Постанова КМУ від 28.07.2010 р. № 676

Документ втратив чинність від 22.07.2011 на підставі постанови КМУ від 13.07.2011 № 735

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28.07.2010 р. № 676
«Про затвердження Положення про Державний комітет України з питань контролю за наркотиками»

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Державний комітет України з питань контролю за наркотиками, що додається.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2010 р. № 676

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

1. Державний комітет України з питань контролю за наркотиками (далі — Держкомнаркоконтроль) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Держкомнаркоконтроль виконує функції спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який здійснює контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, координацію діяльності компетентних органів щодо протидії їх незаконному обігу, розроблення проектів нормативно-правових актів та заходів, спрямованих на виконання зобов’язань відповідно до міжнародних договорів України у зазначеній сфері.

2. Держкомнаркоконтроль у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів, цим Положенням.

Держкомнаркоконтроль узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

3. Основними завданнями Держкомнаркоконтролю є:

 • участь у формуванні та забезпечення реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також у сфері протидії їх незаконному обігу;
 • забезпечення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та здійснення заходів з протидії їх незаконному обігу;
 • координація діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також у сфері протидії їх незаконному обігу;
 • забезпечення відповідно до міжнародних договорів України у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів взаємодії та інформаційного обміну з міжнародними організаціями і компетентними органами іноземних держав у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та протидії їх незаконному обігу, а також представлення інтересів України у зазначеній сфері у міжнародних організаціях.

4. Держкомнаркоконтроль відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує та вносить в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів і забезпечує її реалізацію;

2) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку України і забезпечує в межах своїх повноважень їх виконання;

3) здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо організації виконання актів законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори та протидію їх незаконному обігу;

4) розробляє проекти державних цільових програм у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також у сфері протидії їх незаконному обігу, бере участь у виконанні зазначених програм;

5) розробляє проекти нормативно-правових актів, що регулюють порядок провадження діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на основі і на виконання Конституції, законів України, постанов Верховної Ради України, Указів Президента України, прийнятих відповідно до Конституції і законів України, та актів Кабінету Міністрів України;

6) подає щороку Кабінетові Міністрів України звіт про результати реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також у сфері протидії їх незаконному обігу;

7) здійснює співробітництво з державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

8) здійснює контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

9) формує та подає Кабінетові Міністрів України перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та пропозиції щодо внесення змін до нього;

10) готує та вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення:

 • гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться у препаратах;
 • переліку медичних психіатричних протипоказань, інших протипоказань щодо провадження окремих видів діяльності, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • переліку інструментів та обладнання, які використовуються для виробництва і виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та підлягають контролю, і правил проведення операцій з ними;
 • порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів територією України та оформлення необхідних документів;
 • порядку придбання кондиційного і репродуктивного насіння для культивування рослин, що містять малу кількість наркотичних речовин, для промислових цілей;
 • порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за їх обігом;
 • обсягу квот, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин для медичних і наукових цілей;
 • обсягу квот, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять малу кількість наркотичних речовин;

11) розробляє та затверджує ліцензійні умови провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до таблиць II, III і IV зазначеного переліку, інші нормативні документи з питань ліцензування такої діяльності;

12) видає суб’єктам господарювання ліцензії на провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до таблиць II, III і IV зазначеного переліку;

13) здійснює контроль за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

14) вживає у межах своїх повноважень заходів до усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

15) приймає в установленому порядку рішення про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до таблиць II, III і IV зазначеного переліку;

16) подає до правоохоронних органів інформацію про виявлені у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів правопорушення;

17) видає за погодженням з СБУ суб’єктам господарювання дозволи на право ввезення (вивезення) та на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

18) інформує відповідно до міжнародних договорів України компетентні органи інших держав про вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також повідомляє про здійснення таких операцій Міжнародному комітету з питань контролю за наркотиками ООН;

19) інформує заінтересовані центральні органи виконавчої влади та інші державні органи про заяви урядів іноземних держав, які відповідно до конвенцій ООН забороняють ввезення на свою територію наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів;

20) здійснює контроль за дотриманням суб’єктами господарювання порядку знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

21) отримує, аналізує та узагальнює в межах своїх повноважень інформацію про стан справ у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії незаконному обігу;

22) виявляє умови та причини, що призводять до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів, організовує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо їх усунення;

23) забезпечує проведення нормативно-технічної, медико-біологічної, хіміко-аналітичної експертизи матеріалів, спеціалізованої оцінки та інших видів експертних досліджень, пов’язаних з наркотичними засобами, психотропними речовинами, прекурсорами та їх аналогами;

24) готує у випадках, передбачених законодавством, висновки щодо належності засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин;

25) подає органам виконавчої та судової влади, іншим державним органам інформацію з питань проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

26) затверджує та вносить зміни до переліку методик визначення вмісту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у препаратах, рослинах, товарах, речовинах, які повинні застосовуватися установами судових експертиз;

27) проводить відбір зразків препаратів, рослин, товарів, речовин для проведення експертизи з метою визначення вмісту в них наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

28) залучає іноземні та вітчизняні інвестиції для виконання програм контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

29) реалізує у межах своїх повноважень інвестиційні та інноваційні проекти, пов’язані із забезпеченням населення життєво необхідними наркотичними і психотропними лікарськими засобами, аналізує ефективність міжнародної технічної та гуманітарної допомоги з питань такого забезпечення;

30) готує матеріали до проекту щорічної доповіді Кабінету Міністрів України про додержання вимог конвенцій ООН та міжнародних договорів України з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

31) готує та в установленому порядку подає до Міжнародного комітету з питань контролю за наркотиками ООН статистичні звіти про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

32) організовує редакційно-видавничу діяльність та взаємодіє із засобами масової інформації з метою виконання покладених на нього завдань;

33) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням;

34) здійснює управління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомнаркоконтролю;

35) розробляє і затверджує навчальні програми, методичні рекомендації і посібники з питань обігу та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, організовує проведення навчальних курсів для фахівців, зайнятих у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

36) забезпечує проведення техніко-економічних та наукових досліджень із залученням експертів і консультантів;

37) надає суб’єктам господарювання інформаційні послуги з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

38) проводить прийом громадян, розглядає їх пропозиції, заяви і скарги з питань, що належать до його компетенції;

39) створює та забезпечує функціонування державної системи моніторингу та контролю за обігом (у тому числі незаконним) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, узагальнює інформацію, подану центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами;

40) здійснює інші повноваження.

5. Держкомнаркоконтроль для виконання покладених на нього завдань і функцій має право:

1) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, Генеральної прокуратури України, СБУ, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання інформацію, документи, матеріали та інші відомості про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, які перебувають в обігу (в тому числі незаконному) на території України, а також ті, що вилучені з незаконного обігу; про державну реєстрацію, перереєстрацію в Україні наркотичних засобів і психотропних речовин, лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

2) проводити перевірки з питань, що належать до його компетенції, надавати за їх результатами обов’язкові для виконання приписи;

3) визначати уповноважену установу для підготовки експертних висновків, які є підставою для видачі суб’єктам господарювання дозволів на здійснення імпортно-експортних операцій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

4) залучати в разі потреби для розгляду та вирішення питань, що належать до компетенції Держкомнаркоконтролю, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), вітчизняних та іноземних учених, фахівців і експертів (за їх згодою);

5) надавати у межах своїх повноважень обов’язкові до виконання суб’єктами господарювання приписи щодо усунення порушень законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

6) скликати наради, проводити конференції та семінари з питань, що належать до його компетенції;

7) утворювати підприємства, установи та організації;

8) засновувати друковані засоби масової інформації для висвітлення в них питань, що належать до його компетенції;

9) у рамках міжнародного співробітництва:

 • представляти у межах своїх повноважень інтереси України у Міжнародному комітеті з питань контролю за наркотиками ООН, Управлінні ООН з наркотиків та злочинності, Комісії з наркотичних засобів ООН та інших міжнародних організаціях;
 • укладати в установленому порядку міжнародні договори міжвідомчого характеру з компетентними органами іноземних держав з питань співробітництва у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, готувати пропозиції щодо денонсації таких договорів;
 • здійснювати обмін інформацією з компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями;
 • брати участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, зустрічах, нарадах з питань, що належать до його компетенції.

6. Держкомнаркоконтроль очолює Голова, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку Кабінетом Міністрів України.

Голова Держкомнаркоконтролю є членом Національної координаційної ради боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України.

Голова Держкомнаркоконтролю має заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Держкомнаркоконтролю.

Голова Держкомнаркоконтролю:

 • здійснює керівництво діяльністю Держкомнаркоконтролю і несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держкомнаркоконтроль завдань і функцій;
 • представляє інтереси Держкомнаркоконтролю в органах законодавчої, виконавчої та судової влади, а також представляє в установленому порядку інтереси України у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у міжнародних організаціях;
 • приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Держкомнаркоконтроль;
 • розпоряджається у межах своїх повноважень майном Держкомнаркоконтролю;
 • призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників центрального апарату Держкомнаркоконтролю;
 • розподіляє обов’язки між своїми заступниками, керівниками структурних підрозділів Держкомнаркоконтролю, визначає ступінь їх відповідальності;
 • затверджує положення про структурні підрозділи Держкомнаркоконтролю;
 • вживає відповідно до законодавства заходів для заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Держкомнаркоконтролю;
 • затверджує склад науково-технічних експертних комісій, робочих груп, інших дорадчих та консультативних органів Держкомнаркоконтролю, а також положення про них;
 • забезпечує ефективне функціонування системи внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю Держкомнаркоконтролю, у тому числі його територіальних органів;
 • приймає рішення щодо утворення, реорганізації та ліквідації територіальних органів Держкомнаркоконтролю, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
 • видає у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства накази, організовує і контролює їх виконання.

7. Держкомнаркоконтроль у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Рішення Держкомнаркоконтролю, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

Нормативно-правові акти Держкомнаркоконтролю підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Держкомнаркоконтроль у разі потреби видає разом з іншими органами виконавчої влади спільні акти.

8. Для реалізації завдань, покладених на Держкомнаркоконтроль, утворюються територіальні органи (регіональні представництва) Держкомнаркоконтролю.

Територіальні органи Держкомнаркоконтролю діють на основі Положення, що затверджується Головою Держкомнаркоконтролю.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомнаркоконтролю, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія у складі голови Держкомнаркоконтролю, його першого заступника і заступників, керівників структурних підрозділів та територіальних органів. Персональний склад колегії затверджується Головою Держкомнаркоконтролю.

У разі потреби до складу колегії Держкомнаркоконтролю можуть бути включені в установленому порядку інші особи.

Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначає Голова Держкомнаркоконтролю.

Рішення колегії вводяться в дію наказами Держкомнаркоконтролю.

Для підготовки рішень з окремих питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів при Держкомнаркоконтролі можуть утворюватися науково-технічні експертні комісії, робочі групи, інші дорадчі та консультативні органи. Склад зазначених органів і положення про них затверджує Голова Держкомнаркоконтролю.

10. Граничну чисельність працівників Держкомнаркоконтролю затверджує Кабінет Міністрів України.

Штатний розпис і кошторис Держкомнаркоконтролю затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

Структуру центрального апарату Держкомнаркоконтролю затверджує Голова за погодженням з Віце-прем’єр-міністром України.

Держкомнаркоконтроль є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті