Проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів»

09 Грудня 2021 5:44 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів»

Проєкт постанови розроблено з метою розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів шляхом доповнення новими формами та дозами лікарських засобів, які вже наявні у Національному переліку основних лікарських засобів (далі — Національний перелік) відповідно до даних Державного реєстру лікарських засобів України.

Крім того, проєктом постанови передбачається включення до Національного переліку нових лікарських засобів: сальметерол/флютиказон, тіотропію бромід та емпагліфлозин, стосовно яких наданні позитивні рекомендацій (без зауважень/застережень) Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів та рекомендацій ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» щодо доцільності їх включення до Національного переліку, зокрема за результатами проведеної державної оцінки медичних технологій.

Разом з тим, Національний перелік пропонується доповнити препаратами інсуліну для лікування діабету І типу та препаратами для лікування нецукрового діабету (десмопресин), які підлягають реімбурсації в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення та відповідно включені до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021 р. № 133 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II–IV кварталах 2021 року» з метою забезпечення потреб пацієнтів у таких препаратах.

Проєкт постанови оприлюднено для громадського обговорення на офіційному вебсайті МОЗ України moz.gov.ua (розділ «Документи», підрозділ «Громадське обговорення»: moz.gov.ua/gromadske-obgovorennja). Контактна особа: Карпенко Ірина Вікторівна, тел. (044) 200-06­86, (e-mail: [email protected])

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів»

1. Мета

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів» (далі — проєкт постанови) розроблено з метою розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проєкт постанови розроблено з метою розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів шляхом доповнення новими формами та дозами лікарських засобів за міжнародною непатентованою назвою, які вже наявні у Національному переліку основних лікарських засобів (далі — Національний перелік).

Крім того, проєктом постанови передбачається включення до Національного переліку нових лікарських засобів, стосовно яких надані позитивні рекомендації (без зауважень/застережень) Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів та рекомендацій ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» щодо доцільності їх включення до Національного переліку, зокрема за результатами проведеної державної оцінки медичних технологій.

Разом з тим, Національний перелік пропонується доповнити препаратами інсуліну для лікування діабету І типу та препаратами для лікування нецукрового діабету, які підлягають реімбурсації в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення та відповідно включені до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021 р. № 133 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II–IV кварталах 2021 року» з метою забезпечення потреб пацієнтів у таких препаратах.

3. Основні положення проєкту акта

Проєктом постанови пропонується доповнити Національний перелік, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333, новими формами та дозами лікарських засобів, а також новими лікарськими засобами, стосовно яких наданні позитивні рекомендації щодо доцільності їх включення до Національного переліку основних лікарських засобів, зокрема за результатами проведеної державної оцінки медичних технологій.

Разом з тим, Національний перелік пропонується доповнити препаратами інсуліну для лікування діабету І типу та препаратами для лікування нецукрового діабету, які підлягають реімбурсації в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення та відповідно включені до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021 р. № 133 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II–IV кварталах 2021 року» з метою забезпечення потреб пацієнтів у таких препаратах.

4. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти: Конституція України, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закон України «Про лікарські засоби», Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1300 «Про затвердження Порядку проведення державної оцінки медичних технологій», наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.02.2016 р. № 84 «Про затвердження Положення про Національний перелік основних лікарських засобів та Положення про Експертний комітет з відбору та використання основних лікарських засобів», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2016 р. за № 258/28388.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту постанови не потребує додаткових фінансових витрат з державного та/або місцевих бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт постанови потребує проведення публічних консультацій.

Проєкт постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, тому не потребує погодження уповноважених представників всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, їх спілок, Уповноваженого із захисту державної мови.

Проєкт постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проєкт постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, Міністерством цифрової трансформації України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Національною службою здоров’я України.

Проєкт постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

7. Оцінка відповідності

У проєкті постанови відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; створюють підстави для дискримінації.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи не проводилися.

Проєкт постанови потребує направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи.

Проєкт постанови потребує направлення до Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів для проведення на відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно — правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС).

8. Прогноз результатів

Реалізація проєкту постанови не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного результату
Пацієнти матиме позитивний вплив Прийняття проєкту постанови розширить доступ пацієнтів до лікарських засобів.
Виробники лікарських засобів матиме позитивний вплив Прийняття проєкту постанови забезпечить нові можливості для отримання доходу від продажу лікарських засобів

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

ДОВІДКА
щодо відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів»

Проєкт акта розроблено Міністерством охорони здоров’я України.

1. Належність проєкту акта до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС)

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів» за предметом правового регулювання не належить до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС).

2. Зобов’язання України у сфері європейської інтеграції (у тому числі міжнародно-правові)

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів» за предметом правового регулювання не стосується міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

3. Програмні документи у сфері європейської інтеграції

Програмні документи у сфері європейської інтеграції Президента України та/або Кабінету Міністрів України щодо предмета правового регулювання проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів» відсутні.

4. Порівняльно-правовий аналіз

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів» за предметом правового регулювання не належить до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС), та не стосується міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

5. Очікувані результати

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів» дозволить розширити доступ пацієнтів до лікарських засобів.

6. Узагальнений висновок

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів» за предметом правового регулювання не належить до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС), та не стосується міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Проєкт

оприлюднений на сайті МОЗ України

08.12.2021 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906), виклавши його в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 25 березня 2009 р. № 333

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК
основних лікарських засобів

Клас, група, підгрупа, міжнародна непатентована назва (МНН) українською та англійською мовами Форма випуску, доза лікарського засобу
I. Анестетики
1. Засоби для загальної анестезії та кисень
Інгаляційні лікарські засоби
Галотан (Halothane) рідина для інгаляцій
Ізофлуран (Isoflurane) рідина для інгаляцій
Азоту закис (Nitrous oxide) газ
Кисень (Oxygen) газ
Севофлуран (Sevoflurane) рідина для інгаляцій
Ін’єкційні лікарські засоби
Кетамін (Ketamine) ін’єкції: 50 мг/мл по 2 мл, по 10 мл
Пропофол (Propofol) ін’єкції: 10 мг/мл; 20 мг/мл
Тіопентал (Thiopental)
(може бути використаний як альтернатива пропофолу)
ін’єкції: 0,5 г; 1 г
2. Місцеві анестетики
Бупівакаїн (Bupivacaine) ін’єкції: 5 мг/мл по 4 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл
ін’єкції: 2,5 мг/мл по 20 мл, 200 мл
розчин для спінальної анестезії:
0,5% (гідрохлорид) по 4 мл в ампулах
Лідокаїн (Lidocaine) ін’єкції: 1%; 2% (гідрохлорид)
розчин для спінальної анестезії:
5% (гідрохлорид) по 2 мл в ампулах
Лідокаїн + Епінефрин (Адреналін) (Lidocaine + Epinephrine (Adrenaline)) стоматологічний картридж (ампула): 2% (гідрохлорид) + епінефрин 1:80000
ін’єкції: 1%; 2% (гідрохлорид або сульфат) + епінефрин (адреналін) 1:200000 у флаконі
Додатковий перелік
Ефедрин (Ephedrine)* ін’єкції: 30 мг (гідрохлорид)/мл по 1 мл в ампулах
Передопераційні та седативні засоби для короткочасних процедур
Атропін (Atropine) ін’єкції: 1 мг (сульфат) у ампулах по 1 мл
Мідазолам (Midazolam) ін’єкції: 1 мг/мл, 5 мг/мл
розчин для перорального застосування: 2 мг/мл [д]
таблетки: 7,5 мг; 15 мг
Діазепам (Diazepam)
(може бути використаний як альтернатива мідазоламу)
ін’єкції: 5 мг/мл
таблетки: 5 мг; 10 мг
Морфін (Morphine) ін’єкції: 10 мг/мл; 20 мг/мл (сульфат або гідрохлорид) в ампулах
II. Лікарські засоби для лікування болю та надання паліативної допомоги
1. Ненаркотичні анальгетики та нестероїдні протизапальні лікарські засоби (НПЗЗ)
Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid) супозиторії: 50 мг — 150 мг
таблетки: 100 мг — 500 мг
порошок для розчину для ін’єкцій: 1,0 г
Ібупрофен (Ibuprofen) розчин або суспензія для перорального застосування: 200 мг/5 мл

тверді лікарські форми: 200 мг; 400 мг; 600 мг

таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою: 800 мг

капсули пролонгованої дії: 300 мг

капсули жувальні м`які: 100 мг

суспензія оральна: 100 мг/5 мл; 200 мг/10 мл

гранули шипучі: 600 мг

Парацетамол (Paracetamol)* розчин для перорального застосування: 30 мг/мл; 120 мг/5 мл; 125 мг/5 мл

супозиторії: 80 мг; 100 мг; 150 мг

тверда пероральна лікарська форма: 100 мг — 500 мг

розчин для інфузій: 10 мг/мл

2. Опіоїдні анальгетики
Кодеїн (Codeine) таблетки: 30 мг (фосфат)
Морфін (Morphine) гранули (з повільним вивільненням): 20 мг — 200 мг (морфіну сульфат)
ін’єкції: 10 мг/мл; 20 мг/мл (сульфат або гідрохлорид) в ампулах
розчин для перорального застосування: 10 мг (морфіну гідрохлорид або морфіну сульфат)/5 мл
таблетки (пролонгованого вивільнення): 10 мг — 200 мг (морфіну сульфат або гідрохлорид) таблетки: 5 мг; 10 мг (морфіну сульфат або гідрохлорид)
Гідроморфон (Hydromorphone)
(може бути використаний як альтернатива морфіну)
Оксикодон (Oxycodone)
(може бути використаний як альтернатива морфіну)
таблетки: 10 мг; 20 мг; 40 мг; 80 мг

ін’єкції: 10 мг/мл; 50 мг/мл

таблетки, вкриті плівковою облонкою, пролонгованої дії: 10 мг; 20 мг; 40 мг; 80 мг

Фентаніл (Fentanyl)* трансдермальний пластир: 12 мкг/год; 25 мкг/год; 50 мкг/год; 75 мкг/год; 100 мкг/год
розчин для ін’єкцій: 0,05 мг/мл по 2 мл в ампулах
Додатковий перелік
Метадон (Methadone)* таблетки: 5 мг; 10 мг
концентрат для приготування розчину для перорального застосування: 5 мг/мл; 10 мг/мл (гідрохлорид)
розчин для перорального застосування: 5 мг/мл; 10 мг/мл; 5 мг/5 мл; 10 мг/5 мл (гідрохлорид) або 1 мг/м
л
3. Лікарські засоби для симптоматичної фармакотерапії у паліативній допомозі/Лікарські засоби для усунення інших поширених симптомів у паліативній допомозі
Амітриптилін (Amitriptyline) таблетки: 10 мг; 25 мг; 75 мг

ін’єкції: 10 мг/мл

Циклізин (Cyclizine) [д] ін’єкції: 50 мг/мл
таблетки: 50 мг
Дексаметазон (Dexamethasone) ін’єкції: 4 мг/мл по 1 мл в ампулах
(у вигляді динатрієвої фосфатної солі)
розчин для перорального застосування: 2 мг/5 мл
таблетки: 0,5 мг — 2 мг [д]; 4 мг; 8 мг
Діазепам (Diazepam) ін’єкції: 5 мг/мл
розчин для перорального застосування: 2 мг/5 мл
розчин ректальний: 2,5 мг; 5 мг; 10 мг
таблетки: 5 мг; 10 мг
Докузат натрію (Docusate sodium) тверда пероральна лікарська форма: 50 мг; 100 мг
розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл
Флуоксетин (Fluoxetine) тверда пероральна лікарська форма: 20 мг (у вигляді гідрохлориду)
Галоперидол (Haloperidol) ін’єкції: 5 мг/мл; 50 мг/мл в ампулах
розчин для перорального застосування: 2 мг/мл
тверда пероральна лікарська форма: 0,5 мг; 2 мг; 5 мг
Гіосцину бутилбромід (Hyoscine butylbromide) ін’єкції: 20 мг/млтаблетки: 10 мг
Лактулоза (Lactulose) [д] розчин/сироп для перорального застосування: 3,1 — 3,7 г/5 мл
Лоперамід (Loperamide) тверда пероральна лікарська форма: 2 мг
Метоклопрамід (Metoclopramide) ін’єкції: 5 мг (гідрохлорид)/мл по 2 мл в ампулах
розчин для перорального застосування: 5 мг/5 мл
тверда пероральна лікарська форма: 10 мг (гідрохлорид)
Мідазолам (Midazolam) ін’єкції: 1 мг/мл; 5 мг/мл
розчин для перорального застосування: 2 мг/мл [д]
тверда пероральна лікарська форма: 7,5 мг; 15 мг
Ондансетрон (Ondansetron) [д] ін’єкції: 2 мг/мл по 2 мл, 4 мл в ампулах (у вигляді гідрохлориду)
розчин для перорального застосування: 4 мг основи/5 мл
тверда пероральна лікарська форма: 4 мг; 8 мг
Сена (Senna) рідина для перорального застосування: 7,5 мг/5 мл
таблетки: 13,5 мг; 70 мг; 140 мг
III. Протиалергічні лікарські засоби та лікарські засоби, що використовуються при анафілаксії
Дексаметазон (Dexamethasone) ін’єкції: 4 мг/мл по 1 мл та 2 мл в ампулах (у вигляді солі динатрію фосфату)
Епінефрин/Адреналін (Epinephrine/Adrenaline) ін’єкції: 1 мг (у вигляді гідрохлориду та гідротартрату) по 1 мл в ампулах, що відповідає 1,82 мг адреналіну тартрату в 1 мл; 0,5 мг/мл, 1 мг/мл у попередньо наповненій ручці
Гідрокортизон (Hydrocortisone) порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 100 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконі
суспензія для ін’єкцій: 25 мг/мл по 2 мл в ампулах
таблетки: 5 мг; 10 мг; 20 мг
Лоратадин (Loratadine)* розчин або сироп для перорального застосування: 1 мг/мл; 5 мг/мл
таблетки: 10 мг
Преднізолон (Prednisolone) таблетки: 5 мг; 25 мг
розчин для перорального застосування: 5 мг/мл [д]
розчин для ін’єкцій: 30 мг/мл по 1 мл або по 2 мл
IV. Антидоти та інші речовини, що використовуються при отруєннях
1. Неспецифічні
Вугілля активоване (Activated charcoal) порошок: 5 г
тверда пероральна лікарська форма: 0,25 г
2. Специфічні
Ацетилцистеїн (Acetylcysteine) ін’єкції: 100 мг/мл по 3 мл; 200 мг/мл по 10 мл в ампулах
розчин для перорального застосування: 10% [д]; 20% [д]розчин оральний: 20 мг/мл
Атропін (Atropine) ін’єкції: 1 мг (сульфат) по 1 мл в ампулах
Кальцію глюконат (Calcium gluconate) ін’єкції: 100 мг/мл по 5 мл, 10 мл в ампулах
Метилтіонінію хлорид/Метиленовий синій (Methylthioninium chloride/Methylene blue) ін’єкції: 10 мг/мл по 10 мл в ампулах
Налоксон (Naloxone) ін’єкції: 400 мкг (гідрохлорид) по 1 мл в ампулах
Пеніциламін (Penicillamine) тверда пероральна лікарська форма: 250 мг
Калій-заліза гексаціаноферрат (II) (Potassium ferric hexacyano-ferrate (II) — 2H20 (Prussian blue)) порошок для перорального застосування
Натрію нітрит (Sodium nitrite) ін’єкції: 30 мг/мл по 10 мл в ампулах
Натрію тіосульфат (Sodium thiosulfate) ін’єкції: 250 мг/мл по 50 мл; 300 мг/мл по 5 мл та 10 мл в ампулах
Додатковий перелік
Дефероксамін (Deferoxamine) порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 500 мг (мезілат) у флаконі
Димеркапрол (Dimercaprol) розчин для ін’єкцій олійний:
50 мг/мл по 2 мл в ампула
х
Натрію, Кальцію едетат (Sodium, Calcium edetate) ін’єкції: 200 мг/мл по 5 мл в ампулах
Фомепізол (Fomepizole) ін’єкції: 5 мг/мл (сульфат) по 20 мл в ампулах або 1 г/мл (основа) по 1,5 мл в ампулах
Сукцимер (Succimer) тверда пероральна лікарська форма: 100 мг
V. Протисудомні/протиепілептичні засоби
Карбамазепін (Carbamazepine) суспензія для перорального застосування: 100 мг/5 мл

таблетки (жувальні, з поділкою): 100 мг; 200 мг

таблетки: 400 мг

таблетки пролонгованої дії: 200 мг; 300 мг; 400 мг; 600 мг

Діазепам (Diazepam) гель або ректальний розчин: 5 мг/мл у тубах по 0,5 мл; по 2 мл; по 4 мл
розчин для ін’єкцій: 5 мг/мл по 2 мл
таблетки: по 5 мг; 10 мг
Лоразепам (Lorazepam) парентеральні форми: 2 мг/мл по 1 мл в ампулах; 4 мг/мл по 1 мл в ампулах

таблетки: 1 мг; 2,5 мг

Магнію сульфат (Magnesium sulfate)* ін’єкції: 0,5 г/мл по 2 мл в ампулах (еквівалентно 1 г в 2 мл; 50% вага/об’єм); 0,5 г/мл по 10 мл в ампулах (еквівалентно 5 г в 10 мл; 50% вага/об’єм); 250 мг/мл по 5 мл або по 10 мл
Мідазолам (Midazolam) розчин оромукозний: 5 мг/мл; 10 мг/мл
ін’єкції*: 1 мг/мл; 5 мг/мл;10 мг/мл
Фенобарбітал (Phenobarbital) ін’єкції: 200 мг/мл (натрій)
розчин для перорального застосування: 15 мг/5 мл
таблетки: 5 мг — 100 мг
Фенітоїн (Phenytoin) ін’єкції: 50 мг/мл по 5 мл у флаконах (натрієва сіль)
розчин для перорального застосування: 25 мг — 30 мг/5 мл
тверда пероральна лікарська форма: 25 мг; 50 мг; 100 мг (натрієва сіль)
таблетки: 117 мг
таблетки (жувальні): 50 мг
Вальпроєва кислота/Вальпроат натрію (Valproic acid/Sodium valproate) розчин/сироп для перорального застосування: 57,64 мг/мл по 150 мл; 50 мг/мл по 100 мл; 200 мг/5 мл
таблетки (подрібнювані): 100 мг
таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні: 200 мг; 300 мг; 500 мг (вальпроат натрію)таблетки пролонгованої дії: 250 мг; 300 мг; 500 мг
Ламотриджин (Lamotrigine)* таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг; 150 мг; 200 мг

таблетки (жувальні, що диспергуються): 2 мг; 5 мг; 25 мг; 50 мг; 100 мг; 200 мг

таблетки пролонгованої дії: 25 мг; 50 мг; 100 мг; 200 мг

Додатковий перелік
Етосуксимід (Ethosuximide) капсули: 250 мг
розчин для перорального застосування: 250 мг/5 м
л
Вальпроєва кислота/Вальпроат натрію (Valproic acid/Sodium valproate) ін’єкції: 100 мг/мл по 4 мл, 5 мл та 10 мл
ліофілізат для розчину для ін’єкцій: по 400 м
г
VI. Протиінфекційні лікарські засоби
1. Антигельмінтні лікарські засоби
Кишкові антигельмінтні лікарські засоби
Альбендазол (Albendazole) таблетки: 400 мг

суспензія оральна: 200 мг/5 мл; 400 мг/10 мл

Левамізол (Levamizole) таблетки: 50 мг; 150 мг (у вигляді гідрохлориду)
Мебендазол (Mebendazole) таблетки: 100 мг; 500 мг
Ніклозамід (Niclosamide) таблетки (жувальні): 500 мг
Празиквантел (Praziquantel) таблетки: 150 мг; 600 мг
Пірантел (Pyrantel) розчин/суспензія пероральна: 50 мг (у вигляді ембонату або памоату)/мл
таблетки: 125 мг; 250 мг (у вигляді ембонату або памоату)
Лікарські засоби для лікування філяріозу
Альбендазол (Albendazole) таблетки: 400 мг

суспензія оральна: 200 мг/5 мл, 400 мг/10 мл

Диетилкарбамазин (Diethylcarbamazine) таблетки: 50 мг; 100 мг (дигідрогену цитрат)
Івермектин (Ivermectin) таблетки (з поділкою): 3 мг
Антишистосомічні та інші антитрематодні лікарські засоби
Празиквантел (Praziquantel) таблетки: 600 мг
Триклабендазол (Triclabendazole) таблетки: 250 мг
Додатковий перелік
Оксамніхін (Oxamniquine)* капсули: 250 мг
розчин пероральний: 250 мг/5 м
л
2. Антибактеріальні лікарські засоби
Бета-лактамні антибіотики
Амоксицилін (Amoxicillin) тверда пероральна лікарська форма: 125 мг; 250 мг; 500 мг; 1000 мг (у вигляді тригідрату)
порошок для приготування розчину/суспензії для перорального застосування (у вигляді тригідрату): 125 мг/5 мл або 250 мг/5 мл [д]; 500 мг/5мл
Амоксицилін + клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) розчин для перорального застосування: 125 мг амоксициліну + 31,25 мг клавуланової кислоти/5 мл
порошок для оральної суспензії: 250 мг амоксициліну + 62,5 мг клавуланової кислоти/5 мл [д]; 125 мг+31,25 мг/5 мл; 200 мг+28,5 мг/5 мл; 400 мг+57 мг/5 мл; 600 мг+42,9 мг/5 мл
таблетки: 125 мг/31,25 мг; 250 мг/62,5 мг; 500 мг/125 мг; 875 мг/125 мг
порошок для ін’єкцій: 500 мг + 100 мг; 1000 мг + 200 мг
Ампіцилін (Ampicillin) порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 500 мг; 1 г (у вигляді натрієвої солі)таблетки: 250 мг
Бензатину бензилпеніцилін (Benzathine benzylpenicillin) порошок для приготування суспензії для ін’єкцій: 900 мг бензилпеніциліну (= 1,2 млн МО) по 5 мл у флаконі [д]; 1,44 г бензилпеніциліну (= 2,4 млн МО) по 5 мл у флаконі
Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin) порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 500 тис. МО (натрієвої або калієвої солі); 600 мг (= 1 млн МО), (натрієвої або калієвої солі);
3 г (= 5 млн МО) (натрієвої або калієвої солі)
Цефалексин (Cefalexin) порошок/гранули для приготування суспензії для перорального застосування: 250 мг/5 мл (безводний); 125 мг/5 мл
капсули: 250 мг (у вигляді моногідрату); 500 мг
Цефазолін (Cefazolin)* порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 0,5 г; 1 г (у вигляді натрієвої солі) у флаконі
Цефіксим (Cefixime)* тверда пероральна лікарська форма: 200 мг; 400 мг (у вигляді тригідрату)

гранули для оральної суспензії: 100 мг/5 мл

порошок для оральної суспензії: 100 мг/5 мл

Цефтріаксон (Ceftriaxone)* порошок для приготування розчину для ін’єкцій або інфузій: 250 мг; 500 мг; 1 г; 2 г (у вигляді натрієвої солі) у флаконі
Клоксацилін (Cloxacillin) капсули: 500 мг; 1 г (у вигляді натрієвої солі)
порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 500 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконі
порошок для приготування розчину для перорального застосування: 125 мг (у вигляді натрієвої солі)/5 мл
Феноксиметилпеніцилін (Phenoxymethylpenicillin) порошок для приготування розчину для перорального застосування: 250 мг (у вигляді калієвої солі)/5 мл
таблетки: 250 мг (у вигляді калієвої солі)
Прокаїну бензилпеніцилін (Procaine benzylpenicillin)* порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 1 г (= 1 млн МО); 3 г
(= 3 млн МО) у флаконі
Піперацилін + тазобактам (Piperacillin and enzyme inhibitor)* порошок для ін’єкцій: 2 г (як натрієва сіль) + 250 мг (як натрієва сіль); 4 г (як натрієва сіль) + 500 мг (як натрієва сіль)
Додатковий перелік
Цефотаксим (Cefotaxime)* [сп] порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 250 мг; 500 мг; 1000 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконі
Цефтазидим (Ceftazidime) порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 250 мг; 500 мг; 1 г; 2 г (у вигляді пентагідрату) у флаконі
Іміпенем + циластатин (lmipenem + Cilastatin)* порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 250 мг (у вигляді моногідрату) + 250 мг (у вигляді натрієвої солі); 500 мг (у вигляді моногідрату) + 500 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконах
Меропенем (Meropenem)* порошок для ін’єкцій/інфузій: 125 мг; 250 мг; 500 мг (у вигляді тригідрату); 1 г (у вигляді тригідрату)
Даптоміцин (Daptomycin)* порошок для концентрату для розчину для інфузій: 350 мг; 500 мг
порошок для розчину для інфузій: 350 мг; 500 м
г
Лінезолід (Linezolid)* розчин для інфузій: 2 мг/мл по 300 мл
порошок для пероральної рідини: 100 мг/5 мл
таблетки: 400 мг; 600 м
г
Колістин (Colistin)* порошок для ін’єкцій: 1 млн МО; 2 млн МО (як колістеметат натрію)
Фосфоміцин (Fosfomycin)* порошок для розчину для ін’єкцій: 1 г; 2 г
гранули/порошок для перорального розчину: 3 
г
Цефепім (Cefepime)* порошок для розчину для ін’єкцій: 500 мг; 1000 мг; 2000 мг
Інші антибактеріальні лікарські засоби
Азитроміцин (Azithromycin)* тверда пероральна лікарська форма: 125 мг; 250 мг; 500 мг; 600 мг; 1000 мг
порошок для приготування оральної суспензії: 100 мг/5 мл; 200 мг/5 мл
розчин для перорального застосування: 200 мг/5 млліофілізат для розчину для інфузій: 500 мг
Хлорамфенікол (Chloramphenicol) тверда пероральна лікарська форма: 250 мг; 500 мг
олійна суспензія для ін’єкцій*: 0,5 г (у вигляді натрію сукцинату)/мл по 2 мл в ампулах
розчин для перорального застосування: 150 мг (у вигляді пальмітату)/5 мл
порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 0,5 г; 1 г (натрію сукцинат) у флаконі
Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)* розчин для перорального застосування: 250 мг/5 мл (безводний) [д]
розчин для внутрішньовенних інфузій: 2 мг/мл
(у вигляді гіклату) [д]
таблетки: 250 мг; 500 мг (у вигляді гідрохлориду); 750 мгконцентрат для розчину для інфузій: 10 мг/млтаблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою: 500 мг; 1000 мг
Кларитроміцин (Clarithromycin)* тверда пероральна лікарська форма: 250 мг; 500 мг

таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою: 500 мг

таблетки з модифікованим вивільненням: 500 мг

Доксициклін (Doxycycline) розчин для перорального застосування: 25 мг/5 мл [д]; 50 мг/5 мл (безводний) [д]
розчин для перорального застосування: 25 мг/5 мл [д]; 50 мг/5 мл [д] (у вигляді хіклату)
тверда пероральна лікарська форма: 50 мг [д]; 100 мг
Гентаміцин (Gentamicin) ін’єкції: 10 мг (у вигляді сульфату)/мл по 2 мл в ампулах; 40 мг (у вигляді сульфату)/мл по 2 мл в ампулах
Еритроміцин (Erythromycin) тверда пероральна лікарська форма: 100 мг; 200 мг; 250 мг
порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 500 мг (у вигляді лактобіонату) у флаконі
порошок для приготування розчину для перорального застосування:
125 мг/5 мл (у вигляді стеарату або естолату або етилу сукцинату)таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні: 100 мг
Метронідазол (Metronidazole) ін’єкції: 500 мг по 100 мл у флаконі
супозиторії, таблетки вагінальні, песарії: 500 мг; 1 г
тверда пероральна лікарська форма: 200 мг — 500 мг
розчин для перорального застосування: 200 мг (у вигляді бензоату)/5 мл
Нітрофурантоїн (Nitrofurantoin) тверда пероральна лікарська форма: 100 мг розчин для перорального застосування: 25 мг/5 мл [д]
Спектиноміцин (Spectinomycin) порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 2 г (у вигляді гідрохлориду) у флаконі
Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim) розчин для перорального застосування: 200 мг + 40 мг/5 мл
таблетки: 100 мг + 20 мг; 400 мг + 80 мг; 800 мг + 160 мг
ін’єкції: 80 мг + 16 мг/мл по 5 мл або по 10 мл в ампулах
концентрат для приготування розчину для інфузій: (80 мг + 16 мг)/мл
Додатковий перелік
Кліндаміцин (Clindamycin) капсули: 150 мг; 300 мг
ін’єкції: 150 мг (у вигляді фосфату)/мл
розчин для перорального застосування: 75 мг/5 мл (пальмітат) [сп
]
Ванкоміцин (Vancomycin) порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 250 мг; 500 мг; 1000 мг (гідрохлорид) у флаконі
ліофілізат для приготування розчину для інфузій: 500 мг; 1000 мг у флакон
і
Антилепрозойні лікарські засоби
Клофазимін (Clofazimine) капсули: 50 мг; 100 мг
Дапсон (Dapsone) таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг
Рифампіцин (Rifampicin) тверда пероральна лікарська форма: 150 мг; 300 мгпорошок для приготування розчину для ін’єкцій: 600 мгпорошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій: 600 мг
Протитуберкульозні лікарські засоби
Етамбутол (Ethambutol) ін’єкції: 100 мг/мл
таблетки: 100 мг — 400 мг (гідрохлорид)
розчин для перорального застосування: 25 мг/мл [д]
Етамбутол + Ізоніазид (Ethambutol + Isoniazid) таблетки: 400 мг + 150 мг
Етамбутол + Ізоніазид + Піразинамід + Рифампіцин (Ethambutol + lsoniazid + Pyrazinamide + Rifampicin) таблетки: 275 мг + 75 мг + 400 мг + 150 мг
Етамбутол + Ізоніазид + Рифампіцин (Ethambutol + lsoniazid + Rifampicin) таблетки: 275 мг + 75 мг + 150 мг
Ізоніазид (Isoniazid) ін’єкції: 100 мг/мл по 5 мл в ампулах
таблетки: 100 мг — 300 мг
розчин/сироп для перорального застосування: 100 мг/5 мл
розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл [д]
таблетки (з поділкою): 50 мг
Ізоніазід + Піразинамід + Рифампіцин (Isoniazid + Pyrazinamide + Rifampicin) таблетки: 75 мг + 400 мг + 150 мг; 150 мг + 500 мг + 150 мг (для переривчастого використання тричі на тиждень); 75 мг + 50 мг + 150 мг; 60 мг + 30 мг + 150 мг
Ізоніазид + Рифампіцин (lsoniazid + Rifampicin) таблетки: 75 мг + 150 мг
таблетки: 150 мг + 300 мг; 60 мг + 60 мг/150 мг + 150 мг (для переривчастого використання тричі на тиждень); 50 мг + 75 мг; 60 мг + 30 мг
Піразинамід (Pyrazinamide) таблетки: 400 мг; 500 мг
розчин для перорального застосування: 30 мг/мл [д]
таблетки (дисперговані): 150 мг
таблетки (з поділкою): 150 мг
Рифабутин (Rifabutin)* капсули: 150 мг
Рифампіцин (Rifampicin) тверда пероральна лікарська форма: 150 мг; 300 мг
розчин для перорального застосування: 20 мг/мл [д]порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 600 мгпорошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій: 600 мг
Рифапентин (Rifapentine)* таблетки: 150 мг
Стрептоміцин (Streptomycin) [сп] порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 0,5 г; 1 г (у вигляді сульфату) у флаконі
Додатковий перелік
Амікацин (Amikacin) порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій: 100 мг; 250 мг; 500 мг; 1 г (у вигляді сульфату)
розчин для ін’єкцій: 50 мг/мл по 2 мл; 250 мг/мл по 2 мл та по 4 м
л
Капреоміцин (Capreomycin) порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 1 г (у вигляді сульфату)
Циклосерин (Cycloserine) тверда пероральна лікарська форма: 125 мг; 250 мг
Теризидон (Terizidone)
(може бути використаний як альтернатива циклосерину)
капсули: 250 мг; 300 мг
Деламанід (Delamanid) таблетки: 50 мг
Етіонамід (Ethionamide) таблетки: 125 мг; 250 мг
Протіонамід (Protionamide)
(може бути використаний як альтернатива етіонаміду)
таблетки: 250 мг
Канаміцин (Kanamycin) порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 1 г (у вигляді сульфату) розчин
Левофлоксацин (Levofloxacin) ін’єкції/інфузії: 5 мг/мл
таблетки: 100 мг; 250 мг; 500 мг; 750 м
г
Офлоксацин (Ofloxacin)
(може бути використаний як альтернатива левофлоксацину)
ін’єкції/інфузії: 2 мг/мл або 200 мг/100 мл
таблетки: 200 мг; 400 м
г
Моксифлоксацин (Moxifloxacin)
(може бути використаний як альтернатива левофлоксацину)
ін’єкції/інфузії: 400 мг/20 мл;400 мг/100 мл; 400 мг/250 мл
таблетки: 100 мг; 400 м
г
Лінезолід (Linezolid) розчин для інфузій: 2 мг/мл по 300 мл у пляшках
таблетки: 400 мг; 600 мг
порошок для приготування розчину для перорального застосування: 100 мг/5 м
л
Натрію аміносаліцилат (Sodium aminosalicylate) ін’єкції: 30 мг/мл
гранули: 4 г у пакетику
гранули кишковорозчинні: 600 мг/г по 9,2 г гранул в саше; 800 мг/г по 100 г гранул у пакеті
порошок для орального розчину: по 5,52 г в саше
таблетки: 500 м
г
3. Протигрибкові лікарські засоби
Амфотерицин B (Amphotericin B) ін’єкції/суспензія для інфузій: 10 мг, 50 мг, 100 мг у флаконі (у вигляді натрію деоксихолату або комплексу з ліпосомами)
Клотримазол (Clotrimazole) вагінальний крем: 1%; 10%
вагінальні таблетки: 100 мг; 200 мг; 500 мгвагінальний гель: 20 мг/гвагінальні супозиторії: 100 мг; 500 мг
Флуконазол (Fluconazole) тверда пероральна лікарська форма: 50 мг; 100 мг; 150 мг; 200 мг
ін’єкції: 2 мг/мл у флаконі
розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл
Флуцитозин (Flucytosine) розчин для інфузій: 2,5 г/250 мл
капсули: 250 мг
Гризеофульвін (Griseofulvin) тверда пероральна лікарська форма: 125 мг; 250 мг
розчин для перорального застосування: 125 мг/5 мл [д]
Ністатин (Nystatin) таблетки: 100000 МО; 500000 МО
пастилки: 100000 МО
розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл [д]; 100000 МО/мл [д]
песарії: 100000 МО
Вориконазол (Voriconazole)* таблетки: 50 мг; 200 мг
порошок для розчину для інфузій: 200 мг
порошок для пероральної рідини: 40 мг/мл
Ітраконазол (Itraconazole)* тверда пероральна лікарська форма: 100 мг
розчин оральний: 10 мг/мл
Додатковий перелік
Калію йодид (Potassium iodide) насичений розчин
4. Противірусні лікарські засоби
Протигерпесні лікарські засоби
Ацикловір (Aciclovir) порошок для приготування розчину для інфузій: 250 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконі; 500 мг
таблетки: 200 мг; 400 мг; 800 мг
розчин для перорального застосування: 200 мг/5 мл; 250 мг/5 мл [д]ліофілізат для розчину для інфузій: 500 мг
Антиретровірусні лікарські засоби
Нуклеозидні/нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
Абакавір (Abacavir) розчин для перорального застосування: 100 мг (у вигляді сульфату)/5 мл або 20 мг/мл
таблетки: 300 мг (у вигляді сульфату)
Ламівудин (Lamivudine) розчин для перорального застосування: 5 мг/мл; 50 мг/5 мл або 10 мг/мл
таблетки: 100 мг; 150 мг
Тенофовіру дизопроксилу фумарат (Tenofovir disoproxil fumarate) таблетки (тенофовіру дизопроксилу фумарат — еквівалентний 245 мг тенофовіру дизопроксилу): 300 мг
Зидовудин (Zidovudine) розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл або 10 мг/мл
розчин для приготування внутрішньовенних інфузій: 10 мг/мл у 20 мл
таблетки: 300 мг
капсули: 100 мг; 250 мг
Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази
Ефавіренз (Efavirenz) капсули: 50 мг; 100 мг; 200 мг
таблетки: 200 мг; 600 мг
Невірапін (Nevirapine) рідина для перорального застосування: 50 мг/5 мл
таблетки: 50 мг; 200 мг
Інгібітори протеази
Атазанавір (Atazanavir) тверда пероральна лікарська форма: 100 мг; 150 мг; 200 мг; 300 мг (у вигляді сульфату)
Ритонавір (Ritonavir) таблетки (термостабільні): 25 мг; 100 мг
капсули: 100 мг
розчин для перорального застосування: 400 мг/5 мл
Саквінавір (Saquinavir)* тверда пероральна лікарська форма: 200 мг; 500 мг (у вигляді мезилату)
Інгібітори інтегрази
Ралтегравір (Raltegravir)* таблетки (жувальні): 25 мг; 100 мг
таблетки: 400 мг
Фіксовані комбінації
Абакавір + Ламівудин (Abacavir + Lamivudine) таблетки: 60 мг (як сульфат) + 30 мг; 600 мг + 300 мг
Ефавіренз + Емтрицитабін + Тенофовір (Efavirenz + Emtricitabine + Tenofovir) таблетки: 600 мг + 200 мг + 300 мг (дизопроксил фумарату, що еквівалентно 245 мг тенофовіру)
Емтрицитабін + Тенофовір (Emtricitabine + Tenofovir) таблетки: 200 мг + 300 мг (дизопроксил фумарату, що еквівалентно 245 мг тенофовіру)
Ламівудин + Зидовудин (Lamivudine + Zidovudine) таблетки: 30 мг + 60 мг [д];
150 мг + 300 мг
Інші противірусні засоби
Озельтамівір (Oseltamivir)* капсули: 30 мг; 45 мг; 75 мг (фосфату)
порошок для приготування суспензії для перорального застосування: 12 мг/мл; 6 мг/мл
Рибавірин (Ribavirin)* тверда пероральна лікарська форма: 200 мг; 400 мг; 600 мг
ін’єкція для внутрішньовенного введення: 800 мг і 1 г в 10 мл розчину фосфатного буфера
Лікарські засоби проти гепатиту
Лікарські засоби для лікування гепатиту B
Нуклеозидні/нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
Ентекавір (Entecavir) розчин для перорального застосування: 0,05 мг/мл
таблетки: 0,5 мг; 1 мг
Тенофовіру дизопроксилу фумарат (Tenofovir disoproxil fumarate (TDF)) таблетки: 300 мг (тенофовіру дизопроксилу фумарат, що еквівалентно 245 мг тенофовіру дизопроксилу)
Додатковий перелік
Інтерферон альфа-2b (Interferon alfa-2b) ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій: 3 млн МО; 6 млн МО
Лікарські засоби для лікування гепатиту C
Нуклеотидні інгібітори полімерази
Софосбувір (Sofosbuvir) таблетки: 400 мг
Інші противірусні засоби
Рибавірин (Ribavirin)* розчин для внутрішньовенного введення: 1 г/10 мл фосфатного буферного розчину
таблетки/капсули: 200 мг; 400 мг; 600 мг
розчин для внутрішньовеннього введення: 800 мг/10 мл фосфатного буферного розчину
Додатковий перелік
Пегільований інтерферон альфа (2a або 2b) (Pegylated interferon alfa (2a or 2b))* флакон або шприц: 80 мкг; 100 мкг; 120 мкг (пегільований інтерферон альфа 2b); 90 мкг, 180 мкг (пегільований інтерферон альфа 2а); 50 мкг/0,5 мл; 150 мкг/0,5 мл
Інтерферон альфа-2b (Interferon alfa-2b) ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій: 3 млн МО; 6 млн МО
5. Засоби для лікування протозойних інфекцій
Засоби для лікування амебіазу та лямбліозу
Дилоксанід (Diloxanide) таблетки: 500 мг (фуроат)
Метронідазол (Metronidazole) ін’єкції: 500 мг в 100 мл флаконах
тверда пероральна лікарська форма: 200 мг — 500 мг
розчин для перорального застосування: 200 мг (у вигляді бензоату)/5 мл
Засоби для лікування лейшманіозу
Амфотерицин B (Amphotericin B) ін’єкції/суспензія для інфузій: 10 мг, 50 мг, 100 мг у флаконі (у вигляді натрію деоксихолату або комплексу з ліпосомами)
Мілтефозін (Miltefosine) тверда пероральна лікарська форма: 10 мг; 50 мг
Паромоміцин (Paromomycin) розчин для ін’єкцій: 750 мг паромоміцину (у вигляді сульфату)
Натрію стибоглюконат або Меглюмін антимоніат (Sodium stibogluconate or Meglumine antimoniate) ін’єкції: 100 мг/мл, 1 флакон = 30 мл або 30%, що еквівалентно близько 8,1% сурмі (п’ятивалентній) по 5 мл в ампулах
Засоби для лікування малярії
Для лікування малярії
Амодиахін (Amodiaquine)* таблетки: 153 мг або 200 мг (у вигляді гідрохлориду)
Артеметер (Artemether)* розчин олійний: 80 мг/мл в ампулах по 1 мл
Артеметер + Лумефантрін (Artemether + Lumefantrine)* таблетки: 20 мг + 120 мг
таблетки (дисперговані): 20 мг + 120 мг [д]
Артесунат (Artesunate)* ін’єкції: ампули, що містять 60 мг безводної артесунатової кислоти з окремою ампулою 5% розчину натрію бікарбонату
ректальна лікарська форма: 50 мг; 200 мг [д]
таблетки: 50 мг
Артесунат + Амодиахін (Artesunate + Amodiaquine)* таблетки: 25 мг + 67,5 мг;
50 мг + 135 мг; 100 мг + 270 мг
Артесунат + Мефлохін (Artesunate + Mefloquine) таблетки: 25 мг + 55 мг; 100 мг + 220 мг
Хлорохін (Chloroquine)* розчин оральний: 50 мг (у вигляді фосфату або сульфату)/5 мл
таблетки: 100 мг; 150 мг; 250 мг (у вигляді фосфату або сульфату)
Доксициклін (Doxycycline)* таблетки: 100 мг
таблетки (дисперговані): 100 мг (у вигляді моногідрату)
капсули: 100 мг
Мефлохін (Mefloquine)* таблетки: 250 мг (у вигляді гідрохлориду)
Примахін (Primaquine)* таблетки: 7,5 мг; 15 мг (у вигляді дифосфату)
Хінін (Quinine)* ін’єкції: 300 мг хініну гідрохлориду/мл по 2 мл в ампулах
таблетки: 300 мг хініну сульфату або бісульфату
Сульфадоксин + Піриметамін (Sulfadoxine + Pyrimethamine)* таблетки: 500 мг + 25 мг
Для профілактики малярії
Хлорохін (Chloroquine)* розчин оральний: 50 мг (у вигляді фосфату або сульфату)/5 мл
таблетки: 150 мг; 250 мг (у вигляді фосфату або сульфату)
Доксициклін (Doxycycline) тверда пероральна лікарська форма: 100 мг (у вигляді гідрохлориду або хіклату)
Мефлохін (Mefloquine) таблетки: 250 мг (у вигляді гідрохлориду)
Прогуаніл (Proguanil)* таблетки: 100 мг (у вигляді гідрохлориду)
Засоби для лікування пневмоцистозу та токсоплазмозу
Піриметамін (Pyrimethamine) таблетки: 25 мг
Сульфадіазин (Sulfadiazine) таблетки: 500 мг
Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim) ін’єкції: 80 мг + 16 мг/мл по 5 мл або по 10 мл в ампулах
рідина для перорального застосування: 200 мг + 40 мг/5 мл [д]
таблетки: 100 мг + 20 мг; 400 мг + 80 мг [д]
Додатковий перелік
Пентамідин (Pentamidine) таблетки: 200 мг; 300 мг (у вигляді ізотіонату)
VII. Лікарські засоби для лікування мігрені
1. Для лікування гострого нападу мігрені
Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid) таблетки: 300 мг — 500 мг
Ібупрофен (Ibuprofen) [д] тверді лікарські форми: 200 мг; 400 мг; 600 мг

таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою: 800 мг

капсули пролонгованої дії: 300 мг

капсули жувальні м`які: 100 мг

Парацетамол (Paracetamol) розчин для перорального застосування: 30 мг/мл; 125 мг/5 мл; 120 мг/5 мл [д]
тверда пероральна лікарська форма: 200 мг — 500 мг
2. Для профілактики мігрені
Пропранолол (Propranolol) таблетки: 10 мг; 20 мг; 40 мг (гідрохлорид)
VIII. Антинеопластичні та імуносупресивні лікарські засоби
1. Імуносупресивні лікарські засоби
Додатковий перелік
Азатіоприн (Azathioprine) порошок для розчину для ін’єкцій: 100 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконі
таблетки: 50 м
г
Циклоспорин (Ciclosporin) тверда пероральна лікарська форма:10 мг; 25 мг; 50 мг; 100 мг
концентрат для розчину для ін’єкцій: 50 мг/мл по 1 мл в ампулах для трансплантації органів
розчин оральний: 100 мг/мл
Такролімус (Tacrolimus)* тверда пероральна лікарська форма: 0,5 мг; 1 мг; 5 мг
таблетки, капсули пролонгованої дії: 0,5 мг; 0,75 мг; 1 мг; 3 мг; 4 мг; 5 мг
концентрат для приготування розчину для інфузій: 5 мг/мл гранули для оральної суспензії: 0,2 мг; 1 мг
Мікофенолова кислота та її солі (Mycophenolic acid) тверда пероральна лікарська форма: 250 мг; 500 мг
таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні: 180 мг; 360 мг
таблетки з відстроченим вивільненням: 180 мг; 360 м
г
2. Цитотоксичні та ад’ювантні лікарські засоби
Додатковий перелік
Повністю трансретиноєва кислота (All-trans retinoid acid (ATRA))* Третиноїн (Tretinoin)* капсули: 10 мг
Алопуринол (Allopurinol) [сп] таблетки: 100 мг; 300 мг
Бендамустин (Bendamustine)* ін’єкції: 45 мг/0,5 мл; 180 мг/2 мл; 2,5 мг/мл по 25 мг у флаконі; 2,5 мг/мл по 100 мг у флаконі
Блеоміцин (Bleomycin)* порошок/ліофілізат для розчину для ін’єкцій: 15 мг чи 15 МО (у вигляді сульфату) у флаконі; 15000 МО
Кальцію фолінат (Calcium folinate)* ін’єкції: 3 мг/мл; 10 мг/мл
таблетки: 15 м
г
Капецитабін (Capecitabine)* таблетки: 150 мг; 300 мг; 500 мг
Карбоплатин (Carboplatin)* ін’єкції: 50 мг/5 мл; 150 мг/15 мл; 450 мг/45 мл; 600 мг/60 мл
Хлорамбуцил (Chlorambucil)* таблетки: 2 мг
Цисплатин (Cisplatin)* ін’єкції/інфузії: 0,5 мг/мл; 50 мг/50 мл; 100 мг/100 мл
Циклофосфамід (Cyclophosphamide)* порошок для розчину для ін’єкцій/інфузій: 200 мг; 500 мг; 1 г у флаконі
таблетки: 25 мг; 50 м
г
Цитарабін (Cytarabine)* порошок/ліофілізат для розчину для ін’єкцій: 100 мг; 1000 мг у флаконі
розчин для ін’єкцій/інфузій: 100 мг; 500 мг; 1000 мг; 2000 мг у флаконі
розчин для ін’єкцій: 100 мг/мл у флакон
і
Дакарбазин (Dacarbazine)* порошок/ліофілізат для розчину для інфузій/ін’єкцій: 100 мг, 200 мг, 500 мг, 1000 мг у флаконі
Дактиноміцин (Dactinomycin)* порошок для розчину для ін’єкцій: 500 мкг у флаконах
Даунорубіцин (Daunorubicin)* порошок/ліофілізат для розчину для ін’єкцій: 50 мг (гідрохлорид) у флаконі; по 20 мг у флаконі
Доцетаксел (Docetaxel)* ін’єкції/інфузії: 10 мг/мл; 20 мг/мл; 40 мг/мл
Доксорубіцин (Doxorubicin)* порошок/ліофілізат для розчину для інфузій: 10 мг у флаконах; 50 мг у флаконах концентрат для розчину для інфузій: 2 мг/мл, розчин для інфузій: 2 мг/мл
Етопозид (Etoposide)* капсули: 100 мг
ін’єкції: 20 мг/мл по 5 мл, по 10 мл в ампулах (флаконах
)
Флударабін (Fludarabine)* порошок/ліофілізат для розчину для ін’єкцій/інфузій: 50 мг (фосфат) у флаконі
таблетки: 10 мг
концентрат для розчину для ін`єкцій або інфузій: 25 мг/мл
Фторурацил (Fluorouracil)* ін’єкції: 50 мг/мл по 5 мл в ампулах (флаконах)
Філграстим (Filgrastim)* ін’єкції: 120 мкг/0,2 мл; 300 мкг/0,5 мл; 480 мкг/0,8 мл; 480 мкг/0,5 мл у попередньо заповнених шприцах (шприц-дозах); 300 мкг/мл по 1 мл; 480 мг/1,6 мл по 1,6 мл у флаконі
Гемцитабін (Gemcitabine)* порошок/ліофілізат для розчину для ін’єкцій/інфузій: 200 мг; 1 г; 1,5 г; 2 г у флаконі концентрат для розчину для інфузій: 40 мг/мл
Іфосфамід (Ifosfamide)* порошок/ліофілізат для розчину для ін’єкцій: 500 мг; 1 г; 2 г у флаконі розчин для інфузій: 40 мг/мл
Іматиніб (Imatinib)* таблетки, капсули: 100 мг; 400 мг
Іринотекан (Irinotecan)* ін’єкції: 40 мг/2 мл по 2 мл;
100 мг/5 мл по 5 мл; 500 мг/25 мл по 25 мл у флаконі
концентрат для розчину для інфузій: 20 мг/мл по 15 мл концентрат для дисперсії для інфузій: 4,3 мг/мл по 10 мл
Меркаптопурин (Mercaptopurine)* таблетки: 50 мг
Метотрексат (Methotrexate)* таблетки: 2,5 мг; 5 мг; 7,5 мг; 10 мг (у вигляді натрієвої солі/чи еквівалент метотрексату безводного)
ін’єкції: 10 мг/мл; 25 мг/мл (50 мг у флаконі); 100 мг/1 мл
концентрат для розчину для інфузій: 100 мг/м
л
Оксаліплатин (Oxaliplatin)* ін’єкції: 50 мг/10 мл по 10 мл; 100 мг/20 мл по 20 мл; 200 мг/40 мл по 40 мл у флаконі
порошок/ліофілізат для розчину для ін’єкцій: 50 мг; 100 мг у флаконі порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій: 5 мг/мл
Паклітаксел (Paclitaxel)* порошок для розчину для ін’єкцій: 6 мг/мл
концентрат для розчину для інфузій: 6 мг/м
л
Прокарбазин (Procarbazine) капсули: 50 мг (у вигляді гідрохлориду)
Ритуксимаб (Rituximab)* ін’єкції/інфузії: 100 мг/10 мл по 10 мл у флаконі; 10 мг/мл по 10 мл, 50 мл у флаконі; 500 мг/50 мл по 50 мл у флаконі;
Вінбластин (Vinblastine)* порошок для розчину для ін’єкцій: 10 мг (сульфат) у флаконі
Вінкристин (Vincristine)* порошок для розчину для ін’єкцій: 1 мг (сульфат); 5 мг (сульфат) у флаконі
розчин для ін’єкцій: 1 мг (сульфат); 5 мг (сульфат) у флакон
і
Вінорелбін (Vinorelbine)* ін’єкції: 10 мг/мл по 1 мл; 50 мг/5 мл по 5 мл у флаконі капсули: 20 мг; 30 мг; 80 мг
Золедронова кислота (Zoledronic acid)* ліофілізат/концентрат для приготування розчину для інфузій: 4 мг/5 мл; 0,8 мг/мл
розчин для інфузій: 4 мг/100 мл; 5 мг/100 м
л
Бортезоміб (Bortezomib)* ін’єкції: 1 мг; 3,0 мг; 3,5 мг у флаконах
Гозерелін (Goserelin)* імплантат/капсули для підшкірного введення пролонгованої дії: 3,6 мг*, 10,8 мг*
Екземестан (Exemestane)* таблетки: 25 мг
Епірубіцин (Epirubicin)* розчин для інфузій: 10 або 50 мг у флаконі ліофілізат для розчину для інфузій: 10 мг; 50 мг
Ідарубіцин (Idarubicin)* концентрат/ліофілізат для розчину для інфузій: 1 мг/мл; 5 мг
капсули: 10 мг
Інтерферон альфа-2b (Interferon alfa-2b)* ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій: 1 млн МО, 3 млн МО, 5 млн МО, 6 млн МО, 9 млн МО, 18 млн МО
Лейпрорелін (Leuprorelin)* порошок для приготування розчину для підшкірних ін’єкцій: 7,5 мг; 22,5 мг; 45 мг*
імплантат: 3,6 мг; 5 мг*
ліофілізат для суспензії для ін’єкцій: 3,75 мг
*
Летрозол (Letrozole)* таблетки: 2,5 мг
Мелфалан (Melphalan)* тверда пероральна форма: 2 мг
порошок для розчину для ін’єкцій: 50 мг у флакон
і
Мітоксантрон (Mitoxantrone)* концентрат для розчину для інфузій: 2 мг/мл по 5 мл (10 мг) або по 10 мл (20 мг) у флаконі
розчин для ін’єкцій: 2 мг/мл по 10 мл у флакон
і
Темозоломід (Temozolomide)* тверда пероральна лікарська форма: 5 мг; 20 мг; 100 мг; 140 мг; 180 мг; 250 мг
порошок для розчину для інфузій: 100 м
г
Топотекан (Topotecan)* ліофілізат для розчину для інфузій: 4 мг концентрат для розчину для інфузій: 1 мг/мл по 4 мл, 5 мл
Трипторелін (Triptorelin)* порошок для суспензії для ін’єкцій: 3,75 мг; 11,25 мг
3. Гормони та антигормони
Додатковий перелік
Анастрозол (Anastrozole)* таблетки: 1 мг
Бікалутамід (Bicalutamide)* таблетки: 50 мг, 150 мг
Дексаметазон (Dexamethasone)* ін’єкції: 4 мг/мл по 1 мл в ампулах (у вигляді солі натрію фосфату)
розчин для перорального застосування: 2 мг/5 мл [сп]
таблетки: 0,5 мг-2 мг [д]; 4 мг; 8 мг; 20 мг; 40 мг
Гідрокортизон (Hydrocortisone)* порошок для розчину для ін’єкцій: 100 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконі
Метилпреднізолон (Methylprednisolone)* ін’єкції: 40 мг/мл (у вигляді натрію сукцинату) по 1 мл у однодозових флаконах та по 5 мл у багатодозових флаконах; 80 мг/мл (у вигляді натрію сукцинату) по 1 мл у однодозових флаконах; 125 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконі; 250 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконі; 500 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконі; 1000 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконі [сп]
таблетки: 4 мг; 8 мг; 16 мг; 32 м
г
Преднізолон (Prednisolone)* розчин для перорального застосування: 5 мг/мл [сп]
таблетки: 5 мг; 25 мг
розчин для ін’єкцій: 30 мг/мл в ампула
х
Тамоксифен (Tamoxifen)* таблетки: 10 мг; 20 мг
IX. Протипаркінсонічні лікарські засоби
Біпериден (Biperiden) ін’єкції: 5 мг (лактат) по 1 мл в ампулах
таблетки: 2 мг (гідрохлорид)
Леводопа + Карбідопа (Levodopa + Carbidopa) таблетки: 100 мг + 10 мг; 100 мг + 25 мг; 250 мг + 25 мг

таблетки пролонгованої дії по 200 мг/50 мг, 100 мг/25 мг

X. Лікарські засоби, що впливають на кров
1. Антианемічні лікарські засоби
Заліза двовалентного сіль (Ferrous salt) розчин/сироп для перорального застосування: еквівалентно 8 мг — 73,9 мг заліза (у вигляді солей заліза)/мл
тверда пероральна лікарська форма, таблетки (жувальні): еквівалентно 60 мг — 115 мг заліза (у вигляді солей заліза)таблетки, вкриті оболонкою, пролонгованої дії по 80 мг
Заліза двовалентного сіль + Фолієва кислота (Ferrous salt + Folic acid)* тверда пероральна лікарська форма, таблетки (жувальні): еквівалентно 60 мг — 100 мг заліза + 350 мкг — 400 мкг фолієвої кислоти

таблетки, вкриті оболонкою, пролонгованої дії: еквівалентно 80 мг заліза + 350 мкг фолієвої кислоти

Фолієва кислота (Folic acid) таблетки: 400 мкг*; 1 мг; 5 мг
Гідроксокобаламін (Hydroxocobalamin)/
Ціанокобаламін (Cyanocobalamin)
ін’єкції: 1 мг (у вигляді ацетату, гідрохлориду або сульфату) по 1 мл в ампулах
ін’єкції: 0,2 мг/мл та 0,5 мг/мл в ампулахтаблетки: 1 мг
Додатковий перелік
Епоетин альфа (Epoetin alfa) ін’єкції: попередньо заповнені шприці
1000 МО/0,5 мл; 2000 МО/0,5 мл; 2000 МО/1 мл; 3000 МО/0,3 мл; 3000 МО/1 мл; 4000 МО/0,4 мл; 4000 МО/1 мл; 5000 МО/0,5 мл; 6000 МО/0,6 мл; 8000 МО/0,8 мл;
10000 МО/1 мл; 20000 МО/0,5 мл; 30000 МО/0,75 мл; 40000 МО/1 мл
розчин для ін’єкцій: 1000 МО; 2000 МО; 4000 МО; 10000 МО в ампулах або флаконах
ліофілізат для розчину для ін’єкцій: 1000 МО; 2000 МО; 3000 МО; 4000 МО; 10000 МО; 20000 МО; 40000 МО у флакона
х
Метокси поліетилен гліколь-епоетину бета (Methoxy polyethylene glycol-epoetin) розчин для ін’єкцій: 50 мкг/0,3 мл; 75 мкг/0,3 мл
2. Лікарські засоби, що впливають на коагуляцію
Еноксапарин (Enoxaparin) ін’єкції: 10000 анти-Ха МО/мл по 20 мг/0,2 мл; 40 мг/0,4 мл; 60 мг/0,6 мл; 80 мг/0,8 мл;
100 мг/1 мл; 120 мг/0,8 мл; 150 мг/1 мл в ампулах або шприц-дозах, у багатодозовому флаконі
Надропарин (Nadroparin)
(може бути використаний як альтернатива еноксапарину)
ін’єкції: 9500 МО анти-Ха/мл по 0,3 мл; по 0,4 мл; по 0,6 мл; по 0,8 мл у попередньо наповнених шприцах; 9500 МО анти-Ха/мл по 5 мл у флаконі
Далтепарин (Dalteparin)
(може бути використаний як альтернатива еноксапарину)
ін’єкції: 2500 МО чи 5000 МО (анти-Ха)/0,2 мл по 0,2 мл в одноразових шприцах; 10000 МО (анти-Ха)/мл по 1 мл в ампулах
Гепарин натрій (Heparin sodium) ін’єкції: 1000 МО/мл; 5000 МО/мл; 20000 МО/мл по 1 мл в ампулах
Фітоменадіон (Phytomenadione) таблетки: 10 мг
ін’єкції: 1 мг/мл по 5 мл в ампулах [д]; 10 мг/мл по 5 мл в ампулах; 10 мг/мл по 1 мл
Протаміну сульфат (Protamine sulfate) ін’єкції: 10 мг/мл по в 5 мл в ампулах; 1000 МО (10 мг)/мл по 5 мл у флаконі (у вигляді гідрохлориду)
Транексамова кислота (Tranexamic acid) ін’єкції: 50 мг/мл; 100 мг/мл; 500 мг/5 мл по 5 мл або 10 мл в ампулах
таблетки: 250 мг — 650 мг
Варфарин (Warfarin) таблетки: 0,5 мг; 1 мг; 2 мг; 2,5 мг; 3 мг; 5 мг
Фондапаринукс (Fondaparinux) розчин для ін’єкцій: 2,5 мг/0,5 мл; 5 мг/0,4 мл; 12,5 мг/мл
Додатковий перелік [сп]
Десмопресин (Desmopressin) ін’єкції: 4 мкг/мл (ацетат) по 1 мл; 15 мкг/мл по 1 мл в ампулах
3. Інші лікарські засоби, що застосовуються при гемоглобінопатіях
Додатковий перелік
Дефероксамін (Deferoxamine) порошок для розчину для ін’єкцій: 500 мг у флаконі
Деферасірокс (Deferasirox)
(може бути використаний як альтернатива дефероксаміну)
таблетки: 90 мг; 180 мг; 250 мг; 360 мг;500 мг
Гідроксикарбамід (Hydroxycarbamide) тверда пероральна дозована форма: 200 мг; 500 мг; 1 г
XI. Препарати крові та плазмозамінні лікарські засоби
1. Кров і компоненти крові
Свіжозаморожена плазма (Fresh-frozen plasma)
Тромбоцити (Platelets)
Червоні кров’яні тільця (Red blood cells)/Еритроцити
2. Препарати на основі (похідні) плазми крові
Імуноглобуліни людини
(Human immunoglobulins)
Анти-D імуноглобулін людини (Anti-D immunoglobulin) ін’єкції: 250 мкг разова доза у флаконах; 125 мкг/1 мл; 300 мкг/1 мл; 300 мкг/2 мл
Антирабічний імуноглобулін (Anti-rabies immunoglobulin) ін’єкції: 150 МО/мл у флаконах; 150 МО/мл у ампулах
Протиправцевий імуноглобулін (Anti-tetanus immunoglobulin) ін’єкції: 250 МО; 500 МО у флаконах; 250 МО/5 мл (1 доза) в ампулах
Додатковий перелік
Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin) внутрішньом’язове введення: 10%; 16%; 16,5% розчин протеїну*
внутрішньовенне введення: 5%; 10% розчин протеїну**
підшкірне введення: 15%; 16%; 16,5% розчин протеїну
*
Фактори згортання крові
Додатковий перелік
Фактор коагуляції крові VIII (Coagulation factor VIII) порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій/інфузій: 250 МО; 500 МО; 750 МО; 1000 МО; 1500 МО; 2000 МО; 3000 МО у флаконі
Фактор коагуляції крові IX (Coagulation factor IX) порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій/інфузій: 250 МО; 500 МО; 600 МО; 1000 МО; 1200 МО; 2000 МО; 3000 МО у флаконі
Фактор фон Віллебранда та фактор коагуляції крові VIII в комбінації (Von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination) порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій: 250 МО, 500 МО, 1000 МО у флаконах
порошок для розчину для ін’єкцій: 25 МО/30 МО/1 мл; 50 МО/60 МО/1 мл; 100 МО/120 МО/1 мл;
250 МО/190 МО у флаконах;
500 МО/375 МО у флаконах;
1000 МО/750 МО у флакона
х
3. Плазмозамінники
Декстран 70 (Dextran 70) розчин для ін’єкцій: 6%
Декстран 1 (Dextran 1)
(може бути використаний як альтернатива декстрану 70)
Декстран 40 (Dextran 40)
(може бути використаний як альтернатива декстрану 70)
ін’єкції: 100 мг/1 мл
XII. Лікарські засоби для лікування серцево-судинної системи
1. Антиангінальні лікарські засоби
Бісопролол (Bisoprolol) таблетки: 1,25 мг; 2,5 мг; 5 мг; 10 мг
Метопролол (Metoprolol) таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг
таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою: 12,5 мг; 25 мг; 50 мг; 100 мг
розчин для ін’єкцій: 1 мг/мл в ампулах
Карведилол (Carvedilol) таблетки: 3,125 мг; 6,25 мг; 12,5 мг; 25 мг
Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) таблетки: (сублінгвальні) 300 мкг; 400 мкг; 500 мкг

концентрат для розчину для інфузій: 1 мг/мл; 10 мг/мл

спрей сублінгвальний: 0,4 мг/дозу

таблетки пролонгованої дії: 2,9 мг; 5,2 мг

Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) таблетки: (сублінгвальні) 5 мг
розчин для інфузій: 1 мг/млспрей сублінгвальний дозований: 1,25 мг/дозуспрей оромукозний: 1,25 мг/дозутаблетки пролонгованої дії: 20 мг; 40 мг; 60 мг

таблетки: 10 мг; 20 мг

Верапаміл (Verapamil) таблетки: 40 мг; 80 мг (гідрохлорид)

капсули пролонгованої дії: 180 мг

таблетки, пролонгованої дії: 240 мг

2. Антиаритмічні лікарські засоби
Бісопролол (Bisoprolol) таблетки: 1,25 мг; 2,5 мг; 5 мг; 10 мг
Метопролол (Metoprolol) таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг
таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою: 12,5 мг; 25 мг; 50 мг; 100 мг
розчин для ін’єкцій: 1 мг/мл в ампулах
Карведилол (Carvedilol) таблетки: 3,125 мг; 6,25 мг; 12,5 мг; 25 мг
Дигоксин (Digoxin) ін’єкції: 250 мкг/мл по 2 мл; 0,25 мг/мл по 1 мл в ампулах
розчин для перорального застосування: 50 мкг/мл
таблетки: 62,5 мкг; 100 мкг; 250 мкг
Епінефрин/Адреналін (Epinephrine/Adrenaline) ін’єкції: 100 мкг/мл (у вигляді тартрату або гідрохлориду) по 10 мл в ампулах; 1,82 мг/мл по 1 мл в ампулах
Лідокаїн (Lidocaine) ін’єкції: 20 мг (гідрохлорид)/мл по 2 мл, по 5 мл; 100 мг/мл по 2 мл в ампулах
Верапаміл (Verapamil) ін’єкції: 2,5 мг (гідрохлорид)/мл по 2 мл в ампулах
таблетки: 40 мг; 80 мг (гідрохлорид)капсули пролонгованої дії: 180 мгтаблетки, пролонгованої дії: 240 мг
Додатковий перелік
Аміодарон (Amiodarone) ін’єкції: 50 мг/мл по 3 мл в ампулах (гідрохлорид)
таблетки: 100 мг; 200 мг; 400 мг (гідрохлорид
)
Антигіпертензивні лікарські засоби
Амлодипін (Amlodipine) таблетки: 2,5 мг; 5 мг; 10 мг (у вигляді малеату, месилату або бесилату)
Бісопролол (Bisoprolol) таблетки: 1,25 мг; 2,5 мг; 5 мг; 10 мг
Атенолол (Atenolol) таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг
Метопролол (Metoprolol) таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг
таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою: 12,5 мг; 25 мг; 50 мг; 100 мг
Карведилол (Carvedilol) таблетки: 3,125 мг; 6,25 мг; 12,5 мг; 25 мг
Еналаприл (Enalapril) тверда пероральна лікарська форма: 2,5 мг; 5 мг; 10 мг; 20 мг (у вигляді малеату водню)
Гідралазин (Hydralazine)* порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 20 мг (гідрохлорид) в ампулах
таблетки: 25 мг; 50 мг (гідрохлорид)
Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл
тверда пероральна лікарська форма: 12,5 мг; 25 мг; 50 мг
Метилдопа (Methyldopa)* таблетки: 250 мг
Лозартан (Losartan) таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг
Дилтіазем (Diltiazem)* таблетки пролонгованої дії: 120 мг
таблетки, вкриті п/о, пролонгованої дії: 90 мг; 180 мгтаблетки: 60 мг, 90 мг.
Силденафіл (Sildenafil)* таблетки, вкриті плівковою оболонкою: 20 мг
Додатковий перелік
Нітропрусид натрію (Sodium nitroprusside) порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 50 мг в ампулах
4. Лікарські засоби, що застосовуються при серцевій недостатності
Бісопролол (Bisoprolol) таблетки: 1,25 мг; 2,5 мг; 5 мг; 10 мг
Метопролол (Metoprolol) таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг
таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою: 12,5 мг; 25 мг; 50 мг; 100 мг
Карведилол (Carvedilol) таблетки: 3,125 мг; 6,25 мг; 12,5 мг; 25 мг
Дигоксин (Digoxin) ін’єкції: 250 мкг/мл по 2 мл; 0,25 мг/мл по 1 мл в ампулах
розчин для перорального застосування: 50 мкг/мл
таблетки: 62,5 мкг; 100 мкг; 250 мкг
Еналаприл (Enalapril) тверда пероральна лікарська форма: 2,5 мг; 5 мг; 10 мг; 20 мг (у вигляді малеату водню)
Фуросемід (Furosemide) ін’єкції: 10 мг/мл по 2 мл в ампулах
розчин для перорального застосування: 20 мг/5 мл [д]
таблетки: 40 мг
Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл
тверда пероральна лікарська форма: 25 мг; 50 мг
Спіронолактон (Spironolactone) тверда пероральна лікарська форма: 25 мг; 50 мг; 100 мг
Лозартан (Losartan) таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг
Додатковий перелік
Допамін (Dopamine) ін’єкції: 40 мг/мл (гідрохлорид) по 5 мл в ампулах концентрат для приготування розчину для інфузій: 200 мг/10 мл; 5 мг/мл.
Норепінефрин (норадреналін) (Norepinephrine) розчин для ін’єкцій: 1 мг/мл, концентрат для розчину для інфузій: 2 мг/мл
5. Антитромботичні лікарські засоби
Антиагреганти
Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid) тверда пероральна лікарська форма: 75 мг — 300 мг

порошок для розчину для ін’єкцій: 1,0 г

Клопідогрель (Clopidogrel) таблетки: 75 мг; 300 мг
Тромболітичні лікарські засоби
Додатковий перелік
Стрептокіназа (Streptokinase) порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій/інфузій: 750 тис. МО; 1,5 млн МО у флаконі
Альтеплаза (Alteplase) ліофілізат для розчину для інфузій: 50 мг
Гіполіпідемічні лікарські засоби
Симвастатин (Simvastatin)* таблетки: 5 мг; 10 мг; 20 мг; 40 мг; 80 мг
XIII. Дерматологічні лікарські засоби (місцевого застосування)
1. Протигрибкові лікарські засоби
Міконазол (Miconazole) крем, мазь, гель: 2% (нітрат)
Сульфід селену (Selenium sulfide) суспензія на основі миючого засобу: 2%
Гіпосульфіт (Sodium thiosulfate) розчин: 15%
Тербінафін (Terbinafine) крем: 1%
мазь: 1% тербінафін гідрохлоридгель: 1%розчин нашкірний, плівкоутворюючий: 1%спрей нашкірний: 1%
Антибактеріальні лікарські засоби
Мупіроцин (Mupirocin) крем: 2% (у вигляді мупіроцину кальцію)
мазь: 2%
Перманганат калію (Potassium permanganate) водний розчин: 1:10000
порошок: по 3 г або 5 г
Сульфадіазин срібла (Silver sulfadiazine) Крем/мазь: 1%
3. Протизапальні та протисвербіжні лікарські засоби
Бетаметазон (Betamethasone) крем або мазь: 0,05% (або 0,64 мг/г); 0,1% (у вигляді валерату)
спрей: 0,05%емульсія/розчин нашкірний: 0,1%
Каламін (Calamine) лосьйон
Гідрокортизон (Hydrocortisone) крем або мазь: 1% (ацетат)
4. Лікарські засоби, що впливають на процеси видозмінення шкіри
Пероксид бензоїлу (Benzoyl peroxide) крем, мазь, лосьйон: 5%; 10%
Фторурацил (Fluorouracil) мазь: 5%
Саліцилова кислота (Salicylic acid) розчин для зовнішнього застосування: 1%; 5% по 25 мл, 40 мл, 50 мл, 100 мл
Сечовина (Urea) крем або мазь: 5%; 10%; 12%емульсія нашкірна: 20 мг/мл; 40 мг/мл
5. Лікарські засоби для лікування педикульозу
Бензилбензоат (Benzyl benzoate) лосьйон: 25%
емульсія нашкірна: 200 мг/г по 50 г або 100 г у флаконі
крем/мазь: 200 — 250 мг/г
Перметрин (Permethrin) крем: 5%
лосьйон: 1%
мазь: 40 мг/г
розчин нашкірний: 0,5% по 50 г у флаконі
6. Лікарські засоби для лікування ран та виразкових уражень
Декспантенол (Dexpanthenol)* мазь, крем: 5%

піна нашкірна: 50 мг/г; 4,63 г/100 г.

XIV. Лікарські засоби для діагностики
1. Офтальмологічні лікарські засоби
Флуоресцеїн (Fluorescein) очні краплі: 1% (натрієва сіль)
розчин для ін’єкцій: 10% по 5 мл у флаконі для діагностичної ангіографії
Тропікамід (Tropicamide) очні краплі: 0,5%; 1%
2. Рентгеноконтрасні лікарські засоби
Амідотрізоат (Amidotrizoate) ін’єкції: 140 мг — 420 мг йодину/мл в 5 мл; 10 мл; 20 мл в ампулах
Барію сульфат (Barium sulfate) водний розчин
порошок для приготування суспензії: 80 г
Йогексол (Iohexol) ін’єкції: 140 мг — 350 мг йодину/мл в 5 мл; 10 мл; 20 мл; 50 мл; 100 мл
Йопамідол (Iopamidol)* розчин для ін’єкцій: 370 мг йоду/мл, 50 мл та 100 мл у флаконах

розчин для ін’єкцій: 300 мг/мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл та 500 мл у флаконах

Додатковий перелік
Меглюміну йотроксат (Meglumine iotroxate) розчин: 5 г — 8 г йоду в 100 мл до 250 мл
XV. Дезінфекційні засоби і антисептики
1. Антисептики
Хлоргексидин (Chlorhexidine) розчин: 0,05%; 5% (біглюконат)
гель: 4%
Етанол (Ethanol) розчин: 70% (денатурований)
Повідон йоду (Povidone iodine) розчин: 10% (еквівалентно 1% активного йоду)

розчин нашкірний: 7,5%

спрей: 85 мг/г

лінімент: 10%мазь: 10%

2. Дезінфекційні засоби
Етанол (Ethanol) розчин: 96%
Засіб на спиртовій основі для протирання рук (Alcohol based hand rub) розчин, що містить етанол в розмірі 80%/об’єм
розчин, що містить ізопропіловий спирт в розмірі 75%/об’єм
Суміш на основі хлору (Chlorine base compound) порошок: (0,1% активного хлору) для розчину
Хлороксиленол (Chloroxylenol) розчин: 4,8%
Глутарал (Glutaral) розчин: 2%
XVI. Діуретики
Амілорид (Amiloride) таблетки: 5 мг (гідрохлорид)
Фуросемід (Furosemide) ін’єкції: 10 мг/мл по 2 мл в ампулах
розчин для перорального застосування: 20 мг/5 мл [д]
таблетки: 10 мг [д]; 20 мг [д]; 40 мг
Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) тверда пероральна лікарська форма: 25 мг; 50 мг
Маніт (Mannitol) розчин для ін’єкцій: 10%; 20%
розчин для інфузій: 15% по 100 мл, 200 мл, 400 мл у пляшках; по 100 мл, 250 мл, 500 мл у контейнерах
Спіронолактон (Spironolactone) тверда пероральна лікарська форма: 25 мг; 50 мг; 100 мг
6. Додатковий перелік
Спіронолактон (Spironolactone) розчин для перорального застосування: 5 мг/5 мл; 10 мг/5 мл; 25 мг/5 мл
XVII. Лікарські засоби, що впливають на функцію шлунково-кишкового тракту
1. Додатковий перелік [сп]
Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes) лікарські засоби та дози, включаючи ліпази, протеази та амілази, застосовувати відповідно до віку
2. Противиразкові лікарські засоби
Додатковий перелік
Омепразол (Omeprazole) порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 40 мг в ампулах порошок для приготування розчину для перорального застосування: 20 мг; 40 мг у саше
тверда пероральна лікарська форма: 10 мг; 20 мг; 40 мг
капсули з модифікованим вивільненням: 20 мг
Ранітидин (Ranitidine) ін’єкції: 25 мг/мл (у вигляді гідрохлориду) по 2 мл в ампулах
розчин для перорального застосування: 75 мг/5 мл (у вигляді гідрохлориду)
таблетки: 150 мг (у вигляді гідрохлориду); 300 м
г
3. Антиеметики
Додатковий перелік
Дексаметазон (Dexamethasone) ін’єкції: 4 мг/мл по 1 мл в ампулах (у вигляді динатрієвої солі фосфату)
розчин для перорального застосування: 0,5 мг/5 мл; 2 мг/5 мл
тверда пероральна лікарська форма: 0,5 мг; 0,75 мг; 1,5 мг; 4 мг; 8 м
г
Метоклопрамід (Metoclopramide) ін’єкції: 5 мг (гідрохлорид)/мл по 2 мл в ампулах
розчин для перорального застосування: 5 мг/5 мл [д]
таблетки: 10 мг (гідрохлорид
)
Ондансетрон (Ondansetron) ін’єкції: 2 мг основа/мл по 2 мл, 4 мл в ампулах (у вигляді гідрохлориду)
розчин для перорального застосування: 4 мг основа/5 мл
тверда пероральна лікарська форма: відповідає 4 мг основи;
8 мг основи; 24 мг основ
и
4. Протизапальні лікарські засоби
Сульфасалазин (Sulfasalazine) утримувальна клізма
свічка: 500 мг
таблетки: 500 мг
4.2. Додатковий перелік
Гідрокортизон (Hydrocortisone) утримувальна клізма
свічка: 25 мг (ацетат
)
5. Проносні лікарські засоби
Сена (Senna) таблетки: 7,5 мг; 13,5 мг; 70 мг; 140 мг (сеннозиди)
6. Лікарські засоби, що застосовуються при діареї
Пероральна регідратація
Солі для пероральної регідратації (Oral rehydration salts) порошок для розведення в 200 мл; 500 мл; 1 л
Глюкоза: 75 мілліеквівалент (млек)
Натрій: 75 млек чи ммоль/л
Хлорид: 65 млек чи ммоль/л
Калій: 20 млек чи ммоль/л
Цитрат: 10 ммоль/л
Осмолярність: 245 мосм/л
Глюкоза: 13,5 г/л
Натрію хлорид: 2,6 г/л
Калію хлорид: 1,5 г/л
Тринатрію цитрат
дигідрат: 2,9 г/л
бікарбонат натрію 2,5 г/л
може замінювати тринатрію цитрат дигідрат
порошок для орального розчину: по 4,4 г у пакетах
(один пакетик містить глюкози безводної 2,7 г, натрію цитрату 0,58 г, натрію хлориду 0,52 г, калію хлориду 0,3 г)
порошок для орального розчину: по 10,7 г у пакетах (один пакетик містить 0,75 г калію хлориду, 1,3 г натрію хлориду, 1,45 г натрію цитрату, 6,75 г глюкози безводної)
Лікарські засоби від діареї
Сульфат цинку (Zinc sulfate)* тверда пероральна лікарська форма: 20 мг
XVIII. Гормони, інші лікарські засоби, що використовуються при ендокринних захворюваннях
1. Кортикостероїди і синтетичні замінники
Флудрокортизон (Fludrocortisone) таблетки: 100 мкг (ацетат)
Гідрокортизон (Hydrocortisone) таблетки: 5 мг; 10 мг; 20 мг
порошок для розчину для ін’єкцій: по 100 мг у флаконах
2. Андрогени
Додатковий перелік
Тестостерон (Testosterone) ін’єкції: 200 мг (енантат) по 1 мл в ампулах; 250 мг/мл по 1 мл, 4 мл в ампулах
3. Контрацептиви*
Оральні гормональні контрацептиви
Етинілестрадіол (Ethinylestradiol) +
Левоноргестрел (Levonorgestrel)
таблетки: 30 мкг + 150 мкг
Етинілестрадіол (Ethinylestradiol) +
Норетистерон (Norethisterone)
таблетки: 35 мкг + 1 мг
Левоноргестрел (Levonorgestrel) таблетки: 30 мкг; 750 мкг (пакет із двох); 1,5 мг
Естрадіол ципіонат (Estradiol cypionate) + Медроксипрогестерону ацетат (Medroxyprogesterone acetate) ін’єкція: 5 мг + 25 мг
Медроксипрогестерону ацетат (Medroxyprogesterone acetate) депо ін’єкції: 150 мг/мл по 1 мл у флаконі

суспензія для ін’єкцій: 150 мг/мл по 1 мл у флаконі або заповненому шприці; 3,3 мл у флаконі

Норетистерону енантат (Norethisterone enantate) масляний розчин: 200 мг/мл по 1 мл в ампулах
Імплантабельні контрацептиви
Етоногестрел-рилізинговий імплантат (Etonogestrel-releasing implant) одностержневий етоногестрело-рилізинговий імплантат, який містить 68 мг етоногестрела
Левоноргестрел-рилізинговий імплантат (Levonorgestrel-releasing implant) два стрижня левоноргестрело-рилізингового імплантата, кожен стрижень якого містить 75 мг левоноргестрелу (150 мг від загального обсягу)
Внутрішньоматкові засоби
Левоноргестрел-рилізинг внутрішньоматкової системи (Levonorgestrel-releasing intrauterine system) внутрішньоутробна система з резервуаром, що містить 52 мг левоноргестрелу
Інтравагінальні контрацептиви
Прогестеронове вагінальне кільце (Progesterone vaginal ring)* прогестероно-рилізингове вагінальне кільце, що містить 2,074 г мікронізованого прогестерону
4. Естрогени
5. Інсуліни та інші ліки, які використовуються для лікування діабету
Гліклазид (Gliclazide) тверда пероральна лікарська форма: 30 мг; 60 мг; 80 мг
таблетки з контрольованим вивільненням: 30 мг; 60 мг; 80 мг
Глібенкламід (Glibenclamide)*
(може бути використаний як альтернатива гліклазиду)
тверда пероральна лікарська форма: 3,5 мг; 5 мг
Глюкагон (Glucagon) ін’єкції: 1 мг/мл
Емпагліфлозин (Empagliflozin)* таблетки: 10 мг; 25 мг
Метформін (Metformin) таблетки: 500 мг — 1000 мг (гідрохлорид)таблетки пролонгованої дії: 500 мг; 1000 мг
Десмопресин (Desmopressin) таблетки; спрей назальний; ліофілізат оральний; краплі назальні
Інсуліни та аналоги швидкої дії
Інсулін людини (Insulin (human) ін’єкції: флакон; картридж;шприц-ручка
Інсулін лізпро (Insulin lispro) ін’єкції: флакон; картридж;шприц-ручка
Інсулін аспарт (Insulin aspart) ін’єкції: флакон; картридж;шприц-ручка
Інсулін глюлізин (Insulin glulisine) ін’єкції: флакон; картридж;шприц-ручка
Інсуліни та аналоги середньої тривалості дії
Інсулін людини (Insulin (human) ін’єкції: флакон; картридж;шприц-ручка
Комбінації інсулінів середньої і тривалої дії з інсулінами швидкої дії
Інсулін людини (Insulin (human) ін’єкції: флакон; картридж;шприц-ручка
Інсулін аспарт (Insulin aspart) ін’єкції: флакон; картридж;шприц-ручка
Інсулін лізпро (Insulin lispro) ін’єкції: флакон; картридж;шприц-ручка
Інсулін деглюдек та інсулін аспарт (Insulin degludec and insulin aspart) ін’єкції: флакон; картридж;шприц-ручка
Інсуліни та аналоги тривалої дії
Інсулін гларгін (Insulin glargine) ін’єкції: флакон; картридж;шприц-ручка
Інсулін детемір (Insulin detemir) ін’єкції: флакон; картридж;шприц-ручка
Інсулін деглюдек (Insulin degludec) ін’єкції: флакон; картридж;шприц-ручка
Інсулін гларгін та ліксисенатид (Insulin glargine and lixisenatide) ін’єкції: флакон; картридж;шприц-ручка
Інсулін деглюдек та ліраглутид (Insulin degludec and liraglutide) ін’єкції: флакон; картридж;шприц-ручка
6. Овуляційні індуктори
Додатковий перелік
Кломіфен (Clomifene) таблетки: 50 мг (цитрат)
Менотропін (Human menopausal gonadotrophin) порошок/ліофілізат для розчину для ін’єкцій: 75 МО; 150 МО; 600 МО; 1200 МО у флаконах
Трипторелін (Triptorelin) порошок ліофілізований для приготування розчину для ін’єкцій: 0,1 мг; 3,75 мг; 11,25 мг; 22,5 мг

розчин для ін’єкцій: 0,1 мг/1 мл

Фолітропін альфа (Follitropin alfa) ліофілізат/порошок для розчину для ін’єкцій: 75 МО/1 мл
розчин для ін’єкцій: 300 МО/0,5 мл; 450 МО/0,75 мл; 900 МО/1,5 мл у флакона
х
7. Прогестагени
Медроксипрогестерону ацетат (Medroxyprogesterone acetate) таблетки: 5 мг
суспензія для ін’єкцій: 150 мг/мл по 1 мл у флаконі або заповненому шприці
8. Гормони щитовидної залози і антитиреоїдні лікарські засоби
Левотироксин (Levothyroxine) таблетки: 25 мкг [д]; 50 мкг; 75 мкг; 100 мкг; 125 мкг; 150 мкг (натрієва сіль)
Калію йодид (Potassium iodide) таблетки: 100 мкг; 200 мкг; 1 мг; 60 мг; 250 мг
Пропілтіоурацил (Propylthiouracil) таблетки: 50 мг
8.4. Додатковий перелік [сп]
Люголя розчин (Lugol’s solution) розчин для перорального застосування: близько 130 мг всього йоду/мл
9. Гормони гіпофіза та гіпоталамуса та їх аналоги
Соматропін (Somatropin) ліофілізат для розчину для ін’єкцій/порошок ліофілізований та розчинник для розчину для ін’єкцій/розчин для ін’єкцій/порошок для розчину для ін’єкцій: 1,3 мг, 2,6 мг, 4 мг, 5 мг, 5,3 мг, 6 мг; 8 мг; 10 мг; 12 мг у флаконі
XIX. Імунобіологічні лікарські засоби
1. Діагностичні речовини
Туберкулін (Tuberculin), очищений білок похідна (purified protein derivative-PPD) ін’єкції
2. Сироватки та імуноглобуліни
Протиотрутний імуноглобулін (Anti-venom immunoglobulin)* ін’єкції
Дифтерійний антитоксин (Diphtheria antitoxin) ін’єкції: 10000 МО; 20000 МО у флаконі
3. Вакцини
Рекомендовано як у вигляді моновакцин, так і комбінованих вакцин
Вакцина БЦЖ (BCG vaccine)
Вакцина проти дифтерії (Diphtheria vaccine)
Гемофільна вакцина типу B (Haemophilus influenzae type b vaccine)
Вакцина проти гепатиту B (Hepatitis B vaccine)
Вакцина проти кору (Measles vaccine)
Вакцина проти кашлюку (Pertussis vaccine)
Вакцина проти поліомієліту (Poliomyelitis vaccine)
Вакцина проти краснухи (Rubella vaccine)
Вакцина проти правця (Tetanus vaccine)
Рекомендації щодо деяких груп високого ризику
Вакцина проти сказу (Rabies vaccine)
Рекомендації за програмами імунізації з певними характеристиками
Вакцина проти паротиту (Mumps vaccine)
4. Інтерферони
Інтерферон альфа-2b (Interferon alfa-2b)* ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій: 1 млн МО, 3 млн МО**, 5 млн МО, 6 млн МО**, 9 млн МО, 18 млн МО
Інтерферон бета 1-a (Interferon beta-1a)* ін’єкції: 6000000 МО (30 мкг); 12000000 МО (44 мкг)
Інтерферон бета 1-b (Interferon beta-1b)* ін’єкції: 9600000 МО (0,3 мг)
XX. Міорелаксанти (периферійної дії) та інгібітори холіноестерази
Атракуріум (Atracurium) ін’єкції: 10 мг/мл (безилат)
Неостигмін (Neostigmine) ін’єкції: 0,5 мг/мл по 1 мл в ампулах; 2,5 мг (метилсульфат) по 1 мл в ампулах
таблетки: 15 мг (бромід)
Суксаметоній (Suxamethonium) ін’єкції: 50 мг (хлорид)/мл по 2 мл в ампулах; 20 мг/мл по 5 мл в ампулах (суксаметонію йодид)
порошок для приготування розчину для ін’єкцій (хлорид) у флаконі
Векуроніум (Vecuronium) [д] порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 10 мг (бромід) у флаконі
5. Додатковий перелік
Піридостигмін (Pyridostigmine) ін’єкції: 1 мг/мл по 1 мл в ампулах
таблетки: 60 мг (бромід
)
Ботулінічний токсин типу А (Botulinum toxin) порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 100 ОД; 200 ОД; 300 ОД; 500 ОД

ліофілізований порошок для приготування розчину для ін`єкцій: 50 ОД; 200 ОД

XXI. Офтальмологічні лікарські засоби
1. Протиінфекційні лікарські засоби
Ацикловір (Aciclovir) мазь: 2,5%; 3%крем: 5%
Азитроміцин (Azithromycin) розчин (очні краплі): 1,5%
Гентаміцин (Gentamicin) розчин (очні краплі): 0,3% (сульфат)
Офлоксацин (Ofloxacin) розчин (очні краплі): 0,3%мазь очна: 0,3%
Тетрациклін (Tetracycline) очна мазь: 1% (гідрохлорид)
2. Протизапальні лікарські засоби
Преднізолон (Prednisolone) розчин (очні краплі): 0,5% (фосфат натрію)
3. Місцеві анестетики
Тетракаїн (Tetracaine) розчин (очні краплі): 0,5% (гідрохлорид)
4. Міотичні лікарські засоби та лікарські засоби проти глаукоми
Ацетазоламід (Acetazolamide) таблетки: 250 мг
Латанопрост (Latanoprost) розчин (очні краплі): латанопрост 50 мкг/мл
Пілокарпін (Pilocarpine) розчин (очні краплі): 2%; 4%; 1% (гідрохлорид чи нітрат)
Тимолол (Timolol) розчин (очні краплі): 0,25%; 0,5% (у вигляді малеата водню)
5. Мідріатики
Атропін (Atropine) розчин (очні краплі): 0,1%; 0,5%; 1% (сульфат) [д]
Гоматропін (гідробромід) (Homatropine hydrobromide)
(може бути використаний як альтернатива атропіну)
Циклопентолат (гідрохлорид) (Cyclopentolate)
(може бути використаний як альтернатива атропіну)
розчин (очні краплі): 1% (гідрохлорид)
Додатковий перелік
Адреналін (Epinephrine (Adrenaline)) розчин (очні краплі): 2% (у вигляді гідрохлориду)
XXII. Лікарські засоби, що впливають на міометрій
1. Лікарські засоби, що підсилюють скоротливу активність міометрію
Ергометрин (Ergometrine) ін’єкції: 200 мкг (гідроген малеату) по 1 мл в ампулах; 0,2 мг/мл по 1 мл в ампулах (1 мл розчину містить метилергометрину малеату 0,2 мг)
Мізопростол (Misoprostol)* таблетки: 200 мкг
вагінальні таблетки: 25 мкг*
Окситоцин (Oxytocin) ін’єкції: 5 МО/1 мл; 10 МО/1 мл
Додатковий перелік
Міфепристон (Mifepristone)* — Мізопростол (Misoprostol)* таблетки: 200 мг — 200 мкг
міфепристон таблетки: 10 мг, 50 мг, 200 мг
мізопростол таблетки: 200 мк
г
2. Лікарські засоби, що зменшують скоротливу активність міометрію (токолітики)
Ніфедипін (Nifedipine) швидкорозчинні капсули: 10 мг
XXIII. Перитонеальний діалізний розчин
1. Додатковий перелік
Розчин для перитонеального діалізу (відповідного складу) (intraperitoneal dialysis solution) парентеральний розчин
XXIV. Лікарські засоби для лікування психічних і поведінкових розладів
1. Лікарські засоби, що застосовуються при психотичних розладах
Хлорпромазин
(Chlorpromazine) [д]
ін’єкції: 25 мг (гідрохлорид)/мл по 2 мл в ампулах
розчин для перорального застосування: 25 мг (гідрохлорид)/5 мл
таблетки: 10 мг; 25 мг; 50 мг; 100 мг (гідрохлорид)
Флуфеназин (Fluphenazine) ін’єкції: 25 мг (деканоат або енантат) по 1 мл в ампулах
Галоперидол (Haloperidol) [д] ін’єкції: 5 мг по 1 мл в ампулах; 50 мг/мл
таблетки: 1,5 мг; 2 мг; 5 мг
Рисперидон (Risperidone) тверда пероральна лікарська форма: 0,25 мг — 6 мг
розчин оральний: 1 мг/мл
Додатковий перелік
Клозапін (Clozapine) тверда пероральна лікарська форма: 25 — 200 мг
Галоперидол (Haloperidol) [д] розчин для перорального застосування: 2 мг/мл
2. Лікарські засоби, що застосовуються для лікування порушення настрою
Лікарські засоби, що застосовуються при депресивних розладах
Амітриптилін (Amitriptyline) таблетки: 25 мг; 75 мг (гідрохлорид)

розчин для ін’єкцій: 10 мг/мл

Флуоксетин (Fluoxetine) тверда пероральна лікарська форма: 20 мг (у вигляді гідрохлориду)
Лікарські засоби, що застосовуються при біполярних розладах
Карбамазепін (Carbamazepine) таблетки (з поділкою): 100 мг; 200 мг; 400 мг

таблетки пролонгованої дії: 200 мг; 300 мг; 400 мг; 600 мг

Літію карбонат (Lithium carbonate) тверда пероральна лікарська форма: 300 мг
Вальпроєва кислота/Вальпроат натрію (Valproic acid/Sodium valproate) таблетки (з покриттям): 200 мг — 500 мг (вальпроат натрію)

таблетки пролонгованої дії: 250 мг; 300 мг; 500 мг

3. Лікарські засоби для лікування тривожних розладів
Діазепам (Diazepam) таблетки (з поділкою): 2 мг; 5 мг
4. Лікарські засоби, що застосовуються при обсесивно-компульсивних розладах
Кломіпрамін (Clomipramine) тверда пероральна лікарська форма: 10 мг; 25 мг (гідрохлорид)
5. Лікарські засоби для лікування розладів, викликаних вживанням психоактивних речовин
Додатковий перелік
Метадон (Methadone) концентрат для приготування розчину для перорального застосування: 5 мг/мл; 10 мг/мл (гідрохлорид)
розчин для перорального застосування: 5 мг/мл; 5 мг/5 мл; 10 мг/5 мл (гідрохлорид) або 1 мг/мл
таблетки: 5 мг; 10 мг; 25 мг; 40 м
г
Бупренорфін (Buprenorphine) таблетки (сублінгвальні): 0,2 мг; 0,4 мг; 2 мг; 4 мг; 8 мг
XXV. Лікарські засоби, що впливають на функцію органів дихання
1. Антиастматичні засоби і лікарські засоби для лікування хронічної обструктивної хвороби
Беклометазон (Beclometasone) інгаляція (аерозоль): 50 мкг; 100 мкг (дипропіонат) на дозу (у вигляді форм, що не містять фреон)
аерозоль для інгаляцій: 200 мкг; 250 мкг
Будесонід (Budesonide) [д] інгаляція (аерозоль): 50 мкг на дозу; 200 мкг на дозу
порошок для інгаляцій: 100 мкг на дозу; 200 мкг на дозу
суспензія для розпилення: 0,125 мг/мл; 0,25 мг/мл та 0,5 мг/мл
Епінефрин (Адреналін) (Epinephrine/Adrenaline) ін’єкції: 1 мг (у вигляді гідрохлориду та гідротартрату) по 1 мл в ампулах, що відповідає 1,82 мг адреналіну тартрату в 1 мл; 0,5 мг/мл, 1 мг/мл у попередньо наповненій ручці
Іпратропію бромід (Ipratropium bromide) інгаляція (аерозоль): 20 мкг на дозурозчин для інгаляцій: 0,25 мг/мл
Сальбутамол (Salbutamol) інгаляція (аерозоль): сальбутамол 100 мкг як сульфат (1 доза)
розчин для ін’єкцій: 50 мкг (як сульфат)/мл по 5 мл в ампулах; 500 мкг (як сульфат)/мл по 1 мл в ампулах
дозований інгалятор (аерозоль): 100 мкг (як сульфат) на 1 дозу
респіраторний розчин для використання в розпилювачах-небулайзерах: 5 мг (як сульфат)/мл; 1 мг/мл
розчин для інгаляцій: 1 мг/мл та 2,5 мг/2,5 мл
Будесонід + Формотерол (Formoterol and budesonide) порошок для інгаляцій:
100 мкг/6 мкг/дозу;
200 мкг/6 мкг/дозу
інгаляції (порошок, аерозоль):
160 мкг/4,5 мкг/дозу;
200 мкг/6 мкг/дозу;
80 мкг/4,5 мкг/дозу;
320 мкг/9,0 мкг/дозу
Сальметерол + Флютиказон (Salmeterol and fluticasone) порошок для інгаляцій: 50 мкг/100 мкг, 50 мкг/250 мкг, 50 мкг/500 мкг
Тіотропію бромід (Tiotropium bromide)* порошок для інгаляцій, тверді капсули: 18 мкг
XXVI. Розчини, що коригують водний, електролітний та кислотно-лужний баланс
1. Лікарські засоби для перорального застосування
Солі для пероральної регідратації (Oral rehydration salts) Див. розділ XVII
Калію хлорид (Potassium chloride) порошок для розчину
2. Лікарські засоби для парентерального застосування
Глюкоза (Glucose) розчин для ін’єкцій/інфузій: 5% (ізотонічний)
розчин для ін’єкцій/інфузій: 10%; 40%; 50% (гіпертонічний)
Калію хлорид (Potassium chloride) розчин: 4%; 11,2% по 20 мл в ампулах (еквівалентно K+ 1,5 ммоль/мл,
Cl 1,5 ммоль/мл)
розчин для розведення: 7,5% (еквівалентно K+ 1 ммоль/мл та Cl 1 ммоль/мл) [д]; 15% (еквівалентно K+ 2 ммоль/мл та Cl 2 ммоль/мл) [д]концентрат для розчину для інфузій: 75 мг/мл
Натрію хлорид (Sodium chloride) розчин для ін’єкцій/інфузій: 0,9% ізотонічний (еквівалентно Na+ 154 ммоль/л, Cl 154 ммоль/л)
Натрію гідрокарбонат (Sodium hydrogen carbonate) ін’єкції: 1,4% — 8,4%
Лактат натрію (Sodium lactate), складний розчин Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид + Натрію лактат (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride + Sodium lactate) розчин для ін’єкцій/інфузій
розчин для інфузій
3. Інші
Вода для ін’єкцій (Aqua pro injectionibus/Water for injection) розчин для ін’єкцій: 2 мл; 5 мл; 10 мл в ампулах
XXVII. Вітаміни і мінерали
1. Додатковий перелік
Кальцію глюконат (Calcium gluconate) ін’єкції: 100 мг/мл по 5 мл; 10 мл в ампулах
XXVIII. Лікарські засоби для лікування вуха, горла та носа [д]
Оцтова кислота (Acetic acid) місцево: 2% в спирті
Будесонід (Budesonide) назальний спрей: 100 мкг на дозу; 50 мкг на дозу
Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin) місцево: 0,3% краплі (гідрохлорид)
Ксилометазолін (Xylometazoline) назальний спрей: 0,05%
краплі назальні: 0,05%; 0,1% по 10 мл
XXIX. Спеціальні лікарські засоби для догляду за новонародженими
1. Лікарські засоби, що призначаються немовлятам [д]
Кофеїну цитрат (Caffeine citrate) ін’єкції: 20 мг/мл (еквівалентно 10 мг кофеїну основи/мл)
розчин для перорального застосування: 20 мг/мл (еквівалентно 10 мг кофеїну основи/мл)
Хлоргексидин (Chlorhexidine) розчин або гель: 7,1% (диглюконат), забезпечуючи 4% хлоргексидину (для догляду за пупковою раною) [д]
Холекальциферол (Colecalciferol) капсули м’які: 12,5 мкг (500 МО); 25 мкг (1000 МО)
краплі оральні,
розчин: 4000 МО/мл; 15000 МО/мл
Ергокальциферол (Ergocalciferol) тверда пероральна лікарська форма: 1,25 мг (50000 МО)розчин оральний, олійний: 1,25 мг/мл (0,125%)
Додатковий перелік
Ібупрофен (Ibuprofen) розчин для ін’єкцій/інфузій:4 мг/мл; 5 мг/мл
Простагландин E
(Prostaglandin E
)
розчин для ін’єкцій:
простагландин E1 — 0,5 мг/мл в спирті
простагландин E2 — 1 мг/мл
Легеневі сурфактанти (Surfactant) суспензія для введення в трахею: 25 мг/мл — 80 мг/мл
Амінокислоти (Amino acids) розчин для інфузій: 100 мл; 250 мл
Жирові емульсії (Fat emulsions) емульсія для інфузій: 100 мл; 250 мл; 500 мл
2. Лікарські засоби, що застосовують матері новонароджених
Дексаметазон (Dexamethasone) ін’єкції: 4 мг/мл дексаметазону фосфату (у вигляді динатрієвої солі)
XXX. Лікарські засоби, що застосовуються при захворюваннях суглобів
1. Лікарські засоби для лікування подагри
Алопуринол (Allopurinol) таблетки: 100 мг; 300 мг
2. Модифікуючі лікарські засоби, що використовуються при ревматичних хворобах (DMARDs)
Хлорохін (Chloroquine) таблетки: 100 мг; 150 мг (у вигляді фосфату або сульфату); 250 мг (фосфат)
Додатковий перелік
Азатіоприн (Azathioprine) таблетки: 50 мг
Гідроксихлорохін (Hydroxychloroquine) [сп] тверді пероральні дозовані форми: 200 мг (у вигляді сульфату)
Метотрексат (Methotrexate) таблетки: 2,5 мг; 5 мг; 7,5 мг; 10 мг (у вигляді натрієвої солі)
Пеніциламін (Penicillamine) тверді пероральні дозовані форми: 250 мг
Сульфасалазин (Sulfasalazine) таблетки: 500 мг
XXXI. Лікарські засоби, що застосовуються при наданні екстреної (невідкладної) медичної допомоги
1. Аміаку розчин концентрований (Ammonia) розчин: 10% у флаконі
2. Аміодарон (Amiodarone) ін’єкції: 50 мг/мл по 3 мл в ампулах
3. Атропін (Atropine) ін’єкції: 1 мг (сульфат) в ампулах по 1 мл
4. Бісопролол (Bisoprolol) таблетки: 1,25 мг; 2,5 мг; 5 мг; 10 мг
5. Верапаміл (Verapamil) ін’єкції: 2,5 мг (гідрохлорид)/мл по 2 мл в ампулах
6. Вода для ін’єкцій (Aqua pro injectionibus/Water for injection) розчин для ін’єкцій: 2 мл; 5 мл; 10 мл в ампулах
7. Вугілля активоване (Activated charcoal) порошок: 5 г
тверда пероральна лікарська форма: 0,25 г
8. Галоперидол (Haloperidol) ін’єкції: 5 мг/мл; 50 мг/мл
9. Гепарин натрій (Heparin sodium) ін’єкції: 5000 МО/мл
10. Гідрокортизон (Hydrocortisone) порошок для розчину для ін’єкцій: 100 мг у флаконі
11. Гідроксиетилкрохмаль (Hydroxyethylstarch) розчин для інфузій: 6% (60 мг/мл); 10% (100 мг/мл)
12. Глюкоза (Glucose) розчин для ін’єкцій/інфузій: 5% (ізотонічний)
розчин для ін’єкцій/інфузій: 10%; 40%; 50% (гіпертонічний)
13. Дексаметазон (Dexamethasone) ін’єкції: 4 мг/мл по 1 мл в ампулах (у вигляді динатрієвої солі фосфату)
14. Дигоксин (Digoxin) ін’єкції: 0,25 мг/мл по 1 мл в ампулах
15. Диклофенак (Diclofenac) ін’єкції: 25 мг/мл по 3 мл в ампулах
16. Діазепам (Diazepam) ін’єкції: 5 мг/мл
17. Допамін (Dopamine) ін’єкції: 40 мг/мл (гідрохлорид) по 5 мл в ампулах

концентрат для приготування розчину для інфузій: 200 мг/10 мл; 5 мг/мл

18. Дротаверин (Drotaverine) ін’єкції: 20 мг/мл по 2 мл в ампулах
19. Епінефрин (Адреналін) (Epinephrine/Adrenaline) ін’єкції: 1 мг (у вигляді гідрохлориду та гідротартрату) по 1 мл в ампулах, що відповідає 1,82 мг адреналіну тартрату в 1 мл; 0,5 мг/мл, 1 мг/мл у попередньо наповненій ручці
20. Етанол (Ethanol) розчин: 70% (денатурований)
21. Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) розчин для інфузій: 1 мг/мл
таблетки (сублінгвальні): 5 мгспрей сублінгвальний дозований: 1,25 мг/дозуспрей оромукозний: 1,25 мг/дозутаблетки: 10 мг; 20 мг
22. Інсулін для ін’єкцій (короткої дії) (Insulin injection (fast-acting)) ін’єкції: 40 МО/мл по 10 мл у флаконі; 100 МО/мл по 5 мл; по 10 мл у флаконі; 100 МО/мл по 3 мл у картриджі, картриджі, вкладеному у шприц-ручку
23. Каптоприл (Captopril) таблетки: 12,5 мг; 25 мг; 50 мг
24. Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid) тверда пероральна лікарська форма: 75 мг — 300 мг
25. Клонідин (Clonidine) таблетки: 0,1 мг; 0,15 мг; 0,3 мг
розчин для ін’єкцій: 0,01% по 1 мл в ампулах
26. Лактат натрію (Sodium lactate),
складний розчин Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид + Натрію лактат (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride + Sodium lactate)
розчин для ін’єкцій/інфузій
розчин для інфузій
27. Лідокаїн (Lidocaine) ін’єкції: 20 мг (гідрохлорид)/мл по 5 мл
28. Магнію сульфат (Magnesium sulfate) ін’єкції: 250 мг/мл по 5 мл або по 10 мл
29. Маніт (Mannitol) розчин для інфузій: 15% по 100 мл, 200 мл, 400 мл у пляшках, по 100 мл, 250 мл, 500 мл у контейнерах
30. Метамізол натрію (Metamizole sodium)* ін’єкції: 500 мг/мл по 1 мл, 2 мл в ампулах
31. Метилпреднізолон (Methylprednisolone) ін’єкції: 40 мг/мл (у вигляді натрію сукцинату) по 1 мл у однодозових флаконах та по 5 мл у багатодозових флаконах; 80 мг/мл (у вигляді натрію сукцинату) по 1 мл у однодозових флаконах; 125 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконі; 250 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконі; 500 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконі; 1000 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконі
32. Метопролол (Metoprolol) таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг
розчин для ін’єкцій: 1 мг/мл в ампулах
33. Морфін (Morphine) ін’єкції: 10 мг/мл; 20 мг/мл (сульфат або гідрохлорид) в ампулах
34. Налоксон (Naloxone) ін’єкції: 400 мкг (гідрохлорид) по 1 мл в ампулах
35. Натрію гідрокарбонат (Sodium hydrogen carbonate) ін’єкції: 1,4% — 8,4%
36. Натрію тіосульфат (Sodium thiosulfate) ін’єкції: 250 мг/мл по 50 мл; 300 мг/мл по 5 мл та 10 мл в ампулах
37. Натрію хлорид (Sodium chloride) розчин для ін’єкцій/інфузій: 0,9% ізотонічний (еквівалентно Na+ 154 ммоль/л, Cl 154 ммоль/л)
38. Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride) — складний розчин розчин для інфузій
39. Неостигмін (Neostigmine) ін’єкції: 0,5 мг/мл по 1 мл в ампулах; 2,5 мг (метилсульфат) по 1 мл в ампулах
40. Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) таблетки (сублінгвальні): 300 мкг; 400 мкг; 500 мкг

концентрат для розчину для інфузій: 1 мг/мл; 10 мг/мл

спрей сублінгвальний: 0,4 мг/дозу

41. Ніфедипін (Nifedipine) таблетки: 10 мг, 20 мг, 40 мг, 60 мг
краплі оральні: 2%
42. Оксибупрокаїн (Oxybuprocaine) краплі очні, розчин: 0,4%
43. Окситоцин (Oxytocin) ін’єкції: 5 МО/1 мл; 10 МО/1 мл
44. Омепразол (Omeprazole) порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 40 мг в ампулах
45. Ондансетрон (Ondansetron) ін’єкції: 2 мг/мл по 2 мл, 4 мл в ампулах (у вигляді гідрохлориду)
46. Парацетамол (Paracetamol) розчин для перорального застосування: 30 мг/мл; 120 мг/5 мл; 125 мг/5 мл
супозиторії: 80 мг, 100 мг, 150 мг; 300 мг, 0,17 г, 0,33 г
тверда пероральна лікарська форма: 100 мг — 500 мг
розчин для інфузій: 10 мг/мл
47. Повідон-йоду (Povidone-iodine) розчин: 10% (еквівалентно 1% активного йоду)
48. Ранітидин (Ranitidine)* ін’єкції: 25 мг/мл (у вигляді гідрохлориду) по 2 мл в ампулах
49. Сальбутамол (Salbutamol) інгаляція (аерозоль): сальбутамол 100 мкг як сульфат (1 доза)
дозований інгалятор (аерозоль): 100 мкг (як сульфат) на 1 дозу
50. Стрептокіназа (Streptokinase) порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій/інфузій: 750 000 МО; 1 500 000 МО у флаконі
51. Теофілін (Theophylline) ін’єкції: 2% в ампулах
52. Терліпресин (Terlipressin)* порошок для розчину для ін’єкцій: 1 мг
ін’єкції: 0,1 мг/мл по 2 мл та по 10 мл
53. Транексамова кислота (Tranexamic acid) ін’єкції: 50 мг/мл; 100 мг/мл; 500 мг/5 мл по 5 мл або по 10 мл в ампулах
54. Фенілефрин
(Phenylephrine)
ін’єкції: 10 мг/мл по 1 мл
55. Фентаніл (Fentanyl) ін’єкції: 0,05 мг/мл по 2 мл в ампулах
56. Фуросемід (Furosemide) ін’єкції: 10 мг/мл по 2 мл в ампулах
таблетки: 40 мг
57. Хлоргексидин (Chlorhexidine) розчин: 0,05% (біглюконат)

розчин/гель: 4%

Примітка.
У цьому Переліку застосовуються такі позначки:
«[сп]» означає, що лікарський засіб вимагає спеціалізованого діагностичного або спостережного обладнання, та/або спеціалізованої медичної допомоги, та/або підготовки фахівців для використання у дітей;
«[д]» означає, що наявні спеціальні вказівки для обмеження використання для дітей;
«(*)» та «(**)» означають, що особливості застосування лікарського засобу встановлюються МОЗ.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*