Наказ МОЗ України від 24.03.2016 р. № 238

04 Квітня 2016 12:29 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 24.03.2016 р. № 238
Про затвердження Положення про робочу групу МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються у 2016 році та складу робочих груп МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються у 2016 році

Відповідно до підпункту 3 пункту 6 та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, пункту 1 розділу ІІІ Положення про Експертно-технічну групу МОЗ України з питань супроводу закупівель лікарських засобів та медичних виробів у 2016 році, затвердженого наказом МОЗ України від 03 березня 2016 року № 158, та враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2015 року № 1396-р «Про закупівлю лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних з цим послуг із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі», та з метою підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються на виконання державних цільових програм та заходів програмного характеру за рахунок коштів Державного бюджету України на 2016 рік

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Положення про робочу групу МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються у 2016 році, що додається.

2) Склад робочих груп МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються у 2016 році, що додаються.

3) Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів та медичних виробів для програм замісної підтримувальної терапії, що закуповуються у 2016 році (відповідно до розрахунків бюджетного запиту до проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”), що додається.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шафранського В. В.

Міністр
О. Квіташвілі

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Положення про робочу групу МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються у 2016 році

1. Загальні положення

1. Робоча група МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються у 2016 році (далі — Робоча група) створюється наказом МОЗ України з метою підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються у 2016 році на виконання державних цільових програм та заходів програмного характеру за рахунок коштів Державного бюджету України на 2016 рік (далі — пропозиції до номенклатури).

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, а також цим Положенням.

2. Склад Робочої групи

1. До складу Робочої групи входять голова, заступник голови, секретар та члени Робочої групи.

Головою Робочої групи має бути представник Медичного департаменту МОЗ України, Департаменту громадського здоров’я МОЗ України чи ДУ «Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України» за напрямком, відповідно до розподілу державних програм.

Заступником Голови Робочої групи має бути представник Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;

Членами Робочої групи мають бути:

головні позаштатні спеціалісти МОЗ України за профілем;

представник Медичного департаменту МОЗ України;

представник Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;

представник Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції;

представники установ, організацій, закладів охорони здоров’я, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій, НАМН України, громадських (пацієнтських) організацій (за згодою).

Секретар Робочої групи визначається із числа членів Робочої групи.

У разі відсутності голови Робочої групи його обов’язки виконує заступник голови Робочої групи. У випадку відсутності одночасно голови Робочої групи та його заступника засідання Робочої групи не проводяться.

У разі відсутності секретаря, за рішенням голови Робочої групи (заступника голови) обов’язки секретаря покладаються на іншого члена Робочої групи.

У засіданнях Робочої групи беруть участь лише члени Робочої групи.

Персональний склад Робочої групи затверджується наказом МОЗ України.

2. До складу Робочої групи не можуть входити особи, які є працівниками та/або прямо чи опосередковано є власниками корпоративних прав юридичних осіб — претендентів на участь у процедурі закупівель у відповідному році.

У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у членів Робочої групи та неможливості через це брати участь у роботі Робочої групи вони письмово повідомляють про це Голову Робочої групи або заступника голови Робочої групи.

У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у Голови Робочої групи або його заступника та неможливості через це брати участь у роботі Робочої групи він письмово повідомляє про це заступника Міністра, який є головою Експертно-технічної групи МОЗ України.

Про конфлікт інтересів членів Робочої групи, Голови (заступника голови) Робочї групи, може заявити будь-який інший член Робочої групи. Заява про конфлікт інтересів члена Робочої групи, Голови (заступника голови) Робочої групи заноситься в протокол засідання Робочої групи.

У разі неподання інформації щодо існування конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо після прийняття рішення Робочою групою, — таке рішення скасовується Головою Робочої групи та призначається повторне засідання Робочої групи. Повторне рішення Робочої групи є остаточним.

3. Підготовка пропозицій до номенклатури лікарських засобів та медичних виробів

1. Під час формування пропозицій до номенклатури можуть використовуватись номенклатури лікарських засобів та медичних виробів, що закуповувалися за державні кошти у попередньому бюджетному році, здійснений профільними структурними підрозділами МОЗ України та/чи позаштатними спеціалістами МОЗ України (за профілем).

При формуванні пропозицій до номенклатури профільні структурні підрозділи та/чи позаштатні спеціалісти МОЗ України (за профілем) мають забезпечити виконання завдань і заходів державних цільових програм та заходів програмного характеру.

2. При формуванні пропозицій до номенклатури Робоча група використовує:

Перелік лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, що можуть закуповувати заклади і установи охорони здоров’я, які повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України 5 вересня 1996 № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» (зі змінами та доповненнями);

Державний реєстр медичної техніки і виробів медичного призначення;

Державний реєстр лікарських засобів України;

Державний формуляр лікарських засобів;

Реєстр задекларованих оптово-відпускних цін на лікарські засоби і медичні вироби;

протоколи та стандарти надання медичної допомоги за різними нозологіями, що ґрунтуються на доказовій базі;

доказову базу застосування (джерелами для підтвердження доказової бази є Державний формуляр лікарських засобів, примірний формуляр ВООЗ, Британський національний формуляр);

табелі оснащення, статистичні дані, тощо;

інформацію про стан забезпеченості лікувально-профілактичних закладів лікарськими засобами, медичними виробами, з урахуванням наявних залишків.

3. Орієнтовна вартість лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуватимуться на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру за державні кошти у 2016 році, може бути визначена з урахуванням найменшої ціни закупівлі минулого року, які не перевищують рівень задекларованих цін, або, якщо закупівля в минулому році не проводилася, орієнтовна вартість може бути визначена відповідно до задекларованої оптово-відпускної ціни або інших загальновідомих та доступних джерел.

4. У пропозиціях до номенклатури не допускаються посилання на конкретні торговельні назви, окрім випадків, коли через специфіку предмета закупівлі конкуренція на ринку відсутня або обмежена. Якщо таке посилання є необхідним, до певної номенклатури додаються нормативні, технічні та інші документи, які підтверджують факт відсутності або обмеження конкуренції.

4. Організація роботи Робочої групи, права та обов’язки її членів

1. Головними принципами у діяльності Робочої групи є об’єктивне та неупереджене врахування потреб закладів охорони здоров’я у лікарських засобах та медичних виробах, що закуповуватимуться на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру у 2016 році.

2. Формою роботи Робочої групи є засідання. Розклад засідань Робочої групи затверджується на першому засіданні Робочої групи.

Засідання Робочої групи веде Голова Робочої групи або заступник голови Робочої групи.

Рішення Робочої групи вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більш як половина від присутніх на засіданні членів Робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Робочої групи.

3. Рішення Робочої групи оформляються протоколами, які підписує голова та всі присутні на засіданні члени Робочої групи.

4. Голова Робочої групи:

організовує роботу Робочої групи;

забезпечує проведення засідань Робочої групи;

визначає дату, час і місце проведення засідання Робочої групи;

оголошує порядок денний засідання;

підписує рішення Робочої групи із пропозиціями до номенклатури лікарських засобів чи медичних виробів (по формі згідно з Додатком до цього Положення).

подає рішення Робочої групи із пропозиціями до номенклатури лікарських засобів чи медичних виробів (по формі згідно з Додатком до цього Положення), та копію Протоколу Робочої групи до Експертно-технічної групи МОЗ України з питань супроводу закупівель лікарських засобів та медичних виробів у 2016 році (далі — Група) під час розгляду відповідної номенклатури лікарських засобів та медичних виробів на засіданні Групи.

5. Секретар Робочої групи:

інформує членів Робочої групи про час і місце проведення засідання;

веде і оформляє протокол засідання Робочої групи, а також інші документи за дорученням Голови Робочої групи;

забезпечує відповідно до законодавства зберігання документів Робочої групи.

6. Член Робочої групи має право:

вивчати матеріали, подані на розгляд Робочої групи;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді.

7. Член Робочої групи зобов’язаний:

забезпечити подання на засідання Робочої групи інформації (матеріалів) відповідно до повноважень структурного підрозділу, який він представляє;

надати заяву про відсутність конфлікту інтересів у зв’язку із участю в робочій групі.

брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування; виконувати доручення голови Робочої групи в рамках роботи Робочої групи;

підписувати рішення Робочої групи.

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури витратних матеріалів для діагностування цукрового діабету

Голова робочої групи:
Комаров Михайло Петрович начальник відділу координації та забезпечення медичної допомоги під час антитерористичних операцій, надзвичайного і воєнного стану управління надзвичайної медицини Медичного департаменту МОЗ України
Члени робочої групи:
Маньковський Борис Микитович головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Ендокринологія», завідувач кафедри діабетології НМАПО ім. П.Л. Шупика;
Зелінська Наталія Борисівна головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча ендокринологія»;
Грабар Світлана Леонідівна головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації зі спеціальності «Ендокринологія» (за згодою);
Лантух Лілія Олексіївна головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) зі спеціальності «Дитяча ендокринологія» (за згодою);
Гуцал Наталія Володимирівна головний спеціаліст відділу державної реєстрації лікарських та імунобіологічних засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;
Власенко Наталія Григорівна голова Київського благодійного фонду «Діабетик» (за згодою);
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Квартич Ірина Миколаївна Начальник відділу фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;
Петренко Людмила Іванівна Президент Міжнародної діабетичної асоціації України (за згодою);
Секретар робочої групи:
Алексійчук Людмила Валеріївна головний спеціаліст відділу координації та забезпечення медичної допомоги під час антитерористичних операцій, надзвичайного і воєнного стану управління надзвичайної медицини Медичного департаменту МОЗ України.

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури ендопротезів та інших імплантатів

Голова робочої групи:
Комаров Михайло Петрович начальник відділу координації та забезпечення медичної допомоги під час антитерористичних операцій, надзвичайного і воєнного стану управління надзвичайної медицини Медичного департаменту МОЗ України
Члени робочої групи:
Страфун Сергій Семенович головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «ортопедія і травматологія», заступник директора ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», професор, д.м.н. (за згодою);
Климнюк Григорій Іванович головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча онкологія», керівник відділу дитячої онкології Національного інституту раку
Левицький Анатолій Феодосійович головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча ортопедія і травматологія», професор кафедри дитячої хірургії та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України;
Павлюк Валентина Олександрівна головний спеціаліст відділу фінансово- економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Гриценко Олександр Володимирович головний спеціаліст сектору формування державної політики у сфері якості лікарських засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;
Тарканій Володимир Петрович ВГО «Сила Країни» (за згодою);
Клименко Анатолій Анатолієвич ВГО «Сила Країни» (за згодою);
Горобець Роман Миколайович Голова ГО «Спілка рядових медпрацівників», лікар ортопед-травматолог КМКЛ № 7 (за згодою);
Секретар робочої групи:
Алексійчук Людмила Валеріївна головний спеціаліст відділу координації та забезпечення медичної допомоги під час антитерористичних операцій, надзвичайного і воєнного стану управління надзвичайної медицини Медичного департаменту МОЗ України

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів, виробів медичного призначення для лікування хворих дорослого віку
на вірусні гепатити

Голова робочої групи:
Комаров Михайло Петрович начальник відділу координації та забезпечення медичної допомоги під час антитерористичних операцій, надзвичайного і воєнного стану управління надзвичайної медицини Медичного департаменту МОЗ України;
Члени робочої групи:
Голубовська Ольга Анатоліївна головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Інфекційні хвороби», завідувач кафедри інфекційних хвороб НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України, доктор медичних наук, професор;
Єгорова Тетяна Андріївна головний позаштатний спеціаліст за напрямом «Інфекційні захворювання» Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (за згодою);
Шкурба Андрій Вікторович професор кафедри інфекційних хвороб НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України; Коваль Дмитро Михайлович директор ГО «Зупинимо гепатит» (за згодою);
Гуцал Наталія Володимирівна головний спеціаліст відділу державної реєстрації лікарських та імунобіологічних засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Пархоменко Марина Олександрівна головний спеціаліст відділу фінансово- економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;
Заіка Богдан Валерійович Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» (за згодою);
Стефанишина Ольга Анатоліївна Благодійний фонд «Пацієнти України» (за згодою);
Бойко Інна Валеріївна Благодійний фонд «Пацієнти України» (за згодою);
Секретар робочої групи:
Алексійчук Людмила Валеріївна головний спеціаліст відділу координації та забезпечення медичної допомоги під час антитерористичних операцій, надзвичайного і воєнного стану управління надзвичайної медицини Медичного департаменту МОЗ України.

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури медикаментів, виробів медичного призначення для надання медичної допомоги хворим, які потребують пересадки органів чи інших анатомічних матеріалів або перенесли трансплантацію

Голова робочої групи:
Комаров Михайло Петрович начальник відділу координації та забезпечення медичної допомоги під час антитерористичних операцій, надзвичайного і воєнного стану управління надзвичайної медицини Медичного департаменту МОЗ України.
Члени робочої групи:
Никоненко Олександр Семенович головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Трансплантологія», ректор Запорізької академії післядипломної освіти;
Костенко Андрій Анатолійович заступник головного лікаря з трансплантології ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України (за згодою);
Ярко Людмила Володимирівна головний спеціаліст відділу державної реєстрації лікарських та імунобіологічних засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;
Паляниця Сергій Семенович заступник директора Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України;
Пархоменко Марина Олександрівна головний спеціаліст відділу фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Липська Наталія Сергіївна Благодійний фонд «Крила надії» (за згодою);
Ольховик Тетяна Леонідівна Голова громадської організації «Нефро-Надія» (за згодою);
Александрова Оксана Володимирівна Голова правління «Асоціація хворих на легененву гіпертензію» (за згодою);
Косяченко Костянтин Леонідович Президент громадськоїа спілки «Українське агентство з оцінки технологій охорони здоров’я» (за згодою);
Секретар робочої групи:
Демський Віталій Васильович головний спеціаліст відділу координації та забезпечення медичної допомоги під час антитерористичних операцій, надзвичайного і воєнного стану управління надзвичайної медицини Медичного департаменту МОЗ України

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури медикаментів, виробів медичного призначення та витратних матеріалів для лікування хворих
нефрологічного профілю

Голова робочої групи:
Комаров Михайло Петрович начальник відділу координації та забезпечення медичної допомоги під час антитерористичних операцій, надзвичайного і воєнного стану управління надзвичайної медицини Медичного департаменту МОЗ України.
Члени робочої групи:
Колесник Микола Олексійович головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Нефрологія» МОЗ України, директор ДУ «Інститут нефрології» НАМН України;
Красюк Едуард Костянтинович директор Київського міського науково-практичного центру нефрології та гемодіалізу (за згодою);
Ярко Людмила Володимирівна головний спеціаліст відділу державної реєстрації лікарських та імунобіологічних засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;
Білик Світлана Давидівна завідуюча центру нефрології та діалізу Київської обласної клінічної лікарні (за згодою);
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Ольховик Тетяна Леонідівна Голова громадської організації «Нефро-Надія» (за згодою);
Павлюк Валентина Олександрівна головний спеціаліст відділу фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;
Секретар робочої групи:
Паньків Оксана Станіславівна головний спеціаліст відділу координації та забезпечення медичної допомоги під час антитерористичних операцій, надзвичайного і воєнного стану управління надзвичайної медицини Медичного департаменту МОЗ України.

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури цифрових мамографів та ультразвукових діагностичних приладів вітчизняних виробництва

Голова робочої групи:
Мишковська Антоніна Андріївна завідувач сектору техногенних катастроф управління надзвичайної медицини Медичного департаменту МОЗ України.
Члени робочої групи:
Динник Олег Борисович Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Ультразвукова діагностика» президент Асоціації спеціалістів з ультразвукової діагностики, заступник головного лікаря Центру телемедицини МОЗ України;
Федусенко Олександр Анатолійович доцент кафедри променевої діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;
Ярко Людмила Володимирівна головний спеціаліст відділу державної реєстрації лікарських та імунобіологічних засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;
Ялинська Тетяна Анатоліївна головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за специальностями «Радіологія», «Рентгенологія»; завідувач відділенням променевої діагностики Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України;
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Крахмальова Анна Сергіївна лікар-рентгенолог відділу променевої діагностики Національного інституту раку;
Квартич Ірина Миколаївна начальник відділу фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;
Секретар робочої групи:
Перекопайко Микола Васильович головний спеціаліст сектору техногенних катастроф управління надзвичайної медицини Медичного департаменту МОЗ України.

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури медикаментів для громадян, які страждають на хворобу Гоше та мукополісахаридоз

Голова робочої групи:
Терещенко Лариса Степанівна начальник відділу організації медичної допомоги дітям Управління материнства, дитинства Медичного департаменту МОЗ України.
Члени робочої групи:
Горовенко Наталія Григорівна завідувач кафедри медичної та лабораторної генетики НМАПО ім. П.Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Генетика медична»;
Ольхович Наталія Вікторівна завідувач лабораторії медичної генетики НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Генетика лабораторна»;
Пічкур Наталія Олександрівна завідувач Центру орфанних захворювань НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України;
Гриценко Олександр Володимирович головний спеціаліст сектору формування державної політики у сфері якості лікарських засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції;
Кулеша Тетяна Григорівна голова Всеукраїнської громадської організації «Об’єднання інвалідів — хворих на мукополісахаридоз», Голова Ради ГС «Орфанні захворювання України» (за згодою);
Носовська Наталя Сергіївна головний спеціаліст відділу фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення;
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Секретар робочої групи:
Волосовець Ірина Петрівна головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги дітям Управління материнства та дитинства Медичного департаменту МОЗ України

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій номенклатури тест-систем (реактивів) для скринінгу новонароджених на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз

Голова робочої групи:
Терещенко Лариса Степанівна начальник відділу організації медичної допомоги дітям Управління материнства та дитинства Медичного департаменту МОЗ України
Члени робочої групи:
Ольхович Наталія Вікторівна завідувач лабораторії медичної генетики НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Генетика лабораторна»;
Горовенко Наталія Григорівна завідувач кафедри медичної та лабораторної генетики НМАПО ім. П.Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Генетика медична»;
Тимощук Наталія Леонідівна голова правління БО «Об’єднання батьків дітей, хворих фенілкетонурією «Покоління» (за згодою);
Гриценко Олександр Володимирович головний спеціаліст сектору формування державної політики у сфері якості лікарських засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;
Пасхальна Оксана Олегівна голова Громадської організації «Українська організація батьків дітей-інвалідів хворих на фенілкетонурію» (за згодою);
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Андрушко Татяна Федорівна головний спеціаліст відділу фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;
Секретар робочої групи:
Волосовець Ірина Петрівна головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги дітям Управління материнства та дитинства Медичного департаменту МОЗ України

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури продуктів лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію

Голова робочої групи:
Терещенко Лариса Степанівна начальник відділу організації медичної допомоги дітям Управління материнства та дитинства Медичного департаменту МОЗ України
Члени робочої групи:
Горовенко Наталія Григорівна завідувач кафедри медичної та лабораторної генетики НМАПО ім. П. Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Генетика медична»;
Гриценко Олександр Володимирович головний спеціаліст сектору формування державної політики у сфері якості лікарських засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;
Якимович Світлана Анатоліївна завідуюча консультативною поліклінікою Київської міської дитячої клінічної лікарні № 1 (за згодою);
Шкурко Тетяна Олександрівна лікар-дієтолог Центру орфанних захворювань НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України;
Пасхальна Оксана Олегівна голова Громадської організації «Українська організація батьків дітей-інвалідів хворих на фенілкетонурію» (за згодою);
Тимощук Наталія Леонідівна голова правління БО «Об’єднання батьків дітей, хворих фенілкетонурією «Покоління» (за згодою);
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Пархоменко Марина Олександрівна головний спеціаліст відділу фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;
Секретар робочої групи:
Волосовець Ірина Петрівна головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги дітям Управління материнства та дитинства Медичного департаменту МОЗ України

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів та продуктів харчування для для громадян, які страждають на орфанні метаболічні захворювання

Голова робочої групи:
Терещенко Лариса Степанівна начальник відділу організації медичної допомоги дітям Управління материнства та дитинства Медичного департаменту МОЗ України
Члени робочої групи:
Горовенко Наталія Григорівна завідувач кафедри медичної та лабораторної генетики НМАПО ім. П.Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Генетика медична»;
Ольхович Наталія Вікторівна завідувач лабораторії медичної генетики НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Генетика лабораторна»;
Пічкур Наталія Олександрівна завідувач Центру орфанних захворювань НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України;
Кулеша Тетяна Григорівна голова Ради ГС «Орфанні захворювання України» (за згодою);
Гриценко Олександр Володимирович головний спеціаліст сектору формування державної політики у сфері якості лікарських засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Пасхальна Оксана Олегівна голова Громадської організації «Українська організація батьків дітей-інвалідів хворих на фенілкетонурію» (за згодою);
Петрова Любов Володимирівна Голова ГО «Всеукраїнська асоціація кришталевих людей» (за згодою);
Прокопюк Каріна Анатоліївна Заступник голови ГО «Всеукраїнська асоціація кришталевих людей» (за згодою);
Данілюк Катерина Володимирівна Заступник голови ГО «Всеукраїнська асоціація кришталевих людей» (за згодою);
Пархоменко Марина Олександрівна головний спеціаліст відділу фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;
Матюшенко Віталій Миколайович Президент ХБФ «Діти зі спінальною м’язовою атрофією» (за згодою);
Тимощук Наталія Леонідівна Президент ГС «Орфалайф-України» (за згодою);
Павук Галина Іванівна ГС «Орфалайф-України» (за згодою);
Стрєльнікова Оксана Степанівна ГС «Орфалайф-України» (за згодою);
Секретар робочої групи:
Волосовець Ірина Петрівна головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги дітям Управління материнства та дитинства Медичного департаменту МОЗ України

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури медикаментів для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектра аутизму

Голова робочої групи:
Терещенко Лариса Степанівна начальник відділу організації медичної допомоги дітям Управління материнства та дитинства Медичного департаменту МОЗ України
Члени робочої групи:
Марценковський Ігор Анатолійович завідувач відділу психічних розладів дітей та підлітків Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, доцент кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча психіатрія»;
Харитонов Володимир Ігорович завідувач відділення № 11 Київської міської клінічної психоневрологічної лікарні № 1 (за згодою);
Гриценко Олександр Володимирович головний спеціаліст сектору формування державної політики у сфері якості лікарських засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;
Дубовик Костянтин Володимирович лікар-психіатр дитячий консультативно-поліклінічного відділення Українського науково- дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України;
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Панічевська Євгенія Леонідівна голова благодійного фонду «Асоціація батьків дітей з аутизмом» (за згодою);
Павлюк Валентина Олександрівна головний спеціаліст відділу фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;
Угрин Денис Ярославович Королівський Коледж, Лондонський Університет і лікарня Модслі. Декан магістерської програми «Психічне здоров’я дітей та підлітків», лікар психіатр (за згодою);
Секретар робочої групи:
Волосовець Ірина Петрівна головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги дітям Управління материнства та дитинства Медичного департаменту МОЗ України

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури медикаментів для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч

Голова робочої групи:
Терещенко Лариса Степанівна начальник відділу організації медичної допомоги дітям Управління материнства та дитинства Медичного департаменту МОЗ України
Члени робочої групи:
Мартинюк Володимир Юрійович директор Українського медичного центру реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи МОЗ України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча неврологія»;
Панасюк Людмила Опанасівна головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) зі спеціальності «Дитяча неврологія» (за згодою);
Журбенко Любов Петрівна головний спеціаліст відділу обігу лікарських та наркотичних засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;
Носовська Наталя Сергіївна головний спеціаліст відділу фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Миськів Леся Ігорівна Благодійний фонд «Долоні щастя ДЦП» (за згодою);
Андрійчук Олег Всеволодович Президент Всеукраїнської громадської організації «За здорове суспільство» (за згодою);
Секретар робочої групи:
Волосовець Ірина Петрівна головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги дітям Управління материнства та дитинства Медичного департаменту МОЗ України

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури медикаментів для дітей, хворих на муковісцидоз

Голова робочої групи:
Терещенко Лариса Степанівна начальник відділу організації медичної допомоги дітям Управління материнства та дитинства Медичного департаменту МОЗ України
Члени робочої групи:
Горовенко Наталія Григорівна завідувач кафедри медичної та лабораторної генетики НМАПО ім. П.Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Генетика медична»;
Лапшин Володимир Федорович завідувач кафедри реабілітації ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча пульмонологія»;
Журбенко Любов Петрівна головний спеціаліст відділу обігу лікарських та наркотичних засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;
Волошина Лариса Миколаївна президент ВГО «Всеукраїнська асоціація допомоги хворим на муковісцидоз» (за згодою);
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Носовська Наталя Сергіївна головний спеціаліст відділу фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;
Секретар робочої групи:
Волосовець Ірина Петрівна головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги дітям Управління материнства та дитинства Медичного департаменту МОЗ України

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів та виробів медичного призначення для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз

Голова робочої групи:
Терещенко Лариса Степанівна начальник відділу організації медичної допомоги дітям Управління материнства та дитинства Медичного департаменту МОЗ України
Члени робочої групи:
Королева Жаннета Валентинівна професор кафедри дерматовенерології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча дерматовенерологія»;
Дерев’янко Людмила Андріївна головний позаштатний спеціаліст ДУС зі спеціальності «Дитяча дерматовенерологія», Президент МГО «Дерматологи-Дітям» (за згодою);
Гедеон Інна Володимирівна завідувач Спеціалізованого кабінету медичної допомоги дітям з бульозним епідермолізом НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України;
Журбенко Любов Петрівна головний спеціаліст відділу обігу лікарських наркотичних засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України
Заморська Тетяна Іванівна віце-президент МГО «Дерматологи-Дітям», керівник центру «Дебра Україна» (центр допомоги хворим на бульозний епідермоліз) (за згодою);
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Пархоменко Марина Олександрівна головний спеціаліст відділу фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;
Секретар робочої групи:
Волосовець Ірина Петрівна головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги дітям Управління материнства та дитинства Медичного департаменту МОЗ України

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури медикаментів для громадян, які страждають на легеневу артеріальну гіпертензію

Голова робочої групи:
Терещенко Лариса Степанівна начальник відділу організації медичної допомоги дітям Управління материнства та дитинства Медичного департаменту МОЗ України
Члени робочої групи:
Сіренко Юрій Миколайович завідувач відділу симптоматичних артеріальних гіпертензій, керівник Центру Легеневої гіпертензії ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. Академіка М.Д.Стражеска НАМН України» (за згодою);
Радченко Ганна Дмитрівна Провідний науковий співробітник відділу симптоматичних гіпертензій ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. академіка М.Д.Стражеска НАМН України» (за згодою);
Ханенова Валентина Анатоліївна Старший науковий співробітник, завідувач відділенням реконструктивної хірургії та патології міокарду ДУ «НПМЦ дитячої кардіології та кардіохірургії» МОЗ України.
Соколов Максим Юрійович провідний науковий співробітник відділу інтервенційної кардіології ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. Академіка М.Д.Стражеска НАМН України», Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Кардіологія»;
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Гуцал Наталія Володимирівна головний спеціаліст відділу державної реєстрації лікарських та імунобіологічних засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;
Волосовець Олександр Петрович завідувач кафедри педіатрії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча кардіоревматалогія»;
Жовнір Володимир Аполлінарійович головний лікар Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та хірургії МОЗ України, Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча анестезіологія»;
Александрова Оксана Володимирівна голова Правління ГО «Асоціація хворих на легеневу гіпертензію» (за згодою);
Кулеша Тетяна Григоріївна голова Ради ГС «Орфанні захворювання України» (за згодою);
Павлюк Валентина Олександрівна головний спеціаліст відділу фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;
Секретар робочої групи:
Волосовець Ірина Петрівна головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги дітям Управління материнства та дитинства Медичного департаменту МОЗ України

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів для лікування дітей,
хворих на гемофілію

Голова робочої групи:
Терещенко Лариса Степанівна начальник відділу організації медичної допомоги дітям Управління медичної допомоги матерям і дітям Медичного департаменту МОЗ України
Члени робочої групи:
Донська Світлана Борисівна головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча гематологія», завідуюча Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України;
Гуцал Наталія Володимирівна головний спеціаліст відділу державної реєстрації лікарських та імунобіологічних засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;
Кавардакова Наталія Володимирівна головний позаштатний спеціаліст ГУОЗ Київської МДАзі спеціальності «Дитячагематологія» (за згодою);
Вільчевська Катерина Вікторівна завідуюч Центру патології гемостазу НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України;
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Базаленко Ірина Вікторівна головний спеціаліст відділу фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;
Астафорова-Яценко Ніна Юріївна Благодійний фонд «Діти з гемофілією» (за згодою);
Базильчук Тамара Миколаївна Благодійний фонд «Пацієнти України» (за згодою);
Шміло Олександр Петрович Всеукраїнське громадське об’єднання інвалідів «Всеукраїнське товариство гемофілії» (за згодою)
Секретар робочої групи:
Дубініна Тетяна Юріївна головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги дітям Управління медичної допомоги матерям і дітям Медичного департаменту МОЗ України

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури медикаментів та виробів медичного призначення для лікування дітей, хворих на хронічну та гостру ниркову недостатність

Голова робочої групи:
Терещенко Лариса Степанівна начальник відділу організації медичної допомоги дітям Управління медичної допомоги матерям і дітям Медичного департаменту МОЗ України
Члени робочої групи:
Волошина Наталя Олександрівна завідувач Українським дитячим центром клінічної токсикології та інтенсивної та еферентної терапії НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України;
Ярко Людмила Володимирівна головний спеціаліст відділу державної реєстрації лікарських та імунобіологічних засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Сафронова Ірина Олександріївна завідуюча відділенням ГБО НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України;
Шейман Борис Семенович головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Токсикологія», завідуючий Українським дитячим центром клінічної токсикології та інтенсивної та еферентної терапії НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України;
Ольховик Тетяна Леонідівна Голова громадської організації «Нефро-Надія» (за згодою);
Павлюк Валентина Олександрівна головний спеціаліст відділу фінансово- економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово- ресурсного забезпечення МОЗ України;
Секретар робочої групи:
Дубініна Тетяна Юріївна головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги дітям Управління медичної допомоги матерям і дітям Медичного департаменту МОЗ України

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів, виробів медичного призначення та обладнання для лікування дітей з онкологічними і онкогематологічними захворюваннями

Голова робочої групи:
Терещенко Лариса Степанівна начальник відділу організації медичної допомоги дітям Управління медичної допомоги матерям і дітям Медичного департаменту МОЗ України
Члени робочої групи:
Донська Світлана Борисівна головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча гематологія», завідувач Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України;
Кремінська Олена Семенівна завідуюча референс-лабораторією з діагностики онкогематологічних захворювань Центру дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України;
Ярко Людмила Володимирівна головний спеціаліст відділу державної реєстрації лікарських та імунобіологічних засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;
Климнюк Григорій Іванович головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча онкологія», керівник відділу дитячої онкології Національного інституту раку;
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Кавардакова Наталія Володимирівна головний позаштатний спеціаліст ГУОЗ Київської МДА зіспеціальності «Дитяча гематологія» (за згодою);
Рижак Олег Анатолійович завідувач відділення трансплантації кісткового мозку Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України;
Шайда Олена лікар-ординатор відділу дитячої онкології Національного інституту раку;
Хроновська Олена Миколаївна завідуюч лабораторією Національного інституту раку;
Базаленко Ірина Вікторівна головний спеціаліст відділу фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;
Ліпська Наталія Сергіївна Благодійний фонд «Крила надії» (за згодою);
Лавринюк Лариса Миколаївна Благодійна організація «Фонд допомоги онкохворим дітям «Краб» (за згодою);
Литовченко Ірина Андріївна Міжнародний благодійний фонд «Таблеточки» (за згодою)
Оніпко Наталія Олексіївна Всеукраїнський благодійний фонд «Запорука» (за згодою)
Секретар робочої групи:
Дубініна Тетяна Юріївна головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги дітям Управління медичної допомоги матерям і дітям Медичного департаменту МОЗ України

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури медикаментів для дітей, хворих на нанізм
різного походження

Голова робочої групи:
Терещенко Лариса Степанівна начальник відділу організації медичної допомоги дітям Управління медичної допомоги матерям і дітям Медичного департаменту МОЗ України
Члени робочої групи:
Зелінська Наталія Борисівна головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча ендокринологія»;
Грабар Світлана Леонідівна головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації зі спеціальності «Дитяча ендокринологія» (за згодою);
Ярко Людмила Володимирівна головний спеціаліст відділу державної реєстрації лікарських та імунобіологічних засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;
Погадаєва Наталія Леонідівна Завідувач відділенням ендокринології НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України;
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Андрушко Тетяна Федорівна головний спеціаліст відділу фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;
Арнаутова Вікторія Володимирівна Керівник ГО «Ресурсний центр «Майбуття» (за згодою);
Арнаутов Олександр Олександрович Менеджер проектів ГО «Ресурсний центр «Майбуття» (за згодою);
Секретар робочої групи:
Дубініна Тетяна Юріївна головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги дітям Управління медичної допомоги матерям і дітям Медичного департаменту МОЗ України

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів для лікування дітей,
хворих на ювенільний ревматоїдний артрит

Голова робочої групи:
Терещенко Лариса Степанівна начальник відділу організації медичної допомоги дітям Управління медичної допомоги матерям і дітям Медичного департаменту МОЗ України
Члени робочої групи:
Волосовець Олександр Петрович головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча кардіоревматологія», завідувач кафедри педіатрії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, член- кореспондент НАМН України, професор, д.м.н.;
Ярко Людмила Володимирівна головний спеціаліст відділу державної реєстрації лікарських та імунобіологічних засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;
Марушко Тетяна Вікторівна професор кафедри педіатрії № 2 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;
Носовська Наталя Сергіївна головний спеціаліст відділу фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;
Барлас Тетяна Рудольфівна Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація батьків дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит «Радість руху» (за згодою)
Данилюк Ілля Григорович Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація батьків дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит «Радість руху» (за згодою)
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Юзефович Марина Валеріївна Голова громадської спілки «Разом в майбутнє» (за згодою);
Секретар робочої групи:
Дубініна Тетяна Юріївна головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги дітям Управління медичної допомоги матерям і дітям Медичного департаменту МОЗ України

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури медикаментів для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит, первинний (вроджений) імунодефіцит

Голова робочої групи:
Терещенко Лариса Степанівна начальник відділу організації медичної допомоги дітям Управління медичної допомоги матерям і дітям Медичного департаменту МОЗ України
Члени робочої групи:
Крамарєв Сергій Олександрович завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. О.О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитячі інфекції»;
Журбенко Любов Петрівна головний спеціаліст відділу обігу лікарських та наркотичних засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;
Чернишова Людмила Іванівна завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО ім. П. Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча імунологія»;
Павук Галина Іванівна громадська організація «Рідкісні імунні захворювання» (за згодою);
Пархоменко Марина Олександрівна головний спеціаліст відділу фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово- ресурсного забезпечення МОЗ України;
Стрєльнікова Оксана Степанівна громадська організація «Рідкісні імунні захворювання» (за згодою);
Бойко Інна Валеріївна Благодійний фонд «Пацієнти України» (за згодою);
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Шевчук Олександр Голова правління Українського фонду боротьби з Анатолійович ВІЛ-інфекцією і СНІДом (за згодою);
Секретар робочої групи:
Волосовець Ірина Петрівна головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги дітям Управління материнства та дитинства Медичного департаменту МОЗ України

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів, тест-систем, виробів медичного призначення та обладнання за Державною програмою «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року

Голова робочої групи:
Терещенко Лариса Степанівна начальник відділу організації медичної допомоги дітям Управління медичної допомоги матерям і дітям Медичного департаменту МОЗ України
Члени робочої групи:
Камінський В’ячеслав Володимирович головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Акушерство і гінекологія», завідувач кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО імені П. Л. Шупика;
Шунько Єлизавета Євгеніївна декан педіатричного факультету, завідувач кафедри неонатології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика;
Горовенко Наталія Георгіївна головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Медична генетика», завідувач кафедри медичної та лабораторної генетики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;
Гуцал Наталія Володимирівна головний спеціаліст відділу державної реєстрації лікарських та імунобіологічних засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;
Ткаченко Руслан Опанасович професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології, завідувач циклу з акушерської реанімації неонатології НМАПО ім. П. Л. Шупика (за згодою);
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Омельченко Наталія Олександрівна правозахисна жіноча організація «Чайка» (за згодою);
Андрушко Тетяна Федорівна головний спеціаліст відділу фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;
Секретар робочої групи:
Романів Марія Павлівна головний спеціаліст відділу організації акушерсько-гінекологічної допомоги Управління медичної допомоги матерям і дітям Медичного департаменту МОЗ України

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів і виробів медичного призначення (дрібного лабораторного інвентарю) для забезпечення проведення лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій на виконання комплексних заходів щодо заохочення народжуваності

Голова робочої групи:
Терещенко Лариса Степанівна начальник відділу організації медичної допомоги дітям Управління медичної допомоги матерям і дітям Медичного департаменту МОЗ України
Члени робочої групи:
Камінський В’ячеслав Володимирович головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Акушерство і гінекологія», завідувач кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО імені П. Л. Шупика;
Захаренко Ігор Леонідович завідувач відділення репродуктивної медицини Центру репродуктивної та відновної медицини Одеського національного медичного університету (за згодою);
Гуцал Наталія Володимирівна головний спеціаліст відділу державної реєстрації лікарських та імунобіологічних засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;
Борис Олена Миколаївна завідувач клініки репродуктивних технологій Українського державного інституту репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО ім. П. Л. Шупика (за згодою);
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Омельченко Наталія Олександрівна правозахисна жіноча організація «Чайка» (за згодою);
Андрушко Тетяна Федорівна головний спеціаліст відділу фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;
Секретар робочої групи:
Романів Марія Павлівна головний спеціаліст відділу організації акушерсько-гінекологічної допомоги Управління медичної допомоги матерям і дітям Медичного департаменту МОЗ України

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів, радіофармпрепаратів для лікування онкологічних хворих дорослого віку за Загальнодержавною програмою боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року

Голова робочої групи:
Острополець Наталія Андріївна заступник начальника управління — начальник відділу організації спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги управління медичної допомоги дорослим Медичного департаменту МОЗ України
Члени робочої групи:
Чешук Валерій Євгенович головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Онкологія», професор кафедри онкології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця;
Безносенко Андрій Петрович головний лікар Національного інституту раку; Осинський Дмитро Сергійович заступник головного лікаря Київського міського клінічного онкологічного центру з амбулаторно- поліклінічної роботи (за згодою);
Гуцал Наталія Володимирівна головний спеціаліст відділу державної реєстрації лікарських та імунобіологічних засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;
Солодяннікова Оксана Іванівна доктор медичних наук, завідувач науково-дослідного відділення ядерної медицини з сектором рентгенохірургії та ангіографії Національного інституту раку;
Сивак Любовь Андріївна доктор медичних наук, завідувач науково-дослідного відділення хіміотерапії солідних пухлин Національного інституту раку;
Кондрацький Юрій Миколайович кандидат медичних наук, в.о. завідувача науково- дослідного відділення пухлин органів грудної порожнини Національного інституту раку;
Шудрак Анатолій Анатолійович доктор медичних наук, заступник головного лікаря Національного інституту раку з хірургічної частини;
Стаховський Олександр Едуардович кандидат медичних наук, науковий співробітник відділення пластичної та реконструктивної онкоурології;
Смоланка Іван Іванович головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Онкохірургія», завідувач відділення пухлин грудної залози і її реконструктивної хірургії Національного інституту раку;
Неспрядько Сергій Валерійович старший науковий співробітник відділення онкогінекології Національного інституту раку;
Базаленко Ірина Вікторівна головний спеціаліст відділу фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Лєман Тетяна Миколаївна Українське громадське об’єднання сприяння боротьбі проти раку «Українська федерація боротьби проти раку» (за згодою);
Фещенко Ольга Володимірівна Українське громадське об’єднання сприяння боротьби проти раку «Українська федерація боротьби проти раку» (за згодою);
Самилкіна Ірина Валеріївна Представник інтересів хворих на рак нирки (за згодою);
Арістов Михайло Аверинович Експерт громадської спілки «Українське агентство з оцінки технологій охорони здоров’я» (за згодою);
Секретар робочої групи:
Калініченко Павліна Миколаївна головний спеціаліст відділу організації спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги управління медичної допомоги дорослим Медичного департаменту МОЗ України.

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів для лікування онкогематологічних хворих дорослого віку за Загальнодержавною програмою боротьби з онкологічними захворюваннями
на період до 2016 року

Голова робочої групи:
Ярошевський Віктор Степанович головний спеціаліст відділу екстреної медичної допомоги та медицини катастроф управління надзвичайної медицини Медичного департаменту МОЗ України.
Члени робочої групи:
Клименко Сергій Вікторович головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Гематологія», завідувач відділення медичної генетики ДУ «Національний центр радіаційної медицини» НАМН України;
Дягіль Ірина Сергіївна завідуюча відділення радіаційної онкогематології та трансплантації стовбурових клітин ДУ «Національний центр радіаційної медицини НАМН України» (за згодою);
Гриценко Олександр Володимирович головний спеціаліст сектору формування державної політики у сфері якості лікарських засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;
Третяк Наталія Миколаївна завідувач відділу ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України» (за згодою);
Новак Василь Леонідович директор ДУ «Інститут патології крові і трансфузійної медицини НАМН України» (за згодою);
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Базаленко Ірина Вікторівна головний спеціаліст відділу фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;
Щербан Олена Юріївна Громадська організація «Центр протидії корупції» (за згодою);
Зеленський Іван Анатолійович Директор благодійного фонду пацієнтів «Крапля крові» (за згодою);
Головань Ірина Михайлівна Заступник директора благодійного фонду пацієнтів «Крапля крові» (за згодою);
Писаренко Віктор Миколайович Голова правління громадської організації «Міжнародна асоціація хворих на хронічний мієлолейкоз «ОСАННА» (за згодою);
Секретар робочої групи:
Демський Віталій Васильович головний спеціаліст відділу координації та забезпечення медичної допомоги під час анти терористичних операцій, надзвичайного і воєнного стану управління надзвичайної медицини Медичного департаменту МОЗ України.

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів, виробів медичного призначення та обладнання для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів

Голова робочої групи:
Ярошевський Віктор Степанович головний спеціаліст відділу екстреної медичної допомоги та медицини катастроф управління надзвичайної медицини Медичного департаменту МОЗ України.
Члени робочої групи:
Клименко Сергій Вікторович головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Гематологія», завідувач відділення медичної генетики ДУ «Національний центр радіаційної медицини» НАМН України;
Вербіцький Петро Трохимович головний лікар КЗ КОР «Київський обласний центр крові» (за згодою);
Гриценко Олександр Володимирович головний спеціаліст сектору формування державної політики у сфері якості лікарських засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;
Сергієнко Олександр Володимирович асистент кафедри гематології та трансфузіології НМАПО ім. П.Л.Шупика (за згодою);
Дяченко Валерій Леонідович завідувач відділу переливання крові ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова» НАМН України (за згодою);
Андрушко Тетяна Федорівна головний спеціаліст відділу фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Єрмоленко Олена Юріївна Благодійний фонд «Відкриті долоні» (за згодою);
Шевчук Олександр Анатолійович Голова правління Українського фонду боротьби з ВІЛ- інфекцією і СНІДом (за згодою);
Десятник Валентин Володимирович Громадська організація «Свіжа кров» (за згодою);
Секретар робочої групи:
Демський Віталій Васильович головний спеціаліст відділу координації та забезпечення медичної допомоги під час анти терористичних операцій, надзвичайного і воєнного стану управління надзвичайної медицини Медичного департаменту МОЗ України.

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів, виробів кардіохірургічного призначення та обладнання для закладів охорони здоров’я за заходами із запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань

Голова робочої групи:
Острополець Наталія Андріївна заступник начальника управління — начальник відділу організації спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги управління медичної допомоги дорослим Медичного департаменту МОЗ України.
Члени робочої групи:
Руденко Костянтин Володимирович головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Хірургія серця і магістральних судин у дорослих», заступник головного лікаря ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова» НАМН України;
Тодуров Борис Михайлович генеральний директор ДУ «Інститут серця МОЗ України»;
Педаченко Євгеній Георгійович головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Нейрохірургія», директор ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова» НАМН України (за згодою);
Кеда Юрій Миколайович начальник відділу обігу лікарських та наркотичних засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;
Костюк Михайло Романович старший науковий співробітник відділення судинної патології головного мозку ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова» НАМН України (за згодою);
Соколов Максим Юрійович головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Кардіологія», провідний науковий співробітник відділу інтервенційної кардіології Національного наукового центру «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України;
Жовнір Володимир Аполлінарійович головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча анестезіологія», головний лікар ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії» МОЗ України;
Секелик Роман Ігорович хірург серцево-судинний відділення серцевої хірургії новонароджених ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії» МОЗ України;
Хохлов Андрій Валерійович завідувач відділення ангіографії та рентгенваскулярної хірургії ДУ «Інститут серця МОЗ України»;
Кравчук Борис Богданович завідувач лабораторією електрофізіологічних, гемодинамічних та ультразвукових методів досліджень з рентгенопераційною ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова» НАМН України;
Грицай Олександр Миколайович завідувач відділенням хірургічного лікування порушень серцевого ритму ДУ «Інститут серця МОЗ України»;
Стецюк Ольга Миколаївна Виконавчий директор громадської спілки «Українське агентство з оцінки технологій охорони здоров’я» (за згодою);
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Носовська Наталя Сергіївна головний спеціаліст відділу фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;
Секретар робочої групи:
Калініченко Павліна Миколаївна головний спеціаліст відділу організації спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги управління медичної допомоги дорослим Медичного департаменту МОЗ України.

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури медикаментів для лікування хворих на розсіяний склероз

Голова робочої групи:
Острополець Наталія Андріївна заступник начальника управління — начальник відділу організації спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги управління медичної допомоги дорослим Медичного департаменту МОЗ України.
Члени робочої групи:
Міщенко Тамара Сергіївна головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Неврологія;
Кобись Тетяна Олександрівна керівник Київського міського центру розсіяного склерозу (за згодою);
Журбенко Любов Петрівна головний спеціаліст відділу обігу лікарських та наркотичних засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;
Мартинюк Володимир Юрійович головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча неврологія», директор Українського медичного центру реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи МОЗ України;
Галуша Анатолій Іванович головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності «Неврологія» Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації (за згодою);
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Базаленко Ірина Вікторівна головний спеціаліст відділу фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;
Колпаков Євген Іванович Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська асоціація інвалідів розсіяного склерозу» (за згодою)
Секретар робочої групи:
Зінченко Олена Миколаївна головний спеціаліст відділу організації спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги управління медичної допомоги дорослим Медичного департаменту МОЗ України.

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів для лікування хворих дорослого віку на гемофілію

Голова робочої групи:
Ярошевський Віктор Степанович головний спеціаліст відділу екстреної медичної допомоги та медицини катастроф управління надзвичайної медицини Медичного департаменту МОЗ України.
Члени робочої групи:
Клименко Сергій Вікторович головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Гематологія», завідувач відділення медичної генетики ДУ «Національний центр радіаційної медицини» НАМН України;
Журбенко Любов Петрівна головний спеціаліст відділу обігу лікарських та наркотичних засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції;
Гартовська Ірина Радимирівна головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації зі спеціальності «Гематологія» (за згодою);
Авер’янов Євген Валентинович науковий співробітник Інституту гематології та трансфузіології НАМН України (за згодою);
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Базаленко Ірина Вікторівна головний спеціаліст відділу фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;
Шміло Олександр Петрович Всеукраїнське громадське об’єднання інвалідів «Всеукраїнське товариство гемофілії» (за згодою);
Арібжанова Ірина Миколаївна Благодійний фонд «Пацієнти України» (за згодою);
Секретар робочої групи:
Паньків Оксана Станіславівна головний спеціаліст відділу координації та забезпечення медичної допомоги під час анти терористичних операцій, надзвичайного і воєнного стану управління надзвичайної медицини Медичного департаменту МОЗ України.

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури імунобіологічних препаратів та виробів для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів

Голова робочої групи:
Платов Сергій Михайлович заступник директора — начальник відділу програм та проектів Департаменту громадського здоров’я МОЗ України
Члени робочої групи:
Чернишова Людмила Іванівна головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча імунологія», завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика;
Крамарьов Сергій Олександрович головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитячі інфекційні хвороби», завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця;
Андрушко Тетяна Федорівна головний спеціаліст відділу фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;
Бережний В’ячеслав Володимирович Завідувач кафедри педіатрії №1 Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика;
Журбенко Любов Петрівна головний спеціаліст відділу обігу лікарських та наркотичних засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Шевчук Олександр Анатолійович Голова правління Українського фонду боротьби з ВІЛ- інфекцією і СНІДом (за згодою);
Винник Наталія Петрівна виконавчий директор громадської організації «Імунний щит нації» (за згодою);
Секретар робочої групи:
Левченко Валентина Юріївна головний спеціаліст відділу законодавчих ініціатив Департаменту громадського здоров’я МОЗ України

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури медикаментів, тестів та витратних матеріалів для діагностики туберкульозу

Голова робочої групи:
Терлеєва Яна Сергіївна заступник директора з організації протитуберкульозних заходів ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України»
Члени робочої групи:
Литвиненко Наталія Анатоліївна старший науковий співробітник НАМН «Національний інститут фтизіатрії та пульмонології НАМН ім. Ф. Г. Яновського» (за згодою);
Барбова Анна Іванівна НАМН «Національний інститут фтизіатрії та пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН» (за згодою);
Заїка Богдан Валерійович фахівець відділу адвокації ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою);
Павлюк Валентина Олександрівна головний спеціаліст відділу фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Журбенко Любов Петрівна головний спеціаліст відділу обігу лікарських та наркотичних засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;
Щербан Олена Юріївна Громадська організація «Центр протидії корупції» (за згодою);
Кульченко Олександр Миколайович Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» (за згодою);
Секретар робочої групи:
Степова Надія Олександрівна заступник головного лікаря з медичної частини КЗ КОР Київський обласний протитуберкульозний диспансер (за згодою).

 

Заступник Міністра
В. Шафранський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

24.03.2016 № 238

Склад робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей, тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу АРТ та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу,
проведення референт-досліджень

Голова робочої групи:
Соболєва Ярослава Володимирівна завідувач відділом планування та організації медичної допомоги ВІЛ-інфікованим особам ДУ «Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України»
Члени робочої групи:
Антоняк Світлана Миколаївна науковий співробітник відділу вірусних гепатитів та СНІДу ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» (за згодою);
Комар Світлана Вікторівна завідувач Центром «Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД» Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України;
Юрченко Олександр Володимирович головний лікар Київської міської клінічної лікарні № 5 (за згодою);
Дмитрієв Сергій Євгенович радник з питань доступу до лікування ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою);
Пархоменко Марина Олександрівна головний спеціаліст відділу фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;
Щербан Олена Юріївна Громадська організація «Центр протидії корупції» (за згодою);
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Шевчук Олександр Анатолійович Голова правління Українського фонду боротьби з ВІЛ- інфекцією і СНІДом (за згодою);
Журбенко Любов Петрівна головний спеціаліст відділу обігу лікарських та наркотичних засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;
Секретар робочої групи:
Люльчук Марія Геннадіївна лікар-лаборант-вірусолог відділу вірусології ВІЛ- інфекції Референс-лабораторії діагностики ВІЛ- інфекції/СНІДу ДУ «Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України»
Заступник Міністра
В. Шафранський

Склад

робочої групи МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів та медичних виробів для програм замісної підтримувальної терапії, що закуповуються у 2016 році (відповідно до розрахунків бюджетного запиту до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»)

Голова робочої групи:
Гетьман Лариса Іванівна заступник директора ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України».
Члени робочої групи:
Бобрік Олексій Володимирович технічний спеціаліст Бюро ВООЗ в Україні з ВІЛ/СНІД (за згодою);
Великий Віталій Павлович керівник відділу закупівель та управління поставками МБФ «Альянс громадського здоров’я» (за згодою);
Давиденко Ольга Григорівна в.о. начальника відділу моніторингу потреб та споживання лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, сильнодіючі та отруйні речовини, ДУ «Український моніторинговий та медичний центр з наркотиків та алкоголю МОЗ України»;
Дмитрієв Сергій Євгенович Радник голови координаційної ради Мережі ЛЖВ з питань розширення доступу до лікування (за згодою);
Іванчук Ірина Олександрівна старший фахівець з лікування МБФ «Альянс громадського здоров’я» (за згодою);
Ковальчук Тетяна Сергіївна заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Коломієць Віктор Петрович координатор проекту МБФ «Альянс громадського здоров’я» (за згодою);
Пархоменко Марина Олександрівна головний спеціаліст відділу фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України;
Рудий Сергій Анатолійович фахівець з питань ВІЛ та наркозалежності Управління ООН з наркотиків і злочинності (за згодою);
Журбенко Любов Петрівна головний спеціаліст відділу обігу лікарських та наркотичних засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;
Ярий Володимир Володимирович головний лікар Київської міської наркологічної клінічної лікарні «Соціотерапія» (за згодою).
Секретар робочої групи:
Гриценко Тарас Вікторович координатор програм замісної підтримувальної терапії ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України».
Заступник Міністра керівник апарату Р. Василишин

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті