Наказ МОЗ України від 05.12.2011 р. № 847

05 Січня 2012 3:42 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 05.12.2011 р. № 847

«Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2011 № 49»

Відповідно до статей 6 та 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування», постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 712 «Про внесення змін до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду  господарської діяльності» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2011 № 49, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.02.2011 за № 171/18909, що додаються.

2. Заступнику директора Департаменту контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідеміологічного благополуччя – начальнику управління контролю якості медичних послуг Худошиній О.В. забезпечити:

2.1. Подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О.В.

4. Цей наказ набирає чинності через десять днів  з  дня  його офіційного опублікування.

Міністр О.В. Аніщенко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
05.12.2011 № 847

ЗМІНИ

до Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з медичної практики

1. Абзац третій пункту 1.5 розділу I викласти в такій редакції:

«До заяви про видачу ліцензії додаються документи, передбачені статтею 10 Закону  України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності», у тому числі відомості за підписом заявника – суб’єкта господарювання про: стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської  діяльності; наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності; наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності, які оформлюється за формою, згідно з додатком 3 (далі – відомості про стан МТБ).».

2. У розділі II:

пункт 2.2 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

«перелік лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, за якими провадиться  медична практика».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий-восьмий уважати відповідно абзацами шостим-дев’ятим;

пункт 2.4 викласти в такій редакції:

«2.4. Юридична особа, що створила заклад охорони здоров’я відповідно до Переліку закладів охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ від  28.10.2002 № 385, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.11.2002 за № 892/7180, повинна:

а) затвердити статут (положення), структуру, штатний розпис, перелік обладнання відповідно до табеля оснащення закладу  охорони здоров’я;

б) призначити на посаду головного лікаря, який має сертифікат лікаря-спеціаліста та посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії за спеціальністю «організація і управління охороною здоров’я» за наявності стажу роботи не менше трьох років;

в) забезпечити працівниками, необхідними для надання медичної допомоги;

г) зберігати за місцем провадження діяльності:

  • нормативно-правові документи, у тому числі нормативні документи з питань стандартизації, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності;
  • обліково-звітні статистичні форми відповідно до заявлених спеціальностей;
  • акредитаційний сертифікат закладу охорони здоров’я (за умови функціонування закладу охорони здоров’я більше двох років);
  • свідоцтво про атестацію лабораторії закладу охорони здоров’я (за наявності її у структурі закладу);
  • документи, у яких зазначається рівень кваліфікації медичних працівників.».

3. У розділі IV:

у пункті 4.1:

абзац другий викласти в такій редакції:

«провадити діяльність відповідно до заявлених в відомостях про стан МТБ лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою»;

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«забезпечувати проведення державної акредитації закладу охорони здоров’я».

У зв’язку з цим абзаци третій-десятий уважати відповідно абзацами четвертим-одинадцятим.

4. Додаток 3 викласти у новій редакції:

Додаток 3
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з медичної
практики

ВІДОМОСТІ
суб’єкта господарювання про стан
матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності

«___»  ____________ 20___ року № ________

Найменування (повне найменування) юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця
Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця
Адреса місця провадження господарської діяльності з медичної практики юридичної особи або фізичної особи-підприємця
Керівник юридичної особи (посада, прізвище, ініціали)
Телефон/факс/електронна адреса
Вид господарської діяльності

1. Лікарські спеціальності (крім судово-медичної гістології, судово-медичної експертизи, судово-медичної імунології, судово-медичної криміналістики, судово-медичної токсикології, судово-медичної цитології, судово-психіатричної експертизи);

спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою;

2. Найменування закладу охорони здоров’я, створеного суб’єктом господарювання відповідно до Переліку закладів охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ від 28.10.2002 № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони  здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12.11.2002 за № 892/7180.

_________________________________________________________________

(найменування закладу охорони здоров’я)

3. Вивіска на фасаді ________________________________________

__________________________________________________________________

(найменування закладу охорони здоров’я

з найменуванням юридичної особи, яка створила

заклад охорони здоров’я; для фізичної особи – підприємця –

відомості згідно з витягом з Єдиного державного реєстру)

4. Відомості про:

4.1 статут (положення) про заклад охорони здоров’я;

дата та номер розпорядчого документа про створення закладу охорони здоров’я;

4.2 структуру:

  • адміністрація закладу охорони здоров’я;
  • лікувально-профілактичний підрозділ;
  • допоміжно-діагностичний підрозділ;
  • адміністративно-господарський підрозділ, допоміжні кабінети;

4.3 штатний розпис закладу охорони здоров’я, за такою формою:

№ з/п Посада Код професії згідно з національним класифікатором України Кількість штатних одиниць
1 2 3 4
адміністративний персонал
лікарський персонал
персонал молодших спеціалістів з медичною освітою
молодший медичний персонал

Разом

5. Реквізити (найменування, дата, номер) документа, що є підставою для користування приміщенням (зазначити дату та номер документа, що посвідчує право власності або користування приміщенням / договір оренди, свідоцтво про власність тощо).

6. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданий за місцем провадження діяльності, про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики (найменування установи, організації, назва документа, дата та місце провадження діяльності).

7. Перелік наявних приміщень та їх оснащення, за такою формою:

№ з/п Найменування структурного підрозділу Найменування приміщення (кабінету) із зазначенням лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, що проводять в ньому медичну практику та його площа Перелік оснащення (медична техніка, вироби медичного призначення, апаратура, прилади інструментарій) Технічний стан, рік випуску
найменування кількість
1 2 3 4 5 6


Загальна площа приміщень __________

8. Перелік засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці (за формою)

№ з/п Сфера застосування засобів вимірювальної техніки Найменування засобів вимірювальної техніки Кількість Дата останньої перевірки Реквізити документа про метрологічну повірку
місяць рік
1 2 3 4 5 6 7

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних відомостей у документах відповідно до статті 21 Закону України   «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» є підставою для анулювання ліцензії.

Суб’єкт господарювання

______________________ _________ _____________________________
(дата) М.П. (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Сторінки довідки нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом та скріплюються печаткою суб’єкта господарювання (фізичної особи – підприємця за наявності).

* Пункти 2 та 4 Фізична особа – підприємець не заповнює.

Відомості
суб’єкта господарювання про наявності
нормативно-правових документів, у тому числі
нормативних документів з питань стандартизації,
необхідних для провадження медичної практики

«___»  ____________ 20___ року № ________

Найменування (повне найменування) юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця
Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця
Адреса місця провадження господарської діяльності з медичної практики юридичної особи або фізичної особи-підприємця
Керівник юридичної особи (посада, прізвище, ініціали)
Телефон/факс/електронна адреса
Вид господарської діяльності

1. Перелік наявних нормативно-правових документів за заявленими спеціальностями (у тому числі стандарти / клінічні протоколи надання медичної допомоги), доступ до інформаційних баз, наявність електронної системи та друкованих видань інформаційно-правового забезпечення), за такою формою:

№ з/п Назва документа Дата прийняття № документа Назва спеціальності
1 2 3 4 5

2. Відомості про обліково-звітні статистичні форми (перелік статистичних форм за заявленими спеціальностями).

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних відомостей у документах відповідно до статті 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» є підставою для анулювання ліцензії.

Суб’єкт господарювання

______________________ _________ _____________________________
(дата) М.П. (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Сторінки довідки нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом та скріплюються печаткою суб’єкта господарювання (фізичної особи – підприємця за наявності).

Відомості
суб’єкта господарювання про наявність персоналу
із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності

«___»  ____________ 20___ року № ________

Найменування (повне найменування) юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця
Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця
Адреса місця провадження господарської діяльності з медичної практики юридичної особи або фізичної особи-підприємця
Керівник юридичної особи (посада, прізвище, ініціали)
Телефон/факс/електронна адреса
Вид господарської діяльності

1. Відомості про відповідність кваліфікаційним вимогам лікарів, за такою формою:

№ з/п П.І.Б. Займана посада працівника Дата і номер документа щодо прийняття на роботу Основна робота або за сумісництвом /фізична особа-підприємець вказує час, з якого провадиться медична практика Диплом (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано) Лікарські спеціальність після проходження інтернатури Сертифікат лікаря-спеціаліста (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано) Посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано, категорія)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Відомості про відповідність кваліфікаційним вимогам молодших спеціалістів з медичною освітою, за такою формою:

№ з/п П.І.Б. Займана посада та спеціальність Дата і номер документа щодо прийняття на роботу Основна робота або за сумісництвом Диплом (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано) Свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано) Посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано, категорія)
1 2 3 4 5 6 7 8

3. Відомості про стаж роботи лікарів за спеціальністю відповідно до запису в трудовій книжці за останні 5 років, за такою формою:

П.І.Б. № з/п Дата Відомості про прийом на  роботу, переведення на іншу роботу і звільнення з роботи із зазначенням причин і нормативним посиланням на відповідну структурну одиницю нормативно-правового акта На підставі чого внесено запис (документ, його дата, номер)


число місяць рік

1 2 3 4 5 6 7

4. Відомості про керівника закладу охорони здоров’я

№ з/п П.І.Б. Займана посада Дата і номер наказу щодо прийняття на посаду керівника закладу охорони здоров’я Основна робота або за сумісництвом Диплом (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано) Сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я» (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано) Посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано, категорія) за умов отримання сертифікату з цієї спеціальності понад 5 років Стаж роботи на посаді керівника закладу охорони здоров’я
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних відомостей у документах відповідно до статті 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» є підставою для анулювання ліцензії.

Суб’єкт господарювання

______________________ _________ _____________________________
(дата) М.П. (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Сторінки довідки нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом та скріплюються печаткою суб’єкта господарювання (фізичної особи – підприємця за наявності).

* Пункт 4 Фізична особа – підприємець не заповнює.”

Заступник директора Департаменту – начальник
Управління контролю якості медичних послуг Департаменту
контролю якості медичних послуг, регуляторної політики
та санітарно-епідемічного благополуччя
О.В. Худошина
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті