Наказ МОЗ України від 08.07.2011 № 297-k

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ

від 08.07.2011 р. № 297-k
Про затвердження розподілу функціональних обов’язків між Міністром охорони здоров’я України, першим заступником Міністра, заступником Міністра та заступником Міністра — керівником апарату

З метою належної організації діяльності Міністерства охорони здоров’я України забезпечення високого рівня керованості підрозділами та оперативного вирішення завдань, що належать до сфери діяльності Міністерства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити розподіл функціональних обов’язків між Міністром охорони здоров’я України, першим заступником Міністра, заступником Міністра та заступником Міністра — керівником апарату, що додається.

2. Установити такий порядок взаємозамінності Міністра, першого заступника Міністра, заступника Міністра та заступника Міністра —керівника апарату:

 • у разі відсутності Міністра Аніщенка О.В. його обов’язки виконує перший заступник Міністра Моісеєнко Р.О.;
 • у разі відсутності першого заступника Міністра Моісеєнко Р.О. його обов’язки виконує заступник Міністра Толстанов О.К.;
 • у разі відсутності заступника Міністра Толстанова О.К. його обов’язки виконує заступник Міністра-керівник апарату Калішенко Г.М.;
 • у разі відсутності заступника Міністра-керівника апарату Калішенко Г.М. його обов’язки виконує заступник Міністра Толстанов О.К.

3. Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції довести до відома першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра — керівника апарату та керівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства охорони здоров’я України цей наказ.

4. Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я розмістити цей наказ на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 20.01.2011 №27-к «Про затвердження розподілу функціональних обов’язків між Міністром охорони здоров’я України, його першим заступником та заступником».

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр О.В. Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 08.07.201 р. № 297-к

Розподіл функціональних обов’язків між Міністром охорони здоров’я України, першим заступником Міністра, заступником Міністра та заступником Міністра-керівником апарату

Міністр охорони здоров’я України Аніщенко Олександр Володимирович:

 • очолює Міністерство охорони здоров’я України (далі — МОЗ України), здійснює керівництво його діяльністю, визначає політичні пріоритети та стратегічні напрями роботи МОЗ України, шляхи виконання поставлених завдань;
 • несе особисту відповідальність за формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, за формування державної політики у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням.
 • Спрямовує та координує діяльність Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Державної служби України з лікарських засобів, Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань (далі — центральні органи виконавчої влади), в тому числі:
 • погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
 • визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади та шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани їх роботи;
 • порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині;
 • доручає керівникам центральних органів виконавчої влади скасувати акти їх територіальних органів повністю чи в окремих частинах, а у разі відмови скасовує акти територіальних органів центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремих частинах;
 • приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів;
 • заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади завдань та планів їх роботи;
 • вносить пропозиції Прем’єр-міністрові України щодо кандидатур на посади керівників центральних органів виконавчої влади і за пропозицією їх керівників — щодо кандидатур на посади їх заступників;
 • погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади;
 • погоджує структуру апаратів центральних органів виконавчої влади;
 • погоджує пропозиції керівників центральних органів виконавчої влади щодо утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідне подання;
 • визначає структурний підрозділ апарату МОЗ України, що відповідає за взаємодію з центральним органом виконавчої влади;
 • визначає посадових осіб МОЗ України, які включаються до складу колегій центральних органів виконавчої влади;
 • визначає порядок обміну інформацією між МОЗ України та центральними органами виконавчої влади, періодичність її подання;
 • порушує перед Президентом України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників;
 • ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів та їх заступників, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
 • ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, їх заступників, інших державних службовців і працівників апаратів центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
 • видає обов’язкові до виконання відповідними центральними органами виконавчої влади накази та доручення з питань спрямування та координації їх діяльності;
 • вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади.

Визначає стратегічні напрями роботи МОЗ України та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи МОЗ України, звіти про їх виконання;

 • організовує та контролює, в межах компетенції, виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України в апараті МОЗ України, а також на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ України;
 • бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та вносить пропозиції щодо порядку денного таких засідань;
 • подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є МОЗ України;
 • погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери діяльності МОЗ України;
 • представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є МОЗ України та центральні органи виконавчої влади, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції МОЗ України, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;
 • веде переговори і підписує міжнародні договори України в межах наданих йому повноважень;
 • вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника міністра, заступника міністра, заступника міністра — керівника апарату;
 • представляє МОЗ України у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;
 • затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату МОЗ України, призначає на посади та звільняє з посад їх керівників та заступників керівників, працівників патронатної служби Міністра, в установленому порядку присвоює їм ранги державних службовців;
 • вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату МОЗ України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
 • вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців, інших працівників апарату МОЗ України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, до відзначення державними нагородами України;
 • скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
 • у передбачених законодавством випадках погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
 • визначає обов’язки першого заступника міністра, заступника міністра та заступника міністра-керівника апарату, розподіл повноважень міністра між першим заступником міністра та заступником міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;
 • скасовує повністю чи в окремій частині накази заступника міністра — керівника апарату;
 • залучає державних службовців, а за домовленістю з керівниками — державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що належать до компетенції МОЗ України;
 • приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МОЗ України;
 • вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції у разі вмотивованої відмови голови обласної державної адміністрації (підтримки головою обласної державної адміністрації вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації) погодити призначення керівника центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується міністром, керівника підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління цього міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується міністром, — про надання Кабінетом Міністрів України згоди на призначення такого керівника;
 • утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління МОЗ України, затверджує їхні положення (статути), призначає на посади за погодженням з головами місцевих державних адміністрацій та звільняє з посад їх керівників, крім випадків, установлених законом, здійснює у межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності;
 • укладає та розриває відповідно до законодавства контракти з керівниками державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України;
 • видає від імені МОЗ України довіреності;
 • підписує листи, що надсилаються Президенту України, Главі Адміністрації Президента України, Голові Верховної Ради України, Прем’єр-міністру України, Генеральному прокурору України, Голові Рахункової палати України, Секретарю Ради національної безпеки і оборони України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, керівникам центральних органів виконавчої влади, Голові Служби безпеки України, Голові Національного банку України, Голові Верховного та Конституційного суду України, Головам Комітетів Верховної Ради України, народним депутатам України, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, відповіді на звернення громадян;
 • підписує накази МОЗ України;
 • організовує роботу колегії МОЗ України і головує на її засіданнях;
 • дає обов’язкові для виконання працівниками апарату Міністерства доручення;
 • здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів України, а також актів та доручень Президента України.

Координує та контролює діяльність:

 • Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України;
 • Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції;
 • Департаменту нормативно-правового забезпечення;
 • Контрольно-ревізійного відділу;
 • Відділу із забезпечення діяльності Міністра (Патронатна служба);
 • Сектору режимно-секретної роботи;
 • Колегії МОЗ України;
 • Вченої медичної ради.

Міжнародне співробітництво:

 • Всесвітня організація охорони здоров’я;
 • Світовий банк в частині фінансування сфери охорони здоров’я;
 • питань розвитку взаємодії України з Митним союзом Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації.
 • Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:
 • АР Крим;
 • Тернопільській області;
 • Полтавській області;
 • Київській області;
 • м. Севастополь.

Перший заступник Міністра Моісеєнко Раїса Олександрівна

Відповідає за:

 • взаємодію МОЗ України з Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Адміністрацією Президента України, Генеральною прокуратурою України, Рахунковою палатою України, апаратом Уповноваженого Верховної ради України з прав людини, апаратом Верховної Ради України, комітетами та депутатськими фракціями Верховної Ради України, Радою міністрів АР Крим, центральними та місцевими органами виконавчої влади у межах компетенції у межах компетенції;
 • здійснення контролю за виконанням актів законодавства за профілем роботи;
 • організацію міжвідомчої співпраці з питань охорони здоров’я з Державним управлінням справами, Національною академією наук України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством надзвичайних ситуацій, Службою безпеки України, адміністрацією Державної прикордонної служби України, Державним Департаментом з питань виконання покарань, адміністрацією Державної прикордонної служби, Державним Комітетом ветеринарної медицини України, Державним Комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики;
 • співпрацю з:
 • Державною санітарно-епідеміологічною службою України, Державною службою України з лікарських засобів, регіональними центрами здоров’я;
 • Державним комітетом України з питань контролю за наркотиками (до завершення ліквідації).
 • взаємодію та співпрацю з медичними асоціаціями, громадськими асоціаціями, Церквами та релігійними організаціями, товариством Червоного Хреста України;
 • представництво МОЗ України на пленарних засіданнях Верховної Ради України (у разі відсутності Міністра), засіданнях комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій за профілем роботи;
 • координацію законотворчої роботи МОЗ України;
 • підготовку та узагальнення матеріалів до колегії МОЗ України;
 • підготовку та проведення апаратних та селекторних нарад, забезпечення контролю за виконанням їх рішень;
 • забезпечення контролю за виконанням рішень колегії МОЗ України та вченої медичної ради МОЗ України;
 • координацію роботи головних позаштатних спеціалістів МОЗ України.

Організовує у сфері охорони здоров’я розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо:

 • формування та реалізації державної політики у сферах медичного обслуговування населення, організації охорони материнства, дитинства та репродуктивного здоров’я населення, гендерної рівності в системі МОЗ України, санаторно-курортного лікування, санітарного та епідемічного благополуччя населення, біобезпеки і біологічного захисту, державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, фармацевтичного сектору, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів;
 • упровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання медичної допомоги на засадах доказової медицини;
 • удосконалення діяльності у галузі медичної та фармацевтичної освіти, впровадження нових технологій організації навчального процесу та впровадження його в практику вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та науково-дослідних установ, організацію наукових досліджень з основних проблем вищої медичної і фармацевтичної освіти, підготовки і підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних, наукових та педагогічних кадрів у вищих медичних навчальних закладах;
 • підготовки актів законодавства у межах своїх повноважень, в тому числі державних цільових програм та контроль за їх виконанням;

Координує та контролює діяльність:

 • Департаменту лікувально-профілактичної допомоги;
 • Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення;
 • Управління громадського здоров’я та санітарного благополуччя населення Департаменту контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідеміологічного благополуччя;
 • Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я Департаменту контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідеміологічного благополуччя;
 • Відділу освіти Департаменту кадрової політики, освіти науки та запобігання корупції;
 • Акредитаційної комісії МОЗ України;
 • Вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти;
 • Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою за напрямками підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України;
 • ДП «Центр міжнародних програм МОЗ України»;
 • Українського центру науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи;
 • Національної наукової медичної бібліотеки України;
 • Центрального методичного кабінету підготовки молодших спеціалістів МОЗ України;
 • Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України;
 • Вітчизняних виробників лікарських засобів та виробів медичного призначення;
 • Українського об’єднання «Укрфармація» (до завершення ліквідації);
 • Басейнової стоматологічної поліклініки МОЗ України;
 • ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України;
 • ДЗ «Центр реабілітації кардіохірургічних хворих» МОЗ України;
 • ДЗ «Клінічний реабілітаційний медичний центр»;
 • ДЗ «Прикарпатський центр репродукції людини» МОЗ України;
 • ДЗ «Республіканська клінічна лікарня МОЗ України»;
 • ДП «Державний експертний центр МОЗ України»;
 • ДП «Науково-експертний інститут лікарських засобів та виробів медичного призначення»;
 • ДП «Науково-експертний фармакопейний центр»;
 • ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів»;
 • ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського»;
 • ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України»;
 • ДУ «Український науково-дослідний інститут дитячої курортології та фізіотерапії» МОЗ України;
 • ДУ «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» МОЗ України;
 • ДУ «Український центр грипу та гострих респіраторних інфекцій»; (до завершення ліквідації);
 • ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України»;
 • Іллічівської стоматологічної поліклініки;
 • Іллічівської басейнової лікарні на водному транспорті МОЗ України;
 • Київської центральної басейнової стоматологічної поліклініки МОЗ України;
 • Клінічної лікарні нафтопереробної промисловості України;
 • Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України;
 • Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин;
 • ДЗ «Українська протичумна станція МОЗ України»;
 • Львівського науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни;
 • Медичного центру реабілітації дітей з соматичними захворюваннями МОЗ України;
 • Науково-практичного об’єднання «Реабілітація»;
 • Національного інституту раку;
 • Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ»;
 • Референс-центру з молекулярної діагностики МОЗ України;
 • Санаторіїв, підпорядкованих МОЗ України (в межах своїх повноважень);
 • Українського госпіталю для воїнів-інтернаціоналістів «Лісова поляна»;
 • Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни;
 • Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності;
 • Українського лепрозорію МОЗ України;
 • Українського медичного та моніторингового центру з алкоголю та наркотиків МОЗ України;
 • Українського медичного центру реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України;
 • Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології;
 • Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України;
 • Українського науково-дослідного протичумного інституту ім. І.І.Мечнікова;
 • Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України;
 • Українського центру спортивної медицини МОЗ України;
 • Української алергологічної лікарні МОЗ України;
 • Української психіатричної лікарні з суворим наглядом;
 • Харківського Центру серцево-судинної хірургії МОЗ України;
 • Науково-дослідного центру квантової медицини «Відгук» (до завершення ліквідації).

Міжнародне співробітництво:

 • співробітництво з країнами Європи, Північної та Південної Америки, Африки, Близького Сходу, Азії;
 • координація виконання галузевих заходів, пов’язаних з інтеграцією України до Європейського Союзу;
 • переговори між Україною та ЄС щодо створення зони вільної торгівлі;
 • співпраця з Радою Європи;
 • координація роботи з Всесвітньою організацією охорони здоров’я; Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Фондом ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА); Спільною комісією ФАО/ВООЗ із зводу харчових продуктів Кодекс аліментаріус; Міжнародною федерацією товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця; Конференцією Сторін Роттердамської конвенції про процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі;
 • діяльність в рамках Ради по співробітництву в галузі охорони здоров’я Співдружності Незалежних Держав;
 • співпраця з агентствами міжнародного розвитку зарубіжних країн;
 • здійснення заходів щодо залучення, реалізації та моніторингу міжнародної технічної допомоги;
 • (проекти МТД: «Здоров’я матері та дитини» (Уряд Швейцарії), «Разом до здоров’я» (АМР США), «Здоров’я матері та дитини ІІ» (АМР США), Проект «Зменшення біологічної загрози в Україні» (Міністерство оборони США);
 • співпраця в рамках двосторонніх комісій з питань торгівельно-економічного та науково-технічного співробітництва;
 • співпраця в рамках українсько-американської ради з торгівлі та інвестицій;
 • співпраця по українсько-кубинській Програмі;
 • співпраця в рамках Угоди між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством оборони США стосовно співробітництва в галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї, підписаної 29 серпня 2005 року;
 • співпраця в рамках Програми дій з інтенсифікації співробітництва у галузі охорони здоров’я між Міністерством охорони здоров’я України та Федеральним Міністерством охорони здоров’я Федеративної Республіки Німеччина;
 • співробітництво Україна — НАТО.

Бере участь у роботі комісій:

 • комісії з біологічної безпеки та біологічного захисту при РНБО України;
 • З питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій;
 • Раді у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України;
 • Раді з питань трудової міграції громадян України при Кабінеті Міністрів України;
 • Міжвідомчій комісії з міжнародної торгівлі;
 • Національна координаційна рада по боротьбі з наркоманією;
 • Міжвідомчій координаційній комісії Антитерористичного центру при СБУ;
 • Координаційного комітету з пошуку і рятування на морі;
 • Державній надзвичайній протиепідемічній комісії при Кабінеті Міністрів України.

Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу у:

 • Запорізькій області;
 • Луганській області;
 • Рівненській області;
 • Сумській області;
 • Хмельницькій області;
 • Чернівецькій області;
 • м. Києві.

Заступник Міністра Толстанов Олександр Костянтинович

Відповідає за:

 • взаємодію МОЗ України з Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Адміністрацією Президента України, комітетами та депутатськими фракціями Верховної Ради України, Радою міністрів АР Крим, центральними та місцевими органами виконавчої влади у межах компетенції у межах компетенції;
 • здійснення контролю за виконанням актів законодавства за профілем роботи;
 • співпрацю з Державною службою України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань;
 • підготовку матеріалів до колегії МОЗ України, селекторних та апаратних нарад за профілем роботи;
 • співпрацю з громадськими організаціями за профілем роботи;
 • організацію міжвідомчої співпраці, за профілем роботи;
 • взаємодію із засобами масової інформації за профілем роботи.
 • взаємодію з науковими установами НАМН України та МОЗ України.

Організовує у сфері охорони здоров’я розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо:

 • підготовки актів законодавства у межах своїх повноважень, в тому числі державних цільових програм та контроль за їх виконанням;
 • формування та реалізації державної політики з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням;
 • реформування медичної допомоги за видами її надання (первинна, вторинна, третинна, екстрена, паліативна);
 • структурної реорганізації сфери охорони здоров’я, медичного страхування, розвитку єдиного медичного простору, визначення функцій та матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я відповідного профілю та спеціалізації, створення економічної мотивації для підвищення якості медичного обслуговування, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, розроблення системи індикаторів якості роботи медичних закладів;
 • пілотного проекту із реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві;
 • питання цивільного захисту.

Координує та контролює діяльність:

 • Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я;
 • Департаменту лікувально-профілактичної допомоги (у межах своїх повноважень);
 • Управління контролю якості медичних послуг Департаменту контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідеміологічного благополуччя;
 • ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»;
 • Державна організація (установа, заклад) Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом МОЗ України»;
 • Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
 • Української станції виїзної екстреної консультативної медичної допомоги;
 • Центральної атестаційної комісії МОЗ України;
 • Ліцензійної комісії МОЗ України;
 • Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ України;
 • Референс-лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу при Українському центрі профілактики і боротьби зі СНІДом;
 • Групи впровадження проекту Світового банку «Контроль за ВІЛ/СНІД та туберкульозу в Україні»;
 • Референс-центру з мікробіологічної діагностики туберкульозу;
 • Центральної бази спеціального медичного постачання;
 • Центрального складу МОЗ України № 1046;
 • Центрального складу МОЗ України № 1047;
 • Центрального складу МОЗ України № 1123;
 • Газети «Ваше здоров’я».

Міжнародне співробітництво:

 • Глобальний фонд боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією;
 • координація роботи з Всесвітньою організацією охорони здоров’я об’єднаною програмою ООН з питань ВІЛ/СНІДу;
 • здійснення заходів щодо залучення, реалізації та моніторингу міжнародної технічної допомоги: проекти МТД «Проект розвитку ВІЛ/СНІД-сервісу в Україні» (АМР США), «Партнерство по контролю за туберкульозом в Україні» (АМР США), «Німецько-українська партнерська ініціатива з подолання ВІЛ/СНІД» (Уряд ФРН), «Німецько-український проект з профілактики ВІЛ» (Уряд ФРН), «Посилення відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД в Україні шляхом надання послуг та інформації («Санрайз», Глобальний фонд боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (ГФСТМ));
 • з питань проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Бере участь у роботі комісій:

 • Міжвідомчій робочій групі щодо вирішення проблемних питань проти ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу;
 • Національній раді з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 • З надзвичайних ситуацій;
 • З підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
 • Раді з питань професійної орієнтації населення;
 • Комітеті з присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

 • Вінницькій області;
 • Дніпропетровській області;
 • Донецькій області;
 • Житомирській області;
 • Закарпатської області;
 • Львівській області;
 • Харківській області.

Заступник Міністра — керівник апарату Калішенко Галина Миколаївна

Організовує роботу апарату МОЗ України;

 • забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань МОЗ України та подає їх на розгляд Міністрові;
 • організовує та контролює виконання апаратом МОЗ України Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів МОЗ України та доручень Міністра, його першого заступника та заступника звітує про їх виконання;
 • організовує взаємодію апарату МОЗ України з апаратом Адміністрації Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, апаратом Верховної Ради України та Комітетів Верховної Ради України, Генеральною прокуратурою України, Рахунковою палатою України, Державною фінансовою інспекцією України, апаратами центральних та місцевих органів виконавчої влади;
 • готує та подає на затвердження Міністрові плани роботи МОЗ України, звітує про їх виконання;
 • організовує підготовку матеріалів до колегії МОЗ України, селекторних та апаратних нарад за профілем роботи;
 • забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у апараті МОЗ України;
 • в межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики — статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на МОЗ України завдань;
 • за погодженням із Міністерством фінансів України затверджує штатний розпис та кошторис МОЗ України, а за погодженням з Міністром — структуру апарату МОЗ України;
 • призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату МОЗ України (крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад Міністр), присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату МОЗ України (крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад Міністр), приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • забезпечує формування в установленому порядку кадрового резерву МОЗ України, організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників МОЗ України, а також осіб, включених до кадрового резерву;
 • представляє МОЗ України як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;
 • у межах повноважень дає обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками МОЗ України доручення;
 • вносить пропозиції Міністрові щодо представлення державних службовців та працівників апарату МОЗ України до відзначення державними нагородами України;
 • з питань, що належать до його повноважень, підписує накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;
 • очолює комітет з конкурсних торгів МОЗ України;
 • є уповноваженим Міністром охорони здоров’я на підписання наказів, інших документів стосовно:
 • фінансово-господарської діяльності МОЗ України;
 • проведення стажування в апараті МОЗ України;
 • відрядження державних службовців та працівників апарату в межах України, а за погодженням з Міністром — керівників структурних підрозділів, працівників патронатної служби;
 • відпусток державних службовців та працівників апарату, а за погодженням з Міністром — керівників структурних підрозділів, працівників патронатної служби;
 • встановлення державним службовцям апарату МОЗ України надбавок за вислугу років, за знання іноземної мови, за почесні звання, за науковий ступінь та інших надбавок, крім керівників структурних підрозділів та їх заступників, працівників патронатної служби;
 • встановлення працівникам апарату МОЗ України надбавок за особливі умови роботи, за ненормований робочий день, за напруженість у роботі, за класність;
 • виплати матеріальної допомоги, премій державним службовцям та працівникам апарату МОЗ України;
 • організовує роботу комісії з питань надання дозволу МОЗ України на оренду державного майна;
 • організовує роботу комісії МОЗ України щодо розгляду документів на списання основних фондів (засобів);
 • організовує співпрацю з Конфедерацією роботодавців України та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями;
 • організовує у сфері охорони здоров’я розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо:
 • формування та реалізації державної політики у сфері управління державним сектором економіки, інвестиційної політики, прав власності та основних засад управління державними корпоративними правами, антимонопольної політики;
 • реформування відносин власності, розвитку підприємництва;
 • удосконалення сфери безпеки дорожнього руху, системи інформаційного та статистичного забезпечення галузі, вимог до проектування та будівництва закладів охорони здоров’я (лабораторій, гематології, трансфузійної терапії, переливання крові);
 • здійснення аналітичного та організаційного забезпечення фінансово-економічного планування державних програм, проведення моніторингу в цій сфері;
 • здійснення загальної координації нормативно-правового забезпечення системи державних закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;
 • підготовки актів законодавства у межах своїх повноважень, в тому числі державних цільових програм та контроль за їх виконанням;
 • виконання в апараті МОЗ України Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Координує та контролює діяльність:

 • Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції (у межах своїх повноважень);
 • Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення;
 • Управління бухгалтерського обліку;
 • Адміністративно-господарського управління;
 • Комітету з конкурсних торгів МОЗ України;
 • Національного музею-садиби ім. М.І.Пирогова;
 • Національного музею медицини України;
 • Всіх закладів, установ та організацій, підпорядкованих МОЗ України з питань фінансово-господарської діяльності та інформаційного забезпечення;
 • ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України»;
 • ДУО «Політехмед»;
 • ДП «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій»;
 • МДП «Полімед» (до завершення реорганізації);
 • ДП «Український інформаційно-обчислювальний центр» МОЗ України;
 • ДНВП «Біоімплант»;
 • ДП «Інститут паліативної та хоспісної медицини»;
 • ДП «Комітет з питань народної та нетрадиційної медицини»;
 • ДП «Укрмедкурорт»;
 • ДП «Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування»;
 • ДП «Центр реєстрів державної санітарно-епідеміологічної служби»;
 • ДП «Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя»;
 • ДП «НДІ медико-екологічних проблем» (до завершення реорганізації);
 • ДП «НДІ медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості»;
 • ДП «Український НДІ медицини транспорту»;
 • ДП «Український НДІ промислової медицини»;
 • ДП «Навчально-методичний центр проблем гігієни» МОЗ України;
 • ДП « Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України»;
 • Державної акціонерної компанії «Укрмедпром» та підпорядкованих їй державних підприємств;
 • Державного науково-експертного підприємства «Комітет з питань етики»;
 • ДУ «Український центр інформаційних технологій та Національного реєстру»;
 • Державного клінічного науково-практичного центру телемедицини МОЗ України;
 • ДП «Державний експертний центр МОЗ України»;
 • ДП «Ензим»;
 • ДП «Державний медичний центр сертифікації»;
 • ДП «Український оптичний центр» (до завершення реорганізації);
 • ДП «Український медичний центр сертифікації»;
 • ДП «Державний навчальний центр з незалежної виробничої/дистриб’юторської практики»;
 • ДП «Науково-експертний фармакопейний центр»;
 • ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів»;
 • ДП «Науково-експертний інститут лікарських засобів та виробів медичного призначення»;
 • ДП «Кримська ремонтно-будівельна госпрозрахункова дільниця МОЗ України»;
 • ДП Київське експуатаційно-налагоджувальне управління «Медик»;
 • ДП « Спеціалізована медико-санітарна частина №18 МОЗ України»;
 • ДП «Інженерно-технічний центр МОЗ України»;
 • ДП «Укрвакцина»;
 • ДП «Укрмедпостач»;
 • ДП «Реєстр медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників МОЗ України»;
 • ДП «Науково-експертний центр з регламентації, застосування та впровадження дезінфекційних засобів» МОЗ України;
 • ДП «Центр імунобіологічних препаратів»;
 • ДП «Український науково-дослідний центр морської медицини» (до завершення реорганізації»;
 • ВАТ «НДМО «Діалір».

Міжнародне співробітництво:

 • Співробітництво з країнами СНД;
 • діяльність в рамках Ради по співробітництву в галузі охорони здоров’я Співдружності Незалежних Держав;
 • співпраця в рамках двосторонніх комісій з питань торгівельно-економічного та науково-технічного співробітництва.

Бере участь у роботі урядових комісій:

 • з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України та постійно діючої робочої групи Комісії;
 • Наглядовій раді державного фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності;
 • Наглядовій раді українського фонду соціальних інвестицій;
 • Міжвідомчій комісії з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу при Раді національної безпеки і оборони України;
 • Міжвідомчій комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств;
 • Міжвідомчій комісії з упорядкування системи надання пільг;
 • Міжвідомчій координаційній комісії з питань підтримки житлового будівництва на селі.

Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

 • Івано-Франківській області;
 • Волинській області;
 • Кіровоградській області;
 • Миколаївської області;
 • Одеській області;
 • Херсонській області;
 • Чернігівській області;
 • Черкаській області.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті