Постанова КМУ від 12 травня 1997 р. № 449

16 Листопада 2011 12:58 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 травня 1997 р. № 449

«Про внесення змін та доповнень

до постанови Кабінету Міністрів України

від 17 вересня 1996 р. № 1138»

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 195 від 15.02.99)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» доповнити новим абзацом такого змісту:

«Усі види медичних послуг дітям надаються лікувально- та санітарно-профілактичними закладами безоплатно».

2. (Пункт 2 втратив чинність в частині змін та доповнень до розділів I і II переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти на підставі Постанови КМ № 195 від 15.02.99 ) Внести зміни та доповнення до переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138, що додаються.

Прем’єр-міністр України П. Лазаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою

Кабінету Міністрів України

від 12 травня 1997 р. № 449

(Зміни та доповнення втратили чинність в частині змін та доповнень до розділів I і II переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти на підставі Постанови КМ № 195 від 15.02.99 )

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

до переліку платних послуг, які надаються

в державних закладах охорони здоров’я та

вищих медичних закладах освіти ( 1138-96-п )

1. Назву розділу 1 викласти у такій редакції:

«Послуги щодо надання медико-санітарної допомоги».

2. Пункт 2 викласти у такій редакції:

«2. Обстеження і лікування хворих на алкоголізм та наркоманію, за винятком випадків, коли надання допомоги необхідне за життєвими показаннями».

3. Пункт 6 після слів «та відділеннях» доповнити словами «або кабінетах».

4. Пункт 9 після слів «імплантатів» доповнити словами «і засобів» та після слова «кардіостимуляторів» – словами «апаратів штучної нирки».

5. У пункті 13 слова «терміном до шестимісячної вагітності» замінити словами «у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів».

6. Пункти 16, 17, 21 та 23 викласти в такій редакції:

«16. Гігієнічна експертиза проектних матеріалів та попередніх проектних пропозицій, у тому числі щодо розміщення об’єкта, а також нормативної документації на нові технології виробництва продукції та нові види продукції за заявкою замовника, гігієнічна оцінка зразків нових видів продукції.

17. Консультаційна допомога з питань, що стосуються проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи фізичним особам, суб’єктам підприємницької діяльності»;

«21. Надання юридичним та фізичним особам консультаційної допомоги з питань застосування законодавства про охорону здоров’я, в тому числі щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

«23. Проведення дозиметричних і радіометричних досліджень на замовлення юридичних та фізичних осіб, за винятком випадків, коли такі дослідження необхідно провести у зв’язку з небезпечним радіаційним забрудненням конкретної території регіону, а також у разі незгоди замовників з результатами попереднього обстеження».

7. Доповнити розділ I пунктами такого змісту:

«27. Діагностичне обстеження і лікування за направленням лікарів, які працюють на засадах підприємницької діяльності (крім випадків надання невідкладної медичної допомоги, професійних захворювань, виробничого травматизму), якщо у такому обстеженні і лікуванні немає невідкладної необхідності.

28. Медичне обслуговування з’їздів, конференцій, симпозіумів, фестивалів, нарад, змагань, зон відпочинку тощо, за винятком випадків невідкладної медичної допомоги.

29. Консультаційна індивідуальна допомога громадянам з планування сім’ї та ведення здорового способу життя.

30. Організація лікарських і фельдшерських здоровпунктів на підприємствах, в установах та організаціях, де вони не передбачені штатними нормативами.

31. Перебування громадян за їх бажанням в медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням.

32. Організація медичного контролю за особами, які займаються фізичною культурою і спортом в оздоровчих закладах недержавних форм власності.

33. Нетрадиційні методи лікування (голкотерапія, магнітотерапія, екстрасенсорика, мануальна терапія тощо).

34. Анонімне обстеження та лікування хворих, заражених хворобами, що передаються статевим шляхом, а також хворих на алкоголізм і наркоманію.

35. Надання спеціалізованими лікувально-профілактичними закладами, що мають достатню діагностичну базу, всіх видів консультаційної допомоги, проведення діагностичних обстежень хворих не за своїм основним профілем, проведення профілактичних оглядів та обстежень громадян за їх бажанням, якщо це не погіршує якості лікування, та обстежень профільних хворих, які обслуговуються першочергово.

36. Використання спеціалізованими лікувально-профілактичними закладами частини тимчасово вільного ліжкового фонду для платного лікування.

37. Надання всіх видів медичної та лікувально-профілактичної допомоги (крім першої невідкладної) особам, обслуговування яких не передбачено даним закладом.

38. Надання лікувальної (крім випадків надання невідкладної) та профілактичної стоматологічної допомоги населенню державними госпрозрахунковими закладами (відділеннями) охорони здоров’я.

39. Надання лікувальної стоматологічної допомоги, включаючи підготовку до протезування, дорослому населенню в закладах охорони здоров’я, що частково або повністю фінансуються з бюджетів із застосуванням імпортних ліків, анестезуючих засобів, пломбувальних матеріалів, а також дорогоцінних металів за бажанням пацієнта, за наявності аналогічних матеріалів та виробів вітчизняного виробництва.

40. Трансплантація (пересадка) органів і тканин, реконструктивні операції дорослому населенню за бажанням хворих, крім випадків, передбачених медичними показаннями.

41. Спільне перебування батьків разом з дітьми віком понад три роки у стаціонарі, якщо це не зумовлено тяжким ступенем стану хворої дитини.

42. Перебування батьків разом з дітьми в дитячих санаторіях.

43. Госпіталізація громадян у лікувально-профілактичних закладах за їх бажанням.

44. Проведення профілактичних щеплень громадянам, які від’їжджають за кордон за викликом для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у туристичні подорожі (крім від’їжджаючих на лікування та у службові відрядження).

45. Проведення бактеріологічних (за винятком особливо небезпечних інфекцій), вірусологічних, паразитологічних, санітарно-гігієнічних досліджень громадян і об’єктів виробничого та навколишнього середовища за їх замовленням.

46. Проведення досліджень та гігієнічна оцінка факторів, що можуть небезпечно впливати на здоров’я людини, у житлових будинках, квартирах, садибах; визначення якості та безпеки питної води, ґрунту, повітря, приватних ділянок громадян тощо; розроблення рекомендацій за заявками замовників.

47. Складання за заявками замовників санітарних паспортів радіотехнічних об’єктів та проведення натуральних досліджень для їх підтвердження.

48. Державна санітарно-гігієнічна експертиза з акредитації та атестації підприємств, установ, організацій (за винятком підпорядкованих МОЗ) на право проведення токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень за заявками замовників.

49. Визначення за заявками замовника шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, технологічного та трудового процесів, проведення досліджень для розроблення засобів та заходів щодо усунення або зменшення їх небезпечної дії.

50. Проведення гігієнічного навчання громадян, зайнятих у галузях і на підприємствах, робота в яких потребує відповідного рівня знань з питань санітарії та гігієни, профілактики інфекційних захворювань.

51. Навчання на робочому місці в установах санітарно-епідеміологічної служби, державних науково-дослідних інститутах гігієнічного та епідеміологічного профілю фахівців підприємств, установ, організацій, проведення санітарно-гігієнічних та бактеріологічних досліджень за заявками замовників (за винятком фахівців, що працюють у системі МОЗ).

52. Надання послуг в організації відомчих санітарних лабораторій, їх оснащенні медичною технікою (обладнанням, апаратурою, приладами). Навчання на місці фахівців цих лабораторій методики проведення санітарно-гігієнічних досліджень за заявками замовників».

8. Назву розділу III викласти у такій редакції:

«III. Послуги, що можуть надаватися в державних вищих медичних (фармацевтичних) закладах освіти (закладах післядипломної освіти)».

9. Пункт 4 викласти у такій редакції:

«4. Відпрацювання студентами державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти практичних, лабораторних та семінарських занять з клінічних та медико-біологічних дисциплін, що були ними пропущені без поважних причин».

10. Пункт 7 після слів «переводів та поновлень» доповнити словами «у державних вищих медичних (фармацевтичних) закладах освіти».

11. Пункт 8 після слів «відрахованими студентами» доповнити словами «з державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти».

12. У пункті 9 слова «у вищому» замінити словами «у державному вищому медичному (фармацевтичному)».

13. У пункті 12 слова «вищі медичні» замінити словами «вищі медичні (фармацевтичні) заклади».

14. У пункті 13 слова «про освіту» замінити словами «про медичну (фармацевтичну) освіту».

15. Пункти 14 і 15 викласти у такій редакції:

«14. Повторне навчання в інтернатурі на очному циклі лікаря (провізора) – інтерна.

15. Отримання другої спеціальності в інтернатурі або магістратурі».

16. Доповнити розділ III пунктами такого змісту:

«16. Проведення наукових досліджень сторонніми юридичними та фізичними особами на базі державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти або державних закладів післядипломної освіти.

17. Інші платні послуги, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 38 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті