Наказ МОЗ України від 07.02.2023 р. № 235

10 Лютого 2023 3:26 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 07.02.2023 р. № 235
Про утворення Робочої групи МОЗ України з питань бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час для потреб галузі охорони здоров’я

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90) та з метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час»,

НАКАЗУЮ:

1. Утворити Робочу групу МОЗ України з питань бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час для потреб галузі охорони здоров’я (далі — Робоча група).

2. Затвердити Положення про Робочу групу, що додається.

3. Затвердити склад Робочої групи, що додається.

4. Голові Робочої групи забезпечити її координацію діяльності та проведення засідань у разі необхідності.

5. Управлінню по роботі з персоналом (А. Лонський) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Солодку І.В.

МіністрВіктор Ляшко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

від 07.02.2023 року № 235

ПОЛОЖЕННЯ
про Робочу групу МОЗ України з питань бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час для потреб галузі охорони здоров’я

I. Загальні положення

1. Робоча група МОЗ України з питань бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час для потреб галузі охорони здоров’я (далі — Група) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою організації роботи по підготовці пропозицій Міністру охорони здоров’я щодо:

 • критеріїв визначення підприємств, установ та організацій (далі — підприємство), які мають важливе значення для галузі охорони здоров’я;
 • підготовки рішення про визначення конкретного підприємства, установи чи організації критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
 • відповідності чи невідповідності підприємства критеріям, зазначеним у пункті 2 Порядку та Критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;
 • результатів попередньої перевірки повноти заповнення списку військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання, що подається підприємством, наявності наданого до нього обґрунтування, дотримання вимог щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

2. Група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

II. Склад групи

1. Персональний склад Групи затверджується наказом Міністерства охорони здоров’я України (далі — МОЗ).

До складу Групи входять голова Групи (далі — Голова), заступник (заступники) Голови та члени Групи.

Членами Групи є:

 • представники структурних підрозділів МОЗ, до обов’язків яких відносяться:
 • забезпечення реалізації фінансових та економічних складових державної політики в сфері охорони здоров’я;
 • забезпечення здійснення бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
 • правове забезпечення діяльності;
 • запобігання та виявлення корупції;
 • формування політики у сферах медичних послуг, фармацевтичного забезпечення, громадського здоров’я та міжнародного співробітництва;
 • мобілізаційної роботи;
 • управління персоналом;
 • інші (за необхідності).

2. До складу Групи не можуть входити особи, які є працівниками, та/або особи, які незалежно від формального володіння, мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність підприємства.

III. Основні завдання групи

До повноважень Групи відносяться:

 • розгляд питань щодо визначення критеріїв визначення підприємств, які мають важливе значення для галузі охорони здоров’я;
 • підготовки пропозицій про визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
 • формування висновку щодо відповідності чи невідповідності підприємства критеріям, зазначеним у пункті 2 Порядку та Критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;
 • здійснення попередньої перевірки повноти заповнення списку військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання, що подається підприємством, наявності наданого до нього обґрунтування, дотримання вимог щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

IV. Організація роботи групи

1. Формою роботи Групи є засідання.

2. Засідання Групи скликається Головою (або заступником Голови), про що Секретар Групи забезпечує інформування всіх членів Групи. 3. Засідання Групи веде її Голова, а за його відсутності — заступник Голови. У випадку відсутності одночасно Голови та його заступника — засідання Групи не проводиться.

4. Засідання Групи є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина складу Групи.

5. У разі відсутності члена Групи участь у засіданні бере особа, на яку покладено виконання посадових обов’язків відсутнього члена Групи.

У разі зміни назви посади представника структурного підрозділу МОЗ член Групи бере участь у засіданнях до внесення змін до персонального складу Групи.

6. Повноваження Голови Групи:

 • організовує роботу Групи;
 • формує порядок денний;
 • визначає дату, час і місце проведення засідання Групи;
 • головує на засіданні Групи;
 • підписує рішення (протокол) Групи та надає обов’язкові до виконання доручення та протокольні доручення тощо;
 • висловлює окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді.

7. Член Групи має право:

 • вивчати матеріали, подані на розгляд Групи;
 • брати участь в обговоренні, дослідженні питань порядку денного;
 • висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді.

8. Член Групи зобов’язаний:

 • брати участь у засіданнях Групи;
 • забезпечити подання на засідання Групи інформації (матеріалів) відповідно до повноважень структурного підрозділу, який він представляє;
 • брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;
 • виконувати доручення Голови в рамках роботи Групи.

9. Для забезпечення діяльності Групи діє Секретар.

Секретарем Групи є співробітник Управління по роботі з персоналом МОЗ (далі — Секретар).

У разі відсутності Секретаря його замінює особа, на яку покладено виконання обов’язків за відповідною посадою.

Секретар забезпечує:

 • інформування членів Групи та осіб, що залучаються до роботи Групи, про час і місце проведення засідання Групи;
 • ведення та оформлення протоколів засідання Групи протягом трьох робочих днів з дати проведення засідання Групи;
 • надання протоколів у цей же строк членам Групи для підписання, долучення окремих думок членів Групи, викладених письмово (за наявності) до протоколу, а також складання інших проектів документів за результатами засідання (роботи) Групи;
 • збір, узагальнення та підготовку на розгляд Групи документів, що стосуються виконання завдань Групи.

10. Засідання Групи проводиться в приміщенні МОЗ, або дистанційно.

11. Рішення Групи вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більш як половина складу членів Групи, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Групи.

12. Рішення Групи оформлюється протоколом, який підписує Голова і присутні на засіданні члени Групи протягом трьох робочих днів з дати оформлення протоколу, або Голова та Секретар у разі, якщо засідання було проведено дистанційно.

Для підготовки проєкту рішення Міністра охорони здоров’я України щодо визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період Управління по роботі з персоналом готує витяг з протоколу засідання Групи.

13. Усі матеріали засідань Групи зберігаються у Секретаря Групи.

14. У разі незгоди члена Групи, про це зазначається у протоколі із зазначенням причини відмови. Член Групи письмово викладає свою окрему думку з обґрунтуванням об’єктивних причин відмови. Окрема думка члена Групи є невід’ємною частиною протоколу засідання Групи.

15. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів члени Групи або інші учасники засідання не беруть участь в опрацюванні, обговорені та прийняті рішень з питань, щодо яких у них існує конфлікт інтересів. Про існування такого конфлікту інтересів вони зобов’язані письмово повідомити Голову Групи, а Голова Групи — Міністра охорони здоров’я України.

Про конфлікт інтересів членів Групи, Голови або інших учасників засідання може заявити будь-який учасник засідання. Заява про конфлікт інтересів члена Групи, Голови або інших учасників засідання заноситься в протокол засідання Групи.

У разі неподання інформації щодо існування конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо після прийняття рішення Групою, — таке рішення підлягає перегляду.

Начальник Управління по роботі з персоналомАнатолій Лонський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

від 07.02.2023 № 235

СКЛАД
робочої групи МОЗ України з питань бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час для потреб галузі охорони здоров’я

СОЛОДКА Інна Василівна Державний секретар, голова робочої групи
МОРАЧОВ Олександр Володимирович Директор юридичного департаменту, заступник голови робочої групи
ГРАБ Оксана Дмитрівна Заступник начальника Управління — начальник відділу державної служби та службової кар’єри апарату міністерства Управління по роботі з персоналом, секретар робочої групи
АНДРІЄЦЬ Олена Юріївна Генеральний директор Директорату стратегічного планування та координації
ГАВРИЛЮК Андрій Олександрович Начальник відділу розвитку медичних послуг Департаменту медичних послуг
ГРІЦЕНКО Олександр Володимирович Заступник начальника управління — начальник відділу з питань якості та доступності лікарських засобів, їх раціонального застосування Фармацевтичного управління
ДАНИЛЕНКО Олексій Миколайович Директор Департаменту громадського здоров’я
ЗУЄВ Данило Сергійович Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Міністерстві охорони здоров’я
ЛЕБІДЄВ Микола Сергійович Начальник відділу взаємодії з підприємствами, установами, та організаціями, що належать до сфери управління міністерства Фінансово-економічного департаменту
ЛОНСЬКИЙ Анатолій Станіславович Начальник Управління по роботі з персоналом
МАШКЕВИЧ Олександра Григорівна Директор Департаменту медичних послуг
РЕВУН Ірина Ігорівна Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер
СЕМЕНЧУК Ярослава Михайлівна Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи
ХАВРОНЮК Олег Олегович В.о. начальника Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
ХАЛЬОТА Ірина Богданівна Головний спеціаліст Відділу з питань розвитку системи громадського здоров’я та прогнозування Департаменту громадського здоров’я

Начальник Управління по роботі з персоналомАнатолій Лонський

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті