Наказ МОЗ України від 31.10.2011 р. № 726

27 Січня 2012 2:51 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 31.10.2011 р. № 726

Про вдосконалення організації надання медичної допомоги матерям та новонародженим у перинатальних центрах

Відповідно до Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1849, на виконання протокольного рішення від 27.09.2011 наради у Першого заступника Глави Адміністрації Президента України Акімової І.М. з питань опрацювання єдиних підходів щодо подальшої реалізації Національного проекту «Нове життя»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок регіоналізації перинатальної допомоги, що додається.

1.2. Перелік медичних показань до направлення пацієнток та надання медичної допомоги в перинатальних центрах ІІ рівня, що додається.

1.3. Перелік медичних показань до направлення пацієнток та надання медичної допомоги в перинатальних центрах ІІІ рівня, що додається.

1.4. Розрахунки ліжкового фонду перинатальних установ ІІІ рівня надання акушерської та неонатальної допомоги, що додаються.

1.5. Методику з аудиту стану надання регіональної перинатальної допомоги та кадрового забезпечення перинатальних центрів ІІІ рівня, що додається.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам вищих медичних навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти, директорам науково-дослідних установ МОЗ та НАМН України:

2.1. Забезпечити впровадження основних принципів регіоналізації, критеріїв направлення та госпіталізації жінок і новонароджених у діяльність підпорядкованих закладів охорони здоров’я.

2.2. Організувати здійснення контролю за дотриманням госпіталізації вагітних та новонароджених відповідно до рівня надання допомоги.

3. Директору Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення Осташко С.І.в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр О.В. Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

31.10.2011 № 726

ПОРЯДОК

регіоналізації перинатальної допомоги

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регулює відносини між пацієнтами (жінками, вагітними, роділлями, породіллями, новонародженими тощо) та закладами охорони здоров’я, які забезпечують етапність надання перинатальної допомоги за трьома рівнями перинатальної допомоги з урахуванням регіональних особливостей.

1.2. У цьому Порядку термін «регіоналізація» має таке значення – це система організації етапності надання перинатальної допомоги (жінкам, вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим тощо) за трьома рівнями з урахуванням регіональних особливостей, яка максимально забезпечить своєчасність, доступність, адекватність, ефективність, безпечність перинатальної допомоги  при раціональних витратах ресурсів системи охорони здоров’я.

1.3. Рівні перинатальної допомоги визначаються за такими критеріями:

 • мережею закладів охорони здоров’я, що надають перинатальну допомогу;
 • категорією пацієнтів, яким надається медична допомога (ступінь перинатального ризику);
 • наявністю можливості виїзних консультацій;
 • можливістю транспортування пацієнтів;
 • кваліфікацією медичного персоналу;
 • обсягом надання медичної допомоги;
 • рівнем матеріально-технічного оснащення;
 • перинатальними технологіями, що використовуються в закладі охорони здоров’я.

ІІ. Мета і завдання регіоналізації перинатальної допомоги

2.1. Мета регіоналізації перинатальної допомоги – покращення якості, доступності перинатальної допомоги з урахуванням раціонального використання можливостей існуючої системи надання медичної допомоги жінкам репродуктивного віку, вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим, захворюваності новонароджених, створення можливості виходжування дітей з малою та дуже малою масою тіла при народженні, що сприятиме зниженню материнської, малюкової смертності та попередженню дитячої інвалідності.

2.2. Регіоналізація перинатальної допомоги передбачає:

2.2.1 розподіл системи організації медичної допомоги жінкам, вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим та малюкам у кожному окремому регіоні (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ і Севастополь) за трьома рівнями.

Трирівнева система передбачає розмежування медичної допомоги між закладами охорони здоров’я  відповідно до рівнів перинатальної допомоги.

Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласні управління (головні управління) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій розробляють власну внутрішню структуру (модель) регіоналізації з урахуванням територіальних, матеріально-технічних і кадрових можливостей організації медичної допомоги матерям та дітям;

2.2.2 розподіл перинатальної допомоги за рівнями надання медичної допомоги;

2.2.3 визначення переліку показань до госпіталізації і правил транспортування вагітних та новонароджених у заклади охорони здоров’я II і III рівнів перинатальної допомоги залежно від ступеня ризику вагітності і пологів, розвитку плода;

2.2.4 організацію дистанційного консультування з використанням інформаційних технологій, у тому числі телемедицини;

2.2.5 організацію безперервного навчання працівників.

Для надання акушерсько-гінекологічної допомоги вагітним груп ризику, роділлям, породіллям і новонародженим необхідно дотримуватися регіоналізації в організації пологової допомоги за трирівневою системою.

ІІІ. Рівні та обсяг перинатальної допомоги в закладах охорони  здоров’я

Глава 1. I рівень перинатальної допомоги

1.1. До закладів охорони здоров’я І рівня перинатальної допомоги належать:

1.1.1 на амбулаторному (догоспітальному) етапі –  фельдшерсько-акушерський пункт (далі – ФАП), фельдшерський пункт, сільська лікарська амбулаторія, центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі – ПМСД), амбулаторія загальної практики сімейної медицини, жіночі консультації, центри/кабінети планування сім’ї;

1.1.2 на госпітальному етапі пологові відділення районних, центральних районних та міських лікарень;

1.1.3 у пілотних регіонах на I рівні перинатальна допомога надається  на амбулаторному (догоспітальному) етапі в центрах ПМСД та жіночих консультаціях консультативних поліклінік лікарні планового лікування.

На госпітальному етапі стаціонарна медична допомога надається у  відділенні патології вагітних лікарні планового лікування.

1.2. Заклади охорони здоров’я I рівня перинатальної допомоги забезпечують:

1.2.1 профілактичну та інформаційно-просвітницьку роботу (включно з питаннями планування сім’ї);

1.2.2 діагностику вагітності та спостереження за вагітними з фізіологічним перебігом вагітності;

1.2.3 виявлення  та скеровування вагітних груп ризику на вищий рівень надання перинатальної допомоги;

1.2.4 надання допомоги жінкам репродуктивного віку, вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим при невідкладних станах;

1.2.5 розродження вагітних при фізіологічній вагітності та нормальних пологах;

1.2.6 здійснення динамічного спостереження за породіллями (включно з питаннями післяпологової контрацепції).

На рівні первинної медико-санітарної допомоги, починаючи  з фельдшерсько-акушерського пункту, повинно здійснюватися диспансерне спостереження жінок під час вагітності, надання відповідно долікарської та лікарської допомоги, своєчасне скерування для надання спеціалізованої медичної допомоги з подальшим динамічним спостереженням у жіночих консультаціях (кабінетах) або закладах охорони здоров’я вищого рівня перинатальної допомоги та надання у них акушерсько-гінекологічної допомоги.

1.3. Медичний персонал стаціонарів і наявне в них матеріально-технічне оснащення повинні забезпечити надання допомоги жінкам низького рівня перинатального ризику при фізіологічних пологах, визначення  стану здоров’я новонародженого, догляд та спільне перебування з матір’ю. Заклад охорони здоров’я І рівня перинатальної допомоги повинен бути готовим до надання невідкладної медичної допомоги у невідкладних випадках, інтенсивної терапії жінкам, вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим до стабілізації стану та переведення в заклад охорони здоров’я вищого рівня перинатальної допомоги.

1.4. Пологові відділення закладу охорони здоров’я I рівня перинатальної допомоги, крім мінімального базового оснащення, повинні мати обладнання для первинної реанімації новонароджених та для надання невідкладної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, палату інтенсивної терапії новонароджених (залежно від кількості пологів, але не менше одного ліжка) з наявністю кисневого намету, з неінвазивною дихальною підтримкою (СРАР).

Якщо вагітна, роділля, породілля, новонароджений потребуватимуть госпіталізації  на більш високий рівень для надання медичної допомоги вищого рівня, необхідно стабілізувати їх стан і викликати спеціалізований транспорт із закладу охорони здоров’я вищого рівня перинатальної допомоги для переведення вагітної, та/або роділлі, та/або породіллі, та/або новонародженого.

Глава 2. II рівень перинатальної допомоги

2.1. На ІІ рівні перинатальної допомоги передбачається створення закладів охорони здоров’я ІІ рівня перинатальної допомоги з кількістю пологів не менше 400 на рік та радіусом обслуговування не більше 60 км. Для віддалених районів питання щодо кількості пологів вирішуватиметься в індивідуальному порядку з урахуванням можливостей регіону за погодженням з територіальним органом охорони здоров’я.

2.2. До закладів охорони здоров’я ІІ рівня перинатальної допомоги належать:

2.2.1 на догоспітальному етапі – жіночі консультації як юридичні особи, так і відокремлені структурні підрозділи міських пологових будинків, та/або міських багатопрофільних поліклінік, та/або міських багатопрофільних лікарень;

2.2.2 на госпітальному етапі – міські пологові будинки, перинатальні центри ІІ рівня, в тому числі створені на базі міських пологових будинків або багатопрофільних лікарень (центральних районних лікарень), що виконують функції міжрайонних перинатальних центрів з кількістю пологів 1500 і більше на рік та радіусом обслуговування не більше 60 км.

2.3. Заклади охорони здоров’я IІ рівня перинатальної допомоги забезпечують:

2.3.1 обсяг надання допомоги жінкам репродуктивного віку, вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим, як на І рівні перинатальної допомоги;

2.3.2 надання медичної допомоги  вагітним, роділлям, породіллям середнього (за сукупністю факторів) ступеня акушерського та перинатального ризиків і новонародженим з масою тіла >1500 г (термін гестації ≥ 34 тижнів), які мають порушення життєво важливих органів;

2.3.3 у закладах охорони здоров’я II рівня перинатальної допомоги повинні бути відділення інтенсивної терапії для жінок та відділення інтенсивної терапії для новонароджених. Кількість ліжок у таких відділеннях визначається кількістю пологів, але не менше трьох ліжок;

2.3.4 якщо вагітна, роділля, породілля, новонароджений  потребуватимуть госпіталізації на ІІІ рівень надання медичної допомоги, необхідно стабілізувати їхній стан та викликати спеціалізований транспорт (спеціалізовану лікарську бригаду) з пологопомічного закладу вищого рівня для переведення вагітної, та/або роділлі, та/або породіллі, та/або новонародженого;

2.3.5 у пілотних регіонах на II рівні перинатальна допомога надається на амбулаторному (догоспітальному) етапі в жіночих консультаціях консультативно-діагностичних центрів лікарень інтенсивного лікування.

На госпітальному етапі стаціонарна медична допомога надається у відділенні патології вагітних, пологовому відділенні з ліжками інтенсивної терапії для жінок та новонароджених, відділенні неонатального догляду та лікування новонароджених лікарні інтенсивного лікування.

Глава 3. III рівень перинатальної допомоги

3.1. До закладів охорони здоров’я ІІІ рівня перинатальної допомоги належать обласний (республіканський Автономної Республіки Крим) перинатальний центр або міський перинатальний центр (міст Києва та Севастополя) як юридична особа, так і відокремлений структурний підрозділ закладу охорони здоров’я ІІІ рівня надання медичної допомоги.

3.2. Заклади охорони здоров’я ІІІ рівня перинатальної допомоги на тих адміністративно-територіальних одиницях, які мають вищі медичні навчальні заклади І-IV рівнів акредитації, можуть бути клінічними базами кафедр державних вищих медичних навчальних закладів.

На адміністративно-територіальній одиниці, де відсутні вищі медичні навчальні заклади, організаційно-методична, консультативна допомога територіально наближеним перинатальним центрам надається клініками науково-дослідних установ.

3.3. В Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі обов’язково створюється не менше одного обласного (республіканського, міського) перинатального центру.

Система регіоналізації перинатальної допомоги передбачає створення перинатального центру ІІІ рівня потужністю, яка визначається потребою у високоспеціалізованій перинатальній допомозі, в розрахунку один на 7000 -10 000 пологів, крім міста Севастополя.

3.4. Заклади охорони здоров’я ІІІ рівня забезпечують:

3.4.1 надання медичної допомоги жінкам, вагітним, роділлям, породіллям високого ступеня акушерського та перинатального ризиків (за сукупністю факторів) та новонародженим з масою тіла 1500 г і терміном гестації  34 тижнів, у тому числі новонародженим із критично низькою вагою при народженні незалежно від наявної патології;

3.4.2 надання організаційно-методичної допомоги із застосуванням телемедичних технологій, у тому числі з виїздом у заклади охорони здоров’я І та ІІ рівнів перинатальної допомоги;

3.4.3 взаємодію з іншими закладами охорони здоров’я;

3.4.4 у закладах охорони здоров’я III рівня перинатальної допомоги повинні бути відділення інтенсивної терапії для жінок та відділення інтенсивної терапії для новонароджених. Кількість ліжок у таких відділеннях визначається кількістю пологів, але не менше дванадцяти ліжок.

Директор Департаменту охорони материнства,
дитинства та санаторного забезпечення
С.І. Осташко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України,

31.10.2011 № 726

Методика

з аудиту стану  надання регіональної перинатальної допомоги та кадрового забезпечення перинатальних центрів ІІІ рівня

1. Ця Методика визначає порядок проведення аудиту стану  надання регіональної перинатальної допомоги та кадрового забезпечення перинатальних центрів ІІІ рівня (далі – аудит), який проводиться з метою оцінки якості надання допомоги, виявлення недоліків, а також для визначення пріоритетів та розробки плану заходів для покращення роботи.

2. Оцінка якості стану надання регіональної перинатальної допомоги та кадрового забезпечення перинатальних центрів ІІІ рівня включає:

2.1. Критерії щодо створення перинатального центру ІІІ рівня (додаток 1).

2.2. Показники роботи закладу охорони здоров’я, що претендує на перинатальний центр (додаток 2).

2.3. Оцінку якості надання допомоги в перинатальному центрі III рівня (додаток 3).

2.4. Критерії оцінки функціональних можливостей регіонального перинатального центру (додаток 4).

3. Загальна оцінка якості надання допомоги дозволяє провести ретельну оцінку факторів, що можуть вплинути на якість перинатальної допомоги (інфраструктура, оснащення, організація послуг, надання допомоги тощо).

4. Кожен розділ додатків 1 та 3 до цієї Методики оцінюється за 3- бальною шкалою:

0 – не впроваджено або потребує значного покращення (неадекватна допомога та/або практики, що суттєво підвищують ризики для здоров’я матері та/ або немовляти);

1 – потребує суттєвого покращення (субоптимальна допомога зі значними ризиками для здоров’я матері та/або немовляти);

2 – потребує незначного покращення для досягнення стандартного рівня (субоптимальна допомога, що не несе жодного суттєвого ризику для здоров’я матері та/або немовляти);

3 – добре, стандартний рівень надання допомоги, не потребує удосконалення.

Джерела інформації: статистична звітність лікувально-профілактичного закладу, медична документація, спостереження за наданням допомоги, демонстрація персоналом навичок надання ургентної допомоги, бесіди з персоналом та пацієнтами.

5. Після проведення внутрішнього аудиту розробляються заходи щодо покращення надання допомоги в перинатальному центрі (додаток 5).

Відповідальні за впровадження системи моніторингу та оцінки надання  медичної допомоги в перинатальних центрах:

 • заступник головного лікаря з лікувальної роботи (за проведення внутрішнього та внутрішньо-зовнішнього аудитів);
 • керівник відділу обласного управління охорони здоров’я з допомоги матерям та дітям (проведення внутрішньо-зовнішнього аудиту).

6. Порядок проведення внутрішнього, зовнішнього аудитів.

6.1. Внутрішній аудит стану надання регіональної перинатальної допомоги  та кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я проводиться  групою з метою оцінки якості надання допомоги, виявлення недоліків, а також для визначення пріоритетів та розробки плану заходів для покращення роботи, а також з метою визначення закладу охорони здоров’я та/або закладів охорони здоров’я, які плануються для створення обласного (міського) перинатального центру ІІІ рівня.

6.2. Зовнішній аудит стану надання регіональної перинатальної допомоги  та кадрового забезпечення закладу охорони здоров’я та/або закладів охорони здоров’я, які визначені обласним управлінням охорони здоров’я під обласний (міський) перинатальний центр ІІІ рівня, проводиться групою з метою оцінки правильності прийнятого рішення, а також з метою організаційно-методичної роботи з розробки заходів щодо покращення надання допомоги у майбутньому  перинатальному центрі.

6.3. До складу групи з проведення внутрішнього аудиту стану надання регіональної перинатальної допомоги та кадрового забезпечення повинні входити: посадова особа Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласного управління (головного управління) охорони здоров’я, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, яка опікується питанням охорони материнства та дитинства, лікар-акушер-гінеколог, лікар-неонатолог, лікар-анестезіолог, лікар-анестезіолог дитячий, акушерка, санітарний лікар з комунальної гігієни тощо.

6.4. Кожен із спеціалістів, що входять до складу групи з проведення внутрішнього аудиту, проводить оцінювання певного напряму відповідно до кожного розділу додатка 4 до цієї Методики.

6.5. Розподіл за напрямами проводить голова групи з проведення внутрішнього аудиту стану надання регіональної перинатальної допомоги  та кадрового забезпечення.

6.6. Головою групи обирається посадова особа Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласного управління (головного управління) охорони здоров’я, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, яка опікується питанням охорони материнства та дитинства.

6.7. Внутрішній аудит стану надання регіональної перинатальної допомоги та кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я проводиться протягом 2-3 робочих днів.

6.8. Останній робочий день роботи групи з проведення внутрішнього аудиту визначається як день узагальнення даних.

6.9. Не пізніше наступного дня після завершення роботи групи з проведення внутрішнього аудиту проводяться загальні збори колективу закладів охорони здоров’я, які були задіяні під час аудиту, з метою доведення узагальнених даних внутрішнього аудиту (довідка з висновками щодо двох закладів охорони здоров’я, які можуть бути базовими перинатальними центрами) та вироблення спільних заходів щодо покращення надання допомоги в майбутньому перинатальному центрі. Окремо в довідці зазначаються рекомендації про заклади охорони здоров’я, що рекомендовані.

6.10. Зовнішній аудит стану надання регіональної перинатальної допомоги  та кадрового забезпечення закладу охорони здоров’я та/або закладів охорони здоров’я, які визначені обласним управлінням охорони здоров’я під обласний (міський) перинатальний центр ІІІ рівня, проводиться із залученням зовнішніх експертів (за згодою).

6.11. До складу груп з проведення зовнішнього аудиту повинні входити: головні позаштатні спеціалісти МОЗ України, Національної академії медичних наук України, управлінь охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, представники Національного проекту «Нове життя», експерти міжнародних організацій (за згодою).

6.12. Зовнішній аудит стану надання регіональної перинатальної допомоги та кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я проводиться протягом 2-3 днів.

6.13. Останній робочий день роботи групи з проведення зовнішнього аудиту визначається як день узагальнення даних та їх доведення до посадової особи Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласного управління (головного управління) охорони здоров’я, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, яка опікується питанням охорони материнства та дитинства.

6.14. За результатами роботи група з проведення зовнішнього аудиту доводить до відома начальника управління охорони здоров’я обласної (міської) державної адміністрації узагальнені дані (довідку) та висновки з рекомендаціями про заклад охорони здоров’я, який може бути базовим під перинатальний центр III рівня.

6.15. Начальник управління охорони здоров’я обласної (міської) державної адміністрації для ознайомлення з результатами аудиту організовує зустріч групи з проведення зовнішнього аудиту із заступником голови обласної (міської) державної адміністрації, який координує питання охорони здоров’я, та головою робочої групи з впровадження Національного проекту “Нове життя”.

6.16. Голова групи з проведення зовнішнього аудиту узагальнені дані (довідку) та висновки з рекомендаціями про заклад охорони здоров’я, який може бути базовим під перинатальний центр, протягом трьох робочих днів, що наступають після аудиту, передає до Міністерства охорони здоров’я та Національного проекту «Нове життя».

7. Перелік документації з аудиту стану надання допомоги в перинатальних центрах:

 • на рівні обласного (міського) управління охорони здоров’я:
 • наказ обласного (міського) управління охорони здоров’я про склад з проведення внутрішньо аудиту;
 • наказ обласного (міського) управління охорони здоров’я про організацію навчання з проведення внутрішнього аудиту;
 • графік проведення внутрішньо аудиту;
 • концепції розвитку перинатальної допомоги в області;
 • на рівні закладу охорони здоров’я:
 • наказ по закладу охорони здоров’я про склад з  проведення внутрішнього аудиту;
 • графік проведення внутрішнього аудиту;
 • окремі показники роботи перинатального центру;
 • оцінка якості надання допомоги в перинатальному центрі;
 • критерії оцінки функціональних можливостей регіонального перинатальногоцентру;
 • план дій щодо  покращення надання допомоги в перинатальному центрі;
 • протоколи загальних зборів колективу.
Директор Департаменту охорони материнства,
дитинства та санаторного забезпечення
С.І. Осташко

Додаток 1

до Методики з аудиту
стану надання регіональної перинатальної допомоги та кадрового забезпечення перинатальних центрів III рівня

Критерії щодо створення перинатального центру ІІІ рівня

Назва критерію Вимоги Кількість балів
(0-3 бали)
Демографічні та статистичні показники Кількість населення в регіоні 800 000 – 1 000 000;
кількість пологів
7000-10 000 на рік
Адміністративно-територіальні вимоги На базі багатопрофільного закладу обласного підпорядкування ІІІ рівня надання медичної допомоги;
на базі пологового будинку обласного підпорядкування ІІІ рівня надання медичної допомоги;
Будівлі Повинні перебувати в комунальній власності обласної або міської радиТехнічний, санітарний стан будівель, територій тощо, стан під’їздів до закладуСтруктура родопомічного закладу Повинна відповідати вимогам нормативно-правових актівОснащення Повинно відповідати табелю оснащення закладу охорони здоров’я ІІІ рівня надання медичної допомогиКадрове забезпечення Укомплектованість кадрами не менше 80-90%Підготовка спеціалістів Наявність у спеціалістів повної вищої освіти за спеціальностями «Лікувальна справа» або «Педіатрія», проходження первинної спеціалізації з конкретної лікарської спеціальності з отриманням сертифіката лікаря – спеціаліста, бажано мати стаж роботи за фахом не менше 7 років та кваліфікаційну категорію не нижче першої.
Для керівників перинатальних центрів та їх заступників – наявність підготовки та кваліфікаційної категорії не нижче першої зі спеціальності «Організація і управління охороною здоров’я».
Молодший медичний персонал з медичною освітою повинен мати відповідну підготовку
Наявність клінічної бази вищого навчального медичного закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації Бажано, щоб заклад охорони здоров’я був клінічною базою вищого навчального медичного закладу ІІІ-IV рівнів акредитаціїВідповідність критеріям «Лікарня доброзичлива до дитини» Наявність сертифіката «Лікарня доброзичлива до дитини»КОЕФІЦІЄНТ

впливу на критерії для визначення базового  лікувального закладу

Критерії Коефіцієнт впливу
(1,0)
Кадрове забезпечення 0,2
Оснащення базового лікувального закладу (відділення) 0,2
Комунальна власність 0,2
Розташування обласного (республіканського) пологового відділення 0,1
Будівля базового лікувального закладу (відділення) 0,3

Додаток  2

до Методики з аудиту
стану надання регіональної перинатальної допомоги та кадрового забезпечення перинатальних центрів III рівня

Показники роботи перинатального центру ІІІ рівня

Рік (квартал) _______________________

Показники Абсолютні дані Відносні показники
Кількість пологів

Кількість живонароджених

Кількість новонароджених з масою тіла <2500 г

Кількість новонароджених з масою тіла <1500 г

Кількість новонароджених з масою тіла <1000 г

Кількість пологів з терміном менше 37 повних тижнів вагітності

Кількість пологів з терміном менше 32 повних тижнів вагітності

Кількість пологів з терміном менше 28 повних тижнів вагітності

Кількість асфіксій новонароджених на першій хвилині (< 7 балів)

Кількість новонароджених з оцінкою за шкалою Апгар менше 3 балів на п’ятій хвилині

Неонатальна смертність (до 28 діб життя)

Рання неонатальна смертність (0-7 діб життя)

Мертвонароджуваність

Антенатальна смертність

Інтранатальна смертність

Перинатальна смертність

Кількість випадків материнської смертності

З прямих причин (ускладнення вагітності, пологів та післяпологового періоду)

З непрямих причин (за рахунок існуючого захворювання або захворювання під час вагітності, пологів та післяпологового періоду)

Кількість акушерських кровотеч

Кількість жінок з токсикозом (у тому числі прееклампсією)

Екстрагенітальна патологія

Розродження шляхом кесаревого  розтину (КР)

Кількість епізіотомій

Кількість жінок, що мали травми пологових шляхів, що потребували ушивання

Інструментальні пологи:
вакуум-екстракція;
акушерські щипці


Кількість родостимуляцій

Кількість родозбуджень

Кількість жінок, яким було надано анестезіологічну допомогу під час / після пологів

Кількість післяпологових анемій (концентрація гемоглобіну менше 110 г/л (11 г%))

Кількість важких післяпологових анемій (концентрація гемоглобіну менше 70 г/л)

Кількість жінок з позитивним  тестом на сифіліс серед породіль

Кількість ВІЛ-інфікованих жінок серед породіль

Середня тривалість перебування в стаціонарі в разі нормальних пологів (днів)

Середня тривалість перебування в стаціонарі в разі інструментальних пологів (вакуум, щипці) (днів)

Середня тривалість перебування в стаціонарі в разі кесаревого розтину (днів)

Кількість жінок (вагітних, роділь, породіль), що були переведені в інші стаціонари

Кількість новонароджених, що були переведені в інші стаціонари

Додаток 3

до Методики з аудиту стану надання регіональної перинатальної допомоги та кадрового забезпечення перинатальних центрів III рівня

Оцінка якості надання допомоги в перинатальному центрі ІІІ рівняРозділи /загальна оцінка
Добре Потребує покращення
3 2 1 0
1. Статистична звітність та наявність інформаційних систем, якість медичної документації (згідно з наказами МОЗ України)2. Доступність лікарських засобів (згідно з національними протоколами та лікарським формуляром, затвердженим МОЗ України)3. Наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення відповідно до табеля оснащення4. Обстеження з використанням обладнання згідно з клінічними протоколами5. Базова інфраструктура (електро- та водопостачання, наявність гарячої води, наявність відділення акушерської реанімації, неонатальної реанімації, операційного блоку, боксів для інфекційних хворих)6. Пологове та післяпологове відділення (згідно з табелем оснащення, кадри)7. Відділення для новонароджених (згідно з табелем оснащення, кадри)8. Ведення нормальних пологів: умови, партограма, догляд у 1-му, 2-му, 3-му та післяпологових періодах, спостереження за станом плода, неонатальна реанімація (відповідність допомоги клінічного протоколу МОЗ України)9. Кесарів розтин: показання, процедури, методика, догляд за новонародженим та матір’ю, неонатальна реанімація (відповідність допомоги клінічного протоколу МОЗ України)10. Материнські ускладнення (післяпологова кровотеча,прееклампсія, ускладнені пологи, слабкість пологової діяльності, сепсис, ІПСШ, передчасні пологи, передчасний розрив плодових оболонок (відповідність допомоги клінічному протоколу МОЗ України)11. Звичайний неонатальний моніторинг, огляд: оцінка новонародженого, реанімація, грудне вигодовування, моніторинг стану, консультування матерів (відповідність допомоги клінічному протоколу МОЗ України)12. Догляд за хворими новонародженими після реанімації, сепсис новонародженого, вигодовування, гіпоглікемія, жовтяниця, безпечне застосування кисню, доступ матерів (відповідність допомоги клінічному протоколу МОЗ України)13. Спеціалізований догляд за новонародженими: документація, вигодовування, парентеральне вигодовування, контроль щодо інфекції, застосування ліків, дихальна підтримка, консультативна допомога, транспортування, доступ батьків (відповідність допомоги клінічного протоколу МОЗ України)14. Ургентна допомога: організація, наявність ліків, матеріалів та обладнання (кровотеча, сепсис, еклампсія, асфіксія новонародженого)15. Інфекційний контроль: обробка рук, застосування рукавичок, антибіотикопрофілактика, невідповідні практики інфекційного контролю та допоміжна допомога: застосування ліків, розчинів, препаратів крові (відповідно до клінічного протоколу МОЗ України)
16. Моніторинг та подальше спостереження (наявність карт спостереження відповідно до клінічному протоколу МОЗ України)
17. Наявність керівництв, протоколів, проведення аудиту материнської та перинатальної захворюваності та смертності18. Доступ до стаціонарної допомоги: знання жінками загрозливих симптомів, транспортування, фінансові перешкоди, перешкоди до переведення в стаціонарПримітка. На підставі оцінки якості надання допомоги в перинатальному центрі Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласними управліннями (головними управліннями) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій розробляються заходи з покращення перинатальної допомоги в регіоні.

Додаток 4

до Методики з аудиту
стану надання регіональної перинатальної допомоги та кадрового забезпечення перинатальних центрів III рівня

Критерії оцінки функціональних можливостей регіонального перинатального центру

Таблиця 1

Акушерський персонал Критерії для III рівня Заклад (найменування)
а) Персонал лікарів <32 0/7 тижня та
<1500 грам

Завідуючий пологовим відділенням Сертифікований з акушерства, гінекології та перинатології. Необхідно 
Акушер-гінеколог (необхідний персонал буде визначено) Сертифікований з акушерства, гінекології та перинатології. Необхідно 
Керівник перинатального центру Сертифікований з акушерства, гінекології або  неонатології  та перинатології  та організації  управління охороною здоров’я.
Необхідно

б) Акушерське відділення повинно мати зв’язок з такими спеціалістами

Хірург Необхідно
Нейрохірург Рекомендовано
Невролог Необхідно
Ортопед Рекомендовано
Уролог Рекомендовано
Отоларинголог Рекомендовано
Кардіолог Необхідно
Генетик Необхідно
Терапевт Необхідно
Анестезіолог, який спеціалізується на акушерстві Необхідно
Патологоанатом Необхідно
Рентгенолог Необхідно
Лікар УЗ-діагностики Необхідно
Лікар з МР та комп’ютерної томографії Необхідно
в) Акушерки

Головна акушерка Має спеціальність акушерки.
Необхідно

акушерка/пацієнт у пологах:

Неускладнена вагітність Відповідно до штатних нормативів
Пацієнти високого ризику
Пацієнти у післяпологовому відділенні
Високий ризик (антенатальний та постнатальний періоди)
Соціальний працівник Необхідно

Таблиця 2

 1. I. Акушерський догляд
Критерії для III рівня Заклад (найменування)
Спостерігати за вагітністю високого ризику на всіх термінах гестації Необхідно
Проводити оцінку ризику всіх пацієнтів із встановленою системою розподілу/направлення пацієнтів для визначення групи високого ризику Необхідно
Можливість екстреної допомоги Необхідно
Забезпечувати вчасне виявлення та лікування ускладнень, які виникли під час вагітності та пологів Необхідно
Кваліфікований персонал, що має змогу вчасно надати екстрену акушерську та неонатальну допомогу Необхідно
Персонал, який навчений неонатальній реанімації Необхідно
Забезпечити початок екстреного кесаревого розтину протягом 30 хвилин після прийняття рішення Необхідно
Можливість провести трансфузію крові та її компонентів протягом 24 годин Необхідно
Наявність лікарських засобів та засобів медичного призначення для надання  медичної допомоги згідно з клінічним протоколом або клінічними протоколами Необхідно
Анестезіологічна служба:

Ультразвук, рентген, магніторезонансна томографія Необхідно
Клінічна лабораторія 24 години/доба Необхідно
Можливість безперервного моніторингу серцебиття плода Необхідно
Перинатальні акушерські програми (програми підвищення кваліфікації персоналу) Необхідно
Інші служби, які потрібні для акушерської допомоги За потреби
Служба підтримки грудного вигодовування Необхідно
Діагностичні методи:

Антенатальні дослідження плода (нестресовий тест, біофізичний профіль плода, доплер) Необхідно
Дослідження, що підтверджують зрілість легень плода: Необхідно
Рентгенографія Необхідно
Діагностичний ультразвук Необхідно

Таблиця 3

Клінічні протоколи/покращення якості Критерії для  III рівня Заклад (найменування)
 1. I. Акушерські компоненти
Посадова інструкція з функціональними обов’язками лікаря Необхідно
Критерії оцінки ризику Необхідно
Критерії для консультації/транспортування та переведення  вагітних   та  породіль Необхідно
Політика виключно грудного вигодовування Необхідно
Клінічний протокол допомоги, орієнтованої на сім’ю Необхідно
Клінічний протокол ранньої виписки Необхідно
Таблиця 4

Клінічні протоколи /покращення якості Критерії для III рівня Заклад (найменування)
Безперервна програма покращення якості послуг Необхідно
Збір даних, покращення якості акушерської та неонатальної допомоги

Збір моніторингових даних та проведення аналізу Необхідно
 • Мультидисциплінарні постійні програми  покращення материнських та неонатальних показників
Необхідно
 • Внутрішній аналіз причин материнських, антенатальних та неонатальних причин смертності, так само як і переведення матерів та новонароджених  в інші спеціалізовані відділення та заклади охорони здоров’я
Необхідно
 • Мультидисциплінарні дискусії та періодичні огляди діяльності перинатальної програми, включаючи всі смерті, переведення та народження дітей з критично низькою масою тіла
Необхідно

Таблиця 5

1. Акушерське обладнання Критерії для III рівня Заклад (найменування)
Пологове відділення (пологові кімнати та операційна) Необхідно
Приміщення, які використовуються жінками під час пологів, мають бути обладнані: Необхідно
Приміщенням, адекватним за розмірами для партнерських пологів, персоналу та обладнання, не менше 16 м2 Необхідно
Необхідною вентиляцією та температурним контролем (сучасною вентиляційною системою, забезпеченням у приміщенні температури не нижче за 25°) Необхідно
Площею для зберігання одягу пацієнта та персональних речей Необхідно
Належним освітленням для проведення оглядів Необхідно
Системою екстреного виклику та системою зв’язку Необхідно
Пологовим ліжком (трансформером або функціональним ліжком) Необхідно
Доступом до душу для пацієнток під час пологів Необхідно
Умовами для зберігання оснащення та обладнання Необхідно
Апаратом для вимірювання артеріального тиску та стетоскопом Необхідно
Інфузійними насосами Необхідно
Фетальним монітором Необхідно
Підведенням кисню та  вакуумного аспіратора Необхідно
Реанімаційним обладнанням та обладнанням, необхідним для моніторингу та спеціального догляду (для пацієнтів зі значними акушерськими та неакушерськими ускладненнями) Необхідно
Інструментальним столиком Необхідно
Умивальником ліктьовим для хірургічної обробки рук Необхідно
Обладнанням для вагінальних пологів та інструментами для кесаревого розтину, ургентних    акушерських ускладнень Необхідно
УЗД-апаратом з набором датчиків Необхідно
Годинником із секундною стрілкою Необхідно
Умивальником для миття рук Необхідно
Таблиця 6
1. Неонатальний персонал <32 0/7 тижнів та
<1500 грам
Медичний персонал
Відділення неонатального догляду за здоровими новонародженими

Завідуючий відділенням неонатального догляду за здоровими новонародженими

Неонатологи (відповідно до потужності закладу)
Відділення інтенсивної терапії новонароджених ВІТН
Завідуючий відділенням інтенсивної терапії та реанімації новонароджених Лікар-спеціаліст зі спеціальностей «Неонатологія» та «Анестезіологія дитяча»
Неонатологи (відповідно до потужності закладу) Лікар-спеціаліст зі спеціальності «Неонатологія»
Регіональний тренер (координатор)  з проведення навчання з неонатальних питань Рекомендовано
У відділенні інтенсивної терапії новонароджених ВІТН повинна бути можливість проведення консультацій з такими спеціалістами:

Дитячий хірург Необхідно
Офтальмолог Необхідно
Дитячий кардіолог Необхідно
Дитячий нейрохірург Рекомендовано мати
Анестезіолог Необхідно
Хірург-ортопед Рекомендовано мати
Уролог Рекомендовано мати
Отоларинголог Рекомендовано мати
Нефролог Рекомендовано мати
Невролог Рекомендовано мати
Ендокринолог Рекомендовано мати
Пульмонолог Рекомендовано мати
Гастроентеролог Рекомендовано мати
Гематолог Рекомендовано мати
Інфекціоніст Рекомендовано мати
Психолог Рекомендовано мати
УЗД/RTG-графія / магніторезонансна томографія /комп’ютерна томографія та лабораторна діагностика Необхідно
Патологоанатом Необхідно
Спеціалізована виїзна реанімаційно-неонатальна бригада Необхідно
Молодший медичний персонал

Відділення неонатального догляду за здоровими новонародженими

Старша медсестра Медсестра з неонатального догляду
Дитячі медсестри (відповідно до попотужності закладу) Медсестра з неонатального догляду
Персонал у зміні (відповідно до потужності закладу) Медсестри
Відділення інтенсивної терапії новонароджених ВІТН

Старша медсестра відділення Медсестра з неонатального догляду
Кількість персоналу (відповідно до потужності закладу)

Таблиця 7

Обсяг неонатальної допомоги Критерії для III рівня надання допомоги Заклад (найменування)
Неонатальна допомога здоровим та хворим новонародженим Необхідно
Другий етап виходжування новонароджених:

Проведення первинної реанімації новонародженим Необхідно
При станах, які загрожують життю Необхідно
Персонал має навички проведення повного обсягу реанімаційної допомоги Необхідно
Можливість стабілізувати стан усіх новонароджених, включаючи новонароджених з критично низькою вагою та хворих новонароджених Необхідно
Можливість проводити транспортування новонароджених в межах пологового будинку в  інші спеціалізовані відділення або заклади охорони здоров’я Необхідно
Можливість провести трансфузію крові та її компонентів протягом 24 годин Необхідно
Проведення УЗД, рентгенологічного дослідження Необхідно
Клінічне лабораторне обстеження протягом 24 годин Необхідно
Медико-психологічний супровід батьків

Розширений обсяг неонатальної допомоги:

Механічна вентиляція легень Необхідно
Респіраторна терапія під постійним позитивним тиском Необхідно
Високочастотна вентиляція Необхідно
Екстракорпоральна мембранна оксигенація Рекомендовано мати
Інфекційний контроль Необхідно
Оцінка розвитку дитини та продовження догляду до виписки. Оцінка, спостереження та вчасне втручання Необхідно
Інші види неонатальної допомоги (консультанти):

Дитячий анестезіолог Необхідно
Дитячий нейрохірург Рекомендовано мати
Дитячий хірург Рекомендовано мати
Дитячий кардіоторакальний хірург Рекомендовано мати
Дитячий кардіолог Необхідно
Дитячий невролог Рекомендовано мати
Дитячий офтальмолог Необхідно
Психолог, педагог Необхідно
УЗД/рентгенологічне дослідження Необхідно
Патологоанатом Необхідно

Таблиця 8


Клінічні протоколи / обсяг медичної допомоги/оцінка якості надання допомоги

Критерії для III рівня надання допомоги


Заклад (найменування)

 1. II. Неонатальний компонент
Необхідно
1.  Первинний огляд проводиться неонатологом Необхідно
2.  Критерії оцінки ризику новонародженого Необхідно
3.  Критерії для призначення консультацій, транспортування, переведення новонароджених в  інші спеціалізовані відділення або заклади охорони здоров’я Необхідно
4.  Грудне вигодовування Необхідно
5.  Стабілізація стану новонародженого Необхідно
6.  Приготування до виписки новонародженого Необхідно
7.  Перелік практичних навичок для медичних сестер Необхідно
8.  Перелік практичних навичок для лікарів Необхідно
9.  Локальний протокол переведення матерів та новонароджених, включаючи критерії допомоги Необхідно
10.Спеціалізований транспорт (реанімобіль) Необхідно
11.Допомога, орієнтована на сім’ю Необхідно

Таблиця 9

1.  Реанімація/стабілізація Критерії для III рівня надання допомоги Заклад (найменування)
Первинна реанімація та стабілізація стану новонароджених та дітей з критично низькою масою тіла повинні надаватися в спеціальному місці (палаті), яке (яка) повинно(а) бути обладнане(а): Необхідно
Відкритою реанімаційною системою (ВРС) Необхідно
Обладненням для забезпечення:

Кисневої терапїї Необхідно
Вентиляції під позитивним тиском (СРАР терапії) Необхідно
Штучної вентиляції легень (ШВЛ) Необхідно
Аспіратором Необхідно
Поліфункціональним монітором Необхідно
Обладнанням та медикаментозним забезпеченням Необхідно
МІСЦЕ ДЛЯ РЕАНІМАЦІЇ НОВОНАРОДЖЕНИХ В ПОЛОГОВІЙ ЗАЛІ ПРИ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОЛОГАХ

Первинна реанімація та стабілізація стану дітей   повинні надаватися у спеціалізованому місці, яке має бути обладнане:

Відкритою реанімаційною системою (ВРС) Необхідно
Системою для кисневої терапії (ротаметр з підігрівом та зволоженням) Необхідно
Аспіратором Необхідно
Обладнанням та медикаментозним забезпеченням

ОСНАЩЕННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ У ВІДДІЛЕННІ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ
ОСНАЩЕННЯ У ВІДДІЛЕННІ ІНТЕНСИВНОГО ВИХОДЖУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ
Необхідно
Необхідно

Додаток 5

до Методики з аудиту
стану надання регіональної перинатальної допомоги та кадрового забезпечення перинатальних центрів III рівня

ЗАХОДИ
щодо покращення надання допомоги в перинатальному центрі

Розділи Загальна оцінка Вплив на материнську та перинатальну захворюваність та смертність Можливість виконання Необхідні дії Пріоритетність
Можливі ризики та шляхи подолання
Строки впровадження та
відповідальна особа
потребує суттєвого покращення0-1 повинна бути покращена 2 не потребує покращення3 високий низький висока низька
висока низька

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

31.10.2011 № 726

ПЕРЕЛІК

медичних показань до направлення пацієнток та надання медичної допомоги в перинатальних центрах III рівня

1. Акушерська патологія

 • Передчасний розрив плодових оболонок у терміні 22-34 тижнів.
 • Передчасні пологи у терміні 22-34 тижні.
 • Прееклампсія середнього та важкого ступенів.
 • Багатоплідна вагітність (крім неускладненого перебігу  вагітності при  спонтанній двійні).
 • Передлежання плаценти.
 • Вагінальна кровотеча (за відсутності показань до невідкладного розродження) після надання необхідної невідкладної медичної допомоги.
 • Заплановані вагінальні пологи у жінок з рубцем на матці.
 • Два і більше кесаревих розтини  в анамнезі.

2. Екстрагенітальна патологія

 • Серцево-судинні захворювання, серцево-судинна недостатність ІІ або ІІІ ступеня.
 • Цукровий діабет, у тому числі гестаційний інсулінозалежний.
 • Ендокринна патологія з порушенням функцій.
 • Захворювання нирок з порушенням функцій та/або наявністю артеріальної гіпертензії.
 • Дифузні захворювання печінки.
 • Онкологічна патологія.
 • Неврологічна патологія.
 • Легеневі захворювання, ускладнені дихальною недостатністю.
 • Захворювання згортувальної системи крові.
 • Системні захворювання сполучної тканини.

3. Стани плода

 • Необхідність проведення інвазивної пренатальної діагностики.
 • Вроджені вади розвитку плода, які потребують анте- або постнатального хірургічного втручання.
 • Ізоімунний конфлікт.
 • Затримка утробного росту плода.

4. Стани новонародженого

 • Недоношеність (до 32  тижнів).
 • Маса тіла менше 1500 г.
 • Дихальні розлади, які потребують тривалої, у тому числі високочастотної, респіраторної підтримки.
 • Стани, що потребують невідкладної хірургічної корекції.
Директор Департаменту охорони материнства,
дитинства та санаторного забезпечення
С.І. Осташко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

31.10.2011 № 726

ПЕРЕЛІК

медичних показань до направлення пацієнток та надання медичної допомоги в перинатальних центрах II рівня

1. Акушерська патологія

 • Передчасний розрив плодових оболонок у терміні 35-36 тижнів.
 • Передчасні пологи у терміні 35-36 тижнів.
 • Прееклампсія  легкого ступеня.
 • Спонтанна двійня.
 • Низьке прикріплення плаценти.
 • Вагінальна кровотеча (за відсутності показань до невідкладного розродження) після надання необхідної невідкладної медичної допомоги.
 • Рубець на матці після одного кесаревого розтину.
 • Сідничне передлежання плода (без інших акушерських ускладнень).

2. Екстрагенітальна патологія

 • Серцево-судинні захворювання, серцево-судинна недостатність 0 або І ступеня.
 • Гестаційний цукровий діабет інсулінонезалежний.
 • Ендокринна патологія без істотного порушення функціонального стану відповідної залози.
 • Захворювання нирок без порушення функції та без  артеріальної гіпертензії.
 • Захворювання гепатобіліарної системи без порушення функцій печінки.
 • Доброякісні новоутворення без істотних клінічних проявів.
 • Неврологічна патологія (за наявності висновку спеціаліста щодо відсутності показань до направлення на ІІІ рівень).
 • Легеневі захворювання без дихальної недостатності.
 • Доброякісні захворювання системи крові (за винятком патології згортувальної системи).

3. Стани плода

 • Необхідність проведення неінвазивної пренатальної діагностики.
 • Вроджені вади розвитку плода, які не потребують анте- або негайного постнатального хірургічного втручання.
Директор Департаменту охорони материнства,
дитинства та санаторного забезпечення
С.І. Осташко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

31.10.2011 № 726

Розрахунки

ліжкового фонду перинатальних установ ІІІ рівня надання акушерської та неонатальної допомоги

1. Ліжковий фонд перинатальних центрів формується з урахуванням регіональних особливостей, потреб населення у високоспеціалізованій допомозі жінкам, роділлям, породіллям, новонародженим тощо, а також з урахуванням патології з боку вагітної і неонатальних проблем.

2. Розподіл патології з боку вагітної і неонатальних проблем, які потребують спеціалізованої мультидисциплінарної допомоги, мають таку структуру:

 • екстрагенітальна патологія – 10%;
 • акушерська патологія – 5%;
 • передчасні пологи у терміні 22-34 тижні – 2% .

3. Розрахунок ліжкового фонду для перинатального центру ІІІ рівня в регіоні:

3.1. Необхідна кількість ліжок відділення патології вагітності:

12-14/1000 пологів у даному закладі ІІІ рівня з середнім терміном перебування 14 днів.

3.2. Необхідна кількість пологових залів:

3/1000 пологів.

3.3. Необхідна кількість післяпологових ліжок:

12-14 / 1000 пологів (середня тривалість перебування – 3-4 дні при фізіологічних пологах; 7-8 днів при ускладненому перебігу пологів).

3.4. Необхідна кількість ліжок інтенсивної терапії новонароджених:

3-4 / 1000 пологів.

3.5. Необхідна кількість ліжок 2-го етапу виходжування новонароджених: 5 / 1000 пологів.

3.6. Необхідна кількість ліжок інтенсивної терапії для дорослих у перинатальному центрі з розрахунку 6 / 100 акушерських ліжок (але не більше 12).

Директор Департаменту охорони материнства,
дитинства та санаторного забезпечення
С.І. Осташко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті