Проект Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо управління змінами в охороні здоров’я)»

10 Грудня 2018 5:33 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо управління змінами в охороні здоров’я)».

Доповідати проект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Мусій О.С.

Народні депутати УкраїниО.С. Мусій

 О.В. Богомолець

 І.М. Шурма

 С.П. Мельничук

 В.О. Дубіль

 Є.Ю. Рибчинський

 Ю.П. Савчук

 І.М. Констанкевич

 В.В. Дідич

 С.М. Каплін

 В.В. Карпунцов

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я
(щодо управління змінами в охороні здоров’я)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Європейські прагнення України щодо зміцнення системи охорони здоров’я України та її потенціалу, підвищення рівня її безпеки та захисту здоров’я людини як передумови сталого розвитку та економічного зростання, розбудови розвинутої й сталої демократії та ринкової економіки визначені положеннями глави 22 «Громадське здоров’я» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Глава 22 «Громадське здоров’я» має Статтю 427, в якій зазначено основні напрямки співробітництва між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, що охоплює, в першу чергу, «зміцнення системи охорони здоров’я України та її потенціалу, зокрема шляхом впровадження реформ…».

Сьогодні Урядом України за підтримки міжнародної спільноти активно здійснюється реформування національної системи охорони здоров’я. Водночас оцінити ефективність реформування практично неможливо через відсутність чітко визначеної мети національної системи охорони здоров’я та її цілей, а також індикаторів досягнення результату, які б кореспондувались з індикаторами встановленими ООН, ВООЗ та іншими міжнародними організаціями для систем охорони здоров’я. За відсутності таких чітких і зрозумілих як українцям, так і міжнародній спільноті, орієнтирів державної політики охорони здоров’я неможливо розраховувати на невпинність та послідовність змін, а також їх адекватну підтримку з боку європейських та інших міжнародних структур.

Отже повноваження Верховної Ради України щодо визначення мети державної політики охорони здоров’я в Україні, закріплені в Основах законодавства України про охорону здоров’я мають бути реалізовані у вигляді внесення відповідних змін до закону.

2. Цілі та завдання проекту

Проект Закону України спрямований на чітке визначення мети та цілей державної політики охорони здоров’я встановлення обов’язковості узгодження індикаторів розвитку системи охорони здоров’я з загальноприйнятими міжнародною спільнотою, що забезпечить адаптацію усього законодавства до прагнень світової спільноти щодо досягнення цілей тисячоліття, зокрема, щодо здоров’я громадян.

Законопроект дає можливість досягти консенсусу усіх політичних сил щодо стратегії розвитку національної системи охорони здоров’я.

Крім цього, прийняття законопроекту забезпечить зменшення соціально-політичних та інших ризиків пов’язаних з не скоординованим, багатовекторним розвитком окремих складових системи охорони здоров’я в умовах реформування.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроектом встановлено мету, основні цілі державної політики охорони здоров’я, констатовано обов’язковість гармонізації індикаторів успішності здійснення державної політики у цій сфері з визначеними міжнародними організаціями.

Важливим акцентом законопроекту є вимога інституційної незалежності інструментів державного моніторингу і оцінки ефективності державної політики у сфері охорони здоров’я від органів державної влади, що здійснюють політику охорони здоров’я, і непідпорядкованість їм, що забезпечить об’єктивність і виваженість державної політики, сприятиме нівелюванню соціально-політичних та інших ризиків, пов’язаних зі змінами у такий надчутливій сфері як охорона здоров’я.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Повноваження Верховної Ради України, щодо визначення мети державної політики охорони здоров’я, встановлені у ст. 13 Основ законодавства України про охорону здоров’я, на сьогодні не реалізовані. Відповідно стрімкі зміни в національній системі охорони здоров’я відбуваються за відсутності чітко визначених цілей і індикаторів, узгоджених з метою державної політики що створює надзвичайні ризики дезінтеграції системи, її некерованості і руйнації.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових фінансових та матеріальних витрат. Ухвалення законопроекту надасть розвитку охорони здоров’я прогнозованого характеру, що сприятиме залученню ресурсів для реалізації державної політики охорони здоров’я.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проектів Закону

Прийняття Закону України «Про внесення змін до основ законодавства України про охорону здоров’я щодо управління змінами в охороні здоров’я» сприятиме цілеспрямованому, комплексному та системному формуванню та реалізації державної політики охорони здоров’я, заснованої на європейських стратегіях спільних цінностей здоров’я та залученні нових партнерів і джерел інвестицій, а також створенню та забезпеченню умов досягнення та підтримки високого рівня здоров’я населення як основної складової соціально-економічного зростання України, її національної безпеки.

Народні депутати УкраїниО.С. Мусій

 О.В. Богомолець

 І.М. Шурма

 С.П. Мельничук

 В.О. Дубіль

 Є.Ю. Рибчинський

 Ю.П. Савчук

 І.М. Констанкевич

 В.В. Дідич

 С.М. Каплін

 В.В. Карпунцов

Проект

зареєстровано в Парламенті

07.12.2018 р. за № 9377

Закон України
Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо управління змінами в охороні здоров’я)

Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни до Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами):

Статтю 13 викласти у такій редакції:

«Стаття 13. Мета державної політики охорони здоров’я та управління змінами в національній системі охорони здоров’я

Метою державної політики охорони здоров’я є поліпшення здоров’я громадян України.

Цілями державної політики охорони здоров’я є:

  • збільшення тривалості здорового життя;
  • забезпечення рівності та справедливості у доступі до послуг з охорони здоров’я;
  • забезпечення чутливість до потреб громадян в охороні здоров’я.

Основу державної політики охорони здоров’я формує Верховна Рада України шляхом затвердження стратегії та комплексної програми розвитку національної системи охорони здоров’я, з визначенням головних завдань, напрямів, принципів і пріоритетів, спрямованих на досягнення мети державної політики охорони здоров’я та її цілей, закріплення конституційних і законодавчих засад охорони здоров’я, встановлення нормативів і обсягів бюджетного фінансування, створення системи відповідних кредитно-фінансових, податкових, митних та інших регуляторів.

Держава прагне здійснювати політику охорони здоров’я з урахуванням національного контексту узгоджено з політикою охорони здоров’я ООН і Європейського союзу через гармонізацію цілей і індикаторів для систем охорони здоров’я, встановлених цими організаціями, з системою планування змін та моніторингу в охороні здоров’я.

Держава забезпечує:

інституційну незалежність системи прогнозування потреб населення у послугах охорони здоров’я, моніторингу і оцінки ефективності реалізації політики охорони здоров’я та діяльності національної системи охорони здоров’я від органів державної влади, що здійснюють політику охорони здоров’я, і непідпорядкованість їм;

розробку та застосування необхідних мотивацій для усіх учасників процесу змін, що підтримують інновації і переборюють протистояння змінам;

досягнення консенсусу між споживачами послуг охорони здоров’я і іншими зацікавленими сторонами щодо змін, які спрямовані на більше задоволення потреб громадян в послугах охорони здоров’я;

моделювання, планування, тестування і впровадження усіх аспектів переходу від однієї системи забезпечення громадян послугами з охорони здоров’я до іншої.

Складовою частиною державної політики охорони здоров’я в Україні є політика охорони здоров’я в Автономній Республіці Крим, місцеві і регіональні комплексні та цільові програми, що формуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та відображають специфічні потреби охорони здоров’я населення, яке проживає на відповідних територіях.»

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Кабінету Міністрів України:

1. Протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону, та забезпечити набрання ними;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

2. У термін до 01.01.2019 року забезпечити розробку проекту стратегії та комплексної програми розвитку національної системи охорони здоров’я та внести її на розгляд Верховної Ради України.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я
(щодо управління змінами в охороні здоров’я)»

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта законодавства
Основи законодавства України про охорону здоров’я
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами)

Стаття 13. Формування державної політики охорони здоров’я

Основу державної політики охорони здоров’я формує Верховна Рада України шляхом закріплення конституційних і законодавчих засад охорони здоров’я, визначення її мети, головних завдань, напрямів, принципів і пріоритетів, встановлення нормативів і обсягів бюджетного фінансування, створення системи відповідних кредитно-фінансових, податкових, митних та інших регуляторів, затвердження загальнодержавних програм охорони здоров’я.

Складовою частиною державної політики охорони здоров’я в Україні є політика охорони здоров’я в Автономній Республіці Крим, місцеві і регіональні комплексні та цільові програми, що формуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та відображають специфічні потреби охорони здоров’я населення, яке проживає на відповідних територіях.

Стаття 13. Мета державної політики охорони здоров’я та управління змінами в національній системі охорони здоров’я

Метою державної політики охорони здоров’я є поліпшення здоров’я громадян України.

Цілями державної політики охорони здоров’я є:

  • збільшення тривалості здорового життя;
  • забезпечення рівності та справедливості у доступі до послуг з охорони здоров’я;
  • забезпечення чутливість до потреб громадян в охороні здоров’я.

Основу державної політики охорони здоров’я формує Верховна Рада України шляхом затвердження стратегії та комплексної програми розвитку національної системи охорони здоров’я, з визначенням головних завдань, напрямів, принципів і пріоритетів, спрямованих на досягнення мети державної політики охорони здоров’я та її цілей, закріплення конституційних і законодавчих засад охорони здоров’я, встановлення нормативів і обсягів бюджетного фінансування, створення системи відповідних кредитно-фінансових, податкових, митних та інших регуляторів.

Держава прагне здійснювати політику охорони здоров’я з урахуванням національного контексту узгоджено з політикою охорони здоров’я ООН і Європейського союзу через гармонізацію цілей і індикаторів для систем охорони здоров’я, встановлених цими організаціями, з системою планування змін та моніторингу в охороні здоров’я.

Держава забезпечує:
інституційну незалежність системи прогнозування потреб населення у послугах охорони здоров’я, моніторингу і оцінки ефективності реалізації політики охорони здоров’я та діяльності національної системи охорони здоров’я від органів державної влади, що здійснюють політику охорони здоров’я, і непідпорядкованість їм;
розробку та застосування необхідних мотивацій для усіх учасників процесу змін, що підтримують інновації і переборюють протистояння змінам;
досягнення консенсусу між споживачами послуг охорони здоров’я і іншими зацікавленими сторонами щодо змін, які спрямовані на більше задоволення потреб громадян в послугах охорони здоров’я;
моделювання, планування, тестування і впровадження усіх аспектів переходу від однієї системи забезпечення громадян послугами з охорони здоров’я до іншої.

Складовою частиною державної політики охорони здоров’я в Україні є політика охорони здоров’я в Автономній Республіці Крим, місцеві і регіональні комплексні та цільові програми, що формуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та відображають специфічні потреби охорони здоров’я населення, яке проживає на відповідних територіях.

Народні депутати УкраїниО.С. Мусій

 О.В. Богомолець

 І.М. Шурма

 С.П. Мельничук

 В.О. Дубіль

 Є.Ю. Рибчинський

 Ю.П. Савчук

 І.М. Констанкевич

 В.В. Дідич

 С.М. Каплін

 В.В. Карпунцов

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті