Постанова КМУ від 11.10.2021 р. № 1105

29 Жовтня 2021 4:07 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11.10.2021 р. № 1105
Про внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у ІІ–ІV кварталах 2021 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у ІІ–ІV кварталах 2021 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021 р. № 133 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II–IV кварталах 2021 року» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 19, ст. 792, № 38, ст. 2287, № 54, ст. 3356), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування та застосовується з 1 жовтня 2021 р., крім пунктів 1, 16, 17 та 19 змін, затверджених цією постановою, які застосовуються з 1 вересня 2021 р., та пунктів 2, 3 та 9 змін, затверджених цією постановою, які застосовуються з 1 липня 2021 року.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 11 жовтня 2021 р. № 1105

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у ІІ–ІV кварталах 2021 року

1. У пункті 9 цифри «025:2019» та «026:2019» замінити відповідно цифрами «025:2021» та «026:2021»;

2. У пункті 15:

1) у першому реченні слово і цифри «главах 3–7, 10–18» замінити словом і цифрою «главі 3»;

2) друге речення викласти в такій редакції: «На період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. показник коефіцієнта збалансованості бюджету становить 1.».

3. У пункті 31:

1) абзац шостий замінити абзацами такого змісту:

«за пакетом медичних послуг «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій»:

– як добуток базової ставки на пролікований випадок, яка становить 4896,79 гривні, та запланованої кількості медичних послуг згідно з даними, що містяться в пропозиції надавача медичних послуг, але не більше ніж 1/12 загальної кількості наданих медичних послуг згідно з таблицею 3220 звіту за 2019 рік (за 2020 рік — для надавачів медичних послуг, які не провадили діяльність у 2019 році) за формою звітності № 20, затвердженою МОЗ, до якої не включається запланована місячна кількість медичних послуг, віднесених до пакетів медичних послуг, визначених у главах 4–7, 22 розділу II цього Порядку, до пакета медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», а також 1/12 запланованої кількості медичних послуг, віднесених до пакетів медичних послуг, визначених у главах 19–21, 24 розділу II цього Порядку;

– з 1 жовтня 2021 р. для надавачів медичних послуг, які не мають форми звітності № 20, затвердженої МОЗ, — як добуток базової ставки на пролікований випадок, яка становить 4896,79 гривні, та запланованої кількості медичних послуг, які розраховуються як середньомісячна кількість пролікованих випадків, які відносять до відповідного пакета медичних послуг за даними електронної системи охорони здоров’я за останні три місяці.».

У зв’язку з цим абзаци сьомий — сімнадцятий вважати відповідно абзацами девʼятим — девʼятнадцятим;

2) абзац вісімнадцятий після слів «що розраховується» доповнити словами та цифрами «починаючи з 1 жовтня 2021 р.».

4. В абзаці четвертому пунктів 35, 38, 41 і 44 та абзаці шістнадцятому пункту 46 слова «за договором з НСЗУ» виключити.

5. У пункті 49 абзац третій замінити абзацами такого змісту:

«Кількість послуг, які надавач готовий надати протягом місяця, розраховується:

у період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. — як максимальна місячна кількість відповідних наданих медичних послуг, які було включено до пакета медичних послуг «Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу», за даними електронної системи охорони здоров’я протягом 2020 року, крім послуг, які будуть віднесені до пакета медичних послуг, зазначеного в главі 8 розділу II цього Порядку, з урахуванням коригувального коефіцієнта за введення карантинних обмежень, який становить 1, 2;

у період з 1 жовтня 2021 р.:

– як максимальна місячна кількість відповідних наданих медичних послуг, які було включено до пакета медичних послуг «Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу», за даними електронної системи охорони здоров’я протягом 2020 року, крім послуг, які будуть віднесені до пакета медичних послуг, зазначеного в главі 8 розділу II цього Порядку, з урахуванням коригувального коефіцієнта за введення карантинних обмежень, який становить 1, 2, — для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я;

– як середньомісячна кількість відповідних наданих медичних послуг за попередні три місяці, що передують місяцю подачі заяви на укладення договору за відповідним пакетом медичних послуг за даними електронної системи охорони здоров’я, — для надавачів медичних послуг, які не надавали відповідні медичні послуги у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я.».

6. В абзаці четвертому пунктів 56 і 59 слова «за договором з НСЗУ» виключити.

7. В абзаці четвертому пунктів 62, 65, 68 і 71 слова «за договорами з НСЗУ» виключити.

8. В абзаці сьомому пункту 73, абзаці восьмому пункту 80 та абзаці п’ятому пункту 83 слова «за договором з НСЗУ» виключити.

9. Абзац шостий пункту 95 викласти в такій редакції:

«Коригувальний коефіцієнт на період з 1 липня до 30 вересня 2021 р. становить 1.».

10. В абзаці шостому пункту 103 слова «за договором з НСЗУ» виключити.

11. В абзаці третьому пункту 105 слово «отримують» замінити словом «отримували», а після слів «за відповідним пакетом» доповнити словами «у відповідному звітному періоді».

12. В абзаці шостому пункту 106 слова «за договором з НСЗУ» виключити.

13. В абзаці третьому пункту 108 слово «отримують» замінити словом «отримували», а після слів «за відповідним пакетом» доповнити словами «у відповідному звітному періоді».

14. В абзаці п’ятому пунктів 109 і 112, абзаці четвертому пунктів 115, 118 і 121 слова «за договором з НСЗУ» виключити.

15. Пункт 125 викласти в такій редакції:

«125. Тариф на медичні послуги із стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, який застосовується (не дорівнює 0) під час надання медичної допомоги щонайменше одному пацієнту протягом місяця, визначається як глобальна ставка на місяць, яка становить:

з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. — 554000,72 гривні за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами та лікарськими засобами, зокрема лікарськими засобами та медичними виробами для забезпечення лікування в умовах інтенсивної терапії;

з 1 жовтня 2021 р. — 577741,73 гривні за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами, лікарськими засобами, зокрема лікарськими засобами та медичними виробами для забезпечення лікування в умовах інтенсивної терапії та надання медичної допомоги в умовах денного стаціонару (госпіталізації пацієнтів на денний час за умови відсутності показань до цілодобового лікарського нагляду).».

16. У третьому реченні абзацу третього пункту 126 цифру і слово «1 вересня» замінити цифрами і словом «31 грудня».

17. В абзаці десятому пункту 127 слова «, в наступному місяці» замінити словами та цифрами «(починаючи з серпня 2021 р.), в другому з цих місяців».

18. У пункті 133:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

«133. Тариф на медичні послуги з вакцинації від COVID-19 визначається як комбінація глобальної ставки та ставки на медичну послугу (при цьому розмір глобальної ставки становить 8247 гривень за кожну команду — за перший місяць надання послуг, передбачених цією главою), крім договорів, які починають діяти після 30 вересня 2021 р., для яких тариф визначається як ставка на медичну послугу.»;

2) в абзаці другому перше речення виключити.

19. У пункті 135:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

«135. Фактична вартість медичних послуг, передбачених цією главою, за один місяць їх надання за договорами, укладеними у період з 1 квітня по 30 вересня 2021 р., розраховується як:»;

2) в абзаці третьому:

слова «та кількості» замінити словами «і кількості», а слова «та останнього» — словами «місяця та місяця повернення глобальної ставки»;

3) абзац четвертий замінити абзацами такого змісту:

«різниця добутку відповідної ставки на медичну послугу і кількості вакцинованих від COVID-19 пацієнтів згідно з даними електронної системи охорони здоров’я та суми глобальної ставки незалежно від факту її отримання в перший місяць за договором — для місяця, в якому заклад висловив бажання повернути попередньо оплачену глобальну ставку за перший місяць роботи команди, але не пізніше завершення строку дії договору.

Фактична вартість зазначених медичних послуг за один місяць за кожним договором, укладеним у період з 1 жовтня по 31 грудня 2021 р., розраховується як добуток відповідної ставки на медичну послугу і кількості вакцинованих від COVID-19 пацієнтів згідно з даними електронної системи охорони здоров’я.».

20. Додаток 1 до Порядку викласти в такій редакції:

«Додаток 1 до Порядку

(в редакції постанови

Кабінету Міністрів України

від 11 жовтня 2021 р. № 1105)

КОЕФІЦІЄНТ
збалансованості бюджету

Коефіцієнт збалансованості бюджету для пакетів медичних послуг, визначених у відповідній главі розділу ІІ Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у ІІ—ІV кварталах 2021 року (далі — Порядок), розраховується за такою формулою:

де BRCplan= — коефіцієнт збалансованості бюджету для відповідного пакета медичних послуг для поточного періоду;

Budtotal — обсяг бюджетних асигнувань, передбачений для оплати медичних послуг, включених до відповідного пакета медичних послуг, визначеного в главі 3 розділу II Порядку;

Budgb— загальний обсяг глобальних бюджетів, передбачених для оплати медичних послуг, включених до відповідного пакета медичних послуг, визначених в главі 3 розділу II Порядку;

DRGfact — сума добутків кількості фактично наданих медичних послуг, віднесених до відповідного пакета медичних послуг за кожним договором у попередніх звітних періодах, базової ставки і відповідних коригувальних коефіцієнтів, визначених в главі 3 розділу II Порядку;

DRGplan — сума добутків кількості запланованих медичних послуг, віднесених до відповідного пакета медичних послуг, за кожним договором у майбутніх звітних періодах, базової ставки і відповідних коригувальних коефіцієнтів, визначених в главі 3 розділу II Порядку.».

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті