Наказ МОЗ України від 03.03.2016 р. № 158

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 03.03.2016 р. № 158
Про затвердження положення про Експертно-технічну групу МОЗ України з питань супроводу закупівель лікарських засобів та медичних виробів у 2016 році та складу Експертно-технічної групи МОЗ України з питань супроводу закупівель лікарських засобів та медичних виробів у 2016 році

Відповідно до підпункту 3 пункту 6 та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, та керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2015 року № 1396-р «Про закупівлю лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних з цим послуг із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі», з метою удосконалення порядку проведення закупівель лікарських засобів та медичних виробів на виконання державних цільових програм та заходів програмного характеру за рахунок коштів Державного бюджету України на 2016 рік

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Положення про Експертно-технічну групу МОЗ України з питань супроводу закупівель лікарських засобів та медичних виробів у 2016 році, щододається.

2) Склад Експертно-технічної групи МОЗ України з питань супроводу закупівель лікарських засобів та медичних виробів у 2016 році, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

1) наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07 травня 2015 року № 266 «Про затвердження положення про експертно-технічну групу МОЗ України з питань супроводу державних закупівель у 2015 році»;

2) наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07 травня 2015 року № 267 «Про затвердження складу експертно-технічної групи МОЗ України з питань супроводу державних закупівель у 2015 році».

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шафранського В. В.

Міністр
О. Квіташвілі

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

03.03.2016 № 158

Положення
про Експертно-технічну групу МОЗ України з питань супроводу закупівель лікарських засобів та медичних виробів у 2016 році

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1) Експертно-технічна група МОЗ України з питань супроводу закупівель лікарських засобів та медичних виробів у 2016 році (далі — Група) є консультативно-дорадчим органом, який створюється з метою розгляду пропозицій щодо визначення номенклатури лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуватимуться на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру за державні кошти у 2016 році.

II. СКЛАД ГРУПИ

1) Склад Групи затверджується наказом МОЗ України.

До складу Групи входять Голова, три заступники Голови, секретар та члени Групи.

Голова та секретар Групи призначаються з числа співробітників центрального апарату МОЗ України.

Головою Групи мають бути заступник Міністра або керівник самостійного структурного підрозділу МОЗ України.

Заступниками Голови Групи мають бути представники Медичного департаменту МОЗ України, Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України та Департаменту громадського здоров’я МОЗ України.

Членами Групи є:

представник Медичного департаменту МОЗ України;

представник Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;

представник Департаменту громадського здоров’я МОЗ України;

представник Управління аудиту та аналітики МОЗ України;

представник Відділу внутрішньої безпеки, оцінки та усунення корупційних ризиків МОЗ України;

представник ДП «Державний експертний центр МОЗ України»;

представник Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;

Секретарем Групи має бути представник структурного підрозділу МОЗ України, який підзвітний та підпорядкований Голові Групи.

У разі відсутності Голови Групи його обов’язки виконує один із заступників Голови Групи. У випадку відсутності одночасно Голови Групи та його заступників — засідання Групи не проводяться.

У разі відсутності секретаря за рішенням Голови Групи (особи, що його заміщує) обов’язки секретаря покладаються на іншого члена Групи, про що зазначається у протоколі.

2) До складу Групи не можуть входити особи, які є працівниками та/або прямо чи опосередковано є власниками корпоративних прав юридичних осіб — претендентів на участь у процедурі закупівель у відповідному році.

У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у членів Групи або інших учасників засідання та неможливості через це брати участь у роботі Групи вони письмово повідомляють про це Голову Групи або заступників.

У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у Голови Групи або його заступників та неможливості через це брати участь у роботі Групи він письмово повідомляє про це Міністра.

Про конфлікт інтересів членів Групи, Голови Групи або інших учасників засідання може заявити будь-який інший член Групи або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена Групи, Голови Групи або інших учасників засідання заноситься в протокол засідання Групи.

У разі неподання інформації щодо існування конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо після прийняття рішення Групою, — таке рішення скасовується Головою Групи та призначається повторне засідання Групи.

Повторне рішення Групи є остаточним.

3) Відповідно до порядку денного засідання Групи Голова Групи (або його заступник) запрошує на засідання Групи (з правом дорадчого голосу) осіб, які не є членами Групи:

головних позаштатних спеціалістів МОЗ України за профілем (за згодою);

представників державних підприємств, установ, організацій, закладів охорони здоров’я, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій, НАМН України (за згодою), представників спеціалізованих організацій (у тлумаченні пункту 13-1 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель») (за згодою), громадських (пацієнтських) організацій (за згодою), тощо.

Перелік спеціалістів та представників складається на першому засіданні Групи та затверджується Головою Групи (або заступником, що його заміщують).

III. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ГРУПИ

1) При формуванні номенклатури лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуватимуться на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру за державні кошти у 2016 році (далі — Номенклатура), можуть використовуватися пропозиції щодо номенклатури, опрацьованої (за дорученням Голови Групи), профільними структурними підрозділами МОЗ України та головними позаштатними спеціалістами МОЗ України (за профілем). У разі виробничої необхідності, проекти пропозицій до Номенклатури можуть бути розроблені робочими групами МОЗ України, склад яких затверджується наказом МОЗ України, з метою їх подальшого розгляду на засіданні Групи.

Під час формування номенклатури може використовуватись аналіз номенклатури лікарських засобів та медичних виробів, що закуповувалися за державні кошти у попередньому бюджетному році, здійснений, профільними структурними підрозділами, позаштатними спеціалістами (за профілем).

При формуванні пропозицій до номенклатури профільні структурні підрозділи та позаштатні спеціалісти (за профілем) мають забезпечити виконання завдань і заходів державних цільових програм та заходів програмного характеру.

При формуванні Номенклатури Група використовує:

Перелік лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, що можуть закуповувати заклади і установи охорони здоров’я, які повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України 5 вересня 1996 № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» (зі змінами та доповненнями);

Державний реєстр медичної техніки і виробів медичного призначення;

Державний реєстр лікарських засобів України;

Державний формуляр лікарських засобів;

Реєстр задекларованих оптово-відпускних цін на лікарські засоби і медичні вироби;

протоколи та стандарти надання медичної допомоги за різними нозологіями, що ґрунтуються на доказовій базі;

доказову базу застосування (джерелами для підтвердження доказової бази є Державний формуляр лікарських засобів, примірний формуляр ВООЗ, Британський національний формуляр);

табелі оснащення, статистичні дані, тощо;

інформацію про стан забезпеченості лікувально-профілактичних закладів лікарськими засобами, медичними виробами, з урахуванням наявних залишків.

2) Орієнтовна вартість лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуватимуться на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру за державні кошти у 2016 році, може бути визначена з урахуванням найменшої ціни закупівлі минулого року.

3) У разі, якщо закупівля в минулому році не проводилася, орієнтовна вартість може бути визначена відповідно до задекларованої оптово-відпускної ціни або інших загальновідомих та доступних джерел.

4) У Номенклатурі не рекомендується посилатися на конкретні торговельні назви, окрім випадків, коли через специфіку предмета закупівлі конкуренція на ринку відсутня або обмежена. Якщо таке посилання є необхідним, до певної номенклатури додаються нормативні, технічні та інші документи, які підтверджують факт відсутності або обмеження конкуренції.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРУПИ

1) Формою роботи Групи є засідання. Розклад засідань Групи (чергових) затверджується на першому засіданні Групи у поточному календарному році. Позачергове засідання Групи скликається Головою Групи (або його заступником, що його заміщує), про що протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання такої вимоги, секретар Групи інформує членів Групи про час і місце проведення позачергового засідання.

Засідання Групи веде її Голова, а в разі його відсутності один із заступників Голови Групи.

Засідання Групи є правомочним, якщо в ньому беруть учать не менш як дві третини її членів.

2) Голова та/або заступники Голови Групи:

організовують роботу Групи;

проведення засідань Групи;

визначають дату, час і місце проведення засідання Групи;

формують та оголошують порядок денний засідання;

підписують рішення Групи.

3) Секретар Групи:

інформує членів Групи про час і місце проведення засідання та забезпечує скликання групи;

веде і оформляє протокол засідання Групи, а також інші документи за дорученням Голови (заступника Голови) Групи;

забезпечує відповідно до чинного законодавства зберігання документів Групи за номенклатурою профільного структурного підрозділу на який покладено забезпечення організації надання медичної допомоги;

забезпечує оприлюднення пропозицій щодо визначення номенклатури лікарських засобів, медичних виробів, обладнання та інших товарів, робіт і послуг, що закуповуватимуться на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру за державні кошти на офіційному веб-сайті МОЗ України.

У разі відсутності секретаря, за рішенням голови Групи (заступника Голови) обов’язки секретаря покладаються на іншого члена Групи.

4) Член Групи має право:

вивчати матеріали, подані на розгляд Групи;

висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді.

5) Член Групи зобов’язаний:

забезпечити подання на засідання Групи інформації (матеріалів) відповідно до повноважень структурного підрозділу, який він представляє;

брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування; виконувати доручення голови Групи в рамках роботи Групи.

6) Рішення Групи вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більш як половина від присутніх на засіданні членів Групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Групи.

У разі відмови члена Групи від підпису про це зазначається у протоколі із зазначенням причини відмови. Член Групи письмово викладає свою окрему думку з обґрунтуванням об’єктивних причин відмови. Окрема думка члена Групи є невід’ємною частиною протоколу засідання Групи.

7) Рішення Групи оформлюється протоколом, який підписує Голова, секретар та всі присутні на засіданні члени Групи.

Копія протоколу Групи направляється до Департаменту фінансово- ресурсного забезпечення МОЗ України для подальшого використання орієнтовної вартості при зборі заявок структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій та закладів охорони здоров’я, підпорядкованих МОЗ України.

8) Попереднє рішення Групи щодо наданих пропозицій щодо визначення номенклатури лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуватимуться на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру за державні кошти у 2016 році, оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОЗ України протягом 5 робочих днів. У разі надходження пропозицій щодо оприлюдненого рішення Групи пропозиції додатково опрацьовуються на засіданні Групи та у разі необхідності приймаються відповідні рішення.

9) Остаточне рішення Групи щодо наданих пропозицій стосовно визначення номенклатури лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуватимуться на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру за державні кошти у 2016 році, подається Медичному департаменту МОЗ України для підготовки відповідного проекту наказу МОЗ України про затвердження відповідної номенклатури на 2016 рік.

10) Наказ МОЗ України про затвердження відповідної номенклатури на 2016 рік є підставою для збору Департаментом фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України заявок щодо закупівлі лікарських засобів та медичних виробів у 2016 році за державні кошти.

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

03.03.2016 № 158

Склад
Експертно-технічної групи МОЗ України з питань супроводу закупівель лікарських засобів та медичних виробів у 2016 році

Голова Експертно-технічної групи:
Шафранський Віктор Вікторович Заступник Міністра охорони здоров’я України
Заступники Голови Експертно-технічної групи:
Кравченко Василь Віталійович Директор Медичного департаменту МОЗ України
Осташко Світлана Іванівна Директор Департаменту громадського здоров’я МОЗ України
Лясковський Тарас Михайлович В.о. начальника Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України
Члени Експертно-технічної групи:
Якубівський Володимир Леонідович Директор Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України
Мельниченко Людмила Анатоліївна Начальник Управління аудиту та аналітики МОЗ України
Левченко Олена Миколаївна В.о. начальника Відділу внутрішньої безпеки, оцінки та усунення корупційних ризиків МОЗ України
Думенко Тетяна Михайлівна Директор Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи ДП «Державний експертний центр МОЗ України»
Листовнича Вікторія Вікторівна Головний спеціаліст Управління контролю якості та безпеки медичних виробів Державної служби України з лікарських засобів
Осадчий Ігор Михайлович Начальник Відділу забезпечення державних закупівель Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України
Секретар Експертно-технічної групи:
Боднарук Наталія Миколаївна В.о. начальника Управління медичної допомоги матерям і дітям Медичного департаменту МОЗ України

 

Заступник Міністра
В. Шафранський
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті