Наказ МОЗ України від 28.08.2021 р. № 1836

01 Вересня 2021 12:41 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28.08.2021 р. № 1836

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

31 серпня 2021 року за № 1137/36759

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90),

НАКАЗУЮ:

 1. Внести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року № 1066 «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року за № 728/36350, такі зміни:

1) в абзаці третьому пункту 5 слово «вересня» замінити словом «жовтня»;

2) у пункті 6 слово «вересня» замінити словом «жовтня»;

3) у пункті 8 слово «вересня» замінити словом «жовтня»;

4) в абзаці першому пункту 11 слово «вересня» замінити словом «жовтня»;

5) в абзацах першому та другому пункту 13 слово «вересня» замінити словом «жовтня»;

6) у пункті 14 слово «вересня» замінити словом «жовтня».

 1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України, що додаються.
 2. Директорату розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я (Карчевич М.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

МіністрВіктор Ляшко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України

 1. Пункт 1 Порядку реєстрації живонароджених і мертвонароджених, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 29 березня 2006 року №179, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2006 року за № 428/12302, після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

«Медичне свідоцтво про народження (ф. № 103/о) та медичний висновок про народження дитини формуються та видаються протягом доби з народження дитини після проведення первинного огляду новонародженого.».

У зв’язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п’ятнадцятим.

 1. Речення перше пункту 18 Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 року № 587, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за №236/34519, викласти в такій редакції:

«18. У разі недоступності електронної медичної інформаційної системи, або неможливості обміну даними між електронною медичною інформаційною системою та центральною базою даних системи через їх технічну несправність, або у разі відсутності відповідної технічної можливості в системі, медичні працівники зобов’язані внести медичні записи, записи про направлення та рецепти до Реєстру після усунення відповідної технічної несправності або після появи відповідної технічної можливості в системі у термін, визначений технічними вимогами до електронної медичної інформаційної системи для її підключення до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я, затвердженими НСЗУ.».

 1. Порядок ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 вересня 2020 року № 2136 «Деякі питання ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2020 року за № 952/35235, доповнити пунктом 13 такого змісту:

«13. Відомості з Реєстру можуть надаватися за запитом через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, зокрема з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Портал Дія».

Запит подається з метою перевірки інформації про сформований медичний висновок та пред’явлення інформації про відповідний медичний висновок з використанням Порталу Дія за місцем вимоги.

Запит на отримання відомостей про медичний висновок з Реєстру повинен містити відомості, достатні для пошуку в Реєстрі відповідного медичного висновку та однозначної ідентифікації системою пацієнта, посилання на запис в Реєстрі пацієнтів, про якого зазначені в такому медичному висновку.

Для однозначної ідентифікації системою пацієнта запит повинен містити частину або набір наступних відомостей:

реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (за наявності);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

реквізити (серія (у разі наявності) та номер) одного з таких документів, що посвідчують особу (за наявності):

паспорт громадянина України;

тимчасове посвідчення громадянина України;

свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку) або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави, легалізований у встановленому порядку;

посвідка на постійне проживання в Україні; посвідчення біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.

У разі однозначної ідентифікації системою пацієнта, посилання на запис в Реєстрі пацієнтів, про якого зазначені в такому медичному висновку, запитувачу надається така інформація про медичний висновок з Реєстру:

1) номер запису в Реєстрі;

2) дату формування і реєстрації медичного висновку в Реєстрі;

3) вид медичного висновку;

4) строк дії медичного висновку;

5) відомості, передбачені відповідними порядками формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затвердженими МОЗ.

Набори даних та порядок взаємодії визначається відповідно до чинного законодавства про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів.».

 1. В абзаці другому пункту 7 Порядку ведення Реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30 листопада 2020 року № 2755, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2021 року за № 44/35666, цифри «11» замінити цифрами «10».
 2. У Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року № 1066 «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року за № 728/36350:

1) абзац перший пункту 5 розділу I після слів «лікуючим лікарем» доповнити словами «суб’єкта господарювання (далі – лікуючим лікарем)»;

2) у розділі ІІ:

підпункт 11 пункту 1 викласти в такій редакції:

«11) строк дії медичного висновку (дата початку, дата завершення);»; пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Медичний висновок категорії «Захворювання або травма загального характеру» формується на підставі медичних записів про стан здоров’я (функцій організму) пацієнта віком від 14 років та висновку лікуючого лікаря.

Лікуючий лікар реабілітаційного закладу, відділення, підрозділу формує медичний висновок категорії «Захворювання або травма загального характеру» на підставі медичних записів про пацієнта, який отримуватиме лікування та/або реабілітаційну допомогу та висновку лікуючого лікаря про його тимчасову непрацездатність.

Направлення для продовження лікування та/або реабілітаційної допомоги в реабілітаційному закладі, відділенні, підрозділі здійснюється лікуючим лікарем із урахуванням медичних показань для проведення заходів із реабілітації у сфері охорони здоров’я на підставі об’єктивного стану пацієнта, результатів попереднього лікування, даних лабораторних, інструментальних, рентгенологічних, функціональних обстежень.»;

пункт 4 після слів «лікуючого лікаря» доповнити словами «про тимчасову непрацездатність особи»;

у пункті 12 цифри «11» замінити цифрами «10»;

у пункті 13 цифри та слово «6–7 та 13–14» замінити цифрами та словом «6, 12 та 13»;

3) у розділі ІІІ:

у назві слово «період» замінити словом «строк»; у пункті 1 слово «період» замінити словом «строк»; у пункті 3 слово «періоду» замінити словом «строку»; пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Медичні висновки, визначені в абзаці другому пункту 3 розділу ІІ цього Порядку формуються на весь період отримання лікування та/або реабілітаційної допомоги з зазначенням строку дії відповідно до пункту 4 розділу ІІІ цього порядку.»;

пункт 7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 8-14 вважати відповідно пунктами 7-13; у пункті 7 слово «період» замінити словом «строк»; у пункті 9 слово «період» замінити словом «строк»;

пункт 13 після слова «період» доповнити словами «отримання медичної допомоги в стаціонарних умовах».

4) у розділі IV:

в абзаці першому пункту 4 слова «Необхідність догляду за хворою дитиною» замінити словами «Догляд за хворою дитиною»;

пункт 5 виключити.

У зв’язку з цим пункти 6-10 вважати відповідно пунктами 5-9; пункт 9 після слова «Повідомлення» доповнити словом «про»;

5) у розділі V:

абзац перший пункту 4 виключити.

У зв’язку з цим абзаци другий-сороковий вважати абзацами першим–тридцять дев’ятим;

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Передача відомостей до Електронного реєстру листків непрацездатності здійснюється автоматично одразу з моменту формування медичного висновку в Реєстрі, після встановлення відмітки про відміну медичного висновку, а в разі недоступності центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я, системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, Електронного реєстру листків непрацездатності – одразу з моменту усунення відповідних несправностей, або за ініціацією лікаря щодо раніше сформованого та внесеного до Реєстру медичного висновку.

Медичні висновки сформовані відповідно до пункту 3 розділу IV цього порядку до Електронного реєстру листків непрацездатності автоматично не відправляються до моменту ідентифікації такого пацієнта.»;

пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Інформація про медичний висновок особи, що надається за запитом через Портал Дія, містить такі дані:

1) номер запису в Реєстрі;

2) тип медичного висновку;

3) категорію медичного висновку;

4) дату та час формування медичного висновку;

5) відомості про назву суб’єкта господарювання з Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я в електронній системі охорони здоров’я, посилання на запис про який зазначене в медичному висновку.

6) строк дії медичного висновку (дата початку, дата завершення).».

 1. У пункті 3 розділу ІІ Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 17 червня 2021 року № 1234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2021 року за № 890/36512:

у реченні першому абзацу першого слова «період дії» у всіх відмінках замінити словами «строк дії»;

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«До 01 жовтня 2021 року листок непрацездатності вважається виданим

через 5 днів після дати закриття листка непрацездатності.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

Генеральний директор Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’яМарія Карчевич

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті