Проект закону “Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

02 Серпня 2012 3:08 Поділитися

Проект

від 31.07.2012 р.

Закон України
Про внесення змін до Закону України
«Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

Верховна Рада України постановляє:

Внести до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 89) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці восьмому слова «відповідний документ установленого зразка, виданий спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «виданий центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, документ установленого зразка»;

в абзаці десятому слова «наркотичні речовини» замінити словами «наркотичні засоби чи психотропні речовини»;

перше речення абзацу п’ятнадцятого після слів «міжнародними договорами України» доповнити словами «в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;

абзац двадцять перший викласти у такій редакції: «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів — спеціально уповноважений орган виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотроних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу»;

2) у статті 2:

в абзаці другому частини першої слова та цифри «статтями 15, 19 і 20» замінити словами та цифрами «статтями 15, 19 і частинами першою та другою статті 20»;

у третьому реченні частини третьої слова «спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

3) у статті 5:

назву викласти у такій редакції: «Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

в абзаці першому слова «спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

в абзаці третьому слова «бере участь у реалізації державної політики» замінити словами «реалізує державну політику»;

в абзаці четвертому слова «бере участь у розробці та реалізації загальнодержавних програм» замінити словами «розробляє та реалізує загальнодержавні програми»;

4) у статті 6:

у абзаці сьомому слова «спеціально уповноваженого органу у сфері охорони здоров’я» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

абзац дев’ятнадцятий викласти у такій редакції: «подання суб’єктами господарювання декларації відповідності матеріально-технічної бази, призначеної для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вимогам законодавства»;

5) у статті 7:

у частині другій слова та цифри «статтями 19 та 20» замінити словами та цифрами «статтею 19 та частиною другою статті 20»;

у частині восьмій слова «центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

у частині дев’ятій слова «центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я,» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

6) у частині четвертій статті 8:

в абзаці першому слова «центральному органу виконавчої влади, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» замінити словами «центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

«декларацію відповідності матеріально-технічної бази, призначеної для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, встановленим вимогам відповідно до статті 11 цього Закону»;

7) у частині другій статті 10 слова «спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, Міністерству внутрішніх справ України» замінити словами «Міністерству внутрішніх справ України і Службі безпеки України»;

8) статтю 11 викласти у такій редакції:

«Стаття 11. Використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів повинні використовуватися об’єкти і приміщення, що відповідають встановленим Кабінетом Міністрів України вимогам.

Про відповідність об’єктів і приміщень, що використовуватимуться для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів встановленим вимогам суб’єкт господарювання повідомляє органу ліцензування декларацією відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства встановленого зразка, що додається до заяви про видачу або переоформлення ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Відповідальність за достовірність даних про відповідність об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів встановленим вимогам, покладається на особу, уповноважену на підписання заяви про видачу або переоформлення ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

9) у статті 12:

у частині першій cлова та цифри «статтями 15, 19 та 20» замінити словами та цифрами «статтями 15, 19 та частинами перщою та другою статті 20»;

у частині другій слова та цифри «статтями 19, 20 та 23» замінити словами та цифрами «статтею 19, частинами першою та другою статті 20, статтею 23»;

10) у статті 13 слова та цифри «статтями 19 та 20» замінити словами та цифрами «статтею 19 та частиною другою статті 20»;

11) частину другу статті 15 викласти у такій редакції:

«Діяльність з культивування та (або) використання рослин, що включені до списку № 3 таблиці I Переліку, містять малі кількості наркотичних засобів для промислових цілей і визначені ліцензією, може здійснюватися юридичними особами всіх форм власності за наявності в них відповідної ліцензії в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Гранично допустимий вміст наркотичних засобів у рослинах, включених до списку № 3 таблиці I Переліку, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

12) у статті 16:

у частині першій слова «науково-дослідної роботи» замінити словами «науково-дослідних робіт»;

у частині другій слова «науково-дослідними установами всіх форм власності» замінити словами «науково-дослідними (науково-технічними) установами незалежно від форми власності»;

13) частину третю статті 17 виключити;

14) у частині першій статті 18 слова «центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «в установленому законодавством порядку»;

15) статтю 20 викласти у такій редакції:

«Стаття 20. Діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в органах державної влади, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, наукових установах, навчальних закладах

Діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, включених до списку № 1 таблиці ІІ Переліку, списку № 1 таблиці ІІІ, психотропних речовин, включених до списку № 2 таблиці ІІ і списку № 2 таблиці ІІІ Переліку і прекурсорів, включених до списків № 1 і № 2 таблиці ІУ Переліку в органах державної влади, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, крім підпорядкованих таким органам закладів охорони здоров’я, дозволяється без отримання ліцензії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у наукових установах, вищих навчальних закладах дозволяється за наявності у них ліцензії на відповідні види діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, знищення прекурсорів у загальноосвітніх навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах дозволяється без отримання ліцензії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.».

16) статтю 24 викласти у такій редакції:

«Стаття 24. Порядок ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за наявності дозволу на право ввезення (вивезення) чи транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

За видачу дозволу справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюються Кабінетом Міністрів України. Плата за видачу дозволу вноситься після прийняття рішення про видачу дозволу.

У дозволі зазначається строк, протягом якого повинні бути здійснені ввезення, вивезення або транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, але не більше, ніж до 31 грудня поточного року. Якщо заявлений вантаж з поважних причин у зазначений період не перетнув митного кордону України, строк дії дозволу на ввезення, вивезення або транзит наркотичних засобів і психотропних речовин може бути одноразово продовжений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не більше, ніж до 31 грудня поточного року, а щодо прекурсорів, віднесених до списку № 2 таблиці IV Переліку, — не більше одного року з дня видачі дозволу.

Порядок видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України чи на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та його форма встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Для одержання дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів суб’єкт господарювання подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, заяву, в якій зазначаються:

власне найменування і місцезнаходження юридичної особи, а також найменування і місцезнаходження одержувача вантажу;

відповідна назва наркотичного засобу, психотропної речовини, у тому числі їх міжнародна непатентована назва, назва прекурсора;

кількість наркотичного засобу, психотропної речовини чи прекурсора в кожній їх партії, тобто яка відправляється в одному транспортному засобі та оформлена одним документом;

копія сертифікату якості наркотичного засобу або психотропної речовини;

мета ввезення, вивезення та строк ввезення чи вивезення;

вид транспортного засобу, який буде використовуватися для ввезення, вивезення, або спосіб відправки вантажу;

місце перетину митного кордону України відповідною партією наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсора;

інші відомості згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

При видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, враховує встановлені Кабінетом Міністрів України квоти на ввезення (вивезення) наркотичних засобів і психотропних речовин.

Копії дозволів, завірені в установленому порядку, долучаються до кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та переміщуються разом з нею, а також надсилаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи.

Митними органами України на зазначеному дозволі робиться відмітка про поставку кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.

При транзиті наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів копія дозволу на їх вивезення надсилається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, урядові країни-імпортера.

Підставами для відмови у видачі дозволу є:

подання (підписання) заяви на одержання дозволу особою, яка не має на це повноважень;

подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу надається уповноваженому представнику суб’єкта господарювання особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення із зазначенням передбачених законодавством підстав для такої відмови у строк, встановлений для видачі дозволу.

У разі усунення суб’єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, повторний розгляд документів здійснюється у строк, що не перевищує 5 робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб’єкта господарювання, документів, необхідних для видачі дозволу, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу.

Строк видачі дозволу становить 30 днів.

Підставами для анулювання дозволу є:

звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

встановлення факту надання в заяві на одержання дозволу та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

Дозвіл є документом суворої звітності і у разі його втрати не поновлюється.

Ввезення на територію України (вивезення з території України) чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюються лише через митниці, визначені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.

Партія наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що транзитом перевозиться через територію України, не підлягає переробці. Навантаження, вивантаження, перевантаження, виправлення пошкоджень упаковки, розкриття упаковки, упакування або перепакування наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів можуть здійснюватися лише з дозволу митного органу України.

Транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за умови обов’язкової їх охорони та супроводження митними органами України та підрозділами Міністерства внутрішніх справ України.

Партія наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що ввозиться на територію України чи вивозиться з території України без відповідного дозволу на ввезення, вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, підлягає затриманню та конфіскації в порядку, встановленому законом.

Дія цієї статті не поширюється на випадки перевезення на морських та повітряних суднах і в літаках міжнародного сполучення та поїздах міжнародних ліній обмеженої кількості наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, які зберігаються в аптечках першої допомоги в обсягах, необхідних для надання невідкладної медичної допомоги, а також у випадках перевезення партії наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів повітряним шляхом, якщо літак міжнародного сполучення, що перевозить наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори, пролітає над територією України без посадки»;

17) частину першу статті 25 викласти у такій редакції: «Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у спеціально обладнаних приміщеннях здійснюється суб’єктами господарювання, а також юридичними особами, які не є суб’єктами господарювання, за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності, крім випадків, визначених законами, коли така діяльність може здійснюватися без отримання ліцензії.»;

18) частину першу статті 26 викласти у такій редакції: «Діяльність з перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України здійснюється суб’єктами господарювання всіх форм власності, а також юридичними особами, які не є суб’єктами господарювання, за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності, крім випадків, визначених законами, коли така діяльність може здійснюватися без отримання ліцензії.»;

19) частини другу і четверту статті 27 та частину другу статті 28 після слів «центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» доповнити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

20) у статті 31:

частину першу викласти у такій редакції:

«Контроль за виконанням положень цього Закону здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, митними органами України, іншими органами виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законом»;

у частині другій слова «органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, в органах і підрозділах цивільного захисту» замінити словами «державних органів, у яких проходять службу військовослужбовці або особи рядового і начальницького складу»;

21) у абзаці першому статті 32 слова «спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

22) у частині другій статті 33 слова «Міністерству внутрішніх справ України» замінити словами «центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Голова Верховної Ради України

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (далі — проект) розроблено за власною ініціативою Державної служби України з контролю за наркотиками з метою приведення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» у відповідність до законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Законопроект направлений на вирішення проблемних питань щодо діяльності з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в органах державної влади, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу.

Зокрема законопроектом пропонується дозволити таким органам здійснювати зазначені види діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів без отримання ліцензії.

1. Визначення цілей державного регулювання

Прийняття проекту дозволить органам державної влади, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, здійснювати діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів без ліцензії.

Крім того законопроектом передбачається на законодавчому рівні встановити загальний порядок ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зокрема встановити платність дозволів на законодавчому рівні з метою дотримання вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», а також замінити дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів декларацією відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

Основними цілями державного регулювання, які досягаються з прийняттям проекту, є надання можливості органам державної влади, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, здійснювати діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів без ліцензії.

Цілі прийняття проекту відповідають стратегічним цілям, що визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

2. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

У разі збереження діючого регулювання зазначеного питання, тобто діючої редакції Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» залишається незмінним порядок використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів органами державної влади, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу.

Прийняття проекту є єдиним та найбільш прийнятним способом розв’язання вказаної вище проблеми та досягнення мети державного регулювання у цій сфері.

Узагальнені результати аналізу прийнятних альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання наведені у таблиці 1.

Таблиця 1.

Узагальнені результати аналізу прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативні способи досягнення цілей Оцінка способу для досягнення встановлених цілей Причини відмови від альтернативних способів.Аргументи щодо переваги обраного способу
Залишення у діючій редакції Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» Не вирішує існуючої проблеми, не забезпечує досягнення встановлених цілей. Такий спосіб є недоцільним, оскільки нині діючий Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» не вирішує проблемних питань щодо діяльності з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в органах державної влади, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, а також не встановлює платність дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Ринковий механізм Не вирішує існуючої проблеми, не забезпечує досягнення встановлених цілей. Ринкові механізми не замінюють роль держави у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.
Обраний спосіб Вирішує існуючу проблему, забезпечує досягнення встановлених цілей. Забезпечує досягнення вказаних вище цілей при здійсненні діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

4.Механізми, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Цим проектом передбачено внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби. психотропні речовини і прекурсори», необхідних для приведення його у відповідність до законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Основними заходами розв’язання визначеної проблеми є внесення відповідних змін до нормативно-правового акта.

Вказані механізми забезпечать ефективність державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Обраний спосіб та визначені механізми досягнення цілей державного регулювання побудовані на основних принципах регуляторної політики та основних принципах державного нагляду (контролю) з урахуванням принципів діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів і вимог щодо забезпечення безпеки держави, суспільства, громадянина.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби. психотропні речовини і прекурсори» вирішить такі питання:

приведення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» у відповідність до законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;

надасть можливість здійснювати діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в органах державної влади, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, без отримання ліцензії;

на законодавчому рівні встановлення загального порядку ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зокрема встановлення платність дозволів на законодавчому рівні з метою дотримання вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

замінить дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів декларацією відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства;

оскільки виконання вимог проекту є обов’язковим згідно із законодавством, то суб’єкти господарювання набувають для себе позитивних результатів.

Позитивними чинниками, що можуть сприяти досягненню визначених цілей, є те, що існуюча в державі сфера обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є досить розвинутою і дозволяє ефективно впроваджувати нормативно-правові акти, зокрема регуляторні. Крім того, впровадження регуляторних норм проекту не потребує додаткових витрат з боку державних органів.

Негативних чинників проект не несе.

Органи державної влади, суб’єкти господарювання мають достатньо можливостей щодо впровадження та виконання регуляторних вимог проекту.

Вплив зовнішніх факторів (вимог міжнародних стандартів та документів СОТ) на дію акта відсутній, тому що положення проекту розроблені з урахуванням принципу узгодженості та гармонізації законодавства України з міжнародними документами.

Прийняття та оприлюднення проекту в установленому порядку забезпечить доведення до відома відповідних суб’єктів господарювання його положень. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання буде достатній для усвідомлення та виконання норм проекту.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторних положень проекту будуть здійснюватися центральним органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» з урахуванням положень Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

6. Очікувані результати прийняття акта

Очікуваним результатом прийняття регуляторного акта є приведення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» у відповідність до законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»; надання можливості здійснювати діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в органах державної влади, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, без отримання ліцензії; встановлення на законодавчому рівні загального порядку ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зокрема встановлення платності дозволів на законодавчому рівні з метою дотримання вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»; заміна дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів декларацією відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

Результати проведеного у простій формі аналізу вигод та витрат, що матимуть місце при впровадженні проекту, наведені у таблиці 2.

Таблиця 2.

Перелік очікуваних позитивних та негативних факторів (вигод та витрат), що матимуть місце при впровадженні законопроекту

Суб’єкти відносин у сфері обігу нар-котичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Витрати Вигоди
Держава (органи державної влади). Витрати, пов’язані із забезпеченням надання адміністративних послуг (залишаються на рівні існуючих).Витрати на виконання вимог при здійсненні діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (залишаються на рівні існуючих). Упорядкована і чітко визначена компетенція органів державної влади при здійсненні регуляторних функцій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Чітко визначений перелік документів, необхідних для одержання дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.Суб’єкт господарювання захищений від вимог органів влади, що не визначені законодавством.
Суб’єкти господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Витрати на отримання дозволу не змінюються. встановлення на законодавчому рівні загального порядку ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;замінa дозвoлy на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів декларацією відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.
Громадяни Немає. Немає

Прийняття проекту сприятиме упорядкуванню відносин між суб’єктами сфери обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

7. Термін дії акта

Термін дії акта не обмежений у часі, оскільки необхідність державного регулювання сфери обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є постійною функцією, що обумовлюється потребою у забезпеченні безпеки громадян, суспільства та держави.

8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта

8.1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта не зміниться.

8.2. Кількість операцій з оформлення та видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на яких поширюватиметься дія акта складає у середньому близько 2500 на рік.

8.3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта.

Розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання зменшиться.

8.4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта — середній, оскільки проект акта розміщений на офіційному сайті ДСКН України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись центральним органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів до набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень та організації проведення їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік з дня набрання чинності регуляторним актом, але не пізніше двох років з дня набрання ним чинності, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового і повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акту, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено після закінчення цього визначеного строку. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися Державною службою України з контролю за наркотиками протягом усього терміну його дії, шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійшли до ДСКН України.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Державною службою України з контролю за наркотиками.

Голова Державної служби України
з контролю за наркотиками
В. Тимошенко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*