Постанова КМУ від 15.02.2021 р. № 133

Втратив чинність 01.01.2022 р. на підставі п. 6 даної постанови

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15.02.2021 р. № 133
Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II–IV кварталах 2021 року

Відповідно до пунктів 4 і 5 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», статті 19 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II–IV кварталах 2021 року, що додається.

2. Установити, що Порядок, затверджений цією постановою, застосовується з 1 квітня 2021 року.

3. Національній службі здоров’я подати до 10 квітня 2021 р. Міністерству охорони здоров’я, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям інформацію про обсяг медичних послуг, пов’язаних з лікуванням інфаркту міокарда, що підлягають оплаті за програмою медичних гарантій, та повідомляти про зміни щодо зазначеної інформації протягом 10 календарних днів з дати її оновлення.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київ­ській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

1) забезпечити розподіл централізовано закуплених лікарських засобів та медичних виробів згідно з обсягами відповідних медичних послуг, що підлягають оплаті за програмою медичних гарантій у 2021 році, між усіма надавачами медичних послуг, які уклали договір з Національною службою здоров’я, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності відповідно до вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 (Офіційний вісник Украї­ни, 2011 р., № 22, ст. 917; 2020 р., № 10, ст. 373);

2) забезпечити подання до Національної служби здоров’я не пізніше третього робочого дня з моменту розподілу та/або перерозподілу централізовано закуплених лікарських засобів та медичних виробів згідно з обсягами відповідних медичних послуг, що підлягають оплаті за програмою медичних гарантій у 2021 році, інформації про перелік лікарських засобів та медичних виробів (із зазначенням назви та кількості отриманих лікарських засобів і медичних виробів), а також перелік закладів охорони здоров’я, які їх отримали;

3) протягом трьох робочих днів з дати набрання чинності цією постановою забезпечити подання Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних державних адміністрацій до Національної служби здоров’я інформації про заклад охорони здоров’я, визначений для лікування дорослих та дітей із туберкульозом у стаціонарних та амбулаторних умовах на території кожної відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

4) до 1 квітня 2021 р. забезпечити подання Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних державних адміністрацій до Національної служби здоров’я:

 • переліку закладів охорони здоров’я, в яких буде утворено мобільні мультидисциплінарні команди з надання психіатричної допомоги, що надаватимуть допомогу за відповідним пакетом послуг, передбаченим програмою медичних гарантій;
 • переліку закладів охорони здоров’я, визначених для реагування на надзвичайні ситуації природного, техногенного та епідеміологічного характеру у період з 1 числа місяця, наступного за місяцем відміни карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

5. Міністерству охорони здоровʼя протягом п’яти днів з дати набрання чинності цією постановою, але не пізніше 1 березня 2021 р., забезпечити подання державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» Національній службі здоров’я інформації про кількість хворих на туберкульоз, зареєстрованих на території кожної адміністративно-територіальної одиниці у 2020 році, із зазначенням кількості осіб із лікарсько-чутливими формами туберкульозу та лікарсько-стійкими формами туберкульозу.

6. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 31 грудня 2021 року.

Прем’єр-міністр України Д. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 15.02.2021 р. № 133

ПОРЯДОК
реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II–IV кварталах 2021 року

I. Загальна частина

1. Цей Порядок визначає особливості реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — програма медичних гарантій) у ІІ—ІV кварталах 2021 року.

2. Дія цього Порядку поширюється на всі заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності та фізичних осіб — підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі — договір) із НСЗУ, а також на суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, які уклали договір про реімбурсацію із НСЗУ.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) базова ставка — середня вартість медичної послуги, що розрахована як співвідношення обсягу бюджетних коштів та прогнозної кількості медичних послуг за відповідним напрямом;

2) ваговий коефіцієнт діагностично-спорідненої групи — коригувальний коефіцієнт, що враховує характеристики складності пролікованих випадків та інтенсивність використання ресурсів для профілактики, діагностики, лікування та медичної реабілітації в рамках однієї діагностично-спорідненої групи відносно загальної середньої вартості профілактики, діагностики, лікування та медичної реабілітації клінічного випадку в умовах стаціонару;

3) гранична сума оплати — максимальна сума, передбачена договором для оплати надання медичних послуг, включених до відповідного пакета медичних послуг, яку надавач медичних послуг може отримати за договором у відповідному періоді;

4) діагностично-споріднена група — група клінічних випадків, що характеризуються схожими (пов’язаними за діагнозами) клінічними станами та подібною інтенсивністю використання ресурсів для профілактики, діагностики, лікування та медичної реабілітації в умовах стаціонару;

5) індекс структури випадків — середньозважене значення всіх вагових коефіцієнтів діагностично-споріднених груп за всіма пролікованими випадками за відповідний період;

6) капітаційна ставка — розмір оплати за медичне обслуговування одного пацієнта незалежно від кількості фактичних звернень пацієнта за медичною допомогою протягом визначеного періоду;

7) ліміт — оптимальний обсяг практики первинної медичної допомоги, встановлений у Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженому МОЗ;

8) пакет медичних послуг — перелік медичних послуг та лікарських засобів, необхідних для надання таких послуг, у межах певного виду медичної допомоги, до яких встановлюються єдині специфікації, умови закупівлі, тип тарифу та базова ставка, оплату надання яких здійснює НСЗУ згідно з договором;

9) принцип екстериторіальності — надання рівних державних гарантій для реалізації пацієнтами права на охорону здоров’я незалежно від зареєстрованого місця проживання або перебування;

10) принцип нейтральності бюджету — відповідність тарифів та запланованої кількості медичних послуг загальному обсягу бюджетних асигнувань, передбачених для реалізації програми медичних гарантій;

11) пролікований випадок — комплекс наданих медичних послуг пацієнту у разі потреби цілодобового лікарського нагляду за умови його госпіталізації до стаціонару на одну добу або на більший строк для профілактики та/або діагностики, та/або лікування, та/або медичної реабілітації, що завершується вибуттям пацієнта із стаціонару (у тому числі у разі смерті в стаціонарних умовах протягом 24 годин з моменту госпіталізації за умови документального підтвердження таких випадків).

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

4. Програма медичних гарантій включає такі пакети медичних послуг, пов’язані з наданням за принципом екстериторіальності:

1) екстреної медичної допомоги;

2) первинної медичної допомоги;

3) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;

4) третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

5) паліативної медичної допомоги;

6) реабілітації у сфері охорони здоров’я;медичної реабілітації;

7) медичної допомоги дітям до 16 років;

8) медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Під час проведення масової вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — вакцинація від COVID-19), відповідно до встановленого МОЗ порядку проведення профілактичних щеплень в Украї­ні до програми медичних гарантій включається пакет медичних послуг, наведений в главі 35 розділу ІІ цього Порядку, у разі виділення додаткових коштівпередбачення відповідних видатків у Законі України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» на реалізацію програми медичних гарантій.

5. У межах програми медичних гарантій НСЗУ здійснює реімбурсацію лікарських засобів згідно з переліком станів та лікарських засобів (непатентованих назв), зазначених у розділі III цього Порядку, відповідно до Порядку реімбурсації лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749; 2019 р., № 27, ст. 716) «Порядку реімбурсації лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 854 «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення».

6. НСЗУ в межах програми медичних гарантій укладає договори щодо надання медичних послуг за програмою медичних гарантій, крім медичних послуг, включених до переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 501; 2016 р., № 77, ст. 2567), та медичних послуг, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів інших програм державного бюджету.

7. НСЗУ оплачує надані медичні послуги згідно з тарифами та коригувальними коефіцієнтами (які застосовуються шляхом множення), визначеними в цьому Порядку, на підставі звітів про медичні послуги, що складаються в порядку, передбаченому Типовою формою договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2019 р., № 20, ст. 682; 2020 р., № 2, ст. 59), відповідно до укладеного договору в межах бюджетних асигнувань, визначених у плані асигнувань на відповідний період за відповідним напрямом. Вимагати та отримувати оплату від пацієнтів або їх представників за такі медичні послуги забороняється.

НСЗУ не оплачує медичні послуги, які надаються за направленнями в паперовій формі, крім випадків направлення:

пацієнтів для отримання послуг до лікаря, який надає первинну медичну допомогу, — до забезпечення створення технічної можливості для здійснення таких направлень через електронну систему охорони здоров’я;

пацієнтів, які потребують медичних послуг у зв’язку з розладами психіки та поведінки, — до забезпечення створення технічної можливості для здійснення таких направлень через електронну систему охорони здоров’я;

пацієнтів, які утримуються в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, — до забезпечення створення закладами охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби технічної можливості виписувати електронні направлення.

НСЗУ не оплачує медичні послуги, які надаються за направленнями в паперовій формі.

НСЗУ не оплачує медичні послуги, які оплачено за рахунок коштів інших джерел, не передбачених договором. Інформація про надані медичні послуги, які оплачуються за рахунок коштів інших джерел, не заборонених законодавством, вноситься надавачами медичних послуг до електронної системи охорони здоров’я.

До тарифу на медичні послуги не включено вартість лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, які забезпечують­ся у централізованому порядку за рахунок коштів інших програм державного бюджету.

8. Попередня оплата медичних послуг за договорами здійснюєть­ся в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64).

9. Визначення медичної послуги як такої, що належить до відповідного пакета медичних послуг, здійснюється НСЗУ за основ­ним діагнозом та/або проведеними медичними процедурами або хірургічними операціями, зазначеними у відповідному медичному записі, внесеному в електронну систему охорони здоров’я, відповідно до затвердженої МОЗ таблиці співставлення медичних послуг з кодами національного класифікатора НК 025:2021 025:2019 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я» та/або національного класифікатора НК 026:2021 026:2019 «Класифікатор медичних інтервенцій», затверджених Мінекономіки.

10. Надавачі медичних послуг зобов’язані забезпечити наявність та застосування під час надання пацієнтам медичних послуг, що підлягають оплаті НСЗУ, обладнання, всіх медичних виробів, витратних матеріалів та лікарських засобів, необхідних для надання таких послуг, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та специфікацій.

Надавачі медичних послуг зобов’язані забезпечити за умови наявності технічних можливостей, які забезпечує НСЗУ, та за згодою пацієнта надання йому додаткових послуг (сервісів), пов’язаних з наданням медичних послуг та виписуванням електрон­ного рецепта (надсилання повідомлень через засоби мобільного зв’язку, на адресу електронної пошти тощо).

11. НСЗУ укладає договори на підставі поданих пропозицій про укладення договорів (далі — пропозиція) відповідно до Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2020 р., № 2, ст. 59).

У разі перевищення розрахункової загальної орієнтовної ціни договорів за кожним пакетом медичних послуг, розрахованої на підставі поданих пропозицій з урахуванням максимальної кількості послуг за відповідними пакетами медичних послуг, визначених в розділі ІІ цього Порядку, над сумою бюджетних асигнувань, передбачених для кожного пакета медичних послуг на відповідний бюджетний рік, до запланованої кількості медичних послуг кожного надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг застосовується коригувальний коефіцієнт, який розраховується як співвідношення суми бюджетних асигнувань до загальної орієнтовної ціни договорів за кожним пакетом медичних послуг, розрахованої на підставі поданих пропозицій, кількість при цьому заокруглюється до цілого числа.

12. НСЗУ не може укласти договори з одним надавачем медичних послуг щодо надання одночасно медичних послуг, які відносяться до пакетів медичних послуг:

зазначених у главах 19–21 та 3 розділу II цього Порядку, за напрямком стаціонарна медична допомога без проведення хірургічних втручань з онкологічними закладами (диспансерами) охорони здоров’я;

зазначених у главах 22 та 3 (щодо стаціонарної медичної допомоги без проведення хірургічних втручань) розділу II цього Порядку, із спеціалізованими закладами з надання психіатричної допомоги та закладами з охорони психічного здоров’я, крім надавачів медичних послуг, які надають медичні послуги, зазначені у главі 4 розділу II цього Порядку, або надання таких послуг передбачається за договором;

зазначених у главах 24 та 3 (щодо стаціонарної медичної допомоги без проведення хірургічних втручань) розділу II цього Порядку, із спеціалізованими протитуберкульозними закладами (диспансерами) охорони здоров’я, крім надавачів медичних послуг, які надають медичні послуги, передбачені пакетом медичних послуг, визначеним у главі 33 розділу II цього Порядку, або надання таких послуг передбачається за договором. У разі включення до договору одночасно пакетів медичних послуг, визначених у главах 24 та 3 розділу ІІ цього Порядку, НСЗУ припиняє оплату медичних послуг, зазначених главою 3 розділу ІІ цього Порядку, через місяць після припинення оплати медичних послуг, зазначених у главі 33 розділу ІІ цього Порядку;

зазначених у главах 22 та 3 (щодо стаціонарної медичної допомоги без проведення хірургічних втручань) розділу II цього Порядку, із спеціалізованими закладами з надання психіатричної допомоги та закладами з охорони психічного здоров’я;

зазначених у главах 24 та 3 (щодо стаціонарної медичної допомоги без проведення хірургічних втручань) розділу II цього Порядку, із спеціалізованими туберкульозними закладами (диспансерами) охорони здоров’я;

зазначених у главах 24 та 25 розділу ІІ цього Порядку.

Медичні послуги, передбачені пакетом медичних послуг, наведеним у главі 23 розділу ІІ цього Порядку, включаються до договору з НСЗУ тільки у разі, коли надавач медичних послуг надає медичні послуги, передбачені пакетом медичних послуг, наведеним у главі 22 розділу ІІ цього Порядку, або надання таких послуг передбачається за даним договором.

Медичні послуги, передбачені пакетами медичних послуг, наведеними в главах 19 та 20 розділу ІІ цього Порядку, включаються до договору з НСЗУ тільки у разі, коли надавач медичних послуг надає медичні послуги, передбачені пакетом медичних послуг, наведеним у главі 8 розділу ІІ цього Порядку, або надання таких послуг передбачається за даним договором.

Медичні послуги, передбачені пакетом медичних послуг, наведеним у главі 25 розділу ІІ цього Порядку, включаються до договору з НСЗУ тільки у разі, коли надавач медичних послуг надає медичні послуги, передбачені пакетом медичних послуг, наведеним у главі 1 розділу ІІ цього Порядку, або надання таких послуг передбачається за даним договором.

НСЗУ укладає договори щодо надання медичних послуг, що відносяться до пакетів медичних послуг, зазначених у главах 26 та 27 розділу ІІ цього Порядку, тільки з надавачами медичних послуг, які визначені департаментами охорони здоров’я як такі, що будуть надавати медичні послуги та будуть забезпечені відповідними лікарськими засобами.

НСЗУ укладає договори щодо надання медичних послуг, що відносяться до пакетів медичних послуг, зазначених у главах 33 та 34 розділу ІІ цього Порядку, за наявності вільних залишків невикористаних коштів за пакетами медичних послуг, наведеними в інших главах розділу ІІ цього Порядку, або у разі виділення додаткових бюджетних асигнувань для забезпечення реалізації програми медичних гарантій.

У разі коли надавач медичних послуг одночасно надає за договором (договорами) медичні послуги, віднесені до пакетів медичних послуг, зазначених у главах 8 і 10–21 або 23–24, або 26–27, або 29–32 розділу II цього Порядку, розрахунок вартості медичних послуг, які передбачені різними пакетами медичних послуг, здійснюється в рамках пакетів медичних послуг, зазначених у главах 4–7 або 19–22, або 24, або 28, або 30–33зазначених у главах 10–21 або 23–24, або 26–27, або 29–32 розділу II цього Порядку. Укладення договору щодо надання медичних послуг, передбачених пакетом медичних послуг, наведеним у главі 8 розділу ІІ цього Порядку, за наявності чинного договору (договорів), до якого (яких) включено пакети медичних послуг, зазначені у главах 10–21 або 23–24, або 26–27, або 29–32 розділу II цього Порядку, не допускається.

Якщо надавач медичних послуг одночасно надає за договором (договорами) медичні послуги, віднесені до пакетів медичних послуг, зазначених у главах 3 і 4–7 або 19–22, або 24, або 28, або 30–33 розділу II цього Порядку, розрахунок вартості медичних послуг, які передбачені різними пакетами медичних послуг, здійснюється в рамках пакетів медичних послуг, зазначених у главах 10–21 або 23–24, або 26–27, або 29–32 розділу II цього Порядку. Укладення договору щодо надання медичних послуг, передбачених пакетом медичних послуг, наведеним у главі 3 розділу ІІ цього Порядку, за наявності чинного договору (договорів), до якого (яких) включено пакети медичних послуг, зазначені у главах 4–7 або 19–22, або 24, або 28, або 30–33 розділу II цього Порядку, не допускається.

НСЗУ здійснює оплату за пакетами медичних послуг, передбаченими в главах 10, 17, 18, 25 розділу ІІ цього Порядку, за пацієнтів, що подали декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Медичні послуги, пов’язані з веденням вагітності пацієнтів та проведенням діалізу в амбулаторних умовах для пацієнтів, які не подали декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, оплачуються НСЗУ за пакетом медичних послуг, зазначеним у главі 8 розділу ІІ цього Порядку.

НСЗУ здійснює фактичну оплату медичних послуг, що відносяться до пакетів медичних послуг, зазначених у главі 3 розділу ІІ цього Порядку, протягом ІV кварталу 2021 р. за умови збільшення видатків за програмою медичних гарантій на відповідну суму коштів, які були перерозподілені для забезпечення проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. До набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом щодо збільшення видатків за програмою 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» відповідно до договору для розрахунку запланованої вартості медичних послуг, що відносяться до пакетів медичних послуг, зазначених у главі 3 розділу ІІ цього Порядку, застосовується шляхом множення коефіцієнт t/n, де t — це кількість місяців строку дії договору в період до 30 вересня 2021 р., n — це загальна кількість місяців строку дії договору. Значення запланованої вартості медичних послуг при цьому заокруглюється до двох знаків після коми.

НСЗУ може укладати договори із закладами охорони здоров’я, визначеними тимчасово для надання медичної допомоги пацієнтам з підтвердженим та підозрілим випадком гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до яких одночасно входять пакет медичних послуг, визначений у главі 33 цього Порядку, та пакет медичних послуг «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій», визначений у главі 3 цього Порядку.

13. Для визначення запланованої кількості медичних послуг на підставі даних, які містяться в електронній системі охорони здоров’я щодо кількості наданих медичних послуг у 2020 році, використовуються дані щодо наданих медичних послуг (у тому числі надавачами медичних послуг, які припинені шляхом реорганізації), які відносяться до пакетів медичних послуг, аналогічних тим, які було включено до договорів, за якими оплачувалися медичні послуги протягом 2020 року, якщо інше не визначено цим Порядком.

Під час укладання договору про внесення змін до договору, пов’язаних із зміною запланованої вартості медичних послуг та/або граничної суми оплати на наступні місяці, використовуються дані про надані медичні послуги, які містяться в електронній системі охорони здоров’я.

14. У разі перевищення вартості наданих медичних послуг за місяць за всіма договорами під час надання медичних послуг, зазначених у главах 3–7 розділу II цього Порядку, над сумою бюджетних асигнувань, передбачених на відповідний період за відповідним пакетом медичних послуг, несплачений залишок підлягає сплаті НСЗУ в наступних звітних періодах у межах загальної суми бюджетних асигнувань, затверджених кошторисом, у частині, пропорційній до суми таких залишків за всіма договорами. При цьому оплата несплаченого залишку здійснюється за тарифом із застосуванням коригувальних коефіцієнтів, що діяли у періоді, протягом якого відповідні медичні послуги надавалися.

15. Під час розрахунку вартості медичних послуг, зазначених у главах 3–7, 10–18 розділу главі 3 II цього Порядку, з метою дотримання принципу нейтральності бюджету до базової ставки на пролікований випадок/ставки на медичну послугу застосовується коефіцієнт збалансованості бюджету, який розраховується для кожного пакета медичних послуг в порядку, наведеному в додатку 1. Станом на 1 квітня 2021 р. показник коефіцієнта збалансованості бюджету становить 1. На період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. показник коефіцієнта збалансованості бюджету становить 1.

16. У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, що виявлено за результатами аналізу інформації електронної системи охорони здоров’я про обсяг фактично наданих медичних послуг, порівняно із запланованим у договорі обсягом медичних послуг НСЗУ має право ініціювати внесення до нього змін, на підставі яких здійснюється коригування вартості медичних послуг у порядку, передбаченому договором. Скоригована вартість медичних послуг визначається виходячи із розрахунку запланованої кількості послуг у періоді, наступному за періодом, протягом якого здійснювався аналіз інформації в електронній системі охорони здоров’я, на рівні середнього місячного обсягу фактично наданих послуг протягом цього періоду з урахуванням динаміки кількості наданих медичних послуг. Перерахунок проводиться в межах суми бюджетних асигнувань, передбачених для кожного пакета медичних послуг на відповідний бюджетний період.

У разі перевищення сум перерахунку над сумою бюджетних асигнувань, передбачених для кожного пакета медичних послуг, до скоригованої запланованої кількості медичних послуг кожного надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг застосовується коригувальний коефіцієнт, який розраховується як співвідношення суми бюджетних асигнувань до сум перерахунку за кожним пакетом медичних послуг. Значення кількості при цьому заокруглюється до цілого числа.

17. У межах бюджетних асигнувань, передбачених для реалізації програми медичних гарантій, на початок бюджетного періоду формується резерв коштів в обсязі не більше ніж 1 відсоток обсягу бюджетних асигнувань, передбачених у державному бюджеті за програмою, за рахунок коштів якої реалізується програма медичних гарантій.

Резерв коштів формується для оплати послуг, передбачених програмою медичних гарантій, та може бути використаний НСЗУ понад тарифи та коригувальні коефіцієнти, визначені у розділі ІІ цього Порядку, за відповідними напрямами.

II. Пакети медичних послуг, що підлягають оплаті в рамках реалізації програми медичних гарантій

Глава 1. Первинна медична допомога

18. У межах програми медичних гарантій здійснюється оплата за надання медичних послуг з надання первинної медичної допомоги, передбачених Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим МОЗ.

19. Тариф на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги визначається як базова капітаційна ставка за обслуговування одного пацієнта, що подав декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та становить 651,6 гривні на рік.

20. До тарифу на медичне обслуговування одного пацієнта, що подав декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, застосовуються такі коригувальні коефіцієнти залежно від вікової групи пацієнта:

 • від 0 до 5 років — 2,465;
 • від 6 до 17 років — 1,356;
 • від 18 до 39 років — 0,616;
 • від 40 до 64 років — 0,739;
 • понад 65 років — 1,232.

21. Якщо медичне обслуговування пацієнта, що подав декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, здійснюється в населених пунктах, яким надано статус гірських згідно із Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», до тарифу додатково до коригувальних коефіцієнтів, зазначених у пункті 20 цього Порядку, застосовується коригувальний коефіцієнт 1,25. Місце обслуговування пацієнта визначається відповідно до декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

22. До тарифу на медичне обслуговування пацієнтів, що подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, понад ліміт, застосовуються такі коефіцієнти залежно від рівня перевищення ліміту:

Рівень перевищення ліміту Коефіцієнт
Від 100 відсотків ліміту + одна декларація до 110 відсотків ліміту включно 0, 616
Від 110 відсотків ліміту + одна декларація до 120 відсотків ліміту включно 0, 493
Від 120 відсотків ліміту + одна декларація до 130 відсотків ліміту включно 0, 37
Від 130 відсотків ліміту + одна декларація до 140 відсотків ліміту включно 0, 246
Від 140 відсотків ліміту + одна декларація до 150 відсотків ліміту включно 0, 123

Медичні послуги, надані за деклараціями, поданими після досягнення 150 відсотків ліміту плюс одна декларація, НСЗУ не оплачуються.

Розподіл пацієнтів, що подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, понад ліміт за віковими групами, зазначеними в пункті 20 цього Порядку, здійснюється за фактичною структурою пацієнтів, що подали декларації про вибір лікаря. Особливості застосування коефіцієнтів, зазначених у цьому пункті, у тому числі до тарифів на медичне обслуговування пацієнтів, що подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу та працює за кількома спеціальностями в межах одного або кількох надавачів медичних послуг, визначаються у договорі.

23. Коригувальні коефіцієнти, зазначені у пункті 20 цього Порядку, не застосовуються до тарифу за обслуговування одного пацієнта, що подав декларацію на надання медичних послуг з надання первинної медичної допомоги понад ліміт.

24. Запланована вартість медичних послуг, пов’язаних з наданням первинної медичної допомоги, розраховується як добуток 1/12 базової капітаційної ставки, кількості поданих декларацій, відповідно до яких надавач медичних послуг готовий надавати медичну допомогу протягом місяця, та кількості місяців строку дії договору.

Кількість поданих декларацій, відповідно до яких надавач медичних послуг готовий надавати медичну допомогу протягом місяця, визначається за даними електронної системи охорони здоров’я на перше число місяця подачі надавачем медичних послуг пропозиції. Така кількість не може перевищувати суму добутків лімітів лікарів відповідно до їх спеціальності та кількості лікарів відповідної спеціальності у цього надавача медичних послуг (з урахуванням загального ліміту в 150 відсотків плюс одна декларація) за даними електронної системи охорони здоров’я на перше число місяця подачі пропозиції.

Для надавачів медичних послуг, які не мали декларацій, поданих таким надавачам, на 1 число місяця подання пропозиції за даними електронної системи охорони здоров’я, кількість поданих декларацій, відповідно до яких надавач медичних послуг готовий надавати медичну допомогу протягом місяця, встановлюється як сума добутків лімітів лікарів відповідно до їх спеціальності та кількості лікарів у цього надавача медичних послуг.які не мали декларацій, поданих таким надавачам, на перше число місяця подання пропозиції за даними електронної системи охорони здоров’яякі не надавали медичні послуги, пов’язані з наданням первинної медичної допомоги за договором з НСЗУ у 2020 році, кількість поданих декларацій, відповідно до яких надавач медичних послуг готовий надавати медичну допомогу протягом місяця, встановлюється як сума добутків лімітів лікарів відповідно до їх спеціальності та кількості лікарів у цього надавача медичних послуг (з урахуванням загального ліміту в 150 відсотків плюс одна декларація) за даними електронної системи охорони здоров’я на перше число місяця подачі пропозиції.

25. Фактична вартість медичних послуг, пов’язаних з наданням первинної медичної допомоги, за один місяць за кожним договором розраховується як добуток 1/12 базової капітаційної ставки та кількості активних декларацій пацієнтів надавача медичних послуг станом на перше число звітного періоду з урахуванням відповідних коригувальних коефіцієнтів із заокругленням до двох знаків після коми.

У 2021 році один раз на три місяці запроваджується проведення оцінки досягнення надавачами медичних послуг індикаторів рівня вакцинації, визначених у договорі. Оплата за результатами здійснення такої оцінки розпочинається з 1 вересня 2021 року. Обсяг доплати розраховується як добуток суми фактичних оплат, проведених за відповідні три місяці, що передують датам здійснення такої оцінки, з урахуванням коригувального коефіцієнта за досягнення індикаторів за вакцинацію за аналогічний період, який становить 5 відсотків обсягу фактичних оплат, проведених за ці періоди.

Глава 2. Екстрена медична допомога

26. НСЗУ укладає договори щодо надання екстреної медичної допомоги з одним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, який відповідає умовам закупівлі та визначений Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією.

27. Тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги, передбачені специфікаціями, визначається як глобальна ставка, що розраховується на основі базової капітаційної ставки за готовність надати медичні послуги, пов’язані з екстреною медичною допомогою, протягом року, яка становить 235 гривень на рік..

До тарифу на медичні послуги застосовуються такі коригувальні коефіцієнти:

з 1 квітня 2021 р. — за готовність надавати допомогу пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, який становить:

1,08 — за виявлення на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, підтвердженою протягом відповідного звітного періоду, у кількості менше 100 осіб на 100 000 населення;

1,16 — за виявлення на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, підтвердженою протягом відповідного звітного періоду, у кількості від 100 до 200 осіб на 100 000 населення;

1,24 — за виявлення на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, підтвердженою протягом відповідного звітного періоду, у кількості від 200 до 300 осіб на 100 000 населення;

1,32 — за виявлення на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, підтвердженою протягом відповідного звітного періоду, у кількості більше 300 осіб на 100 000 населення.;

після 1 червня 2021 р. один раз на три місяці запроваджується проведення оцінки досягнення надавачами медичних послуг індикаторів правильної маршрутизації, визначених у договорі. Оплата за результатами здійснення такої оцінки розпочинається з 1 вересня 2021 року. Обсяг доплати розраховується як добуток суми фактичних оплат, проведених за відповідні три місяці, що передують датам здійснення такої оцінки, з урахуванням коригувального коефіцієнта за досягнення індикаторів правильної маршрутизації за аналогічний період, який становить 5 відсотків обсягу вартості медичних послуг за останні три місяці без урахування коефіцієнта за готовність надавати допомогу пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

28. Запланована вартість медичних послуг, пов’язаних з екстреною медичною допомогою, розраховується як добуток n/12 базової капітаційної ставки, де n — кількість місяців строку дії договору, коригувального коефіцієнта за готовність надавати допомогу пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, який становить 1,16, та чисельності населення, яке проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення, та даних Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня 2020 року. Запланована вартість медичних послуг при цьому заокруглюється до двох знаків після коми.

29. Фактична вартість медичних послуг, пов’язаних з екстреною медичною допомогою, за один місяць за кожним договором розраховується як добуток 1/12 базової капітаційної ставки, відповідного коригувального коефіцієнта та чисельності населення, яке проживає на території відповідної адміністративно-територіаль­ної одиниці згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення, та даних Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня 2020 р., із заокругленням до двох знаків після коми.

Глава 3. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах і стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

30. НСЗУ укладає договори про хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах і стаціонарну допомогу дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій за двома пакетами медичних послуг, з урахуванням абзацу чотирнадцятого пункту 12 цього Порядку::

 • «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах»;
 • «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій».

31. Тариф на медичні послуги, які включені до згаданих у пункті 30 пакетів медичних послуг, передбачені специфікаціями, визначається як комбінація глобальної ставки та ставки на пролікований випадок.

Глобальна ставка на місяць встановлюється:

 • для надавачів медичних послуг, які надавали медичні послуги за відповідними пакетами за договором з НСЗУ у березні 2021 року, як добуток граничної суми оплати за пакетами медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та/або «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» за договором з надавачем медичних послуг у березні 2021 року, що враховує готовність закладу надавати медичну допомогу цілодобово, та прогнозного значення індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), який становить 1,073, визначеного Основними прогнозними макропоказниками економічного і соціального розвитку України на 2021–2023 роки, наведеними у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021–2023 роки» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 63, ст. 2049);, та кількості місяців строку дії договору;
 • для надавачів медичних послуг, які не надавали медичні послуги за відповідними пакетами за договором з НСЗУ у березні 2021 року:
 • за пакетом медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» як добуток запланованої кількості медичних послуг згідно з даними, що містяться в пропозиції надавача медичних послуг, але не більше ніж 1/12 загальної кількості наданих медичних послуг згідно з таблицею 3501 звіту юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичних осіб — підприємців, які провадять господарську діяльність із медичної практики, затвердженого МОЗ (далі — звіт), за 2019 рік (за 2020 рік — для надавачів медичних послуг, які не провадили діяльність у 2019 році), за формою звітності № 20, затвердженою МОЗ, за виключенням груп послуг, оплата яких передбачається за пакетами медичних послуг, визначеними в главах 4–7, 19–22, 24 розділу ІІ цього Порядку, та базової ставки на пролікований випадок, яка становить 4 896,79 гривні; за пакетом медичних послуг «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» як добуток базової ставки на пролікований випадок, яка становить 4896,79 гривні, та запланованої кількості медичних послуг згідно з даними, що містяться в пропозиції надавача медичних послуг, але не більше ніж 1/12 загальної кількості наданих медичних послуг згідно з таблицею 3220 звіту за 2019 рік (за 2020 рік — для надавачів медичних послуг, які не провадили діяльність у 2019 році) за формою звітності № 20, затвердженою МОЗ, до якої не включається запланована місячна кількість медичних послуг, віднесених до пакетів медичних послуг, визначених в главах 4–7, 22 розділу ІІ цього Порядку, до пакета медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», а також 1/12 запланованої кількості медичних послуг, віднесених до пакетів медичних послуг, визначених у главах 19–21, 24 розділу II цього Порядку.за пакетом медичних послуг «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» як добуток запланованої кількості медичних послуг згідно з даними, що містяться в пропозиції надавача медичних послуг, але не більше ніж 1/12 загальної кількості наданих медичних послуг згідно з таблицею 3220 звіту за 2019 рік (за 2020 рік — для надавачів медичних послуг, які не провадили діяльність у 2019 році) за формою звітності № 20, затвердженою МОЗ, за виключенням кількостігруп послуг, оплата яких передбачається за пакетами медичних послуг, визначеними в главах 4–7, 19–22, 24 розділу ІІ цього Порядку, та пакетом медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», та базової ставки на пролікований випадок, яка становить 4 896,79 гривні.  
 • за пакетом медичних послуг «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій»: як добуток базової ставки на пролікований випадок, яка становить 4896,79 гривні, та запланованої кількості медичних послуг згідно з даними, що містяться в пропозиції надавача медичних послуг, але не більше ніж 1/12 загальної кількості наданих медичних послуг згідно з таблицею 3220 звіту за 2019 рік (за 2020 рік — для надавачів медичних послуг, які не провадили діяльність у 2019 році) за формою звітності № 20, затвердженою МОЗ, до якої не включається запланована місячна кількість медичних послуг, віднесених до пакетів медичних послуг, визначених у главах 4–7, 22 розділу II цього Порядку, до пакета медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», а також 1/12 запланованої кількості медичних послуг, віднесених до пакетів медичних послуг, визначених у главах 19–21, 24 розділу II цього Порядку;

– з 1 жовтня 2021 р. для надавачів медичних послуг, які не мають форми звітності № 20, затвердженої МОЗ, — як добуток базової ставки на пролікований випадок, яка становить 4896,79 гривні, та запланованої кількості медичних послуг, які розраховуються як середньомісячна кількість пролікованих випадків, які відносять до відповідного пакета медичних послуг за даними електронної системи охорони здоров’я за останні три місяці.

До глобальної ставки на місяць застосовується коригувальний коефіцієнт частки застосування глобальної ставки, який становить:

 • протягом періоду з 1 квітня по 30 червня 2021 р. — 0,95;
 • протягом періоду з 1 липня по 30 вересня 2021 р. — 0,9;
 • протягом періоду з 1 жовтня по 31 грудня 2021 р. — 0,85.

До ставки на пролікований випадок застосовуються такі коригувальні коефіцієнти:

 • коефіцієнт частки застосування ставки на пролікований випадок:

протягом періоду з 1 квітня по 30 червня 2021 р. — 0,05;

протягом періоду з 1 липня по 30 вересня 2021 р. — 0,1;

протягом періоду з 1 жовтня по 31 грудня 2021 р. — 0,15;

 • коефіцієнт збалансованості бюджету, що розраховується починаючи з 1 жовтня 2021 р. не рідше одного разу на квартал у порядку, визначеному в додатку 1;
 • ваговий коефіцієнт діагностично-спорідненої групи, значення якого наведено в додатку 2.

32. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток глобальної ставки на місяць без урахування коригувального коефіцієнта частки застосування глобальної ставки та кількості місяців строку дії договору.

33. Фактична вартість медичних послуг, передбачених цією главою, за місяць розраховується як сума глобальної ставки на місяць з урахуванням відповідного коригувального коефіцієнта частки застосування глобальної ставки та добутку загальної фактичної кількості пролікованих випадків за кожною діагностично-спорідненою групою протягом місяця, базової ставки, фактичного індексу структури випадків, коефіцієнта збалансованості бюджету та інших коефіцієнтів, що застосовуються у відповідному періоді.

Розрахунок фактичної суми оплати за проліковані випадки за місяць здійснюється за формулою:

drgi = Cases x BR x CMI x PPD,

де drg— фактична сума оплати за проліковані випадки у відповідному місяці;

Cases — фактична кількість пролікованих випадків у відповідному місяці;

BR — базова ставка за пролікований випадок;

CMI — фактичний індекс структури випадків у відповідному місяці;

PPD — коефіцієнт частки застосування ставки на пролікований випадок у відповідному місяці.

Фактичний індекс структури випадків для відповідного надавача медичних послуг розраховується за формулою:

 

 

 

де CMIfact — фактичний індекс структури випадків для відповідного надавача медичних послуг;

Casesfacti  — фактична кількість пролікованих випадків для відповідного надавача медичних послуг за відповідною діагностично-спорідненою групою;

RWi — ваговий коефіцієнт за відповідною діагностично-спорідненою групою;

Casesfact — загальна фактична кількість пролікованих випадків для відповідного надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг.

Глава 4. Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах

34. Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах, передбачені специфікаціями, визначається як ставка на пролікований випадок, яка становить 97 821 гривню за надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах із застосуванням ендоваскулярних втручань, 54 047 гривень — за надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах із застосуванням тромболітичної терапії, 14 698 гривень — за надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті без застосування ендоваскулярних втручань або тромболітичної терапії.

Ставка на пролікований випадок за надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах із застосуванням ендоваскулярних втручань, зазначена в цьому пункті, включається до умов договору з надавачами медичних послуг, які відповідають додатковим умовам закупівлі.

35. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої середньомісячної кількості медичних послуг, ставки на пролікований випадок за надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті без застосування ендоваскулярних втручань або тромболітичної терапії та кількості місяців строку дії договору.

Запланована середньомісячна кількість медичних послуг визначається відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції надавача медичних послуг, але не більше ніж:

 • середньомісячна фактична кількість пролікованих випадків надавачем медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг за період дії договору надавача медичних послуг у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я, заокруглена до цілого числа, — для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги за договором з НСЗУ у 2020 році;
 • медіанна кількість відповідних медичних послуг, наданих надавачами медичних послуг за договорами з НСЗУ протягом 2020 року, що становить 24, — для надавачів медичних послуг, які не надавали медичну допомогу при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах за договором з НСЗУ у 2020 році.

36. Фактична вартість медичних послуг з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах за місяць за кожним договором розраховується як добуток відповідної ставки на пролікований випадок та кількості фактично пролікованих випадків за місяць.

Глава 5. Медична допомога при гострому інфаркті міокарда

37. Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах, передбачені специфікаціями, визначається як ставка на пролікований випадок, яка становить 32 612 гривень за надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах із проведенням стентування, та 17 474 гривні — за надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах без проведення стентування.

38. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої середньомісячної кількості медичних послуг, ставки на пролікований випадок за надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах без проведення стентування та кількості місяців строку дії договору.

Запланована середньомісячна кількість медичних послуг встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції надавача медичних послуг, але не більше ніж:

 • середньомісячна фактична кількість пролікованих випадків надавачем медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг за період дії договору надавача медичних послуг у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я, заокруглена до цілого числа, — для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги за договором з НСЗУ у 2020 році;
 • медіанна кількість відповідних медичних послуг, наданих надавачами медичних послуг за договорами з НСЗУ протягом 2020 року, що становить 24, — для надавачів медичних послуг, які не надавали медичну допомогу при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах за договором з НСЗУ у 2020 році.

39. Фактична вартість медичних послуг з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах за місяць за кожним договором розраховується як добуток відповідної ставки на пролікований випадок та кількості фактично пролікованих випадків за місяць.

Глава 6. Медична допомога при пологах

40. Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при пологах, передбачені специфікаціями, визначається як ставка на пролікований випадок, яка становить 10 382 гривні.

До ставки на пролікований випадок застосовується коригувальний коефіцієнт за надання комплексних медичних послуг матері та дитині, який становить 1,046. Значення тарифу при цьому округлюється до цілого числа. Цей коригувальний коефіцієнт застосовується до надавачів медичних послуг, які надаватимуть за програмою медичних гарантій у 2021 році одночасно медичні послуги, визначені в главах 6 та 7 розділу ІІ цього Порядку, та відповідають додатковим умовам щодо надання зазначених медичних послуг, визначеним у договорі.

41. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої середньомісячної кількості медичних послуг, ставки на пролікований випадок з урахуванням відповідного коригувального коефіцієнта та кількості місяців строку дії договору.

Запланована середньомісячна кількість медичних послуг встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції надавача медичних послуг, але не більше ніж:

 • середньомісячна фактична кількість пролікованих випадків надавачем медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг за період дії договору надавача медичних послуг у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я, заокруглена до цілого числа, — для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги за договором з НСЗУ у 2020 році;
 • медіанна кількість відповідних медичних послуг, наданих надавачами медичних послуг за договорами з НСЗУ протягом 2020 року, що становить 28, — для надавачів медичних послуг, які не надавали медичну допомогу при пологах за договором з НСЗУ у 2020 році.

42. Фактична вартість медичних послуг з надання медичної допомоги при пологах за місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на пролікований випадок, відповідного коригувального коефіцієнта та кількості фактично пролікованих випадків за місяць.

Глава 7. Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках

43. Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках, передбачені специфікаціями, визначається як ставка на пролікований випадок та становить 113 725 гривень за надання медичної допомоги новонародженим з масою тіла до 1500 грамів та 25 115 гривень за надання медичної допомоги новонародженим з масою тіла 1500 грамів і більше.

До ставки на пролікований випадок застосовується коригувальний коефіцієнт за готовність надавати медичну допомогу за допомогою виїзної неонатальної бригади, який становить 1,194. Значення тарифу при цьому округлюється до цілого числа. Коригувальний коефіцієнт застосовується до надавачів медичних послуг, які мають у своєму складі одну або більше виїзну неонатальну бригаду та відповідають додатковим умовам щодо надання зазначених медичних послуг, визначеним у договорі.

44. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої середньомісячної кількості медичних послуг, відповідної ставки на пролікований випадок та кількості місяців строку дії договору.

Запланована середньомісячна кількість медичних послуг встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції надавача медичних послуг, але не більше ніж:

 • середньомісячна фактична кількість пролікованих випадків надавачем медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг за період дії договору надавача медичних послуг у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я, заокруглена до цілого числа, — для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги за договором з НСЗУ у 2020 році;
 • медіанна кількість відповідних медичних послуг, наданих надавачами медичних послуг за договорами з НСЗУ протягом 2020 року, що становить три пролікованих випадки новонароджених з масою тіла до 1500 грамів та 19 пролікованих випадків новонароджених з масою тіла 1500 грамів і більше, — для надавачів медичних послуг, які не надавали медичну допомогу новонародженим за договором з НСЗУ у 2020 році.

45. Фактична вартість медичних послуг з надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках за місяць за кожним договором розраховується як добуток відповідної ставки на пролікований випадок з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично пролікованих випадків за місяць.

Глава 8. Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація)

46. Тариф на медичні послуги з профілактики, діагностики, спостереження, лікування захворювань та медичної реабілітації пацієнтів в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, визначається як глобальна ставка на місяць.

Глобальна ставка на місяць розраховується як добуток кількості послуг, які надавач медичних послуг готовий надати протягом місяця, ставки на медичні послуги, яка становить 143,24 гривні, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти залежно від складності медичної послуги, та становить:

 • 0,371 — за консультації;
 • 0,721 — за основні лабораторні дослідження;
 • 1,412 — за специфічні лабораторні дослідження;
 • 2,165 — за інші лабораторні дослідження;
 • 1,174 — за інструментальну діагностику із використанням рентгенологічних (скопічних), ультразвукових, ендоскопічних методів дослідження;
 • 3,935 — за інструментальну діагностику із використанням компʼютерної томографії (КТ), магнітно-резонансної томографії (МРТ) та методів радіонуклідної діагностики;
 • 2,236 — за іншу інструментальну діагностику;
 • 3,379 — за хірургічні втручання;
 • 1,298 — за лікувально-профілактичні процедури;
 • 0,823 — за лікувально-діагностичні процедури;
 • 5,628 — за інші діагностичні процедури.

Кількість послуг, які надавач медичних послуг готовий надати протягом місяця, встановлюється на підставі інформації, зазначеної у пропозиції надавача медичних послуг, але не більше ніж:

максимальна місячна кількість наданих медичних послуг, включених до пакета медичних послуг «Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу», за даними електронної системи охорони здоров’я за період протягом квітня — грудня 2020 року, крім медичних послуг, які будуть віднесені до пакета медичних послуг, зазначеного в главі 9 розділу ІІ цього Порядку, з урахуванням коригувального коефіцієнта за введення карантинних обмежень, який становить 1,2, — для надавачів медичних послуг, які надавали медичні послуги за пакетом медичних послуг «Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу» за договором з НСЗУ у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я;

медіанна кількість відповідних медичних послуг, наданих надавачами медичних послуг за договорами з НСЗУ протягом квітня — листопада 2020 року, що становить 654, — для надавачів медичних послуг, які не надавали медичну допомогу за пакетом медичних послуг «Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу» за договором з НСЗУ у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я. Якщо кількість послуг, які надавач медичних послуг готовий надати протягом місяця, зазначена у пропозиції надавача медичних послуг, більша за 654, кількість послуг за групами послуг пропорційно зменшується.

47. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток глобальної ставки на місяць та кількості місяців строку дії договору.

48. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором дорівнює глобальній ставці на місяць.

Глава 9. Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах

49. Тариф на медичні послуги із стоматологічної медичної допомоги в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, визначається як глобальна ставка на місяць.

Глобальна ставка на місяць розраховується як добуток кількості послуг, які надавач готовий надати протягом місяця, ставки на медичні послуги, яка становить 116 гривень.

Кількість послуг, які надавач готовий надати протягом місяця, розраховується:

у період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. — як максимальна місячна кількість відповідних наданих медичних послуг, які було включено до пакета медичних послуг «Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу», за даними електронної системи охорони здоров’я протягом 2020 року, крім послуг, які будуть віднесені до пакета медичних послуг, зазначеного в главі 8 розділу II цього Порядку, з урахуванням коригувального коефіцієнта за введення карантинних обмежень, який становить 1, 2;

у період з 1 жовтня 2021 р.:

– як максимальна місячна кількість відповідних наданих медичних послуг, які було включено до пакета медичних послуг «Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу», за даними електронної системи охорони здоров’я протягом 2020 року, крім послуг, які будуть віднесені до пакета медичних послуг, зазначеного в главі 8 розділу II цього Порядку, з урахуванням коригувального коефіцієнта за введення карантинних обмежень, який становить 1, 2, — для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я;

– як середньомісячна кількість відповідних наданих медичних послуг за попередні три місяці, що передують місяцю подачі заяви на укладення договору за відповідним пакетом медичних послуг за даними електронної системи охорони здоров’я, — для надавачів медичних послуг, які не надавали відповідні медичні послуги у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я.

Кількість послуг, які надавач готовий надати протягом місяця, розраховується як максимальна місячна кількість відповідних наданих медичних послуг, які було включено до пакета медичних послуг «Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу», за даними електронної системи охорони здоров’я протягом 2020 року, крім послуг, які будуть віднесені до пакета медичних послуг, зазначеного в главі 8 розділу ІІ цього Порядку, з урахуванням коригувального коефіцієнта за введення карантинних обмежень, який становить 1,2.

50. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток глобальної ставки на місяць та кількості місяців строку дії договору.

51. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором дорівнює глобальній ставці на місяць.

Глава 10. Ведення вагітності в амбулаторних умовах

52. Тариф на медичні послуги із ведення вагітності в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, визначається як капітаційна ставка на місяць, яка становить 720 гривень.

53. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток капітаційної ставки, запланованої кількості осіб, яким буде надано медичну допомогу, та восьми місяців, протягом яких в середньому надається медична допомога вагітним в амбулаторних умовах.

Запланована кількість осіб, яким буде надано медичну допомогу, встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції, але не більше:

 • кількості вагітних, яким було надано медичну допомогу протягом 2020 року за даними електронної системи охорони здоров’я, — для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я;
 • середньої кількості осіб, які отримували відповідні медичні послуги протягом 2020 року за даними електронної системи охорони здоров’я, що становить 13 осіб, — для надавачів медичних послуг, які не надавали медичну допомогу вагітним у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я.

54. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором розраховується як добуток капітаційної ставки та кількості вагітних, яким було надано медичну допомогу протягом місяця. У випадку надання медичних послуг пацієнту більше ніж одним надавачем медичних послуг, передбачених цією главою, оплата капітаційної ставки за такого пацієнта здійснюється такому надавачу медичних послуг, який останнім надав медичну послугу в звітному місяці.

Глава 11. Мамографія

55. Тариф на медичні послуги з проведення мамографії в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, визначається як ставка на медичну послугу, яка становить 219 гривень.

56. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої середньомісячної кількості медичних послуг, ставки на медичну послугу та кількості місяців строку дії договору.

Запланована середньомісячна кількість медичних послуг встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції надавача медичних послуг, але не більше ніж:

 • середньомісячна фактична кількість наданих медичних послуг надавачем медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг за період дії договору надавача медичних послуг у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я, заокруглена до цілого числа, — для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги за договором з НСЗУ у 2020 році;
 • медіанна кількість відповідних медичних послуг, наданих надавачами медичних послуг за договорами з НСЗУ протягом 2020 року, що становить 45, — для надавачів медичних послуг, які не надавали медичні послуги з проведення мамографії за договором з НСЗУ у 2020 році.

57. Фактична вартість медичних послуг з проведення мамографії в амбулаторних умовах на один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу та кількості фактично наданих послуг за відповідний місяць.

Глава 12. Гістероскопія

58. Тариф на медичні послуги з проведення гістероскопії в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, визначається як ставка на медичну послугу, яка становить 2109 гривень, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт за проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції, який становить 1,7. Значення тарифу при цьому округлюється до цілого числа.

59. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої середньомісячної кількості медичних послуг, ставки на медичну послугу з урахуванням відповідного коригувального коефіцієнта та кількості місяців строку дії договору.

Запланована середньомісячна кількість медичних послуг встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції надавача медичних послуг, але не більше ніж:

 • середньомісячна фактична кількість наданих медичних послуг надавачем медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг за період дії договору надавача медичних послуг у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я, заокруглена до цілого числа, — для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги за договором з НСЗУ у 2020 році;
 • медіанна кількість відповідних медичних послуг, наданих надавачами медичних послуг за договорами з НСЗУ протягом 2020 року, що становить три медичні послуги з проведенням ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції та три діагностичні медичні послуги, — для надавачів медичних послуг, які не надавали медичні послуги з проведення гістероскопії за договором з НСЗУ у 2020 році.

60. Фактична вартість медичних послуг з проведення гістероскопії в амбулаторних умовах за один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично наданих послуг за місяць.

Глава 13. Езофагогастродуоденоскопія

61. Тариф на медичні послуги з проведення езофагогастродуоденоскопії в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, визначається як ставка на медичну послугу, яка становить 804 гривні, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт за проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції, який становить 1,7. Значення тарифу при цьому округлюється до цілого числа.

62. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої середньомісячної кількості медичних послуг, ставки на медичну послугу з урахуванням відповідного коригувального коефіцієнта та кількості місяців строку дії договору.

Запланована середньомісячна кількість медичних послуг встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції надавача медичних послуг, але не більше ніж:

 • середньомісячна фактична кількість наданих медичних послуг надавачем медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг за період дії договору надавача медичних послуг у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я, заокруглена до цілого числа, — для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги за договором з НСЗУ у 2020 році;
 • медіанна кількість відповідних медичних послуг, наданих надавачами медичних послуг за договорами з НСЗУ протягом 2020 року, що становить три медичні послуги з проведенням ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції та 14 діагностичних медичних послуг — для надавачів медичних послуг, які не надавали медичні послуги з проведення езофагогастродуоденоскопії за договором з НСЗУ у 2020 році.

63. Фактична вартість медичних послуг з проведення езофагогастродуоденоскопії в амбулаторних умовах за один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично наданих послуг за місяць.

Глава 14. Колоноскопія

64. Тариф на медичні послуги з проведення колоноскопії в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, визначається як ставка на медичну послугу, яка становить 1013 гривень, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт за проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції, який становить 1,7. Значення тарифу при цьому округлюється до цілого числа.

65. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої середньомісячної кількості медичних послуг, ставки на медичну послугу з урахуванням відповідного коригувального коефіцієнта та кількості місяців строку дії договору.

Запланована середньомісячна кількість медичних послуг встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції надавача медичних послуг, але не більше ніж:

 • середньомісячна фактична кількість наданих медичних послуг надавачем медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг за період дії договору надавача медичних послуг у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я, заокруглена до цілого числа, — для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги за договором з НСЗУ у 2020 році;
 • медіанна кількість відповідних медичних послуг, наданих надавачами медичних послуг за договорами з НСЗУ протягом 2020 року, що становить три медичні послуги з проведенням ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції та п’ять діагностичних медичних послуг, — для надавачів медичних послуг, які не надавали медичні послуги з проведення колоноскопії за договором з НСЗУ у 2020 році.

66. Фактична вартість медичних послуг з проведення колоноскопії в амбулаторних умовах за один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично наданих послуг за місяць.

Глава 15. Цистоскопія

67. Тариф на медичні послуги з проведення цистоскопії в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, визначається як ставка на медичну послугу, яка становить 861 гривню, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт за проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції, який становить 1,7. Значення тарифу при цьому округлюється до цілого числа.

68. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої середньомісячної кількості медичних послуг, ставки на медичну послугу з урахуванням відповідного коригувального коефіцієнта та кількості місяців строку дії договору.

Запланована середньомісячна кількість медичних послуг встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції надавача медичних послуг, але не більше ніж:

 • середньомісячна фактична кількість наданих медичних послуг надавачем медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг за період дії договору надавача медичних послуг у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я, заокруглена до цілого числа, — для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги за договором з НСЗУ у 2020 році;
 • медіанна кількість відповідних медичних послуг, наданих надавачами медичних послуг за договорами з НСЗУ протягом 2020 року, що становить дві медичні послуги з проведенням ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції та чотири діагностичні медичні послуги, — для надавачів медичних послуг, які не надавали медичні послуги з проведення цистоскопії за договором з НСЗУ у 2020 році.

69. Фактична вартість медичних послуг з проведення цистоскопії в амбулаторних умовах за один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично наданих послуг за місяць.

Глава 16. Бронхоскопія

70. Тариф на медичні послуги з проведення бронхоскопії в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, визначається як ставка на медичну послугу, яка становить 1039 гривень, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт за проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції, який становить 1,7. Значення тарифу при цьому округлюється до цілого числа.

71. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої середньомісячної кількості медичних послуг, ставки на медичну послугу з урахуванням відповідного коригувального коефіцієнта та кількості місяців строку дії договору.

Запланована середньомісячна кількість медичних послуг встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції надавача медичних послуг, але не більше ніж:

 • середньомісячна фактична кількість наданих медичних послуг надавачем медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг за період дії договору надавача медичних послуг у 2020 році, заокруглена до цілого числа, — для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги за договором з НСЗУ у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я;
 • медіанна кількість відповідних медичних послуг, наданих надавачами медичних послуг за договорами з НСЗУ протягом 2020 року, що становить шість медичних послуг з проведенням ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції та чотири діагностичні медичні послуги, — для надавачів медичних послуг, які не надавали медичні послуги з проведення бронхоскопії за договором з НСЗУ у 2020 році.

72. Фактична вартість медичних послуг з проведення бронхоскопії в амбулаторних умовах за один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично наданих послуг за місяць.

Глава 17. Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах

73. Тариф на медичні послуги з лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, визначається:

 • на період з 1 квітня по 30 червня 2021 р. як глобальна ставка;
 • на період з 1 липня по 31 грудня 2021 р. як ставка за медичну послугу, яка становить 2074 гривні.

Глобальна ставка на місяць розраховується як добуток кількості пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, ставки на медичну послугу, яка становить 2074 гривні, та 13 процедур, які необхідно провести пацієнту протягом місяця.

Кількість пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, встановлюється відповідно до інформації, зазначеної у пропозиції, але не більше ніж:

 • фактична кількість пацієнтів, які отримали медичні послуги, у надавача медичних послуг за пакетом медичних послуг «Лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та I кварталі 2021 року» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688; 2021 р., № 2, ст. 88) за період дії договору надавача медичних послуг у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я, — для надавачів медичних послуг, які надавали медичні послуги за договором з НСЗУ у 2020 році за даними електронної системи охорони здоровʼя;
 • медіанна кількість пацієнтів, які отримували відповідні медичні послуги в межах програми медичних гарантій протягом 2020 року, що становить 44, — для надавачів медичних послуг, які не надавали медичні послуги за договором з НСЗУ у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я.

74. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток глобальної ставки на місяць та кількості місяців строку дії договору.

75. Фактична вартість медичних послуг з лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах за місяць за кожним договором:

 • за період з 1 квітня по 30 червня 2021 р. дорівнює глобальній ставці на місяць;
 • за період з 1 липня по 31 грудня 2021 р. розраховується як добуток фактичної кількості наданих медичних послуг (фактично проведених процедур гемодіалізу) за даними електронної системи охорони здоров’я та ставки на медичну послугу.

Глава 18. Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах

76. НСЗУ закуповує медичні послуги з лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах у період з 1 липня по 31 грудня 2021 року.

77. Тариф на медичні послуги з лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, визначається як капітаційна ставка за одну особу на день та становить 806 гривень за проведення постійного перитонеального діалізу та 1384 гривні за проведення апаратного перитонеального діалізу.

78. Запланована вартість заначених медичних послуг розраховується як добуток кількості пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, капітаційної ставки та кількості днів строку дії договору.

Кількість пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, встановлюється відповідно до інформації, зазначеної у пропозиції, але не більше ніж:

 • фактична кількість пацієнтів, які отримали медичні послуги, у надавача медичних послуг у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я — для надавачів медичних послуг, які надавали медичні послуги у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я;
 • середня кількість пацієнтів, які отримували медичну допомогу в межах програми медичних гарантій протягом 2020 року, що становить 9, — для надавачів медичних послуг, які не надавали медичні послуги у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я.

79. Фактична вартість медичних послуг з лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах за місяць за кожним договором розраховується як добуток кількості пацієнтів, які отримали медичні послуги, у надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг, капітаційної ставки та кількості днів у звітному періоді. У випадку надання медичних послуг пацієнту більше ніж одним надавачем медичних послуг, що має договір з НСЗУ за відповідним пакетом, оплата капітаційної ставки здійснюється такому надавачу медичних послуг, який останнім надав медичну послугу протягом звітного місяця.

Глава 19. Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах

80. Тариф на медичні послуги з хіміотерапевтичного лікування та супроводу пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, визначається як глобальна ставка.

Глобальна ставка на місяць розраховується як добуток кількості пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати зазначені медичні послуги, та 1/12 капітаційної ставки, яка становить 25 529 гривень на рік, до якої застосовуються такі коригувальні коефіцієнти залежно від віку пацієнта:

 • 3,555 — за готовність надати медичні послуги пацієнтам до 18 років;
 • 0,97 — за готовність надати медичні послуги пацієнтам від 18 років і старше.

Глобальна ставка на місяць при цьому заокруглюється до двох знаків після коми.

Кількість пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції, але не більше ніж:

 • кількість пацієнтів, які отримали хіміотерапевтичне лікування у надавача медичних послуг за пакетом медичних послуг «Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та I кварталі 2021 року» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688; 2021 р., № 2, ст. 88) за період дії договору надавача медичних послуг у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я (без урахування пацієнтів, яким надаються медичні послуги, віднесені до пакета медичних послуг, зазначеного в главі 21 розділу ІІ цього Порядку), з урахуванням коригувального коефіцієнта за встановлення карантинних обмежень, який становить 1,9, — для надавачів медичних послуг, які надавали медичні послуги за договором з НСЗУ у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я;
 • медіанна кількість пацієнтів, які отримували відповідні послуги в межах програми медичних гарантій протягом 2020 року, що становить 121 пацієнт, — для надавачів медичних послуг, які не надавали медичні послуги з хіміотерапевтичного лікування за договором з НСЗУ у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я.

81. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток глобальної ставки на місяць та кількості місяців строку дії договору.

82. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором дорівнює глобальній ставці на місяць.

Глава 20. Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах

83. Тариф на медичні послуги з радіологічного лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, визначається як глобальна ставка.

Глобальна ставка на місяць розраховується як добуток кількості пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати зазначені медичні послуги, та 1/12 капітаційної ставки, яка становить 36 533 гривні на рік, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт 1,5 у разі наявності у надавача медичних послуг одного або більше елементів обладнання, визначених у додаткових умовах договору, із заокругленням до двох знаків після коми.

Кількість пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції, але не більше ніж:

 • кількість пацієнтів, які отримали радіологічне лікування у надавача медичних послуг за пакетом медичних послуг «Діагностика та радіологічне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та I кварталі 2021 року» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688; 2021 р., № 2, ст. 88) за період дії договору надавача медичних послуг у 2020 році за даними електронної системи охорони здоровʼя (без урахування пацієнтів, яким надаються медичні послуги, віднесені до пакета медичних послуг, зазначеного в главі 21 розділу ІІ цього Порядку), з урахуванням коригувального коефіцієнта за встановлення карантинних обмежень, який становить 1,9, — для надавачів медичних послуг, які надавали медичні послуги за договором з НСЗУ у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я;
 • медіанна кількість пацієнтів, які отримували відповідні послуги в межах програми медичних гарантій протягом 2020 року, що становить 444 пацієнти, — для надавачів медичних послуг, які не надавали медичні послуги з радіологічного лікування за договором з НСЗУ у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я.

84. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток глобальної ставки на місяць та кількості місяців строку дії договору.

85. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором дорівнює глобальній ставці на місяць.

Глава 21. Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах

86. Тариф на медичні послуги з лікування та супроводу пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах, передбачені специфікаціями, визначається як глобальна ставка.

Глобальна ставка на місяць розраховується як добуток кількості пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати зазначені медичні послуги, та 1/12 капітаційної ставки, яка становить 54 493 гривні на рік, до якої застосовуються такі коригувальні коефіцієнти залежно від віку пацієнтів:

 • 3,008 — за готовність надати медичні послуги пацієнтам, яким не виповнилося 18 років;
 • 0,824 — за готовність надати медичні послуги пацієнтам від 18 років і старше.

Глобальна ставка на місяць при цьому заокруглюється до двох знаків після коми.

Кількість пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції, але не більше ніж кількість пацієнтів із онкогематологічними та гематологічними захворюваннями, які отримали лікування у надавача медичних послуг протягом 2020 року за даними електронної системи охорони здоров’я, з урахуванням коригувального коефіцієнта за встановлення карантинних обмежень, який становить 1,9.

87. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток глобальної ставки на місяць та кількості місяців строку дії договору.

88. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором дорівнює глобальній ставці на місяць.

Глава 22. Стаціонарна психіатрична допомога

89. Тариф на медичні послуги із стаціонарної психіатричної допомоги, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на місяць.

Глобальна ставка на місяць розраховується як добуток кількості послуг, які надавач медичних послуг готовий надати протягом місяця, ставки на пролікований випадок, яка становить 7 947 гривень, до якої застосовуються такі коригувальні коефіцієнти:

 • залежно від складності пролікованого випадку:
  • 1,317 — F00-F09. Органічні, включаючи симптоматичні, психічні розлади;
  • 0,518 — F10-F19. Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин;
  • 1,672 — F20-F29. Шизофренія, шизотипові стани, маревні розлади;
  • 1,296 — F30-F39. Розлади настрою (афективні розлади);
  • 0,751 — F40-F48. Невротичні, пов’язані із стресом та соматоформні розлади;
  • 0,474 — F50-F59. Поведінкові синдроми, пов’язані з фізіологічними порушеннями та фізичними факторами;
  • 0,412 — F60-F69. Розлади особистості та поведінки у дорослому віці;
  • 0,900 — F70-F79. Розумова відсталість;
  • 0,951 — F80-F83, F85-F89. Розлади психічного розвитку;
  • 1,672 — F84. Первазивні розлади психологічного розвитку;
  • 0,924 — F90-F98. Розлади поведінки та емоцій, які зазвичай починаються в дитячому та підлітковому віці;
  • 0,318 — F99. Розлади психіки, неуточнені;
 • залежно від готовності надавати медичну допомогу в умовах інтенсивної терапії:
  • 1,102 — за готовність надавати послуги в умовах інтенсивної терапії відповідно до додаткових умов закупівлі;
  • 0,982 — за готовність надавати послуги без інтенсивної терапії.

Кількість пролікованих випадків, які надавач медичних послуг готовий надати протягом місяця, встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції, але не більше ніж 1/12 кількості пролікованих випадків згідно з даними звіту за 2019 рік (за 2020 рік — для надавачів медичних послуг, які не провадили діяльність у 2019 році) за формою звітності № 10, затвердженою МОЗ, із заокругленням до цілого числа.

90. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток глобальної ставки на місяць та кількості місяців строку дії договору.

91. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором дорівнює глобальній ставці на місяць.

Глава 23. Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами

92. НСЗУ укладає договори щодо надання протягом періоду з 1 липня по 31 грудня 2021 р. психіатричної допомоги мобільними мультидисциплінарними командами, які діють в порядку, затвердженому МОЗ, укомплектованими штатними медичними працівниками надавачів медичних послуг, які мають договір щодо надання стаціонарної психіатричної допомоги дорослим та дітям і відповідають умовам закупівлі (одна мобільна мультидисциплінарна команда на одного надавача медичних послуг).

Подальше збільшення кількості мобільних мультидисциплінарних команд, створених надавачем медичних послуг, здійснюється у разі, коли кожна з існуючих мобільних мультидисциплінарних команд одночасно протягом одного місяця надає психіатричну допомогу щонайменше 65 пацієнтам, за даними електронної системи охорони здоров’я, за умови, що загальна кількість мобільних мультидисциплінарних команд, створених на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, не перевищує кількості, розрахованої із відношення — одна мобільна мультидисциплінарна команда на 200 000 населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, та з урахуванням абзацу третього цього пункту. Надавач медичних послуг під час прийняття рішення щодо збільшення кількості мобільних мультидисциплінарних команд перевіряє наявність умов щодо їх створення шляхом надсилання запиту до НСЗУ.

У разі необхідності створення одночасно кількома надавачами медичних послуг додаткових мобільних мультидисциплінарних команд, що може призвести до перевищення їх максимальної кількості, встановленої в абзаці другому цього пункту, такі команди створюються у надавача (надавачів) медичних послуг, визначеного (визначених) Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, про що інформуються відповідні надавачі медичних послуг та НСЗУ протягом одного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

92. НСЗУ укладає договори щодо надання протягом періоду з 1 липня по 31 грудня 2021 р. психіатричної допомоги мобільними мультидисциплінарними командами, укомплектованими штатними медичними працівниками надавачів медичних послуг, які мають договір щодо надання стаціонарної психіатричної допомоги дорослим та дітям і відповідають умовам закупівлі (одна мобільна мультидисциплінарна команда на одного надавача медичних послуг). Подальше збільшення кількості мобільних мультидисциплінарних команд (не більше ніж на одну одиницю) допускається у разі, коли існуючі мобільні мультидисциплінарні команди надавачів медичних послуг, розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, одночасно протягом одного місяця надають психіатричну допомогу щонайменше 65 пацієнтам за даними електронної системи охорони здоров’я, але не більше ніж одна мобільна мультидисциплінарна команда на 200 000 населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

93. Тариф на медичні послуги з психіатричної допомоги, яка надається мобільними командами, передбачені специфікаціями, визначається як глобальна ставка на місяць та застосовується
(не дорівнює 0) під час надання медичної допомоги щонайменше одному пацієнту протягом місяця.

Глобальна ставка на місяць розраховується як добуток кількості мобільних команд у надавача медичних послуг та капітаційної ставки за одну мобільну мультидисциплінарну команду, яка становить 50 535 гривень на місяць.

94. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток глобальної ставки на місяць та кількості місяців строку дії договору.

95. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором розраховується як добуток глобальної ставки на місяць та коригувальних коефіцієнтів, які визначається залежно від навантаження мобільних команд та розраховуються як співвідношення кількості пацієнтів, які отримали медичну допомогу протягом місяця за зазначеним пакетом медичних послуг, до кількості мобільних команд, утворених у надавача медичних послуг, із заокругленням до цілого числа, та становлять:

 • 1 — за надання медичної допомоги 65 і більше пацієнтам протягом місяця;
 • 0,75 — за надання медичної допомоги від 40 до 64 пацієнтам протягом місяця;
 • 0,5 — за надання медичної допомоги від 20 до 39 пацієнтам протягом місяця;
 • 0,25 — за надання медичної допомоги від 1 до 19 пацієнтам протягом місяця.

Коригувальний коефіцієнт за перший місяць дії договору становить 1. Коригувальний коефіцієнт на період з 1 липня до 30 вересня 2021 р. становить 1.

Глава 24. Лікування дорослих та дітей із туберкульозом у стаціонарних та амбулаторних умовах

96. НСЗУ укладає договори щодо надання медичних послуг з лікування дорослих та дітей із туберкульозом з одним надавачем медичних послуг в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, який відповідає умовам закупівлі та визначений Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією.

97. Тариф на медичні послуги з лікування дорослих та дітей із туберкульозом, передбачені специфікаціями, визначається як глобальна ставка.

Глобальна ставка на місяць для кожного надавача медичних послуг розраховується як добуток кількості пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати зазначені медичні послуги, та 1/12 капітаційної ставки, яка становить 40 302 гривні на рік, до якої застосовуються такі коригувальні коефіцієнти:

 • 1 — за лікування лікарсько-чутливого туберкульозу;
 • 1,4 — за лікування лікарсько-стійкого туберкульозу.

Тариф при цьому заокруглюється до цілого числа.

Кількість пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, встановлюється відповідно до заяви, але не більше ніж кількість пацієнтів, які отримали медичну допомогу у надавачів медичних послуг відповідної адміністративно-територіальної одиниці протягом 2020 року за даними державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».

98. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток глобальної ставки на місяць та кількості місяців строку дії договору.

99. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором дорівнює глобальній ставці на місяць.

Глава 25. Супровід і лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги

100. Тариф на медичні послуги із супроводу і лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги, передбачені специфікаціями, визначається як капітаційна ставка на місяць, яка становить 775 гривень.

101. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток капітаційної ставки, кількості дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, які отримуватимуть лікування на первинному рівні медичної допомоги згідно з пропозицією, та п’яти місяців, протягом яких в середньому надається медична допомога хворим на туберкульоз в амбулаторних умовах. Якщо загальна кількість дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, які отримуватимуть лікування на первинному рівні медичної допомоги згідно з пропозиціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, більша кількості підтверджених випадків згідно з даними державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоровʼя України», загальна кількість дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, які отримуватимуть лікування на первинному рівні медичної допомоги, для кожного надавача зменшується пропорційно до загальної кількості випадків на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

102. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором розраховується як добуток капітаційної ставки, кількості дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, які отримували медичну допомогу, передбачену специфікаціями, у лікаря, який надає первинну медичну допомогу, протягом місяця та коригувальних коефіцієнтів, які встановлюються відповідно до результату лікування:

2 — за місяць, в якому пацієнт досяг результату «вилікуваний» і «лікування завершено» за даними електронної системи охорони здоров’я;

0,75 — за кожен місяць, в якому пацієнт продовжує лікування.

Глава 26. Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ (та підозрою на ВІЛ)

103. Тариф на медичні послуги з діагностики, лікування та супроводу осіб із ВІЛ (та підозрою на ВІЛ), передбачені специфікаціями, визначається:

 • протягом періоду з 1 квітня по 30 вереснячервня 2021 р. як глобальна ставка на місяць, яка розраховується як добуток кількості пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати зазначені медичні послуги, та 1/12 капітаційної ставки, яка становить 3 168 гривень на рік, із заокругленням до двох знаків після коми;
 • протягом періоду з 1 жовтнялипня по 31 грудня 2021 р. як капітаційна ставка, яка становить 3 168 гривень на рік.

Кількість пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, встановлюється відповідно до інформації, визначеної в системі, але не більше ніж:

 • кількість пацієнтів, які отримали медичну допомогу у надавача медичних послуг протягом 2020 року за даними електронної системи охорони здоров’я з урахуванням коригувального коефіцієнта за планове збільшення кількості пацієнтів, який становить 1,1, — для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги за договорами з НСЗУ у 2020 році;
 • медіанна кількість пацієнтів, які отримували відповідні послуги в межах програми медичних гарантій протягом 2020 року, що становить 87, — для надавачів медичних послуг, які не надавали зазначені медичні послуги за договором з НСЗУ у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я.

104. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток глобальної ставки на місяць та кількості місяців строку дії договору.

105. Фактична вартість зазначених медичних послуг на місяць відповідно до договору:

 • протягом періоду з 1 квітня по 30 вереснячервня 2021 р. дорівнює глобальній ставці на місяць;
 • протягом періоду з 1 жовтнялипня по 31 грудня 2021 р. розраховується як добуток 1/12 капітаційної ставки із заокругленням до двох знаків після коми та кількості пацієнтів, які отримують отримали медичні послуги за відповідним пакетом у відповідному звітному періоді. У випадку надання медичних послуг пацієнту більше ніж одним надавачем медичних послуг, що має договір з НСЗУ за відповідним пакетом, оплата капітаційної ставки здійснюється такому надавачу медичних послуг, який останнім надав медичну послугу протягом звітного місяця.

Глава 27. Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії

106. Тариф на медичні послуги з лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії, передбачені специфікаціями, визначається:

 • протягом періоду з 1 квітня по 30 вереснячервня 2021 р. як глобальна ставка на місяць, яка розраховується як добуток кількості пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати зазначені медичні послуги, та 1/12 капітаційної ставки, яка становить 4 082 гривні на рік, із заокругленням до двох знаків після коми;
 • протягом періоду з 1 липня по 31 жовтнягрудня 2021 р. як капітаційна ставка, яка становить 4 082 гривні на рік.

Кількість пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, встановлюється відповідно до інформації, визначеної в пропозиції, але не більше ніж:

 • кількість пацієнтів, які отримали медичну допомогу у надавача медичних послуг протягом 2020 року з урахуванням коригувального коефіцієнта за планове збільшення кількості пацієнтів, який становить 1,05, — для надавачів медичних послуг, які надавали медичні послуги за договорами з НСЗУ у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я;
 • медіанна кількість пацієнтів, які отримували відповідні послуги в межах програми медичних гарантій протягом 2020 року, що становить 35, — для надавачів медичних послуг, які не надавали зазначені медичні послуги у 2020 році за договором з НСЗУ у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я.

107. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток глобальної ставки на місяць та кількості місяців строку дії договору.

108. Фактична вартість зазначених медичних послуг на місяць відповідно до договору:

 • протягом періоду з 1 квітня по 30 вереснячервня 2021 р. дорівнює глобальній ставці на місяць;
 • протягом періоду з 1 липня по 31 жовтнягрудня 2021 р. розраховується як добуток 1/12 капітаційної ставки із заокругленням до двох знаків після коми та кількості пацієнтів, які отримують отримали медичні послуги за відповідним пакетом у відповідному звітному періоді. У випадку надання медичних послуг пацієнту більше ніж одним надавачем медичних послуг, що має договір з НСЗУ за відповідним пакетом, оплата капітаційної ставки здійснюється такому надавачу медичних послуг, який останнім надав медичну послугу протягом звітного періоду.

Глава 28. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям

109. Тариф на медичні послуги, пов’язані з паліативною медичною допомогою дорослим та дітям у стаціонарних умовах, передбачені специфікаціями, визначається як глобальна ставка.

Глобальна ставка на місяць розраховується як добуток кількості послуг, які надавач медичних послуг готовий надати протягом місяця, та ставки на пролікований випадок, яка становить 13 129 гривень.

Кількість пролікованих випадків, які надавач медичних послуг готовий надати протягом місяця, встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції, але не більше ніж:

 • максимальна місячна кількість пролікованих випадків за відповідним пакетом медичних послуг за період протягом 2020 року з урахуванням коригувального коефіцієнта за встановлення карантинних обмежень, який становить 1,2, — для надавачів медичних послуг, які надавали медичні послуги за договором з НСЗУ у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я;
 • медіанна кількість пролікованих випадків у межах програми медичних гарантій за відповідним пакетом медичних послуг протягом 2020 року, що становить 4, — для надавачів медичних послуг, які не надавали медичні послуги за договором з НСЗУ у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я.

110. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток глобальної ставки на місяць та кількості місяців строку дії договору.

111. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором дорівнює глобальній ставці на місяць.

Глава 29. Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям

112. Тариф на медичні послуги, пов’язані з мобільною паліативною медичною допомогою дорослим та дітям, передбачені специфікаціями, визначається як глобальна ставка.

Глобальна ставка на місяць розраховується як добуток кількості пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати протягом місяця мобільну паліативну допомогу, капітаційної ставки, яка становить 14 066 гривень за один епізод медичної допомоги пацієнту.

Кількість пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати протягом місяця мобільну паліативну допомогу, встановлюється відповідно до інформації, зазначеної у пропозиції, але не більше ніж:

 • максимальна місячна кількість пацієнтів, які почали отримувати медичні послуги за відповідним пакетом медичних послуг за місяць у 2020 році з урахуванням коригувального коефіцієнта за встановлення карантинних обмежень, який становить 1,2, — для надавачів медичних послуг, які надавали медичні послуги за договором з НСЗУ у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я;
 • медіанне значення кількості пацієнтів, яким надано послуги з паліативної допомоги мобільною командою в межах програми медичних гарантій за відповідним пакетом медичних послуг за місяць протягом 2020 року, що становить 6, — для надавачів медичних послуг, які не надавали медичні послуги за договором з НСЗУ у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я.

113. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток глобальної ставки на місяць та кількості місяців строку дії договору.

114. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором дорівнює глобальній ставці на місяць.

Глава 30. Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя

115. Тариф на медичні послуги з медичної реабілітації немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя, передбачені специфікаціями, визначається як глобальна ставка на місяць, яка розраховується як добуток кількості пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати послуги медичної реабілітації протягом місяця, та капітаційної ставки за один епізод медичної допомоги пацієнту, яка становить 7 729 гривень.

Кількість пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати послуги медичної реабілітації протягом місяця, встановлюється відповідно до пропозиції, але не більше ніж:

 • максимальна місячна кількість пацієнтів, які почали отримувати медичні послуги за відповідним пакетом медичних послуг за місяць за період протягом 2020 року, з урахуванням коригувального коефіцієнта за встановлення карантинних обмежень, який становить 1,2, — для надавачів медичних послуг, які надавали медичні послуги за договором з НСЗУ у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я;
 • медіанна кількість пацієнтів, які отримували медичні послуги в межах програми медичних гарантій за відповідним пакетом медичних послуг за місяць протягом 2020 року, що становить 15, — для надавачів медичних послуг, які не надавали медичні послуги за договором з НСЗУ у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я.

116. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток глобальної ставки на місяць та кількості місяців строку дії договору.

117. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором дорівнює глобальній ставці на місяць.

Глава 31. Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату

118. Тариф на медичні послуги з медичної реабілітації дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату, передбачені специфікаціями, визначається як глобальна ставка на місяць, яка розраховується як добуток кількості пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати послуги медичної реабілітації протягом місяця, та капітаційної ставки за один епізод медичної допомоги пацієнту, яка становить 7 729 гривень.

Кількість пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати послуги медичної реабілітації протягом місяця, встановлюється відповідно до пропозиції, але не більше ніж:

 • максимальна місячна кількість пацієнтів, які почали отримувати медичні послуги за відповідним пакетом медичних послуг за період протягом 2020 року, з урахуванням коригувального коефіцієнта за встановлення карантинних обмежень, який становить 1,2, — для надавачів медичних послуг, які надавали медичні послуги за договором з НСЗУ у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я;
 • медіанна кількість пацієнтів, які отримували медичні послуги в межах програми медичних гарантій за відповідним пакетом медичних послуг за місяць протягом 2020 року, що становить 19, — для надавачів медичних послуг, які не надавали медичні послуги за договором з НСЗУ у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я.

119. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток глобальної ставки на місяць та кількості місяців строку дії договору.

120. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором дорівнює глобальній ставці на місяць.

Глава 32. Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи

121. Тариф на медичні послуги з медичної реабілітації дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи, передбачені специфікаціями, визначається як глобальна ставка на місяць, яка розраховується як добуток кількості пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати послуги з медичної реабілітації протягом місяця, та капітаційної ставки за один епізод медичної допомоги, яка становить 7 729 гривень.

Кількість пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати послуги медичної реабілітації протягом місяця, встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції, але не більше ніж:

 • максимальна місячна кількість пацієнтів, які почали отримувати медичні послуги за відповідним пакетом медичних послуг за період протягом 2020 року, з урахуванням коригувального коефіцієнта за встановлення карантинних обмежень, який становить 1,2, — для надавачів медичних послуг, які надавали медичні послуги за договором з НСЗУ у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я;
 • медіанна кількість пацієнтів, які отримували медичні послуги в межах програми медичних гарантій за відповідним пакетом медичних послуг за місяць протягом 2020 року, що становить 11, — для надавачів медичних послуг, які не надавали медичні послуги за договором з НСЗУ у 2020 році за даними електронної системи охорони здоров’я.

122. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток глобальної ставки на місяць та кількості місяців строку дії договору.

123. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором дорівнює глобальній ставці на місяць.

Глава 33. Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2

124. НСЗУ укладає договори про надання стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, з надавачами медичних послуг, які включені до переліку закладів охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — керівник робіт), та відповідають умовам закупівлі, за умови утворення такими надавачами медичних послуг медичних команд.

Зазначена медична допомога оплачується в рамках програми медичних гарантій протягом періоду дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до останнього дня місяця, наступного за місяцем відміни такого карантину, в межах граничних видатків, передбачених за відповідним пакетом медичних послуг, пропорційно до фактично наданих медичних послуг.

125. Тариф на медичні послуги із стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, визначається як глобальна ставка на місяць, яка становить 554 000,72, гривні за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами та лікарськими засобами, зокрема лікарськими засобами та медичними виробами для забезпечення лікування в умовах інтенсивної терапії, який застосовується (не дорівнює 0) під час надання медичної допомоги щонайменше одному пацієнту протягом місяця.

125. Тариф на медичні послуги із стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, який застосовується (не дорівнює 0) під час надання медичної допомоги щонайменше одному пацієнту протягом місяця, визначається як глобальна ставка на місяць, яка становить:

з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. — 554000,72 гривні за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами та лікарськими засобами, зокрема лікарськими засобами та медичними виробами для забезпечення лікування в умовах інтенсивної терапії;

з 1 до 31з 1 жовтня 2021 р. — 577741,73 гривні за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами, лікарськими засобами, зокрема лікарськими засобами та медичними виробами для забезпечення лікування в умовах інтенсивної терапії та надання медичної допомоги в умовах денного стаціонару (госпіталізації пацієнтів на денний час за умови відсутності показань до цілодобового лікарського нагляду).

з 1 листопада 2021 р. — 634330 гривень за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами, лікарськими засобами, зокрема лікарськими засобами та медичними виробами для забезпечення лікування в умовах інтенсивної терапії та надання медичної допомоги в умовах денного стаціонару (госпіталізації пацієнтів на денний час за умови відсутності показань до цілодобового лікарського нагляду).

126. Запланована вартість медичних послуг, пов’язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за кожним договором розраховується як добуток глобальної ставки на місяць, кількості медичних команд, які утворені у закладі, середнього коригувального коефіцієнта за навантаження медичних команд, який становить 1,486, та кількості місяців дії договору.

У закладі охорони здоров’я утворюються анестезіологічні та/або неанестезіологічні медичні команди.

Анестезіологічні медичні команди повинні включати щонайменше одного лікаря-анестезіолога або лікаря-анестезіолога дитячого, одного лікаря-інфекціоніста або лікаря-терапевта чи лікаря-педіатра, одного лікаря будь-якої спеціальності та дев’ять осіб середнього, молодшого медичного та іншого персоналу. В закладі охорони здоров’я утворюється щонайменше чотири анестезіологічні медичні команди. Вимога щодо мінімальної кількості анестезіологічних медичних команд не застосовується в період з 1 червня до 1 вересня 2021 року 31 грудня 2021 року.

Неанестезіологічні медичні команди повинні включати щонайменше трьох лікарів будь-якої спеціальності (включаючи лікарів-інтернів, які залучаються під керівництвом лікаря відповідної команди, призначеного керівником такого лікаря-інтерна на базі стажування) та дев’ять осіб середнього, молодшого медичного та іншого персоналу.

Утворення неанестезіологічних медичних команд допускається у кількості не більшій, ніж кількість анестезіологічних. Створення кожної нової команди допускається за умови, що навантаження на кожну існуючу команду за попередній місяць становить 20 і більше пацієнтів.

Члени медичних команд, які залучені до надання медичних послуг, пов’язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, не можуть бути залучені до надання інших медичних послуг, які оплачуються за програмою медичних гарантій.

Дія абзацу шостого цього пункту не поширюється на заклади охорони здоровʼя:

розташовані на території адміністративно-територіальної одиниці, на території якої за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, протягом періоду дії зазначеного рівня небезпеки та 30 календарних днів з дати набрання чинності рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про його скасування;

визначені тимчасово для надання медичної допомоги пацієнтам з підтвердженим та підозрілим випадком гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, — на період надання такої допомоги, виключно під час надання за договором медичних послуг, включених до пакета медичних послуг «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій», передбаченого главою 3 цього Порядку;.

інфекційні лікарні.

127. Фактична вартість медичних послуг, пов’язаних з лікуванням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за кожним договором за місяць розраховується як добуток глобальної ставки на місяць, кількості медичних команд, які утворені в закладі охорони здоров’я, та коригувальних коефіцієнтів.

До глобальної ставки на місяць застосовують такі коригувальні коефіцієнти:

 • коефіцієнт завантаженості команд, який розраховується як співвідношення загальної кількості пацієнтів, яких було госпіталізовано протягом звітного місяця, до кількості медичних команд, які працюють у закладі охорони здоров’я:

0,379 — за навантаження до 10 виписаних (в тому числі переведених, померлих)госпіталізованих осіб включно на одну медичну команду;

1 — за навантаження від 10 до 30 госпіталізованих осіб включно на одну медичну команду;

1,486 — за навантаження від 30 до 50 госпіталізованих осіб включно на одну медичну команду;

1,972 — за навантаження від 50 до 70 госпіталізованих осіб включно на одну медичну команду;

2,457 — за навантаження більше 70 госпіталізованих осіб на одну медичну команду;

 • коефіцієнт за готовність проводити лабораторну діагностику підтвердження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, методом полімеразної ланцюгової реакції, який становить 1,036 (якщо заклад охорони здоров’я має у своєму складі лабораторію, яка проводить тестування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, методом полімеразної ланцюгової реакції).

Якщо середнє навантаження на одну медичну команду становить менше 20 пацієнтів протягом двох місяців підряд (починаючи з серпня 2021 р.), в другому з цих місяців в наступному місяці оплаті підлягає тільки та кількість медичних команд, яка забезпечить навантаження 20 і більше пацієнтів на одну медичну команду.

Глава 34. Готовність до реагування на інфекційні захворювання та епідемії

128. НСЗУ укладає договори для забезпечення готовності до реагування на інфекційні захворювання та епідемії з надавачами медичних послуг, які визначені Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних держадміністрацій, із розрахунку один заклад охорони здоров’я на 300 000 населення у період з 1 числа місяця, наступного за місяцем, в якому закінчується 30-денний період, що розпочинається після відміни карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

129. Тариф на медичні послуги із забезпечення готовності до реагування на надзвичайні ситуації природного, техногенного та епідеміологічного характеру визначається як глобальна ставка на місяць, яка становить 764 232 гривні.

130. Запланована вартість зазначених медичних послуг розраховується як добуток глобальної ставки на місяць та кількості місяців строку дії договору.

131. Фактична вартість зазначених медичних послуг за один місяць за кожним договором дорівнює глобальній ставці на місяць.

Глава 35. Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

132. НСЗУ укладає договори із надавачами медичних послуг, визначеними у переліку, затвердженому керівником робіт, для забезпечення вакцинації від COVID-19, яка здійснюється командами, що утворюються із співробітників надавача медичних послуг як мобільні команди або команди, які безпосередньо працюють в пунктах щеплень, з урахуванням умов абзацу десятого пункту 4 розділу І цього Порядку:

з дати отримання першої партії вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, — з надавачами медичних послуг, які здійснювали вакцинацію від COVID-19 та не укладали відповідний договір про медичне обслуговування населення;

з 1 квітня 2021 р. — з надавачами медичних послуг, які надавали медичні послуги з вакцинації від COVID-19 за аналогічним договором до 31 березня 2021 р. включно;

з дати отримання першої партії вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, — з надавачами медичних послуг, які не надавали таких послуг до 31 березня включно.

132. НСЗУ укладає договори із надавачами медичних послуг, визначеними у переліку, затвердженому керівником робіт, для забезпечення вакцинації від COVID-19, яка здійснюється командами, що утворюються із співробітників надавача медичних послуг як мобільні команди або команди, які безпосередньо працюють в пунктах щеплень, починаючи з місяця, в якому вакцина від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, буде офіційно зареєстрована в Україні, з урахуванням умов абзацу десятого пункту 4 розділу І цього Порядку.

133. Тариф на медичні послуги з вакцинації від COVID-19 визначається як комбінація глобальної ставки та ставки на медичну послугу (при цьому розмір глобальної ставки становить 8247 гривень за кожну команду — за перший місяць надання послуг, передбачених цією главою), крім договорів, які починають діяти після 30 вересня 2021 р., для яких тариф визначається як ставка на медичну послугу.

133. Тариф на медичні послуги з вакцинації від COVID-19 визначається як комбінація глобальної ставки та ставки на медичну послугу.

Глобальна ставка сплачується за перший місяць надання медичних послуг, передбачених цією главою, згідно з договором і становить 8 247 гривень за кожну команду. Оплата за глобальною ставкою першого місяця надання зазначених медичних послуг включається до умов договору, якщо медичні послуги, передбачені цією главою, не надавалися командами відповідного надавача медичних послуг за аналогічним договором у період з 1 січня 2021 р. до дати укладення договору.

Ставка на медичну послугу становить:

25 гривень за проведення першого щеплення одному пацієнту (перший раунд вакцинації від COVID-19) згідно з даними електронної системи охорони здоров’я;

60 гривень за проведення другого щеплення одному пацієнту (другий раунд вакцинації від COVID-19) згідно з даними електронної системи охорони здоров’я.

134. Запланована вартість зазначених медичних послуг розраховується як добуток кількості команд, утворених у надавача медичних послуг, відповідно до наказу керівника робіт, ставки на медичну послугу (за два раунди вакцинації від COVID-19), кількості пацієнтів, яким одна команда готова провести вакцинацію від COVID-19 протягом місяця відповідно до інформації, зазначеної у пропозиції, але не більше 1 320 пацієнтам, кількості місяців, протягом яких надаватимуться зазначені медичні послуги згідно з договором.

35. Фактична вартість медичних послуг, передбачених цією главою, за один місяць їх надання за договорами, укладеними у період з 1 квітня по 30 вересня 2021 р., розраховується як:

135. Фактична вартість зазначених медичних послуг за один місяць за кожним договором розраховується як:

 • сума глобальної ставки та добутку відповідної ставки на медичну послугу і кількості вакцинованих від COVID-19 пацієнтів згідно з даними електронної системи охорони здоров’я — для першого місяця надання зазначених медичних послуг;
 • добуток відповідної ставки на медичну послугу та і кількості вакцинованих від COVID-19 пацієнтів згідно з даними електронної системи охорони здоров’я — для інших місяців надання зазначених медичних послуг, крім першого місяця та місяця повернення глобальної ставки та останнього;
 • різниця добутку відповідної ставки на медичну послугу та кількості вакцинованих від COVID-19 пацієнтів згідно з даними електронної системи охорони здоров’я та суми глобальної ставки незалежно від факту її отримання в перший місяць за цим договором — для останнього місяця надання зазначених медичних послуг. різниця добутку відповідної ставки на медичну послугу і кількості вакцинованих від COVID-19 пацієнтів згідно з даними електронної системи охорони здоров’я та суми глобальної ставки незалежно від факту її отримання в перший місяць за договором — для місяця, в якому заклад висловив бажання повернути попередньо оплачену глобальну ставку за перший місяць роботи команди, але не пізніше завершення строку дії договору.

Фактична вартість зазначених медичних послуг за один місяць за кожним договором, укладеним у період з 1 жовтня по 31 грудня 2021 р., розраховується як добуток відповідної ставки на медичну послугу і кількості вакцинованих від COVID-19 пацієнтів згідно з даними електронної системи охорони здоров’я.

Глава 36. Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яка надавалася протягом квітня — травня 2021 р. закладами охорони здоров’я, які не уклали договір з НСЗУ за пакетом медичних послуг, зазначеним у главі 33 розділу II цього Порядку

1351. НСЗУ укладає договори щодо надання медичних послуг за програмою медичних гарантій за пакетом медичних послуг, передбаченим цією главою, виключно із надавачами медичних послуг, які станом на 1 травня 2021 р. були включені до переліку закладів охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та надавали медичні послуги із стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та відповідають умовам закупівлі.

Договори укладаються за пакетом медичних послуг, передбаченим цією главою, на строк:

два місяці (квітень — травень 2021 р.) — із закладами охорони здоров’я, які не уклали договір з НСЗУ за пакетом медичних послуг, зазначеним у главі 33 розділу II цього Порядку;

один місяць (квітень 2021 р.) — із закладами охорони здоров’я, які уклали договір з НСЗУ за пакетом медичних послуг, зазначеним у главі 33 розділу II цього Порядку, з травня 2021 року.

1352. Тариф на медичні послуги із стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яка надавалася протягом квітня — травня 2021 р. окремими закладами охорони здоров’я, визначається як глобальна ставка, що становить 554 000,72 гривні, та застосовується (не дорівнює 0) у разі надання медичної допомоги щонайменше одному пацієнту протягом місяця за даними електронної системи охорони здоров’я.

1353. Запланована вартість медичних послуг, пов’язаних з лікуванням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за кожним договором розраховується як добуток глобальної ставки на місяць, коригувального коефіцієнта, який становить 2,457, та кількості місяців, протягом яких діє договір.

1354. Фактична вартість медичних послуг, пов’язаних з лікуванням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за кожним договором за місяць розраховується як добуток глобальної ставки на місяць та коригувальних коефіцієнтів.

1355. До глобальної ставки на місяць застосовують такі коригувальні коефіцієнти залежно від кількості пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яких було госпіталізовано протягом звітного місяця (в тому числі переведених, померлих):

0,379 — від 1 до 39 пацієнтів;

1 — від 40 до 119 пацієнтів;

1,486 — від 120 до 199 пацієнтів;

1,972 — від 200 до 279 пацієнтів;

2,457 — 280 і більше пацієнтів

III. Реімбурсація

136. НСЗУ в межах програми медичних гарантій укладає договори про реімбурсацію таких лікарських засобів для лікування в амбулаторних умовах серцево-судинних захворювань, зокрема з первинною та вторинною профілактикою інфарктів та інсультів, цукрового діабету II типу та бронхіальної астми: бронхіальної астми та ревматичних хвороб:

Міжнародна непатентована назва Форма випуску
Первинна, вторинна профілактика та лікування серцево-судинних захворювань
Аміодарон (Amiodarone) таблетки
Амлодипін (Amlodipine) таблетки
Атенолол (Atenolol) —«—
Бісопролол (Bisoprolol) —«—
Верапаміл (Verapamil) —«—
Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) —«—
Дигоксин (Digoxin) таблетки, розчин оральний
Еналаприл (Enalapril) таблетки
Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) таблетки (сублінгвальні)
Карведилол (Carvedilol) таблетки
Клопідогрель (Clopidogrel) —«—
Лозартан (Losartan) —«—
Метопролол (Metoprolol) —«—
Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) таблетки (сублінгвальні)
Симвастатин (Simvastatin) таблетки
Спіронолактон (Spironolactone) —«—
Фуросемід (Furosemide)

Варфарин (Warfarin)

Ніфедипін (Nifedipine)

Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid)

—«—

—«—

—«—

—«—

Цукровий діабет II типу
Глібенкламід (Glibenclamide) —«—
Гліклазид (Gliclazide) таблетки
Метформін (Metformin) —«—
Бронхіальна астма
Беклометазон (Beclometasone) аерозоль для інгаляцій
Будесонід (Budesonide) порошок для інгаляцій дозований, суспензія для розпилення
Сальбутамол (Salbutamol) аерозоль для інгаляцій, розчин для інгаляцій
Ревматичні хвороби
Хлорохін (Chloroquine) таблетки
Гідроксихлорохін (Hydroxychloroquine) —«—

137. НСЗУ в межах програми медичних гарантій укладає договори про реімбурсацію протягом періоду з 1 жовтнялипня по 31 грудня 2021 р. таких лікарських засобів для лікування в амбулаторних умовах цукрового діабету та нецукрового діабету:

Міжнародна непатентована назва Форма випуску

Цукровий діабет

Інсуліни та аналоги для ін’єкцій швидкої дії

Інсулін людини (Insulin (human) флакон, картридж, шприц-ручка
Інсулін лізпро (Insulin lispro) —«—
Інсулін аспарт (Insulin aspart) шприц-ручка
Інсулін глюлізин (Insulin glulisine) —«—
Інсуліни та аналоги для ін’єкцій середньої тривалості дії
Інсулін людини (Insulin (human) флакон, картридж, шприц-ручка
Комбінації інсулінів середньої і тривалої дії для ін’єкцій з інсулінами швидкої дії
Інсулін людини (Insulin (human) флакон, картридж, шприц-ручка
Інсулін аспарт (Insulin aspart) шприц-ручка
Інсулін лізпро (Insulin lispro) картридж, шприц-ручка
Інсуліна деглюдек та інсулін аспарт (Insulin degludec and insulin aspart) шприц-ручка
Інсуліни та аналоги для ін’єкцій тривалої дії
Інсулін гларгін (Insulin glargine) флакон, картридж, шприц-ручка
Інсулін детемір (Insulin detemir) шприц-ручка
Інсулін деглюдек (Insulin degludec) —«—
Інсулін гларгін та ліксисенатид(Insulin glargine and lixisenatide) —«—
Інсулін деглюдек та ліраглутид(Insulin degludec and liraglutide) —«—
Нецукровий діабет
Десмопресин (Desmopressin) таблетки, спрей назальний, ліофілізат оральний, краплі назальні

138. НСЗУ в межах програми медичних гарантій укладає договори про реімбурсацію протягом періоду з 1 жовтня по 31 грудня 2021 р. таких лікарських засобів для лікування в амбулаторних умовах розладів психіки та поведінки, епілепсії:

Міжнародна непатентована назва Форма випуску
Розлади психіки та поведінки, епілепсія
Фенобарбітал (Phenobarbital) таблетки, розчин для перорального застосування
Фенітоїн (Phenytoin) таблетки, розчин для перорального застосування—«—
Карбамазепін (Carbamazepine) таблетки, суспензія для перорального застосування
Вальпроєва кислота (Valproic Acid) розчин/сироп для перорального застосування, таблетки
Ламотриджин (Lamotrigine) таблетки
Галоперидол (Haloperidol) розчин для перорального застосування, таблетки
Клозапін (Clozapine) таблетки
Рисперидон (Risperidone) розчин оральний, таблетки
Кломіпрамін (Clomipramine) таблетки
Амітриптилін (Amitriptyline) —«—
Флуоксетин (Fluoxetine) —«—

 

Додаток 1

до Порядку

КОЕФІЦІЄНТ
збалансованості бюджету

Коефіцієнт збалансованості бюджету для пакетів медичних послуг, визначених у відповідній главі розділу ІІ Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у ІІ—ІV кварталах 2021 року (далі — Порядок), розраховується за такою формулою:

 

 

 

де BRCplan — коефіцієнт збалансованості бюджету;

Budtotal — обсяг бюджетних асигнувань, передбачений для оплати медичних послуг, включених до відповідного пакету медичних послуг, визначеного в розділі ІІ Порядку;

Budact — сума добутків кількості фактично наданих медичних послуг, віднесених до відповідного пакету медичних послуг за кожним договором у попередніх звітних періодах, базової ставки і відповідних коригувальних коефіцієнтів, визначеного в розділі II Порядку;

Budplan — загальний обсяг глобальних бюджетів, передбачених за всіма договорами за пакетами медичних послуг, визначеними в розділі II Порядку;

Casesplani — запланована кількість медичних послуг за пакетами медичних послуг, визначеними в розділі II Порядку, у поточному та подальших звітних періодах за відповідним договором;

Coefplani — заплановане середнє значення коригувальних коефіцієнтів, визначених у розділі ІІ Порядку, у поточному та подальших звітних періодах за відповідним договором;

BR — базова ставка, визначена у відповідній главі розділу ІІ Порядку.

Додаток 2

до Порядку

ВАГОВІ КОЕФІЦІЄНТИ
діагностично-споріднених груп

Для пакетів медичних послуг, передбачених у главі 3 розділу II Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2021 році, застосовуються такі вагові коефіцієнти діагностично-споріднених груп:

Код Група Пакет послуг Ваговий коефіцієнт діагностично-споріднених груп
A13 Інвазивна вентиляція (проводилася 336 годин і більше) Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 16,047
A14 Інвазивна вентиляція (проводилася від 96 до 335 годин включно) Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 9,042
A15 Лікування пацієнта, що потребувало трахеостомії Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 7,512
A40 EКMO Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 12,703
B01 Ревізія вентрикулярного шунта Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,942
B02 Операції на черепі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 5,550
B03 Операції на хребті Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 5,299
B04 Операції на екстракраніальних судинах голови Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,876
B05 Розкриття запʼястного каналу Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,421
B06 Операції при дитячому церебральному паралічі, мʼязовій дистрофії і невропатії Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,295
B07 Операції на черепному або периферичному нерві та інші операції на нервовій системі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,599
B40 Плазмоферез при неврологічних захворюваннях Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,249
B41 Телеметричний моніторинг електроенцефалографії Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,685
B42 Розлади нервової системи, що потребували застосування інвазивної штучної вентиляції легень Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,209
B62 Аферез Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,194
B63 Деменція та інші хронічні порушення функції мозку Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,307
B64 Делірій Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,435
B65 Дитячий церебральний параліч Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,471
B66 Доброякісні новоутворення нервової системи Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,623
B67 Дегенеративні захворювання нервової системи Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,501
B68 Розсіяний склероз і мозочкова атаксія Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,333
B69 Транзиторна ішемічна атака та оклюзія магістральних артерій головного мозку Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,807
B70 Інсульт та інші цереброваскулярні розлади Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,362
B71 Ураження черепних та периферичних нервів Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,990
B72 Інфекція нервової системи, крім вірусного менінгіту Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 2,101
B73 Вірусний менінгіт Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,179
B74 Нетравматичний ступор і кома Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,792
B75 Фебрильні судоми Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,284
B76 Пароксизмальні розлади Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,633
B77 Головний біль Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,342
B78 Внутрішньочерепні травми Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,480
B79 Переломи черепа Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,080
B80 Інші травми голови Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,544
B81 Інші розлади нервової системи Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,048
B82 Хронічна та неуточненапараплегія/квадроплегія Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,065
B83 Гостра параплегія та квадроплегія і стани, пов’язані з ураженням спинного мозку Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 2,310
C01 Операції, повʼязані з проникаючою травмою ока Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,379
C02 Енуклеації і операції на очниці Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,498
C03 Операції на сітківці Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,513
C04 Операції на рогівці, склері і кон’юнктиві Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,247
C05 Дакриоцисториностомія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,722
C10 Операції з виправлення косоокості Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,610
C11 Операції на повіках Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,790
C12 Інші операції на рогівці, склері і конʼюнктиві Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,806
C13 Операції на слізному апараті Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,420
C14 Інші операції на оці Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,691
C15 Хірургічне лікування глаукоми та комплексні операції для лікування катаракти Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,593
C16 Операції на кришталику Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,509
C60 Гострі та генералізовані інфекції ока Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,100
C61 Неврологічні та судинні захворювання ока Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,605
C62 Гіфема та травми ока, які не потребують хірургічного лікування Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,444
C63 Інші захворювання ока Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,582
D02 Операції на голові та шиї Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,937
D03 Хірургічне усунення вродженого незрощення верхньої губи та піднебіння Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,425
D04 Щелепні хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,352
D05 Операції на привушній слинній залозі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,647
D06 Операції на придаткових пазухах носа та комплексні операції на середньому вусі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,072
D10 Операції на носі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,846
D11 Тонзилектомія та аденоїдектомія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,625
D12 Інші операції на вусі, носі, роті і горлі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,133
D13 Міринготомія з катетером Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,374
D14 Операції у порожнині рота та на слинних залозах Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,713
D15 Операції на соскоподібному відростку Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,899
D40 Видалення і реставрація зубів Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,522
D60 Злоякісні новоутворення вуха, носа, рота і горла Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,833
D61 Порушення утримання рівноваги Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,314
D62 Носова кровотеча Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,383
D63 Запалення середнього вуха та інфекції верхніх дихальних шляхів Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,464
D64 Ларинготрахеїти та епіглотити Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,328
D65 Травми і деформації носа Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,368
D66 Інші захворювання носа, рота і горла Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,421
D67 Захворювання зубів і ротової порожнини Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,530
E01 Складні операції на грудній клітці Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 5,124
E02 Інші загальні втручання на органах дихання Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,415
E40 Захворювання органів дихання, що потребують інвазивної штучної вентиляції легень Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,902
E41 Захворювання органів дихання, що потребують неінвазивної штучної вентиляції легень Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,518
E42 Бронхоскопія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,130
E60 Муковісцидоз Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 2,512
E61 Легенева емболія Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,094
E62 Респіраторні інфекції і запалення Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,883
E63 Апное сну Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,299
E64 Набряк легень та дихальна недостатність Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,120
E65 Хронічні обструктивні захворювання дихальних шляхів Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,885
E66 Важка травма грудної клітки Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,008
E67 Респіраторні ознаки і симптоми Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,304
E68 Пневмоторакс Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,105
E69 Бронхіти та астма Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,570
E70 Кашлюк та гострі бронхіоліти Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,592
E71 Новоутворення органів дихання Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,285
E72 Респіраторні проблеми, що виникають з неонатального періоду Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,694
E73 Плевральний випіт Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,025
E74 Інтерстиціальна хвороба легень Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,095
E75 Інші захворювання органів дихання Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,578
E76 Респіраторний туберкульоз Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,904
E77 Бронхоектатична хвороба Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,295
F01 Імплантація та заміна автоматичного імплантованого кардіовертера-дефібрилятора, всієї системи Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 5,768
F02 Інші процедури, повʼязані з автоматичним імплантованим кардіовертером-дефібрилятором Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,940
F03 Операції на клапанах серця з використанням апарату штучного кровообігу під час проведення інвазивного обстеження серця Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 11,005
F04 Операції на клапанах серця з використанням апарату штучного кровообігу без проведення інвазивного обстеження серця Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 7,961
F05 Коронарне шунтування з проведенням інвазивного обстеження серця Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 6,622
F06 Коронарне шунтування без проведення інвазивного обстеження серця Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 5,083
F07 Інші кардіоторакальні/судинні операції з використанням апарату штучного кровообігу Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 5,942
F08 Реконструкція великих судин з використанням апарату штучного кровообігу або без його використання Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 5,885
F09 Інші кардіоторакальні операції з використанням апарату штучного кровообігу або без його використання Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,296
F10 Інтервенційні коронарні втручання, які виконуються при гострому інфаркті міокарда Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,134
F11 Ампутація, крім верхніх кінцівок і пальців ніг при порушеннях кровообігу Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,078
F12 Імплантація та заміна електрокардіостимулятора, всієї системи Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,045
F13 Ампутація верхніх кінцівок і пальців ніг при порушеннях кровообігу Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,956
F14 Судинні операції, крім реконструкції великих судин, з використанням апарату штучного кровообігу або без його використання Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,654
F17 Встановлення та заміна генератора електрокардіостимулятора Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,427
F18 Інші процедури з електрокардіостимулятором Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,775
F19 Транссудинні перкутанні втручання на серці Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,367
F20 Лігування та екстирпація вен Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,800
F21 Інші загальні втручання на органах кровообігу Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,906
F24 Інтервенційні коронарні втручання, які не виконуються при гострому інфаркті міокарда Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,105
F40 Захворювання органів кровообігу, що потребували застосування інвазивної штучної вентиляції легень Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,685
F41 Захворювання органів системи кровообігу, повʼязані із гострим інфарктом міокарда, з інвазивним обстеженням серця Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,578
F42 Захворювання органів системи кровообігу, не повʼязані із гострим інфарктом міокарда, з інвазивним обстеженням серця Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,388
F43 Захворювання органів системи кровообігу, що потребували застосування неінвазивної штучної вентиляції легень Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,945
F60 Захворювання органів системи кровообігу, повʼязані з гострим інфарктом міокарда, без інвазивного обстеження серця Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,780
F61 Інфекційний ендокардит Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 3,317
F62 Серцева недостатність і шок Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,013
F63 Венозний тромбоз Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,724
F64 Виразки на шкірі при захворюваннях органів системи кровообігу Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,183
F65 Захворювання периферичних судин Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,883
F66 Атеросклероз коронарних судин Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,585
F67 Артеріальна гіпертензія Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,446
F68 Вроджені вади серця Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,467
F69 Порок клапана серця Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,646
F72 Нестабільна стенокардія Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,680
F73 Непритомність (синкопе) і колапс Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,371
F74 Біль у грудях Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,221
F75 Інші захворювання органів системи кровообігу Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,158
F76 Порушення ритму, провідності та зупинка серця Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,741
G01 Резекція прямої кишки Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 5,070
G02 Складні операції на тонкому і товстому кишечнику Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 4,937
G03 Операції на шлунку, стравоході і дванадцятипалій кишці Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 5,859
G04 Видалення перитонеальних спайок Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,005
G05 Нескладні операції на тонкому і товстому кишечнику Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,856
G06 Пілороміотомія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,329
G07 Апендектомія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,419
G10 Операції з вправлення грижі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,535
G11 Операції на задньому проході та стомі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,778
G12 Інші загальні втручання на органах травної системи Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,366
G46 Комплексна ендоскопія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,321
G47 Гастроскопія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,118
G48 Колоноскопія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,161
G60 Злоякісне новоутворення органів травної системи Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,442
G61 Шлунково-кишкова кровотеча Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,733
G64 Запальні захворювання кишечника Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,678
G65 Обструкція шлунково-кишкового тракту Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,756
G66 Біль у животі та мезентеріальний лімфаденіт Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,343
G67 Езофагіт і гастроентерит Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,479
G70 Інші розлади травної системи Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,594
H01 Шунтування та операції на підшлунковій залозі, печінці Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 4,367
H02 Складні операції на біліарному тракті Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 5,075
H05 Діагностичні процедури на гепатобіліарній системі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,266
H06 Інші загальні втручання на гепатобіліарній системі і підшлунковій залозі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 4,120
H07 Відкрита холецистектомія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,681
H08 Лапароскопічна холецистектомія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,318
H60 Цироз та алкогольний гепатит Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,207
H61 Злоякісні новоутворення гепатобіліарної системи і підшлункової залози Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,714
H62 Захворювання підшлункової залози, крім злоякісних новоутворень Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,738
H63 Інші захворювання печінки Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,790
H64 Захворювання біліарного тракту Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,001
H65 Кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,709
I01 Двосторонні та множинні операції на великих суглобах нижньої кінцівки Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 6,005
I02 Мікроваскулярні пересадки тканин чи шкіри, за виключенням рук Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 6,346
I03 Ендопротезування кульшового суглоба після травми Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,905
I04 Ендопротезування колінного суглоба Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,321
I05 Ендопротезування інших суглобів Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,042
I06 Спондилодез у звʼязку з деформацією Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 6,434
I07 Ампутація Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,037
I08 Інші операції на кульшовому суглобі і стегні Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,863
I09 Спондилодез Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 4,704
I10 Інші операції на шиї та спині Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,114
I11 Операції з подовження кінцівок Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 4,149
I12 Різні операції на опорно-руховому апараті через інфекції/запалення кісток/суглобів Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,236
I13 Операції на плечовій кістці, великогомілковій кістці, малогомілковій кістці і щиколотці Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,886
I15 Черепно-лицеві хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,520
I16 Інші операції на плечовому поясі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,252
I17 Щелепно-лицеві хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,092
I18 Інші операції на коліні Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,142
I19 Інші операції на лікті і передпліччі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,224
I20 Інші операції на ступнях Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,386
I21 Місцеве висічення або видалення внутрішніх пристроїв фіксації кульшового суглоба і стегна Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,808
I23 Місцеве висічення або видалення внутрішніх пристроїв фіксації, за виключенням кульшового суглоба і стегна Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,688
I24 Артроскопія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,840
I25 Діагностичні процедури на кістках і суглобах, включаючи біопсію Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,193
I27 Процедури на мʼяких тканинах Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,250
I28 Інші процедури з опорно-руховим апаратом Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,178
I29 Реконструкції колінного суглоба і ревізії реконструкцій Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,512
I30 Операції на кисті Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,742
I31 Ревізія кульшового суглоба після ендопротезування Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 4,111
I32 Ревізія колінного суглоба після ендопротезування Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,681
I33 Ендопротезування кульшового суглоба, не повʼязане з травмою Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 4,223
I60 Переломи діафіза стегнової кістки Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 2,138
I61 Дистальні переломи стегнової кістки Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,990
I63 Розтягнення, вивихи і зміщення в ділянці кульшового суглоба, тазу і стегнової кістки Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,450
I64 Остеомієліт Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,614
I65 Злоякісні новоутворення опорно-рухового апарату Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,997
I66 Запальні захворювання опорно-рухового апарату Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,816
I67 Септичний артрит Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,408
I68 Захворювання хребта, які не потребують хірургічних втручань Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,607
I69 Захворювання кісток та артропатії Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,644
I71 Інші захворювання мʼязів і сухожиль Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,388
I72 Специфічні захворювання мʼязів і сухожиль Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,437
I73 Післяопераційний догляд за мʼязово-скелетними імплантами або протезами Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,671
I74 Травми передпліччя, зап’ястя, кисті і ступні Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,409
I75 Травми плечового поясу, плеча, ліктя, коліна, гомілки і щиколотки Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,683
I76 Інші мʼязово-скелетні захворювання Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,618
I77 Переломи тазу Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,019
I78 Переломи шийки стегна Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,373
I79 Патологічні переломи Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,297
I80 Переломи стегнової кістки (від перелому до переведення у відділення інтенсивної терапії минуло менше двох днів) Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,143
J01 Мікроваскулярні пересадки при ушкодженнях шкіри, підшкірної клітковини і захворюваннях молочних залоз Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 5,521
J06 Складні операції при захворюваннях молочних залоз Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,658
J07 Нескладні операції при захворюваннях молочних залоз Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,673
J08 Інші пересадки шкіри і видалення некротичних тканин Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,842
J09 Процедури при пілонідальній кісті та в періанальній ділянці Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,552
J10 Загальні пластичні операції на шкірі, підшкірній клітковині і молочних залозах за медичними показаннями Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,316
J11 Інші операції на шкірі, підшкірній клітковині і молочних залозах Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,829
J12 Операції на нижніх кінцівках при виразках або флегмонах Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,772
J13 Операції на нижніх кінцівках без виразок або флегмонах Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,592
J14 Складні операції з пластики молочної залози за медичними показаннями Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,439
J60 Виразки шкіри Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,145
J62 Злоякісні захворювання молочних залоз Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,549
J63 Доброякісні захворювання молочних залоз Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,431
J64 Інші захворювання шкіри, жирової клітковини і молочних залоз Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,555
J65 Травми шкіри, підшкірної клітковини і молочних залоз Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,497
J67 Незначні ушкодження шкіри Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,522
J68 Значні ушкодження шкіри Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,816
J69 Злоякісне новоутворення шкіри Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,645
K01 Загальні втручання щодо діабетичних ускладнень Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 4,080
K02 Операції на гіпофізі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,619
K03 Операції на надниркових залозах Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,632
K05 Операції на паращитовидній залозі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,566
K06 Операції на щитовидній залозі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,841
K08 Операції на щитоподібно-підʼязиковій ділянці Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,720
K09 Інші загальні втручання, повʼязані з порушеннями ендокринного, травного і метаболічного характеру Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,799
K10 Ревізійні та відкриті баріатричні операції Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,200
K11 Великі лапароскопічні баріатричні операції Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,896
K12 Інші баріатричні операції Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,466
K13 Загальні пластичні втручання при ендокринних, травних і метаболічних розладах Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,820
K40 Ендоскопічні процедури і діагностичні обстеження при метаболічних розладах Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,043
K60 Діабет Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,865
K61 Важкі порушення травлення Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,948
K62 Інші метаболічні розлади Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,696
K63 Вроджені порушення метаболізму Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,591
K64 Ендокринні порушення Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,708
L02 Хірургічне встановлення перитонеального катетера для діалізу Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,849
L03 Операції на нирці, сечоводі та складні операції на сечовому міхурі при новоутвореннях Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 4,732
L04 Операції на нирці, сечоводі та складні операції на сечовому міхурі, не повʼязані з новоутвореннями Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,889
L05 Трансуретральна простатектомія при порушенні сечовиділення Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,835
L06 Інші операції на сечовому міхурі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,912
L07 Інші трансуретральні операції Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,603
L08 Операції на сечівнику Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,809
L09 Інші операції при захворюваннях нирок і сечовивідних шляхів Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,481
L40 Уретроскопія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,146
L41 Цистоуретроскопія при порушенні сечовиділення Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,102
L42 Екстракорпоральна ударнохвильова літотрипсія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,601
L60 Ниркова недостатність Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,259
L61 Гемодіаліз Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,069
L62 Новоутворення нирок і сечовивідних шляхів Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,047
L63 Інфекції нирок і сечовивідних шляхів Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,661
L64 Камені і обструкція сечовивідних шляхів Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,507
L65 Ознаки і симптоми захворювання нирок і сечовивідних шляхів Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,628
L66 Стриктури сечівника Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,403
L67 Інші розлади нирок і сечовивідних шляхів Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,542
L68 Перитонеальний діаліз Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,136
M01 Складні операції на органах малого тазу у чоловіків Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,253
M02 Трансуретральна простатектомія при захворюваннях органів репродуктивної системи Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,899
M03 Операції на чоловічому статевому органі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,712
M04 Операції на яєчках Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,754
M05 Обрізання Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,636
M06 Інші загальні втручання на органах чоловічої репродуктивної системи Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,947
M40 Цистоуретроскопія при захворюваннях органів чоловічої репродуктивної системи Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,097
M60 Злоякісні захворювання органів чоловічої репродуктивної системи Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,295
M61 Доброякісна гіпертрофія передміхурової залози Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,555
M62 Запалення органів чоловічої репродуктивної системи Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,600
M64 Інші розлади чоловічої репродуктивної системи Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,302
N01 Евісцерація органів малого тазу і радикальна вульвектомія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,984
N04 Гістеректомія при доброякісних новоутвореннях Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,742
N05 Оофоректомія та комплексні операції на фаллопієвих трубах при доброякісних новоутвореннях Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,426
N06 Реконструктивні операції на органах жіночої репродуктивної системи Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,331
N07 Інші операції на матці і придатках матки при доброякісних новоутвореннях Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,816
N08 Ендоскопічні і лапароскопічні операції на органах жіночої репродуктивної системи Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,269
N09 Інші операції на піхві, шийці матки і жіночих зовнішніх статевих органах Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,642
N10 Діагностичне вишкрібання та діагностична гістероскопія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,304
N11 Інші загальні втручання щодо жіночої репродуктивної системи Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,332
N12 Операції на матці і придатках матки при злоякісних новоутвореннях Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,177
N60 Злоякісні новоутворення жіночої репродуктивної системи Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,634
N61 Інфекції жіночої репродуктивної системи Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,447
N62 Менструальні та інші розлади жіночої репродуктивної системи Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,289
O03 Позаматкова вагітність Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,003
O04 Післяпологовий і післяабортний період з загальними втручаннями Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,363
O05 Аборт з загальними втручаннями Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,375
O61 Післяпологовий і післяабортний період без загальних втручань Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,610
O63 Аборт без загальних втручань Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,303
O66 Антенатальна та інша акушерська госпіталізація Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,308
O67 Пологи Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,956
P69 Неонатальна допомога Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,293
Q01 Спленектомія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,255
Q02 Порушення з боку системи кровотворення та імунної системи з іншими загальними втручаннями Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,248
Q60 Розлади системи мононуклеарних фагоцитів та імунної системи Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,919
Q61 Захворювання, повʼязані з еритроцитами Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,473
Q62 Розлади коагуляції Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,200
R01 Лімфома та лейкемія із значними загальними втручаннями Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,479
R02 Інші неопластичні захворювання із значними загальними втручаннями Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,778
R03 Лімфома та лейкемія з іншими загальними втручаннями Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,258
R04 Інші неопластичні захворювання з іншими загальними втручаннями Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,837
R60 Гостра лейкемія Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 2,690
R61 Лімфома і хронічна лейкемія Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,185
R62 Інші неопластичні захворювання Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,083
R63 Хіміостаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,210
T01 Інфекційні і паразитарні захворювання із загальними втручаннями Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,579
T40 Інфекційні і паразитарні захворювання, що потребували застосування інвазивної штучної вентиляції легень Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,339
T60 Септицемія Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 2,066
T61 Післяопераційні інфекції Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,980
T62 Лихоманка невідомого генезу Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,592
T63 Вірусні захворювання Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,538
T64 Інші інфекційні та паразитарні захворювання Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 2,347
U40 Лікування психічних розладів за допомогою електросудомної терапії Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,186
U60 Лікування психічних розладів без електросудомної терапії Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,070
U61 Шизофренія Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,435
U62 Параноя і гострі психотичні розлади Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,422
U63 Складні афективні розлади Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,239
U64 Інші афективні і соматоформні розлади Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,629
U65 Тривожні розлади Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,604
U66 Розлади харчової поведінки та обсесивно-компульсивні розлади Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,517
U67 Розлади особистості і гострі реакції на стрес Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,445
U68 Розлади психіки у дітей Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,775
V60 Алкогольна інтоксикація і абстиненція Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,339
V61 Наркотична інтоксикація і абстиненція Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,372
V62 Зловживання алкоголем та алкогольна залежність Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,463
V63 Вживання і залежність від опіоїдів Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,321
V64 Вживання і залежність від інших наркотиків та речовин Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,504
W01 Вентиляція, трахеотомія та черепно-мозкові операції при множинних значних травмах Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 9,841
W02 Операції на кульшовому суглобі, стегні і нижніх кінцівках при множинних значних травмах Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 5,367
W03 Абдомінальні операції при множинних значних травмах Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 4,834
W04 Множинні значні травми з іншими загальними втручаннями Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 5,802
W60 Пацієнти з множинними значними травмами, переведені до відділення інтенсивної терапії (від перелому до переведення у відділення інтенсивної терапії минуло менше пʼяти днів) Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 2,950
W61 Множинні значні травми без загальних втручань Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 2,257
X02 Мікроваскулярні пересадки тканин та шкіри при пошкодженнях кисті Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,473
X04 Інші операції при пошкодженні нижніх кінцівок Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,982
X05 Інші операції при пошкодженні кисті Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,557
X06 Інші операції при інших пошкодженнях Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,887
X07 Пересадки шкіри при пошкодженнях, крім кистей Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 4,224
X40 Травми, отруєння та інтоксикація в результаті споживання наркотиків або речовин з вентиляцією Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,063
X60 Травми Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,934
X61 Алергічні реакції Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,268
X62 Отруєння/інтоксикація в результаті споживання наркотиків та інших речовин Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,458
X63 Ускладнення в результаті лікування Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,712
X64 Інші пошкодження, отруєння та інтоксикації Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,541
Y01 Вентиляція, що здійснювалася 96 годин і більше, або трахеостомія при опіках, або загальні втручання при важких глибоких опіках Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 24,363
Y02 Пересадки шкіри при інших опіках Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 4,155
Y03 Інші загальні втручання при інших опіках Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,155
Y60 Пацієнти з опіками, переведені до відділення інтенсивної терапії (госпіталізація менше пʼяти днів) Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,993
Y61 Важкі опіки Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 2,529
Y62 Інші опіки Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,929
Z01 Інші звернення до органів охорони здоровʼя щодо загальних втручань Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,639
Z40 Інші звернення до органів охорони здоровʼя щодо ендоскопії Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,159
Z60 Реабілітація Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,151
Z61 Ознаки і симптоми Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,620
Z63 Інші контрольні огляди після операцій і надання медичної допомоги Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,853
Z64 Інші фактори, які впливають на статус здоров’я Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,743
Z65 Вроджені аномалії і проблеми, що діагностуються після неонатального періоду Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,797
Z66 Порушення сну Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,154
801 Загальні втручання, не пов’язані з основним діагнозом Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,337
802 Гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2, середньої важкості Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,227
803 Гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2, високої важкості Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 3,143
804 Гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2, критичної важкості Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 8,741
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті