Наказ Державного агентства з інвестицій та Управління національними проектами України від 08.09.2011 р. № 74

20 Грудня 2011 2:23 Поділитися

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ІНВЕСТИЦІЙ ТА

УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 08.09.2011 р. № 74

«Про затвердження Концепції реалізації національного проекту «Нове життя» – нова якість охорони материнства та дитинства» щодо створення мережі
регіональних перинатальних центрів»

На виконання Указу Президента України від 08 вересня 2010 р. № 895 «Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку», постанови Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 р. № 1256 «Про затвердження переліку проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти)» та з метою забезпечення своєчасної реалізації Національного проекту «Нове життя» – нова якість охорони материнства та дитинства», НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Концепцію реалізації національного проекту «Нове життя» – нова якість охорони материнства та дитинства» щодо створення мережі регіональних перинатальних центрів.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови М.М. Стеблинський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держінвестпроекту

08.09. 2011 р. № 74

КОНЦЕПЦІЯ

реалізації Національного проекту

«Нове життя» – нова якість охорони материнства та дитинства» щодо створення мережі регіональних перинатальних центрів

Загальні положення

Концепція реалізації Національного проекту «Нове життя» – нова якість охорони материнства та дитинства» (далі Концепція) визначає сучасний стан перинатальної допомоги ІІІ–го рівня, мету, пріоритетні завдання та стратегічні напрями і механізми реалізації Національного проекту «Нове життя» – нова якість охорони здоров’я та очікувані результати.

Концепція спрямована на забезпечення якісною та доступною висококваліфікованою медичною допомогою матерів та новонароджених дітей, створення умов для сталого демографічного та соціально-економічного розвитку держави, підвищення рівня національної безпеки шляхом створення мережі регіональних перинатальних центрів ІІІ-го рівня забезпечених інноваційними технологіями та сучасним обладнанням.

Створення мережі регіональних перинатальних центрів ІІІ-го рівня зумовлено наступними факторами:

 • високим рівнем материнської та малюкової смертності, пов’язаними з недостатньою поінформованістю населення щодо здорового способу життя, відповідальної статевої поведінки, планування сім’ї, сучасних стандартів профілактики, діагностики і лікування хвороб репродуктивної системи, а також недостатнім рівнем оснащення сучасним високотехнологічним обладнанням закладів охорони здоров’я та підготовки спеціалістів, що призводить до зниження якості медичної допомоги;
 • недосконалістю правової бази з питань діяльності перинатальних центрів;
 • високим рівнем безпліддя українських сімей;
 • недостатнім рівнем кадрового та матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають послуги у сфері репродуктивного здоров’я.

Такий стан справ зумовлює необхідність подальшого здійснення комплексу заходів, спрямованих на створення мережі регіональних перинатальних центрів ІІІ-го рівня.

Мета, строки реалізації Національного проекту «Нове життя» – нова якість охорони материнства та дитинства»

Метою Національного проекту «Нове життя» – нова якість охорони материнства та дитинства» (далі – Національний проект) є покращення демографічної ситуації в Україні, зниження материнської, малюкової захворюваності, інвалідності та смертності в Україні шляхом підвищення рівня якості та доступності висококваліфікованої медичної допомоги матерям та дітям.

Національний проект «Нове життя» – нова якість охорони материнства та дитинства» передбачається реалізувати протягом 2011-2013 років.

Шляхи реалізації Національного проекту
«Нове життя» – нова якість охорони материнства та дитинства»

Основними шляхами реалізації Національного проекту є:

 • організаційна оптимізація мережі закладів охорони здоров’я в сфері акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги, згідно вимог сьогодення;
 • створення регіональних перинатальних центрів ІІІ-го рівня, як у складі закладу охорони здоров’я республіканського, обласного або міського рівня, так і як самостійного закладу охорони здоров’я обласного (республіканського, міського) рівнів, шляхом реконструкції, технічного переоснащення приміщень (будівель, споруд), та дооснащення інноваційними технологіями та сучасним обладнанням;
 • удосконалення нормативно-правової бази з питань діяльності перинатальних центрів ІІІ-го рівня;
 • нормативне забезпечення реалізації Національного проекту;
 • визначення в обласних державних адміністраціях посадових осіб, які здійснюватимуть взаємодію з Національним проектом щодо створення республіканського в Автономній Республіці Крим та регіональних перинатальних центрів ІІІ-го рівня;
 • забезпечення комплексного підходу до формування потоків пацієнтів відповідно до стану їх здоров’я на вторинний і третинний рівні;
 • забезпечення медичними кадрами (підготовка, поповнення та підвищення професійної кваліфікації, безперервна післядипломна підготовка кадрів);
 • підготовки висококваліфікованих медичних кадрів;
 • удосконалення системи післядипломної освіти з урахуванням реальних потреб закладів охорони здоров’я, шляхом навчання персоналу на профільних кафедрах вищих навчальних закладів післядипломної освіти та факультетів післядипломної освіти вищих навчальних закладів;
 • створення інформаційного поля для населення щодо можливості отримання перинатальної допомоги ІІІ-го рівня;
 • організаційно-методичне забезпечення перинатальної допомоги ІІІ-го рівня у регіонах;
 • створення умов для надання високотехнологічної медичної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах матерям та новонародженим групи високого ризику;
 • антенатальна допомога в умовах оснащених сучасним обладнанням обласних жіночих консультацій;
 • аналізу проблем захворювань, інвалідності та смертності, роділь, породіль та новонароджених і розроблення шляхів їх вирішення на рівні регіону.

З метою реалізації Концепції передбачається, зокрема:

 • розробити нормативно-правові акти, що регламентують реалізацію Національного проекту;
 • удосконалити нормативно-правову базу з питань діяльності перинатальних центрів ІІІ-го рівня;
 • забезпечення інформування населення через засоби масової інформації про перинатальну допомогу ІІІ-го рівня та можливість доступу до неї;
 • забезпечення необхідного матеріально-технічного оснащення визначених регіональних закладів охорони репродуктивного здоров’я для створення закладу ІІІ-го рівня перинатальної допомоги відповідно до сучасних вимог;
 • постійне підвищення рівня професійної підготовки фахівців, які надають медичну перинатальну допомогу ІІІ-го рівня;
 • забезпечення надання високоякісної медичної допомоги у сфері репродуктивного та перинатального здоров’я відповідно до протоколів її надання
 • проведення вітчизняними та зарубіжними фахівцями серії тренінгів та майстер-класів по наданню перинатальної допомоги ІІІ-го рівня для відповідних фахівців;
 • здійснення методичного забезпечення перинатальної допомоги ІІІ-го рівня у регіонах;
 • забезпечення залучення фахівців, що надають перинатальну допомогу ІІІ-го рівня до участі у семінарах, конференціях, круглих столах, робочих групах та експертних комісіях для підвищення кваліфікації;
 • створення органів управління реалізації Національного проекту, як на рівні держави, так і на рівні регіонів;
 • моніторинг та оцінка здійснення заходів для з’ясування ефективності реалізації Національного проекту.

Для забезпечення реалізації Національного проекту, Концепція передбачає такі заходи:

1. Створення спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України, Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, Національної академії медичних наук України Робочої групи з відбору та впровадження Національного проекту «Нове життя» – нова якість охорони материнства та дитинства» (далі – Робоча група), затвердження її складу та положення про неї.

2. Створення регіональних робочих груп реалізації Національного проекту щодо створення регіональних перинатальних центрів.

3. Проведення зовнішнього аудиту (оцінки) перинатальної допомоги в регіоні:

 • аналіз перинатальної допомоги у регіоні;
 • аналіз штатного розкладу та резерву кадрів з перинатальної допомоги;
 • аналіз рівня підготовки медичних кадрів;
 • оцінку технічного стану будівель, приміщень, інженерних мереж, для визначення лікувального закладу на базі якого буде створений регіональний  перинатальних центр;
 • оцінку технічного стану, номенклатури, існуючого медичного обладнання регіональних закладів охорони здоров’я.

4. Розроблення Регіональною робочою групою разом із експертами Робочої групи Концепції та плану заходів реформування перинатальної допомоги у регіоні з організаційно-методичними заходами.

5. Визначення закладу охорони здоров’я на базі якого буде створено регіональний перинатальний центр (на підставі зовнішнього аудиту (оцінки) перинатальної допомоги в регіоні) та проведення інженерно-технічного та медичного аудиту зазначеного закладу.

6. Розроблення попереднього техніко-економічного обґрунтування Національного проекту (з урахуванням зовнішнього аудиту (оцінки) перинатальної допомоги в регіоні) та подання його на затвердження Кабінету Міністрів України.

7. Розроблення Регіональною робочою групою разом із Міністерством охорони здоров’я України та експертами Робочої групи медичного завдання на проектування реконструкції, виконання ремонтних робіт та технічного переоснащення приміщень (будівель, споруд), виділених в установленому порядку для розміщення перинатального центру.

8. Визначення Замовником (Радою Міністрів АР Крим, обласними, мм. Києва, Севастополя місцевими державними адміністраціями) безпосереднього виконавця створення регіонального перинатального центру, який повинен здійснити всі процедури і заходи щодо підготовки та проведення конкурсних торгів на розробку проектно-кошторисної документації реконструкції, виконання ремонтних робіт та технічного переоснащення приміщень (будівель, споруд), виділених в установленому порядку для розміщення перинатального центру.

9. Проведення конкурсних торгів на розробку проектно-кошторисної документації реконструкції, виконання ремонтних робіт та технічного переоснащення приміщень (будівель, споруд), виділених в установленому порядку для розміщення перинатального центру.

10. Розроблення та затвердження генеральним проектантом проектно-кошторисної документації щодо створення регіонального перинатального центру на основі затвердженого попереднього техніко-економічного обґрунтування, в установленому порядку.

11. Проведення конкурсних торгів на придбання інноваційних технологій та сучасного обладнання перинатального центру ІІІ-го рівня.

12. Погодження Експертною комісією з реалізації Національного проекту наступних документів:

 • медичні завдання, затверджені в установленому порядку;
 • план заходів реалізації створення регіонального перинатального центру, затверджений розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня з визначенням всіх джерел фінансування створення регіонального перинатального центру та детальним розписом витрат, які передбачаються за рахунок коштів державного бюджету;
 • протокол засідання регіональної робочої групи з визначенням переліку виконавців, які були визначені за результатами конкурсних торгів;
 • проектно-кошторисну документацію, затверджену в установленому законодавством порядку;
 • титули будов або титул перехідної будови, внутрішньо будівельний титул будови, титул на виконання проектно-вишукуваних робіт для будівництва, затвердженого в установленому порядку;
 • рішення замовників проектів у разі зміни річного плану закупівлі.

13. Подання проектно-кошторисної документації Державному агентству з інвестицій та управління національними проектами України для здійснення видатків на реалізацію створення регіональних перинатальних центрів, після надання позитивного висновку Експертною комісією.

14. Проведення ремонтно-будівельних робіт, згідно затвердженої проектно-кошторисної документації.

15. Розроблення Регіональною робочою групою разом з експертами Робочої групи Національного проекту, штатного розкладу регіонального перинатального центру, який подається до Міністерства охорони здоров’я України на затвердження.

16. Розроблення Регіональною робочою групою разом з експертами Робочої групи Національного проекту та вищими навчальними закладами післядипломної освіти навчальної програми для медичних кадрів в рамках реалізації Національного проекту.

17. Здійснення координації навчальних програм щодо підготовки кадрів регіональних перинатальних центрів для надання ефективної перинатальної допомоги забезпечується Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, тобто підготовка кадрів здійснюється на профільних кафедрах вищих навчальних закладів післядипломної освіти та факультетів післядипломної освіти вищих навчальних закладів.

18. Здійснення координації тренінгового процесу при підготовці кадрів регіональних перинатальних центрів забезпечується ДУ «Український інститут стратегічних досліджень» у співпраці з міжнародними організаціями та Національною академією медичних наук України.

19. Забезпечення Регіональною робочою групою: функціональної спроможності регіонального перинатального центру, нормативного та методичного регулювання організації перинатальної допомоги у регіоні, забезпечення необхідними кадрами.

20. Забезпечення моніторингу, оцінки та контролю за дотриманням вимог порядку реалізації Національного проекту здійснюється Держінвеспроектом України, Наглядовою радою, Робочою групою, Експертною комісією в межах своїх повноважень та створених в установленому порядку.

Фінансово-економічне обґрунтування Національного проекту:

Фінансування заходів реалізації Національного проекту здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у державному бюджеті, а також за рахунок місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя (25-30%), субвенцій з державного бюджету, за рахунок інших додаткових джерел, технічної допомоги міжнародних організацій, що беруть участь у реалізації Національного проекту.

Очікувані результати:

Реалізація концепції Національного проекту «Нове життя» – нова якість охорони материнства та дитинства» дозволить створити засади для досягнення оновлених Цілей розвитку Тисячоліття, озвучених Президентом України на Саміті ООН у 2010 р. щодо поліпшення здоров’я матерів та зменшення дитячої смертності, а саме зменшення на 17% рівня материнської смертності (завдання 8), зменшення на 17% рівня смертності серед дітей віком до 5 років (завдання 9).

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті