Наказ МОЗ України від 11.09.2013 р. № 795

01 Січня 2014 5:50 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11.09.2013 р. № 795

Про моніторинг клінічних індикаторів якості медичної допомоги

Відповідно до статей 7, 14, 141, 22 Основ законодавства України про охорону здоров’я, підпункту 6.11 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, пунктів 4, 5 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751 “Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313, доручення Президента України від 19 лютого 2013 року № 1-1/319 з метою безперервного поліпшення якості медичної допомоги, скорочення небажаних змін якості у сфері медичного обслуговування

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги, що додається.

2. Визначити Управління контролю якості медичних послуг (Т. Донченко) відповідальним за дотримання цього Порядку.

3. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, забезпечити:

3.1. Дотримання цього Порядку;

3.2. Надання результатів моніторингу до державного підприємства “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України”.

4. Державному підприємству “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України” (О. Нагорна) забезпечити підготовку та подання узагальнених річних звітів за результатами моніторингу до Управління контролю якості медичних послуг щорічно не пізніше 01 травня, наступного за звітним роком.

5. Начальнику Управління контролю якості медичних послуг Т. Донченко забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Р. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

ПОРЯДОК

моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги

1. Цей Порядок визначає механізм кількісної оцінки клінічної та медико-економічної ефективності медичної допомоги та сприяє внутрішньому управлінню якістю в закладах охорони здоров’я (далі – 303), оцінки досягнення рівня медичної допомоги, визначеного медико-технологічними документами, шляхом моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги (далі – індикатори). Дія цього Порядку поширюється на Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, 303 незалежно від форми власності та підпорядкування.

2. Цей Порядок спрямований на забезпечення одержання пацієнтами медичної допомоги відповідно до вимог медико-технологічних документів, виявлення організаційних проблем та відхилень і проведення подальших організаційних заходів (корекції умов, ресурсного забезпечення, дій медичного персоналу), спрямованих на поліпшення якості медичної допомоги.

Індикатори не використовуються для прямих формальних порівнянь, оскільки різниця в значеннях індикаторів може бути спричинена відмінностями в складі пацієнтів, різницею вихідних даних, статистичними та іншими чинниками, не пов’язаними безпосередньо з якістю медичної допомоги, що надається.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Методиці розробки системи індикаторів якості медичної допомоги, затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2002/22314.

4. Перелік індикаторів, результати моніторингу яких мають надаватися до державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України», визначається наказом Міністерства охорони здоров’я України не пізніше ніж за 6 місяців до початку звітного періоду.

5. Моніторинг індикаторів (далі – моніторинг) здійснюється відповідно до вимог стандартів медичної допомоги (далі – СМД) та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги (далі – УКПМД), що затверджені наказами Міністерства охорони здоров’я України:

5.1. У 303 – організаційно-методичним структурним підрозділом; у разі якщо штатні нормативи 303 не передбачають відповідної структури, – відповідальною особою, яка призначається керівником 303, шляхом обчислення індикаторів, наведених у СМД та УКПМД;

5.2. Інформаційно-аналітичними структурними підрозділами Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій шляхом обробки інформації, наданої закладами охорони здоров’я.

6. Результати моніторингу:

6.1. Надаються організаційно-методичним структурним підрозділом 303 або відповідальною особою керівнику 303, Медичній раді 303;

6.2. Надаються 303 до Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за формою надання відомостей щодо клінічних індикаторів якості медичної допомоги, наведеною в додатку 1 до цього Порядку (далі – Форма), на паперових та електронних носіях щороку, не пізніше 01 березня року, наступного за звітним періодом;

6.3. Форми, отримані від 303, узагальнюються Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

6.4. Узагальнені відомості щодо аудиту результатів моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги надаються Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій керівникам 303, державному підприємству «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» за формою, наведеною в додатку 2, на паперових та електронних носіях щороку не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним періодом;

6.5. Отримані результати моніторингу узагальнюються державним підприємством «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» для підготовки звіту.

7. Узагальнений річний звіт за результатами моніторингу надається державним підприємством «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» до Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щороку не пізніше 01 червня року, наступного за звітним періодом.

8. Оцінка результатів моніторингу проводиться державним підприємством «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» шляхом повного або вибіркового опрацювання джерел медичної інформації, включених до індикаторів (з або без використання засобів автоматизованої обробки інформації), визначених відповідними СМД та УКПМД. Результати опрацювання вносяться до форми аудиту результатів моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги пацієнту, наведеної в додатку 3 до цього Порядку, та до узагальнених відомостей щодо аудиту результатів моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги, наведених у додатку 2 до цього Порядку:

8.1. За результатами проведеного моніторингу проводиться внутрішня оцінка результатів моніторингу. Рішення про проведення внутрішньої оцінки результатів моніторингу приймає керівник закладу охорони здоров’я, керівник структурного підрозділу закладу охорони здоров’я, Медична рада закладу охорони здоров’я;

8.2. Зовнішню оцінку результатів моніторингу здійснюють Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Начальник Управління контролю якості медичних послуг Т. Донченко

Додаток 1

до Порядку моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги

(пункт 6.2)

Форма надання відомостей щодо

клінічних індикаторів якості медичної допомоги

1. Найменування закладу охорони здоров’я, який надає відомості

__________________________________________________________________

2. Найменування структурного підрозділу з питань охорони здоров’я, до якого надаються відомості

__________________________________________________________________

3. Дата заповнення форми ________________________________________

4. Перелік відомостей щодо клінічних індикаторів якості медичної допомоги:

з/п

Назва індикатора

Наказ, що затверджує СМД чи УКПМД

Значення чисельника

Значення знаменника

1

2

3

Додаток 2

до Порядку моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги

(пункт 6.4)

Узагальнені відомості щодо аудиту

результатів моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги

 

Найменування закладу охорони здоров’я ___________________________________________________________

№ з/п

Назва індикатора

Кількість розглянутих пацієнтів

З них – виявлено проблеми з дотриманням ЛПМД

У тому числі

відмова пацієнта

індивідуальна непереносимість лікарського засобу

пізнє звернення

відсутність своєчасного доступу

відсутність послуги

відсутність необхідних витратних матеріалів

неможливість транспортування пацієнта

суб’єктивна думка лікаря

інші організаційні чинники

відсутність консультанта необхідної спеціальності

інші причини *

А

Б

В

Г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Усього

* Причини зазначити в довільній формі: ___________________________________________

Додаток 3

до Порядку моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги

(пункт 8)

Форма аудиту результатів моніторингу

клінічних індикаторів якості медичної допомоги пацієнту

________________________________________________________

(назва локального протоколу медичної допомоги (далі – ЛПМД)

________________________________________________________

(назва індикатора)

Ідентифікатор пацієнта ________________________________________________

Стать (жін./чол.)______________________________________________________

Рік народження ______________________________________________________

Соціальний стан _____________________________________________________

Діагноз _____________________________________________________________

Назви та джерела медичної інформації, яка аналізувалася:

_________________________________ № ______________

_________________________________ № ______________

_________________________________ № ______________

Розглянутий випадок включено до чисельника ________ / знаменника ________

(так, ні)                             (так, ні)

У разі невиконання положень ЛПМД:

1.___ Відмова пацієнта (_______________________________________________

(вказати причину)

___________________________________________________________________);

2.____ Індивідуальна непереносимість лікарського засобу;

3.____ Пізнє звернення пацієнта;

4.____ Відсутність своєчасного доступу до послуги;

5.____ Відсутність послуги в закладі охорони здоров’я;

6.____ Відсутність необхідних витратних матеріалів у закладі;

7.____ Неможливість транспортування пацієнта;

8.____ Суб’єктивна думка лікаря;

9.____ Інші організаційні чинники;

10.___ Відсутність консультанта необхідної спеціалізації;

11.___ Інші причини:

________________________________________________

                                     (вписати)

Прізвище особи, яка заповнила форму __________ Підпис ________________

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті