Наказ Міністерства юстиції України від 10.05.2011 р. № 1303/5

18 Травня 2011 6:06 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
від 11.05.2011 р.10-1-27/35
Щодо скасування рішення про державну реєстрацію Календаря профілактичних щеплень в Україні, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 03.02.2006 р. № 48

Відповідно до пункту 13 Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 31.07.2000 р. № 32/5, зареєстрованого 31.07.2000 р. за № 458/4679 (далі — Порядок скасування рішення про державну реєстрацію), Міністерство юстиції повідомляє наступне.

На підставі підпункту «в1» пункту 17 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. № 731, та підпункту 4,4 пункту 4 Порядку скасування рішення про державку реєстрацію Мін’юстом скасовано рішення про державну реєстрацію Календаря профілактичних щеплень в Україні, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 3 лютого 2006 р. № 48, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 червня 2006 р. за № 665/12539, (Наказ про скасування рішення про державну реєстрацію від 10.05.2011 р. № 1303/5, копія якого додасться).

Одночасно зазначаємо, що протягом десяти днів після отримання цього повідомлення суб’єкт нормотворення має право звернутись до Міністра юстиції із заявою про перегляд рішення про скасування рішення про державну реєстрацію зазначеного нормативно-правового акта з поданням додаткових матеріалів, що обґрунтовують потребу в такому перегляді, або оскаржити це рішення в судовому порядку (абзац другий пункту 18 зазначеного Положення).

Заступник Міністра юстиції — керівник апарату А.Ю. Сєдов

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 10.05.2011 р. № 1303/5
Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта

Відповідно до підпункту «в1» пункту 17 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчі влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731, та підпункту 4.4 пункту 4 Порядку скасування рішення пр державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, затвердженого наказом Мін’юсту від 31 липня 2000 р. № 32/5; зареєстрованого в Мін’юсті 31 липня 2000 р. за № 458/4679,

НАКАЗУЮ:

1. Скасувати рішення про державну реєстрацію Календаря профілактичних щеплень в Україні, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 3 лютого 2006 р. № 48, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 червня 2006 р. за № 665/12539.

2. Департаменту реєстрації та систематизації нормативно-правових актів правоосвітньої діяльності (Н.А. Железняк) забезпечити виконання цього наказу.

Міністр Олександр Лавринович

ВИСНОВОК № 1/104

про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта

Міністерство охорони здоров’я України
Календар профілактичних щеплень в Україні,
затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 03.02.2006 р. №48

від 02.06.2006 р. №665/12539

Висновок Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини від 24.02.2011 р. про невідповідність зазначеного нормативно-правового акта положенням Конвенції про захист прав людини і Основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї та практиці Європейського суду з прав людини (підпункт «в1» пункту 17 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. № 731.

Висновок:

Підпунктом 1.1 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 03.02.2006 р. № 48 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2006 р. за № 665/12539 (далі — Наказ), затверджено Календар профілактичних щеплень в Україні, до якого включено чотири розділи: щеплення за віком; щеплення за станом здоров’я; щеплення, які проводяться на ендемічних та ензоотичних територіях та за епідемічними показами; рекомендовані щеплення.

Згідно із висновком Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини від 24.02.2011 щодо невідповідності Наказу положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі — Конвенція) і протоколам до неї та практиці Європейського суду з прав людини цим Наказом регулюються відносини, які захищаються статтею 8 Конвенції.

Вимогами пункту 1 цієї статті встановлено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя.

Європейський суд з прав людини неодноразового зазначав, що термін «приватне життя» не повинен тлумачитися обмежено. Європейський суд з прав людини значно розширив поняття приватного життя, визначаючи його як право, яке «забезпечує індивідові сферу, в якій він може вільно займатися розвитком своєї особистості і самоствердженням» (рішення у справі «Bruggemann and Scheutten v. Germany»).

Так, під дію статті 8 Конвенції підпадають, зокрема, питання здоров’я людини; порушення фізичної і моральної (психічної) цілісності людини; збирання медичних даних; персональні дані про людину; збирання, використання інформації про особу; контроль за умовами утримання, виховання, навчання; встановлення та підтримання стосунків з іншими людьми; житло (приміщення або місце для проживання); збирання відомостей майнового характеру; здійснення таємного чи відкритого нагляду; сімейне життя; опіка та піклування; право на спілкування з родичами та близькими; дієздатність та правоздатність особи.

Враховуючи зазначене, проведення профілактичних щеплень в Україні підпадає під сферу регулювання статті 8 Концепції. Відповідно до прецедентної практики Європейського суду з прав людини запровадження обов’язкового щеплення становить втручання в право на повагу до приватного життя, гарантоване пунктом 1 статті 8 Конвенції.

Аналізуючивимоги статті 8 Конвенції, Європейським судом з прав людини були напрацьовані критерії, які виправдовують втручання держави в право особи на приватне життя.

Основоположне словосполучення «згідно із законом» у пункті 2 статті 8 Конвенції вимагає передусім, щоб відповідний захід був певним чином передбачений національним законодавством; він також стосується якості відповідного закону і вимагає його відповідності принципу верховенства права та доступності відповідній особі, яка, зокрема, має бути здатною передбачити його наслідки для себе (рішення від 01.07.2008 у справі «Liberty and Others v. the United Kingdom», заява № 58243/00, п. 59).

Згідно із Календарем профілактичних щеплень в Україні, затвердженим Наказом, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.06.2006 за № 665/12539, обов’язковими є щеплення проти туберкульозу, гепатиту В, дифтерії, кашлюку, правця, поліоміеліту, гемофільної інфекції, кору, краснухи, паротиту.

Проте статтею 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» встановлено, що до профілактичних щеплень, які с обов’язковими і включаються до календаря профілактичних щеплень, відносяться: дифтерія, кашлюк, кір, поліоміеліт, правець, туберкульоз.

Таким чином, положеннями Календаря профілактичних щеплень в Україні, затвердженого Наказом, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2006 за № 665/12539, передбачається більш широкий перелік обов’язкових профілактичних щеплень, ніж той, що встановлено зазначеним Законом.

Крім цього, статтею 1 зазначеного Закону передбачено, що календар профілактичних щеплень — це нормативно-правовий акт спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я, яким встановлюються перелік обов’язкових профілактичних щеплень та оптимальні строки їх проведення.

Проте Календар профілактичних щеплень в Україні, затверджений Наказом, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.06.2006 р. за № 665/12539, складається з чотирьох розділів: щеплення за віком; щеплення за станом здоров’я; щеплення, які проводяться на ендемічних та ензоотичних територіях та за епідемічними показами; рекомендовані щеплення.

Враховуючи викладене, положення Наказу не узгоджуються із положеннями Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та відповідно з вимогами статті 8 Конвенції, оскільки порушують основоположний критерій «згідно із законом».

На підставі висновку Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини від 24.02.2011 Про невідповідність нормативно-правового акта Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї та практиці Європейського суду з прав людини та відповідно до підпункту «в1» пункту 17 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731, підпункту 4.4 пункту 4 Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31.07.2000 № 32/5, зареєстрованого 31.07.2000 за № 458/4679, рішення про державну реєстрацію Календаря профілактичних щеплень в Україні, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03.02.2006 № 48, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2006 за № 665/12539, рекомендуємо скасувати.

Заступник директора Департаменту
міжнародного права та співробітництва —
керівник Секретаріату Урядового
уповноваженого у справах
Європейського суду з прав людини
Н.С. Кульчицький
Заступник начальника відділу з питань
соціального та трудового
законодавства
І.М. Мельничук
Провідний спеціаліст відділу з питань
соціального та трудового законодавства
Л.П. Попова
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті