Проект розпорядження КМУ “Про схвалення Концепції створення системи моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів”

18 Серпня 2011 12:49 Поділитися

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про схвалення Концепції створення системи моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

1. Схвалити Концепцію створення системи моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що додається.

2. Державній службі України з контролю за наркотиками у місячний строк розробити та подати Кабінетові Міністрів України план заходів щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України

від ____ ________ 2011 р. № ___

КОНЦЕПЦІЯ
створення системи моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

Загальна частина

Аналіз наркоситуації та її динаміки в будь-якому регіоні чи країні в цілому, необхідний для планування та організації заходів з протидії незаконному обігу наркотиків та їх немедичного вживання. Для здійснення такого аналізу потрібно проведення регулярних досліджень (моніторингу) за єдиною процедурою. Як показує практика, основні труднощі проведення моніторингу наркоситуації пов’язані не з його методичною, а з організаційною стороною проведення подібних досліджень та налагодження інформаційного обміну між суб’єктами моніторингу.

Для виконання завдань з протидії незаконному обігу наркотиків та їх немедичного вживання необхідно перейти на принципово новий рівень інформаційно-аналітичного забезпечення центральних органів виконавчої влади, інших державних органів (далі — державні органи), які в межах своєї компетенції здійснюють заходи у зазначеній сфері.

Ця Концепція визначає принципи побудови та етапи створення системи моніторінгу, основні положення з формування її інформаційно-телекомунікаційного забезпечення.

Ця Концепція підготовлена на виконання Плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011–2015 роки, ґрунтується на положеннях Конституції України, законодавства України, міжнародних конвенцій та враховує досвід інших країн.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована концепція

Моніторинг наркоситуації визначається як постійне спостереження за характеристиками розповсюдження наркотиків у суспільстві з метою їх оцінки і прогнозу. Вивчення наркоситуації необхідне для обґрунтованого вибору тих чи інших профілактичних заходів, актуальних в певний час на певній території і розробки плану профілактичної роботи, який офіційно затверджується у вигляді цільової антинаркотичної програми.

На сьогодні в Україні діє недосконала державна система моніторингу, яка характеризується такими чинниками:

 • неналежна, з огляду на важливість проблеми, координація дій органів виконавчої влади, місцевого самоврядування і громадських об’єднань у сфері протидії наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;
 • існуюча система обліку наркозалежних громадян, хворих на наркоманію, ступені їх виліковності не відображає в повному обсязі групи ризику, соціальні та вікові категорії їх регіональну належність та соціально-демографічні характеристики;
 • відсутність, в цілому по країні та регіонах окремо, повної інформації щодо об’ємів культивованих рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • відсутність повномасштабного контролю за суб’єктами господарської діяльності, які займаються виробництвом, виготовленням, зберіганням, відпуском, обліком, та перевезенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Створення системи моніторингу наркоситуації направлено на визначення системи індикаторів та наступних факторів:

 • визначення фактичного обсягу і структури незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • виявлення і характеристики соціальних груп, на які повинні бути спрямовані профілактичні заходи;
 • визначення причин розповсюдження наркотиків в різних соціальних групах, а також шляхів протидії цим причинам;
 • формулювання рекомендацій центральним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо вдосконалення системи міжвідомчої взаємодії у сфері протидії незаконному обігу наркотиків та їх немедичного вживання;
 • виявлення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, легалізації (відмивання) доходів отриманих від злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом, та осіб, які вчинили такі злочини;
 • визначення пріоритетних напрямів загальнодержавної та регіональної політики в сфері профілактики незаконного обігу наркотиків та їх немедичного вживання на основі періодичного уточнення даних про наркоситуацію.

Мета і строки реалізації Концепції

Метою реалізації Концепції є створення та визначення засад функціонування системи моніторингу наркоситуації, вивчення наркоситуації, з’ясування причин (факторів), які підвищують ризик нарковживання, і виділення цільових груп профілактичної роботи, на які будуть направлені відповідні заходи.

Створення державної системи моніторингу направлено на виявлення причин та умов, а також визначення масштабів поширення незаконного вживання наркотиків, оцінка результативності профілактики, лікування та реабілітації осіб, які незаконно вживають наркотики, прогнозування тенденцій і сценаріїв розвитку наркоситуації в державі та її регіонах.

Державна система моніторингу повинна забезпечити інформаційну взаємодію державних органів, які в межах своєї компетенції здійснюють заходи у сфері протидії незаконному обігу наркотиків та їх немедичному вживанню, комплексний аналіз інформації про незаконно одержані доходи від злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотиків, виявлення способів їх легалізації, інформаційної підтримки розроблення та здійснення заходів протидії легалізації доходів від збуту наркотиків.

Інформаційну взаємодію державних органів повинно забезпечити створення інформаційної інфраструктури системи моніторингу, яка є сукупністю нормативно-правових, організаційно-розпорядчих заходів, програмно-технічних та телекомунікаційних засобів, що забезпечують збирання, оброблення, накопичення, аналіз та зберігання інформації у сфері протидії незаконному обігу наркотиків та їх немедичному вживанню, шляхом об’єднання відповідних інформаційних ресурсів баз даних державних органів, яке забезпечується наданням ДСКН автоматизованого доступу до інформаційних ресурсів баз даних державних органів чи наданням та регулярним оновленням відповідних інформаційних ресурсів системи моніторингу. Суб’єкти моніторингу здійснюють доступ до інформаційних ресурсів системи моніторингу в межах своєї компетенції.

Реалізація Концепції передбачена на період до 2015 року.

Шляхи реалізації Концепції

ДСКН організовує проведення і забезпечення моніторингу в державі, а на регіональному рівні обласні (міські Київ, Севастополь) його територіальні органи разом з громадськими радами з питань профілактики і протидії поширенню наркоманії і вживанню наркотичних засобів, психотропних речовин, що створюються при обласних (міських) державних адміністраціях (далі — Громадські ради). Створення Громадських рад передбачено Планом заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011–2015 роки.

У проведенні моніторингу в межах своєї компетенції беруть участь суб’єкти моніторингу. Основними суб’єктами моніторингу є Державна служби України з контролю наркотиків, Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерство соціальної політики України, Міністерство економічного розвитку та торгівлі, Державна митна служба, Державна прикордонна служба, Служба безпеки України та інші державні органи, громадські об’єднання, які займаються питаннями щодо профілактики і протидії поширенню наркоманії.

Порядок проведення моніторингу та система його індикаторів оформляються у вигляді окремого документа і затверджуються Кабінетом Міністрів України. Основною вимогою до розробки системи індикаторів є принцип оптимальності — необхідно відібрати мінімальний перелік найбільш інформативних показників наркоситуації.

Моніторинг повинен базуватися на таких основних принципах:

 • використання єдиних і обов’язкових для всіх суб’єктів моніторингу методичних підходів і критеріїв оцінки показників динаміки розвитку наркотичної ситуації та ефективності проведеної роботи щодо організації профілактики наркоманії;
 • відкритість і доступність даних моніторингу, безкоштовний обмін інформацією між суб’єктами моніторингу.

Учасники моніторингу в межах своєї компетенції повинні здійснювати:

 • збір статистичної, аналітичної інформації, проведення її систематизації і аналізу за основними напрямами розвитку наркоситуації і організації профілактики наркоманії, оцінку отриманої інформації;
 • підготовку пропозицій щодо підвищення ефективності роботи у сфері профілактики незаконного обігу наркотиків та їх немедичного вживання;
 • підготовку пропозицій щодо внесення змін у напрямку організаційної, законотворчої, профілактичної та правоохоронної діяльності у сфері протидії поширенню наркоманії, а також оптимізації бюджетних витрат на ці потреби;
 • передачу відомостей з метою створення єдиного інформаційного фонду системи обліку за результатами проведеного моніторингу;
 • підготовку пропозицій з питань попередження, усунення або зменшення впливу факторів, що впливають на погіршення стану наркотичної ситуації, для прийняття відповідних рішень;

Моніторинг повинен проводитися в такій послідовності:

 • збір, первинна обробка, узагальнення і оцінка інформації;
 • первинна обробка, узагальнення та оцінка відомчої статистики, що відображає стан наркоситуації в районах області (міста);
 • оцінка результатів діяльності у сфері профілактики наркоманії.

За підсумками проведеного аналізу складається інформаційно-аналітична довідка, яка повинна містити таке:

 • викладаються основні показники, що відображають розвиток наркотичної ситуації в країні (регіоні), а також стан інших факторів, що впливають на рівень наркотизації населення;
 • визначаються регіони, в яких відбулися найбільші зміни основних показників, що відображають розвиток наркотичної ситуації, в порівнянні з аналогічними періодами попередніх років;
 • проводиться оцінка причин змін, що відбулися, в тому числі по районам в регіоні;
 • відзначаються основні заходи, проведені державними органами і установами та органами місцевого самоврядування, організаціями в сфері протидії поширенню наркоманії;
 • проводиться короткострокове прогнозування динаміки подальшого розвитку наркоситуації;
 • формуються пропозиції для прийняття рішень у сфері протидії поширенню наркоманії органами державної влади, органами місцевого самоврядування.

На додаток до інформаційно-аналітичної довідки повинні додаватися статистичні дані за спеціально розробленими формами.

Система показників для обстеження та аналізу стану наркоситуації і оцінки проведеної роботи щодо організації профілактики наркоманії в державі формується ДСКН, на регіональному рівні — Громадськими радами спільно з іншими суб’єктами моніторингу.

Статистичні дані для формування системи показників для обстеження та аналізу стану наркоситуації і оцінки проведеної роботи щодо організації профілактики наркоманії надаються суб’єктами моніторингу.

ДСКН та Громадські ради в межах своєї компетенції та у взаємодії з іншими суб’єктами моніторингу повинні здійснювати:

 • систематизацію, обробку, зберігання і оновлення даних, що надходять за результатами моніторингу, створення єдиного міжвідомчого інформаційно-аналітичного фонду, включаючи інформаційно-аналітичний масив діючих нормативно-правових актів, довідкових матеріалів у сфері аналізу, оцінки і прогнозу стану наркоситуації в країні (регіоні);
 • проведення аналізу отриманих даних, прогнозування динаміки явищ, що спостерігаються з урахуванням ситуації в державі (регіоні);
 • узагальнення та систематизацію пропозицій щодо підвищення ефективності роботи у сфері профілактики наркоманії та протидії незаконному обігу наркотиків по лінії діяльності органів, установ і організацій, що надають інформацію;
 • узагальнення і систематизацію пропозицій про внесення змін до основних напрямів організаційної, законотворчої, профілактичної та правоохоронної діяльності у сфері протидії поширенню наркоманії.

ДСКН забезпечує надання результатів моніторингу суб‘єктам його формування.

Виконання зазначених функцій потребує створення та забезпечення функціонування загальнодержавної інформаційно-аналітичної системи в складі системи моніторингу у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Загальнодержавна інформаційно-аналітична система моніторингу — сукупність нормативно-правових, організаційно-розпорядчих заходів, програмно-технічних та телекомунікаційних засобів, що забезпечують збирання, оброблення, накопичення, аналіз та зберігання інформації у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, шляхом об’єднання відповідних інформаційних ресурсів баз даних державних органів.

Етапи реалізації Концепції

Реалізація Концепції передбачена на період до 2015 року та складається з трьох основних етапів.

На першому етапі (2011–2012 роки) забезпечити:

 • створення нормативно-правової бази, визначення статусу процедур дослідження, які складають моніторинг наркоситуації, застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій тощо та обґрунтування їх фінансування;
 • створення системи індикаторів моніторингу;
 • розробки спеціальних статистичних форм моніторингу наркоситуації;
 • проведення обстеження, формулювання вимог до Загальнодержавної інформаційно-аналітичної системи моніторингу;
 • забезпечення взаємодії відомчої телекомунікаційної мережі ДСКН, призначеної для передачі даних з іншими аналогічними мережами суб‘єктів моніторингу;
 • розробки автоматизованої системи ДСКН, яка базується на сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологіях та спрямована на технологічне забезпечення безперервності потоку, накопичення та обробки інформації системи моніторингу в електронному вигляді;
 • забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах підрозділів ДСКН;

На другому етапі (2012–2013 роки) забезпечити:

 • створення єдиного міжвідомчого інформаційного фонду за результатами моніторингу;
 • створення системи адміністрування (в тому числі міжвідомчого) процесів, які відбуваються під час підготовки, прийняття, доведення рішень та контролю за їх виконанням;
 • впровадження системи електронного документообігу в системі моніторінгу.
 • впровадження електронного цифрового підпису в системі моніторингу;

На третьому етапі (2014–2015 роки) забезпечити:

 • створення єдиного міжвідомчого інформаційно-аналітичного фонду, включаючи інформаційно-аналітичний масив діючих нормативно-правових актів, довідкових матеріалів у сфері аналізу, оцінки і прогнозу стану наркоситуації в країні (регіоні);

Організаційне та фінансове забезпечення

Головним виконавцем реалізації Концепції визначається ДСКН, на яку покладаються функції координації роботи, пов’язаної зі здійсненням заходів щодо створення системи моніторингу.

Реалізація Концепції здійснюється у відповідності з Програмою заходів зі створення системи моніторингу.

Відповідальними за виконання робіт із створення системи моніторингу у відповідності з Програмою є державні органи — суб’єкти системи моніторингу. Суб’єктами системи моніторингу можуть також бути за погодженням з ДСКН інші державні органи, підприємства, установи і організації.

Вибір виконавців робіт, пов’язаних зі здійсненням заходів, що передбачені Програмою, провадиться відповідальними за виконання робіт із створення системи моніторингу на конкурсних засадах відповідно до чинного законодавства за погодженням з головним виконавцем.

Технічні завдання на виконання робіт зі створення системи моніторингу затверджуються головним виконавцем.

Фінансування заходів здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів державного бюджету, коштів міжнародних організацій, залучених в установленому порядку, а також інших джерел.

Обсяги фінансування Програми за рахунок коштів державного бюджету підлягають уточненню під час формування показників його проекту на відповідний рік, виходячи з реальних можливостей бюджету і результатів виконання Програми.

Очікувані результати реалізації Концепції

Реалізація дозволить вирішувати такі завдання:

 • збір достовірної інформації про наркоситуацію та формування на її основі інформаційного фонду системи моніторингу;
 • системний аналіз одержуваної інформації та оцінка динаміки розповсюдження наркотиків;
 • виявлення чинників, що визначають немедичне вживання наркотичних засобів і психотропних речовин;
 • оцінка ефективності лікування хворих на наркоманію;
 • оцінка ефективності профілактичної роботи серед підлітків та молоді, що проводиться державними та місцевими органами і установами, громадськими організаціями та об’єднаннями;
 • забезпечення населення достовірною інформацією про ступінь поширення вживання наркотичних засобів і психотропних речовин;
 • оцінка ефективності антинаркотичної роботи, що проводиться;
 • підготовка пропозицій щодо внесення змін у напрямку організаційної, законотворчої, профілактичної та правоохоронної діяльності у сфері протидії поширенню наркоманії, а також оптимізації бюджетних витрат на зазначені цілі;
 • узагальнення результатів моніторингу наркоситуації;
 • виявлення й оцінка існуючих і потенційних загроз національній безпеці у сфері незаконного обігу наркотиків та їх прекурсорів;
 • підготовка пропозицій з вироблення управлінських рішень, спрямованих на вдосконалення антинаркотичної політики;
 • можливість прогнозування розвитку наркоситуації в окремих регіонах та в цілому по країні;
 • виявлення причин і умов, що сприяють поширенню немедичного вживання наркотиків, а також злочинів і правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків та їх прекурсорів, вироблення механізму підвищення ефективності заходів щодо їх усунення;
 • визначення тенденцій і сценаріїв розвитку наркоситуації в державі та її регіонах з метою виявлення територій з критичним рівнем наркотизації населення;
 • оцінка впливу наркотизації на соціально-економічний розвиток і безпеку країни;
 • координація роботи суб’єктів антинаркотичної діяльності з оздоровлення наркоситуації в країні;
 • розробка рекомендацій щодо зниження попиту і пропозиції на наркотики.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про схвалення Концепції створення системи моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Стан та динаміка розвитку наркоситуації в Україні свідчить про необхідність систематичного і безперервного її відстеження, розробки та впровадження в життя єдиної державної системи моніторингу ситуації, що відображає стан обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, їх незаконного розповсюдження та аналізу наркозлочинності в Україні.

На сьогодні в Україні діє недосконала система моніторингу, яка характеризується неналагодженою координацією дій органів виконавчої влади, державних установ, місцевого самоврядування і громадських об’єднань їх відомчою спрямованістю у сфері протидії наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, відсутністю оцінки ефективності заходів, що вживаються у цих напрямках, відсутність повномасштабного контролю за суб‘єктами господарської діяльності, які задіяні у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Відсутність в державі чіткої системи моніторингу може стати перепоною на шляху виконання нашою країною взятих на себе зобовязань, зокрема заходів визначених планами дій України щодо лібералізації ЄС візового режиму для України та дій Ради Європи для України на 2011–2014 роки.

З урахуванням необхідності своєчасного реагування на виклики що виникають у зв’язку із порушеннями законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та взятих державою зобов’язань щодо контролю за їх обігом ДСКН розроблено проект Концепції державної системи моніторингу наркоситуації в Україні.

Концепцією визначено суттєво новий рівень відслідкування, аналізу та вжиття адекватних заходів щодо наркоситуації в країні, враховуючи аспекти легального обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, забезпечення ними населення для медичних цілей, протидії зловживанню ними, протиправним діям з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами та прогнозування розвитку наркоситуації в Україні.

Крім того, в проекті визначені суб’єкти, які приймають участь у проведенні моніторингу та їх відповідні організаційні дії в цій системі.

Прийняття концепції надасть можливість забезпечувати виконання положень державної політики у сфері контролю за наркотиками.

2. Мета і шляхи її досягнення

Концептуальною ідеєю, покладеною в основу проекту акта, є створення загальнодержавної інформаційно-аналітичної системи моніторингу, як сукупності нормативно-правових, організаційно-розпорядчих заходів, програмно-технічних та телекомунікаційних засобів, що забезпечать збирання, оброблення, накопичення, аналіз та зберігання інформації у сфері протидії поширенню наркоманії, шляхом об’єднання відповідних інформаційних ресурсів баз даних державних органів.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

В цілому, розробник ставив перед собою завдання вдосконалення державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах, проекту 1.4.6 Плану дій Ради Європи для України на 2011-2014 роки, а також за рахунок інших джерел не заборонених законодавством.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження потребує погодження з Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку та торгівлі, Міністерством юстиції, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерством соціальної політики України, Державною митною службою, Державної прикордонної служби, Службою безпеки України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

В даному проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, тому відсутня необхідність в проведенні громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю. Проект акта оприлюднений на Web-сайті ДСКН (е-mail:[email protected], web:www.narko.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Даний проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття пропонованого проекту розпорядження Кабінету Міністрів України забезпечить організацію державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виявлення причин та умов, а також визначення масштабів поширення незаконного вживання наркотиків, оцінка результативності вжитих практичних та нормотворчих заходів щодо профілактики, лікування та реабілітації осіб, які незаконно вживають наркотики, прогнозування тенденцій і сценаріїв розвитку наркоситуації в державі та її регіонах, протидії наркозлочинності.

Голова Державної служби України
з контролю за наркотиками
В. Тимошенко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті