Проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1387»

31 Липня 2012 2:02 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови
Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1387»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

22 березня 2012 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 4617-VI «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», який набрав чинності 14 червня 2012 року.

У зв’язку з цим виникла нагальна необхідність внесення змін до нормативно-правових актів у сфері ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1387» є приведення постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 року № 1387 «Про затвердження Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 і від 4 липня 2001 р. № 756» у відповідність до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22 березня 2012 року № 4617-VI.

Досягнення поставленої мети вбачається шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів України.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 року № 1387 «Про затвердження Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 і від 4 липня 2001 р. № 756»;

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 457/2011 «Питання Державної служби України з контролю за наркотиками».

Реалізація акта не передбачає розроблення нових нормативно-правових актів, внесення змін до чинних нормативно-правових актів або визнання їх такими, що втратили чинність.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття постанови не потребує додаткового фінансування з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови погоджено без зауважень: Міністерством фінансів України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством внутрішніх справ України; Міністерством юстиції України — із зауваженнями щодо невідповідності проекту акта вимогам нормопроектувальної техніки, які враховано.

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України проект вважається погодженим без зауважень відповідно до параграфа 39 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950, оскільки зазначеним заінтересованим органом не дотримано регламентних вимог щодо зобов’язання погодити проект акта Кабінету Міністрів України у визначений головним розробником строк (пункт 2 параграфа 37 Регламенту Кабінету Міністрів України).

Зазначений проект рішення Уряду було надіслано до Мінекономрозвитку 23 квітня 2012 року за № 02/01-2658 (вх. № 07/58085-12 від 24 квітня 2012 року) з проханням погодити його до 4 травня 2012 року.

Станом на cьогодні від Мінекономрозвитку інформації щодо погодження вищевказаного проекту постанови Кабінету Міністрів України до ДСКН України не надходило.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою врахування думки громадськості, проект опубліковано на офіційному сайті ДСКН України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта складає у середньому близько 1000 на рік.

Прийняття проекту визначить порядок отримання ліцензій на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів фізичними особами — підприємцями, які мають ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта.

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання не зміниться.

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання для одержання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не зміниться.

11. Прогноз результатів

Прийняття цієї постанови Кабінету Міністрів України матиме наслідком приведення постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 року № 1387 «Про затвердження Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 і від 4 липня 2001 р. № 756» у відповідність до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22 березня 2012 року № 4617-VI.

В. о. Голови Державної служби України
з контролю за наркотиками
Володимир Гошовський

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1387

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1387 «Про затвердження Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 і від 4 липня 2001 р. № 756» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 93, ст. 3412; 2010 р., № 78, ст. 2762; 2011 р., № 85, ст. 3112) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України М.АЗАРОВ

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1387

1. У назві та пункті 1 постанови слова «діяльності, пов’язаної з обігом» замінити словами «діяльності з обігу».

2. У Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві та тексті Порядку слова «діяльність, пов’язана з обігом» в усіх відмінках замінити словами «діяльність з обігу» у відповідному відмінку»;

2) пункт 2 після слів «форми власності» доповнити словами «та фізичних осіб — підприємців, які мають ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики»;

3) у абзаці другому пункту 3 слова «разом з Держкомпідприємництвом» замінити словами «за погодженням зі спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування»;

4) пункт 6 викласти у такій редакції:

«6. Суб’єкт господарювання, який має намір провадити діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, подає особисто або через уповноважений ним орган чи особу органові ліцензування:

заяву, в якій зазначаються: його повне найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код — для юридичних осіб; прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті) — для фізичних осіб — підприємців, які мають ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики; вид діяльності, вказаний згідно з частиною третьою статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (повністю або частково), на провадження якого суб’єкт господарювання має намір одержати ліцензію. У разі наявності у суб’єкта господарювання філій чи інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у заяві зазначається їх місцезнаходження;

копію ліцензії на провадження медичної або ветеринарної практики — для фізичних осіб — підприємців.

Філії чи інші відокремлені підрозділи провадять діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на підставі засвідченої органом ліцензування копії виданої ліцензії.»;

5) у пункті 8:

абзац перший після цифр «10» доповнити словом «робочих»;

у абзаці другому слова «у десятиденний строк суб’єкту господарювання про виявлені недоліки» замінити словами «у строк, передбачений для видачі ліцензії, суб’єкту господарювання про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду»;

абзац третій викласти у такій редакції: «Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в установленому порядку.»;

6) у пункті 9:

підпункт 2 викласти у такій редакції: «невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;»;

підпункт 4 замінити трьома підпунктами такого змісту:

«4) наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку медичним закладом, встановлено діагноз психічного розладу, пов’язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, або встановлення такого діагнозу фізичній особі — підприємцю, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики;

5) наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, визнаних непридатними до здійснення окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, або визнання у тому самому порядку непридатною до здійснення окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, фізичної особи — підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики;

6) наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, які мають доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у яких не зняті чи не погашені в установленому порядку судимості за вчинення злочинів середньої тяжкості, тяжких чи особливо тяжких злочинів або за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або наявність не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення таких злочинів у фізичної особи — підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики»;

7) абзац другий пункту 12 виключити;

8) пункт 19 викласти у такій редакції:

«19. Підставами для переоформлення ліцензії є:

зміна найменування юридичної особи — ліцензіата (якщо зміна найменування не пов’язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім’я, по батькові ліцензіата — фізичної особи — підприємця;

зміна місцезнаходження юридичної особи — ліцензіата або місця проживання ліцензіата — фізичної особи — підприємця;

зміна виду діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.»;

9) у пункті 20:

абзац третій після слів «що додаються до неї,» доповнити словами «а також документа, що підтверджує внесення плати за переоформлення ліцензії,»;

доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту: «Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією орган ліцензування на підставі даних ліцензійного реєстру безкоштовно видає суб’єкту господарювання засвідчені ним копії такої ліцензії.»;

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

10) пункт 23 виключити;

11) пункт 28 викласти у такій редакції:

«28. Підставами для анулювання ліцензії є:

1) заява суб’єкта господарювання про анулювання ліцензії;

2) акт про повторне порушення суб’єктом господарювання ліцензійних умов провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

3) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи — підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця);

4) засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про смерть фізичної особи — підприємця, яка мала ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики;

5) акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії;

6) акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншому суб’єкту господарювання для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

7) акт про невиконання розпорядження органу ліцензування про усунення порушень ліцензійних умов провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

8) акт про неможливість суб’єкта господарювання забезпечити виконання ліцензійних умов провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

9) акт про відмову суб’єкта господарювання в проведенні перевірки органом ліцензування.»;

12) у пункті 29:

абзац другий виключити;

абзац четвертий після слова «ліцензії» доповнити словами «або виданої органом ліцензування копії ліцензії»;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

«невиконання розпорядження органу ліцензування про усунення порушень ліцензійних умов провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.»;

13) у пункті 30:

слова «акта про встановлення факту несвоєчасного подання інформації про зміну відомостей, що містяться в документах, які додаються до заяви про видачу ліцензії» вилучити;

після слів «акта про встановлення факту передачі ліцензії» доповнити словами «або виданої органом ліцензування копії ліцензії»;

слово «вимог» вилучити;

14) пункт 32 викласти у такій редакції:

«32. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою суб’єкта господарювання про анулювання ліцензії та в разі смерті суб’єкта господарювання (фізичної особи — підприємця, яка мала ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики), які набирають чинності з дня їх прийняття.

Якщо суб’єкт господарювання протягом цього часу подає скаргу до експертно-апеляційної ради, дія даного рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.»;

15) пункт 34 виключити;

16) пункт 36 викласти у такій редакції:

«36. Розмір та порядок справляння плати за видачу ліцензії визначається постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755 «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу» (Офіційний вісник України, 2000 р., № 48, ст. 2093).

За переоформлення, видачу копії чи дублікату ліцензії справляється плата у розмірах, визначених Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», яка зараховується до Державного бюджету України.»;

17) у пункті 41 слова «ліцензійного реєстру та Єдиного ліцензійного реєстру, який формує Держкомпідприємництво» замінити словами «Єдиного ліцензійного реєстру».

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2007 р. № 1387»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постановиКабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1387» (далі — проект) розроблено з метою приведення постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 року № 1387 «Про затвердження Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 і від 4 липня 2001 р. № 756» у відповідність до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22 березня 2012 року № 4617-VI, який набрав чинності 14 червня 2012 року.

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Прийняття проекту визначить порядок отримання ліцензій на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів фізичними особами — підприємцями, які мають ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики.

2. Визначення цілей державного регулювання

Прийняття проекту забезпечить визначення порядку отримання ліцензій на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів фізичними особами — підприємцями, які мають ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, та приведення постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 року № 1387 «Про затвердження Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 і від 4 липня 2001 р. № 756» у відповідність до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22 березня 2012 року № 4617-VI.

Основними цілями державного регулювання, які досягаються з прийняттям проекту, є:

визначення порядку отримання ліцензій на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів фізичними особами — підприємцями, які мають ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики;

забезпечення необхідного рівня контролю у сфері обігу та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

встановлення єдиних засад, принципів, підходів та норм щодо організації та забезпечення визначених законодавством видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів юридичними особами та фізичними особами — підприємцями, які мають ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики.

Цілі прийняття проекту відповідають стратегічним цілям, що визначені Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

У разі збереження діючого регулювання зазначеного питання, тобто діючої редакції постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1387 «Про затвердження Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 і від 4 липня 2001 р. № 756» не буде врегульовано порядку отримання ліцензій на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів фізичними особами — підприємцями, які мають ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики.

Прийняття проекту є єдиним та найбільш прийнятним способом розв’язання вказаної вище проблеми та досягнення мети державного регулювання у цій сфері, необхідність розроблення та прийняття якого зумовлено прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», який набрав чинності 14 червня 2012 року.

Такий спосіб забезпечить досягнення вказаних вище цілей у сфері ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Узагальнені результати аналізу прийнятних альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання господарської діяльності у сфері ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів наведені у таблиці 1.

Таблиця 1.

Узагальнені результати аналізу прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативні способи досягнення цілей Оцінка способу для досягнення встановлених цілей Причини відмови від альтернативних способів.Аргументи щодо переваги обраного способу
Залишення у діючій редакції нормативного акта з питань ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Не вирішує існуючої проблеми, не забезпечує досягнення встановлених цілей. Такий спосіб є недоцільним, оскільки нині діюча постанова Кабінету Міністрів України не визначає порядку одержання ліцензій на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів фізичними особами — підприємцями, які мають ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики
Ринковий механізм Не вирішує існуючої проблеми, не забезпечує досягнення встановлених цілей. Немає гарантії того, що ринкові механізми дозволять забезпечити потрібний рівень реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.
Обраний спосіб Вирішує існуючу проблему, забезпечує досягнення встановлених цілей. Забезпечує досягнення вказаних вище цілей у сфері ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що повністю узгоджується із регуляторним законодавством.

 

4. Механізми, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Цим проектом передбачено внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1387 «Про затвердження Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 і від 4 липня 2001 р. № 756», необхідних для виконання Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22 березня 2012 року № 4617-VI.

Разом з цим, проект систематизує вимоги нормативно — правових актів, які визначають на необхідність та порядок одержання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Основними заходами розв’язання визначеної проблеми є внесення відповідних змін до нормативно-правового акта.

Вказані механізми забезпечать належне управління організаційними, технічними, технологічними та кваліфікаційними чинниками суб’єктів господарювання, що позитивно вплине на ефективність державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з точки зору гарантування належного дотримання норм законодавства.

Обраний спосіб та визначені механізми досягнення цілей державного регулювання побудовані на основних принципах регуляторної політики та основних принципах державного нагляду (контролю) з урахуванням принципів діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів і вимог щодо забезпечення безпеки держави, суспільства, громадянина.

Впровадження цих механізмів дозволить удосконалити державне регулювання у сфері ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постановиКабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1387» вирішить такі питання:

приведення постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 року № 1387 «Про затвердження Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 і від 4 липня 2001 р. № 756» у відповідність до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22 березня 2012 року № 4617-VI;

визначення порядку отримання ліцензій на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів фізичними особами — підприємцями, які мають ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики;

забезпечення необхідного рівня контролю у сфері обігу та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

встановлення єдиних засад, принципів, підходів та норм щодо організації та забезпечення визначених законодавством видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів юридичними особами та фізичними особами — підприємцями, які мають ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики.

Виконання вимог проекту є обов’язковим згідно із законодавством, при цьому суб’єкти господарювання мотивовано набувають для себе позитивних результатів (можливість одержання ліцензій на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів фізичними особами — підприємцями, які мають ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики).

Позитивними чинниками, що можуть сприяти досягненню визначених цілей, є те, що існуюча в державі сфера обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є досить розвинутою і дозволяє ефективно впроваджувати нормативно-правові акти, зокрема регуляторні. Крім того, впровадження регуляторних норм проекту не потребує додаткових витрат з боку державних органів.

Негативних чинників проект не несе.

Органи державної влади, суб’єкти господарювання мають достатньо можливостей щодо впровадження та виконання регуляторних вимог проекту.

Вплив зовнішніх факторів (вимог міжнародних стандартів та документів СОТ) на дію акта відсутній, тому що норми та інші положення проекту розроблені з урахуванням принципу узгодженості та гармонізації законодавства України з міжнародними документами.

Прийняття та оприлюднення проекту в установленому порядку забезпечить доведення до відома відповідних суб’єктів господарювання його положень. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання буде достатній для усвідомлення та виконання норм проекту.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторних положень проекту будуть здійснюватися центральним органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» з урахуванням положень Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

6. Очікувані результати прийняття акта

Очікуваним результатом прийняття регуляторного акта є визначення порядку отримання ліцензій на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів фізичними особами — підприємцями, які мають ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики; забезпечення необхідного рівня контролю у сфері обігу та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; встановлення єдиних засад, принципів, підходів та норм щодо організації та забезпечення визначених законодавством видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів юридичними особами та фізичними особами — підприємцями, які мають ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики.

Результати проведеного у простій формі аналізу вигод та витрат, що матимуть місце при впровадженні проекту, наведені у таблиці 2.

Таблиця 2.

Перелік очікуваних позитивних та негативних факторів (вигод та витрат), що матимуть місце при впровадженні проекту акта

Суб’єкти відносин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Витрати Вигоди
Держава (органи державної влади). Витрати, пов’язані із забезпеченням надання адміністративних послуг (залишаються на рівні існуючих). Витрати на виконання вимог при здійсненні діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (залишаються на рівні існуючих). Упорядкована і чітко визначена компетенція органів державної влади при здійсненні регуляторних функцій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Чітко визначений перелік документів, необхідних для проведення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Суб’єкт господарювання захищений від вимог органів влади, що не визначені законодавством.
Суб’єкти господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Витрати на отримання ліцензії (залишаються на рівні існуючих). Упорядкування відносин між суб’єктами господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, органом ліцензування та державними органами, на які покладено контрольні функції.Конкретизація та диференціація вимог до суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Громадяни Немає. Немає

Прийняття проекту сприятиме упорядкуванню відносин між суб’єктами сфери обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

7. Термін дії акта

Термін дії акта не обмежений у часі, оскільки необхідність державного регулювання сфери обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є постійною функцією, що обумовлюється потребою у забезпеченні безпеки громадян, суспільства та держави.

8. Показники результативності акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

приведення постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 року № 1387 «Про затвердження Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 і від 4 липня 2001 р. № 756» у відповідність до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22 березня 2012 року № 4617-VI;

визначення порядку отримання ліцензій на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів фізичними особами — підприємцями, які мають ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики;

забезпечення необхідного рівня контролю у сфері обігу та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

встановлення єдиних засад, принципів, підходів та норм щодо організації та забезпечення визначених законодавством видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів юридичними особами та фізичними особами — підприємцями, які мають ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись центральним органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів до набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень та організації проведення їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового і повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися Державною службою України з контролю за наркотиками протягом усього терміну його дії, шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійшли до ДСКН України.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Державною службою України з контролю за наркотиками.

В. о. Голови Державної служби України
з контролю за наркотиками
Володимир Гошовський
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті