Проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до Положення про Національну службу здоров’я України та до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»

08 Червня 2021 2:50 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Національну службу здоров’я України та до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» розробленого з метою встановлення процедури здійснення моніторингу виконання умов договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеними у встановленому порядку надавачами медичних послуг з Національною службою здоров’я України та її самопредставництва в судах.

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом медичного забезпечення МОЗ України протягом 14 днів з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7, Міністерство охорони здоров’я України, тел. 253-69-67, контактна особа: Гончар Є.В., e-mail: gonchar@moz.gov.ua

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Національну службу здоров’я України та до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»

1. Мета

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Національну службу здоров’я України та до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (далі — проєкт постанови) розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою встановлення процедури здійснення моніторингу виконання умов договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеними у встановленому порядку надавачами медичних послуг з Національною службою здоров’я України та її самопредставництва в судах.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Типовою формою договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 134) одним серед прав замовника медичних послуг є: проведення моніторингу виконання умов договору, зокрема шляхом звірки повноти та достовірності інформації, що внесена у звіт про медичні послуги за договором, з інформацією, що міститься в системі, медичною документацією та іншими даними, що свідчать про надання послуг згідно з цим договором, та у разі виявлення невідповідностей чи порушень умов цього договору здійснювати перерахунок сплачених коштів за звітом про медичні послуги; а також за результатами моніторингу складати висновок, до якого в разі виявлення порушень додається довідка із зазначенням відповідних пунктів договору.

Проте, процедура проведення зазначеного моніторингу на даний момент не встановлена.

З огляду на зазначене, з метою врегулювання питання забезпечення дотримання надавачами медичних послуг вимог, передбачених типовою формою договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій розроблено даний проєкт постанови.

Проєктом постанови пропонується затвердити спосіб здійснення моніторингу Національною службою здоров’я України, який визначає механізм підготовки та безпосереднє проведення моніторингу, визначає його основні завдання, форми здійснення моніторингу, етапи проведення та порядок підготовки висновку за результатами моніторингу. Саме у зв’язку із затвердженням способу здійснення моніторингу виникла необхідність внесення змін до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 410 та у Положенні про Національну службу здоров’я Украї­ни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1100.

Також вноситься зміна до Положення про Національну службу здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1100, яка забезпечить можливість здійснювати самопредставництво НСЗУ в судах України через осіб, уповноважених діяти від її імені, зокрема, через посадових осіб юридичної служби НСЗУ, а також забезпечує в установленому порядку представництво інтересів НСЗУ в судах України та інших державних органах

3. Основні положення проєкту акта

Проєктом постанови вносяться зміни до:

Типову форму договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»;

Положення про Національну службу здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1101 «Про утворення Національної служби здоров’я України».

4. Правові аспекти

Конституція України; Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту постанови не матиме впливу на надходження та витрати місцевого та/або державного бюджету.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, Міністерством цифрових трансформацій України, Національною службою здоров’я України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

Проєкт постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

Проєкт постанови не стосується питань прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, уповноважених представників всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, їх спілок, Уповноваженого із захисту державної мови.

Проєкт постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

7. Оцінка відповідності

Проєкт постанови відповідає Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини.

Проєкт постанови не створює підстави для дискримінації.

У проєкті постанови відсутні положення, які впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

Громадська гендерно-правова експертиза не проводилась.

У проєкті постанови відсутні положення, які створюють підстави для дискримінації.

Проєкт постанови потребує направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції для встановлення необхідності проведення антикорупційної експертизи.

8. Прогноз результатів

Проєкт постанови не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного впливу
Пацієнти Позитивний Очікується позитивний вплив на якість та обсяг надання медичної допомоги пацієнтам.
Заклади охорони здоров’я, які уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ. Негативний Очікується, що до частини надавачів медичних послуг будуть застосовані заходи впливу, що може зменшити фактично отриманий дохід у наслідок порушення умов договорів.

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Проект

оприлюднено на сайті МОЗ України

08.06.2021 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення змін до Положення про Національну службу здоров’я України та до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Національну службу здоров’я Украї­ни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1101 «Про утворення Національної служби здоров’я України» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 15, ст. 507; 2020 р., № 2, ст. 59), та до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2019 р., № 20, ст. 682, 2020 р., № 97, ст. 3142, 2021 р., № 2, ст. 88) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Національну службу здоров’я України та до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

1. У Положенні про Національну службу здоров’я України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1101:

1) підпункт 5 пункту 4 викласти у такій редакції:

«5) здійснює заходи, що забезпечують цільове та ефективне використання коштів за програмою медичних гарантій, у тому числі заходи з перевірки дотримання надавачами медичних послуг вимог, установлених порядком використання коштів програми медичних гарантій, умов договорів про медичне обслуговування населення шляхом здійснення моніторингу у спосіб передбачений в Типовій формі договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410, а також моніторинг виконання договорів про реімбурсацію аптечними закладами;»;

2) пункт 5 доповнити новим підпунктом 14 такого змісту:

«14) забезпечує в установленому порядку самопредставництво НСЗУ в судах України через осіб, уповноважених діяти від її імені, зокрема, через посадових осіб юридичної служби НСЗУ, а також забезпечує в установленому порядку представництво інтересів НСЗУ в судах України та інших державних органах.».

Типову форму договору про медичне обслуговування населення, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410, викласти в такій редакції

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України №  )

ТИПОВА ФОРМА
договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

_________________________________________ 20___ р.

(найменування населеного пункту)

НСЗУ в особі ____________________________________________,

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі ________________________________________

(назва та реквізити документа)

(далі — замовник), з однієї сторони, і______________________

(найменування суб’єкта господарювання або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, що надають медичні послуги)

в особі _________________________________________________,

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

який діє на підставі ______________________________________

(назва та реквізити документа) (далі — надавач), з іншої сторони (далі — сторони), уклали договір про нижченаведене.

Визначення термінів

1. Звітний період — період, визначений у додатках до цього договору.

2. Підрядник — заклад охорони здоров’я або фізична особа-підприємець, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та залучені надавачем на підставі договору для надання окремих медичних послуг пацієнтам згідно з цим договором.

3. Місце надання медичних послуг — місце провадження надавачем або його підрядниками господарської діяльності з медичної практики, в якому особам, на яких поширюються державні гарантії медичного обслуговування населення згідно із Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі — пацієнти), надаються медичні послуги.

4. Медичні послуги — послуги з медичного обслуговування населення (послуги з охорони здоров’я), що включені до програми державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — програма медичних гарантій), які надавач зобов’язується надавати згідно з цим договором, перелік та обсяг яких визначений у додатках до цього договору.

5. Медична документація — медичні записи, записи про рецепти, записи про направлення, зведені відомості про надані послуги пацієнтам, первинна облікова документація, декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі — декларації), в тому числі, які ведуться в електронному вигляді, а також журнали лабораторних записів, журнали видачі лікарських засобів, верифіковані та засвідчені копії або розшифровки фонограм, фотографічні негативи, мікроплівки або магнітні, електронні чи оптичні носії, рентгенівські знімки, записи, що зберігаються в аптеці, лабораторії та у відділенні інструментальної діагностики тощо.

6. Моніторинг — комплекс заходів, які здійснюються замовником, в тому числі за місцем надання медичних послуг (моніторинговий візит) щодо збору та аналізу інформації стосовно виконання надавачем умов договору, із застосуванням ризик-орієнтованого підходу, розробленого за методикою, визначеною замовником.

7. Працівник надавача — медичний працівник, який відповідно до законодавства має право надавати медичну допомогу та перебуває з надавачем або підрядником у трудових відносинах.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604), та інших законодавчих актах.

Предмет договору

8. Відповідно до умов цього договору надавач зобов’язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а замовник зобов’язується оплачувати такі послуги відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів.

9. Медичні послуги та спеціальні умови їх надання визначаються у додатках до цього договору. Умови закупівлі та специфікації, визначенні в оголошенні про укладення договору, є невід’ємною частиною договору.

10. Медичні послуги надаються відповідно до порядків надання медичної допомоги, затверджених МОЗ, з обов’язковим дотриманням галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та в місцях надання медичних послуг, що зазначені у додатках до цього договору.

11. Протягом строку дії цього договору кожне місце надання медичних послуг надавача, місце надання медичних послуг підрядників повинне відповідати державним санітарним нормам і правилам, ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я, вимогам примірних табелів матеріально-технічного оснащення.

12. Надавач несе встановлену законом відповідальність за своєчасність, повноту та якість надання медичних послуг працівниками надавача та підрядниками. Факт порушення встановлених вимог медичного обслуговування населення підтверджується в установленому законодавством порядку.

13. Цей договір є договором на користь третіх осіб — пацієнтів у частині надання їм медичних послуг надавачем.

14. Пацієнт набуває прав на отримання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, згідно з договором з моменту подання надавачеві в установленому законодавством порядку декларації.

15. Пацієнт набуває прав на отримання медичних послуг, пов’язаних з іншими видами медичної допомоги, крім первинної медичної допомоги, згідно з договором з моменту звернення до надавача за направленням лікаря, який надає первинну медичну допомогу, або лікуючого лікаря в порядку, встановленому МОЗ, або без такого направлення, якщо згідно із законодавством направлення лікаря не вимагається.

Права та обов’язки сторін

16. Замовник має право:

1) вимагати від надавача належного, своєчасного та у повному обсязі виконання своїх зобов’язань згідно з цим договором;

2) перевіряти відповідність надавача вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, умовам закупівлі;

3) здійснювати моніторинг шляхом направлення запитів надавачу з переліком документів та/або інформації, які необхідно надати або шляхом здійснення моніторингового візиту, на підставі аналізу даних в системі або звернень фізичних та юридичних осіб, які надійшли до замовника, інших джерел інформації, у тому числі відкритих, або інформації від органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, інших інститутів громадянського суспільства, скарг пацієнтів (їх законних представників або близьких родичів), або за інформацією, отриманою від посадових осіб замовника;

4) у разі виявлення порушень умов цього договору, в тому числі, за результатами моніторингу, проводити перерахунок сплачених коштів за надані медичні послуги надавачем та вживати інші заходи, передбачені цим договором;

5) зупиняти оплату за договором у випадках, встановлених законодавством та цим договором;

6) відмовитись від цього договору в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим договором;

7) у разі виявлення у діях надавача ознак правопорушення, надсилати відповідну інформацію до правоохоронних органів;

8) надсилати рішення щодо застосування до надавача медичних послуг заходів, передбачених цим договором, у разі виявлення порушень його умов, власнику надавача (органу управління власника);

9) у разі необґрунтованого ненадання, надання не в повному обсязі або порушення строків надання надавачем запитуваних під час здійснення моніторингу документів та/або інформації, або недопущення представників замовника до місць надання медичних послуг надавачем, вживати відповідні заходи, передбачені в договорі.

17. Замовник зобов’язується:

1) належним чином, своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов’язання згідно з цим договором;

2) проводити на вимогу надавача звірки згідно з цим договором;

3) під час здійснення моніторингу враховувати всі надані надавачем підтвердження щодо надання ним медичних послуг, у тому числі із залученням підрядників;

4) повідомляти надавачу про результати здійснення моніторингу, в тому числі, надавати надавачу висновок, складений за результатами здійснення моніторингу у вигляді моніторингового візиту, за формою, визначеною замовником, який повинен обов’язково, але не виключно, містити:

дату здійснення моніторингу;

перелік осіб, які здійснювали моніторинг;

перелік місць надання медичних послуг надавачем та його підрядників, де здійснювався моніторинговий візит (у разі його здійснення);

матеріали, які були досліджені під час здійснення моніторингу;

результат моніторингу (із зазначенням пунктів договору, вимоги яких були порушені, у разі виявлення таких порушень);

дату складання висновку за результатами моніторингу;

перелік заходів, які необхідно вжити надавачу для усунення порушень умов договору (у разі, якщо може бути застосовано) та строки для усунення цих порушень;

5) розглядати та враховувати заперечення до висновку, складеного за результатами здійснення моніторингу, при прийнятті рішення щодо застосування до надавача відповідних заходів, передбачених договором.

18. Надавач має право:

1) вимагати від замовника належного, своєчасного та у повному обсязі виконання ним своїх зобов’язань згідно з цим договором;

2) вимагати проведення звірки за договором;

3) вживати всіх заходів для реалізації свого права на оплату наданих ним послуг за договором у повному обсязі, у тому числі шляхом включення до договорів, що укладаються з підрядниками, умови щодо забезпечення доступу представників замовника до місць надання медичних послуг таких підрядників;

4) надавати замовнику заперечення до висновку, складеного замовником за результатами здійснення моніторингу, у строк, що не перевищує 5-ти робочих днів з дати отримання такого висновку;

5) брати участь, в особі свого представника, у розгляді заперечень (в тому числі, із застосуванням засобів відеозв’язку) до висновку, складеного замовником за результатами здійснення моніторингу.

19. Надавач зобов’язується:

1) належним чином, своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов’язання згідно з цим договором;

2) відповідати вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, умовам закупівлі, у тому числі щодо доступності медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до законодавства;

3) дотримуватися та забезпечити дотримання підрядниками вимог законодавства, зокрема порядків надання медичної допомоги, табелів матеріально-технічного оснащення (в тому числі примірних), галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

4) надавати якісні медичні послуги відповідно до специфікацій та встановлених законодавством вимог;

5) забезпечити захист персональних даних та медичної інформації пацієнтів відповідно до законодавства, в тому числі Закону України «Про захист персональних даних»;

6) використовувати для надання медичних послуг лікарські засоби та медичні вироби, що дозволені до застосування в Україні;

7) забезпечити реалізацію пацієнтами їх прав на отримання медичних послуг та відшкодувати збитки, завдані пацієнтам у зв’язку з порушенням вимог цього договору надавачем або його підрядниками, зокрема але не виключно, в частині заборони вимагання від пацієнта оплати за медичні послуги, медичні вироби чи лікарські засоби, які надавач зобов’язаний надавати пацієнтам безоплатно за цим договором;

8) перед наданням медичних послуг з’ясувати та повідомити пацієнту (його законному представнику) про те, чи має такий пацієнт право на отримання медичних послуг за програмою медичних гарантій відповідно до поданих документів, перевірити наявність направлення лікаря (у разі потреби);

9) негайно звернутися до замовника у разі виникнення питань щодо прав пацієнта на отримання медичних послуг згідно з цим договором або інших питань, пов’язаних з виконанням договору;

10) забезпечити надання медичних послуг насамперед усім пацієнтам, які були записані на прийом до лікаря (або в чергу) на отримання медичних послуг згідно з цим договором у визначений день;

11) забезпечити належні умови праці працівникам надавача;

12) подавати на запит замовника копії скарг пацієнтів (за умови знеособлення даних пацієнтів) та документи, які пов’язані з наданням медичних послуг або підтверджують відповідність надавача вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, умовам закупівлі;

13) своєчасно вносити до системи повну та достовірну інформацію, в тому числі медичну документацію та звіти про медичні послуги, медичні записи, записи про направлення і рецепти у порядку, встановленому законодавством, з урахуванням положень специфікації;

14) розміщувати в системі, в кожному місці надання медичних послуг та на своєму вебсайті (у разі наявності) інформацію для пацієнтів про медичні послуги, які пацієнт може отримати у надавача за програмою медичних гарантій, графік роботи надавача, графік роботи місць надання медичних послуг і медичних працівників та актуальну інформацію про працівників і обладнання надавача;

15) залучати до надання послуг згідно з договором тільки тих підрядників, інформація про яких внесена до системи та тільки стосовно тих послуг, для яких в оголошенні прямо передбачена можливість їх надання підрядниками;

16) повідомляти пацієнту (його законному представнику) не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня надходження заяви лікуючого лікаря про відмову такого лікаря від подальшого ведення пацієнта у зв’язку з тим, що пацієнт не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку надавача, за умови, що це не загрожуватиме життю пацієнта і здоров’ю населення;

17) забезпечити внесення до системи достовірної інформації про надавача, його керівника, медичних працівників, підрядників та уповноважених осіб (у тому числі про припинення трудових відносин з працівником надавача або договірних відносин з підрядником) не пізніше наступного робочого дня з дня її зміни;

18) вносити до системи інформацію про придбання або продаж обладнання, передбаченого умовами закупівлі, припинення або відновлення його роботи не пізніше наступного робочого дня з дня настання таких обставин;

19) вносити до системи інформацію про зміну адреси місця надання медичних послуг, графіка надання медичних послуг надавачем, графіка роботи працівників надавача, які надають медичну допомогу згідно з цим договором, контактних даних для запису на прийом до лікаря не пізніше ніж за тиждень до настання таких змін;

20) повідомляти замовнику та пацієнтам про припинення медичної практики або подання заяви про припинення дії цього договору за ініціативою надавача не пізніше ніж за шість тижнів до настання таких обставин та вносити до системи відповідну інформацію;

21) інформувати замовника про заплановані реорганізацію, ліквідацію надавача або про початок процедури банкрутства;

22) не здійснювати без попереднього письмового повідомлення замовнику перепрофілювання та закриття відділень, місць надання медичних послуг, розширення переліку медичних послуг за програмою медичних гарантій;

23) не передавати всі або частину прав та обов’язків за договором третім особам без попередньої письмової згоди замовника;

24) на вимогу замовника забезпечити оновлення даних про пацієнта, внесених в систему, та інформувати замовника про внесення відповідних змін;

25) не перешкоджати проведенню моніторингу згідно з цим договором, зокрема надавати документи, що стосуються надання медичних послуг за договором, на підставі яких вносилась інформація до системи та формувався звіт про медичні послуги;

26) повертати замовнику надміру сплачені кошти згідно з цим договором, у випадках, передбачених цим договором;

27) розміщувати у місцях надання медичних послуг, в яких здійснюється медичне обслуговування за договором, інформаційні матеріали про надання медичних послуг за програмою медичних гарантій відповідно до правил, опублікованих на офіційному вебсайті замовника;

28) здійснювати внутрішній контроль за виконанням своїх зобов’язань за договором його працівниками та підрядниками відповідно до додатка 3 до цього договору, вживати заходів до усунення порушень у разі їх виявлення, в тому числі, виявлених за результатами моніторингу, здійсненого замовником;

29) забезпечити можливість отримання пацієнтами медичних послуг згідно з графіком, зазначеним у системі;

30) забезпечити технічну можливість запису пацієнтів на прийом або в електронну чергу для отримання медичних послуг за телефоном або в електронній формі.

31) коригувати суму, зазначену в звіті про медичні послуги, в установленому порядку, на підставі рішення, прийнятого замовником за результатами здійснення моніторингу;

32) повертати кошти замовнику, отримані за надання медичних послуг, щодо яких виявлено порушення при їх наданні;

33) під час здійснення замовником моніторингу надавати (не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту) копії документів, засвідчені у встановленому законодавством порядку та/або інформацію, що запитується замовником, забезпечувати доступ представників замовника до місць надання медичних послуг, до медичної документації та інших документів (договорів, технічної документації, експертних заключень, довідок тощо), які пов’язані з наданням медичних послуг надавачем та не відносяться до медичних документів, а також до обладнання, забезпечувати належні умови для представників замовника при проведення моніторингового візиту, в тому числі, надавати усні та/або письмові відповіді та роз’яснення на всі питання, що стосуються предмету моніторингового візиту.

20. Надавач зобов’язується включити до договорів, що укладаються з підрядниками, умови щодо надання медичних послуг, що забезпечують дотримання підрядниками вимог, передбачених договором.

21. Сторони зобов’язуються постійно співпрацювати з метою забезпечення належного виконання умов договору, підвищення якості та доступності медичного обслуговування пацієнтів, зокрема шляхом:

1) проведення кожною із сторін систематичного спостереження за своєчасністю внесення до системи точної та достовірної інформації, вжиття заходів для усунення неточностей;

2) навчання працівників надавача з питань, що стосуються надання послуг за договором, зокрема, стосовно своєчасного внесення точної та достовірної інформації до системи;

3) здійснення надавачем внутрішнього контролю за виконанням договору;

4) проведення спільних консультацій, робочих візитів та нарад, анкетування, аналізу ефективності виконання умов договору.

Звітність надавача

22. Надавач зобов’язаний скласти звіт про медичні послуги за формою, наданою замовником, в якому зазначаються назва звіту, дата його складання, найменування надавача, посади відповідальних осіб надавача та замовника із зазначенням їх прізвища, імені та по батькові, а також перелік та обсяг надання медичних послуг, які підлягають оплаті за звітний період. Звіт про медичні послуги є первинним документом. Звіт про медичні послуги формується на підставі інформації, що міститься в системі, медичної документації та інших документів, що підтверджують факт надання пацієнтам медичної допомоги відповідно до законодавства.

23. Включенню до звіту та оплаті за договором підлягають медичні послуги з урахуванням таких умов:

1) медичні послуги надані пацієнту за направленням, запис про яке є в системі, крім випадків, коли згідно із законодавством направлення не вимагається;

2) медичні послуги надані в обсязі не меншому, ніж передбачено в специфікації;

3) до системи включено необхідну медичну документацію в порядку, передбаченому законодавством та специфікацією.

24. Надавач зобов’язаний подати замовнику звіт про медичні послуги у строки, встановлені у додатках до цього договору.

Якщо останній день строку подання звіту про медичні послуги припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку подання вважається робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

25. У разі виявлення невідповідностей між даними звіту про медичні послуги та інформацією, що міститься в системі, даними фінансової чи статистичної звітності, медичної документації замовник має право подати надавачу заперечення до звіту про медичні послуги протягом десяти календарних днів з дати його надходження. Надавач зобов’язаний розглянути заперечення та подати уточнений звіт про медичні послуги з усунутими невідповідностями протягом трьох календарних днів з дати їх надсилання замовником.

26. У разі коли надавач в установлений строк не подав звіту за звітний період або уточненого звіту із урахуванням заперечень замовника відповідно до пункту 25 договору, надавач має право подати такий звіт разом із звітом за наступний звітний період. У разі неподання звіту або уточненого звіту за грудень поточного року в установлений строк дані такого звіту не враховуються у наступних звітних періодах та не підлягають оплаті.

27. У разі виявлення обставин, що призводять до збільшення або зменшення суми оплати за звітом про медичні послуги за попередні звітні періоди, за умови документального підтвердження таких обставин та узгодження їх сторонами сума оплати у поточному або наступних звітах про медичні послуги коригується на відповідну суму зменшення або збільшення суми оплати, що відображається у розділі «розрахунок-коригування».

28. Надавач державної або комунальної форми власності зобов’язаний надавати щокварталу до останнього дня наступного місяця замовнику в електронній формі звіт про доходи та витрати надавача за формою, наданою замовником, а саме:

1) доходи — оплата за договорами про медичне обслуговування населення, укладеними із замовником, інші надходження з державного та місцевих бюджетів, дохід від надання медичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб, дохід від надання майна в оренду, благодійна допомога, вартість лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів, лікувального харчування, отриманих за рахунок централізованих закупівель МОЗ, інші надходження;

2) поточні видатки — оплата праці і нарахування на заробітну плату, придбання товарів, робіт і послуг із зазначенням їх видів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки;

3) капітальні видатки — придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, реконструкція і реставрація.

Умови, порядок та строки оплати медичних
послуг. Ціна договору

29. Замовник зобов’язується оплачувати медичні послуги, включені до звіту про медичні послуги, щодо якого замовник не подав заперечення відповідно до пункту 25 договору, згідно з тарифом із застосуванням відповідних коригувальних коефіцієнтів, затверджених у порядку, визначеному законодавством, інформацію про надання яких надавач належним чином вніс до системи, в межах загальної орієнтовної ціни договору з урахуванням граничної суми оплати у відповідному звітному періоді, якщо така гранична сума зазначена у додатках до договору.

30. Оплата медичних послуг згідно з договором здійснюється на підставі звіту про медичні послуги надавача протягом десяти робочих днів з дати підписання обома сторонами звіту про медичні послуги з урахуванням вимог пункту 25 договору. У разі здійснення попередньої оплати медичних послуг за договором відповідно до законодавства підставою для оплати є рахунок надавача. Обов’язок з оплати за договором є виконаним у належний строк з моменту подання замовником відповідного платіжного доручення органам Казначейства.

31. Попередня оплата медичних послуг згідно з цим договором у випадках, установлених Кабінетом Міністрів України, здійснюється протягом десяти календарних днів на підставі рахунку, поданого надавачем.

32. Якщо останній день оплати медичних послуг припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку такої оплати вважається робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

33. У разі коли протягом звітного періоду надавач або його підрядник втрачає право провадити господарську діяльність з медичної практики або із зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (якщо ліцензія потрібна для надання відповідних медичних послуг за договором) чи не може надавати медичні послуги з інших підстав, оплата медичних послуг здійснюється тільки за той період, протягом якого надавач або його підрядник мали законне право або можливість їх надавати.

До закінчення останнього звітного періоду за договором сторони зобов’язуються підписати договір про внесення змін до нього та зазначити в додатках таку заплановану вартість медичних послуг, що відповідає обсягу оплати за договором.

34. Замовник має право зупинити оплату медичних послуг, якщо надавач не надсилає замовнику своєчасно звіти про медичні послуги та іншу інформацію, передбачену договором, або не вносить медичну документацію до системи, або у разі невиконання обов’язків, передбачених підпунктами 2, 6, 7, 14, 18, 19, 23, 25–27 пункту 19 та пункту 28 договору, до дати усунення відповідних порушень.

35. Замовник має право зупинити оплату медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг, якщо надавач не надав без належного обґрунтування, надав не в повному обсязі або надав з порушенням встановлених строків запитувані документи (інформацію) або у разі недопущення надавачем представників замовника до місць надання медичних послуг при здійсненні замовником моніторингу, що стосується такого пакету медичних послуг. Оплата за звітом про медичні послуги за відповідним пакетом медичних послуг відновлюється замовником після надання йому всіх запитуваних документів (інформації) та/або допуску представників замовника до місць надання медичних послуг.

36. Надавач не має права висувати незаконну вимогу оплати за надані медичні послуги, включаючи оплату лікарських засобів та медичних виробів, що входять до програми медичних гарантій і які надаються пацієнту безоплатно згідно з цим договором, від пацієнтів (інших осіб, пов’язаних з пацієнтами) в будь-якій формі, яка є попередньою чи наступною умовою для отримання пацієнтами медичних послуг, що надаються згідно з цим договором, і повинен здійснювати контроль за тим, щоб працівники надавача та підрядники не вимагали від пацієнтів таку винагороду. Порушення таких вимог є підставою для притягнення до відповідальності надавача у порядку, передбаченому законом та цим договором.

37. Розрахунки здійснюються в безготівковій формі згідно з цим договором.

38. Загальна орієнтовна ціна договору складається із запланованої вартості медичних послуг згідно з додатком (додатками) до договору. Загальна орієнтовна ціна договору може бути переглянута сторонами шляхом внесення відповідних змін до нього. Порядок розрахунку запланованої вартості медичних послуг визначається Порядком реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення в кожному році, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Відповідальність сторін

39. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами своїх зобов’язань згідно з цим договором вони несуть відповідальність, передбачену законом та цим договором.

40. У разі самостійного виявлення надавачем фактів надміру сплачених коштів за договором надавач зобов’язаний зменшити суму оплати за звітом про медичні послуги за поточний період на суму надміру сплачених коштів. У разі неможливості подання уточненого звіту про медичні послуги або здійснення перерахунку оплати за звітом про медичні послуги поточного періоду надавач повинен здійснити повернення надміру сплачених коштів протягом п’яти календарних днів з дати отримання відповідної вимоги замовника або самостійного виявлення факту надміру сплачених коштів.

41. У разі надання надавачем медичних послуг, що не відповідають переліку, обсягу або якості медичних послуг, передбачених цим договором, надавач зобов’язаний повернути замовнику кошти, сплачені замовником за надання таких медичних послуг. Повернення замовнику коштів, сплачених за надання медичних послуг, що не відповідають переліку, обсягу або якості медичних послуг, передбачених цим договором, не звільняє надавача від відшкодування шкоди, заподіяної пацієнту.

42. У разі подання пацієнтом (його законним представником) або іншою заінтересованою особою замовнику скарги про те, що надавач, працівники надавача або підрядник вимагали від пацієнта винагороду в будь-якій формі за медичні послуги, лікарські засоби та медичні вироби, що повинні бути надані пацієнтам безоплатно згідно з цим договором, замовник має право надіслати відповідну інформацію до правоохоронних органів.

43. Якщо за результатами моніторингу виявлено такі порушення умов цього договору з боку надавача або його підрядників, що відображено у відповідному висновку:

1) зменшення кількості кваліфікованого персоналу (лікарів або молодшого та середнього медичного персоналу), залученого до надання медичних послуг, передбачених умовами цього договору, порівняно з мінімально визначеними вимогами, вказаними в специфікації на 20% і менше, безперервно протягом більше ніж 30 днів, або більше ніж на 20% протягом будь-якого періоду;

відсутність будь-якого обладнання, з переліку, який встановлений в умовах закупівлі медичних послуг за відповідним пакетом, а також його несправності або відсутності сертифікатів метрологічної повірки (для того обладнання, яке повинно регулярно її проходити);

порушення вимог до організації надання послуги, зокрема, які стосуються виявлення фактів відсутності (відсутності договору підряду): інфраструктурних об’єктів (лабораторії, відділення/палати інтенсивної терапії, операційні блоки/палати, пологові зали тощо), або якщо такі об’єкти перебувають у стані, непридатному для їх використання відповідно до встановлених вимог; договору з станцією переливання крові/центром служби крові; транспортних засобів, які є необхідними для надання медичної допомоги та визначені в умовах закупівлі медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг;

відсутність фахівців та/або обладнання, необхідних для проведення консультацій, спеціальних медичних процедур та обстежень, забезпечення особливих умов транспортування пацієнтів, якщо такі консультації/процедури/обстеження/умови транспортування визначені в умовах закупівлі або специфікації;

відсутність ліцензій, передбачених чинним законодавством;

відсутність облікової документації з виконання програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до діючих наказів МОЗ України, — замовник здійснює перерахунок сплачених коштів за цим договором за медичні послуги, надані з порушеннями, за всі періоди надання таких медичних послуг та зупиняє оплату за відповідним пакетом медичних послуг до моменту усунення виявлених порушень, та у разі неповернення сплачених коштів надавачем зменшує суму оплати за звітом про медичні послуги в поточному або, у разі неможливості, наступному(-их) періоді (ах);

2) виявлення за результатами аналізу первинної медичної документації, у разі її ведення у паперовій формі, фактів надання меншої кількості медичних послуг, ніж зазначено в даних, внесених до системи, за якими були сформовані звіти на оплату, — надавач коригує дані в системі та, на підставі оновлених даних в системі здійснюється перерахунок сплачених коштів за цим договором на підставі даних, та у разі неповернення сплачених коштів надавачем зменшує суму оплати за звітом про медичні послуги в поточному або, у разі неможливості, наступному періоді;

3) виявлення фактів відсутності у первинній медичній документації пацієнта інформації про консультації/ процедури/ обстеження/ умови транспортування, які повинні були проводитися згідно з вимогами, визначеними в умовах закупівлі та специфікації надання медичних послуг, — надавач коригує дані, внесені в систему, та на підставі оновлених даних в системі замовник здійснює перерахунок сплачених коштів за цим договором, а у разі неповернення сплачених коштів надавачем зменшує суму оплати за звітом про медичні послуги в поточному або, у разі неможливості, наступному періоді (ах);

4) виявлення інших невідповідностей умовам закупівлі та специфікаціям, не зазначеним в підпункті 3 цього пункту — надавач сплачує 0,5 відсотки від суми договору за відповідним пакетом медичних послуг;

5) виявлення фактів вимагання надавачем, працівниками надавача або його підрядниками від пацієнта винагороди в будь-якій формі за медичні послуги, що повинні бути надані пацієнтам згідно з цим договором, — надавач сплачує замовнику 0,1 відсотка від суми договору за відповідним пакетом медичних послуг за кожний виявлений випадок такого вимагання.

Усунення виявлених порушень підтверджується відповідним висновком за результатами проведення повторного моніторингу або шляхом надання відповідних підтверджуючих документів на адресу замовника.

44. У разі неподання звіту про доходи та витрати надавача, передбаченого пунктом 28 цього договору, надавач протягом місяця з дати завершення періоду подання цього звіту сплачує 1 відсоток від фактичної вартості наданих послуг за договором.

Розв’язання спорів

45. Спори між сторонами розв’язуються шляхом ведення переговорів або в судовому порядку.

Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили)

46. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань згідно з цим договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору, які не могли бути передбачені чи попереджені сторонами.

47. У разі коли внаслідок обставин непереборної сили обсяг медичних послуг, наданих пацієнтам, значно перевищує обсяг або граничну суму оплати за договором, такі послуги не підлягають оплаті замовником, якщо інше додатково не буде погоджено сторонами шляхом внесення змін до договору.

48. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів, закриття морських проток, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

49. У разі виникнення обставин, визначених у пункті 47 цього договору, сторона, яка зазнала їх впливу, повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини іншій стороні у максимально стислий строк шляхом надіслання письмового повідомлення про настання таких обставин. Повідомлення про обставини непереборної сили повинне містити вичерпну інформацію про природу обставин непереборної сили, час їх настання та оцінку їх впливу на можливість сторони виконувати свої зобов’язання згідно з цим договором та на порядок виконання зобов’язань згідно з цим договором у разі, коли це можливо.

50. У разі коли дія обставин, визначених у пункті 47 цього договору, припиняється, сторона, яка зазнала їх впливу, зобов’язана негайно, але в будь-якому випадку в строк не пізніше 24 годин з моменту, коли сторона дізналась або повинна була дізнатися про припинення зазначених обставин, письмово повідомити іншій стороні про їх припинення. У такому повідомленні повинні міститись інформація про час припинення дії таких обставин та строк, протягом якого сторона виконає свої зобов’язання за договором.

51. Наявність та строк дії обставин непереборної сили підтверджуються

Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

52. У разі коли сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, не надіслала або несвоєчасно надіслала повідомлення про обставини непереборної сили, як це визначено у пункті 48 цього договору, така сторона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили як на підставу для звільнення від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань згідно з цим договором.

53. У разі коли дія обставин, зазначених у пункті 47 цього договору, триває більше ніж 30 календарних днів, кожна із сторін має право розірвати договір та не несе відповідальність за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншій стороні не пізніше ніж за десять календарних днів до розірвання договору.

Строк дії договору

54. Договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання обома сторонами, якщо інше не передбачено в додатку до договору, але не раніше дати встановлення в кошторисі відповідного бюджетного призначення для замовника на відповідний рік.

55. Цей договір діє з  до__________року. Строк дії договору може бути продовжений за згодою сторін не більше ніж на три місяці.

56. Надавач зобов’язаний надавати пацієнтам медичні послуги

протягом строку дії цього договору. Фінансові зобов’язання за договором залишаються чинними до моменту їх виконання сторонами. Дострокове припинення дії договору

57. Дія цього договору може бути достроково припинена на підставах, передбачених законом та цим договором.

58. Одностороння відмова надавача від договору не допускається, крім випадків, передбачених цим договором та законом.

59. Замовник має право відмовитися від договору в односторонньому порядку в разі:

1) анулювання або закінчення строку дії ліцензії надавача чи строку використання правонаступником ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики або інших ліцензій чи дозволів, що необхідні для надання медичних послуг згідно з цим договором;

2) невідповідності надавача вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, умовам закупівлі;

3) допущення надавачем до надання медичних послуг згідно з цим договором підрядників, які не мають ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності, залучення до надання медичної допомоги осіб, які не мають права надавати таку допомогу, а також тих, відомості про яких не внесені до системи;

4) систематичного (більше трьох разів протягом строку дії цього договору) порушення надавачем своїх обов’язків щодо внесення до системи медичної документації та інформації, зокрема про зміну режиму роботи надавача, адресу місця надання медичних послуг, графіка надання медичних послуг надавачем, графіка роботи працівників надавача, які надають медичну допомогу, обладнання;

5) подання замовнику або внесення до системи завідомо недостовірних відомостей про наявне у надавача матеріально-технічне оснащення (в тому числі обладнання) для надання медичних послуг згідно з договором, перелік працівників та підрядників надавача, графік їх роботи, подані надавачеві декларації, інших даних з моменту подання пропозиції та під час дії цього договору;

6) у випадку, передбаченому пунктом 42 цього договору.

60. За наявності підстав, визначених у пункті 58 цього договору, дія договору припиняється через 14 календарних днів з дати надіслання надавачеві відповідного письмового повідомлення замовником про односторонню відмову від цього договору.

61. Сторони мають право вимагати дострокового розірвання цього договору у випадках, передбачених законом.

62. Розірвання або відмова від цього договору не потребує отримання попередньої (до розірвання) чи подальшої згоди пацієнтів (їх законних представників).

Прикінцеві положення

63. Будь-які зміни та доповнення до цього договору вважаються чинними та обов’язковими для сторін за умови, що вони внесені до системи та скріплені електронними підписами обох сторін з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Будь-які зміни та доповнення до інформації, внесеної до системи, вчиняються з використанням електронних підписів уповноважених осіб сторін.

64. Внесення будь-яких змін та доповнень до цього договору не потребує попередньої (до внесення змін або доповнень) чи подальшої згоди пацієнтів (їх законних представників).

65. Сторони визнають та підтверджують, що інформація та документи, внесені до системи уповноваженими особами сторін, становлять невід’ємну частину цього договору, є повними та достовірними на дату їх внесення до системи, правомірно отримані, використані або поширені сторонами, не порушують прав та законних інтересів пацієнтів, інших фізичних та юридичних осіб.

66. Сторони несуть повну відповідальність за повноту та достовірність інформації, зазначеної у договорі та системі, та ризик настання несприятливих наслідків у разі неповідомлення іншій стороні про зміну такої інформації.

67. Усі додатки до цього договору є його невід’ємною частиною.

Реквізити сторін

Надавач Замовник

Місцезнаходження ________________

Код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків (чи серія та/або номер паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про це відповідному контролюючому органу) фізичної особи — підприємця ___________________________

МФО ___________________

Розрахунковий рахунок____________________

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

________________________________(підпис)

Місцезнаходження______________

Код згідно з ЄДРПОУ ___________

Реквізити рахунку_________________________

(найменування посади, прізвище,ім’я та по батькові)

______________________________(підпис)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України«Про внесення змін до Положення про Національну службу здоров’я України та до Типової форми договору про медичне обслуговування населення. за програмою медичних гарантій»

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта
Положення про Національну службу здоров’я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2020 року № 1101
4. НСЗУ відповідно до покладених на неї завдань:

5) здійснює заходи, що забезпечують цільове та ефективне використання коштів за програмою медичних гарантій, у тому числі заходи з перевірки дотримання надавачами медичних послуг вимог, установлених порядком використання коштів програми медичних гарантій і моніторинг виконання договорів про реімбурсацію аптечними закладами;

Підпункт відсутній

4. НСЗУ відповідно до покладених на неї завдань:

5) здійснює заходи, що забезпечують цільове та ефективне використання коштів за програмою медичних гарантій, у тому числі заходи з перевірки дотримання надавачами медичних послуг вимог, установлених порядком використання коштів програми медичних гарантій, умов договорів про медичне обслуговування населення шляхом здійснення моніторингу у спосіб передбачений в Типовій формі договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410, а також моніторинг виконання договорів про реімбурсацію аптечними закладами;

«14) забезпечує в установленому порядку самопредставництво НСЗУ в судах України через осіб, уповноважених діяти від її імені, зокрема, через посадових осіб юридичної служби НСЗУ, а також забезпечує в установленому порядку представництво інтересів НСЗУ в судах України та інших державних органах.».

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті