Наказ МОЗ України від 16.03.2021 р. № 483

16 Березня 2021 1:03 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16.03.2021 р. № 483

Деякі питання організації стажування лікарів-інтернів на базах стажування у 2021 році

Відповідно до абзацу другого пункту 4, пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для стажування лікарів-інтернів на базах стажування у 2021 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 року № 536, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90),

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити форму примірного договору № ____ про відшкодування базі стажування витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам, які працевлаштовані у закладах охорони здоров’я комунальної власності, що додається.
 2. Затвердити форму Звіту про нараховані та виплачені кошти лікарям-інтернам за ____ (місяць) 2021 року, що додається.
 3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21 липня 2020 року № 1655 «Деякі питання організації  стажування лікарів-інтернів  на базах стажування у 2020 році».
 4. Контроль за достовірністю інформації, поданої у звітах про виплачені базам стажування бюджетні кошти, покласти на керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій.
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Микичак І. В.

МіністрМаксим Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

16.03.2021 р. № 483

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР № ___________

про відшкодування базі стажування витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам, які працевлаштовані у закладах охорони здоров’я комунальної-власності

______________ 20____ р

(населений пункт)

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони_____________________________________________________________

(назва структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій) (далі — структурний підрозділ), в особі ______________________________

(посада, прізвище, ініціали), що діє на підставі _____________________________________

(Статут, довіреність тощо) і, з другої сторони, ______________________________

(назва закладу охорони здоров’я (далі — база cтажування), в особі _____________________________

(посада, прізвище, ініціали), що діє на підставі

____________________________________________________________________

(Статут, довіреність тощо) (далі — Сторони), уклали між собою цей договір (далі — Договір) про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Структурний підрозділ зобов’язується частково відшкодувати базі стажування витрати на оплату праці та нарахування на оплату праці лікарям- інтернам, визначених абзацами третім — шостим пункту 3 Порядку в обсязі та на умовах, встановлених Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для стажування лікарів-інтернів на базах стажування у 2021 році, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 року № 536 (далі – Порядок), та цим Договором.

 1. СУМА ДОГОВОРУ

2.1. Загальна сума договору складається із запланованої суми коштів необхідних для часткового відшкодування базі стажування витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам, визначених абзацами третім — шостим пункту 3 Порядку і становить _______________ грн.

2.2. Загальна сума договору переглядається Сторонами шляхом внесення відповідних змін до нього відповідно до фактичних витрат на часткове відшкодування витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям- інтернам, визначених абзацами третім — шостим пункту 3 Порядку.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Структурний підрозділ має право:

3.1.1. Вимагати від бази стажування створити необхідні умови для виконання лікарями-інтернами програми інтернатури.

3.1. База стажування має право:

3.2.1. Вимагати від структурного підрозділу щомісячного часткового відшкодування витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям- інтернам, визначених абзацами третім — шостим пункту 3 Порядку на неї пропорційно відпрацьованому часу на підставі звітів за встановленою МОЗ формою.

3.3. База стажування зобов’язується:

3.3.1. На підставі наказу керівника закладу вищої (післядипломної) освіти, що здійснює підготовку лікарів-інтернів (далі — закладу освіти), про зарахування в інтернатуру та направлення на проходження програми інтернатури видати наказ про прийняття на посаду лікаря-інтерна з певної спеціальності.

3.3.2. На підставі графіка освітнього процесу, затвердженого наказом керівника закладу освіти, відрядити лікаря-інтерна у відповідний заклад освіти для проходження очної частини програми інтернатури.

3.3.3. Повідомляти структурний підрозділ про звільнення лікаря-інтерна та про підстави такого звільнення не пізніше 5 робочих днів з дати звільнення.

3.3.4. Щомісяця з 1 по 5 числа (за грудень — до 18 грудня поточного року) подавати звіт структурному підрозділу щодо лікарів-інтернів, визначених абзацами третім — шостим пункту 3 Порядку, які перебували у трудових відносинах з комунальними закладами охорони здоров’я у звітному періоді, фактично відпрацьований ними час, нараховані та виплачені лікарям-інтернам кошти на оплату праці та нарахування на неї.

3.3.5. Повідомляти заклад освіти про звільнення лікаря-інтерна з посади лікаря-інтерна та про підстави такого звільнення не пізніше 5 робочих днів з дати звільнення.

3.3.6. Врахувати зауваження структурного підрозділу до звіту, у разі їх наявності, та надіслати виправлений звіт протягом 2 робочих днів з дня надсилання зауважень.

3.4. Структурний підрозділ зобов’язується:

3.4.1. Щомісяця перераховувати базі стажування часткове відшкодування витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам, визначених абзацами третім — шостим пункту 3 Порядку пропорційно відпрацьованому часу на підставі звітів за встановленою МОЗ формою.

3.4.2. Протягом п’яти днів з моменту надання зазначеного звіту здійснити відшкодування бюджетних коштів відповідно до цього Договору.

3.4.3. У разі виявлення неточностей або наявності інших зауважень до звіту бази стажування, невідкладно надіслати відповідні зауваження та врегулювати їх з базою стажування, у разі такої необхідності.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору відповідно до чинного законодавства України.

4.2. Всі суперечки, що виникають між Сторонами за Договором, вирішуються шляхом переговорів. Спір між Сторонами, не врегульований шляхом переговорів, вирішується в судовому порядку.

4.3. База стажування несе відповідальність за достовірність відомостей, вказаних у звіті.

4.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання було викликано обставинами непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміють обставини надзвичайних подій, які виникли після підписання цього Договору і які Сторони не змогли ні передбачити, ні запобігти звичайним шляхом. До таких обставин непереборної сили належать повені, пожежі, землетруси та інші явища природи, а також військові дії та інші обставини, які лежать поза сферою контролю Сторін і безпосередньо перешкоджають виконанню цього Договору.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2021року.

 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Зміни або доповнення до цього Договору допускаються за взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди.

6.2. Підставою розірвання цього Договору є припинення трудових відносин між базою стажування та усіма лікарями-інтернами, які визначені абзацами третім — шостим пункту 3 Порядку.

 1. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Договір складений у двох автентичних примірниках — по одному для кожної з Сторін.

7.2. Взаємовідносини, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Структурний підрозділ

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Підпис та печатка

База стажування

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Підпис та печатка

В.о. Генерального директора Директорату медичних кадрів, освіти і наукиТетяна Орабіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

16.03.2021 р. № 483

Звіт про нараховані та виплачені кошти лікарям-інтернам за _______ (місяць) 2021 року

Найменування закладу охорони здоров’я

________________________________________________________________________

Місцезнаходження (адреса)

________________________________________________________________________

Телефон ________________________

Код за ЄДРПОУ _________________

з/п

Прізвище Власне ім’я По батькові (за наявності) Ідентифікаційний номер Спеціальність в інтернатурі Фактично відпрацьований час Дата виплати коштів Сума коштів (у гривнях з копійками)

 

Керівник закладу охорони здоров’я (підпис) (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)
Головний бухгалтер (підпис) (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)
МП (за наявності) Дата

В.о. Генерального директора Директорату медичних кадрів, освіти і наукиТетяна Орабіна

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті