Проект постанови КМУ «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

Державною службою України з контролю за наркотиками розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Цей проект розроблено на виконання статті 2 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та передбачає приведення Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 (далі — Перелік) у відповідність до міжнародних договорів, посилення державного контролю за їх обігом шляхом встановлення заходів контролю до деяких психотропних речовин у зв’язку із їх особливою небезпечністю для життя і здоров’я людей, а також, спрощення доступу до ряду прекурсорів, які не є предметом зловживання і мають широке використання в промислово-виробничій сфері.

На підставі проведеного спільно з МВС, МОЗ, ДМС та Службою безпеки із залученням фахівців Національної академії медичних наук України та Національної академії наук України аналізу наркоситуації в Україні визначено перелік речовин, які вилучались із незаконного обігу, і прийнято рішення стосовно необхідності внесення до Переліку змін шляхом доповнення зазначеними у проекті постанови позиціями.

Запропоновані доповнення до постанови нададуть можливість правоохоронним органам на етапі досудового слідства приймати процесуальні рішення.

Крім того, з метою більш оперативного реагування на виклики та загрози, пов’язані з появою нових психоактивних засобів і речовин, вжиття адекватних заходів щодо недопущення зловживання ними, до таблиць І, ІІ і ІV Переліку додаються відповідні примітки, які дозволять кваліфікувати нові сполуки відносно вже включених до Переліку.

Прийняття запропонованого проекту постанови Кабінету Міністрів забезпечить організацію державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Відсутність коригувань Переліку унеможливить вплив правоохоронних органів на незаконний обіг речовин, зловживання якими призводить до негативних наслідків.

Проект постанови Кабінету Міністрів України на веб-сайті Державної служби України з контролю за наркотиками в мережі Інтернет, за адресою: http://www.narкo.gov.ua в розділі «проекти нормативних актів для обговорення».

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту приймаються впродовж 1 місяця з дати оприлюднення проекту на адресу розробника: поштову — пр-т Червонозоряний, 51, м. Київ, 03680, електронну — e-mail: info@narko.gov.ua.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови
Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Згідно із законодавством України наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори з урахуванням доцільності їх використання у медичній практиці та залежно від ступеня їх небезпечності для здоров’я людини і застосовуваних заходів контролю за їх обігом включаються до відповідно пронумерованих списків таблиць переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 06.05.2000 № 770 (далі — Перелік).

Керуючись зазначеними принципами з врахуванням пріоритетності медичної складової у заходах контролю за обігом психоактивних речовин та піклуючись про здоров’я нації, визнаючи те, що використання підконтрольних речовин для медичних і наукових цілей не повинно надмірно обмежуватися, ДСКН України відповідно до обов’язків покладених на неї Указом Президента України 13.04.2011 № 457/2011 «Питання Державної служби України з контролю за наркотиками», із залученням науковців, правоохоронних органів та представників громадських організацій опрацьовано питання щодо доцільності включення до Переліку засобів і речовин, які на сьогоднішній день є предметом зловживання.

Система державного контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів базується на вимогах Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року, Конвенції про психотропні речовини 1971 року, Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року та актах законодавства України, зокрема, законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними».

Одним із дієвих заходів організаційного характеру щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є встановлення міжнародного контролю за переміщенням контрольованих речовин, а також товарів (продукції), в яких містяться зазначені речовини, а також заборони обігу тих речовин, негативні наслідки від немедичного вживання яких перевищують допустимі норми.

Відповідно до вимог вищевказаних Конвенцій ООН, Україна, як учасник Конвенцій у разі необхідності переглядає та приймає рішення стосовно доцільності посилення заходів контролю за підконтрольними речовинами, шляхом включення до Переліку їх нових видів, або виключенням з Переліку речовин, стосовно яких не фіксуються зловживання або використання для виробництва наркотиків і психотропних речовин.

Крім того, з метою більш оперативного реагування на виклики та загрози, пов’язані з появою нових психоактивних засобів і речовин, вжиття адекватних заходів щодо недопущення зловживання ними, до таблиць І, ІІ і ІV Переліку додаються відповідні примітки, які дозволять кваліфікувати нові сполуки відносно вже включених до Переліку.

На підставі проведеного спільно з МВС, МОЗ, ДМС та Службою безпеки із залученням фахівців Національної академії медичних наук України та Національної академії наук України аналізу наркоситуації в Україні визначено перелік речовин, які вилучались із незаконного обігу, і прийнято рішення стосовно необхідності внесення до Переліку змін шляхом доповнення зазначеними у проекті постанови позиціями.

Запропоновані доповнення до постанови нададуть можливість правоохоронним органам на етапі досудового слідства приймати процесуальні рішення.

2. Мета і шляхи її досягнення

Концептуальною ідеєю, покладеною в основу проекту акта, є приведення Переліку у відповідність до міжнародних договорів, посилення державного контролю за їх обігом шляхом встановлення заходів контролю до деяких психотропних речовин у зв’язку із їх особливою небезпечністю для життя і здоров’я людей, а також, спрощення доступу до ряду прекурсорів, які не є предметом зловживання і мають широке використання в промислово-виробничій сфері.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 року, Конвенція про психотропні речовини 1971 року, Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року;

Закони України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»;

Указ Президента України від 13.04.2011 № 457/2011 «Питання Державної служби України з контролю за наркотиками»;

постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови Кабінету Міністрів України потребує погодження з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів, Державною митною службою, Службою безпеки України. Потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

В даному проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, тому відсутня необхідність в проведенні громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект акта пройшов громадське обговорення та розглянутий науково-експертною радою, яка є дорадчим органом ДСКН України. Проект акта оприлюднений на Web-сайті ДСКН України (е-mail:info@narko.gov.ua, web: www.narko.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Даний проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Даний проект постанови Кабінету Міністрів України не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття запропонованого проекту постанови Кабінету Міністрів забезпечить організацію державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Відсутність коригувань Переліку унеможливить вплив правоохоронних органів на незаконний обіг речовин, зловживання якими призводить до негативних наслідків.

Голова
Державної служби України
з контролю за наркотиками
Володимир Тимошенко

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення змін до переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 19, ст. 789; 2002 р., № 51, ст. 2316; 2008 р., № 42, ст. 1395; № 94, ст. 3209; 2010 р., № 40, ст. 1318; 2011 р., № 1, ст. 39; № 57, ст. 2288; 2012 р., № 39, ст. 1467) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від ____ ________ 2012 р. № ____

ЗМІНИ,
що вносяться до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1. У списку № 2 таблиці І

1) після позиції:

4-метил-a-пірролідинопропіофенон
доповнити наступними позиціями:
3-метокси-4-метилпіролідинобутирофенон
АКВ-48 Н-індазол-3-карбоксомід
АМ-2233 1-[(N-метилпіперидин-2-іл)метил]-3-(2-йодобензоіл)індол)
РВА(пара-бромоамфетамін) 4-бромоамфетамін
РІА(пара-йодоамфетамін) 4-йодоамфетамін
PVP 1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он
N-циклогексил-МДА N-циклогексил-3,4-метилендіоксиамфетамін
МРА(метіопропамін) 1-(тіофен-2-іл)-2-метиламінопропан)
2С-І-NВОМе(25I-NBOMe,NBOMe-2C-I, BOM-CI) 2-(4-йод-2,5-діметоксифеніл)-N-[(2метоксифеніл)метил]етанамін
5F-UR-144(XLR-11) 1-[(5-флюропентил)-1Н-індол-3-іл]-(2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)метанон
URB-754 6 метил-2-[(4-метилфеніл)аміно]-4Н-3,1-бензоксазин-4-он
APB 5-(2-амінопропіл)бензофуран)6-(2-амінопропіл)бензофуран)
UR-144(KM-X1, TMCP-018 MN-001, YX-17) (1-пентиліндол-3-іл)-(2,2,3,3тетраметилциклопропіл)метанон

2) примітку доповнити абзацами такого змісту:

«похідні групи нафтоїліндолів, бензоїліндолів, N-бензоїліндолів, фенілацетиліндолів, нафтилметиліндолів, нафтилметилінденів, циклогексилфенолів, фенілциклогексанолів, нафтоїлпіролів,дибензопіранів, триптамінів та перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не включені) у разі, коли існування таких похідних можливе (за виключенням похідних, які вже включені як самостійні позиції в Перелік);

похідні групи фенетиламінів та перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не включені) у разі, коли існування таких похідних можливе (за виключенням похідних, які вже включені як самостійні позиції в Перелік».

2. У списку № 1 таблиці ІІ примітку доповнити абзацом такого змісту:

«декстрометорфан ((+)-3-метокси-N-метилморфінан) і декстрорфан ((+)-3-гідрокси-N-метилморфінан) -ізомери, спеціально виключені із під заходів міжнародного контролю відповідно до Єдиної конвенції ООН про наркотичні засоби 1961 року».

У списку № 2 таблиці ІV другий абзац примітки викласти у такій редакції:

«Речовини, що містять не менш як 50 відсотків таких прекурсорів, як ацетон, етиловий ефір, толуол та 80 відсотків таких прекурсорів, як метилетилкетон підлягають тим же заходам контролю, що й прекурсори».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Аноним 26.11.2012 11:01
... видимо писали из ОБНОН и НАМ. "похідні групи ... N-бензоїліндолів," это индометацин будут теперь ловить??? "похідні групи фенетиламінів" т.е. теперь каждого можно садить за то, что он адреналин содержит? и прочие катехоламины... ну не имбецилы ли?

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті