Указ Президента України № 457/2011

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 457/2011
Питання Державної служби України з контролю за наркотиками

З метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, протидії поширенню наркоманії як однієї з основних реальних загроз національній безпеці України, забезпечення повного і своєчасного виконання міжнародних зобов’язань України, що випливають з Єдиної конвенції Організації Об’єднаних Націй про наркотичні засоби 1961 року, Конвенції Організації Об’єднаних Націй про психотропні речовини 1971 року та Конвенції Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року, відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Затвердити Положення про Державну службу України з контролю за наркотиками (додається).

2. Установити, що Державна служба України з контролю за наркотиками є правонаступником Державного комітету України з питань контролю за наркотиками та Державної служби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками в частині обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я та виробництві лікарських засобів та ліцензування господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я та виробництві лікарських засобів.

3. Кабінету Міністрів України подати у місячний строк проект закону України про Державну службу України з контролю за наркотиками, визначивши основними її завданнями:

 • формування та забезпечення реалізації державної політики з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також координації діяльності органів, що здійснюють таку протидію;
 • проведення відповідно до законодавства України оперативно-розшукових заходів з метою виявлення ознак злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, легалізації (відмивання) доходів, отриманих від злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом, та осіб, які вчинили такі злочини;
 • виявлення, попередження, припинення, розкриття, дізнання і досудове слідство у справах про злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, легалізації (відмивання) доходів, отриманих від злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
13 квітня 2011 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 13 квітня 2011 року
№ 457/2011

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу України з контролю за наркотиками

1. Державна служба України з контролю за наркотиками (ДСКН України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

ДСКН України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у сфері формування та забезпечення реалізації державної політики з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також координації діяльності органів виконавчої влади з цих питань.

2. ДСКН України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України.

3. Основними завданнями ДСКН України є:

 • формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу в межах наданих повноважень;
 • здійснення державного регулювання та контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та заходів з протидії їх незаконному обігу в межах наданих повноважень;
 • координація діяльності органів виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу в межах наданих повноважень;
 • забезпечення відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, взаємодії та інформаційного обміну з міжнародними організаціями і компетентними органами іноземних держав у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та протидії їх незаконному обігу, а також представлення інтересів України у зазначеній сфері в міжнародних організаціях;

4. ДСКН України відповідно до покладених на неї завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, в тому числі проекти нормативно-правових актів, та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України, забезпечує їх реалізацію, погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

2) розробляє проекти державних цільових програм з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, бере участь у забезпеченні виконання таких програм;

3) розробляє пропозиції щодо приведення законодавства України з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу у відповідність із законодавством ЄС, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

4) визначає пріоритетні напрями розвитку сфери обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та здійснює заходи з протидії їх незаконному обігу;

5) подає щороку Кабінетові Міністрів України звіт про результати реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також у сфері протидії їх незаконному обігу в межах наданих повноважень;

6) виявляє умови та причини, що призводять до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, організовує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо їх усунення;

7) здійснює прогнозування розвитку наркоситуації, проводить постійний моніторинг стану справ у сфері протидії наркозлочинності, забезпечує збирання та узагальнення інформації про джерела і шляхи надходження в незаконний обіг наркотичних засобів;

8) отримує, аналізує та узагальнює в межах своїх повноважень інформацію про стан справ у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу;

9) організовує редакційно-видавничу діяльність та взаємодіє із засобами масової інформації та громадськістю з метою дотримання принципів відкритості, прозорості та гласності під час провадження своєї діяльності, якщо інше не передбачене законодавством;

10) визначає в межах своїх повноважень порядок проведення контролю та здійснює контроль за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

11) здійснює профілактичну діяльність щодо попередження незаконного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, а також незаконного обігу зазначених засобів, речовин та їх прекурсорів;

12) готує та вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо включення засобів і речовин до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

13) готує та вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення:

 • гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться у лікарських препаратах;
 • переліку медичних психіатричних протипоказань, інших протипоказань щодо провадження окремих видів діяльності, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • переліку інструментів та обладнання, які використовуються для виробництва і виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та підлягають контролю, і правил проведення операцій з ними;
 • порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів територією України та оформлення необхідних документів;
 • порядку придбання кондиційного і репродуктивного насіння для культивування рослин, що містять малу кількість наркотичних засобів, для промислових цілей;
 • порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за їх обігом;
 • обсягу квот, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин для медичних і наукових цілей, лікарських препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму;
 • обсягу квот, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять малу кількість наркотичних засобів;

14) розробляє та затверджує ліцензійні умови провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до таблиць I – IV зазначеного переліку, інші нормативні акти з питань ліцензування такої діяльності;

15) видає суб’єктам господарювання ліцензії на провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до таблиць I – IV зазначеного переліку;

16) приймає в установленому порядку рішення про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з культивування­ рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до таблиць I – IV зазначеного переліку;

17) вживає у межах своїх повноважень заходів щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

18) видає за погодженням з СБУ суб’єктам господарювання дозволи на право ввезення (вивезення) та на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

19) здійснює контроль за дотриманням суб’єктами господарювання порядку знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

20) організовує та проводить нормативно-технічну, медико-біологічну, хіміко-аналітичну експертизи матеріалів, спеціалізовану оцінку та інші види експертних досліджень, пов’язаних з наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами;

21) готує у випадках, передбачених законодавством, та в установленому Кабінетом Міністрів України порядку висновки щодо належності засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин;

22) проводить відбір зразків лікарських засобів, рослин, товарів, речовин для проведення експертизи з метою визначення вмі-сту в них наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

23) визначає уповноважену установу для підготовки експертних висновків, які є підставою для видачі суб’єктам господарювання дозволів на здійснення імпортно-експортних операцій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

24) забезпечує проведення техніко-економічних та наукових досліджень із залученням експертів і консультантів;

25) створює інформаційні системи відповідно до покладених на неї завдань;

26) здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади щодо організації виконання актів законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори та протидію їх незаконному обігу;

27) взаємодіє з правоохоронними органами, громадянами, громадськими та міжнародними організаціями у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

28) координує в межах своїх повноважень роботу органів виконавчої влади, пов’язану з виконанням державних програм з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також протидії їх незаконному обігу в межах наданих повноважень;

29) подає органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності обов’язкові для розгляду пропозиції з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

30) погоджує методики визначення вмісту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікарських засобах, рослинах, товарах, речовинах, які повинні застосовуватися установами судових експертиз;

31) розробляє і затверджує навчальні програми, методичні рекомендації і посібники з питань обігу та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у межах наданих повноважень, організовує проведення навчальних курсів для фахівців, зайнятих у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

32) здійснює співробітництво з державними органами і неурядо­вими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у сфері протидії їх незаконному обігу, координує в межах своїх повноважень виконання зобов’язань, передбачених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, у зазначених сферах;

33) інформує відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, компетентні органи інших держав про вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також повідомляє про здійснення таких операцій Міжнародному комітету з контролю за наркотиками ООН;

34) інформує заінтересовані центральні органи виконавчої влади та інші органи державної влади про заяви урядів іноземних держав, які відповідно до конвенцій ООН забороняють ввезення на свою територію наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

35) готує матеріали до проекту щорічної доповіді Кабінету Міністрів України про додержання вимог конвенцій ООН та міжнародних договорів з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

36) готує та в установленому порядку подає до Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН статистичні звіти про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

37) здійснює обмін інформацією з компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями;

38) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСКН України;

39) виконує у межах повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління;

40) формує державне замовлення на підготовку фахівців у відповідній сфері;

41) здійснює інші повноваження, визначені законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та покладені на неї Президентом України.

5. ДСКН України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті ДСКН України, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;

2) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат ДСКН України та на керівні посади в її територіальних органах, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери її управління, формує в установленому порядку кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату ДСКН України та її територіальних органів;

3) контролює діяльність територіальних органів ДСКН України;

4) організовує планово-фінансову роботу в апараті ДСКН України, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління, здійснює контроль за використанням фінансових та матеріальних ресурсів;

5) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю ДСКН України, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

6) реалізує в межах своїх повноважень державну політику у сфері охорони державної таємниці та інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави, здійснює в установленому порядку контроль за станом охорони та збереження такої інформації в апараті ДСКН України, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;

7) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

8) організовує ведення діловодства та архіву в апараті ДСКН України відповідно до встановлених правил;

9) організовує та проводить наукові дослідження з питань забезпечення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу в межах наданих повноважень.

6. ДСКН України для виконання покладених на неї завдань і функцій має право:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців (за їх згодою), працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

2) одержувати в установленому порядку за письмовими запитами керівництва ДСКН України, керівника територіального органу ДСКН України, від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів прокуратури України, інших правоохоронних органів та військових формувань, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань інформацію, у тому числі з автоматизованих інформаційних і довідкових систем та банків даних, документи, матеріали та інші відомості про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, які перебувають в обігу (в тому числі незаконному) на території України, а також ті, що вилучені з незаконного обігу, про державну реєстрацію, перереєстрацію в Україні наркотичних засобів і психотропних речовин, лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) брати участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, зустрічах, нарадах з питань, що належать до її компетенції.

7. ДСКН України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку міжрегіональні (повноваження яких поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць: Автономну Республіку Крим, області, міста Київ та Севастополь) територіальні органи.

8. ДСКН України у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями.

9. ДСКН України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, які підписує Голова ДСКН України, організовує та контролює їх виконання.

Нормативно-правові акти ДСКН України підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення ДСКН України, прийняті в межах її повноважень, обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

ДСКН України у разі потреби видає разом з іншими органами державної влади спільні акти.

10. ДСКН України очолює Голова, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Президентом України.

Голова ДСКН України має першого заступника та заступника. Першого заступника та заступника Голови ДСКН України призначає на посади за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови ДСКН України, та звільняє з посад Президент України.

У разі необхідності для забезпечення здійснення ДСКН України окремих завдань рішенням Президента України в її структурі може бути додатково введено посаду заступника Голови.

11. Голова ДСКН України:

1) очолює ДСКН України, здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність перед Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на ДСКН України завдань і функцій;

2) забезпечує виконання ДСКН України та її територіальними органами Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, скасовує рішення територіальних органів ДСКН України;

3) представляє інтереси ДСКН України у відносинах з іншими органами влади, підприємствами, установами, організаціями, а також представляє в установленому порядку інтереси України у міжнародних організаціях у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

4) вносить на розгляд Президенту України, Кабінету Міністрів України пропозиції щодо формування державної політики у сферах обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу, а також координації діяльності органів виконавчої влади з цих питань, розроблені ДСКН України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

5) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є ДСКН України, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції ДСКН України, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

6) веде переговори і підписує міжнародні договори в межах наданих йому повноважень;

7) визначає стратегічні напрями роботи ДСКН України та шляхи виконання покладених на неї завдань, затверджує плани роботи ДСКН України, звіти про їх виконання;

8) вносить Прем’єр-міністру України пропозиції щодо кандидатур на посади своїх заступників;

9) утворює в межах граничної чисельності працівників ДСКН України і коштів, передбачених на її утримання, ліквідовує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України територіальні органи ДСКН України як структурні підрозділи апарату ДСКН України, що не мають статусу юридичної особи;

10) призначає на посади за погодженням із головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів ДСКН України, призначає на посади та звільняє з посад заступників керівників територіальних органів ДСКН України;

11) призначає на посади та звільняє з посад державних службовців і працівників апарату ДСКН України, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСКН України;

12) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

13) затверджує положення про структурні підрозділи ДСКН України, її територіальні органи, а також статути (положення) підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСКН України;

14) дає обов’язкові для виконання працівниками апарату ДСКН України доручення;

15) засновує відомчі заохочувальні відзнаки ДСКН України;

16) відповідно до законодавства заохочує відомчими заохочувальними відзнаками, представляє до державних нагород;

17) застосовує відповідно до законодавства заходи дисциплінарного впливу до державних службовців і працівників апарату ДСКН України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСКН України;

18) забезпечує ефективне функціонування системи внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю ДСКН України, у тому числі її територіальних органів;

19) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

20) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів;

21) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів ДСКН України, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства України та актам ДСКН України;

22) організовує роботу колегії ДСКН України і головує на її засіданнях;

23) здійснює інші передбачені законом повноваження.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДСКН України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у ДСКН України утворюється колегія у складі Голови ДСКН України (голова колегії), першого заступника та заступника Голови ДСКН за посадою. У разі потреби до складу колегії ДСКН України можуть входити керівники структурних підрозділів апарату ДСКН України, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного наказу ДСКН України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у ДСКН України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова ДСКН України.

13. Граничну чисельність державних службовців та працівників ДСКН України затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату ДСКН України затверджує Голова ДСКН України.

Штатний розпис, кошторис ДСКН України затверджує Голова ДСКН України за погодженням із Міністерством фінансів України.

ДСКН України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Глава Адміністрації Президента України С. ЛЬОВОЧКІН
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті