Витяг із Закону України від 12.02.2015 р. № 191-VIII

16 Січня 2016 10:26 Поділитися

ЗАКОН УКРАЇНИ

від 12.02.2015 р. № 191-VIII

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)

ВИТЯГ

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

30. У Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 1:

абзац третій викласти в такій редакції:

«дозвільні органи – суб’єкти надання адміністративних послуг, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру»;

абзаци п’ятий, шостий, одинадцятий і тринадцятий виключити;

в абзаці чотирнадцятому слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України»;

доповнити абзацом шістнадцятим такого змісту:

«Терміни «адміністратор», «центр надання адміністративних послуг» та «суб’єкт надання адміністративної послуги» у цьому Законі вживаються у значенні, визначеному в Законі України »Про адміністративні послуги»;

2) у статті 4:

частину другу виключити;

абзаци другий – п’ятий частини третьої виключити;

частину четверту виключити;

3) у статті 41:

у частині першій:

в абзаці першому слова «(регіональними, місцевими)» виключити;

в абзаці другому слова «за погодженням з територіальними (місцевими) органами центральних органів виконавчої влади, що здійснюють регулювання у відповідній сфері, та територіальними органами уповноваженого органу» виключити;

частину другу викласти в такій редакції:

«2. Плата за видачу (переоформлення, видачу дубліката) документів дозвільного характеру (адміністративний збір) визначається відповідно до Закону України »Про адміністративні послуги»;

абзац десятий частини восьмої виключити;

у частині дев’ятій:

в абзаці дев’ятому слова «а місцевий дозвільний орган – державному адміністратору» замінити словами «або адміністратору, якщо видача дубліката документа дозвільного характеру здійснюється через центр надання адміністративних послуг»;

абзац одинадцятий виключити;

у першому реченні абзацу першого частини десятої слова «регіональний та/або місцевий» виключити;

частину дванадцяту виключити;

після частини тринадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

«14. Прийняття від суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру здійснюється адміністратором у центрі надання адміністративних послуг.

Кабінет Міністрів України має право визначити адміністративні послуги, які за вибором суб’єкта господарювання можуть отримуватися у центрі надання адміністративних послуг, дозвільному органі.

Заява про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру, що оформляється дозвільними органами, або декларація подається суб’єктом господарювання в паперовій формі – особисто, через уповноважену ним особу, надсилається поштою або у випадках, передбачених законом, – в електронній формі за допомогою засобів телекомунікацій (електронною поштою або через Єдиний державний портал адміністративних послуг).

Вимоги до змісту заяви визначаються Кабінетом Міністрів України.

Законом можуть бути встановлені інші вимоги до заяви».

У зв’язку з цим частину чотирнадцяту вважати частиною п’ятнадцятою;

4) статтю 5 виключити;

5) у статті 6:

частину другу викласти в такій редакції:

«2. Реєстр ведуть дозвільні органи»;

абзаци другий – четвертий частини третьої, частини четверту та п’яту виключити;

частину шосту доповнити словами «за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики економічного і соціального розвитку»;

6) статтю 7 виключити;

7) в абзаці другому частини другої статті 8 слова «Регіональні та місцеві» виключити;

8) у статті 9:

абзац другий виключити;

в абзаці четвертому слова «та державних адміністраторів» виключити;

абзац шостий виключити;

9) у статті 91:

частину першу викласти в такій редакції:

«1. Державний контроль за додержанням дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, встановленого порядку їх видачі здійснюється уповноваженим органом шляхом проведення планових та позапланових перевірок у встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, порядку»;

у частині другій:

абзаци перший і другий викласти в такій редакції:

«2. Планові перевірки проводяться згідно з річним планом, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку.

Планові перевірки дозвільного органу (його посадової особи) щодо додержання порядку видачі кожного окремого документа дозвільного характеру (його виду) проводяться не частіше одного разу на рік»;

в абзаці третьому слова «державним адміністратором та» і «(у тому числі через дозвільні центри)» виключити;

в абзаці сьомому слова «Президента України, Кабінету Міністрів України» замінити словами «Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку»;

в абзацах восьмому та дев’ятому слова «державним адміністратором» виключити;

абзац десятий виключити;

частину третю викласти в такій редакції:

«3. Керівник дозвільного органу (його посадова особа) під час проведення перевірки зобов’язаний забезпечити надання документів, що стосуються предмета перевірки, а також на усну або письмову вимогу осіб, які проводять перевірку, забезпечувати копіювання документів, надавати письмові пояснення з питань, що виникають під час проведення перевірки»;

у частині четвертій:

в абзаці третьому слова «державного адміністратора та дозвільного центру» виключити;

в абзаці сьомому слова «державним адміністратором та» виключити;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«Один примірник акта перевірки видається керівникові дозвільного органу (його посадовій особі), другий примірник зберігається уповноваженим органом»;

10) у статті 10:

частину першу викласти в такій редакції:

«1. Керівники дозвільних органів, посадові особи цих органів, які відповідно до законодавства мають повноваження приймати рішення з питань видачі документів дозвільного характеру, несуть відповідальність за порушення вимог законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності у порядку, встановленому законом»;

у частині другій слово «державних» виключити;

11) пункт 21 статті 11 виключити;

12) у тексті Закону слова «державний адміністратор» в усіх відмінках і числах замінити словом «адміністратор» у відповідному відмінку та числі.

35. Пункт 56 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532 із наступними змінами), виключити.

Президент України П. Порошенко

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті