою підвищення якості їх роботи та забезпечення визначеного рівня протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Обраний спосіб та визначені механізми також дозволять уникнути небажаних ризиків конкуренції норм при визначенні повноважень центральних органів виконавчої влади, що виникли внаслідок структурної перебудови відповідних органів державної влади.

Законопроект визначає норми державного регулювання, що також мають забезпечити розв’язання проблеми, зокрема:

визначається суб’єкт державної влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

визначається компетенція суб’єкта державної влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

упорядковуються норми щодо дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

законодавчо встановлюється норма про оплатність видачі дозволу на ввезення на територію України, вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Впровадження цих механізмів дозволить удосконалити державне регулювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Реалізація зазначеного механізму створить умови для скоординованої діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, прийняття рішень, необхідних для забезпечення комплексності та повноти заходів із регулювання діяльності у цій сфері, забезпечення необхідної якості робіт у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Можливість досягнення визначених цілей державного регулювання у разі прийняття законопроекту обґрунтовується тим, що:

уточнення повноважень регуляторного органу, створює умови для забезпечення необхідного рівня державного регулювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,

виконання вимог законопроекту є обов’язковим згідно із законодавством, при цьому суб’єкти господарювання мотивовано набувають для себе позитивних результатів (чітка регламентація прав і обов’язків суб’єктів);

будуть встановлені єдині основи, принципи, підходи та норми щодо організації та забезпечення певних видів діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на всіх об’єктах, де здійснюється відповідна діяльність, а також буде визначена основа створення законодавчої бази для розробки підзаконних актів, що регулюватимуть відносини в окремих напрямах діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

за невиконання вимог закону, що регламентують порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів настає адміністративна чи кримінальна відповідальність.

Позитивними чинниками, що можуть сприяти досягненню визначених цілей, є те, що існуюча в державі сфера обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є досить розвинутою і дозволяє ефективно впроваджувати законодавчі норми, зокрема регуляторні. Крім того, впровадження регуляторних норм законопроекту не потребує додаткових витрат з боку державних органів, зокрема органу ліцензування, так як його загальні регуляторні функції не змінюються. Не змінюються існуючі вимоги до суб’єктів господарювання.

Негативних чинників проект не несе.

Органи державної влади, суб’єкти господарювання мають достатньо можливостей щодо впровадження та виконання регуляторних вимог законопроекту.

Вплив зовнішніх факторів (вимог міжнародних стандартів та документів СОТ) на дію акта відсутній, тому що норми та інші положення законопроекту розроблені з урахуванням принципу узгодженості та гармонізації законодавства України з міжнародними документами.

Прийняття та оприлюднення законопроекту у встановленому порядку забезпечить доведення до відома відповідних суб’єктів господарювання його положень. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання буде достатній для усвідомлення та виконання норм законопроекту.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторних положень законопроекту будуть здійснюватися центральним органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», під час:

реалізації заходів з координації діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (постійно);

контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів шляхом проведення планових та позапланових перевірок (згідно із Законами України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» і «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» планові перевірки дотримання ліцензійних умов проводяться не частіше одного разу на рік);

державного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів шляхом проведення планових та позапланових інспекційних перевірок (порядок та періодичність контролю визначається Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»);

видачі дозволів на ввезення на територію України, вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

контролю дотримання квот на наркотичні засоби і психотропні речовини,

а також Міністерством внутрішніх справ України під час видачі дозволів на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

6. Очікувані результати прийняття акта

Очікуваним результатом прийняття регуляторного акта є упорядкування норм щодо повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та у сфері охорони здоров’я, а також прав і обов’язків суб’єктів господарювання.

Прийняття регуляторного акта сприятиме поліпшенню діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, гарантом якої відповідно до законодавства є держава, та матиме такі соціально-економічні результати, що забезпечать у регуляторній діяльності баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян, суспільства та держави.

Результати проведеного у простій формі аналізу вигод та витрат, що матимуть місце при впровадженні законопроекту, наведені у таблиці 2.

Таблиця 2.

Перелік очікуваних позитивних та негативних факторів (вигод та витрат), що матимуть місце при впровадженні законопроекту

Суб’єкти відносин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Витрати Вигоди
Держава(органи державної влади). Витрати, пов’язані із забезпеченням надання адміністративних послуг (залишаються на рівні існуючих).Витрати на виконання вимог при здійсненні діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (залишаються на рівні існуючих). Законодавче встановлення оплатності послуг із надання дозволу на ввезення на територію України, вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.Упорядкована і чітко визначена компетенція органів державної влади при здійсненні регуляторних функцій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Суб’єкт господарювання захищений від вимог органів влади, що не визначені законодавством.
Суб’єкти господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Витрати на отримання ліцензії (залишаються на рівні існуючих).Витрати на виконання ліцензійних умов (залишаються на рівні існуючих). Упорядкування відносин між суб’єктами господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, органом ліцензування та державними органами, на які покладено контрольні функції.Конкретизація та диференціація вимог до суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Громадяни Немає. Немає

Прийняття законопроекту сприятиме упорядкуванню відносин між суб’єктами сфери обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, покращенню стану державного регулювання у цій сфері.

7. Термін дії акта

Термін дії акта не обмежений у часі, оскільки необхідність державного регулювання сфери обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є постійною функцією, що обумовлюється потребою у забезпеченні безпеки громадян, суспільства та держави.

8. Показники результативності акта

Показником результативності регуляторного акта є рівень стану дотримання законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Під час дії акта передбачається надходження коштів до державного бюджету, що вносяться суб’єктами господарювання за одержання ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (розмір плати за ліцензію визначено постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 «Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу»).

Дія акта поширюватиметься на органи державної влади, невизначену кількість суб’єктів господарювання, що здійснюють або будуть здійснювати господарську діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

На сьогодні дія цього акта поширюється на більше 3000 суб’єктів господарювання, що є ліцензіатами у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться у зв’язку з виконанням вимог акта, визначатимуться залежно від обраного виду робіт у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, від відповідності об’єктів, де буде здійснюватися така діяльність, а також від обсягів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, діяльність із обігу яких квотується відповідно до закону.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та інших суб’єктів відносин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів щодо основних положень акта буде достатній за рахунок оприлюднення законопроекту на офіційному сайті Держкомнаркоконтролю в мережі Інтернет, а також його оприлюднення згідно із законодавством після прийняття Верховною Радою України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися відповідно до методики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Як цільова група розглядатимуться усі власники ліцензій на провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів без визначення вибіркової сукупності.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися центральним органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (наразі — Держкомнаркоконтроль) до набрання чинності цим актом на підставі аналізу та систематизації інформації, яка буде надходити від зацікавлених громадян, установ та організацій.

Повторне відстеження буде проведено протягом року після набрання чинності актом для визначення результатів його дії.

Періодичне відстеження результативності планується здійснювати один раз на три роки з метою, що передбачена у повторному відстеженні.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом аналізу таких статистичних даних:

документальних результатів державного контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності в цій сфері;

відомостей, що надаються ліцензіатами згідно з Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

інших відомостей, отримання яких можливе центральним органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів під час реалізації завдань, визначених Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Державним комітетом України з питань контролю за наркотиками.

Голова Держкомнаркоконтролю В.А. Тимошенко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*