Закон України від 05.02.1992 р. № 2097-ХІІ «Про Єдиний митний тариф»

Документ втратив чинність від 01.06.2012 р. на підставі Кодексу № 4495-VI

ЗАКОН УКРАЇНИ

від 5 лютого 1992 р. № 2097-XII

Про Єдиний митний тариф

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Мета Закону

Визначений цим Законом порядок формування та застосування Єдиного митного тарифу України при ввезенні на митну територію України та вивезенні за межі цієї території товарів та інших предметів встановлюється з метою обкладення митом зазначених товарів та інших предметів. (дію статті зупинено згідно з Декретом КМУ від 11 січня 1993 р. № 4-93)

Стаття 2. Чинність Закону

Сферою дії цього Закону є єдина митна територія України.

Митне обкладення на території спеціальних митних зон регулюється цим Законом, іншими законами України та міжнародними договорами, які встановлюють спеціальний правовий режим цих зон у кожному окремому випадку.

Єдиний митний тариф України, зміни та доповнення до нього мають бути офіційно опубліковані у загальнодоступних засобах масової інформації не пізніш як за 45 днів до дати введення їх у дію. В разі якщо зазначені документи не будуть офіційно опубліковані, вони чинності не набирають. Якщо зазначені документи будуть опубліковані невчасно, датою набрання чинності буде вважатися 46-й день з моменту офіційної публікації. Офіційною публікацією вважається публікація в періодичному офіційному виданні Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України. Датою офіційної публікації вважається дата фактичного виходу у світ відповідного номера цього видання. (дію частини 3 зупинено згідно з Декретом КМУ від 11 січня 1993 р. № 4-93)

Стаття 3. Єдиний митний тариф України

Єдиний митний тариф України – це систематизований звід ставок мита, яким обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі цієї території.

Єдиний митний тариф України визначається згідно з цим Законом та міжнародними договорами України.

Єдиний митний тариф України встановлює на єдиній митній території України обкладення митом предметів, що ввозяться на митну територію України або вивозяться з цієї території.

Єдиний митний тариф України базується на міжнародно визнаних нормах і розвивається у напрямі максимальної відповідності до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і правил митної справи.

Ставки Єдиного митного тарифу України є єдиними для всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності, організації господарської діяльності та територіального розташування, за винятком випадків, передбачених законами України та її міжнародними договорами.

Єдиний митний тариф затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України. (дію статті зупинено згідно з Декретом КМУ від 11 січня 1993 р. № 4-93)

Стаття 4. Обкладення митом товарів та інших предметів, що  переміщуються через митний кордон України

Товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України і вивозяться за межі цієї території, підлягають обкладенню митом, якщо інше не передбачено цим Законом. (дію статті зупинено згідно з Декретом КМУ від 11 січня 1993 р. № 4-93)

Стаття 5. Митно-тарифна рада України

З метою розроблення пропозицій з питань митно-тарифного регулювання та врахування при цьому інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності і держави в цілому при Кабінеті Міністрів України діє Митно-тарифна рада.

На Митно-тарифну раду покладаються:

розроблення пропозицій щодо основних напрямів митно-тарифної політики України, включаючи пропозиції про встановлення, скасування або зміну митних ставок, надання тарифних пільг і преференцій, а також про зміни в номенклатурі Єдиного митного тарифу України;

підготовка та розгляд проектів законодавчих актів України і міжнародних договорів України щодо митно-тарифного регулювання;

розроблення заходів, спрямованих на захист українського ринку при ввезенні на митну територію України і вивезенні за межі цієї території товарів.

Функції робочого апарату Митно-тарифної ради здійснює Державна митна служба України.

Положення про Митно-тарифну раду та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Розділ II

МИТО ТА ЙОГО ВИДИ

Стаття 6. Мито

Мито, що стягується митницею, являє собою податок на товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України.

Стаття 7. Види і ставки мита

В Україні застосовуються такі види мита:

 • адвалерне, що нараховується у відсотках до митної вартості товарів та інших предметів, які обкладаються митом;
 • специфічне, що нараховується у встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів та інших предметів, які обкладаються митом;
 • комбіноване, що поєднує обидва ці види митного обкладення.

Встановлення пільг та зміна ставок мита, в тому числі на предмети особистого користування, здійснюються Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України. (дію частини 2 зупинено згідно з Декретом КМУ від 11 січня 1993 р. № 4-93)

Забороняється застосовувати інші види мит, крім тих, що встановлені цим Законом.

Стаття 8. Ввізне мито

Ввізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх ввезенні на митну територію України.

Ввізне мито є диференційованим:

до товарів та інших предметів, що походять з держав, які входять разом з Україною до митних союзів або утворюють з нею спеціальні митні зони, і в разі встановлення будь-якого спеціального преференційного митного режиму згідно з міжнародними договорами за участю України, застосовуються преференційні ставки ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України;

до товарів, що походять з України, застосовуються пільгові ставки ввізного мита, визначені Митним тарифом України;

до товарів та інших предметів, що походять з країн або економічних союзів, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння, котрий означає, що іноземні суб’єкти господарської діяльності цих країн або союзів мають пільги щодо мит, за винятком випадків, коли зазначені мита та пільги щодо них встановлюються в рамках спеціального преференційного митного режиму, застосовуються пільгові ставки ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України;

до решти товарів та інших предметів застосовуються повні (загальні) ставки ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України.

Стаття 9. Вивізне мито

Вивізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх вивезенні за межі митної території України.

Вивізне мито нараховується за ставками, передбаченими Єдиним митним тарифом України. (дію частини 2 зупинено згідно з Декретом КМУ від 11 січня 1993 р. № 4-93 в частині встановлення ставок вивізного мита Єдиним митним тарифом України)

Стаття 10. Сезонне мито

На окремі товари та інші предмети може встановлюватися сезонне ввізне і вивізне мито на строк не більше чотирьох місяців з моменту їх встановлення.

Стаття 11. Особливі види мита

З метою захисту економічних інтересів України, українських виробників та у випадках, передбачених законами України, у разі ввезення на митну територію України і вивезення за межі цієї території товарів незалежно від інших видів мита можуть застосовуватися особливі види мита:

 • спеціальне мито;
 • антидемпінгове мито;
 • компенсаційне мито.

Стаття 12. Спеціальне мито

Спеціальне мито застосовується:

 • як засіб захисту українських виробників;
 • як засіб захисту національного товаровиробника у разі, коли товари ввозяться на митну територію України в обсягах та (або) за таких умов, що заподіюють значну шкоду або створюють загрозу заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику;
 • як запобіжний засіб щодо учасників зовнішньоекономічної діяльності, які порушують національні інтереси у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
 • як заходи у відповідь на дискримінаційні та (або) недружні дії інших держав, митних союзів та економічних угруповань, які обмежують здійснення законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та (або) ущемляють інтереси України.

Стаття 13. Антидемпінгове мито

Антидемпінгове мито застосовується:

 • відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об’єктом демпінгу, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику;
 • у разі вивезення за межі митної території України товарів за ціною, істотно нижчою за ціни інших експортерів подібних або безпосередньо конкуруючих товарів на момент цього вивезення, якщо таке вивезення заподіює шкоду.

Стаття 14. Компенсаційне мито

Компенсаційне мито застосовується:

 • відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об’єктом субсидованого імпорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику;
 • у разі вивезення за межі митної території України товарів, для виробництва, переробки, продажу, транспортування, експорту або споживання яких безпосередньо або опосередковано надавалася субсидія, якщо таке вивезення заподіює шкоду.

Стаття 15. Процедура застосування особливих видів мита

Особливі види мита справляються на підставі рішень про застосування антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, прийнятих відповідно до законів України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну».

У разі, якщо імпорт товару є об’єктом антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, преференції не встановлюються або зупиняються чи припиняються органом, який їх установив.

Стаття 16. Митна вартість

Нарахування мита на товари та інші предмети, що підлягають митному обкладенню, провадиться на базі їх митної вартості, тобто ціни, яка фактично сплачена або підлягає сплаті за них на момент перетину митного кордону України. При визначенні митної вартості до неї включаються ціна товару, зазначена в рахунку-фактурі, а також такі фактичні витрати, якщо їх не включено до рахунка-фактури:

на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України;

комісійні та брокерські;

плата за використання об’єктів інтелектуальної власності, що належить до даних товарів та інших предметів і яка повинна бути оплачена імпортером (експортером) прямо чи побічно як умова їх ввезення (вивезення).

При явній невідповідності заявленої митної вартості товарів та інших предметів вартості, що визначається відповідно до положень цієї статті, або у разі неможливості перевірки її обчислення митні органи України визначають митну вартість послідовно на основі ціни на ідентичні товари та інші предмети, ціни на подібні товари та інші предмети, що діють у провідних країнах – експортерах зазначених товарів та інших предметів.

Стаття 17. Нарахування та сплата мита

Мито нараховується митним органом України відповідно до положень цього Закону і ставок Єдиного митного тарифу України, чинними на день подання митної декларації, і сплачується як у валюті України, так і в іноземній валюті, яку купує Національний банк України. (дію частини 1 зупинено згідно з Декретом КМУ від 11 січня 1993 р. № 4-93 в частині встановлення ставок вивізного мита Єдиним митним тарифом України та сплати мита в іноземній валюті)

Мито вноситься до державного бюджету України.

При визначенні митної вартості і сплаті мита іноземна валюта перераховується у валюту України за курсом Національного банку України, який застосовується для розрахунків по зовнішньоекономічних операціях і діє на день подання митної декларації. (дію частини 3 зупинено згідно з Декретом КМУ від 11 січня 1993 р. № 4-93 в частині перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України, який застосовується для розрахунків по зовнішньоекономічних операціях)

Мито сплачується митним органам України, а стосовно товарів та інших предметів, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, – підприємствам зв’язку. Порядок надання відстрочки та розстрочки сплати мита встановлюється Державною митною службою України.

Стаття 18. Визначення країни походження товарів Визначення походження товарів, повністю вироблених або достатньо перероблених у спеціальних економічних зонах, розташованих на території України, при ввезенні на митну територію України

Країною походження товарів вважається країна, де товари було повністю вироблено або піддано достатній переробці чи обробці.

Повністю виробленими в даній країні вважаються такі товариТоварами, повністю виробленими у спеціальній (вільній) економічній зоні (далі – СЕЗ), вважаються:

а) корисні копалини, видобуті в межах її території або економічної зони;

б) рослинна продукція, вирощена на її ґрунті;

в) живі тварини, вирощені в ній;

г) продукція, одержана в ній від живих тварин;

д) вироблена в ній продукція мисливського, рибальського і морського промислу;

е) продукція морського промислу, видобута або вироблена у Світовому океані суднами даної країни, а також суднами, орендованими (зафрахтованими) нею;

є) вторинна сировина і відходи, які є результатом виробничих та інших операцій, здійснюваних у даній країні;

ж) товари, вироблені в даній країні виключно з продукції, зазначеної в пунктах «а» – «є» цієї статті.

1) корисні копалини, видобуті на її території;

2) рослинна продукція, вирощена та зібрана на її території;

3) живі тварини, що народилися і вирощені на її території;

4) продукція, одержана від тварин, вирощених на її території;

5) продукція мисливського та рибальського промислів, видобута на її території;

6) вторинна сировина та відходи, які є результатом виробничих та інших операцій, здійснених на її території;

7) товари, вироблені на її території виключно з продукції, зазначеної у пунктах 1-6 частини першої цієї статті.

Переробка або обробка товарів у даній країні вважається достатньою, якщо:

 • декларовані товари класифікуються в тарифній позиції іншій, ніж матеріали чи вироби, що походять з третіх країн і були використані для їх виготовлення;
 • у вартості декларованих товарів частка добавленої вартості становить не менш як 50 відсотків.

Не можуть визнаватися як достатня переробка товарів такі технологічні операції:

щодо схоронності товарів під час їх зберігання чи транспортування;

підготовка товарів для продажу і транспортування (подрібнення партії, формування відправлень, сортування та переупакування);

прості складальні операції;

змішування товарів (компонентів) без надання одержаній продукції характеристик, що істотно відрізняють її від вихідних складових.

Достатньо переробленими в СЕЗ вважаються товари, якщо:

 • декларовані товари класифікуються в тарифній позиції іншій, ніж матеріали чи вироби, що походять з третіх країн і були використані для їх виготовлення;
 • у вартості декларованих товарів частка доданої вартості становить не менш як 50 відсотків.

Не визнаються такими, що відповідають критерію достатньої переробки:

1) операції, пов’язані із забезпеченням збереження товарів під час зберігання чи транспортування;

2) операції щодо підготовки товарів до продажу та транспортування (роздрібнення партії, формування відправлень, сортування, перепакування);

3) прості складальні операції – операції, які здійснюються шляхом складання виробів за допомогою простого кріпильного матеріалу (гвинтів, гайок, болтів тощо) чи клепання або монтажу готових вузлів за допомогою зварювання (за винятком виготовлення складних виробів шляхом зварювання), та інші операції (регулювання, контроль, заправка робочою рідиною тощо), необхідні у процесі складання і не пов’язані з переробкою (обробкою) товарів, незалежно від кількості та складності зазначених операцій;

4) змішування товарів (компонентів) без надання одержаній продукції характеристик, що істотно відрізняють її від вихідних складових;

5) комбінація двох чи більшої кількості зазначених вище операцій;

6) забій тварин.

Критерієм достатньої переробки наземних (дорожніх) транспортних засобів, що класифікуються згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності за товарними позиціями 8702, 8703, 8704, виготовлені і ввозяться з територій спеціальних (вільних) економічних зон, розташованих на території України, є обов’язкове виконання таких виробничих та технологічних операцій:

 • виготовлення кузова (кабіни) транспортного засобу, коли з окремих елементів, деталей або вузлів методами нероз’ємного з’єднання виготовляється кузов (кабіна), призначений для подальшого фарбування і складання. При цьому у процесі виготовлення кузова (кабіни) складається в єдине ціле не менш як шість основних елементів кузова (кабіни), серед яких повинні бути дах, боковина ліва, боковина права, підлога;
 • фарбування кузова (кабіни);
 • спорядження кузова (кабіни);
 • складання транспортного засобу.

Розділ III

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ МИТА,

ТАРИФНІ ПІЛЬГИ ТА ПРЕФЕРЕНЦІЇ

Стаття 19. Звільнення від сплати мита

Від сплати мита звільняються:

а) транспортні засоби, що здійснюють регулярні міжнародні перевезення вантажів, багажу та пасажирів, а також предмети матеріально-технічного постачання і спорядження, паливо, продовольство та інше майно, необхідні для їх нормальної експлуатації на час перебування в дорозі, в пунктах проміжної зупинки, або придбані за кордоном у зв’язку з ліквідацією аварії (поломки) даних транспортних засобів;

б) предмети матеріально-технічного постачання та спорядження, паливо, сировина для промислової переробки, продовольство та інше майно, що вивозяться за межі митної території України для забезпечення виробничої діяльності українських та орендованих (зафрахтованих) українськими підприємствами і організаціями суден, які ведуть морський промисел, а також продукція їх промислу, що ввозиться на митну територію України;

в) валюта України, іноземна валюта, та цінні папери валюта та банківські метали;

г) товари та інші предмети, що підлягають оберненню у власність держави у випадках, передбачених законами України;

д) товари та інші предмети, що стали в результаті пошкодження до пропуску їх через митний кордон України непридатними для використання як вироби або матеріали;

е) предмети, що ввозяться в Україну для офіційного і особистого користування або вивозяться за кордон організаціями та особами, які відповідно до міжнародних договорів України і законів України користуються правом безмитного ввезення в Україну та безмитного вивезення з України таких предметів;

є) товари та інші предмети, які походять з митної території України і ввозяться назад на цю територію без обробки або переробки, а також товари та інші предмети іноземного походження, які вивозяться назад за межі митної території України без обробки або переробки товари, що походять з митної території України (за винятком товарів за кодами згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 1701, 1702, 1703, 1704, 1806 та 2106 90 20 00, 2106 90 30 00, 2106 90 51 00, 2106 90 55 00, 2106 90 59 00, 2106 90 98 90; товарів, що вироблені на територіях, де запроваджено митний режим спеціальної митної зони; товарів, вироблених в митному режимі переробки на митній території України з давальницької сировини іноземного замовника) і ввозяться назад на цю територію в митному режимі реімпорту, а також товари іноземного походження, які вивозяться назад за межі митної території України в незмінному стані;

ж) товари та інші предмети, що знову ввозяться на митну територію України і походять з іншої території, які були оплачені митом при первісному ввезенні на митну територію України та тимчасово, у тому числі з метою ремонту, вивозились за її межі;

з) товари та інші предмети, що знову вивозяться за межі митної території України і походять з цієї території, які були оплачені митом при первісному вивезенні за межі митної території України та тимчасово ввозились на цю територію;

и) товари (крім підакцизних), що імпортуються всеукраїнськими та міжнародними об’єднаннями громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у статутній діяльності яких передбачено надання соціальної і медичної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, підприємствами та організаціями, засновниками яких є ці об’єднання, за умови, що особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, становлять не менше 75 відсотків загальної чисельності членів об’єднань і працюючих на цих підприємствах.

Перелік всеукраїнських та міжнародних об’єднань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, їх підприємств і організацій, перелік імпортованих ними товарів і граничні обсяги їх ввезення в Україну затверджуються Кабінетом Міністрів України.

і) інші товари та інші предмети, що визначаються Кабінетом Міністрів України. (пункт втратив чинність згідно з Законом України від 3 червня 1999 р. № 720-XIV)

ї) у період з 1 січня 2000 року до 1 січня 2005 року при ввезенні на митну територію України матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання (далі – товарів), що використовуються для будівництва суден підприємствами суднобудівної промисловості, визначеними відповідно до статті 1 Закону України «Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні», якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або ті, що виробляються, не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників суден, визначеним умовами контрактів. Перелік та обсяги цих товарів (крім підакцизних) щороку затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами у період з 1 січня 2005 року до 1 січня 2012 року при ввезенні на митну територію України матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання (далі – товарів), що використовуються для будівництва морських, річкових суден та інших плавучих засобів підприємствами суднобудівної промисловості, визначеними відповідно до статті 1 Закону України «Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні», якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або виробляються, але не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників морських, річкових суден та інших плавучих засобів, визначеним умовами контрактів. Перелік та обсяги цих товарів (крім підакцизних) затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами, за поданням центрального органу виконавчої влади з питань промислової політики. до 1 січня 2007 року при ввезенні на митну територію України матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання (далі – товарів), що використовуються для будівництва морських та річкових суден підприємствами суднобудівної промисловості, визначеними відповідно до статті 1 Закону України «Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні», якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або виробляються, але не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників морських та річкових суден, визначеним умовами контрактів. Переліки та обсяги цих товарів (крім підакцизних) затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами до 1 березня 2005 року.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний сплатити ввізне мито в установленому законодавством порядку.

й) документи, що надсилаються у рамках міжнародного документообміну до бібліотек, що є в державній і комунальній власності, бібліотек Національної академії наук України та інших самоврядних організацій документи та видання, які надсилаються в рамках міжнародного обміну до освітніх, наукових або культурних закладів, у тому числі бібліотек. Перелік цих закладів визначається Кабінетом Міністрів України.

к) товари, що ввозяться на митну територію України відповідно до Закону України «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка», «Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона», «Інститут монокристалів», «Вуглемаш»товари, що ввозяться на митну територію України відповідно до Закону України «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків.

л) товари та інші матеріальні цінності, включаючи будь-які предмети, майно, продукцію, обладнання, устаткування, транспортні засоби та інші речі майнового характеру, що ввозяться на митну територію України, призначені для виконання угоди про розподіл продукції, а також продукція, що вивозиться інвестором з України відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції» та угоди про розподіл продукції товари та інші матеріальні цінності, включаючи будь-які предмети, майно, продукцію, обладнання, устаткування, транспортні засоби та інші речі майнового характеру, призначені для виконання угоди про розподіл продукції, а також продукція, видобута у виключній (морській) економічній зоні України, що ввозяться на митну територію України при виконанні угоди про розподіл продукції, а також товари та інші матеріальні цінності (крім майна та матеріальних цінностей, вартість яких була відшкодована інвестору компенсаційною продукцією і які перейшли у власність держави) та видобута продукція, що вивозяться інвестором з України відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції» та угоди про розподіл продукції.

Перелік цих бібліотек затверджується Кабінетом Міністрів України.

м) товари (крім підакцизних), що ввозяться з метою виготовлення боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії. Обсяги ввезення таких товарів визначаються Кабінетом Міністрів України.

н) у період з 1 січня 2001 року до 1 січня 2006 року при ввезенні на митну територію України матеріали, устаткування і комплектуюче обладнання (далі – товари), крім підакцизних, що використовуються для виробництва броньованих бойових машин і комплектуючих виробів до них підприємствами концерну «Бронетехніка України», якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або ті, що виробляються, не відповідають вимогам замовників броньованих бойових машин, визначеним умовами контрактів. Перелік та обсяги цих товарів щороку затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний сплатити ввізне мито у порядку і розмірах, установлених законом.

о) тимчасово до 1 січня 2003 року до 1 січня 2004 року товари, що ввозяться на митну територію України і мають згідно з Гармонізованою системою опису і кодування товарів такі коди:

о) у період з 1 січня 2004 року до 1 січня 2009 року товари, які не  виробляються в Україні і ввозяться на митну територію України для використання у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції, яка виробляється в Україні, та мають згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) такі коди: 0) до 1 січня 2015 року товари, які не виробляються в Україні, крім товарів за кодами згідно з УКТ ЗЕД 4707 90 10 00, 4707 90 90 00, і ввозяться на митну територію України для використання у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції, яка виробляється в Україні, та мають згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) такі коди:

Код товару згідно з УКТ ЗЕД Опис товару
3208 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури)

3211 00 000

3211 00 00
3212 90 31 00,
3212 90
39 38 00

Готові сикативи

Готові сикативи
Тільки пігменти (включаючи металеві порошки та металеві пластівці), дисперговані у неводному середовищі у вигляді рідини, пасти або густої маси, гатунків,видів, які використовуються для виробництва  друкарських фарб (включаючи емалі), крім перламутрової есенції та тих, що на основі алюмінієвого порошку

3212

3215 11 00 00
3215 19 00 00
3505 10 50 00,
3505 10 90 00
3701 30 00 00

Пігменти (включаючи металеві порошки та металеві пластівці), які використовують для виробництва фарб (включаючи емалі); фольга для тиснення; барвники та інші барвні речовини, упаковані для роздрібної торгівлі

Фарби а друкарські а чорні а
Фарби а друкарські а, крім чорної
Модифіковані крохмалі, які  використовуються  в паперовій промисловості
Тільки пластини (алюмінієві) із нанесеним на них сенсибілізованим (світлочутливим) шаром та пластини, фотополімеризаційно придатні для виготовлення друкарських  форм у поліграфії, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; пластини (магнієві) із нанесеним на них сенсибілізованим (світлочутливим) шаром для виготовлення штампів для тиснення в поліграфії, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; фотоплівки плоскі (листові) для виготовлення фотоформ у поліграфії, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм

3215 11 000

3702 42 00 00

Фарба друкарська чорна

Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ  у поліграфії завширшки понад 610 мм і завдовжки понад більше як 200 м

3215 19 000

3702 43 00 10 00

Фарба друкарська, крім чорної

Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у поліграфії завширшки понад 610 мм і завдовжки не більш як 200 м

3907 50 000

3702 44 00 90

Тільки смоли алкідні для виробництва фарб

Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у поліграфії завширшки понад більше як 105 мм, але не більш як 610 мм і завдовжки понад більш як 200 м

4008

3907 50 00 00
4008 21 90 00

Тільки гумові пластини для використання у виробництві офсетних форм

Смоли алкідні
Офсетні гумові пластини із непористої гуми, крім покриття для підлог і матів

4810 11, 4810 12 000

4703 21 00 00

Папір та картон для писання, друку  або інших графічних цілей

Целюлоза з деревини деревинна, натронна  чи сульфатна, крім розчинних сортів, невибілена напіввибілена або вибілена з хвойних порід

4810 91 Папір та картон, багатошарові
4823 59 900 Тільки папір та картон для писання, друку

5901 10 000

4703 29 00 00

Тільки тканини для виготовлення палітурок для книг

Целюлоза з деревини деревинна, натронна чи сульфатна, крім розчинних сортів, напіввибілена або вибілена з листяних порід

7606 11, 7607 19

4704 21 00 00

Тільки пластини для виготовлення офсетних (металевих) та флексографічних (фотополімерних) форм

Целюлоза з деревини деревинна сульфітна, крім розчинних сортів, напіввибілена або вибіленанапіввибілена або вибілена з хвойних порід

8439

4707 90 10 00

Обладнання для виробництва паперової маси з целюлозних волокнистих матеріалів або для виробництва чи оброблення паперу або картону

Несортовані відходи паперу або картону та макулатура

8440

4707 90 90 00

Обладнання для оправлення, включаючи машини для брошурування

Відсортовані відходи паперу або картону та макулатура

8440 90 000

5901 10 00 00

Частини обладнання для оправлення, включаючи машини для брошурування

Тільки тканини для виготовлення палітурок для книг Тільки текстильні матеріали, які використовуються для виготовлення книжкових палітурок

8442 10 000

8439 10 00 00,
8439 20 00 00,
8439 30 00 00

8440 10 00 00

Тільки машини фотонабірні і набірнодрукувальні

Обладнання для виробництва паперової маси з целюлозних волокнистих целюлозних матеріалів або для виробництва чи оброблення обробки паперу або картону
Обладнання для оправлення, включаючи машини для брошурування

Обладнання для оправлення, включаючи брошурувальні машини

8442 30 000

8441 10 00 00 8440 10 10 00

Машини, апарати та прилади

Інше обладнання для виробництва товарів з паперової маси, паперу або картону, включаючи різальні машини будь-якого типу Машини фальцювальні

8440 10 20 00 Машини аркушепідбиральні
8440 10 30 00 Машини швейні, проволокошвейні та скобозшивачі
8440 10 40 00 Машини для безниткового з’єднання
8440 10 90 00 Інші
8441 10 10 00 Верстати комбіновані поздовжньо-різальні та перемотувальні
8441 10 20 00 Інші верстати повздовжньо-різальні або поперечно-різальні
8441 10 30 00 Машини гільйотинні паперорізальні
8441 10 80 00 Інші

8442 40 000

8443 11 00 00,
8443 19 10 00,
8443 19 31 00,
8443 19 35 00,
8443 19 39 00,
8443 19 90 00,
8443 60 00 00,
8443 90 10 00,
8443 90 80 00

Частини до машин, апаратів та приладів

Машини для офсетного друку та обладнання і частини до них, крім товарної позиції
8443 90 05 00

8443 11 000 Машини для офсетного друку, рулонні
8443 12 000 Машини для офсетного друку, аркушеві
8443 19 900 Машини для офсетного друку
8443 90 Частини для друкарського обладнання, допоміжних машин та механізмів»

(таблицю додано згідно з Законом України від 17 травня 2001 р. № 2410-III)

р) у період з 1 січня 2002 року до 1 січня 2007 року при ввезенні на митну територію України матеріали, комплектуючі вироби і обладнання (далі – товари), що використовуються для потреб розробки, виробництва авіаційної техніки та надання послуг підприємствами, визначеними статтею 2 Закону України «Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні», якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або коли ті, що виробляються, не відповідають міжнародним класифікаційним вимогам чи вимогам замовників продукції (послуг), визначених умовами контрактів. Перелік та обсяги цих товарів (крім підакцизних) щороку затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний сплатити ввізне мито в порядку і розмірах, визначених Законом.

р) до 1 січня 2016 року товари, які ввозяться у митному режимі імпорту (реімпорту) суб’єктами літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості», за такими кодами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД):

2707 20 90 00, 2707 30 10 00, 2707 60 00 00, 2710 11 21 00, 2710 19 81 00, 2710 19 99 00, 2712 20 90 00, 2805 30 90 00, 2818 10 90 00, 2827, 2835, 3204 90 00 00, 3207 40 30 00, 3208, 3209, 3211 00 00, 3214 10 10 10, 3603 00, 3604 90 00 00, 3703 10 00 00, 3703 90 10 00, 3824 10 00 90, 3824 90 35 00, 3824 90 40 00, 3824 90 50 00, 3824 90 65 00, 3901, 3909, 3911, 3917, 3919, 3920, 3921, 4002, 4005, 4006 90 00 00, 4006 90 00 90, 4008, 4009, 4011 30 10 00, 4016, 4017 00, 7003, 7007, 7019, 7202, 7205 10 00 00, 7205 29 00 00, 7207, 7208, 7209, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221 00 10 00, 7223, 7224 90 18 00, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7304, 7311 00 10 00, 7312, 7315, 7318, 7326, 7407, 7409, 7411, 7413 00, 7419, 7502, 7504 00 00 00, 7505, 7506, 7507, 7508, 7601, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607 11 90 00, 7607 19 99 00, 7607 20 91 00, 7608, 7609 00 00 00, 7616, 8101, 8102, 8104, 8105, 8108, 8111 00 90 00, 8112, 8307, 8409 10 10 00, 8411 11 10 00, 8411 12 11 00, 8411 12 13 00, 8411 12 19 00, 8411 12 90 00, 8411 21 10 00, 8411 22 11 00, 8411 22 19 00, 8411 81 10 00, 8411 82 10 00, 8411 91 10 10, 8411 91 10 90, 8411 91 90 00, 8411 99 10 00, 8412 10 10 00, 8412 21 10 00, 8412 29 10 00, 8412 31 10 00, 8412 39 10 00, 8412 80 91 00, 8412 90 10 00, 8413 19 10 00, 8413 20 10 00, 8413 30 10 00, 8413 50 10 00, 8413 60 10 00, 8413 70 10 00, 8413 81 10 00, 8413 91 10 00, 8414 10 10 00, 8414 20 10 00, 8414 30 10 00, 8414 51 10 00, 8414 59 10 00, 8414 80 10 00, 8414 90 10 00, 8415 81 10 00, 8415 82 10 00, 8415 83 10 00, 8415 90 10 00, 8419 50 10 00, 8419 81 10 00, 8419 90 10 00, 8421 19 10 00, 8421 21 10 00, 8421 23 10 00, 8421 29 10 00, 8421 31 10 00, 8421 39 10 00, 8424, 8425 11 10 00, 8425 19 10 00, 8425 31 10 00, 8425 39 10 00, 8425 42 10 00, 8425 49 10 00, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8466, 8471 10 10 00, 8471 41 10 00, 8471 49 10 00, 8471 60 10 00, 8471 70 10 00, 8473 30, 8479 89 10 00, 8481, 8482, 8483, 8501 20 10 00, 8501 31 10 00, 8501 32 10 00, 8501 33 10 00, 8501 34 10 00, 8501 40 10 00, 8501 51 10 00, 8501 52 10 00, 8501 53 10 00, 8501 61 10 00, 8501 62 10 00, 8501 63 10 00, 8502 11 10 00, 8502 12 10 00, 8502 13 10 00, 8502 20 10 00, 8502 39 10 00, 8502 40 10 00, 8504 10 10 00, 8504 31 10 00, 8504 32 10 00, 8504 33 10 00, 8504 40 10 00, 8504 50 10 00, 8505, 8506, 8507 10 10 00, 8507 20 10 00, 8507 30 10 00, 8507 40 10 00, 8507 80 10 00, 8507 90 10 00, 8511 10 10 00, 8511 20 10 00, 8511 30 10 00, 8511 40 10 00, 8511 50 10 00, 8511 80 10 00, 8515, 8525 10 10 00, 8525 20 10 00, 8526 10 10 00, 8526 91 11 00, 8526 91 19 00, 8526 91 90 00, 8526 92 10 00, 8528 21 90 00, 8529 10 10 00, 8529 90 10 00, 8531 10 10 00, 8531 20 10 00, 8531 80 10 00, 8532, 8533, 8535, 8536, 8537, 8538 10 00 00, 8538 90 99 00, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545, 8546, 9014 10 10 00, 9014 20 13 00, 9014 20 18 00, 9014 20 90 00, 9014 90 90 00, 9017 20, 9017 30, 9017 80, 9020 00, 9023, 9024, 9025 11 10 00, 9025 19 10 00, 9025 80 15 00, 9025 90 10 00, 9026 10 10 00, 9026 20 10 00, 9026 80 10 00, 9026 90 10 00, 9027, 9029 10 10 00, 9029 20 10 00, 9030 10 10 00, 9030 20 10 00, 9030 31 10 00, 9030 39 10 00, 9030 40 10 00, 9030 83 10 00, 9030 89 10 00, 9030 90 10 00, 9031 80 10 00, 9031 90 10 00, 9032 10 10 00, 9032 20 10 00, 9032 81 10 00, 9032 89 10 00, 9033.

Обсяг та порядок ввезення таких товарів визначаються Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення цільового використання таких товарів або перевищення граничного обсягу їх ввезення у митному режимі імпорту (реімпорту) до суб’єктів літакобудування застосовуються норми підпункту 17.1.6-1 пункту 17.1 статті 17 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»норми пункту 123.2 статті 123 Податкового кодексу України.

с) архівні документи, придбані з метою їх внесення до Національного архівного фонду.

т) розвідувальні органи України при ввезенні на митну територію України та вивезенні за межі цієї території техніки, устаткування, майна й матеріалів, що призначені для власного використання цими органами.

у) матеріали, устаткування та комплектуючі вироби (крім підакцизних), що ввозяться вітчизняними підприємствами для переробки, комплектування на митній території України з подальшим вивезенням за межі України для реалізації інвестиційних проектів у Туркменистані відповідно до Спільного Розпорядження Президента України Л. Кучми і Президента Туркменистану С. Ніязова «Про будівництво і фінансування інвестиційних об’єктів загальнодержавного значення в Туркменистані», підписаного 4 жовтня 2000 року, якщо такі товари не виробляються в Україні або не відповідають вимогам замовників, визначених у контрактах (договорах). Перелік та обсяг таких товарів затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів (договорів), укладених цими підприємствами з метою будівництва інвестиційних об’єктів у Туркменистані.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний сплатити ввізне мито і пеню у порядку і розмірах, установлених цим Законом.

ф) у період з 1 січня 2004 року до 1 січня 2008 року папір, картон, целюлоза як сировина для їх виробництва, інші поліграфічні матеріали, обладнання, комп’ютерна та інша організаційна техніка, запасні частини, витратні матеріали до них, які не виробляються в Україні і ввозяться на митну територію України для використання у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції, яка виробляється в Україні.

Перелік, обсяги та цільове використання таких товарів, крім підакцизних, з визначенням їх кодів згідно з Українською класифікацією опису та кодування товарів визначаються Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний сплатити ввізне мито в установленому законом порядку.

х) у період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2008 року матеріали, комплектуючі вироби та обладнання (далі – товари) за кодами УКТ ЗЕД 2523 90 90 00, 3824 90 95 00, 3909 10 00 00, 8207 19 90 00, 8414 80 29 00, 8419 50 90 00, 8419 89 98 00, 8428 20 99 00, 8428 31 00 00, 8430 49 00 00, 8501 52 99 00, 8502 20 99 00, 8705 20 00 00 і 9027 10 10 90, що використовуються для підвищення безпеки робіт на вугільних шахтах, попередження вибухів метану, а також зменшення його викидів у довкілля за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний сплатити ввізне мито в порядку і розмірах, визначених законом.

ц) фармацевтична продукція, сполуки, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні і класифікуються за групами 28, 29, 30 УКТ ЗЕД, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

ч) устаткування, яке працює на нетрадиційних та поновлюваних джерелах енергії, енергозберігаюче обладнання і матеріали, засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріали для виробництва альтернативних видів палива, крім біологічних видів палива (далі – товари), що ввозяться на митну територію України вітчизняними підприємствами, за умов, якщо ці товари застосовуються ними для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні. Порядок ввезення, перелік та обсяги зазначених товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаюче обладнання і матеріали, засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріали для виробництва альтернативних видів палива або для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії (далі – товари) за умов, якщо ці товари застосовуються платником податків для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності зобов’язаний сплатити ввізне мито в порядку і розмірах, визначених законом Перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТ ЗЕД встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податків зобов’язаний сплатити ввізне мито та пеню у порядку і розмірах, визначених законом. (зміни діють протягом трьох років з дня набрання чинності Законом № 760-V від 16.03.2007)

ш) техніка, устаткування, майно і матеріали, що ввозяться на митну територію України та вивозяться за межі цієї території, призначені для власного використання розвідувальними органами України.

щ) матеріали, устаткування та комплектуючі, що ввозяться на митну територію України і використовуються для виробництва устаткування, яке працює на нетрадиційних та поновлюваних джерелах енергії, енергозберігаюче обладнання і матеріали, вироби, експлуатація яких приводить до економії та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, виробництва альтернативних видів палива, крім біологічних видів палива, якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.

щ) матеріали, устаткування та комплектуючі (далі – товари), що використовуються для виробництва:

 • устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії;
 • матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, які будуть використовуватися у виробництві альтернативних видів палива або виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;
 • енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;
 • засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів;
 • матеріалів, сировини та устаткування, які будуть використовуватися у нанотехнологічних виробництвах або працювати з використанням нанотехнологій.

Зазначені у цьому пункті товари звільняються від оподаткування за умов, якщо ці товари застосовуються платником податків для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.

Перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТ ЗЕД встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний сплатити ввізне мито та пеню у порядку і розмірах, визначених законом.

Порядок ввезення, перелік та обсяги зазначених товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності зобов’язаний сплатити ввізне мито в порядку і розмірах, визначених законом. (зміни діють протягом трьох років з дня набрання чинності Законом № 760-V від 16.03.2007)

щ) у період з 1 січня 2008 року до 1 вересня 2012 року товари (крім підакцизних), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій, що ввозяться на митну територію України відповідно до частини третьої статті 5 Закону України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні».

Перелік та обсяги таких товарів, з визначенням їх кодів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання таких товарів (послуг) платник податку зобов’язаний сплатити ввізне мито в установленому законом порядку.

щ-1) до 1 вересня 2012 року товари (крім підакцизних), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій, з метою їх використання для будівництва і оснащення (придбання обладнання та інвентарю) спортивних споруд, що є об’єктами чемпіонату.

Перелік та обсяги таких товарів з визначенням їх кодів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності затверджуються Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання таких товарів (послуг) платник податку зобов’язаний сплатити ввізне мито в установленому законом порядку.

щ-2) предмети (крім тих, що підпадають під визначення підакцизних товарів), які до 1 вересня 2012 року ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту УЄФА, призначеними УЄФА особами або учасниками чемпіонату (крім збірної України) відповідно до статті 11 Закону України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні».

Обсяги та порядок ввезення таких предметів встановлюються у спосіб, визначений Кабінетом Міністрів України.

Перелік таких предметів за кодами УКТЗЕД визначається окремим законом.

У разі порушення цільового використання таких предметів або їх відчуження на митній території України за будь-яку компенсацію застосовуються норми підпункту 17.1.6-1 пункту 17.1 статті 17 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»норми пункту 123.2 статті 123 Податкового кодексу України.

щ-3) до 1 вересня 2012 року товари (крім підакцизних), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних організацій цивільної авіації, що ввозяться на митну територію України під митним режимом імпорту з метою їх використання для будівництва та оснащення аеропортів, які є об’єктами фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за такими кодами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД): 7326 90 98 90, 8405 10 00 00, 8414 40 90 00, 8428 33 00 00, 8428 90 95 00, 8429 19 00 00, 8429 20 00 00, 8429 51 99 00, 8430 20 00 00, 8504 40 90 00, 8530 80 00 00, 8704 22 91 00, 8704 23 91 00, 8705 30 00 90, 8705 90 90 90, 8709 19 90 00, 8716 80 00 00, 9015 80 11 00, 9024 80 99 00, 9405 40 10 00, 9405 99 00 90.

Обсяги та порядок ввезення таких товарів затверджуються Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення цільового використання зазначених товарів або їх відчуження на митній території України застосовуються норми статті 123 Податкового кодексу України.

я) до 1 січня 2015 року ввізне мито не справляється при ввезенні на митну територію України товарів, які, у межах ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), імпортуються резидентами – суб’єктами космічної діяльності в Україну та класифікуються за такими кодами Української товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД):

281810, 2830200000, 2837, 2901, 2903, 2921, 2929, 2931009590, 29339020, 320720, 3208, 3209, 3214, 3403, 3506, 3602000000, 360300, 3604, 3701, 3703, 3707, 3810, 381400, 3901, 390300, 3906, 3907, 3908900000, 3909, 3911, 3917, 3919, 3920, 3921, 3926, 4002, 4005, 4008, 4016, 4017001100, 4823400000, 4901, 4906000000, 5208, 5407, 5607, 5903, 5906, 5911909000, 681510, 6902, 7002, 7007119000, 7019, 7202, 7211, 7214, 7215, 7217, 7219, 7220, 7222, 722300, 7224 – 7226, 7228, 7229, 7304, 7407, 7409 – 7411, 741300, 7505, 7506, 7508, 7601, 7604 – 7608, 7616, 8101, 8102, 8104, 8105, 8108, 8112, 8307, 8412, 8414, 8421, 8471, 8473, 8479, 8482, 8483309000, 8501, 8504, 8506, 8507, 8517, 8524, 8526, 8529, 8532, 8533, 8536 – 8538, 8540 – 8544, 8547, 8803, 9014, 9015, 902300, 9026, 9027, 9030 – 9033, 9306901000.

Порядок і обсяги ввезення зазначених товарів визначаються Кабінетом Міністрів України.

я) у період з 1 січня 2010 року до 1 січня 2019 року техніка, обладнання, устаткування, що використовуються для реконструкції існуючих і будівництва нових підприємств з виробництва біопалив і для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів з метою споживання біопалив, які класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними статтею 7 Закону України «Про альтернативні види палива», якщо такі товари не виробляються та не мають аналогів в Україні. Порядок ввезення зазначених техніки, обладнання та устаткування визначається Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності зобов’язаний сплатити ввізне мито в порядку і розмірах, визначених законом;

я-1) технічні та транспортні засоби, у тому числі самохідні сільськогосподарські машини, що працюють на біопаливі та класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними статтею 7 Закону України «Про альтернативні види палива», якщо такі товари не виробляються в Україні.

Порядок ввезення зазначених технічних та транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин, визначається Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності зобов’язаний сплатити ввізне мито в порядку і розмірах, визначених законом.

Для проектів технологічних парків, зареєстрованих у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, справляння ввізного мита здійснюється з урахуванням положень, установлених Законом України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків Для проектів технологічних та наукових парків, зареєстрованих у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, справляння ввізного мита здійснюється з урахуванням положень, встановлених законами України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» та «Про наукові парки».

Стаття 20. Зниження рівня митного обкладення

Допускається зниження ставок мита при ввезенні на митну територію України та вивезенні за межі цієї території товарів та інших предметів:

а) відремонтованих та раніше ввезених на митну територію України або вивезених за межі цієї території;

б) пошкоджених до пропуску їх через митний кордон України, але придатних для використання як вироби або матеріали;

в) в інших випадках, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 21. Обкладення митом при перетині кордону спеціальних митних зон

Допускається безмитне ввезення та вивезення або пільгове обкладення митом товарів, які:

 • ввозяться у спеціальні митні зони на території України для кінцевого споживання в цих зонах;
 • вивозяться із спеціальних митних зон для споживання за межами митної території України та походять з цих зон;
 • вивозяться із спеціальних митних зон на митну територію України та походять з цих зон.

Розмір пільг, передбачених цією статтею, і порядок їх надання встановлюються Верховною Радою України згідно з законами України про спеціальні митні зони шляхом прийняття окремого закону для кожної з таких зон.

На період функціонування спеціальної економічної зони «Яворів» справляння ввізного та вивізного мита здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про спеціальну економічну зону «Яворів».

На період функціонування спеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець» справляння ввізного мита здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець».

На період функціонування спеціальної економічної зони «Славутич» справляння ввізного мита здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про спеціальну економічну зону «Славутич».

На період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області справляння ввізного мита здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області».

На період функціонування спеціальних економічних зон «Азов» і «Донецьк» та дії спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області ввізне та вивізне мито справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області».

На період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області справляння ввізного мита здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області».

На період функціонування спеціальної економічної зони «Рені» справляння ввізного та вивізного мита здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про спеціальну економічну зону «Рені».

На період функціонування спеціальної (вільної) економічної зони «Порто-франко», створеної на території Одеського морського торговельного порту, справляння ввізного та вивізного мита здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про спеціальну (вільну) економічну зону «Порто-франко» на території Одеського морського торговельного порту».

На період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова справляння ввізного мита здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова».

На період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та функціонування спеціальної економічної зони «Порт Крим» в Автономній Республіці Крим справляння ввізного та вивізного мита здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону «Порт Крим» в Автономній Республіці Крим».

На період функціонування спеціальної економічної зони «Миколаїв» справляння ввізного та вивізного мита здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про спеціальну економічну зону «Миколаїв».

На період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області справляння ввізного мита здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області».

Стаття 22. Тарифні преференції

Допускається встановлення преференцій щодо ставок Єдиного митного тарифу України у вигляді звільнення від обкладення митом, зниження ставок мита або встановлення квот на преференційне ввезення щодо товарів та інших предметів, які:

походять з держав, що утворюють разом з Україною митний союз або зону вільної торгівлі;

обертаються в прикордонній торгівлі.

Стаття 23. Умовно-безмитне ввезення і вивезення

Товари та інші предмети, що тимчасово ввозяться на митну територію України і призначені для зворотного вивезення за її межі у встановлені строки у незмінному стані або відремонтованому вигляді, а також товари та інші предмети, що тимчасово вивозяться за межі митної території України та призначені для зворотного ввезення на цю територію у встановлені строки у незмінному стані, пропускаються через митний кордон України без сплати мита. Строки умовно-безмитного ввезення та вивезення визначаються Митним кодексом України.

Стаття 24. Повернення мита

Мито, сплачене за товари, ввезені на митну територію України для складання, монтажу, переробки або обробки з подальшим зворотним вивезенням протягом одного року, може бути повністю або частково повернуто власнику товарів при їх вивезенні за межі митної території України та пред’явленні свідоцтв про використання цих товарів для цілей, зазначених у цій статті.

Стаття 25. Повернення над міру стягненого та стягнення недобраного мита

Сума над міру стягнутого мита підлягає поверненню власникові товарів та інших предметів на його вимогу протягом одного року з моменту митного оформлення.

Мито, не сплачене у строки, на які було надано відстрочку та розстрочку сплати, а так само не сплачене в результаті інших дій, що спричинили його недобір, стягується за розпорядженням митних органів України у безспірному порядку.

Своєчасно не сплачене мито стягується за весь час заборгованості бюджету з нарахуванням пені в розмірі 0,2 відсотка суми недоїмки за кожний день прострочення, включаючи день сплати.

Розділ IV

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 26. Міжнародні договори України

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі та інших актах законодавства України про митний тариф, то застосовуються правила міжнародного договору.

Президент України Л. Кравчук
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті