Розпорядження КМУ від 29.09.2021 р. № 1175-р

01 Жовтня 2021 6:57 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 29.09.2021 р. № 1175-р
Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної охорони здоров’я

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної охорони здоров’я, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади:

забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, у межах видатків, передбачених у державному та місцевому бюджетах на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством;

подавати щороку до 15 грудня Міністерству охорони здоров’я інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та подання у двотижневий строк Кабінетові Міністрів України.

3. Міністерству охорони здоров’я за результатами виконання першого етапу реалізації Концепції розвитку електронної охорони здоров’я подати до 31 грудня 2022 р. пропозиції щодо внесення змін у план заходів.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 29.09.2021 р. № 1175-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації Концепції розвитку електронної охорони здоров’я

Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання Очікувані результати
Нормативно-правове забезпечення розвитку електронної охорони здоров’я (далі — е-здоров’я)
1. Забезпечення нормативно-правового регулювання переходу від паперових форм первинно-облікової медичної документації, надання форм звітності до ведення електронних медичних записів та формування деперсоналізованих агрегованих звітів на їх підставі МОЗ

НСЗУ

державний заклад «Центр медичної статистики Мiнiстерства охорони здоров’я України» (за згодою)

ІV квартал 2022 р. скасовано ведення первинно-облікової медичної документації та подання звітності в паперовій формі щодо всіх процесів, в яких запроваджено ведення електронних медичних записів
Організаційно-управлінське та технічне забезпечення розвитку е-здоров’я
2. Розроблення дорожньої карти пріоритетних розробок у сфері е-здоров’я МОЗ

НСЗУ

Мінцифри

інші центральні органи виконавчої влади

державне підприємство «Електронне здоров’я» (за згодою)міжнародні організації (за згодою)

І квартал 2022 р. визначено пріоритетність запланованих розробок у сфері е-здоров’я, орієнтовних строків виконання та фінансування, взаємозалежностей та сторонніх блокуючих чинників
3. Визначення переліку реєстрів та довідників, які необхідно розробити, з урахуванням вимог до кожного з них НСЗУ

МОЗ

державне підприємство «Електронне здоров’я» (за згодою)міжнародні організації (за згодою)

ІV квартал 2022 р. визначено перелік реєстрів і довідників та вимоги до їх наповнення
4. Проведення інвентаризації та оцінки існуючих інформаційно-телекомунікаційних систем е-здоров’я з метою їх оновлення та інтеграції до єдиного медичного інформаційного простору МОЗ

НСЗУ

державне підприємство «Електронне здоров’я» (за згодою)

ІV квартал 2022 р. оптимізовано інформаційно-телекомунікаційну інфраструктуру е-здоров’я шляхом ліквідації або оновлення застарілих систем, міграції історично накопичених даних, уникнення дублювання функцій між системами, забезпечення інтероперабельності в рамках інфраструктури e-здоров’я
5. Гармонізація національних стандартів з поширеними у світі стандартами та класифікаторами, впровадження міжнародно визнаних і поширених стандартів в Україні для подальшої інтеграції із світовим інформаційним простором МОЗ

НСЗУ

державне підприємство «Електронне здоров’я» (за згодою)

юридичні особи та фізичні особи — підприємці, що є власниками або розпорядниками електронних медичних інформаційних систем (за згодою)

2022— 2025 роки гармонізовано національні стандарти з поширеними у світі стандартами та класифікаторами, впроваджено міжнародно визнані та поширені стандарти в Україні
6. Створення технічних можливостей (API, спеціалізованих баз з агрегованими знеособленими даними) для доступу до знеособлених агрегованих великих даних (Big Data) в е-здоров’я та прозорих правил їх використання для інститутів громадянського суспільства, вчених, бізнесу, у тому числі з комерційними цілями НСЗУ

МОЗ

державне підприємство «Електронне здоров’я» (за згодою)

IV квартал 2022 р. створено умови для використання переваг обробки великих даних (Big Data)
7. Розширення функціональних можливостей електронної системи охорони здоров’я та розвиток інструментів для продовження реформи фінансування системи охорони здоров’я НСЗУ

МОЗ

Мінцифридержавне підприємство «Електронне здоров’я» (за згодою)

міжнародні організації (за згодою)

юридичні особи та фізичні особи — підприємці, що є власниками або розпорядниками електронних медичних інформаційних систем

2021—2025 роки підвищено якість, безпечність та доступність медичних послуг

розширено права і можливості пацієнтів, забезпечено надання їм безперервної медичної допомоги

Ресурсне забезпечення розвитку е-здоров’я
8. Розроблення та впровадження ініціатив щодо державно-приватного партнерства з метою розвитку е-здоров’я МОЗ

НСЗУ

інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади

2022—2025 роки забезпечено сталу ресурсну підтримку та розвиток е-здоров’я
9. Залучення міжнародної технічної допомоги та ресурсів з інших джерел, не заборонених законодавством, на проекти з розвитку е-здоров’я МОЗ

НСЗУ

інші центральні та місцеві органи виконавчої владиміжнародні організації (за згодою)

2021—2025 роки забезпечено сталу ресурсну підтримку та розвиток е-здоров’я
Забезпечення якості, безпечності та доступності е-здоров’я
10. Розроблення концепції стратегічних напрямів розвитку кібербезпеки МОЗ

НСЗУ

Мінцифриінші центральні органи виконавчої владиміжнародні організації (за згодою)

юридичні особи та фізичні особи — підприємці, що є власниками або розпорядниками електронних медичних інформаційних систем (за згодою)

II квартал 2022 р. забезпечено кібербезпеку е-здоров’я
11. Здійснення заходів щодо впровадження стандартів кібербезпеки на основі стратегічних напрямів розвитку кібербезпеки е-здоров’я, у тому числі проведення моніторингу, захисту та аналізу можливих втручань, втрат, пошкоджень МОЗ

НСЗУ

Мінцифри

інші центральні органи виконавчої владиміжнародні організації (за згодою)

юридичні особи та фізичні особи — підприємці, що є власниками або розпорядниками електронних медичних інформаційних систем (за згодою)

2022—2025 роки забезпечено кібербезпеку е-здоров’я
12. Створення експериментального середовища для тестування та розвитку інновацій на ринку надання послуг у сфері охорони здоров’я МОЗ

НСЗУ

Мінцифри

інші центральні органи виконавчої влади

державне підприємство «Електронне здоров’я» (за згодою)

міжнародні організації (за згодою)

III квартал 2022 р. створено умови для тестувань інноваційних продуктів та сервісів

знижено час виходу на ринок та забезпечено зростання кількості успішних інноваційних кейсів у сфері е-здоров’я

13. Запровадження функціонування програм та платформ, необхідних для пошуку вразливостей у системах, програмах, реєстрах е-здоров’я, а також проведення постійного моніторингу кіберзагроз в умовах їх стрімкого розвитку МОЗ

НСЗУ

Мінцифри

державне підприємство «Електронне здоров’я» (за згодою)

міжнародні організації (за згодою)

2024—2025 роки виявлено та усунено вразливості е-здоров’я
14. Розвиток цифрових компетентностей, інформаційної культури, цифрової грамотності (цифрової освіченості), кібербезпеки серед медичних працівників і пацієнтів, у тому числі з адаптацією для осіб з інвалідністю з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень МОЗ

НСЗУ

Мінцифри

державне підприємство «Електронне здоров’я» (за згодою)

міжнародні організації (за згодою)

юридичні особи та фізичні особи — підприємці, що є власниками або розпорядниками електронних медичних інформаційних систем

2022—2025 роки підвищено розвиток інформаційної культури, цифрової грамотності (цифрової освіченості), кібербезпеки серед медичних працівників і пацієнтів, у тому числі з адаптацією для осіб з інвалідністю з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень
15. Проведення заходів інформаційного характеру, зокрема опублікування на офіційному веб-сайті МОЗ та НСЗУ узагальнених даних щодо розвитку е-здоров’я НСЗУ

МОЗ

інститути громадянського суспільства (за згодою)

2021—2025 роки забезпечено прозорість та публічну доступність узагальнених даних щодо розвитку е-здоров’я
16. Проведення інформаційних та просвітницьких кампаній із популяризації е-здоров’я, у тому числі з адаптацією для осіб з інвалідністю з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень МКІП

МОЗ

НСЗУ

Мінцифри

міжнародні організації (за згодою)

інститути громадянського суспільства (за згодою)

2021—2025 роки забезпечено широке залучення громадян, у тому числі осіб з інвалідністю, до використання е-здоров’я
17. Забезпечення доступності е-здоров’я для користувачів-пацієнтів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 «Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0» НСЗУ

МОЗ

Мінцифри

інші органи державної влади державне підприємство «Електронне здоров’я» (за згодою)

міжнародні організації (за згодою)

юридичні особи та фізичні особи — підприємці, що є власниками або розпорядниками електронних медичних інформаційних системінститути громадянського суспільства (за згодою)

III квартал 2023 р. передбачено в технічному завданні на створення програмного забезпечення е-здоров’я вимоги щодо забезпечення дотримання розробником вимог ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 «Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0», а також залучення до розробки та експериментального випробування програмного забезпечення е-здоров’я осіб з інвалідністю з відповідними нозологічними захворюваннями

забезпечено доступність е-здоров’я для користувачів — пацієнтів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень

18. Розширення функціональності Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія» та його мобільного додатка Мінцифри

МОЗ

НСЗУ

IV квартал 2022 р. розширено права і можливості пацієнтів та підвищено доступність послуг
19. Впровадження надійної та безпечної електронної ідентифікації та автентифікації лікарів у сфері е-здоров’я за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації МОЗ

НСЗУ

Мінцифри

інші центральні органи виконавчої владиміжнародні організації (за згодою)

юридичні особи та фізичні особи — підприємці, що є власниками або розпорядниками електронних медичних інформаційних систем (за згодою)

III квартал 2022 р. забезпечено використання надійних та безпечних засобів електронної ідентифікації у сфері е-здоров’я
20. Розвиток систем підтримки клінічних рішень, персоналізованої медицини, телемедицини, систем для обробки великих даних (Big Data), штучного інтелекту — інженерної обробки, використання та отримання нових знань, використовуючи модель та дані електронної системи охорони здоров’я і супутніх систем МОЗ

НСЗУ

Мінцифри

державне підприємство «Електронне здоров’я» (за згодою)

міжнародні організації (за згодою)

юридичні особи та фізичні особи — підприємці, що є власниками або розпорядниками електронних медичних інформаційних систем

інститути громадянського суспільства (за згодою)

2022—2025 роки забезпечено розвиток ІТ-інновацій, використання переваг обробки великих даних (Big Data) та інтелектуальних систем для прогнозування потреб охорони здоров’я, планування ресурсів у сфері
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті