Наказ МОЗ України від 29.05.2018 р. № 1023

12 Липня 2018 12:49 Поділитися

Документ набув чинності 03.07.2018 р. у зв’язку з опублікуванням в «Офіційному віснику України», № 50

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 29.05.2018 р. № 1023

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 червня 2018 р. за № 742/32194

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19 березня 2018 року № 503

Відповідно до частини четвертої статті 351 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частин другої — четвертої статті 9 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», з метою уточнення механізму вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, НАКАЗУЮ:

1. В абзаці четвертому пункту 5 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503 «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799, цифри «2019» замінити цифрами «2020».

2. Затвердити Зміни до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799, що додаються.

3. Внести зміни до форми Декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799, виклавши її у новій редакції, що додається.

4. Встановити, що декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, подані до набрання чинності цим наказом за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799, є чинними та не анулюються.

5. Керівнику експертної групи з питань реформування системи охорони здоров’я Директорату медичних послуг Орабіні Т. М. забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ковтонюка П.А.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:
Керівник Секретаріату Спільного представницького органу
сторони роботодавців 
на національному рівні Р. Іллічов
Керівник Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини Л.В. Левшун

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
29 травня 2018 року № 1023

Зареєстровано
в Міністерстві 
юстиції України
25 червня 2018 р. за № 742/32194

ЗМІНИ
до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу

1. У розділі ІІ:

1) у пункті 2 слова «дві тисячі осіб» замінити словами «оптимальний обсяг практики ПМД, встановлений у Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 504, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 348/31800,»;

2) пункт 4 викласти у такій редакції:

«4. Пацієнт, який не обрав лікаря та перебуває у невідкладному стані, має право отримати безперервну та безоплатну ПМД у державних і комунальних закладах охорони здоров’я, а також звернутися до НСЗУ або його територіальних органів за роз’ясненнями стосовно надавачів ПМД для забезпечення можливості реалізувати своє право на вибір лікаря.»;

3) абзац третій підпункту 1 пункту 8 викласти у такій редакції:

«код ЄДРПОУ;».

2. У розділі ІІІ:

1) у пункті 3:

підпункт 1 викласти у такій редакції:

«1) надавач ПМД має визначити особу, уповноважену приймати Декларації від пацієнтів (їх законних представників) та вносити дані до електронної системи охорони здоров’я (далі — уповноважена особа), на яку мають бути покладені обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних;»;

абзац перший підпункту 2 викласти у такій редакції:

«2) пацієнт (його законний представник) звертається до уповноваженої особи надавача ПМД і надає їй копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі — РНОКПП) (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) й один з таких документів, що посвідчують особу:»;

підпункт 8 викласти у такій редакції:

«8) надавач ПМД зобов’язаний зберігати один примірник Декларації, підписаний пацієнтом (його законним представником), протягом трьох років з дня припинення (анулювання) такої Декларації.»;

2) пункт 6 викласти у такій редакції:

«6. Декларація заповнюється українською мовою, за винятком пунктів, що потребують використання літер латинської абетки та спеціальних символів (адреса електронної пошти тощо), з урахуванням таких особливостей:

1) у підпункті 1.7.3 пункту 1.7 зазначається номер телефону або адреса електронної пошти;

2) у підпунктах 1.8.1 та 1.8.2 пункту 1.8 зазначаються реквізити одного із документів, що посвідчують особу, вказаних у підпункті 2 пункту 3 цього розділу, який використовувався під час самостійного подання Декларації через електронну систему охорони здоров’я або пред’являвся уповноваженій особі надавача ПМД;

3) у пункті 1.9 серія та номер паспорта зазначаються лише для тих фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та повідомили про це відповідний конт-ролюючий орган і мають відмітку в паспорті;

4) у пункті 1.11 зазначається адреса для надання ПМД за місцем проживання (перебування) та листування;

5) у пункті 1.12 для пацієнтів віком від 14 до 18 років обов’язково зазначаються дані одного з батьків (законних представників);

6) у пунктах 2.1–2.4 зазначаються дані лікаря-терапевта (для пацієнтів від 18 років), лікаря–педіатра (для пацієнтів до 17 років включно), лікаря загальної практики — сімейного лікаря, якого обрав пацієнт (його законний представник);

7) пункти 4.1–4.6 заповнюються тільки для пацієнтів, які є недієздатними або не досягли 14-річного віку;

8) у пункті 4.6 зазначається номер телефону або адреса електронної пошти.»;

3) пункт 7 після слова «дані» доповнити словами «самостійно через електронну систему охорони здоров’я або».

3. У розділі IV:

1) у пункті 1:

абзац перший викласти у такій редакції:

«1. Підставами для припинення Декларації є:»;

у підпункті 3 слово «перетворення» замінити словом «реорганізації»;

у підпункті 8 слово «трудового» виключити;

2) пункт 3 викласти у такій редакції:

«3. У разі реорганізації юридичної особи — надавача ПМД Декларації, подані такому надавачу ПМД до реорганізації, не припиняються, а залишаються чинними і вважаються поданими юридичній особі — правонаступнику за умови збереження відповідних правовідносин з лікарем, який був обраний пацієнтом.»;

3) пункт 4 викласти у такій редакції:

«4. Припинення та призупинення дії Декларації не є підставою для ненадання безперервної та безоплатної ПМД пацієнтам, які перебувають у невідкладному стані, у державних і комунальних закладах охорони здоров’я.

Дія Декларації тимчасово призупиняється з дати припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій до дня укладення нового договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.».

Керівник експертної груписистеми охорони здоров’я Директорату медичних послуг Т. Орабіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
19 березня 2018 року № 530
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 29 травня 2018 року № 1023)

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВИБІР ЛІКАРЯ,
ЯКИЙ НАДАЄ ПЕРВИННУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ
№ ______________________

1. ПАЦІЄНТ 3. НАДАВАЧ ПМД
1.1. Прізвище 3.1. Повне найменування / П.І.Б.
1.2. Ім’я 3.2. Код ЄДРПОУ
1.3. По батькові 3.3. Контактний номер телефону
1.4. Дата народження 3.4. Адреса електронної пошти
1.5. Місто, країна народження 3.5. Адреса місця надання медичних послуг лікарем, який надає ПМД
1.6. Стать 4. ЗАКОННИЙ ПРЕДСТАВНИК ПАЦІЄНТА
1.7. Контактні дані 4.1. Прізвище, ім’я, по батькові
1.7.1. Номер телефону 4.2. Тип, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу законного представника, та орган, що його видав
1.7.2. Адреса електронної пошти (за наявності) 4.3. Тип, серія (за наявності), номер, дата видачі, термін дії (за наявності) документа, що засвідчує повноваження законного представника, орган, що його видав
1.7.3. Бажаний спосіб зв’язку 4.4. Номер телефону
1.8. Документ, що посвідчує особу 4.5. Адреса електронної пошти (за наявності)
1.8.1. Тип документа 4.6. Бажаний спосіб зв’язку
1.8.2. Серія (за наявності), номер, дата та орган видачі документа, термін дії документа (за наявності) 5. ПІДПИС ПАЦІЄНТА (ЙОГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВНИКА)
Своїм підписом:
підтверджую добровільний вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, зазначеного в главі 2 цієї Декларації, а також достовірність наданих мною даних;
підтверджую, що мене повідомлено про мої права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», про мету збирання та обробки моїх персональних даних, зазначених в цій Декларації.(підпис)6. ДАТА ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ
1.9. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
1.10. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)
1.11. Адреса місця фактичного проживання або перебування
1.12. Довірена особа пацієнта для повідомлення у разі настання екстреного випадку з пацієнтом
1.12.1. Прізвище, ім’я, по батькові
1.12.2. Контактний номер телефону
2. ЛІКАР, ЯКИЙ НАДАЄ ПМД
2.1. Прізвище, ім’я, по батькові
2.2. Контактний номер телефону
2.3. Адреса електронної пошти
2.4. Посада лікаря-спеціаліста

Керівник експертної груписистеми охорони здоров’я Директорату медичних послуг Т. Орабіна

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті