Наказ МОЗ України від 07.05.2015 р. № 266

12 Травня 2015 12:10 Поділитися

Документ втратив чинність на підставі наказу МОЗ України від 03.03.2016 р. № 158

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 07.05.2015 р. № 266
Про затвердження положення про експертно-технічну групу МОЗ України з питань супроводу державних закупівель у 2015 році

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та з метою удосконалення порядку проведення МОЗ України державних закупівель на виконання бюджетних програм, які передбачають централізовану закупівлю лікарських засобів, виробів медичного призначення, обладнання та інших товарів, робіт, послуг за рахунок коштів державного бюджету,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про експертно-технічну групу МОЗ України з питань супроводу державних закупівель у 2015 році, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра І. Перегінця.

Міністр
О. Квіташвілі

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 07.05.2015 р. № 266

Положення
про Експертно-технічну групу МОЗ України з питань супроводу державних закупівель у 2015 році

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1) Експертно-технічна група МОЗ України з питань супроводу державних закупівель (далі — Група) є консультативно-дорадчим органом, який створюється наказом МОЗ України з метою розгляду пропозицій щодо визначення номенклатури лікарських засобів, медичних виробів та медичної техніки, інших товарів, робіт і послуг, що закуповуватимуться на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру МОЗ України за державні кошти.

ІІ. СКЛАД ГРУПИ

1). Персональний склад Групи затверджується наказом МОЗ України.

До складу Групи входять Голова, два заступники голови, секретар та члени Групи.

Голова та секретар Групи призначаються з числа співробітників центрального апарату МОЗ України, які є державними службовцями.

Головою Групи мають бути заступник Міністра або керівник самостійного структурного підрозділу МОЗ України.

Заступниками Голови Групи мають бути представники Департаменту медичної допомоги МОЗ України та Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України.

Членами Групи є:

Представник Департаменту медичної допомоги МОЗ України;

представник Фінансово-економічного департаменту МОЗ України;

представник Управління громадського здоров‘я МОЗ України;

представник Відділу внутрішнього аудиту МОЗ України;

представник ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України»

представник ДП «Державний експертний центр МОЗ України»;

представник Державної служби України з лікарських засобів (за згодою).

Секретарем Групи має бути представник структурного підрозділу МОЗ України, який підзвітний та підпорядкований Голові Групи.

Кількісний склад Групи становить 11 (одинадцять) осіб.

У разі відсутності Голови Групи його обов’язки виконує один із заступників Голови Групи. У випадку відсутності одночасно Голови Групи та його заступників — засідання Групи не проводяться.

У разі відсутності секретаря, за рішенням Голови Групи (особи, що його заміщує) обов’язки секретаря покладаються на іншого члена Групи, про що зазначається у протоколі.

2) До складу Групи не можуть входити особи, які є працівниками та/або прямо чи опосередковано є власниками корпоративних прав юридичних осіб — претендентів на участь у процедурі державних закупівель, що провадяться МОЗ України у відповідному році.

У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у членів Групи або інших учасників засідання та неможливості через це брати участь у роботі Групи, вони письмово повідомляють про це Голову Групи або заступників.

У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у Голови Групи або його заступників та неможливості через це брати участь у роботі Групи, він письмово повідомляє про це Міністра.

Про конфлікт інтересів членів Групи, голови Групи або інших учасників засідання може заявити будь-який інший член Групи або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена Групи, голови Групи або інших учасників засідання заноситься в протокол засідання Групи».

У разі, якщо неучасть членів Групи, голови Групи або інших учасників засідання у прийнятті рішення Групою призведе до втрати правомочності Групи, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається Групою або Міністром.

У разі неподання інформації щодо існування конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо після прийняття рішення Групою, — таке рішення скасовується Головою Групи та призначається повторне засідання Групи.

Повторне рішення Групи є остаточним.»

3) Відповідно до порядку денного засідання Групи Голова Групи (або його заступник) запрошує на засідання Групи (з правом дорадчого голосу) осіб, які не є членами Групи:

головних позаштатних спеціалістів МОЗ України за профілем (за згодою);

представників державних підприємств, установ, організацій, закладів охорони здоров’я, структурних підрозділів з питань охорони здоров‘я обласних та Київської міської державних адміністрацій, НАМН України (за згодою), представників спеціалізованих організацій (за згодою) (у тлумаченні закону України № 269-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів шляхом здійснення державних закупівель із залученням міжнародних закупівельних організацій»), громадських (пацієнтських) організацій (за згодою), тощо.

Перелік спеціалістів та представників складається на першому засіданні Групи та затверджується Головою Групи (або заступником, що його заміщую).

ІІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ГРУПИ

1) Формування номенклатури лікарських засобів, медичних виробів, медичної техніки та інших товарів, робіт і послуг, що закуповуватимуться на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру МОЗ України за державні кошти у відповідному бюджетному році (далі — Номенклатура) за результатами розгляду пропозицій щодо номенклатури, опрацьованих профільними структурними підрозділами МОЗ України, головними позаштатними спеціалістами (за профілем) та наданих профільними структурними підрозділами МОЗ України.

Пропозиції до номенклатури формуються шляхом здійснення профільними структурними підрозділами, позаштатними спеціалістами (за профілем) аналізу номенклатури, що закуповувалася за державні кошти у попередньому бюджетному році.

При формуванні пропозицій до номенклатури профільні структурні підрозділи та позаштатні спеціалісти (за профілем) забезпечують виконання завдань і заходів державних цільових програм, та заходів програмного характеру.

Номенклатура має відповідати:

Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, що можуть закуповувати заклади і установи охорони здоров’я, які повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України 5 вересня 1996 № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» (зі змінами та доповненнями);

Державному реєстру медичної техніки і виробів медичного призначення;

Державному реєстру лікарських засобів України;

Державному формуляру лікарських засобів;

Реєстру задекларованих оптово-відпускних цін на лікарські засоби і медичні вироби;

протоколам та стандартам надання медичної допомоги за різними нозологіями, що ґрунтуються на доказовій базі;

доказовій базі застосування (джерелами для підтвердження доказової бази є Державний формуляр лікарських засобів, примірний формуляр ВООЗ, Британський національний формуляр);

табелям оснащення, статистичним даним, тощо;

інформації про стан забезпеченості лікувально-профілактичних закладів лікарськими засобами, медичними виробами, з урахуванням наявних залишків.

2) Орієнтовна вартість лікарських засобів, медичних виробів, медичної техніки та інших товарів, робіт і послуг, що закуповуватимуться на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру МОЗ України за державні кошти у відповідному бюджетному році визначається відповідно до найменшої ціни закупівлі минулого року та перевіряється Управлінням фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції відповідно до даних, що містяться у Реєстрі задекларованих оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення. Орієнтовна вартість не повинна перевищувати рівень задекларованих оптово-відпускних цін.

3) У разі, якщо закупівля в минулому році не проводилася, орієнтовна вартість визначається відповідно до найменшої задекларованої оптово-відпускної ціни або інших загальновідомих джерел.

4) У Номенклатурі не дозволяється посилатися на конкретні торговельні назви, окрім випадків, коли через специфіку предмета закупівлі конкуренція на ринку відсутня або обмежена. Якщо таке посилання є необхідним, до певної номенклатури додаються нормативні, технічні та інші документи, які підтверджують факт відсутності або обмеження конкуренції.

5) Група може залучатись до розгляду документів щодо процесу державних закупівель, які надходять від Антимонопольного Комітету України.

IV.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРУПИ

1) Формою роботи Групи є засідання. Розклад засідань Групи (чергових) затверджується на першому засіданні Групи у поточному календарному році. Позачергове засідання Групи скликається Головою Групи (або його заступником, що його заміщує), про що протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання такої вимоги, секретар Групи інформує членів Групи про час і місце проведення позачергового засідання.

Засідання Групи веде її Голова, а при його відсутності, один із заступників Голови Групи.

Засідання Групи є правомочним, якщо в ньому беруть учать не менш як дві третини її членів.

2) Голова та/або заступники Голови Групи:

організовують роботу Групи;

проведення засідань Групи;

визначають дату, час і місце проведення засідання Групи;

формують та оголошують порядок денний засідання;

підписують рішення Групи.

3) Секретар Групи:

інформує членів Групи про час і місце проведення засідання та забезпечує скликання групи;

веде і оформляє протокол засідання Групи, а також інші документи за дорученням Голови (заступника Голови) Групи;

забезпечує відповідно до чинного законодавства зберігання документів Групи за номенклатурою профільного структурного підрозділу на який покладено забезпечення організації надання медичної допомоги;

забезпечує оприлюднення пропозицій щодо визначення номенклатури лікарських засобів, медичних виробів та медичної техніки, інших товарів, робіт і послуг, що закуповуватимуться на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру МОЗ України за державні кошти на офіційному веб-сайті МОЗ України.

У разі відсутності секретаря, за рішенням голови Групи (заступника Голови) обов’язки секретаря покладаються на іншого члена Групи.

4) Член Групи має право:

вивчати матеріали, подані на розгляд Групи;

висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді.

5) Член Групи зобов’язаний:

забезпечити подання на засідання Групи інформації (матеріалів) відповідно до повноважень структурного підрозділу, який він представляє;

брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;

виконувати доручення голови Групи в рамках роботи Групи.

6) Рішення Групи вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більш як половина від затвердженого складу членів Групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Групи.

У разі відмови члена Групи від підпису, про це зазначається у протоколі із зазначенням причини відмови. Член Групи письмово викладає свою окрему думку з обґрунтуванням об’єктивних причин відмови. Окрема думка члена Групи є невід’ємною частиною протоколу засідання Групи.

7) Рішення Групи оформлюється протоколом, який підписує Голова, секретар та всі присутні на засіданні члени Групи.

8) Попереднє рішення Групи щодо наданих пропозицій щодо визначення номенклатури лікарських засобів, медичних виробів та медичної техніки, інших товарів, робіт і послуг, що закуповуватимуться на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру МОЗ України за державні кошти оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОЗ України протягом 5 робочих днів. У разі надходження пропозицій щодо оприлюдненого рішення Групи, пропозиції додатково опрацьовуються на засіданні Групи та у разі необхідності приймаються відповідні рішення.

9) Остаточне рішення Групи щодо наданих пропозицій стосовно визначення номенклатури лікарських засобів, медичних виробів та медичної техніки, інших товарів, робіт і послуг, що закуповуватимуться на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру МОЗ України за державні кошти подається відповідальному структурному підрозділу для підготовки відповідного проекту наказу МОЗ України Про затвердження відповідної номенклатури на 2015 рік.

10) Наказ МОЗ України про затвердження відповідної номенклатури на 2015 рік є підставою для збору заявок щодо закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та медичної техніки, інших товарів, робіт і послуг у 2015 році за державні кошти.

Заступник Міністра
Ігор Перегінець
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті