Постанова КМУ від 12.01.2022 р. № 5 «Про внесення змін до Порядку ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість»

25 Січня 2022 12:49 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12.01.2022 р. № 5

Про внесення змін до Порядку ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Внести до Порядку ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1153 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 3, ст. 164; 2020 р., № 34, ст. 1137), зміни, що додаються.
 2. Ця постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 січня 2022 р. № 5

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість

 1. Пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

«Перелік осіб, уповноважених на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, які здійснюють закупівлі у відповідному бюджетному році, публікується МОЗ на своєму вебсайті.».

 1. Пункти 3–5 викласти в такій редакції:

«3. Імпортери лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них (далі — імпортери) подають МОЗ або особі, уповноваженій на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, не пізніше ніж протягом 10 робочих днів до дня ввезення на митну територію України такі документи:

заяву про видачу довідки, що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на митну територію України відповідно до угод (договорів) між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я (далі —  заява), за формою згідно з додатком 1;

лист-зобов’язання щодо ввезення таких лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них виключно для їх постачання на митній території України в рамках виконання угоди (договору) між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я;

засвідчену в установленому порядку копію зовнішньоекономічного договору (контракту), однією із сторін якого є спеціалізована організація або переможець процедури закупівлі, що проведена особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, укладеного на виконання угод (договорів) між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, відповідно до якого планується таке ввезення;

засвідчену в установленому порядку копію рахунка-фактури (інвойсу);

засвідчену в установленому порядку копію реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або рішення МОЗ, яке дозволяє введення в обіг лікарського засобу, або документи щодо введення в обіг в Україні медичних виробів;

засвідчені в установленому порядку копії сертифікатів якості (сертифікатів аналізу, протоколів аналізу тощо), виданих виробником на серії лікарських засобів, що пропонуються до ввезення.

 1. Протягом п’яти робочих днів з дати отримання документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, МОЗ або особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, видає імпортеру довідку, що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на митну територію України відповідно до угод (договорів), укладених між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я (далі — довідка), за формою згідно з додатком 2 або надає обґрунтовану відмову в письмовій формі.

МОЗ опрацьовує документи для оформлення довідки, які подають імпортери, обрані спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі.

Особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, опрацьовує документи для оформлення довідки, які подають імпортери, що визначені переможцями за результатами проведення процедур закупівель особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я.

 1. Довідка оформлюється у трьох примірниках, підписується уповноваженою особою МОЗ або особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, та скріплюється гербовою печаткою (у разі її використання). Один примірник довідки залишається в МОЗ або особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, два примірники видаються імпортеру, один з яких подається митному органові під час митного оформлення лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, другий — залишається в імпортера.

Підставою для відмови у видачі довідки є:

подання імпортером неповного пакета документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку;

виявлення в документах, зазначених у пункті 3 цього Порядку, недостовірних відомостей.».

 1. Абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

«6. У разі зміни даних, зазначених у довідці, імпортер звертається із заявою до МОЗ або особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, для видачі нової довідки. При цьому раніше видана довідка підлягає анулюванню, про що МОЗ або особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, невідкладно інформує митні органи.».

 1. Пункт 8 після слів «здійснюється постачання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них» доповнити словами «, напрям використання бюджетних коштів у відповідному році».
 2. Пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Постачальник для підтвердження звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій із постачання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на митній території України, проведених відповідно до угод (договорів), не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, в якому проводилися такі операції, подає МОЗ або особі, уповноваженій на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я:

1) заяву про видачу довідки-підтвердження щодо оплати лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них відповідно до угод (договорів) за формою згідно з додатком 3;

2) засвідчені в установленому порядку копії:

договору, укладеного між постачальником і особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, або спеціалізованою організацією;

сертифікатів якості (сертифікатів аналізу, протоколів аналізу тощо), виданих виробником на серії лікарських засобів, що пропонуються до постачання.».

 1. У пункті 11:

1) у першому реченні слова «(за наявності)» замінити словами «(у разі її використання)»;

2) у другому реченні слова «органам доходів і зборів» замінити словами «податковим органам».

 1. У пункті 13 слова «органу доходів і зборів» замінити словами «податковому органу».
 2. У тексті Порядку слова «та/або» замінити словом «або».
 3. Додатки 1–4 до Порядку викласти в такій редакції:

«Додаток 1 до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 січня 2022 р. № 5)

МОЗ або особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я
______________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ
______________________________________________________
підприємства, установи, організації, що планує ввезення на
______________________________________________________
митну територію України в митному режимі імпорту
______________________________________________________
лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них)

ЗАЯВА

про видачу довідки, що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на митну територію України відповідно до угод (договорів) між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я

Просимо видати довідку, що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на митну територію України відповідно до угод (договорів), укладених між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, що здійснює закупівлю в межах виконання бюджетних програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, для звільнення від оподаткування податком на додану вартість згідно з пунктом 38 або пунктом 381 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Повідомляємо, що планується ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них відповідно до угод (договорів) від ___ ____________ 20__ р. № ___________, укладених між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, що здійснює закупівлю в межах виконання бюджетних програм  _______________________________________________________________________________________________________

(найменування бюджетної програми)
за напрямом ________________________________________________________________________________________________.
(напрям лікування)

Найменування підприємства — отримувача товару Код згідно з ЄДРПОУ підприємства — отримувача товару Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності) Номер та дата договору (зовнішньо-економічного контракту) Номер та дата інвойсу Найменування товару Міжнародне непатентоване найменування (загально-прийняте) для лікарських засобів Номер та дата реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або інформація про введення в обіг в Україні медичних виробів* Строк  придатності лікарського засобу, медичного виробу, допоміжного засобу Кількість лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів Вартість, гривень Інформація про мову пакування/маркування лікарського засобу, медичного виробу, допоміжного засобу

Усього на суму ____________________________________________________________________________________ гривень.

(прописом)

Додаток: на _______ арк. у ____ прим.

______________________________________________

(найменування посади керівника підприємства, установи, організації, що планує ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них)

______________

(підпис)

_______________________

(ініціали та прізвище)

МП (у разі її використання)

___ ____________ 20__ р.

____________

* Зазначається номер свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу чи рішення МОЗ, яке дозволяє введення в обіг лікарського засобу, або номер документа про відповідність медичного виробу (декларація (у тому числі декларація про відповідність), звіт, висновок, свідоцтво, сертифікат (у тому числі сертифікат відповідності), або будь-який інший документ, що підтверджує виконання вимог, які стосуються об’єкта оцінки відповідності.

Додаток 2 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від  12 січня 2022 р. № 5)

ДОВІДКА № _____,

що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на митну територію України відповідно до угод (договорів), укладених між МОЗ та спеціалізованою організацією  або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я

МОЗ або особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, підтверджує, що ________________

(найменування

____________________________________________________________________________________________________________ підприємства, установи, організації, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)

планує ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них відповідно до угод (договорів) від ___ ____________ 20__ р. № ___________, укладених між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, що здійснює закупівлю в межах виконання бюджетних програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, для звільнення від оподаткування податком на додану вартість згідно з пунктом 38 або пунктом 381 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Найменування підприємства — отримувача товару Код згідно з ЄДРПОУ підприємства — отримувача товару Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності) Номер та дата договору (зовнішньо-економічного контракту) Номер та дата інвойсу Найменування товару Міжнародне непатентоване найменування (загально-прийняте) для лікарських засобів Номер та дата реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або інформація про введення в обіг в Україні медичних виробів* Кількість лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів Вартість, гривень Інформація про мову пакування/ маркування лікарського засобу, медичного виробу, допоміжного засобу

Усього на суму _________________________________________________________________________________ гривень.

(прописом)

______________________________________________

(найменування посади уповноваженої особи МОЗ або особи, уповноваженої  на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я)

______________

(підпис)

_______________________

(ініціали та прізвище)

МП (у разі її використання)

___ ____________ 20__ р.

____________
* Зазначається номер свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу чи рішення МОЗ, яке дозволяє введення в обіг лікарського засобу, або номер документа про відповідність медичного виробу (декларація (у тому числі декларація про відповідність), звіт, висновок, свідоцтво, сертифікат (у тому числі сертифікат відповідності), або будь-який інший документ, що підтверджує виконання вимог, які стосуються об’єкта оцінки відповідності.

Додаток 3

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 січня 2022 р. № 5)

МОЗ або особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я

_____________________________
(найменування підприємства, установи,
______________________________
організації-постачальника)

ЗАЯВА

Просимо видати довідку-підтвердження щодо оплати лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на підставі угод (договорів), укладених між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, що здійснює закупівлю в межах виконання бюджетних програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, для підтвердження звільнення від оподаткування податком на додану вартість згідно з пунктом 38 або пунктом 381 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Повідомляємо, що ____________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації-постачальника,

________________________________________________________________
податкова адреса, код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника

________________________________________________________________
податків, індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності)

відповідно до угоди (договору) від ___ ____________ 20__ р. № _________ проведено операції з постачання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них.

Податкові накладні: __________________________________________.
                                                                (дата та номер, сума без урахування податку на додану вартість)Загальна сума, що підлягає звільненню від оподаткування податком на додану вартість, становить _______________________________гривень.

                                                                                            (прописом)

Постачання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них здійснено відповідно до умов угоди (договору), укладеної між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я

______________________________________________________________
(найменування установи, податкова адреса, код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової

________________________________________________________________
картки платника податків,

________________________________________________________________.
індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності)

За інформацією МОЗ або особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, постачання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них здійснюється відповідно до угоди (договору) від ___ _______ 20__ р. № ____________, укладеної ________________________________________________________________

(між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення
закупівель у сфері охорони здоров’я)

та в межах виконання бюджетних програм ______________________________________
(найменування бюджетної програми)

за напрямом _____________________________________________________.

(напрям лікування)

Додаток: на ______ арк. у ____ прим.

____________________________

(найменування посади керівника підприємства, установи, організації-постачальника)

______________

(підпис)

_______________________

(ініціали та прізвище)

МП (у разі її використання)

___ ____________ 20__ р.

Додаток 4 до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 січня 2022 р. № 5)

ДОВІДКА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ

оплати лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на підставі угод (договорів), укладених між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, що здійснює закупівлю

від ___ ____________ 20__ р. № ___________

МОЗ або особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я підтверджує, що операції з постачання на митній території України лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них здійснені __________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації-постачальника,

________________________________________________________________
податкова адреса, код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків),

________________________________________________________________
індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість)

відповідно до угоди (договору) від ___ ___________ 20__ р.
___________, укладеної між постачальником та спеціалізованою організацією або особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, що здійснює закупівлю ___________________________

(найменування, податкова адреса,

________________________________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків),

________________________________________________________________,

індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість)

згідно з податковими накладними __________________________________.

(дата та номер, сума без урахування податку
на додану вартість)

Загальна сума, що підлягає звільненню від оподаткування податком на додану вартість відповідно до пункту 38 або пункту 381 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, становить ________________________________________________ гривень.

                                                                  (прописом)

_____________________________

(найменування посади уповноваженої особи МОЗ або особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я)

____________

(підпис)

____________________

(ініціали та прізвище)

МП (у разі її використання)

___ ____________ 20__ р.».

____________________

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті