Постанова КМУ від 17.02.2010 р. № 208

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 лютого 2010 р. № 208

«Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я »

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Основні концептуальні напрями реформування системи охорони здоров’я, що додаються.

2. Міністерству охорони здоров’я:

1) разом із Спільним представницьким органом сторони робото­давців на національному рівні і всеукраїнськими профспілками та їх об’єднаннями до 1 січня 2011 р. розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів України:

 • проект Державної програми реформування системи охорони здоров’я, в якій передбачити підготовку проектів законодавчих актів щодо регулювання порядку надання громадянам медичної допомоги в умовах реформування системи охорони здоров’я, удосконалення системи контролю за якістю лікувально-діагностичного процесу та станом проведення експертизи тимчасової і стійкої втрати працездатності, за якістю лікарських засобів та виробів медичного призначення, запровадження ефективного механізму боротьби з виробництвом і розповсюдженням фальсифікованих та неякісних лікарських засобів;
 • пропозиції щодо реалізації, в тому числі із залученням приватного капіталу, інвестиційного проекту створення дослідницько-навчального комплексу медичних навчальних закладів для надання високоспеціалізованої медичної допомоги, забезпечення підготовки і перепідготовки кадрів, включаючи менеджерів з охорони здоров’я;

2) розробити і затвердити до 1 вересня 2010 р.:

 • порядок визначення обсягу та вартості послуг з надання екстреної та невідкладної, первинної медико-санітарної, спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної, високо­спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги;
 • критерії класифікації закладів охорони здоров’я за рівнем надання медичної допомоги (первинний, вторинний і третинний) та порядок направлення пацієнтів до закладу охорони здоров’я, що надає медичну допомогу відповідного рівня;
 • методичні рекомендації щодо складення місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування планів заходів щодо спеціалізації закладів охорони здоров’я, оптимізації їх мережі та створення об’єднань таких закладів, зокрема міжрайонних;
 • порядок проведення диспансерного огляду населення;
 • примірний статут закладу охорони здоров’я комунального некомерційного підприємства;
 • примірний договір про надання медичних послуг;

3) розробити до 1 жовтня 2010 р.:

 • разом з Міністерством фінансів, Міністерством регіонального розвитку та будівництва і Міністерством економіки методичні рекомендації щодо планування видатків та використання бюджетних коштів для надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я;
 • разом з Міністерством економіки пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів стосовно порядку здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти з метою врегулювання особливостей проведення закупівлі медичних послуг, а також щодо удосконалення системи здійснення централізованих закупівель лікарських засобів і виробів медичного призначення;

4) розробити і затвердити до кінця 2010 року державні соціальні нормативи у сфері охорони здоров’я згідно із статтею 11 Закону України «Про державні соціальні нормативи та державні соціальні гарантії»;

5) разом з Міністерством регіонального розвитку та будівництва сприяти оптимізації мережі районних, міських і дільничних закладів охорони здоров’я та створенню об’єднань комунальних некомерційних підприємств.

3. Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям до 1 жовтня 2010 р.:

1) провести аналіз потреб населення у медичній допомозі та стану кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я, а також забезпечення фінансовими та матеріальними ресурсами, необхідними для задоволення таких потреб, у розрізі адміністративно-територіальних одиниць;

2) підготувати та внести на розгляд відповідних органів місцевого самоврядування пропозиції щодо:

 • утворення центрів первинної медико-санітарної допомоги;
 • оптимізації мережі районних, міських і дільничних лікарень, спеціалізації та перепрофілювання зазначених лікарень з урахуванням потреб населення у медичній допомозі;
 • поступової реорганізації закладів охорони здоров’я у комунальні некомерційні підприємства та створення об’єднань таких підприємств, зокрема міжрайонних;

3) ініціювати перед відповідними органами місцевого самоврядування розгляд зазначених у цьому пункті питань.

4. Міністерству охорони здоров’я разом з Міністерством регіональ­ного розвитку та будівництва сприяти оптимізації мережі районних, міських і дільничних закладів охорони здоров’я та створенню об’єднань комунальних некомерційних підприємств.

5. Міністерству охорони здоров’я разом із Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні і всеукраїнськими профспілками та їх об’єднаннями, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями до 1 жовтня 2010 р.:

1) здійснити заходи з удосконалення порядку проведення обов’язкових профілактичних оглядів населення та активізації діяльності центрів здоров’я;

2) розробити з урахуванням результатів проведеної в 2009 році інвентаризації закладів охорони здоров’я програму забезпечення медичних працівників житлом, у тому числі службовим;

3) розробити пропозиції щодо посилення відповідальності за якість надання медичних послуг під час проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів населення.

6. Підтримати пропозиції Міністерства охорони здоров’я, Дніпропетровської і Вінницької обласних рад щодо реалізації пілотних проектів реформування системи охорони здоров’я у відповідних областях.

Міністерству охорони здоров’я:

 • подати до 1 січня 2011 р. Кабінетові Міністрів України висновки та пропозиції за результатами реалізації зазначених пілотних проектів;
 • врахувати під час розроблення проекту Державної програми реформування системи охорони здоров’я результати реалізації зазначених пілотних проектів.
Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 лютого 2010 р. № 208

Основні концептуальні напрями реформування системи охорони здоров’я

1. Створення умов для реформування системи охорони здоров’я, що передбачає:

 • розмежування первинного, вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги, визначення переліку послуг відповідно до рівня допомоги;
 • підготовку пропозицій щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України стосовно визначення особливостей фінансування закладів охорони здоров’я, що надають первинну та вторинну медичну допомогу;
 • визначення на законодавчому рівні гарантованого обсягу надання безоплатної медичної допомоги та переліку платних послуг у сфері охорони здоров’я;
 • завершення роботи із затвердження стандартів надання медичної допомоги та клінічних протоколів;
 • реалізацію пілотних проектів реформування системи охорони здоров’я.

2. Проведення структурної реорганізації галузі, що передбачає:

створення центрів первинної медико-санітарної допомоги — комунальних некомерційних підприємств як нового типу закладів охорони здоров’я;

створення для надання вторинної медичної допомоги міжрайонних та міжміських об’єднань комунальних некомерційних підприємств (госпітальних округів), до складу яких входять:

 • багатопрофільна лікарня інтенсивної допомоги;
 • заклади для проведення планового лікування;
 • заклади для реабілітаційного (відновлювального) лікування;
 • заклади для надання паліативної допомоги (хоспіси);
 • заклади для надання медико-соціальної допомоги;
 • консультативно-діагностичний центр;

реорганізацію системи надання швидкої медичної допомоги;

створення університетських клінік.

3. Визначення гарантованого обсягу медичної допомоги громадянам, що передбачає надання державними і комунальними закладами охорони здоров’я:

 • екстреної допомоги;
 • невідкладної та первинної медичної допомоги;
 • стаціонарної допомоги (у разі гострого захворювання та в невідкладних випадках);
 • невідкладної стоматологічної допомоги;
 • долікарської допомоги населенню в сільській місцевості;
 • санаторно-курортної допомоги інвалідам і хворим у спеціалізованих та дитячих закладах оздоровлення;
 • допомоги дітям, що утримуються у будинках дитини;
 • допомоги в рамках державних програм;
 • допомоги пільговим категоріям населення;
 • планової спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги за відповідним направленням сімейного лікаря згідно з укладеними договорами про закупівлю медичних послуг.

4. Надання платних медичних послуг у сфері охорони здоров’я, що передбачає надання послуг за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, а також за рахунок благодійних внесків, надходжень за договорами добровільного медичного страхування.

5. Удосконалення системи фінансування галузі охорони здоров’я, що передбачає фінансування закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу:

 • первинного рівня — шляхом спрямування бюджетних коштів з розрахунку на кожну особу, що проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 • вторинного рівня — шляхом укладення договорів між замовником і постачальником медичних послуг за принципом оплати фактично наданих послуг з урахуванням потреб населення;
 • третинного рівня — шляхом оплати вартості наданих послуг.

6. Врегулювання на законодавчому рівні питання запровадження обов’язкового державного соціального медичного страхування.

7. Покращення стану забезпечення населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення, що передбачає:

 • включення до клінічних протоколів генеричних лікарських засобів, що входять до Національного переліку лікарських засобів і виробів медичного призначення та мають доведені біоеквівалентність і терапевтичну ефективність;
 • впровадження в практику формулярної системи забезпечення закладів охорони здоров’я лікарськими засобами і виробами медичного призначення;
 • розширення переліку лікарських засобів і виробів медичного призначення, що відпускаються виключно за рецептом;
 • запровадження диференційованого відшкодування вартості лікарських засобів і виробів медичного призначення для населення;
 • забезпечення надходження в обіг високоякісних, ефективних та безпечних лікарських засобів і виробів медичного призначення;
 • удосконалення законодавства у сфері боротьби з виробництвом та розповсюдженням фальсифікованих та неякісних лікарських засобів і виробів медичного призначення;
 • створення єдиної інформаційної бази даних про лікарські засоби і вироби медичного призначення, що перебувають в обігу;
 • формування економічно обґрунтованих цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення.

8. Удосконалення системи профілактики захворювань, що включає:

 • проведення диспансерного огляду населення відповідно до державного клінічного протоколу обстеження громадян;
 • створення у містах, районах державних і комунальних підприємств — оздоровчих установ для надання послуг оздоровчого характеру за фіксованими цінами.

9. Удосконалення системи контролю за якістю надання медичної допомоги (медичних послуг), станом проведення експертизи тимчасової та стійкої втрати працездатності в закладах охорони здоров’я, якістю лікувально-діагностичного процесу, а також створення єдиного електронного реєстру листків непрацездатності (реєстру пацієнтів).

10. Удосконалення кадрової політики, що передбачає:

 • перспективне планування та своєчасну підготовку і перепідготовку лікарів загальної практики/сімейної медицини;
 • посилення соціального захисту працівників системи охорони здоров’я;
 • запровадження підготовки менеджерів з охорони здоров’я, зокрема шляхом здобуття другої вищої освіти.

11. Забезпечення розвитку державно-приватного партнерства у галузі охорони здоров’я, в тому числі шляхом реалізації інвестиційних проектів із залученням приватного капіталу та інших джерел фінансування.

12. Запровадження моніторингу стану фінансового забезпечення соціальних нормативів у сфері охорони здоров’я.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті