Доопрацьована редакція проекту закону України щодо автономізація закладів охорони здоров’я

01 Квітня 2017 10:17 Поділитися

РЕДАКЦІЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ ДО ПЕРШОГО ЧИТАННЯ

Проект

від 10.12.2015р. № 2309а-д

(редакція 31.03.2017 р.)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину першу статті 76 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144) доповнити абзацом сьомим такого змісту:

«здійснюється медичне обслуговування населення».

2. В Основах законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 3:

абзаци третій, п’ятий і восьмий викласти в такій редакції:

«заклад охорони здоров’я юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників»;

«медичне обслуговування – діяльність закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охорони здоров’я, щоне обов’язково обмежується медичною допомогою,але безпосередньо пов’язана з її наданням»;

«охорона здоров’я система заходів, що здійснюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, закладами охорони здоров’я, фізичними особами підприємцями, які зареєстровані в установленому законом порядку та одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, медичними та фармацевтичними працівниками, громадськими об’єднаннями і громадянами з метою збереження та відновлення фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості її життя»;

після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«послуга з медичного обслуговування населення (далі – медична послуга) – послуга, що надається пацієнту закладом охорони здоров’я або фізичною особою – підприємцем, яка зареєстрована та одержала в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та оплачується її замовником. Замовником послуги з медичного обслуговування населення може бути держава, відповідні органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи, у тому числі пацієнт».

У зв’язку з цим абзаци десятий та одинадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим та дванадцятим;

2) у статті 16:

частину дев’яту викласти в такій редакції:

«Керівники державних та комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду уповноваженим виконавчим органом управління власника закладу охорони здоров’я на конкурсній основі шляхом укладання з ними контрактуна строк від трьох до п’яти років.Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я та порядок укладання контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, а також типова форма такого контракту затверджуються Кабінетом Міністрів України»;

доповнити частинами одинадцятою – чотирнадцятою такого змісту:

«Залежно від форми власності заклади охорони здоров’я утворюються та функціонують як державні, комунальні, приватні чи засновані на змішаній формі власності. Державні та комунальні заклади охорони здоров’я не підлягають приватизації.

За організаційно-правовою формою заклади охорони здоров’я державної власності можуть утворюватися та функціонувати як казенні підприємства або державні установи.

За організаційно-правовою формою заклади охорони здоров’я комунальної власності можуть утворюватися та функціонувати як комунальні некомерційні підприємства або комунальні установи.

Заклади охорони здоров’я приватної власності не обмежені у виборі організаційно-правової форми»;

3) статті 18 і 24 викласти в такій редакції:

«Стаття 18. Фінансове забезпечення охорони здоров’я

Фінансове забезпечення охорони здоров’я може здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, коштів юридичних та фізичних осіб, а також з інших джерел, не заборонених законом.

Рівень фінансового забезпечення охорони здоров’я розраховується на підставі науково обґрунтованих нормативів.

Кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів, призначені на охорону здоров’я, використовуються, зокрема, для забезпечення медичної допомоги населенню, фінансування державних цільових і місцевих програм охорони здоров’я та фундаментальних наукових досліджень у цій сфері.

Фінансове забезпечення державних та комунальних закладів охорони здоров’я – бюджетних установ здійснюється відповідно до бюджетного законодавства.

Медична допомога надається безоплатно за рахунок бюджетних коштів у закладах охорони здоров’я та фізичними особами – підприємцями, які зареєстровані та одержали в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, з якими головними розпорядниками бюджетних коштів укладені договори про медичне обслуговування населення.

Договори про медичне обслуговування укладаються у межах бюджетних коштів, передбачених на охорону здоров’я на відповідний бюджетний період, на підставі вартості та обсягу послуг з медичного обслуговування, замовником яких є держава або органи місцевого самоврядування. Вартість послуги з медичного обслуговування розраховується з урахуванням структури витрат, необхідних для надання такої послуги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування затверджується Кабінетом Міністрів України.

Вимоги до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, порядок укладання таких договорів та типова форма договору затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Заклади охорони здоров’я можуть використовувати для підвищення рівня якості медичного обслуговування населення кошти, отримані від юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено законом.Заклади охорони здоров’я встановлюють плату за послуги з медичного обслуговування, що надаються поза договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з головними розпорядниками бюджетних коштів, у порядку, встановленому законом»;

«Стаття 24. Участь громадськості в охороні здоров’я

Державні органи, заклади охорони здоров’я зобов’язані сприяти реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я.

При державних та комунальних закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу вторинного і третинного рівня, з якими головними розпорядниками бюджетних коштів укладені договори про медичне обслуговування населення, за рішенням власника закладу охорони здоров’я (уповноваженого ним органу) утворюються спостережні ради з обов’язковим залученням представників громадськості (за їхньою згодою). Спостережні ради також можуть утворюватися за рішенням власника при інших закладах охорони здоров’я.

Спостережні ради розглядають питання, зокрема, щодо дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я, фінансово-господарської діяльності закладу охорони здоров’я.

До складу спостережної ради закладу охорони здоров’я, крім представників власника закладу охорони здоров’я (уповноваженого ним органу) та відповідних органів виконавчої влади та/або органів місцевого самоврядування, входять (за їхньою згодою) депутати місцевих рад, представники громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я.

Порядок утворення, права, обов’язки спостережної ради закладу охорони здоров’я і типове положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України.

При закладах охорони здоров’я з метою сприяння їх діяльності можуть також утворюватися опікунські ради, до складу яких (за їхньою згодою) можуть включатися благодійники, представники громадськості та громадських об’єднань, благодійних, релігійних організацій, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, волонтери та інші. Рішення про створення опікунської ради при закладі охорони здоров’я та положення про неї затверджуються наказом керівника закладу охорони здоров’я або уповноваженого органу.

У визначенні змісту та шляхів виконання державних цільових та місцевих програм у сфері охорони здоров’я, здійсненні відповідних заходів, вирішенні кадрових, наукових та інших питань державної політики можуть брати участь організації, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я, та інші громадські об’єднання, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, іноземні неурядові організації»;

4) частину першу статті 75 після слова «інтернатуру» доповнити словами «лікарську резидентуру».

3. Частину третю статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 9, ст. 89, № 48, ст. 808) доповнити абзацом вісімнадцятим такого змісту:

«послуги за договорами про медичне обслуговування населення, що надаються відповідно до закону».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом, крім підпункту 3 (щодо нової редакції статті 18 Основ законодавства України про охорону здоров’я) пункту 2 розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2018 року.

2. Державні та комунальні заклади охорони здоров’я – бюджетні установи можуть реорганізовуватися в казенні підприємства або комунальні некомерційні підприємства. Зміна основного виду діяльності державного та комунального закладу охорони здоров’я з медичного обслуговування населення (медична практика) у зв’язку із зміною його організаційно-правової форми забороняється.

Не підлягають реорганізації в казенні підприємства та/або комунальні некомерційні підприємства заклади охорони здоров’я Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби України, а також інші заклади охорони здоров’я відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

3. Встановити, що до 31 грудня 2018 року:

1) кредитори державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що реорганізуються відповідно до пункту 2 цього розділу, не вправі вимагати від них виконання незабезпечених зобов’язань, припинення або дострокового виконання зобов’язання, або забезпечення виконання зобов’язання. Згода кредитора на заміну боржника у зобов’язанні у такому разі не вимагається;

2) обов’язкова оцінка майна, передбачена Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», для закладів охорони здоров’я, що реорганізуються відповідно до пункту 2 цього розділу, не застосовується;

3) звільнення працівників закладів, що реорганізуються відповідно до пункту 2 цього розділу, допускається лише у разі, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу;

4) казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства, що утворюються у результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я – бюджетних установ відповідно до пункту 2 цього розділу, є правонаступниками всіх прав та обов’язків відповідних бюджетних установ. Органи, що здійснюють управління майном відповідних державних та комунальних закладів охорони здоров’я – бюджетних установ, передають відповідним казенним підприємствам та комунальним некомерційним підприємствам, що утворюються у результаті реорганізації таких установ відповідно до пункту 2 цього розділу, майно, що входить до цілісного майнового комплексу державного чи комунального закладу охорони здоров’я – бюджетної установи, яким користувалися на законних підставах ці заклади. Майно, що передається від державних та комунальних закладів охорони здоров’я – бюджетних установ відповідно до казенних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, утворених у результаті реорганізації, закріплюється за ними на праві оперативного управління;

5) передача нерухомого майна від державних та комунальних закладів охорони здоров’я – бюджетних установ до казенних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що утворюються у результаті реорганізації таких закладів відповідно до пункту 2 цього розділу, здійснюється на підставі даних бухгалтерського обліку відповідних бюджетних установ щодо такого майна та результатів обов’язкової його інвентаризації;

6) кошти, не використані державним чи комунальним закладом охорони здоров’я (крім державних та комунальних установ) протягом бюджетного періоду, не вилучаються та можуть бути використані у подальшому виключно з метою фінансування діяльності державного чи комунального закладу охорони здоров’я, у тому числі для оновлення матеріально-технічної бази, з урахуванням вимог законодавства та установчих документів. Невикористання державним чи комунальним закладом охорони здоров’я (крім державних та комунальних установ) бюджетних коштів та/або коштів, отриманих за договорами про медичне обслуговування населення, не може бути підставою для зменшення обсягу бюджетних коштів, що будуть перераховані такому закладу охорони здоров’я у наступному бюджетному періоді, за умови належного виконання договорів про медичне обслуговування населення.

4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону, та забезпечити набрання ними чинності одночасно з введенням у дію відповідних положень цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради України

Порівняльна таблиця

до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я

Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144): 1. Частину першу статті 76 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144) доповнити абзацом сьомим такого змісту:
1) частину 1 статті 76 доповнити абзацом такого змісту:
«здійснюється медичне обслуговування населення.»; «здійснюється медичне обслуговування населення».
2. В Основах законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами): 2. В Основах законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами):
1) у частині першій статті 3: 1) у частині першій статті 3:
абзац третій викласти у такій редакції: абзаци третій, п’ятий і восьмий викласти в такій редакції:
«заклад охорони здоров’я – юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників;»; «заклад охорони здоров’я юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників»;
-1-Н.д.Березенко С.І. (Реєстр.картка №205)Н.д.Донець Т.А. (Реєстр.картка №245)Н.д.Колганова О.В. (Реєстр.картка №253)Н.д.Кириченко О.М. (Реєстр.картка №427)

Н.д.Корчинська О.А. (Реєстр.картка №433)

Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)

Н.д.Яриніч К.В. (Реєстр.картка №99)

Підпункт перший пункту 2 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

медичне обслуговування – діяльність закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охорони здоров’я, що не обов’язково обмежується медичною допомогою але безпосередньо пов’язана з її наданням;

 

Враховано «медичне обслуговування – діяльність закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охорони здоров’я, щоне обов’язково обмежується медичною допомогою,але безпосередньо пов’язана з її наданням»;
абзац восьмий викласти у такій редакції: -2- Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)У абзаці п’ятому підпункту першого пункту 2Розділу І законопроекту слова «абзац восьмий» замінити словами «абзац дев’ятий» Відхилено   
«охорона здоров’я – система заходів, які здійснюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, закладами охорони здоров’я, фізичними особами-підприємцями, які зареєстровані в установленому порядку та одержали відповідну ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, медичними та фармацевтичними працівниками, громадськими організаціями та спілками і громадянами з метою збереження та відновлення фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості її життя;»; «охорона здоров’я система заходів, що здійснюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, закладами охорони здоров’я, фізичними особами      підприємцями, які зареєстровані в установленому законом порядку та одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, медичними та фармацевтичними працівниками, громадськими об’єднаннями і громадянами з метою збереження та відновлення фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості її життя»;
-3-Н.д.Березенко С.І. (Реєстр.картка №205)Н.д.Колганова О.В. (Реєстр.картка №253)Н.д.Корчинська О.А. (Реєстр.картка №433)Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)Н.д.Яриніч К.В. (Реєстр.картка №99)

Підпункт перший пункту 2 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:

«послуга з медичного обслуговування населення (медична послуга) – послуга, що надається пацієнту закладом охорони здоров’я або фізичною особою – підприємцем, яка зареєстрована та одержала в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та оплачується її замовником. Замовником послуги з медичного обслуговування населення може бути держава, відповідні органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи, у тому числі пацієнт»;

Враховано після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:«послуга з медичного обслуговування населення (далі – медична послуга) – послуга, що надається пацієнту закладом охорони здоров’я або фізичною особою – підприємцем, яка зареєстрована та одержала в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та оплачується її замовником. Замовником послуги з медичного обслуговування населення може бути держава, відповідні органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи, у тому числі пацієнт».У зв’язку з цим абзаци десятий та одинадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим та дванадцятим; 
-4- Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)Підпункт перший пункту 2 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:«після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:«медична послуга – дія (дії) з надання медичної допомоги, що виконується (виконуються) медичними працівниками та/або іншими професійно підготовленими працівниками закладу охорони здоров’я за призначенням лікаря». Відхилено   
2) у статті16:частину другу викласти у такій редакції:«Порядок утворення, припинення закладів охорони здоров’я, особливості їх функціонування, діяльності та класифікація закладів визначається законом з урахуванням положень цих Основ.»; -5-Н.д.Березенко С.І. (Реєстр.картка №205)Н.д.Донець Т.А. (Реєстр.картка №245)Н.д.Колганова О.В. (Реєстр.картка №253)Н.д.Кириченко О.М. (Реєстр.картка №427)Н.д.Корчинська О.А. (Реєстр.картка №433)

Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)

Н.д.Яриніч К.В. (Реєстр.картка №99)

Абзаци другий та третій підпункту другого пункту 2 Розділу І законопроекту вилучити.

Враховано 2) у статті 16:
-6- Н.д.Яриніч К.В. (Реєстр.картка №99), Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)Абзац третій підпункту другого пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:«Порядок утворення, реорганізації, припинення закладів охорони здоров’я визначається законом з урахуванням положень цих Основ. Особливості діяльності та класифікація закладів охорони здоров’я визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.» Відхилено
  -7- Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)Підпункт другий пункту 2 Розділу І законопроектудоповнитиновими абзацами такого змісту:«у частині третій слова «державних і комунальних» замінити словами «державний, комунальних та приватних»;«у частині четвертій слова «державних і комунальних» по тексту замінити словами «державних, комунальних та приватних», а слова «державної і комунальної власності» замінити словами « державної, комунальної та приватної власності»; Відхилено
частину шосту викласти у такій редакції:«Заклад охорони здоров’я провадить свою діяльність на підставі установчих документів, що затверджуються власником закладу охорони здоров’я (уповноваженим органом управління). Управління закладом охорони здоров’я здійснюється відповідно до вимог законодавства та його установчих документів.; -8-Н.д.Березенко С.І. (Реєстр.картка №205)Н.д.Донець Т.А. (Реєстр.картка №245)Н.д.Колганова О.В. (Реєстр.картка №253)Н.д.Кириченко О.М. (Реєстр.картка №427)Н.д.Корчинська О.А. (Реєстр.картка №433)

Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)

Н.д.Яриніч К.В. (Реєстр.картка №99)

Абзаци четвертий та п’ятий підпункту другого пункту 2 Розділу І законопроекту вилучити.

Враховано
частину дев’яту викласти у такій редакції: частину дев’яту викласти в такій редакції:
«Керівники державних, комунальних закладів охорони здоров’я обираються за конкурсом і призначаються на посаду власником закладу охорони здоров’я (уповноваженим органом управління) шляхом укладення з ними контракту на строк до п’яти років. Порядок проведення конкурсу та укладення контракту з керівниками таких закладів охорони здоров’я, а також типова форма зазначеного контракту затверджуються Кабінетом Міністрів України.»; -9-Н.д.Березенко С.І. (Реєстр.картка №205)Н.д.Донець Т.А. (Реєстр.картка №245)Н.д.Колганова О.В. (Реєстр.картка №253)Н.д.Кириченко О.М. (Реєстр.картка №427)Н.д.Корчинська О.А. (Реєстр.картка №433)

Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)

Н.д.Яриніч К.В. (Реєстр.картка №99)

Абзац сьомий підпункту другого пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:

«Керівники державних та комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду уповноваженим виконавчим органом управління власника закладу охорони здоров’я на конкурсній основі шляхом укладення з ними контрактуна строк від трьох до п’яти років.Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я та порядок укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, а також типова форма такого контракту затверджуються Кабінетом Міністрів України»;

Враховано «Керівники державних та комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду уповноваженим виконавчим органом управління власника закладу охорони здоров’я на конкурсній основі шляхом укладання з ними контрактуна строк від трьох до п’яти років.Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я та порядок укладання контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, а також типова форма такого контракту затверджуються Кабінетом Міністрів України»; 
доповнити статтю після частини десятої новими частинами такого змісту:      доповнити частинами одинадцятою – чотирнадцятою такого змісту:
«Залежно від форми власності заклади охорони здоров’я утворюються та існують як державні, комунальні, приватні. -10-Н.д.Шипко А.Ф. (Реєстр.картка №35)Абзац дев’ятий підпункту другого пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:«Залежно від форми власності заклади охорони здоров’я утворюються та існують як державні, комунальні, приватні, засновані на змішаній формі власності та такі, що знаходяться у власності громадських, релігійних, благодійних організацій.» Врахованочастково «Залежно від форми власності заклади охорони здоров’я утворюються та функціонують як державні, комунальні, приватні чи засновані на змішаній формі власності. Державні та комунальні заклади охорони здоров’я не підлягають приватизації.
-11-Н.д.Шурма І.М. (Реєстр.картка №411)Абзац дев’ятий підпункту другого пункту 2 Розділу І законопроекту доповнити реченням:«Державні та комунальні заклади охорони здоров’я не підлягають приватизації.» Враховано
За організаційно-правовою формою заклади охорони здоров’я державної власності можуть утворюватися та існувати як казенні підприємства, державні установи. За організаційно-правовою формою заклади охорони здоров’я державної власності можуть утворюватися та функціонувати як казенні підприємства або державні установи.
За організаційно-правовою формою заклади охорони здоров’я комунальної власності можуть утворюватися та існувати як комунальні некомерційні підприємства, комунальні установи. За організаційно-правовою формою заклади охорони здоров’я комунальної власності можуть утворюватися та функціонувати як комунальні некомерційні підприємства або комунальні установи.
Заклади охорони здоров’я приватної форми власності не обмежені у виборі організаційно-правової форми. Заклади охорони здоров’я приватної власності не обмежені у виборі організаційно-правової форми»;
Заклади охорони здоров’я, утворені в результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я — державних та комунальних установ, відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Основ законодавства України про охорону здоров’я можуть мати відокремлене майно (в тому числі кошти), закріплене за ним на праві оперативного управління, самостійний баланс, самостійно затверджувати штатний розпис, мати рахунки в установах державних банків, печатки. -12-Н.д.Березенко С.І. (Реєстр.картка №205)Н.д.Донець Т.А. (Реєстр.картка №245)Н.д.Колганова О.В. (Реєстр.картка №253)Н.д.Кириченко О.М. (Реєстр.картка №427)Н.д.Корчинська О.А. (Реєстр.картка №433)

Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)

Н.д.Яриніч К.В. (Реєстр.картка №99)

Абзаци тринадцятий підпункту другого пункту 2 Розділу І законопроекту вилучити.

 

Враховано
Заклади охорони здоров’я, що реорганізовуються з державних установ в казенні підприємства та з комунальних установ в комунальні некомерційні підприємства, не можуть провадити інші види господарської діяльності, що не пов’язані з медичним обслуговуванням.». -13-Н.д.Березенко С.І.(Реєстр.картка№ 205)Н.д.Колганова О.В. (Реєстр.картка №253)Н.д.Кириченко О.М. (Реєстр.картка №427)Н.д.Корчинська О.А. (Реєстр.картка №433)Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)

Н.д.Яриніч К.В. (Реєстр.картка №99)

Абзац чотирнадцятий підпункту другого пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:

     «Державні та комунальні заклади охорони здоров’я не можуть провадити інші види господарської діяльності, крім тих, що пов’язані з медичним обслуговуванням населення».

Відхилено
-14- Н.д.Яриніч К.В. (Реєстр.картка №99), Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)Абзац чотирнадцятий підпункту другого пункту 2 Розділу І законопроекту виключити. Враховано
-15-Н.д.СисоєнкоІ.В.(Реєстр.картка №377),Абзац чотирнадцятий підпункту другого пункту 2 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:«Заклади охорони здоров’я, що реорганізовані чи реорганізовуються з державних установ в казенні підприємства та з комунальних установ в комунальні некомерційні підприємства, можуть провадити інші види господарської діяльності за погодженням з власником та спостережною радою.» Відхилено
-16- Н.д.Ванат П.М. (Реєстр.картка №270)Підпункт другий пункту 2 Розділу І доповнити новою частиною такого змісту:«На базі закладів охорони здоров’я, що реорганізуються з державних установ в казенні підприємства та з комунальних установ в комунальні некомерційні підприємства, медичні навчальні заклади і наукові установи здійснюють у повному обсязі навчальну, науково-дослідницьку, організаційно-методичну, лікувально-діагностичну діяльність на підставі відповідних договорів про клінічні бази. Порядок укладання договорів про клінічні бази, а також типова форма зазначеного договору затверджуються Кабінетом Міністрів України.» Відхилено
3) у статті 18: -17-Н.д.Березенко С.І.(Реєстр.картка№205)Н.д.Богомолець О.В. (Реєстр.картка №292)Н.д.Донець Т.А. (Реєстр.картка №245)Н.д.Кириченко О.М. (Реєстр.картка №427)Н.д.Мельничук С.П. (Реєстр.картка №414)

Н.д.Мусій О.С. (Реєстр.картка №124)

Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)

Н.д.Шипко А.Ф. (Реєстр.картка №35)

Н.д.Яриніч К.В. (Реєстр.картка №99)

Підпункт третій пункту 2 Розділу І викласти в такій редакції:

3) статтю 18 викласти в такій редакції:

«Стаття 18. Фінансове забезпечення охорони здоров’я

Фінансове забезпечення охорони здоров’я може здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, коштів юридичних та фізичних осіб, а також з інших джерел, не заборонених законом.

Рівень бюджетної забезпеченості охорони здоров’я розраховується на підставі науково обґрунтованих нормативів.

Кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів, призначені на охорону здоров’я, використовуються, зокрема, для забезпечення медичної допомоги населенню, фінансування державних цільових і місцевих програм охорони здоров’я та фундаментальних наукових досліджень з цих питань.

Фінансове забезпечення державних та комунальних закладів охорони здоров’я – бюджетних установ здійснюється відповідно до бюджетного законодавства.

Медична допомога надається безоплатно за рахунок бюджетних коштів у закладах охорони здоров’я та фізичними особами – підприємцями, які зареєстровані та одержали в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, з якими головними розпорядниками бюджетних коштів укладені договори про медичне обслуговування населення.

Договори про медичне обслуговування укладаються у межах бюджетних коштів, передбачених на охорону здоров’я на відповідний бюджетний період на підставі вартості та обсягу послуг з медичного обслуговування, замовником яких є держава або органи місцевого самоврядування. Вартість послуги з медичного обслуговування розраховується з урахуванням структури витрат, необхідних для надання такої послуги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування затверджується Кабінетом Міністрів України.

Вимоги до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, порядок укладання таких договорів та типова форма договору затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Заклади охорони здоров’я можуть використовувати для підвищення якісного рівня медичного обслуговування населення кошти, отримані від юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено законом.Заклади охорони здоров’я встановлюють плату за послуги з медичного обслуговування, що надаються за межами договорів про медичне обслуговування населення, укладених з головними розпорядниками бюджетних коштів, у порядку, встановленому законом»

Враховано 3) статті 18 і 24 викласти в такій редакції:«Стаття 18. Фінансове забезпечення охорони здоров’яФінансове забезпечення охорони здоров’я може здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, коштів юридичних та фізичних осіб, а також з інших джерел, не заборонених законом.Рівень фінансового забезпечення охорони здоров’я розраховується на підставі науково обґрунтованих нормативів.Кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів, призначені на охорону здоров’я, використовуються, зокрема, для забезпечення медичної допомоги населенню, фінансування державних цільових і місцевих програм охорони здоров’я та фундаментальних наукових досліджень у цій сфері.

Фінансове забезпечення державних та комунальних закладів охорони здоров’я – бюджетних установ здійснюється відповідно до бюджетного законодавства.

Медична допомога надається безоплатно за рахунок бюджетних коштів у закладах охорони здоров’я та фізичними особами – підприємцями, які зареєстровані та одержали в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, з якими головними розпорядниками бюджетних коштів укладені договори про медичне обслуговування населення.

Договори про медичне обслуговування укладаються у межах бюджетних коштів, передбачених на охорону здоров’я на відповідний бюджетний період, на підставі вартості та обсягу послуг з медичного обслуговування, замовником яких є держава або органи місцевого самоврядування. Вартість послуги з медичного обслуговування розраховується з урахуванням структури витрат, необхідних для надання такої послуги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування затверджується Кабінетом Міністрів України.

Вимоги до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, порядок укладання таких договорів та типова форма договору затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Заклади охорони здоров’я можуть використовувати для підвищення рівня якості медичного обслуговування населення кошти, отримані від юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено законом.Заклади охорони здоров’я встановлюють плату за послуги з медичного обслуговування, що надаються поза договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з головними розпорядниками бюджетних коштів, у порядку, встановленому законом»;

 

 

 

 

-18- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37), Н.д.Колєсніков Д.В. (Реєстр.картка №405)Доповнити підпункт третій пункту 2 Розділу І новою частиною такого змісту:«Громадяни безкоштовно отримують будь-яку медичну допомогу у державних і комунальних закладах охорони здоров’я, і не повинні відшкодовувати її вартість ні у вигляді будь-яких платежів, ні у будь-якій формі незалежно від часу надання медичної допомоги та загального обсягу бюджетних коштів передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік, а також коштів місцевих бюджетів» Відхилено(як така, що дублює норми статті 49 Конституції України та положення статті 8 Основ законодавства України про охорону здоров’я)
частину першу викласти у такій редакції:
«Фінансування охорони здоров’я здійснюється за рахунок Державного бюджету України та місцевих бюджетів, фондів медичного та соціального страхування, благодійних фондів, інших коштів фізичних та юридичних осіб та будь-яких інших джерел, не заборонених законодавством.»  
частину третю викласти у такій редакції:
«Медична допомога надається безоплатно за рахунок бюджетних коштів у закладах охорони здоров’я з якими головними розпорядниками бюджетних коштів укладені договори про медичне обслуговування населення, в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік, а також коштів місцевих бюджетів. Особливості укладення договорів про медичне обслуговування населення за кошти державного бюджету та субвенцій, визначаються Кабінетом Міністрів України.»;  
-19- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37), Н.д.Колєсніков Д.В. (Реєстр.картка №405)У абзаці п’ятому підпункту третього пункту 2 Розділу І законопроекту слова «в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік, а також коштів місцевих бюджетів» виключити. Відхилено(як така, що не узгоджується з положенням пункту в) статті 7 Основ якою визначено що обсяг надання гарантованого рівня медичної допомоги встановлюється КМУ)
-20-Н.д.Сисоєнко І.В.(Реєстр.картка №377)Друге речення абзацу п’ятого підпункту третього пункту 2Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:«Істотні умови, порядок укладання договорів про медичне обслуговування населення та типова форма такого договору визначаються Кабінетом Міністрів України.»; Відхилено
друге речення частини четвертої виключити; -21-Н.д.Сисоєнко І.В.(Реєстр.картка №377)Частину четверту статті 18 виключити; Відхилено
доповнити статтю після частини четвертої новою частиною такого змісту:  
«Кошти, не використані закладом охорони здоров’я (крім закладів охорони здоров’я, що існують у формі державних та комунальних установ) протягом бюджетного періоду, не вилучаються та можуть використовуватися у подальшому закладом охорони здоров’я виключно з метою фінансування його діяльності (у тому числі на оновлення його матеріально-технічної бази) з урахуванням вимог законодавства та установчих документів. Невикористання закладом охорони здоров’я (крім закладів охорони здоров’я, що існують у формі державних та комунальних установ) бюджетних коштів та (або) коштів, отриманих закладом охорони здоров’я за договорами про медичне обслуговування населення, не може бути підставою для зменшення обсягу бюджетних коштів, що будуть перераховані такому закладу охорони здоров’я у наступному бюджетному періоді, за умови належного виконання договору про медичне обслуговування населення.»;
У зв’язку з цим частини п’яту — восьму вважати відповідно частинами шостою — дев’ятою;
частину шосту викласти у такій редакції:
«Обсяги бюджетного фінансування надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я визначаються на підставі методики, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, на підставі науково обґрунтованих нормативів.»;    
-22- Н.д.Яриніч К.В. (Реєстр.картка №99) Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)Абзац одинадцятий підпункту третього пункту 2 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:«Обсяги бюджетного фінансування охорони здоров’я щорічно визначаються у Законі України про Державний бюджет. Формула розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та затверджується Кабінетом Міністрів України.» Відхилено  
друге речення частини сьомої викласти у такій редакції:
«Допускається фінансова підтримка таких закладів за рахунок державного або місцевого бюджету на підставі договорів про медичне обслуговування населення, якщо працівники відповідного відомства, підприємства, установи або організації становлять значну частину населення даної місцевості.»;  
частину восьму викласти в такій редакції:
«Всі заклади охорони здоров’я мають право використовувати для підвищення якісного рівня своєї роботи кошти, отримані від юридичних та фізичних осіб, а також встановлювати плату за послуги у сфері охорони здоров’я на підставі методики розрахунку вартості медичних послуг, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. В такому випадку, вимоги Господарського кодексу України щодо реалізації продукції (робіт, послуг) за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, не застосовуються.»;    
-23- Н.д.Яриніч К.В. (Реєстр.картка №99)Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)Абзац п’ятнадцятий пункту третього пункту 2 Розділу 1 законопроекту, яким вносяться зміни до частини восьмої статті 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» викласти у такій редакції:«частину восьму викласти в такій редакції:«Всі заклади охорони здоров’я мають право використовувати для підвищення якісного рівня своєї роботи кошти, отримані від юридичних та фізичних осіб, а також на підставі методики розрахунку вартості медичних послуг, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, встановлювати плату за послуги у сфері охорони здоров’я, що надаються за межами договорів про медичне обслуговування населення, укладених з головними розпорядниками бюджетних коштів. В такому випадку, вимоги Господарського кодексу України щодо реалізації продукції (робіт, послуг) за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, не застосовуються.» Враховано редакційно(у поправці № 17)
-24- Н.д.Богомолець О.В. (Реєстр.картка  № 292), Н.д.Корчинська О.А. (Реєстр.картка № 433),Н.д.Мусій О.С. (Реєстр.картка № 124),Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка № 377), Н.д.Шурма І.М. (Реєстр.картка № 411)Абзац п’ятнадцятий пункту третього пункту 2 Розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції:«частину восьму викласти в такій редакції:

«Заклади охорони здоров’я:

можуть використовувати для підвищення якісного рівня своєї роботи кошти, отримані від юридичних та фізичних осіб;

встановлюють плату за послуги у сфері охорони здоров’я, що надаються за межами договорів про медичне обслуговування населення, укладених з головними розпорядниками бюджетних коштів, на підставі методики розрахунку вартості медичних послуг, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. В такому випадку, вимоги Господарського кодексу України щодо реалізації продукції (робіт, послуг) за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, не застосовуються.»

Врахованоредакційно(у поправці № 17)
доповнити статтю після частини восьмої новою частиною такого змісту:
«Надходження закладів охорони здоров’я (крім закладів охорони здоров’я, що існують у формі бюджетних установ), зокрема суми бюджетного фінансування, кошти, отримані від юридичних та фізичних осіб, плата за послуги у сфері охорони здоров’я, фондів медичного та соціального страхування, благодійних фондів, інші надходження, не заборонені законом, зараховуються на їх рахунки у державних банках.»;  
У зв’язку з цим частину дев’яту вважати частиною десятою.
4) статтю 24 після частини другої доповнити новими частинами такого змісту: 

 

 

 

-25-Н.д.Березенко С.І. (Реєстр.картка№205)Н.д.Донець Т.А. (Реєстр.картка №245)Н.д.Колганова О.В. (Реєстр.картка №253)Н.д.Кириченко О.М. (Реєстр.картка №427)Н.д.Корчинська О.А. (Реєстр.картка №433)

Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)

Н.д.Яриніч К.В. (Реєстр.картка №99)

Підпункт четвертий пункту 2 Розділу І викласти в такій редакції:

4) статтю 24 викласти в такій редакції:

«Стаття 24. Участь громадськості в охороні здоров’я

Державні органи, заклади охорони здоров’я зобов’язані сприяти реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я.

При закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу вторинного і третинного рівня, з якими головними розпорядниками бюджетних коштів укладені договори про медичне обслуговування населення, за рішенням власника закладу охорони здоров’я (уповноваженого органу управління) утворюються спостережні ради із обов’язковим залученням представників громадськості (за їх згодою). Такі ради також можуть утворюватися за рішенням власника при інших закладах охорони здоров’я.

Спостережні ради розглядають питання зокрема щодо дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання законодавчих вимог при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я, фінансово-господарської діяльності закладу охорони здоров’я.

До складу спостережної ради закладу охорони здоров’я крім представників власника закладу охорони здоров’я (уповноваженого органу управління) та відповідних органів виконавчої влади та/або органів місцевого самоврядування входять (за згодою) депутати місцевих рад, представники громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організацій, які здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я.

Порядок утворення, права, обов’язки спостережної ради закладу охорони здоров’я і типове положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України.

При закладах охорони здоров’я з метою   сприяння їх діяльності можуть також утворюватися опікунські ради, до складу яких (за згодою) можуть входити благодійники, представники громадськості та громадських об’єднань, благодійних, релігійних організацій, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, волонтери тощо. Рішення про створення опікунської ради при закладі охорони здоров’я та Положення про неї затверджується наказом керівника закладу охорони здоров’я або уповноваженого органу його управління.

У визначенні змісту та шляхів виконання державних цільових та місцевих програм у сфері охорони здоров’я, здійсненні відповідних заходів, вирішенні кадрових, наукових та інших питань державної політики можуть брати участь організації, які здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я та інші громадські об’єднання, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, іноземні неурядові організації».

Враховано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     «Стаття 24. Участь громадськості в охороні здоров’яДержавні органи, заклади охорони здоров’я зобов’язані сприяти реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я.При державних та комунальних закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу вторинного і третинного рівня, з якими головними розпорядниками бюджетних коштів укладені договори про медичне обслуговування населення, за рішенням власника закладу охорони здоров’я (уповноваженого ним органу) утворюються спостережні ради з обов’язковим залученням представників громадськості (за їхньою згодою). Спостережні ради також можуть утворюватися за рішенням власника при інших закладах охорони здоров’я.Спостережні ради розглядають питання, зокрема, щодо дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я, фінансово-господарської діяльності закладу охорони здоров’я.До складу спостережної ради закладу охорони здоров’я, крім представників власника закладу охорони здоров’я (уповноваженого ним органу) та відповідних органів виконавчої влади та/або органів місцевого самоврядування, входять (за їхньою згодою) депутати місцевих рад, представники громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я.

Порядок утворення, права, обов’язки спостережної ради закладу охорони здоров’я і типове положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України.

При закладах охорони здоров’я з метою   сприяння їх діяльності можуть також утворюватися опікунські ради, до складу яких (за їхньою згодою) можуть включатися благодійники, представники громадськості та громадських об’єднань, благодійних, релігійних організацій, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, волонтери та інші. Рішення про створення опікунської ради при закладі охорони здоров’я та положення про неї затверджуються наказом керівника закладу охорони здоров’я або уповноваженого органу.

У визначенні змісту та шляхів виконання державних цільових та місцевих програм у сфері охорони здоров’я, здійсненні відповідних заходів, вирішенні кадрових, наукових та інших питань державної політики можуть брати участь організації, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я, та інші громадські об’єднання, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, іноземні неурядові організації»;

-26- Н.д.Корчинська О.А. (Реєстр.картка №433)Підпункт 4 пункту 2 Розділу І законопроекту доповнити абзацом першим такого змісту:«В частині другій статті 24 замість слів «громадські консультативні або наглядові ради» зазначити: «громадські опікунські ради та громадські спостережні ради» Врахованопо суті(у поправці № 25) 
-27- Н.д.Корчинська О.А.(Реєстр.картка №433)Підпункт 4 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:«4) статтю 24 після частини другої доповнити новими частинами такого змісту:«При центральних органах виконавчої влади з питань охорони здоровся з метою забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики створюються громадські ради.При закладах охорони здоров’я створюються громадські опікунські ради та громадські спостережні ради, які діють на підставі положень, що розробляються і затверджуються членами відповідної ради та погоджуються керівником закладу охорони здоров’я» Врахованочастково(у поправці № 25) 

 

-28- Н.д.Ванат П.М. (Реєстр.картка №270)Підпункт 4 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:«4) частину другу статті 24 викласти у такій редакції«При органах та закладах охорони здоров’я створюються громадські консультативні або наглядові ради, які сприяють їх діяльності та забезпечують баланс інтересів всіх зацікавлених сторін, інформованість населення і громадський контроль в сфері охорони здоров’я» Врахованопо суті(у поправці № 25) 
«Громадська наглядова рада закладу охорони здоров’я є колегіальним органом, що здійснює громадський контроль за дотриманням прав та забезпеченням безпеки пацієнтів, додержанням етичних принципів і законодавчих вимог здійснення медичного обслуговування закладом охорони здоров’я, розглядає фінансово-господарську діяльність закладу охорони здоров’я. -29- Н.д.Сисоєнко І.В.(Реєстр.картка№377)Підпункт 4 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:«4) частину першу та другу статті 24 викласти у такій редакції:«Органи та заклади охорони здоров’я зобов’язані сприяти реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я і проведенні громадської експертизи з цих питань.При закладах охорони здоров’я утворюються спостережні ради. Спостережна рада закладу охорони здоров’я є колегіальним органом, що здійснює громадський контроль за дотриманням прав та забезпеченням безпеки пацієнтів, додержанням   законодавчих вимог здійснення медичного обслуговування закладом охорони здоров’я, фінансово-господарською діяльністю закладу охорони здоров’я, затверджує програму розвитку закладу охорони здоров’я.

До складу спостережної ради входять делеговані представники громадських організацій, що опікуються охороною здоров’я, представники благодійних організацій, представники професійних об’єднань медичної галузі, депутати місцевих рад, яким підпорядкований даний заклад охорони здоров’я, уповноважені представники районних та обласних державних адміністрацій. Сукупна кількість голосів представників громадських організацій, професійних об’єднань медичної галузі, представників благодійних організацій у спостережній раді має бути не меншою, ніж одна третина голосів членів спостережної ради. Право бути обраним головою спостережної ради мають делеговані до спостережної ради представники громадських організацій, професійних об’єднань медичної галузі та профспілок, благодійних організацій.»

Врахованопо суті(у поправці № 25)
Порядок утворення, права, обов’язки громадської наглядової ради закладу охорони здоров’я та типове положення про громадську наглядову раду закладу охорони здоров’я затверджуються Кабінетом Міністрів України.»; -30-Н.д.Сисоєнко І.В.(Реєстр.картка №377)Абзац третій підпункту 4 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:«Порядок утворення, права, обов’язки спостережної ради закладу охорони здоров’я та типове положення про спостережну раду закладу охорони здоров’я затверджуються Кабінетом Міністрів України» Врахованопо суті(у поправці № 25)
-31- Н.д.Богомолець О.В. (Реєстр.картка №292),Н.д.Бахтеєва Т.Д. (Реєстр.картка №393), Н.д.Березенко С.І. (Реєстр.картка №205), Н.д.Біловол О.М. (Реєстр.картка №180), Н.д.Кириченко О.М. (Реєстр.картка №427), Н.д.Корчинська О.А.(Реєстр.картка №433), Н.д.Мусій О.С. (Реєстр.картка № 124), Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка № 377), Н.д.Яриніч К.В. (Реєстр.картка № 99)Підпункт чотири пункту 2Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:«4) статтю 24 викласти у такій редакції:«Стаття 24. Участь громадськості в охороні здоров’я

Органи та заклади охорони здоров’я зобов’язані сприяти реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я і проведенні громадської експертизи з цих питань.

При закладах охорони здоров’я вторинного та третинного рівня, з якими головними розпорядниками бюджетних коштів укладені договори про медичне обслуговування населення, обов’язково утворюються спостережні ради. При інших закладах охорони здоров’я спостережні ради можуть утворюватися за рішенням власника.

Спостережна рада закладу охорони здоров’я є колегіальним органом, що здійснює громадський контроль за дотриманням прав та забезпеченням безпеки пацієнтів, додержанням законодавчих вимог здійснення медичного обслуговування закладом охорони здоров’я, фінансово-господарською діяльністю закладу охорони здоров’я та погоджує програму розвитку закладу охорони здоров’я.

До складу спостережної ради входять делеговані представники громадських організацій, що опікуються охороною здоров’я, благодійних організацій, професійних об’єднань медичної галузі, депутати місцевих рад, яким підпорядкований даний заклад охорони здоров’я, уповноважені представники районних та обласних державних адміністрацій. Сукупна кількість голосів представників громадських організацій, що опікуються охороною здоров’я, благодійних організацій, професійних об’єднань медичної галузі у спостережній раді має бути не меншою, ніж одна третина голосів членів спостережної ради. Право бути обраним головою спостережної ради мають делеговані до спостережної ради представники громадських організацій, що опікуються охороною здоров’я, благодійних організацій, професійних об’єднань медичної галузі.

Порядок утворення, права, обов’язки спостережної ради закладу охорони здоров’я та типове положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України.

При закладах охорони здоров’я з метою сприяння їх діяльності можуть також створюватися опікунські ради, які діють на підставі положень, що розробляються і затверджуються членами опікунської ради та погоджуються керівником закладу охорони здоров’я.

У визначенні змісту та шляхів виконання державних цільових та місцевих програм охорони здоров’я, здійсненні відповідних конкретних заходів, вирішенні кадрових, наукових та інших проблем організації державної діяльності в цій сфері можуть брати участь фахові громадські організації працівників охорони здоров’я та інші об’єднання громадян, в тому числі міжнародні.»

Врахованопо суті(у поправці № 25)
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною п’ятою; -32- Н.д.Богомолець О.В. (Реєстр.картка №292),Н.д.Бахтеєва Т.Д. (Реєстр.картка №393), Н.д.Березенко С.І. (Реєстр.картка №205), Н.д.Біловол О.М. (Реєстр.картка №180), Н.д.Кириченко О.М. (Реєстр.картка №427), Н.д.Корчинська О.А.(Реєстр.картка №433), Н.д.Мусій О.С. (Реєстр.картка № 124), Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка № 377), Н.д.Яриніч К.В. (Реєстр.картка № 99)Абзац четвертий підпункту 4 пункту 2 Розділу І законопроекту виключити. Врахованопо суті(у поправці № 25)
5) частину першу статті 75 після слова “інтернатуру” доповнити словами “лікарську резидентуру”; 4) частину першу статті 75 після слова «інтернатуру» доповнити словами «лікарську резидентуру».
-33-Н.д.Березенко С.І.(Реєстр.картка№205)Н.д.Богомолець О.В. (Реєстр.картка №292)Н.д.Донець Т.А. (Реєстр.картка №245)Н.д.Кириченко О.М. (Реєстр.картка №427)Н.д.Мельничук С.П. (Реєстр.картка №414)

Н.д.Мусій О.С. (Реєстр.картка №124)

Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)

Н.д.Шипко А.Ф. (Реєстр.картка №35)

Н.д.Яриніч К.В. (Реєстр.картка №99)

Розділ І законопроекту доповнити пунктом 3 в такій редакції:

«3. У Законі України «Про публічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 9, ст.89; № 21, ст. 407; № 48, ст. 808; із змінами, внесеними Законом України від 17 листопада 2016 року № 1761-VIII):

1) частину третю статті 2 доповнити абзацом вісімнадцятим такого змісту:

«послуги за договорами про медичне обслуговування населення, що надаються відповідно до Закону».

Враховано      3. Частину третю статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 9, ст. 89, № 48, ст. 808) доповнити абзацом вісімнадцятим такого змісту:«послуги за договорами про медичне обслуговування населення, що надаються відповідно до закону».
6) доповнити Основи розділом ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» такого змісту: -34-Н.д.Березенко С.І. (Реєстр.картка№205)Н.д.Донець Т.А. (Реєстр.картка №245)Н.д.Колганова О.В. (Реєстр.картка №253)Н.д.Кириченко О.М. (Реєстр.картка №427)Н.д.Корчинська О.А. (Реєстр.картка №433)

Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)

Н.д.Яриніч К.В. (Реєстр.картка №99)

Підпункт шість пункту 2 Розділу І перенести в Розділ ІІ «Прикінцеві положення» та викласти його в такій редакції:

«Розділ ІІ «Прикінцеві положення»

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом, крім підпункту третього пункту 2 Розділу І цього Закону щодо змін до статті 18 Основ законодавства України про охорону здоров’я, який набирає чинності з 1 січня 2018 року.

2. Державні та комунальні заклади охорони здоров’я – бюджетні установи, можуть бути реорганізовані в казенні підприємства або комунальні некомерційні підприємства.

Не підлягають реорганізації в казенні підприємства чи/або комунальні некомерційні підприємства заклади охорони здоров’я Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби України, а також інші заклади охорони здоров’я відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

3. Встановити, що до 31 грудня 2018 року:

1)   кредитори державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що реорганізуються відповідно до пункту 2 цього Розділу, не вправі вимагати від них виконання незабезпечених зобов’язань, припинення або дострокового виконання зобов’язання, або забезпечення виконання зобов’язання. Згода кредитора на заміну боржника у зобов’язанні у цьому випадку не вимагається;

2) обов’язкова оцінка майна, передбачена Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» для закладів охорони здоров’я, що реорганізуються відповідно до пункту 2 цього Розділу не застосовується.

3) звільнення працівників закладів, що реорганізуються відповідно до пункту 2 цього Розділу, допускається лише у випадках, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу;

4) казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства, що утворюються в результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я – бюджетних установ відповідно до пункту 2 цього Розділу, є правонаступниками усіх прав та обов’язків відповідних бюджетних установ. Органи, які здійснюють управління майном відповідних державних та комунальних закладів охорони здоров’я – бюджетних установ, передають відповідним казенним підприємствам та комунальним некомерційним підприємствам, що утворюються в результаті реорганізації таких установ відповідно до пункту 2 цього Розділу, майно, що входить до цілісного майнового комплексу державного чи комунального закладу охорони здоров’я – бюджетної установи, яким користувалися на відповідному праві зазначені заклади. Майно, що передається від державних та комунальних закладів охорони здоров’я – бюджетних установ відповідно до казенних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, утворених у результаті реорганізації, закріплюється за ними на праві оперативного управління.

5) передача нерухомого майна від державних та комунальних закладів охорони здоров’я – бюджетних установ до казенних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що утворюються в результаті реорганізації таких закладів відповідно до пункту 2 цього Розділу, здійснюється на підставі даних бухгалтерського обліку відповідних бюджетних установ щодо такого майна та результатів обов’язкової його інвентаризації.

6) кошти, не використані державним чи комунальним закладом охорони здоров’я (крім державних та комунальних установ) протягом бюджетного періоду, не вилучаються та можуть бути використані у подальшому виключно з метою фінансування діяльності державного чи комунального закладу охорони здоров’я, у тому числі для оновлення матеріально-технічної бази, з урахуванням вимог законодавства та установчих документів. Невикористання державним чи комунальним закладом охорони здоров’я (крім державних та комунальних установ) бюджетних коштів та/або коштів, отриманих за договорами про медичне обслуговування населення, не може бути підставою для зменшення обсягу бюджетних коштів, що будуть перераховані такому закладу охорони здоров’я у наступному бюджетному періоді, за умови належного виконання договорів про медичне обслуговування населення.

5. У Законі України «Про публічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 9, ст.89):

1) частину третю статті 2 доповнити новим абзацом вісімнадцятим такого змісту:

«послуги за договорами про медичне обслуговування населення, що надаються відповідно до статті 18 Основ законодавства України про охорону здоров’я незалежно від їх вартості».

2) Розділ IX «Прикінцеві та перехідні положення» після пункту 2 доповнити новим пунктом 21 такого змісту:

«21. Абзац вісімнадцятий частини третьої статті 2 цього Закону діє до 31 грудня 2018 року».

6. Кабінету Міністрів України протягом   шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону та забезпечити набрання ними чинності одночасно з введенням в дію відповідних положень цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону».    

Враховано      ІІ. Прикінцеві положення1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом, крім підпункту 3 (щодо нової редакції статті 18 Основ законодавства України про охорону здоров’я) пункту 2 розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2018 року.2. Державні та комунальні заклади охорони здоров’я – бюджетні установи можуть реорганізовуватися в казенні підприємства або комунальні некомерційні підприємства. Зміна основного виду діяльності державного та комунального закладу охорони здоров’я з медичного обслуговування населення (медична практика) у зв’язку із зміною його організаційно-правової форми забороняється.Не підлягають реорганізації в казенні підприємства та/або комунальні некомерційні підприємства заклади охорони здоров’я Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби України, а також інші заклади охорони здоров’я відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.3. Встановити, що до 31 грудня 2018 року:

1)   кредитори державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що реорганізуються відповідно до пункту 2 цього розділу, не вправі вимагати від них виконання незабезпечених зобов’язань, припинення або дострокового виконання зобов’язання, або забезпечення виконання зобов’язання. Згода кредитора на заміну боржника у зобов’язанні у такому разі не вимагається;

2) обов’язкова оцінка майна, передбачена Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», для закладів охорони здоров’я, що реорганізуються відповідно до пункту 2 цього розділу, не застосовується;

3) звільнення працівників закладів, що реорганізуються відповідно до пункту 2 цього розділу, допускається лише у разі, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу;

4) казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства, що утворюються у результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я – бюджетних установ відповідно до пункту 2 цього розділу, є правонаступниками всіх прав та обов’язків відповідних бюджетних установ. Органи, що здійснюють управління майном відповідних державних та комунальних закладів охорони здоров’я – бюджетних установ, передають відповідним казенним підприємствам та комунальним некомерційним підприємствам, що утворюються у результаті реорганізації таких установ відповідно до пункту 2 цього розділу, майно, що входить до цілісного майнового комплексу державного чи комунального закладу охорони здоров’я – бюджетної установи, яким користувалися на законних підставах ці заклади. Майно, що передається від державних та комунальних закладів охорони здоров’я – бюджетних установ відповідно до казенних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, утворених у результаті реорганізації, закріплюється за ними на праві оперативного управління;

5) передача нерухомого майна від державних та комунальних закладів охорони здоров’я – бюджетних установ до казенних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що утворюються у результаті реорганізації таких закладів відповідно до пункту 2 цього розділу, здійснюється на підставі даних бухгалтерського обліку відповідних бюджетних установ щодо такого майна та результатів обов’язкової його інвентаризації;

6) кошти, не використані державним чи комунальним закладом охорони здоров’я (крім державних та комунальних установ) протягом бюджетного періоду, не вилучаються та можуть бути використані у подальшому виключно з метою фінансування діяльності державного чи комунального закладу охорони здоров’я, у тому числі для оновлення матеріально-технічної бази, з урахуванням вимог законодавства та установчих документів. Невикористання державним чи комунальним закладом охорони здоров’я (крім державних та комунальних установ) бюджетних коштів та/або коштів, отриманих за договорами про медичне обслуговування населення, не може бути підставою для зменшення обсягу бюджетних коштів, що будуть перераховані такому закладу охорони здоров’я у наступному бюджетному періоді, за умови належного виконання договорів про медичне обслуговування населення.

4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону, та забезпечити набрання ними чинності одночасно з введенням у дію відповідних положень цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.    

«Розділ XIІI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Державні та комунальні заклади охорони здоров’я, що створені та існують у формі бюджетних установ можуть, реорганізовуватися в казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства. -35- Н.д.Маркевич Я.В. (Реєстр.картка №366)Абзац третій підпункту шостого пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:«Державні та комунальні заклади охорони здоров’я, що створені та існують у формі бюджетних установ реорганізовуються в казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства.» Врахованопо суті(у поправці 34) 

 

 

 

 

 

 

 

 
-36- Н.д.Яриніч К.В. (Реєстр.картка №99)Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)Абзац третій підпункту шостого пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:«1. Державні та комунальні заклади охорони здоров’я, що створені та існують у формі бюджетних установ (крім відомчих закладів охорони здоров’я центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони громадського порядку, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах оборони та військового будівництва, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, паталого-анатомічних бюро та бюро судово-медичної експертизи, закладів охорони здоров’я Державної пенітенціарної служби України), можуть реорганізовуватися в казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства.» Враховано редакційно(у поправці 34) 
-37- Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)Абзац третій підпункту шостого пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:«1. Державні та комунальні заклади охорони здоров’я, що створені та існують у формі бюджетних установ,   реорганізовуються в казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства.» Врахованопо суті(у поправці 34) 
-38- Н.д.Богомолець О.В. (Реєстр.картка №292),Н.д.Бахтеєва Т.Д. (Реєстр.картка №393), Н.д.Березенко С.І. (Реєстр.картка №205), Н.д.Біловол О.М. (Реєстр.картка №180), Н.д.Кириченко О.М. (Реєстр.картка №427), Н.д.Корчинська О.А.(Реєстр.картка №433), Н.д.Мусій О.С. (Реєстр.картка № 124), Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка № 377), Н.д.Яриніч К.В. (Реєстр.картка № 99)Абзац третій підпункту шостого пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:«1. Державні та комунальні заклади охорони здоров’я, що створені та існують у формі бюджетних установ можуть реорганізовуватися в казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства.Не підлягають реорганізації в казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства заклади охорони здоров’я центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони громадського порядку, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах оборони та військового будівництва, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби України.

Державні та комунальні заклади охорони здоров’я, що не можуть реорганізовуватися з бюджетних установ в казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства визначаються Кабінетом Міністрів України.»

Врахованопо суті(у поправці 34)
-39-Н.д.Шурма І.М. (Реєстр.картка №411)Абзац третій підпункту шостого пункту 2 Розділу І законопроекту доповнити реченням такого змісту:«Зміна основного виду діяльності державного та комунального закладу охорони здоров’я з медичного обслуговування населення (медична практика) у зв’язку зі зміною його організаційно-правової форми забороняється.» Враховано (у поправці 34)
Реорганізація (в тому числі визначення організаційно-правової форми закладу охорони здоров’я, що утворюється в результаті реорганізації) здійснюється на підставі рішення органу державної влади або органу місцевого самоврядування, до сфери управління якого належить відповідний державний чи комунальний заклад охорони здоров’я, у визначеному законом порядку реорганізації юридичних осіб з урахуванням особливостей, встановлених пунктами 2-6 цього розділу. -40- Н.д.Маркевич Я.В. (Реєстр.картка №366)Абзац четвертий підпункту шостого пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:«Реорганізація (в тому числі визначення організаційно-правової форми закладу охорони здоров’я, що утворюється в результаті реорганізації) здійснюється на підставі рішення органу державної влади або органу місцевого самоврядування, до сфери управління якого належить відповідний державний чи комунальний заклад охорони здоров’я, у визначеному законом порядку реорганізації юридичних осіб з урахуванням особливостей, встановлених пунктами 2-6 цього розділу, але не пізніше грудня 2018 року.» Врахованопо суті(у поправці 34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-41- Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)Абзац четвертий підпункту шостого пункту 2 Розділу І законопроекту доповнити новим реченням такого змісту: «Реорганізація державних та комунальних закладів охорони здоров’я, має бути проведена до 31 грудня 2018 року.» Врахованопо суті(у поправці 34)
2. В ході реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я — бюджетних установ відповідно до пункту 1 цього розділу не застосовуються:
1) положення статті 520 Цивільного Кодексу України щодо необхідності одержання згоди кредиторів стосовно заміни боржника у зобов’язанні (переведення боргу), якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
2) положення пункту 1 статті 107 Цивільного кодексу України стосовно права кредиторів вимагати у зв’язку з проведенням реорганізації забезпечення виконання зобов’язань, їх припинення або дострокового виконання;
3) положення пункту 2 статті 107 Цивільного кодексу України стосовно обумовлення складання передавального акту або розподільчого балансу закінченням строку для пред’явлення вимог кредиторів та задоволення чи відхилення цих вимог;
4) положення пунктів 3, 5, 6 статті 105 Цивільного кодексу України, положення абзацу 6 пункту 7 статті 34 та абзацу 2 пункту 2 статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» щодо необхідності визначення, опублікування порядку та строків з’явлення вимого кредиторів, виявлення кредиторів та їх письмового повідомлення, необхідності зазначення відомостей про завершення розрахунків з кредиторами, що повинна містити реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, необхідності зазначення відомостей про порядок або строк заявлення кредиторами своїх вимог, що повинне містити рішення про припинення юридичної особи;
5) положення пунктів 1, 6 статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» щодо неможливості завершення реорганізації до закінчення строків заявлення вимог кредиторами;
6) положення статті 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» щодо обов’язковості проведення оцінки майна у випадках створення підприємств (господарських товариств) на базі державного майна або майна, що є у комунальній власності.
7) необхідності вчинення дій, встановлених законодавством про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом у разі, коли вартість майна відповідних державних чи комунальних закладів охорони здоров’я, що підлягають реорганізації, є недостатньою для задоволення вимог кредиторів.
3. Установити, що ліцензії державних та комунальних закладів охорони здоров’я — бюджетних установ, що реорганізовуються відповідно до пункту 1 цього розділу, не анулюються, а підлягають переоформленню в порядку, передбаченому Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності», без стягнення плати за переоформлення ліцензії.
Установити, що всі дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та устаткування підвищеної небезпеки, санітарні паспорти, інші дозволи, свідоцтва, сертифікати, видані державним та комунальним закладам охорони здоров’я — бюджетним установам, що реорганізовуються відповідно до пункту 1 цього розділу, не анулюються, а підлягають переоформленню без стягнення плати за таке переоформлення.
4. Установити, що в ході реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я — бюджетних установ відповідно до пункту 1 цього розділу та після її завершення трудові договори (контракти) працівників відповідних державних та комунальних закладів охорони здоров’я (в тому числі їх керівників) зберігають свою дію. При цьому не вимагається переукладення трудових договорів (контрактів) між працівниками відповідних державних та комунальних закладів охорони здоров’я (в тому числі їх керівниками) та створеними в результаті реорганізації відповідно до пункту 1 цього розділу підприємствами, крім випадків переукладання договорів за бажанням працівників відповідних закладів охорони здоров’я (в тому числі їх керівників).  

 

 

 

 

 

 

 

 

-42- Н.д.Левченко Ю.В. (Реєстр.картка №223)Підпункт 6 пункту 2 Розділу І законопроекту після абзацу п’ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:«Відчуження нерухомого майна, яке було передано казенним підприємствам та комунальним некомерційним підприємствам внаслідок реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я – бюджетних установ, передача їх балансу на баланс, у концесію, оренду, лізинг, заставу, управління, до статутного фонду інших юридичних осіб, вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження нерухомого майна забороняється.» Відхилено
5. Казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства, що утворюються в результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я — бюджетних установ відповідно до пункту 1 цього розділу, є правонаступниками усіх прав і обов’язків відповідних бюджетних установ. Органи, які здійснюють управління майном відповідних державних та комунальних закладів охорони здоров’я — бюджетних установ, передають відповідно казенним підприємствам та комунальним некомерційним підприємствам, що утворюються в результаті реорганізації таких установ відповідно до пункту 1 цього розділу, майно, що входить до цілісного майнового комплексу державного чи комунального закладу охорони здоров’я — бюджетної установи, яким користувалися на відповідному праві зазначені заклади. Майно, що передається від державних та комунальних закладів охорони здоров’я — бюджетних установ відповідно до казенних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, створених у результаті реорганізації цих закладів, закріплюється за підприємствами на праві оперативного управління.
6. Установити, що передача нерухомого майна від державних та комунальних закладів охорони здоров’я — бюджетних установ до казенних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що утворюються в результаті реорганізації цих закладів відповідно до пункту 1 цього розділу, здійснюється на підставі даних бухгалтерського обліку відповідних бюджетних установ щодо такого майна та обов’язкового проведення його інвентаризації. Державна реєстрація прав на нерухоме майно та прав на землю, що передаються (переходять) від державних та комунальних закладів охорони здоров’я — бюджетних установ до казенних підприємств та комунальних підприємств, що утворюються в результаті реорганізації цих закладів відповідно до пункту 1 цього розділу, може здійснюватися на підставі передавального акту та акту оцінки відповідного майна (за наявності). Передавальний акт та акт оцінки майна (за наявності) є документами, що підтверджують виникнення, перехід, припинення прав на нерухоме майно та прав на землю, що передаються (переходять) від бюджетних установ до казенних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що утворюються в результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я — бюджетних установ відповідно до пункту 1 цього розділу.
7. Установчим документом закладів охорони здоров’я, що утворюються у формі казенних підприємств та комунальних некомерційних підприємств в результаті реорганізації відповідно до пункту 1 цього розділу, є статут, що затверджується власником такого підприємства (уповноваженим органом управління) на основі типового статуту, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
8. Установити, що до затвердження Кабінетом Міністрів України методики, передбаченої частиною шостою статті 18 цих Основ, обсяги бюджетного фінансування визначаються на підставі науково обґрунтованих нормативів з розрахунку на одного жителя.
9. Кабінету Міністрів України забезпечити здійснення контролю за проведенням реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я відповідно до пункту 1 цього розділу в межах своїх повноважень. Кабінету Міністрів України у тижневий строк з дня прийняття цього Закону надати відповідні розпорядження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я та зобов’язати його забезпечити здійснення контролю за проведенням реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я відповідно до пункту 1 цього розділу в межах своїх повноважень.».
3. Статтю 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 51 (17.12.2004), ст. 553) після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:  
«7) передавального акту та акту оцінки майна (за наявності) для казенних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що утворюються в результаті реорганізації відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Основ законодавства України про охорону здоров’я.»  
4. Розділ ХІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 24, ст. 883) доповнити пунктом 7 такого змісту: -43- Н.д.Левченко Ю.В. (Реєстр.картка №223)Пункт 4 Розділу І законопроекту виключити.Відповідно частину п’яту Розділу І законопроекту вважати частиною четвертою. Врахованочастково(у поправці 33)
«7. Тимчасово, до 31 грудня 2019 року, дія цього Закону не поширюється на закупівлю послуг за договорами про медичне обслуговування населення у комунальних закладах охорони здоров’я відповідно до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я незалежно від вартості предмета закупівлі.». -44- Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)Абзац другий пункту 4 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:«7. Тимчасово, до 31 грудня 2019 року, дія цього Закону не поширюється на закупівлю послуг за договорами про медичне обслуговування населення у державних, комунальних та приватних закладах охорони здоров’я відповідно до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я незалежно від вартості предмета закупівлі.» Врахованочастково(у поправці 33)
5. Пункт 6 статті 21 “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158) доповнити абзацом такого змісту:«6. Ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що на день набрання чинності цим Законом є чинними, продовжують діяти.Ліцензії на провадження видів господарської діяльності, зазначених у статті 7 цього Закону:види господарської діяльності яких звужені, підлягають переоформленню, що здійснюється органом ліцензування у триденний строк безкоштовно;які є чинними на день набрання чинності цим Законом та мали обмежений термін дії, є безстроковими і можуть бути, за заявою ліцензіата, переоформлені відповідним органом ліцензування безкоштовно у тижневий строк.

Ліцензії закладів охорони здоров’я — бюджетних установ, що реорганізовуються шляхом перетворення відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Основ законодавства України про охорону здоров’я, не анулюються, а підлягають переоформленню в порядку передбаченому частиною 15 статті 13 цього Закону.

При цьому підставою для переоформлення ліцензій у цих випадках є реорганізація державних та комунальних установ відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Основ законодавства України про охорону здоров’я.

Плата за переоформлення ліцензії не стягується.».

-45- Н.д.Богомолець О.В. (Реєстр.картка №292), Н.д.Бахтеєва Т.Д. (Реєстр.картка №393), Н.д.Березенко С.І. (Реєстр.картка №205), Н.д.Кириченко О.М. (Реєстр.картка №427), Н.д.Корчинська О.А.(Реєстр.картка №433), Н.д.Мусій О.С. (Реєстр.картка № 124), Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка № 377), Н.д.Яриніч К.В. (Реєстр.картка № 99)Пункт 4 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:«4. Пункт 6 статті 21 “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158) доповнити абзацом такого змісту:«Ліцензії закладів охорони здоров’я — бюджетних установ, що реорганізовуються шляхом перетворення відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Основ законодавства України про охорону здоров’я, не анулюються, а підлягають переоформленню в порядку передбаченому частиною 15 статті 13 цього Закону.При цьому підставою для переоформлення ліцензій у цих випадках є реорганізація державних та комунальних установ відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Основ законодавства України про охорону здоров’я.

Плата за переоформлення ліцензії не стягується.»

Відхилено
-46-Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка№377)Доповнити Розділ І частиною п’ятою такого змісту:«5. У Законі України «Про публічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 9, ст.89):1) частину третю статті 2 доповнити новим абзацом вісімнадцятим такого змісту:«послуги за договорами про медичне обслуговування населення у закладах охорони здоров’я відповідно до статті 18 Основ законодавства України про охорону здоров’я незалежно від вартості предмета закупівлі»

2) Розділ IX «Прикінцеві та перехідні положення» після пункту доповнити новим пунктом 21 такого змісту:

«21. Абзац вісімнадцятий частини третьої статті 2 цього Закону діють до 31 грудня 2018 року.»

Врахованочастково(у поправці 34)
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 01.01.2016 року. -47- Н.д.Яриніч К.В. (Реєстр.картка №99)Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)Пункт 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту викласти в такій редакції:«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.» Врахованочастково(у поправці 34)
2. Дія Закону не розповсюджується на територію антитерористичної операції, а також на тимчасово окуповану територію АРК Крим.  
3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня прийняття цього Законом: -48- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37), Н.д.Колєсніков Д.В. (Реєстр.картка №405)Пункт 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:«затвердити заходи по забезпеченню реальної економічної можливості держави здійснювати у повному обсязі надання безкоштовної та якісної медичної допомоги та на їх основі подати на розгляд Верховної Ради України проект змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2016 рік».» Відхилено
1) забезпечити приведення органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом; -49- Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)Підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту викласти в такій редакції:«1) забезпечити розробку проектів законодавчих актів та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;2) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;3) визначити перелік державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що не можуть реорганізовуватися з бюджетних установ в казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства.

У зв’язку з цим підпункти 2-7 вважати відповідно підпунктами 4-9

 

Врахованочастково(у поправці 34)
2) затвердити порядок розподілу медичної субвенції між місцевими бюджетами на 2016 рік у розрізі видів медичної допомоги; -50- Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту цифри «2016» замінити на «2018». Відхилено
3) затвердити особливості укладення договорів про медичне обслуговування населення та типову форму такого договору; -51- Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)Підпункт 3 пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту викласти в такій редакції:«3) Кабінету Міністрів України у двомісячний строк затвердити істотні умови, форму, порядок укладання та типові положення договорів про медичне обслуговування населення.» Відхилено
4) затвердити порядок проведення конкурсу та укладення контракту з керівниками державних та комунальних закладів охорони здоров’я і типову форму такого контракту;  
5) затвердити типовий статут закладу охорони здоров’я, що утворюється у формі казенного підприємства та комунального некомерційного підприємства в результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я — бюджетних установ, відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Основ законодавства України про охорону здоров’я.;  
6) затвердити типовий порядок утворення громадської наглядової ради закладу охорони здоров’я та типове положення про громадську наглядову раду закладу охорони здоров’я; -52- Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)Підпункт 6 пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту викласти в такій редакції:«Затвердити типовий порядок утворення спостережної ради закладу охорони здоров’я та типове положення про неї;» Відхилено  
7) затвердити методику визначення обсягів бюджетного фінансування надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я.  
-53- Н.д.Яриніч К.В. (Реєстр.картка №99)Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)Пункт 3 Розділ ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту доповнити пунктом восьмим такого змісту:«8) подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України що передбачає створення відповідних стимулів (механізмів) для завершення органами державної влади та органами місцевого самоврядування до 31 грудня 2017 року реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я, які функціонують у статусі бюджетних установ (крім відомчих закладів охорони здоров’я центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони громадського порядку, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах оборони та військового будівництва, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, паталого-анатомічних бюро та бюро судово-медичної експертизи, закладів охорони здоров’я Державної пенітенціарної служби України), в казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Основ законодавства України про охорону здоров’я.» Відхилено
-54- Н.д.Ванат П.М. (Реєстр.картка №270)Пункт 3 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» доповнити абзацом такого змісту:       «8) затвердити порядок укладання договорів про клінічні бази та типову форму такого договору» Відхилено
4. Кабінету Міністрів України у тижневий строк з дня прийняття цього Закону видати відповідні розпорядження та встановити терміни для виконання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я щодо: -55- Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377), (поправка робочої групи)Пункт 4 розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту виключити.  Враховано
-56- Н.д.Яриніч К.В. (Реєстр.картка №99) Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)Розділ ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту доповнити частиною п’ятою в такій редакції:«5. Рекомендувати органам державної влади та органам місцевого самоврядування до 31 грудня 2017 року вжити заходів для завершення реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я (крім відомчих закладів охорони здоров’я центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони громадського порядку, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах оборони та військового будівництва, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, паталого-анатомічних бюро та бюро судово-медичної експертизи, закладів охорони здоров’я Державної пенітенціарної служби України) відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Основ законодавства України про охорону здоров’я в межах своїх повноважень.» Відхилено
1) розробки та подання на затвердження Кабінету Міністрів України:
порядку розподілу медичної субвенції між місцевими бюджетами на 2016 рік у розрізі видів медичної допомоги;
проекту нормативно-правового акта про внесення змін до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я в частині спрощення порядку акредитації закладів охорони здоров’я казенних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, утворених в результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я — бюджетних установ відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Основ законодавства України про охорону здоров’я.»;
проектів нормативно-правових актів про особливості укладення договору про медичне обслуговування населення та типову форму такого договору;
проектів нормативно-правових актів про порядок проведення конкурсу, укладення контракту з керівниками державних та комунальних закладів охорони здоров’я і типову форму такого контракту;
проекту методики визначення обсягів бюджетного фінансування надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я.
2) розробки типового порядок утворення громадської наглядової ради закладу охорони здоров’я та типового положення про громадську наглядову раду закладу охорони здоров’я.
3) затвердження методики розрахунку вартості медичних послуг;
4) приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Голова Верховної Ради України Голова Верховної Ради України
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті