Постанова КМУ від 5 грудня 2007 р. № 1387

26 Грудня 2011 3:54 Поділитися

Документ втратив чинність 22.04.2016 р. на підставі постанови КМУ від 6 квітня 2016 р. № 282

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 грудня 2007 р. № 1387

«Про затвердження Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 і від 4 липня 2001 р. № 756»

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» і від 4 липня 2001 р. № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» зміни, що додаються.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2008 року.

Прем’єр-міністр України В. Янукович

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1387

ПОРЯДОК ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру ліцензування діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення та зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку (далі – діяльність, пов’язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів).

2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, зареєстрованих в установленому законодавством порядку як юридичні особи, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності (далі – суб’єкт господарювання) та фізичних осіб — підприємців, які мають ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики (далі — фізична особа — підприємець).

3. Ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, проводить Комітет з контролю за наркотиками Державний комітет з питань контролю за наркотикамиДСКН (далі – орган ліцензування).

Ліцензійні умови провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та порядок здійснення контролю за їх додержанням затверджуються МОЗ Державним комітетом з питань контролю за наркотиками ДСКНразом з Держкомпідприємництвом органом ліцензування за погодженням з Держпідприємництвом.

4. Ліцензія на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, видається суб’єкту господарювання чи фізичній особі — підприємцю на один або кілька видів діяльності строком на п’ять років.

Видача ліцензії або відмова у її видачі

5. Необхідною умовою для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, є наявність:

 • відповідної матеріально-технічної бази, зокрема для ведення обліку та забезпечення схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • нормативно-технічної документації;
 • кваліфікованого персоналу.

6. Суб’єкт господарювання чи фізична особа — підприємець, які мають намір провадити діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, подають особисто або через уповноважений орган чи особу органові ліцензування заяву, в якій зазначаються повне найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код — для юридичних осіб; прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта — для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному органу державної податкової служби і має відмітку в паспорті) — для фізичних осіб — підприємців; вид діяльності згідно з частиною третьою статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (повністю або частково), на провадження якого суб’єкт господарювання чи фізична особа — підприємець мають намір одержати ліцензію. У разі наявності у суб’єкта господарювання філій чи інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у заяві зазначається їх місцезнаходження.

Філії чи інші відокремлені підрозділи суб’єкта господарювання провадять діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на підставі засвідченої органом ліцензування копії виданої ліцензії.

Для отримання ліцензії суб’єкт господарювання, який має намір провадити діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, подає особисто або через уповноважений ним орган чи особу органові ліцензування:

 • заяву, в якій зазначаються його найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код; вид діяльності, на провадження якої суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію. У разі наявності у суб’єкта господарювання філій чи інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у заяві зазначається їх місцезнаходження;
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію;
 • документи, на підставі яких провадиться діяльність, пов’язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, суб’єктом господарювання або його філіями чи іншими відокремленими підрозділами.

Філії чи інші відокремлені підрозділи провадять діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на підставі засвідченої органом ліцензування копії виданої ліцензії.

7. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються органом ліцензування згідно з описом з внесенням позначки про дату їх прийняття та за підписом відповідальної особи. Копія такого опису видається суб’єкту господарювання чи фізичній особі — підприємцю або уповноваженому органу чи особі.

Подані суб’єктом господарювання чи фізичною особою — підприємцем документи оформляються органом ліцензування в окрему ліцензійну справу.

8. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, розглядаються органом ліцензування протягом 10 днів 10 робочих днів з дати надходження заяви. За результатами розгляду приймається рішення про видачу ліцензії або відмову.

У разі коли заява про видачу ліцензії подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень, або документи оформлені з порушенням установлених вимог, орган ліцензування письмово повідомляє у десятиденний строк суб’єкту господарювання про виявлені недоліки у строк, передбачений для видачі ліцензії, суб’єкту господарювання чи фізичній особі — підприємцю про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду із зазначенням підстав залишення зазначеної заяви без розгляду.

Суб’єкт господарювання має право після усунення виявлених недоліків повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в установленому порядку.

Після усунення причин, у зв’язку з якими прийнято рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, суб’єкт господарювання чи фізична особа — підприємець можуть повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в установленому порядку.

9. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

1) недостовірність відомостей, що містяться у поданих суб’єктом господарювання документах;

2) невідповідність суб’єкта господарювання чи фізичної особи — підприємця ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;

неможливість виконання суб’єктом господарювання ліцензійних умов провадження виду діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що зазначений в заяві про видачу ліцензії;

3) відсутність у суб’єкта господарювання чи фізичної особи — підприємця визначених органом ліцензування умов, що необхідні для безпечного провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, ведення їх обліку і забезпечення схоронності;

4) наявність у керівництві чи серед працівників суб’єкта господарювання осіб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку медичним закладом, встановлено діагноз психічного розладу, пов’язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, або встановлення такого діагнозу фізичній особі — підприємцю;

наявність серед керівництва чи працівників суб’єкта господарювання осіб з числа тих, що мають безпосередній доступ до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів:

 • яким за результатами медичного огляду установлено діагноз психічного розладу, пов’язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також осіб, визнаних не придатними до провадження окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • у яких не знято чи не погашено в установленому порядку судимість за вчинення злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину або злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

5) наявність у керівництві чи серед працівників суб’єкта господарювання, чи серед працівників, які працюють за трудовим договором у фізичної особи — підприємця, осіб, визнаних в установленому порядку непридатними до провадження окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або визнання у тому самому порядку непридатною до провадження окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, фізичної особи — підприємця; 6) наявність у керівництві чи серед працівників суб’єкта господарювання, чи серед працівників, які працюють за трудовим договором у фізичної особи — підприємця, осіб, які мають доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у яких не знято чи не погашено в установленому порядку судимість за вчинення злочинів середньої тяжкості, тяжких чи особливо тяжких злочинів або злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або наявність не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення таких злочинів у фізичної особи — підприємця.

10. Орган ліцензування письмово інформує суб’єкта господарювання чи фізичну особу — підприємця про рішення щодо видачі ліцензії або відмови протягом трьох робочих днів з дати його прийняття. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначається підстава.

11. Ліцензія видається суб’єкту господарювання або його уповноваженому представнику суб’єкту господарювання чи фізичній особі — підприємцю або їх уповноваженим представникам протягом трьох робочих днів починаючи з дати надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

12. Орган ліцензування видає суб’єкту господарювання для кожних його філії чи іншого відокремленого підрозділу, які провадитимуть діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, засвідчені копії виданої ліцензії, що реєструються в журналі обліку заяв та виданих ліцензій.

Засвідчена копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії чи іншого відокремленого підрозділу суб’єкта господарювання на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

13. Суб’єкт господарювання у разі утворення ним нової філії чи іншого відокремленого підрозділу, які мають намір провадити діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, подає особисто або через уповноважений ним орган чи особу органові ліцензування заяву про видачу копії ліцензії та інші передбачені цим Порядком документи.

14. У разі ліквідації філії чи іншого відокремленого підрозділу суб’єкта господарювання, які провадили діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, згідно з виданою ліцензією, або припинення провадження такої діяльності його філіями чи іншими відокремленими підрозділами суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом семи робочих днів з дати ліквідації зазначених філії чи підрозділу або припинення ними діяльності подати органові ліцензування відповідну письмову інформацію. Орган ліцензування не пізніше наступного робочого дня з дати надходження зазначеної інформації вносить відповідні зміни до ліцензійного реєстру.

15. Відомості про видачу ліцензії вносяться до журналу обліку заяв та виданих ліцензій і ліцензійного реєстру.

16. У разі коли суб’єкт господарювання чи фізична особа — підприємець протягом 30 календарних днів з дати надіслання їм повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії не подали документа, що підтверджує внесення плати за її видачу, або не звернулися для отримання ліцензії, орган ліцензування має право скасувати рішення про видачу ліцензії або визнати таку ліцензію недійсною.

У разі коли суб’єкт господарювання протягом 30 календарних днів з дати надсилання йому повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за її видачу, або не звернувся для отриманням ліцензії, орган ліцензування має право скасувати рішення про видачу ліцензії або визнати таку ліцензію недійсною.

17. Суб’єкт господарювання чи фізична особа — підприємець може подати органові ліцензування нову заяву про видачу ліцензії у разі відмови на підставі:

 • виявлення недостовірних відомостей у поданих суб’єктом господарювання чи фізичною особою — підприємцем документах – не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову;
 • невиконання суб’єктом господарювання ліцензійних умов провадження виду діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що зазначений у заяві про видачу ліцензії, – після усунення причин, що стали підставою для відмови.

18. Суб’єкт господарювання, який має Суб’єкт господарювання чи фізична особа — підприємець, які мають намір продовжувати провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинен після закінчення строку дії ліцензії отримати в установленому порядку нову ліцензію, що видається не раніше ніж в останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії.

19. Підставами для переоформлення ліцензії є:

 • зміна найменування суб’єкта господарювання (якщо зміна найменування не пов’язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи — підприємця;
 • зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи — підприємця;
 • зміна виду діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Переоформлення ліцензії здійснюється у разі зміни:

 • найменування суб’єкта господарювання (якщо зміна найменування не пов’язана з реорганізацією юридичної особи);
 • місцезнаходження суб’єкта господарювання;
 • виду діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

20. Суб’єкт господарювання для переоформлення ліцензії зобов’язаний Суб’єкт господарювання чи фізична особа — підприємець для переоформлення ліцензії зобов’язані протягом 10 робочих днів з дати виникнення підстав для переоформлення подати органові ліцензування відповідну заяву разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, і документами, які підтверджують необхідність переоформлення ліцензії, або засвідченими в установленому порядку їх копіями.

Орган ліцензування після надходження зазначених документів видає суб’єкту господарювання чи фізичній особі — підприємцю довідку про подання заяви про переоформлення ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на підставі якої суб’єкт господарювання чи фізична особа — підприємець може тимчасово провадити діяльність.

Орган ліцензування зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, а також документа, що підтверджує внесення плати за переоформлення ліцензії, видати переоформлену ліцензію.

Ліцензія, переоформлення якої зумовлене зміною виду діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, переоформляється в порядку і строки, передбачені для видачі ліцензії.

Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією орган ліцензування на підставі даних ліцензійного реєстру на безоплатній основі видає суб’єкту господарювання чи фізичній особі — підприємцю засвідчені ним копії такої ліцензії.

Відомості про переоформлення ліцензії вносяться органом ліцензування до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати переоформлення.

21. Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформляється. Не переоформлена в установлений строк ліцензія недійсна.

22. Суб’єкт господарювання зобов’язаний Суб’єкт господарювання чи фізична особа — підприємець зобов’язані повідомити протягом 10 робочих днів органові ліцензування про зміну відомостей, що містяться в документах, які додаються до заяви про видачу ліцензії, з поданням йому документів, що підтверджують зазначені зміни, або їх копії, засвідчені в установленому порядку.

23. Орган ліцензування може прийняти рішення про анулювання ліцензії, якщо на підставі поданих суб’єктом господарювання документів встановлено, що суб’єкт господарювання не в змозі забезпечити виконання ліцензійних умов провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Видача дубліката ліцензії

24. Дублікат ліцензії видається у разі втрати чи пошкодження ліцензії.

У разі втрати ліцензії суб’єкт господарювання зобов’язаний суб’єкт господарювання чи фізична особа — підприємець зобов’язані звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу дубліката ліцензії.

Непридатний до використання внаслідок пошкодження бланк ліцензії подається суб’єктом господарювання чи фізичною особою — підприємцем органові ліцензування разом з відповідною заявою.

25. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.

Суб’єкт господарювання, який подав заяву та документи, необхідні для видачі дубліката ліцензії, може Суб’єкт господарювання чи фізична особа — підприємець, які подали заяву та документи, необхідні для видачі дубліката ліцензії, можуть тимчасово провадити діяльність на підставі довідки про подання заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, яка видається органом ліцензування.

26. Суб’єкт господарювання для видачі дубліката ліцензії подає Суб’єкт господарювання чи фізична особа — підприємець для видачі дубліката ліцензії подають разом з відповідною заявою документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

27. Орган ліцензування зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про видачу дубліката ліцензії видати такий дублікат та внести не пізніше наступного робочого дня з дати видачі дубліката ліцензії відповідні зміни до ліцензійного реєстру.

Анулювання ліцензії

28. Підставами для анулювання ліцензії є:

1) заява суб’єкта господарювання чи фізичної особи — підприємця про анулювання ліцензії;

2) акт про повторне порушення суб’єктом господарювання чи фізичною особою — підприємцем ліцензійних умов провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

3) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відомостей про перебування суб’єкта господарювання у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи — підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця);

4) засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про смерть фізичної особи — підприємця;

5) акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання чи фізичною особою — підприємцем для одержання ліцензії;

6) акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншому суб’єкту господарювання чи іншій фізичній особі — підприємцю для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

7) акт про невиконання розпорядження органу ліцензування про усунення порушень ліцензійних умов провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

8) акт про неможливість суб’єкта господарювання чи фізичної особи — підприємця забезпечити виконання ліцензійних умов провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

9) акт про відмову суб’єкта господарювання чи фізичної особи — підприємця в проведенні перевірки органом ліцензування.

Ліцензія анулюється у разі:

1) подання суб’єктом господарювання відповідної заяви;

2) складення акта про повторне порушення суб’єктом господарювання ліцензійних умов провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

3) прийняття рішення про скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання;

4) виявлення недостовірних відомостей у поданих суб’єктом господарювання документах;

5) установлення факту:

 • передачі ліцензії або її копії іншому суб’єкту господарювання для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • несвоєчасного подання інформації про зміну відомостей, що містяться у документах, які додаються до заяви про видачу ліцензії;
 • невиконання суб’єктом господарювання вимог розпорядження органу ліцензування про усунення порушення ліцензійних умов провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • невиконання суб’єктом господарювання ліцензійних умов провадження виду діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • перешкоджання суб’єктом господарювання представникам органу ліцензування або Держкомпідприємництва у проведенні перевірки.

29. Питання про анулювання ліцензії розглядається органом ліцензування із обов’язковим запрошенням суб’єкта господарювання чи фізичної особи — підприємця або їх уповноважених представників на підставі актів, зазначених у підпунктах 5 — 7 пункту 28 цього Порядку.

Питання про анулювання ліцензії розглядається органом ліцензування у присутності суб’єкта господарювання або його представників на підставі актів про:

установлення факту несвоєчасного подання інформації про зміну відомостей, що містяться в документах, які додаються до заяви про видачу ліцензії;

виявлення недостовірних відомостей у поданих суб’єктом господарювання документах;

установлення факту передачі ліцензії іншому суб‘єкту господарювання для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

невиконання вимог розпорядження органу ліцензування про усунення порушення ліцензійних умов провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

30. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення суб’єктом господарювання чи фізичною особою — підприємцем ліцензійних умов провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, акта про виявлення недостовірних відомостей у поданих суб’єктом господарювання чи фізичною особою — підприємцем документах, акта про встановлення факту передачі ліцензії або виданої органом ліцензування копії ліцензії іншому суб’єкту господарювання чи фізичній особі — підприємцю для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, акта про невиконання розпорядження органу ліцензування про усунення порушення ліцензійних умов провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, нова ліцензія на право провадження того самого виду діяльності видається суб’єкту господарювання чи фізичній особі — підприємцю не раніше, ніж через рік починаючи з дати прийняття органом ліцензування рішення про анулювання попередньої ліцензії.

Уразі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення суб’єктом господарювання ліцензійних умов провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, акта про встановлення факту несвоєчасного подання інформації про зміну відомостей, що містяться в документах, які додаються до заяви про видачу ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у поданих суб’єктом господарювання документах, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншому суб’єкту господарювання для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, акта про невиконання вимог розпорядження органу ліцензування про усунення порушення ліцензійних умов провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, нова ліцензія на право провадження того самого виду діяльності видається суб’єкту господарювання не раніше ніж через рік, починаючи з дати прийняття рішення органом ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

31. Рішення про анулювання ліцензії оформлюється наказом органу ліцензування протягом 10 робочих днів з дати виникнення підстави та видається не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати його прийняття або надсилається суб’єкту господарювання чи фізичній особі — підприємцю поштою разом з листом, в якому зазначається підстава.

32. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через 30 днів з дня його прийняття, крім рішення про анулювання ліцензії, прийнятого згідно із заявою суб’єкта господарювання чи фізичної особи — підприємця про анулювання ліцензії та в разі смерті фізичної особи — підприємця, які набирають чинності з дня їх прийняття.

Якщо суб’єкт господарювання чи фізична особа — підприємець протягом зазначеного строку подали скаргу до експертно-апеляційної ради, дія цього рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття Держпідприємництвом відповідного рішення.

Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через 10 днів з дати його прийняття.

Суб’єкт господарювання може оскаржити рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії до експертно-апеляційної ради протягом 10 днів з дати його прийняття. До прийняття відповідного рішення експертно-апеляційною радою дія рішення органу ліцензування зупиняється.

33. Протягом робочого дня, що настає після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії, орган ліцензування робить у ліцензійному реєстрі запис про дату та номер такого рішення.

34. Суб’єкт господарювання зобов’язаний припинити провадження раніше дозволеної діяльності у разі прийняття рішення органом ліцензування про анулювання ліцензії і протягом 10 днів з дати надходження такого рішення надіслати рекомендованим листом органові ліцензування перший примірник ліцензії та повідомлення про припинення раніше дозволеної діяльності.

35. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

Плата за видачу ліцензії

36. Розмір та порядок справляння плати за видачу ліцензії визначається постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755 «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу» (Офіційний вісник України, 2000 р., № 48, ст. 2093). За переоформлення, видачу копії чи дубліката ліцензії справляється плата в розмірах, визначених Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», яка зараховується до державного бюджету.

Розмір та порядок справляння плати за видачу ліцензії, її копії, переоформлення та видачу дубліката визначається постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755 «Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу».

37. Плата за видачу ліцензії (її копії та дубліката) і переоформлення вноситься після прийняття відповідного рішення.

Ліцензійні справи та Єдиний ліцензійний реєстр

38. Орган ліцензування після надходження заяви про видачу ліцензії формує щодо кожного суб’єкта господарювання ліцензійну справу, в якій зберігаються документи, що подаються таким суб’єктом суб’єкта господарювання чи фізичної особи — підприємця ліцензійну справу, в якій зберігаються документи, що подаються ними для видачі та переоформлення ліцензії, видачі дублікатів ліцензії, документи, пов’язані із зміною відомостей, що містяться в документах, які додаються до заяви про видачу ліцензії, а також копії відповідних рішень органу ліцензування та розпорядження про усунення порушення ліцензійних умов.

39. Орган ліцензування несе відповідальність за зберігання ліцензійних справ.

40. Орган ліцензування формує і веде ліцензійний реєстр, до якого вносяться відомості про суб’єкта господарювання та фізичну особу — підприємця, вид господарської діяльності згідно з виданою ліцензією; дату прийняття та номер рішення про видачу ліцензії; серію і номер ліцензії; строк дії ліцензії; відомості про переоформлення ліцензії, видачу дубліката або копії ліцензії; а також зазначаються підстави, дата прийняття і номер розпорядження органу ліцензування про необхідність усунення порушення ліцензійних умов; підстави, дата прийняття і номер рішення про анулювання ліцензії та рішення про визнання ліцензії недійсною.

41. Орган ліцензування подає в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. № 1658 «Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру», відомості, що вносяться до ліцензійного реєстру та Єдиного ліцензійного реєстру, який формує Держкомпідприємництво Єдиного ліцензійного реєстру.

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1387

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 і від 4 липня 2001 р. № 756

1. У переліку органів ліцензування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698:

1) абзац перший графи «Вид господарської діяльності» пункту 1 виключити;

2) пункт 25-1 викласти у такій редакції:

«25-1. Комітет з контролю за наркотиками культивування рослин, що включені до таблиці I наркотиками переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку».

2. У переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку засвідчені в установленому порядку копії установчих документів відомості за підписом заявника про відповідність його матеріально-технічної бази ліцензійним умовам провадження зазначеного виду господарської діяльності, наявність нормативно-правових документів, у тому числі з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, відомості про кваліфікацію працівника, які мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника суб’єкта господарювання або керівника відповідного підрозділу суб’єкта господарювання до провадження окремого виду діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується

довідка відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами у працівників, які згідно із своїми службовими обов’язками мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних не придатними до провадження окремих видів діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

засвідчені в установленому порядку копії технічних та технологічних регламентів виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблених та затверджених в установленому порядку (для підприємств-виробників)

довідка МВС про відсутність у працівників, які згідно із своїми службовими обов’язками мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення злочину середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчиненого за межами України

дозвіл МВС на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та відповідність таких об’єктів і приміщень установленим вимогам

перелік інструментів та обладнання, які використовуються суб’єктом господарювання для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та підлягають контролю

висновок державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо провадження господарської діяльності із зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або засвідчена в установленому порядку його копія (видані за місцем провадження діяльності)

 

засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів (для перевезення прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (для перевезення прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

засвідчені в установленому порядку письмові інструкції на випадок аварії або надзвичайної ситуації (для перевезення прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва державної насіннєвої інспекції про кондиційність та репродукційність насіння маку і конопель (для культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

засвідчена в установленому порядку копія акта апробації для насінницьких посівів (для культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

засвідчена в установленому порядку копія накладної на відпуск насіння маку та конопель (для культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

засвідчена в установленому порядку копія документа на право власності або оренду землі (для культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

засвідчена в установленому порядку копія договору про охорону посівів, місць зберігання та переробки рослин (для культивування та/або використання рослин, включених до списку № 3 таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

 

 

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті