Проект постанови КМУ «Про затвердження Примірного положення про клінічну базу (університетську клініку) державного вищого навчального закладу ІV рівня акредитації

«Щотижневик АПТЕКА» для публічного обговорення пропонує проекти нормативно-правових актів. Ви маєте можливість взяти участь у відкритій дискусії на шпальтах газети. Пропозиції, зауваження та побажання щодо публічного обговорення просимо надсилати до редакції: 02140, Київ, просп. М. Бажана, 10A, e-mail: public@morion.ua; факс: (044) 585-97-10

ПОВІДОМЛЕННЯ

На публічне обговорення виноситься проект постанови КМУ «Про затвердження Примірного положення про клінічну базу (університетську клініку) державного вищого навчального закладу ІV рівня акредитації (закладу післядипломної освіти)» на виконання Указу Президента України від 6.12.2005 р. №1694 «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення» .

Запропонований проект розроблений Міністерством охорони здоров’я з метою створення умов для забезпечення якісної професійної підготовки медичних працівників.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати з 29.02.2008 р. по 29.03.2008 р. за адресами:

infodep@moz.gov.ua — Міністерство охорони здоров’я України;

01021, Київ, вул. Грушевського, 7, тел.: (044) 253-45-69, Lada@moz.gov.ua — Департамент кадрової політики освіти і науки МОЗ України;

01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11, mail@dkrp.gov.ua — Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

АНАЛІЗ
регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного положення про клінічну базу (університетську клініку) державного вищого навчального закладу IV рівня акредитації (закладу післядипломної освіти)»
(далі — постанова)

1. Опис проблеми

На сьогодні існує розбіжність у фінансових інтересах лікувально-профілактичних і вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку спеціалістів за напрямом «Медицина», не співпадають пріоритети в роботі лікувальних закладів (надання медичної допомоги) і навчальних закладів (підготовка медичних працівників), відсутнє єдине керівництво лікувальним (головний лікар) та навчальним і науково-дослідним процесом (завідувач кафедри), не розмежовано питання взаємної відповідальності за організацію лікувальної та навчальної роботи.

Цю проблему певною мірою можна вирішити шляхом створення лікувально-навчально-наукових підрозділів у вищих навчальних закладах і закладів післядипломної освіти — клінічних баз (університетських клінік), робота яких організаційно і фінансово буде забезпечуватися навчальним закладом.

Наявність клінічних баз (університетських клінік), як структурних підрозділів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації (закладів післядипломної освіти), значно поліпшить клінічну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів, підвищить ефективність науково-дослідних робіт і забезпечить їх впровадження в практику охорони здоров’я.

2. Цілі та завдання прийняття пропоновано акта

Затвердження порядку утворення університетських клінік, як структурних підрозділів вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, їх статусу та умов функціонування.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Альтернативного способу досягнення мети немає.

4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Проект постанови є нормативно-правовим актом для вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, в  яких здійснюється підготовка медичних і фармацевтичних працівників.

5. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Ця сфера регулюється Основами законодавства України про охорону здоров’я, Законом України «Про вищу освіту», Указом Президента України від 6.12.2005 р. № 1694 «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення», розпорядженням КМУ від 11.07.2007 р. № 502-р «Деякі питання підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу», постановою КМУ від 31.10.2007 р. № 1295 «Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу».

Реалізація постанови не потребує внесення змін до чинних та розроблення нових нормативно-правових актів.

6. Фінансово-економічне обгрунтування

Клінічна база (університетська клініка) державного вищого навчального закладу IV рівня акредитації (закладу післядипломної освіти) буде утримуватися за рахунок коштів державного бюджету в межах виділених асигнувань на відповідний бюджетний період, благодійних внесків, пожертвувань юридичних та фізичних осіб, інвестицій та інших джерел, що не заборонені законодавством України.

Постановою КМУ від 31.10.2007 р. № 1295 визначено прогнозні обсяги фінансування у розмірі 299,4 млн грн. на створення при медичних університетах клінік, які надаватимуть усі необхідні медичні послуги учасникам фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу.

7. Очікувані результати

Прийняття проекту постанови КМУ створить необхідні умови для удосконалення системи практичної підготовки медичних працівників, розробки досконалих моделей організації медичної допомоги та новітніх медичних технологій.

8. Показники результативності акта

9. Заходи відстеження результативності акта

Базове відстеження здійснюється до дня набуття чинності цим регуляторним актом шляхом моніторингу отримання зауважень та пропозицій від суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб.

Повторне відстеження буде здійснюватися через рік після набуття чинності цим регуляторним актом шляхом постійного моніторингу зауважень та пропозицій від закладів охорони здоров’я, суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб.

Строк виконання заходів повторного відстеження результативності регуляторного акта не більше, ніж 45 робочих днів.

Заступник директора Департаменту
кадрової політики, освіти і науки
О.П. Волосовець

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 200__ р. №____
Про затвердження Примірного положення про клінічну базу (університетську клініку) державного вищого навчального закладу IV рівня акредитації (закладу післядипломної освіти)

Відповідно до Указу Президента України від 6.12.2005 р. № 1694 «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення» та з метою створення умов для забезпечення якісної професійної підготовки медичних працівників Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 • затвердити Примірне положення про клінічну базу (університетську клініку) державного вищого навчального закладу IV рівня акредитації (закладу післядипломної освіти), що додається.

Прем’єр-міністр України Ю.В. Тимошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою КМУ
від ______200__ р. №____

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про клінічну базу (університетську клініку) державного вищого навчального закладу IV рівня акредитації
(закладу післядипломної освіти)

1. Загальні положення

1. Клінічна база (університетська клініка) державного вищого навчального закладу ІV рівня акредитації (закладу післядипломної освіти) (далі — клінічна база) є його структурним лікувально-навчально-науковим підрозділом, який надає спеціалізовану та високоспеціалізовану лікувально-профілактичну допомогу, консультативну допомогу іншим лікувально-профілактичним закладам, забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації медичних працівників за стандартами вищої освіти, створює умови для проведення наукових досліджень, здійснює апробацію і впровадження нових медичних технологій.

2. Клінічна база створюється відповідно до законодавства України наказом ректора вищого навчального закладу (закладу післядипломної освіти) (далі — ВНЗ/ЗПО) за погодженням з центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого знаходиться ВНЗ/ЗПО (у разі необхідності — за погодженням з місцевими органами виконавчої влади).

3. У своїй діяльності клінічна база керується законодавством України, нормативними актами МОЗ і МОН, статутом ВНЗ/ЗПО, наказами ректора та цим Примірним положенням.

4. Структура та штатний розпис клінічної бази розробляються ВНЗ/ЗПО і затверджуються відповідно до порядку, встановленого законодавством України.

5. Порядок надання спеціалізованої та високоспеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги населенню у клінічній базі визначається ректором ВНЗ/ЗПО з інформуванням територіальних органів охорони здоров’я.

6. Клінічна база має бланки і штампи для засвідчення відповідних документів.

2. Мета, завдання і функції клінічної бази

1. Основна мета діяльності клінічної бази — надання спеціалізованої і високоспеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги в процесі клінічної підготовки осіб, які навчаються у ВНЗ/ЗПО.

2. Завдання та функції клінічної бази:

 • створення умов для надання на  сучасному рівні спеціалізованої та високоспеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги;
 • забезпечення умов для проведення практичних занять студентів, навчання лікарів за програмами інтернатури, магістратури, клінічної ординатури, аспірантури, докторантури, проведення передатестаційних і тематичних циклів удосконалення, курсів інформації та стажування і підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ВНЗ/ЗПО;
 • розробка і впровадження в  практику сучасних методів профілактики, діагностики, лікування захворювань і реабілітації хворих відповідно до стандартів надання медичної допомоги населенню, затверджених МОЗ;
 • здійснення медичної практики згідно із законодавством України;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності пацієнтів у встановленому законодавством порядку та, в разі необхідності, направлення їх на медико-соціальну експертизу;
 • проведення санітарно-просвітницької діяльності серед громадян, які звертаються за медичною допомогою;
 • здійснення статистичного обліку і надання статистичних звітів про лікувально-профілактичну діяльність за встановленими формами;
 • проведення конференцій, семінарів, тренінгів, олімпіад, презентацій нових науково-методичних розробок та сучасного медичного обладнання.

3. Організаційна структура та управління клінічною базою

1. Організаційна структура клінічної бази ВНЗ/ЗПО складається з дирекції (адміністрації) і лікувально-навчально-наукових підрозділів (клінік), до складу яких входять кафедри ВНЗ/ЗПО та відповідні відділення клінічної бази.

Також до складу клінічної бази можуть входити консультативна поліклініка та інші підрозділи, які забезпечують діяльність клінічної бази.

2. Клінічну базу очолює керівник, який відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам до керівників закладів охорони здоров’я.

Керівник клінічної бази призначається на посаду ректором з числа професорів (доцентів) кафедр ВНЗ/ЗПО, за погодженням з міністром охорони здоров’я України. Обсяг повноважень керівника клінічної бази визначається ректором.

Керівник клінічної бази підпорядкований ректору вищого навчального закладу, а з окремих питань її функціонування — проректорам з відповідних напрямків роботи.

Керівник клінічної бази забезпечує вирішення організаційно-управлінських та медико-технологічних питань, несе повну відповідальність за діяльність клінічної бази.

3. На посади керівників структурних підрозділів клінічної бази, як правило, призначають науково-педагогічних працівників клінічних кафедр ВНЗ/ЗПО, які мають науковий ступінь доктора наук або кандидата наук та вчене звання професора або доцента.

4. Штатні посади лікарів клінічної бази заміщуються висококваліфікованими спеціалістами, які мають відповідну освіту та стаж практичної роботи за фахом не менше 3 років. Перевагу при зарахуванні на посади лікарів мають науково-педагогічні працівники ВНЗ/ЗПО.

5. На посади головної та старших медичних сестер, як правило, призначають осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за напрямом підготовки «Сестринська справа».

6. Функціональні обов’язки працівників клінічної бази визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються ректором ВНЗ/ЗПО.

7. Прийняття на роботу та звільнення працівників клінічної бази здійснює ректор за поданням керівника клінічної бази.

4. Майно та фінансування кінічної бази

1. Майно, що використовується клінічною базою, належить державі та знаходиться в оперативному управлінні ВНЗ/ЗПО.

2. Облік майна і контроль за його використанням покладається на бухгалтерію ВНЗ/ЗПО.

3. Матеріально-технічне оснащення клінічної бази забезпечується ВНЗ/ЗПО.

4. Джерелами фінансування функціонування та формування майна клінічної бази є:

 • Державний бюджет;
 • благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб, інвестиції;
 • інші джерела, не заборонені законодавством України.

5. Фінансово-економічні операції, пов’язані з функціонуванням клінічної бази, здійснюються бухгалтерією ВНЗ/ЗПО.

5. Умови реорганізації клінічної бази

21. Реорганізація клінічної бази у зв’язку зі зміною структури або профілю діяльності здійснюється згідно з чинним законодавством.

При реорганізації клінічної бази працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті