Законопроект «Про авторське право на тексти законодавчих актів»

31 Січня 2017 3:00 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи, вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про авторське право на тексти законодавчих актів».

Доповідати проект закону під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Ю.-Б. Р. Шухевич.

Народний депутат України
Ю.-Б. Р. Шухевич

СПИСОК АВТОРСЬКОГО КОЛЕКТИВУ
проекту Закону України
«ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ТЕКСТИ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ»

1. Шухевич Юрій-Богдан — народний депутат України.

2. Мамонтов — помічник-консультант народного депутата України, кандидат юридичних наук, доцент Київського національного університету будівництва і архітектури.

Народний депутат України
Ю.-Б. Р. Шухевич

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про авторське право на тексти законодавчих актів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Стаття 54 Конституції України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР встановлює, що громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності. У даній нормі визначено, що кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом. У той же час, законодавство України, яке базується на цій нормі, не завжди ефективно врегульовує суспільні відносини у сфері забезпечення авторських прав авторів, як, наприклад, у сфері нормативно-правового забезпечення авторського права на тексти законодавчих актів.

Недостатня урегульованість суспільних відносин у даній сфері проявляється у постійних порушеннях авторських прав суб’єктами законодавчої ініціативи, а також іншими особами, котрі беруть участь у законотворчому процесі у статусі помічників-консультантів та експертів Апарату Верховної Ради України тощо.

Такі випадки є непоодинокими і часто тексти норм пропонованих законопроектів копіюються суб’єктами законодавчої ініціативи один у одного, що у подальшому використовується для власного політичного піару, тим самим порушуються норми статті 54 Конституції України.

Зазначений стан речей, на наш погляд, пов’язаний із неефективно урегульованими відносинами у сфері авторського права і суміжних прав у нормах Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII, де пунктом «в» статті 10 встановлюється, що об’єктами охорони авторського права не являються видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади. У даному формулюванні встановлено, що нормативно-правові акти мають бути виданими після їх ухвалення, що не розповсюджується на законопроекти. Законопроект, як об’єкт правового захисту, виступає результатом творчої діяльності індивідуального автора, або авторського колективу, але набуття таким об’єктом статусу законодавчого акту одночасно із набуттям чинності перетворює такий інтелектуальний продукт на документ загального суспільного значення, котрий не потребує додаткового захисту з точки зору авторського права.

У вказаному Законі України «Про авторське право і суміжні права», окрім відсутності окремого визначення проектів законодавчих актів як окремого об’єкту правового захисту, не визначено коло суб’єктів, види об’єктів захисту, момент припинення захисту інтелектуальної складової законопроектів та інші важливі специфічні атрибути регулювання, що зумовлює винесення норм регулювання даних специфічних суспільних відносин у окремий законодавчий акт.

Таким чином, на наше переконання, тексти законодавчих актів (тексти законопроектів та інші супровідні документи) є індивідуальними інтелектуальними продуктами, котрі до набуття статусу чинного нормативно-правового акту потребують окремого захисту їх авторства з метою унеможливлення їх неправомірного застосування без письмового дозволу авторів: дублювання, копіювання іншими суб’єктами законодавчої ініціативи з метою присвоєння авторства на них і тим самим використання таких здобутків на власну користь.

2. Цілі й завдання прийняття Закону

Основною метою даного законопроекту є встановлення правового порядку захисту і використання текстів проектів законодавчих актів та інших офіційних супровідних документів з моменту їх реєстрації та оприлюднення до набрання ними чинності. Завданням даного законопроекту є врегулювання суспільних відносин у сфері авторських прав авторів текстів законопроектів, які неправомірно використовуються іншими особами на власну користь.

3. Загальна характеристика і основні положення Закону

Законопроектом пропонується встановити правові основи урегулювання відносин у сфері авторського права на тексти законодавчих актів, визначити об’єкт авторського права на тексти законодавчих актів, визначити суб’єкти авторського права на тексти законодавчих актів, право використання об’єкту авторського права на тексти законодавчих актів та заборона використання об’єкту авторського права на тексти законодавчих актів без письмового дозволу його авторів.

Також законопроект спрямований на чітке визначення сфери дії даних правових норм і положень щодо кола осіб та у часі і просторі, встановлення відповідальності за неправомірне використання об’єкту авторського права на тексти законодавчих актів.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють:

  • Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР;
  • Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 року № 3792-XII.

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття Закону

Наслідком прийняття даного проекту закону стане встановлення правових основ захисту продуктів інтелектуальної творчості суб’єктів законодавчої ініціативи, підвищить етику законотворчого процесу, якість нормотворчої техніки та дозволить створити основи для соціальної ідентифікації законотворчих здобутків суб’єктів законотворчої діяльність, а також індивідуалізує внесок кожного суб’єкта законодавчої ініціативи у державотворчий процес.

Народний депутат України
Ю.-Б. Р. Шухевич

Проект

від 20.01.2017 р. реєстраційний № 5689

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ТЕКСТИ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ

Цей Закон спрямовано на урегулювання відносин у сфері авторського права на тексти законодавчих актів, про визначення об’єкту авторського права на тексти законодавчих актів, про визначення суб’єктів авторського права на тексти законодавчих актів, про право використання об’єкту авторського права на тексти законодавчих актів та заборону використання об’єкту авторського права на тексти законодавчих актів без письмового дозволу його авторів.

Стаття 1. Авторське право на тексти законодавчих актів

1. Авторське право на тексти законодавчих актів — це встановлене міжнародно-правовими актами, Конституцією України, законами і підзаконними нормативно-правовими актами право на використання об’єктів авторського права — тексти законодавчих актів.

2. Авторське право на тексти законодавчих актів діє у часі, у просторі та по колу осіб. У часі авторське право на тексти законодавчих актів розповсюджується на об’єкти авторського права на всіх стадіях законотворчого процесу до моменту набуття чинності законодавчого акту. У просторі авторське право на тексти законодавчих актів не обмежується територіальною юрисдикцією України. Авторське право на тексти законодавчих актів розповсюджується на громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Стаття 2. Об’єкти авторського права на тексти законодавчих актів

1. Об’єктами авторського права на тексти законодавчих актів є тексти законопроектів, підготовлені суб’єктами законодавчої ініціативи та іншими особами, які зазначені у авторському колективі законопроектів.

2. Об’єктами права на тексти законодавчих актів є також проекти міжнародних договорів та інших міжнародних актів, указів Президента України, підзаконних нормативно-правових актів та актів органів місцевого самоврядування, підготовлені у порядку, встановленому пунктом 1 даної статті.

3. Окрім об’єктів, вказаних у п.п. 1-2 даної статті, об’єктами права на тексти законодавчих актів є супровідні документи до законопроектів: подання, пояснювальна записка, порівняльна таблиця, авторський колектив та інші документи, що розміщуються на офіційному веб-сайті Верховної Ради України та інших органів державної влади та місцевого самоврядування, у тому числі висновок Головного науково-експертного управління та Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України, а також інші висновки і заключення міністерств, відомств, наукових та інших установ, що становлять пов’язані із проходженням законопроектів документи.

Стаття 3. Суб’єкти авторського права на тексти законодавчих актів

1. Суб’єктами авторського права на тексти законодавчих актів є наділені у встановленими законодавством України повноваженнями суб’єкти законодавчої ініціативи: Президент України, народні депутати України, Кабінет Міністрів України і Національний банк України.

2. Суб’єктами авторського права на тексти законодавчих актів є також особи, які включені у авторський колектив законопроекту, який розміщено на офіційному веб-сайті органів державної влади і місцевого самоврядування.

3. Суб’єктами авторського права на тексти актів органів місцевого самоврядування є депутати органів місцевого самоврядування та інші особи, які офіційно включені у авторський колектив проектів актів органів місцевого самоврядування.

Стаття 4. Право на використання об’єктів авторського права на тексти законодавчих актів

1. Право на використання об’єктів авторського права на тексти законодавчих актів є виключним правом суб’єктів авторського права на тексти законодавчих актів як продукту інтелектуальної творчості їх авторів.

2. У разі відкликання суб’єктом законодавчої ініціативи законопроекту або іншого об’єкту авторського права на тексти законодавчих актів, авторське право на тексти відкликаного законопроекту та інші об’єкти авторського права на тексти законодавчих актів залишається за суб’єктом права на тексти законодавчих актів.

3. Використання об’єктів авторського права на тексти законодавчих актів іншими особами, окрім осіб, вказаних у авторському колективі до проекту законодавчого акту, є неправомірним. Інші особи мають право використовувати об’єкти авторського права на тексти законодавчих актів з письмового дозволу суб’єктів авторського права на тексти законодавчих актів, вказаних у статті 3 даного Закону.

4. Відповідальність за неправомірне використання авторського права на тексти законодавчих актів наступає відповідно до закону.

Стаття 5. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті