Наказ МОЗ України від 22.06.2021 р. № 1254

26 Серпня 2021 5:30 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 22.06.2021 р. № 1254

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

17 серпня 2021 року за № 1081/36703


Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію

Відповідно до частини сьомої статті 18 Закону України «Про освіту», підпункту 3 пункту 12 Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку медичної освіти в Україні на 2019–2021 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 674-р, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою підвищення якості інтернатури та покращення її методичного забезпечення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію, що додається.

2. Встановити, що:

1) вимоги Положення, затвердженого пунктом 1 цього наказу, поширюються на осіб, які вступають в інтернатуру з 2022 року;

2) на осіб, які зараховані на навчання до інтернатури до дня набрання чинності цим наказом, поширюється дія наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 вересня 1996 року № 291 «Про затвердження Положення про первинну спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ–IV рівня акредитації медичних факультетів університетів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 грудня 1996 року за № 696/1721, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25 грудня 1997 року № 367 «Про затвердження Порядку працевлаштування працівників державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 квітня 1998 року за № 246/2686, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 лютого 2005 року № 81 «Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 березня 2005 року за № 291/10571.

3. Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, керівникам закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку лікарів(провізорів)-інтернів, забезпечити виконання цього наказу.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

1) наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19 вересня 1996 року № 291 «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 3 грудня 1996 року за № 696/1721;

2) наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23 лютого 2005 року № 81 «Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 9 березня 2005 року за № 291/10571.

5. Директорату медичних кадрів, освіти і науки (Орабіна Т.М.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 4, який набирає чинності з 01 січня 2022 року.

МіністрВіктор Ляшко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 22.06.2021 р.№ 1254

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України

17 серпня 2021 року за № 1081/36703

Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію

І. Загальні положення

1. Це Положення регламентує порядок рейтингового розподілу, планування, зарахування, організації навчання та проходження інтернатури випускниками закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів ступеня магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» на базах стажування лікарів (провізорів)-інтернів та у закладах вищої освіти та подальшу вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію.

Вимоги цього Положення поширюються на заклади вищої освіти, що здійснюють підготовку лікарів (провізорів)-інтернів, проводять цикли спеціалізації та тематичного вдосконалення лікарів, бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів, Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, випускників закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів ступеня магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» (далі — випуск­ники) та лікарів (провізорів), які пройшли підготовку в інтернатурі та здобувають вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів — заклади охорони здоров’я державної, комунальної, приватної форми власності, заклади охорони здоров’я, що належать до сфери управління інших міністерств, в тому числі аптеки (для проходження програми підготовки в інтернатурі провізорами-інтернами), що мають у своєму складі структурні підрозділи, підготовка в яких передбачена навчальним планом та програмою інтернатури з відповідної спеціальності;

вторинна лікарська спеціалізація — набуття лікарем спеціальності, не передбаченої для підготовки в інтернатурі;

електронна система рейтингового розподілу — інформаційна система, яка збирає та аналізує дані про успішність випускника та забезпечує проведення автоматизованого рейтингового розподілу;

інтернатура (первинна спеціалізація) — форма післядипломної підготовки випускників за лікарськими та провізорськими спеціальностями;

конкурсний бал — комплексна оцінка досягнень випускника, яка обраховується за результатами показників успішності з точністю до 0,001;

програма підготовки в інтернатурі — єдиний комплекс освітніх та практичних компонентів, спланованих і організованих закладами вищої освіти і базами стажування лікарів (провізорів)-інтернів з метою забезпечення набуття лікарями (провізорами)-інтернами компетентностей, необхідних для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або провізора-спеціаліста, та який ґрунтується на академічній доброчесності, медичній та фармацевтичній етиці та деонтології, доказовій медицині;

рейтинговий розподіл — електронний розподіл випускників закладів вищої освіти в інтернатуру, за спеціальностями, зазначеними у додатку 1 до цього Положення;

рейтинговий список — список випускників, складений за конкурсним балом відповідно до спеціальностей галузі знань «22 Охорона здоров’я».

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про освіту», Законі України «Про вищу освіту» та Законі України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

3. Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної та теоретичної підготовки лікарів(провізорів)-інтернів, їх професійної готовності до самостійної діяльності за фахом з метою присвоєння звання «лікар-спеціаліст» або «провізор-спеціаліст» за відповідною спеціальністю.

Перелік спеціальностей та тривалість підготовки в інтернатурі наведені у додатку 1 до цього Положення.

4. Програма підготовки в інтернатурі складається з двох частин: освітньої та практичної.

Освітня частина інтернатури проводиться в закладі вищої освіти, що здійснює підготовку лікарів (провізорів)-інтернів. Тривалість освітньої частини інтернатури складає три місяці за один рік навчання.

Практична частина інтернатури проводиться на базі стажування лікарів (провізорів)-інтернів.

5. Для працевлаштування на посаду лікаря-спеціаліста (провізора-спеціаліста) за відповідною спеціальністю проходження інтернатури є обов’язковим.

6. Вторинна лікарська спеціалізація проводиться відповідно до Положення післядипломне навчання лікарів (провізорів), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 липня 1993 року № 166, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 1993 року за № 113, та передбачає атестацію на визначення знань та практичних навичок з присудженням звання лікаря-спеціаліста з відповідної спеціальності.

Перелік спеціальностей та тривалість підготовки за вторинною лікарською спеціалізацією наведені у додатку 2 до цього Положення.

Вторинна провізорська спеціалізація проводиться відповідно до Положення про порядок проведення атестації провізорів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 грудня 2006 року № 818, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1366/13240, Положення про порядок проведення атестації фармацевтів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 грудня 2006 року № 818, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1368/13242, та передбачає присудження звання провізора-спеціаліста з відповідної спеціальності.

Перелік спеціальностей та тривалість підготовки за вторинною провізорською спеціалізацією наведені у додатку 3 до цього Положення.

ІІ. Порядок рейтингового розподілу

1. Порядок рейтингового розподілу проводиться на підставі отриманого випускником конкурсного балу. Рейтинговий розподіл є обов’язковим для вступу в інтернатуру.

2. Рейтинговий розподіл на підготовку в інтернатурі за кошти державного бюджету проводиться для випускників:

які навчалися в закладі вищої освіти за державним замовленням;

які навчалися в закладі вищої освіти за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Для участі в рейтинговому розподілі на інтернатуру за кошти державного бюджету випускник подає до електронної системи рейтингового розподілу заяви, в яких обирає бажану спеціальність, заклад вищої освіти та базу стажування лікарів (провізорів)-інтернів, відповідно до переліку, затвердженого

МОЗ, та встановлює пріоритетність заяв для участі в конкурсному відборі для зарахування в інтернатуру від 1 до 5, де 1 — найвища пріоритетність, а 5 — найнижча.

3. Рейтинговий розподіл в інтернатуру за кошти фізичних (юридичних) осіб проводиться для випускників:

які навчалися в закладі вищої освіти за державним замовленням;

які навчалися в закладі вищої освіти за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Для участі в рейтинговому розподілі на інтернатуру за кошти

фізичних(юридичних) осіб випускник подає до електронної системи рейтингового розподілу заяви, в яких обирає бажану спеціальність та встановлює пріоритетність заяв для участі в конкурсному відборі для зарахування в інтернатуру від 1 до 5, де 1 — найвища пріоритетність, а 5 — найнижча.

Заклад вищої освіти та базу стажування випускник обирає самостійно.

4. З метою забезпечення рейтингового розподілу в інтернатуру діє електронна система, функціонування якої забезпечує МОЗ або інший суб’єкт залучений в порядку встановленому законодавством. Захист інформації у електронній системі здійснюється відповідно до законодавства про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Конкурсний бал випускників формується електронною системою рейтингового розподілу на основі інформації про успішність випускника, внесеної закладом вищої освіти, що здійснює підготовку здобувачів освіти галузі знань «22 Охорона здоров’я».

Конкурсний бал обчислюється за однією з формул:

1) для випускників, які складають ліцензійний інтегрований іспит:

Конкурсний бал (КБ) = СБ + КРОК 2, де

СБ — середній бал за шкалою від 100 до 200 балів, який розраховується, як сума оцінок, отриманих за весь час навчання, розділена на кількість таких оцінок;

КРОК 2 — тестовий екзамен ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2», результат складання якого конвертований у 200-бальну шкалу за формулою:

КРОК 2 = 150 + 15 X ( Хздоб – 200 ), де
20

Хздоб = результат складання тестового екзамену ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2», отриманий здобувачем вищої освіти відповідної спеціальності галузі знань галузі знань «22 Охорона здоров’я» (1201 «Медицина»);

2) для випускників, які складають ЄДКІ:

Конкурсний бал (КБ) = СБ + Крок 2 + ОСП(К) І*, де

СБ — середній бал за шкалою від 100 до 200 балів, який розраховується, як сума оцінок, отриманих за весь час навчання, розділена на кількість таких оцінок;

Крок 2 — другий етап інтегрованого тестового іспиту «Крок», результат складання якого конвертований у 200-бальну шкалу за формулою:

КРОК 2 = 150 + 15 X ( Хздоб – 200 ), де
20

Хздоб = результат складання другого етапу інтегрованого тестового іспиту «Крок», отриманий здобувачем вищої освіти відповідної спеціальності галузі знань «22 Охорона здоров’я»;

ОСП(К) І — об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит, результат складання якого конвертований у 200-бальну шкалу за формулою:

ОСП(К) І= 150 + 15 × ( Yздоб – Ῡ ), де
σ

Yздоб = результат складання ОСП(К) І, отриманий здобувачем вищої освіти відповідної спеціальності галузі знань «22 Охорона здоров’я»;

Ῡ — середнє значення результатів складання ОСП(К) І, отриманих здобувачами вищої освіти у закладі вищої освіти за відповідною спеціальністю галузі знань «22 Охорона здоров’я» поточного року випуску;

σ — середнєквадратичне відхилення результатів складання ОСП(К) І, отриманих здобувачами вищої освіти у закладі вищої освіти за відповідною спеціальністю галузі знань «22 Охорона здоров’я» поточного року випуску.

5. Послідовність розгляду заяв випускника визначається за встановленими ним пріоритетностями.

У разі, якщо випускник за конкурсним балом не потрапляє на зазначену в заяві спеціальність за своєю найвищою пріоритетністю, наступною буде розглядатись його заява з нижчою пріоритетністю.

У разі, якщо випускник за конкурсним балом потрапляє на зазначену в заяві спеціальність навчання в інтернатурі, відповідно до її пріоритетності, участь у подальшому рейтинговому розподілі припиняється.

У разі, якщо випускник за конкурсним балом не потрапляє на жодну з обраних спеціальностей, МОЗ формує пропозицію щодо спеціальності, бази стажування та закладу вищої освіти відповідно до кадрових потреб поточного року. Вказана пропозиція відображається в електронній системі. Випускник приймає або відхиляє зазначену пропозицію не пізніше 15 липня поточного року.

У разі відмови від пропозиції, наданої МОЗ, випускник, на основі отриманих результатів, має право пройти повторний рейтинговий розподіл не раніше ніж через рік.

6. Після прийняття позитивного рішення щодо однієї з поданих випускником заяв інші припиняють брати участь у рейтинговому розподілі.

Зазначену випускником пріоритетність заяв не може бути змінено.

Заява для участі в рейтинговому розподілі подається випускником до комісії закладу вищої освіти не пізніше 15 червня відповідного року.

7. Рейтингові списки формуються електронною системою рейтингового розподілу.

Рейтинговий список впорядковується за: конкурсним балом — від більшого до меншого; пріоритетністю заяви від першої до останньої.

У рейтинговому списку вступників зазначаються: прізвище, власне ім’я, по батькові випускника (за наявності); конкурсний бал випускника;

спеціальність в інтернатурі; пріоритетність заяви, зазначена випускником;

база стажування лікарів (провізорів)-інтернів для проходження практичної частини інтернатури.

8. Рейтингові списки оприлюднюються у повному обсязі на офіційному вебсайті закладу вищої освіти не пізніше 3 робочих днів з дня формування.

9. За результатами рейтингового розподілу заклад вищої освіти видає випускнику направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі.

ІІІ. Зарахування до інтернатури

1.Зарахування до інтернатури здійснюється наказом:

Міністра охорони здоров’я України;

керівника Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

керівника закладу вищої освіти.

У наказі про зарахування до інтернатури зазначаються спеціальність інтернатури, заклад вищої освіти та база стажування лікарів-інтернів, відповідно до результатів рейтингового розподілу в інтернатуру.

2. Направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі формується за результатами рейтингового розподілу.

3. База стажування лікарів-інтернів щороку до 01 березня поточного року подає заявку до Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо кількості посад лікарів-інтернів з певних спеціальностей, які можуть проходити програму підготовки в інтернатурі на базі стажування лікарів (провізорів)-інтернів з певної спеціальності, за електронним підписом керівника бази стажування лікарів-інтернів відповідно до умов договору про відшкодування базі стажування лікарів-інтернів витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам, які працевлаштовані у закладах охорони здоров’я.

Кількість посад за штатним розписом, яка заявлена базою стажування лікарів-інтернів та на які поточного року мають бути прийняті лікарі-інтерни, не може бути скорочена та замінена на інші посади.

4. На програму підготовки в інтернатурі зараховуються:

1) громадяни України за умови отримання ними:

диплома про вищу освіту за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» або за спеціальностями галузі знань 1201 «Медицина»;

направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі за результатами рейтингового розподілу в інтернатуру;

2) іноземці та особи без громадянства за умови отримання ними:

диплома про вищу освіту за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» або за спеціальностями галузі знань 1201 «Медицина»;

довідки про навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб.

5. На підставі наказу Міністра охорони здоров’я України про зарахування до інтернатури та направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі відповідно до рейтингового розподілу керівник бази стажування (закладу охорони здоров’я, що належить до сфери управління МОЗ) лікарів-інтернів видає наказ про прийняття випускника закладу вищої освіти, який здійснює підготовку за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» на посаду лікаря-інтерна певної спеціальності.

На підставі наказу керівника Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, про зарахування до інтернатури та направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі відповідно до рейтингового розподілу керівник бази стажування лікарів-інтернів видає наказ про прийняття випускника закладу вищої освіти, який здійснює підготовку за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» на посаду лікаря-інтерна певної спеціальності.

На підставі наказу керівника закладу вищої освіти, що здійснює підготовку провізорів-інтернів про зарахування до інтернатури та направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі відповідно до рейтингового розподілу керівник бази стажування провізорів-інтернів видає наказ про прийняття випускника закладу вищої освіти, який здійснює підготовку за спеціальністю «226 Фармація, промислова фармація» на посаду провізора-інтерна.

6. Лікарі (провізори)-інтерни, які з поважних причин не можуть своєчасно, не пізніше 10 серпня (10 квітня для провізорів-інтернів заочної форми навчання)) поточного року, з’явитися на базу стажування лікарів (провізорів)-інтернів для проходження інтернатури, повинні протягом 10 календарних днів з дати початку програми підготовки в інтернатурі повідомити про це заклад вищої освіти, до якого вони зараховані до інтернатури, та базу стажування лікарів-інтернів. У такому випадку Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які зараховують лікарів-інтернів, вирішують питання про можливість подальшого проходження лікарями-інтернами інтернатури.

Лікарі (провізори)-інтерни зобов’язані з’явитися на базу стажування лікарів (провізорів)-інтернів для оформлення на посаду лікаря-інтерна не пізніше 01 серпня поточного року (01 квітня для провізорів-інтернів заочної форми навчання).

IV. Організація підготовки в інтернатурі

1. Початок програми підготовки в інтернатурі з 01 серпня (з 01 квітня для провізорів-інтернів заочної форми навчання).

2. Підготовка лікарів (провізорів)-інтернів в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі програм підготовки в інтернатурі, та навчальних планів, затверджених Вченою радою закладу вищої освіти.

Примірні програми підготовки в інтернатурі розробляються групами експертів за спеціальностями та затверджуються МОЗ.

За період підготовки в інтернатурі лікарі (провізори)-інтерни повинні оволодіти відповідними компетенціями, знаннями та навичками, які визначені індивідуальним навчальним планом та програмою підготовки в інтернатурі.

3. Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

1) за результатами рейтингового розподілу не пізніше 20 липня поточного року видають наказ про зарахування випускників закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів ступеня магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» до інтернатури (за виключенням випускників спеціальності «226 Фармація, промислова фармація»);

2) укладають договори про проходження програми підготовки в інтернатурі на базі стажування лікарів-інтернів;

3) здійснюють керівництво і контроль за підготовкою спеціалістів в інтернатурі.

4. Заклад вищої освіти, що здійснює підготовку лікарів (провізорів)-інтернів:

1) забезпечує проходження освітньої частини згідно з програмами інтернатури і навчальними планами;

2) призначає керівників груп, відповідальних за підготовку в інтернатурі з певної спеціальності та надання методичної і консультативної допомоги базам стажування лікарів (провізорів)-інтернів;

3) організовує науково-практичні та навчально-методичні конференції для лікарів (провізорів)-інтернів та їх керівників;

4) видає наказ про склад атестаційної комісії на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання лікаря(провізора)-спеціаліста та про склад атестаційної комісії, яка проводить атестацію на визначення рівня знань та практичних навиків з присвоєнням (підтвердженням) фаху лікаря(провізора)-спеціаліста;

5) забезпечує проживанням на період проходження освітньої частини програми підготовки в інтернатурі;

6) по завершенні освітньої частини інтернатури проводить проміжний контроль виконання лікарями (провізорами) — інтернами індивідуальних навчальних планів їх підготовки згідно з планом і програмою інтернатури, який включає тестовий контроль рівня знань та співбесіду;

7) веде облік і звітність про результати проходження програми підготовки в інтернатурі, контролює ведення необхідної документації на кафедрах;

8) надає базам стажування методичну та консультативну допомогу з питань підготовки спеціалістів в інтернатурі;

9) за результатами рейтингового розподілу не пізніше 20 липня (20 березня для провізорів-інтернів заочної форми навчання) видає наказ про зарахування випускників спеціальності «226 Фармація, промислова фармація» до інтернатури.

5. Бази стажування лікарів(провізорів)-інтернів повинні відповідати таким вимогам:

1) мати у своєму складі лікувально-діагностичні відділення, лабораторні та діагностичні кабінети, інші виробничі підрозділи, для забезпечення навчання лікарів(провізорів)-інтернів згідно з навчальним планом і програмою підготовки в інтернатурі з певної спеціальності;

2) бути забезпечені медичним (фармацевтичним) обладнанням, апаратурою та інструментарієм, необхідними для здійснення діагностичної, лікувальної, санітарно-профілактичної (протиепідемічної), провізорської роботи на сучасному рівні і відповідно до завдань даного закладу чи установи (підприємства);

3) мати можливість надати лікарям(провізорам)-інтернам обсяг роботи відповідно до вимог навчальних планів та програм підготовки в інтернатурі з певної спеціальності;

4) мати навчальні приміщення для лікарів(провізорів)-інтернів, обладнані необхідними навчально-методичними посібниками, таблицями, макетами, стендами, сучасними технічними засобами навчання тощо;

5) мати необхідну кількість кураторів лікарів(провізорів)-інтернів;

6) мати можливість забезпечення лікарів(провізорів)-інтернів місцем проживання.

З метою забезпечення належної якості практичної частини підготовки в інтернатурі, МОЗ щорічно перед затвердженням переліку баз інтернатури, розробляє критерії визначення баз стажування, зокрема щодо медичних послуг або груп медичних послуг, у тому числі, у разі потреби їх склад, кількісні (навантаження) та якісні характеристики та умови щодо наявності необхідного медичного обладнання та персоналу на базах стажування лікарів (провізорів)-інтернів.

6. Керівник бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів:

1) видає наказ про прийняття випускника закладу вищої освіти, який здійснює підготовку здобувачів ступеня магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» на посаду лікаря (провізора)-інтерна певної спеціальності в закладі охорони здоров’я;

2) видає наказ про визначення кураторів лікарів (провізорів)-інтернів;

3) забезпечує проходження практичної частини інтернатури лікарями (провізорами)-інтернами на базі стажування лікарів (провізорів)-інтернів;

4) забезпечує знайомство лікарів (провізорів)-інтернів з напрямками діяльності бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів, районом обслуговування населення, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами охорони праці і техніки безпеки, правами та обов’язками лікарів (провізорів)-інтернів тощо;

5) на підставі графіка освітнього процесу закладу вищої освіти, що здійснює підготовку лікарів (провізорів)-інтернів, відряджає лікарів (провізорів)-інтернів до відповідного закладу вищої освіти для проходження освітньої частини програми інтернатури;

6) повідомляє про порушення виконання програми інтернатури в інтернатурі та індивідуального навчального плану лікарів (провізорів)-інтернів Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

7. Куратор лікарів (провізорів)-інтернів на базі стажування лікарів (провізорів)-інтернів:

1) здійснює загальне керівництво за підготовкою лікарів (провізорів)-інтернів на базі стажування лікарів (провізорів)-інтернів;

2) призначається наказом керівника бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів з числа спеціалістів вищої або першої кваліфікаційної категорії (переважно завідуючого профільного відділення), що мають досвід роботи за фахом не менше 10 років, з розрахунку на одного куратора не більше 5 середньорічних лікарів (провізорів)-інтернів;

3) на початку навчання в практичній частині інтернатури визначає рівень знань і вмінь лікарів (провізорів)-інтернів, результати якого враховуються при складанні індивідуальних навчальних планів;

4) забезпечує умови для виконання лікарями (провізорами)-інтернами індивідуальних навчальних планів, проходження практичної частини програми інтернатури;

5) організовує навчання в практичній частині інтернатури лікарів (провізорів)-інтернів відповідно до індивідуальних навчальних планів, розроблених на підставі програм підготовки в інтернатурі;

6) систематично здійснює контроль за виконанням програми підготовки в інтернатурі та індивідуального навчального плану лікарів (провізорів)-інтернів та у разі порушень щомісячно повідомляє про це керівника бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів.

V. Права та обов’язки лікарів (провізорів)-інтернів

1. На лікарів (провізорів)-інтернів під час проходження освітньої частини програми інтернатури в закладі вищої освіти поширюються правила внутрішнього розпорядку та норми положення про організацію освітнього процесу відповідного закладу вищої освіти, під час проходження практичної частини програми інтернатури — правила внутрішнього розпорядку, встановлені для працівників цього закладу охорони здоров’я.

Під час проходження практичної частини програми інтернатури на базі стажування лікарів (провізорів)-інтернів, лікарі (провізори)-інтерни працюють під керівництвом куратора лікарів (провізорів)-інтернів, а під час проходження освітньої частини програми підготовки в інтернатурі у закладі вищої освіти керівництво здійснює закріплений за ним керівник групи.

2. Лікарі (провізори)-інтерни мають право:

користуватися лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотеками та іншими навчальними і допоміжними підрозділами бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів та закладу вищої або післядипломної освіти, що здійснює підготовку лікарів (провізорів)-інтернів, в якому вони навчаються в інтернатурі;

брати участь у виробничих нарадах кафедр в частині обговорення питань удосконалення освітнього процесу та інших питань, пов’язаних з навчанням, побутом лікарів (провізорів)-інтернів;

здійснювати діяльність з відповідної спеціальності з прогресивним рівнем складності під час проходження програми інтернатури;

ініціювати зміну бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів, у разі, якщо невиконання програми інтернатури в інтернатурі за результатами проміжного контролю сталося з вини бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів.

3. Лікарі (провізори)-інтерни зобов’язані:

набувати, поглиблювати і удосконалювати теоретичні знання, вміння і навички;

у повному обсязі та своєчасно виконувати програму підготовки в інтернатурі та індивідуальний навчальний план;

чітко дотримуватися інструкцій керівника та куратора лікарів (провізорів)-інтернів на базі стажування лікарів (провізорів)-інтернів, що стосуються діяльності лікарів (провізорів)-інтернів.

VI. Заходи з оцінювання результатів проходження інтернатури

1. Заходи з оцінювання проходження інтернатури складаються з проміжного та підсумкового контролю.

2. За результатами проходження освітньої частини інтернатури проводиться проміжний контроль за виконанням програми інтернатури.

У разі, якщо лікарями (провізорами)-інтернами виконано менше половини обсягу виконання програми підготовки в інтернатурі, встановленого індивідуальним навчальним планом, у закладі вищої освіти створюється спільна комісія, що складається із представників бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів та закладу вищої освіти, що здійснює підготовку лікарів (провізорів)-інтернів.

Положення про спільну комісію щодо невиконання програми підготовки в інтернатурі затверджується закладом вищої освіти, що здійснює підготовку лікарів (провізорів)-інтернів.

Спільна комісія вивчає причини невиконання програми підготовки в інтернатурі.

У разі, якщо невиконання програми підготовки в інтернатури сталося з вини бази стажування, лікарі (провізори)-інтерни мають право вимагати зміни бази стажування лікарів (провізорів) інтернів.

У разі невиконання лікарями (провізорами)-інтернами програми підготовки в інтернатурі, встановленого під час проміжного контролю, в обсязі необхідному для допуску до атестації знань та практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст» («провізор-спеціаліст»), спільна комісія складає індивідуальний графік відпрацювання.

У разі, якщо невиконання програми підготовки в інтернатурі сталося з вини лікарів (провізорів)-інтернів, комісія вирішує питання про відрахування лікарів (провізорів)-інтернів з інтернатури.

3. По закінченню строку підготовки в інтернатурі лікарі-інтерни проходять підсумковий контроль у формі атестації для визначення знань і практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст», з відповідної спеціальності згідно з Порядком, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за № 293/33264.

По закінченню строку підготовки в інтернатурі провізори-інтерни проходять підсумковий контроль у формі атестації для визначення знань і практичних навичок з присвоєнням звання «провізор-спеціаліст», згідно з Порядком, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 грудня 2006 року № 818, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1366/13240.

До атестації для визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст» («провізор-спеціаліст»), допускаються лікарі (провізори)-інтерни, які повністю виконали програму підготовки в інтернатурі і навчальний план, а також успішно склали тестовий екзамен ліцензійного інтегрованого іспиту Крок-3.

Виконання програми та навчального плану засвідчується заліковими відомостями, які подаються кафедрами закладу вищої освіти, що здійснює підготовку лікарів (провізорів)-інтернів, до деканату факультету (відділення) інтернатури не пізніше, як за тиждень до початку атестації.

Допуск лікарів (провізорів)-інтернів до проведення атестації для визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання «лікар(провізор)-спеціаліст» оформлюється наказом керівника закладу вищої освіти, що здійснює підготовку лікарів (провізорів)-інтернів.

4. Атестація лікарів (провізорів)-інтернів повинна включати:

1) оцінювання практичної підготовки лікарів(провізорів)-інтернів — у формі іспиту з оволодіння практичними навичками;

2) співбесіду зі спеціальності для лікаря(провізора)-інтерна, яка є формою підсумкової оцінки засвоєння навчальної програми інтернатури.

5. Лікарі (провізори)-інтерни мають право пройти повторну атестацію для визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання «лікар(провізор)-спеціаліст» один раз протягом трьох років, але не раніше, ніж через рік з моменту відмови в присвоєнні звання «лікар-спеціаліст» («провізор-спеціаліст»). При цьому витрати для проведення повторної атестації покладаються на лікарів (провізорів)-інтернів.

6. Рішення комісії, відповідно до якого особі відмовлено у присвоєнні звання «лікар-спеціаліст» («провізор-спеціаліст») з відповідної лікарської (провізорської) спеціальності, може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.

VII. Переведення, відрахування та поновлення в інтернатурі

1. Переведення лікарів (провізорів)-інтернів з одного закладу вищої освіти, що здійснює підготовку лікарів (провізорів)-інтернів, до іншого здійснюється за згодою керівника Міністерства охорони здоров’я, Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

До закладу вищої освіти за місцем переведення лікарі (провізори)-інтерни подають залікову книжку, засвідчену печаткою закладу вищої освіти, з якого вони переводяться та індивідуальний навчальний план з відміткою про хід його виконання.

2. Лікарі (провізори)-інтерни можуть бути переведені з однієї бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів на іншу, у разі:

якщо невиконання програми підготовки в інтернатурі за результатами проміжного контролю сталося з вини бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів;

проходження військової служби чоловіком (дружиною в тому числі за контрактом) у військових формуваннях створених відповідно до законодавства України (крім строкової) та служби в органах внутрішніх справ, поза місцем розташування бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів.

Зміна бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів відбувається у разі наявності вакантних місць у базах стажування лікарів (провізорів)-інтернів, за рейтингом серед лікарів (провізорів)-інтернів, що подали заявку про зміну бази стажування лікарів (провізорів) інтернів.

3. Відрахування з інтернатури, з можливістю повторного зарахування в інтернатуру відповідно до цього положення, здійснюється:

за невиконання програми підготовки в інтернатурі та навчального плану;

за систематичне порушення правил внутрішнього розпорядку;

за пропуск занять без поважних причин, якщо лікарі (провізори)-інтерни пропустили більше третини занять в закладі вищої освіти, що здійснює підготовку лікарів (провізорів)-інтернів);

за порушення терміну початку навчання в інтернатурі, у разі, якщо лікар (провізор)-інтерн без поважних причин не з’явився своєчасно та не повідомив про це (з обов’язковим зазначенням поважної причини нез’явлення) заклад вищої освіти, що здійснює підготовку лікарів (провізорів)-інтернів, та базу стажування лікарів (провізорів)-інтернів протягом 10 календарних днів з дати початку програми підготовки в інтернатурі;

за непрацездатністю, якщо за висновком лікарсько-консультативної комісії (далі — ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (далі — МСЕК), визначена непрацездатність лікаря (провізора)-інтерна до роботи лікарем (провізором)-інтерном;

у разі отримання листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами;

у разі виходу у відпустку для догляду за дитиною;

у зв’язку із завершенням підготовки за відповідною програмою підготовки в інтернатурі.

Відрахування з інтернатури здійснюється наказом Міністерства охорони здоров’я, керівника Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, за поданням керівника бази стажування.

Копія наказу про відрахування з інтернатури направляється до бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів.

4. Повторне зарахування в інтернатуру лікарів(провізорів)-інтернів здійснюється у термін початку підготовки в інтернатурі відповідного року.

5. Зміна спеціальності в інтернатурі може відбуватися у зв’язку:

з непрацездатністю, якщо за висновком ЛКК або МСЕК визначено, що лікарі (провізори)-інтерни є непрацездатним для проходження програми підготовки в інтернатурі з відповідної спеціальності;

з проходженням військової служби чоловіком (дружиною в тому числі за контрактом), у військових формуваннях створених відповідно до законодавства України (крім строкової) та служби в органах внутрішніх справ поза місцем розташування бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів, у випадку відсутності обраної спеціальності за місцем проходження військової служби.

Зміна спеціальності в інтернатурі, після зарахування, з інших підстав неможлива.

Лікарі (провізори)-інтерни мають право повторно пройти розподіл відповідно до рейтингового розподілу та вступити до інтернатури, якщо не приступили до інтернатури з поважних причин, на наступний рік, на рівних конкурсних умовах.

VIII. Фінансове забезпечення інтернатури

1. Фінансування підготовки в інтернатурі для громадян України може відбуватися за кошти державного бюджету, кошти фізичних(юридичних) осіб та інших джерел, не заборонених законодавством.

2. Фінансування підготовки в інтернатурі іноземців та осіб без громадянства відбувається за кошти фізичних (юридичних) осіб.

3. Фінансування підготовки в інтернатурі випускників, які навчались в закладі вищої освіти за кошти державного бюджету та проходитимуть програму підготовки в інтернатурі в закладі охорони здоров’я приватної форми власності відбувається за кошти фізичних (юридичних) осіб.

4. Державне замовлення на підготовку лікарів-інтернів, визначається щороку, з урахуванням кадрових потреб, сформованих на підставі заявок, які подають щороку до 1 березня поточного року Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій до МОЗ, та обсягу бюджетних призначень передбачених на відповідний рік.

Державне замовлення на підготовку провізорів-інтернів, визначається щороку, залежно від кількості осіб, що закінчують заклад вищої освіти та які навчаються за кошти державного бюджету у поточному році та обсягу бюджетних призначень передбачених на відповідний рік.

*Для здобувачів вищої освіти спеціальності «226 Фармація, промислова фармація»» галузі знань «22 Охорона здоров’я» під час розрахунку конкурсного балу враховується середній бал та другий етап інтегрованого тестового іспиту «Крок»

В.о. генерального директора Директорату медичних кадрів, освіти і наукиТетяна Орабіна

Додаток 1

до Положення про інтернатуру

(пункт 2 розділу І)

Перелік спеціальностей та тривалість підготовки в інтернатурі

з/п Спеціальність Тривалість підготовки в інтернатурі
1. Акушерство та гінекологія 3 роки
2. Анестезіологія та інтенсивна терапія 3 роки
3. Внутрішні хвороби 2 роки
4. Загальна практика — сімейна медицина 2 роки
5. Епідеміологія 1 рік
6. Інфекційні хвороби 2 роки
7. Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія 1,5 роки
8. Медицина невідкладних станів 1,5 роки
9. Медична психологія 1 рік
10. Неврологія 2 роки
11. Ортопедія і травматологія 2 роки
12. Отоларингологія 2 роки
13. Офтальмологія 2 роки
14. Радіологія 1,5 роки
15. Патологічна анатомія 1,5 роки
16. Психіатрія 2 роки
17. Хірургія 3 роки
18. Фізична та реабілітаційна медицина 2 роки
19. Дерматовенерологія 2 роки
20. Дитяча хірургія 3 роки
21. Педіатрія 2 роки
22. Стоматологія 1 рік
23. Фармація 1 рік

Додаток 2

до Положення про інтернатуру

(пункт 6 розділу І)

ПЕРЕЛІК
вторинних лікарських спеціалізацій, які отримуються після закінчення інтернатури

Індекс Назва вторинної спеціалізації Назва спеціальності в інтернатурі Термін підготовки, міс.
1. Авіаційна та космічна медицина Внутрішні хвороби загальна практика — сімейна медицина; анестезіологія та інтенсивна терапія; хірургія 3
2. Акушерство і гінекологія Внутрішні хвороби; загальна практика — сімейна медицина; хірургія 9
3. Алергологія Дитяча анестезіологія Внутрішні хвороби; загальна практика — сімейна медицина; дерматовенерологія; 35
4. Анестезіологія Внутрішні хвороби; загальна практика — сімейна медицина;хірургія; дитяча хірургія 96
5. Бактеріологія Лабораторна діагностика вірусологія, мікробіологія 3
6. Вірусологія Лабораторна діагностика вірусологія, мікробіологія 3
7. Гастроентерологія Внутрішні хвороби, загальна практика — сімейна медицина 6
8. Гематологія Внутрішні хвороби; загальна практика — сімейна медицина 6
9. Генетика лабораторна Лабораторна діагностика вірусологія, мікробіологія 3
10. Генетика медична Інтернатура за однією з лікарських спеціальностей (крім стоматології) 3
11. Геріатрія Внутрішні хвороби; загальна практика — сімейна медицина 1
12. Гігієна дітей та підлітків Інтернатура за однією з лікарських спеціальностей (крім стоматології) 3
13. Гігієна праці Інтернатура за однією з лікарських спеціальностей (крім стоматології) 3
14. Гігієна харчування Інтернатура за однією з лікарських спеціальностей (крім стоматології) 3
15. Дезінфекційна справа Інтернатура за однією з лікарських спеціальностей (крім стоматології) 3
16. Дерматовенерологія Загальна практика — сімейна медицина; внутрішні хвороби 6
17. Дитяча алергологія Педіатрія 3
18. Дитяча анестезіологія Анестезіологія та інтенсивна терапія; 3
дитяча хірургія; хірургія 9
19. Дитяча гастроентерологія Педіатрія, загальнапрактика-сімейнамедицина 6
20. Дитяча гематологія Педіатрія, загальнапрактика-сімейнамедицина 6
21. Дитяча гематологія-онкологія Педіатрія 9
22. Дитяча гінекологія Акушерство і гінекологія 3
23. Дитяча дерматовенерологія Дерматовенерологія; 1
педіатрія 6
24. Дитяча ендокринологія Педіатрія 6
25. Дитяча імунологія Педіатрія 6
26. Дитяча кардіологія Педіатрія 6
27. Дитяча кардіоревматологія Педіатрія 6
28. Дитяча неврологія Педіатрія; 6
неврологія 3
29. Дитяча нефрологія Педіатрія 6
30. Дитяча онкологія Педіатрія 6
31. Дитяча ортопедія і травматологія Ортопедія і травматологія; дитяча хірургія 33
32. Дитяча отоларингологія Отоларингологія 1
33. Дитяча офтальмологія Офтальмологія 1
34. Дитяча патологічна анатомія Патологічна анатомія 3
35. Дитяча психіатрія Психіатрія; 3
педіатрія 6
36. Дитяча пульмонологія Педіатрія 1
37. Дитяча ревматологія Педіатрія 3
38. Дитяча стоматологія Стоматологія 3
39. Дитяча урологія Дитяча хірургія 3
40. Дитяча фтизіатрія Педіатрія 3
41. Дитяча хірургія Хірургія 3
42. Дитячі інфекційні хвороби Інфекційні хвороби 2
педіатрія 6
43. Дитяча нейрохірургія Дитяча хірургія 6
44. Дієтологія Внутрішні хвороби; загальна практика — сімейна медицина 3
45. Ендокринологія Внутрішні хвороби; загальна практика — сімейна медицина 3
46. Ендоскопія Хірургія; дитяча хірургія; внутрішні хвороби загальна практика — сімейна медицина;педіатрія 36
47. Епідеміологія Інтернатура за однією з лікарських спеціальностей (крім стоматології) 3
48. Загальна гігієна Інтернатура за однією з лікарських спеціальностей (крім стоматології) 3
49. Загальна практика — сімейна медицина Інтернатура за однією з лікарських спеціальностей (крім стоматології та внутрішніх хвороб);внутрішні хвороби 63
50. Імунологія Внутрішні хвороби; загальна практика — сімейна медицина 36
51. Інвазивна електрофізіологія Внутрішні хвороби; загальна практика — сімейна медицина 9
52. Інтервенційна кардіологія Внутрішні хвороби; загальна практика — сімейна медицина; хірургія; дитяча хірургія; педіатрія 9
53. Інфекційні хвороби Внутрішні хвороби; загальна практика — сімейна медицина 6
54. Кардіологія Внутрішні хвороби, загальна практика — сімейна медицина 6
55. Клінічна біохімія Лабораторна діагностика вірусологія, мікробіологія 3
56. Клінічна лабораторна діагностика Лабораторна діагностика вірусологія, мікробіологія 3
57. Клінічна онкологія Загальна практика — сімейна медицина; внутрішні хвороби 6
58. Комбустіологія Хірургія, дитяча хірургія 3
59. Комунальна гігієна Інтернатура за однією з лікарських спеціальностей (крім стоматології) 3
60. Лабораторна імунологія Лабораторна діагностика вірусологія, мікробіологія 3
61. Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища Інтернатура за однією з лікарських спеціальностей (крім стоматології) 3
62. Лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища Інтернатура за однією з лікарських спеціальностей (крім стоматології) 3
63. Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища Інтернатура за однією з лікарських спеціальностей (крім стоматології) 3
64. Лікувальна фізкультура Фізична та реабілітаційна медицина 1
65. Лікувальна фізкультура і спортивна медицина Фізична та реабілітаційна медицина 1
66. Медицина невідкладних станів Загальна практика — сімейна медицина; педіатрія; внутрішні хвороби; анестезіологія та інтенсивна терапія; хірургія; ортопедія і травматологія; акушерство та гінекологія; неврологія; інфекційні хвороби 6
67. Медична психологія Психіатрія 3
68. Мікробіологія і вірусологія Лабораторна діагностика вірусологія, мікробіологія 3
69. Наркологія Психіатрія;загальна практика — сімейна медицина; педіатрія; внутрішні хвороби 36
70. Народна і нетрадиційна медицина Інтернатура за однією з лікарських спеціальностей (крім стоматології) 1
71. Неврологія Внутрішні хвороби; загальна практика — сімейна медицина 1
72. Нейрохірургія Хірургія 9
73. Неонатологія Педіатрія; анестезіологія та інтенсивна терапія 3
74. Нефрологія Внутрішні хвороби; загальна практика — сімейна медицина 6
75. Онкогінекологія Акушерство та гінекологія; хірургія 6
76. Онкоотоларингологія Отоларингологія; хірургія 3
77. Онкохірургія Хірургія; ортопедія і травматологія, дитяча хірургія 3
78. Організація і управління охороною здоров’я Інтернатура за однією з лікарських спеціальностей відповідно до вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. 3
79. Ортодонтія Стоматологія 6
80. Ортопедична стоматологія Стоматологія 3
81. Ортопедія і травматологія Хірургія 3
82. Отоларингологія Хірургія 3
83. Офтальмологія Хірургія 6
84. Пародонтологія Стоматологія 6
85. Паразитологія Лабораторна діагностика вірусологія, мікробіологія; загальна практика-сімейна медицина; внутрішні хвороби; педіатрія 3
86. Патологічна анатомія Інтернатура за однією з лікарських спеціальностей (крім стоматології) 6
87. Педіатрія Загальна практика — сімейна медицина 6
88. Проктологія Хірургія 3
89. Пластична хірургія Хірургія; дитяча хірургія 6
90. Променева терапія Радіологія 3
91. Професійна патологія Внутрішні хвороби;загальна практика — сімейна медицина 3
92. Психіатрія Внутрішні хвороби; загальна практика — сімейна медицина 9
93. Психотерапія Неврологія; психіатрія; внутрішні хвороби; загальна практика — сімейна медицина 36
94. Психофізіологія Неврологія; психіатрія; медична психологія 3
95. Пульмонологія Внутрішні хвороби; загальна практика — сімейна медицина 3
96. Радіаційна гігієна Інтернатура за однією з лікарських спеціальностей (крім стоматології) 3
97. Радіологія Загальна практика — сімейна медицина; педіатрія; внутрішні хвороби 3
98. Радіонуклідна діагностика Радіологія;внутрішні хвороби; загальна практика — сімейна медицина 36
99. Ревматологія Внутрішні хвороби; загальна практика — сімейна медицина 6
100. Рентгенологія Внутрішні хвороби; загальна практика — сімейна медицина; педіатрія; радіологія 3
101. Рефлексотерапія Внутрішні хвороби; загальна практика — сімейна медицина; педіатрія; неврологія 3
102. Санологія Інтернатура за однією з лікарських спеціальностей (крім стоматології) 1
103. Сексопатологія Акушерство і гінекологія; психіатрія 3
104. Спортивна медицина Лікувальна фізкультура та спортивна медицина 3
105. Судинна хірургія Хірургія; дитяча хірургія 6
106. Суднова медицина Інтернатура за однією з лікарських спеціальностей (крім стоматології) 3
107. Судово-медична експертиза Патологічна анатомія 3
108. Судово-медична гістологія Патологічна анатомія 3
109. Судово-медична імунологія Патологічна анатомія 3
110. Судово-медична криміналістика Патологічна анатомія 3
111. Судово-медична цитологія Патологічна анатомія 3
112. Судово-медична токсикологія Патологічна анатомія 3
113. Судово-психіатрична експертиза Психіатрія 3
114. Сурдологія Отоларингологія 3
115. Терапевтична стоматологія Стоматологія 3
116. Терапія Загальна практика — сімейна медицина 3
117. Токсикологія Загальна практика — сімейна медицина; внутрішні хвороби; 6
неврологія; анестезіологія та інтенсивна терапія 3
118. Торакальна хірургія Хірургія 3
119. Трансплантологія Хірургія; дитяча хірургія 9
120. Трансфузіологія Хірургія, анестезіологія та інтенсивна терапія; внутрішні хвороби 69
121. Ультразвукова діагностика Інтернатура за однією з лікарських спеціальностей (крім стоматології) 3
122. Урологія Хірургія 6
123. Фізична та реабілітаційна медицина Внутрішні хвороби, загальна практика — сімейна медицина неврологія, ортопедія і травматологія, педіатрія 3
124. Фізіотерапія Загальна практика — сімейна медицина, внутрішні хвороби 3
125. Фтизіатрія Загальна практика — сімейна медицина, внутрішні хвороби; інфекційні хвороби 3
126. Функціональна діагностика Загальна практика — сімейна медицина, внутрішні хвороби, медицина невідкладних станів, педіатрія 3
127. Хірургічна дерматологія Дерматовенерологія 6
128. Хірургічна стоматологія Стоматологія 6
129. Хірургія дитяча хірургія 9
130. Хірургія серця і магістральних судин Хірургія, дитяча хірургія 6
131. Щелепно-лицева хірургія Стоматологія 9

Додаток 3

до Положення про інтернатуру

(пункт 6 розділу І)

ПЕРЕЛІК
вторинних провізорських спеціалізацій, які отримуються після закінчення інтернатури

Індекс Назва вторинної спеціалізації Назва спеціальності в інтернатурі Освітня програма за дипломом Термін підготовки, міс.
1 Аналітично-контрольна фармація Фармація Фармація 2
2 Клінічна фармація Фармація Клінічна фармація 2
3 Організація та управління фармацією Фармація Фармація, Клінічна фармація, Технології парфумерно-косметичних засобів 2
4 Фармацевтична косметологія Фармація Технології парфумерно-косметичних засобів 2
5 Фармацевтична токсикологія Фармація Фармація 2
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті