Наказ МОЗ України від 02.02.2011 р. № 49

21 Листопада 2011 12:23 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 02.02.2011 № 49

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»

Відповідно до статей 6 та 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики, що додаються.

2. Департаменту управління та контролю якості медичних послуг (Шпак І.В.) забезпечити:

2.1. Подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Копитова С.М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр І.М. Ємець

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва
М. Бродський
В.о. Голови Антимонопольного комітету України Ю.Г. Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

02.02.2011 р. № 49

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності з медичної практики

I. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я, Законів України «Про лікарські засоби», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та встановлюють кваліфікаційні, організаційні та інші вимоги для провадження медичної практики.

1.2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб’єктів господарювання, що зареєстровані в установленому порядку, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять господарську діяльність з медичної практики.

1.3. Термін «медична практика» у цих Ліцензійних умовах має таке значення — вид господарської діяльності у сфері охорони здоров’я, який провадиться закладами охорони здоров’я та фізичними особами — підприємцями, які відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, з метою надання видів медичної допомоги, визначених законом, та медичного обслуговування.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Основами законодавства України про охорону здоров’я.

1.4. Суб’єкти господарювання для отримання ліцензії, переоформлення ліцензії, отримання копії ліцензії, анулювання ліцензії, отримання дубліката ліцензії та повідомлення про зміну даних у документах, які додавались до заяви про видачу ліцензії, подають до Міністерства охорони здоров’я України (далі — МОЗ України) документи, передбачені статтею 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2001 року № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» та додатками 1-7 до цих Ліцензійних умов.

II. Організаційні вимоги

2.1. При провадженні господарської діяльності з медичної практики ліцензіат повинен дотримуватись вимог:

Законів України, зокрема:

2.2. Медична практика провадиться суб’єктами господарювання на підставі ліцензії за умови виконання кваліфікаційних, організаційних, інших спеціальних вимог, встановлених цими Ліцензійними умовами.

Суб’єкти господарювання повинні забезпечити контроль за якістю надання медичної допомоги.

Суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з медичної практики, повинні затвердити перелік та вартість послуг, які відповідно до законодавства надаються пацієнтам.

Медична допомога надається суб’єктами господарювання за видами медичної допомоги, визначеними Основами законодавства України про охорону здоров’я.

Використання одного кабінету, в якому провадиться медична практика, за різними функціональними призначеннями не допускається.

Спільне використання приміщень (кабінетів) різними суб’єктами господарювання для провадження медичної практики повинно підтверджуватись договорами найму, оренди (суборенди) та відповідними документами (актами).

2.3. Медична техніка та вироби медичного призначення застосовуються суб’єктами господарювання у медичній практиці виключно після їх державної реєстрації.

2.4. У медичній практиці суб’єкти господарювання можуть застосовувати методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарські засоби, дозволені до застосування МОЗ України.

2.5. Ліцензіат повинен розмістити за місцем провадження господарської діяльності з медичної практики в доступному для споживача місці достовірну інформацію, зокрема:

 • вивіску із зазначенням найменування суб’єкта господарювання або прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця відповідно до запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Єдиний державний реєстр) та режим роботи;
 • копію ліцензії та копію виписки з Єдиного державного реєстру, акредитаційний сертифікат закладу охорони здоров’я (за умови функціонування більше двох років);
 • перелік лікарських та провізорських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою, за якими провадиться медична практика;
 • копію свідоцтва про атестацію лабораторії (за наявності);
 • перелік та вартість послуг, які відповідно до законодавства надаються пацієнтам;
 • відомості про керівництво (прізвище, ім’я, по батькові керівника, його заступників) та лікарів ліцензіата (прізвища, імена, по батькові, посади, категорії);
 • книгу відгуків та пропозицій громадян.

2.6. Медична практика провадиться суб’єктами господарювання на підставі ліцензії та за умови:

 • наявності приміщень, що відповідають установленим санітарним нормам і правилам;
 • наявності приладів, обладнання, оснащення відповідно до табеля оснащення виробами медичного призначення лікувальних та діагностичних кабінетів амбулаторно-поліклінічних закладів, стаціонарних відділень лікарень (далі — Табель оснащення). При цьому засоби вимірювальної техніки повинні бути метрологічно повірені;
 • укомплектованості працівниками (лікарями, провізорами, молодшими спеціалістами з медичною та фармацевтичною освітою) для провадження господарської діяльності з медичної практики відповідно до розділу III цих Ліцензійних умов;
 • дотримання вимог щодо атестації медичних працівників та фармацевтичних працівників;
 • проходження медичними та фармацевтичними працівниками обов’язкових медичних оглядів;
 • наявності входу та умов для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2.7. Заклад охорони здоров’я повинен:

а) затвердити в установленому законодавством порядку:

 • статут (положення), структуру, штатний розпис, перелік обладнання відповідно до Табеля оснащення закладу охорони здоров’я;
 • номенклатуру справ з медичної та фармацевтичної документації;
 • посадові інструкції для працівників закладу охорони здоров’я;
 • правила перебування пацієнтів у закладі охорони здоров’я;
 • перелік засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці;
 • стандарти сестринського (медичного) догляду;
 • правила та інструкції виконання маніпуляцій та процедур;
 • положення про структурні підрозділи;
 • локальні клінічні протоколи (маршрути пацієнтів) згідно з клінічними протоколами та медичними стандартами, затвердженими МОЗ України;
 • інформацію про порядок дій при невідкладних станах;
 • правила та інструкції про порядок взаємодії структурного підрозділу з іншими структурними підрозділами закладу охорони здоров’я та/або іншими закладами охорони здоров’я;
 • інструкцію щодо правил миття й знезараження рук;
 • внутрішній контроль якості надання медичної допомоги;

б) дотримуватись:

 • трудового законодавства з питань прийому на роботу та допуску до медичної практики медичних та фармацевтичних працівників;
 • нормативно-правових актів щодо перебування пацієнтів у закладі охорони здоров’я;
 • вимог законодавства щодо зберігання інформації про пацієнта;
 • встановлених норм щодо площ та розташування приміщень закладу охорони здоров’я відповідно до ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я»;
 • санітарних норм і правил щодо холодного та гарячого водопостачання;
 • вимог законодавства з охорони праці;
 • порядку видачі листків непрацездатності відповідно до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ України від 13 листопада 2001 року № 455, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року за № 1005/6196;

в) забезпечити:

 • підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних працівників;
 • інформування медичного персоналу щодо дотримання лікарської таємниці;
 • працівників необхідними мийними та дезінфікуючими засобами, дотримання вимог щодо їх зберігання;
 • медичних та фармацевтичних працівників санітарним одягом та засобами індивідуального захисту відповідно до вимог законодавства;
 • умовами для миття й знезараження рук;
 • дотримання санітарних норм і правил щодо вивезення та знищення побутового сміття та медичних відходів;
 • затвердження та запровадження правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням специфіки роботи медичних та фармацевтичних працівників;
 • наявність, доступність та укомплектованість аптечок для надання невідкладної медичної допомоги;

г) призначити на посаду керівника закладу охорони здоров’я особу, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам;

ґ) бути забезпечений працівниками, які необхідні для провадження господарської діяльності з медичної практики за лікарськими, провізорськими спеціальностями та спеціальностями молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою;

д) надавати інформацію щодо пацієнта відповідно до вимог законодавства;

е) одержувати добровільну згоду пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення;

є) вести обліково-звітні статистичні форми у сфері охорони здоров’я відповідно до заявлених спеціальностей;

ж) проводити протиепідемічні заходи щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій;

з) призначити відповідальну особу з питань забезпечення лікарськими засобами;

и) зберігати за місцем провадження діяльності:

 • нормативно-правові документи, у тому числі нормативні документи з питань стандартизації, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності;
 • обліково-звітні статистичні форми відповідно до заявлених спеціальностей;
 • акредитаційний сертифікат закладу охорони здоров’я (за умови функціонування закладу охорони здоров’я більше двох років);
 • свідоцтво про атестацію лабораторії закладу охорони здоров’я (за наявності її у структурі закладу охорони здоров’я);
 • копії документів, у яких зазначаються освітньо-кваліфікаційні рівні медичних та фармацевтичних працівників;
 • висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики;
 • рішення про створення закладу охорони здоров’я;
 • виписку з Єдиного державного реєстру;
 • ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що забезпечують здійснення діяльності закладу відповідно до профілю та завдань, які передбачені законодавством;
 • копії свідоцтв про державну реєстрацію медичної техніки та виробів медичного призначення;
 • документи, передбачені підпунктом «а» цього пункту.

2.8. На фасаді будівлі, де розміщується заклад охорони здоров’я або його відокремлений структурний підрозділ, повинна бути вивіска із зазначенням виду закладу охорони здоров’я, найменування юридичної особи, місцезнаходження та коду за ЄДРПОУ.

У найменуванні юридичної особи повинно міститись найменування лише одного із видів закладів охорони здоров’я відповідно до Переліку закладів охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ України від 28 жовтня 2002 року № 385, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 року за № 892/7180 (далі — Перелік закладів охорони здоров’я).

Використання юридичними особами в своєму найменуванні та найменуванні структурних підрозділів видів закладів охорони здоров’я та їх словосполучень, які не відповідають Переліку закладів охорони здоров’я, не допускається.

2.9. Фізична особа — підприємець повинна:

а) затвердити:

 • номенклатуру справ з медичної та фармацевтичної документації;
 • правила та інструкції виконання маніпуляцій та процедур;
 • інструкцію щодо правил миття й знезараження рук;
 • перелік та вартість послуг, які відповідно до законодавства надаються пацієнтам;

б) дотримуватись:

 • нормативно-правових актів щодо перебування пацієнтів;
 • встановлених норм щодо площ та розташування приміщень закладу відповідно до ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я»;
 • вимог законодавства з охорони праці;

в) забезпечити:

 • повірку засобів вимірювальної техніки, що використовуються в медичній практиці та підлягають метрологічній повірці;
 • умови для миття й знезараження рук;
 • дотримання санітарних норм і правил щодо вивезення та знищення побутового сміття та медичних відходів;

г) зберігати лікарську таємницю;

ґ) зберігати та надавати інформацію про пацієнта в установленому законодавством порядку;

д) одержувати добровільну згоду пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення;

е) вести обліково-звітні статистичні форми у сфері охорони здоров’я відповідно до заявлених спеціальностей;

є) проводити протиепідемічні заходи;

ж) зберігати за місцем провадження діяльності:

 • виписку з Єдиного державного реєстру;
 • інформацію про порядок дій при невідкладних станах;
 • нормативно-правові документи, у тому числі нормативні документи з питань стандартизації, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності;
 • обліково-звітні статистичні форми відповідно до заявлених спеціальностей;
 • висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики;
 • копії документів, у яких зазначаються освітньо-кваліфікаційні рівні медичних та фармацевтичних працівників (у разі їх найму);
 • документи, передбачені підпунктом «а» цього пункту.

2.10. Фізична особа — підприємець має право прийому на роботу лікарів (провізорів) за наявності у фізичної особи — підприємця вищої кваліфікаційної категорії із заявленої спеціальності.

Прийом на роботу лікарів (провізорів) здійснюється за спеціальністю фізичної особи — підприємця, а молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою — різного профілю.

Прийом на роботу лікарів (провізорів) та молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою здійснюється за умови, що їх кваліфікаційний рівень відповідає встановленим вимогам.

2.11. На фасаді будівлі, в якій фізичною особою — підприємцем провадиться медична практика, повинна бути вивіска із зазначенням медичних спеціальностей, за якими провадиться медична практика, прізвища, імені, по батькові фізичної особи — підприємця.

III. Кваліфікаційні вимоги до фізичних осіб — підприємців, що провадять медичну практику, та медичних (фармацевтичних) працівників закладів охорони здоров’я

3.1. Медичною діяльністю можуть займатись особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. Такі вимоги встановлені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженим наказом МОЗ України від 29 березня 2002 року № 117.

Номенклатура спеціальностей затверджена наказом МОЗ України від 19 грудня 1997 року № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за № 14/2454, наказом МОЗ України від 23 листопада 2007 року № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року за № 1368/14635, та наказом МОЗ України від 12 грудня 2006 року № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1366/13240.

Відповідність спеціальним освітнім та кваліфікаційним вимогам засвідчується:

1) дипломом про вищу медичну освіту державного зразка;

2) сертифікатом лікаря-спеціаліста встановленого зразка, виданим вищими медичними навчальними закладами, закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації відповідно до Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ України від 19 грудня 1997 року № 359, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за № 14/2454;

сертифікатом провізора-спеціаліста встановленого зразка, виданим вищими фармацевтичними навчальними закладами, закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації відповідно до Положення про порядок проведення атестації провізорів, затвердженого наказом МОЗ України від 12 грудня 2006 року № 818, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1366/13240;

3) посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії з лікарських спеціальностей встановленого зразка, наведеного у додатку 4 до Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ України від 19 грудня 1997 року № 359, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за № 14/2454;

посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії з провізорської спеціальності встановленого зразка, наведеного у додатку 4 до Положення про порядок проведення атестації провізорів, затвердженого наказом МОЗ України від 12 грудня 2006 року № 818, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1366/13240;

4) посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії зі спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою встановленого зразка, наведеного у додатку 3 до Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом МОЗ України від 23 листопада 2007 року № 742, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року за № 1368/14635;

5) свідоцтвом про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних працівників встановленого зразка, наведеного у додатку до Положення про Свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів, затвердженого наказом МОЗ України від 07 вересня 1993 року № 198, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 1993 року за № 208.

3.2. Лікарі, які не працюють більше трьох років за конкретною лікарською спеціальністю, не можуть займатися лікарською діяльністю з цієї спеціальності та допускаються до медичної практики після проходження стажування відповідно до Положення про порядок направлення на стажування лікарів, які не працювали за спеціальністю більше трьох років, і про порядок їх наступного допуску до лікарської діяльності, затвердженого наказом МОЗ України від 17 березня 1993 року № 48, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 квітня 1993 року за № 19.

3.3. Особи, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, допускаються до професійної діяльності в Україні відповідно до Порядку надання права на професійну діяльність в Україні особам, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, затвердженого наказом МОЗ України від 19 серпня 1994 року № 118-с, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 вересня 1994 року за № 218/428.

3.4. До провадження медичної практики не допускаються особи, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим пунктами 3.1-3.3 цього розділу.

IV. Спеціальні вимоги до суб’єктів господарювання, що провадять медичну практику

4.1. Суб’єкти господарювання, що провадять медичну практику, повинні:

 • провадити діяльність відповідно до заявлених у відомостях лікарських та провізорських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою;
 • забезпечувати проведення акредитації закладу охорони здоров’я у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку;
 • дотримуватись галузевих стандартів, стандартів медичної допомоги та клінічних протоколів у сфері охорони здоров’я;
 • дотримуватись санітарних норм і правил;
 • дотримуватись вимог щодо ведення медичної та фармацевтичної документації (обліку та звітності) за формами державної статистичної звітності відповідно до наказів МОЗ України від 10 липня 2007 року № 378 «Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров’я та інструкцій щодо їхнього заповнення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276, від 14 лютого 2012 року № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, та від 27 грудня 1999 року № 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)», подавати звіти в установлені законодавством строки;
 • безплатно надавати медичну допомогу громадянам відповідно до законодавства;
 • дотримуватись вимог професійної етики і деонтології, зберігати лікарську таємницю;
 • дотримуватись вимог Порядку та умов обов’язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 року № 1642;
 • дотримуватись трудового законодавства щодо прийняття та оформлення фізичних осіб на роботу;
 • здійснювати медичне втручання (застосування методів діагностики, профілактики або лікування, пов’язаних із впливом на організм людини) відповідно до вимог статей 42-44 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

4.2. При наданні платних послуг ліцензіат зобов’язаний видати споживачеві розрахунковий документ, що засвідчує факт виконання роботи, надання платної послуги відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

4.3. Виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення для отримання пацієнтами медикаментів і виробів медичного призначення безоплатно чи на пільгових умовах, а також рецептів на дозволені до застосування в Україні наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, віднесені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770, здійснюється суб’єктами господарювання відповідно до наказу МОЗ України від 19 липня 2005 року № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062.

4.4. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

У разі якщо ліцензіат розширює перелік лікарських (провізорських) спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою для провадження господарської діяльності з медичної практики або площу приміщень, йому необхідно надати до МОЗ України такі документи відповідно до проведених змін:

 • засвідчену в установленому порядку копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, видану за місцем провадження діяльності, про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики;
 • відомості за підписом суб’єкта господарювання про: стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності; наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності; наявність персоналу із зазначенням його освітньо-кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності, які оформлюються за формою, наведеною у додатку 3 до цих Ліцензійних умов.

4.5. У випадку призупинення провадження господарської діяльності з медичної практики, викликаного відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для провадження медичної практики та відновлення провадження медичної практики, ліцензіат не пізніше наступного дня письмово повідомляє про це МОЗ України із зазначенням причин та строку простою.

4.6. Суб’єкт господарювання, який провадить медичну практику, повинен забезпечити доступ пацієнтів до вбиральні та гардеробної.

Облаштування приміщень має здійснюватись відповідно до вимог, зазначених у пунктах 3.18-3.28 ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я».

Матеріали для покриття стін, стелі, підлоги в приміщеннях прийому пацієнтів повинні допускати вологе прибирання з використанням дезінфекційних засобів.

4.7. Приймальні відділення хворих в закладах охорони здоров’я мають бути окремими для дитячого, пологового (гінекологічного в пологовому будинку), інфекційного, дерматовенерологічного, туберкульозного, психіатричного (психосоматичного) відділень.

4.8. Заклади охорони здоров’я повинні мати укомплектований штат медичних та фармацевтичних працівників за заявленими спеціальностями, які мають відповідну спеціальну освіту, і відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам.

4.9. Не допускається введення посад таких категорій, що не передбачені в переліку лікарських посад та посад молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою.

4.10. Медичні сестри зобов’язані здійснювати професійну діяльність під керівництвом лікаря.

4.11. Хірургічні втручання здійснюються в операційних блоках, які повинні бути ізольованими від усіх груп приміщень закладу охорони здоров’я і мати зручні зв’язки з приміщеннями відділень анестезіології-реанімації, палатними відділеннями хірургічного профілю, приймальним відділенням.

4.12. Планові хірургічні втручання здійснюються виключно в закладах охорони здоров’я, які надають відповідний вид медичної допомоги.

4.13. Не допускається опалення приміщень, в яких провадиться медична практика, газовими приладами з відкритим полум’ям або електронагрівальними приладами з відкритою спіраллю.

4.14. Організаційна структура закладу охорони здоров’я має відповідати його виду та складатися з відділень.

Відділення є самостійним структурним підрозділом і діє на підставі положення, затвердженого керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

Відокремленим структурним підрозділом закладу охорони здоров’я є філія (відокремлене відділення), що розташована поза його місцезнаходженням та здійснює всі або частину його функцій.

Найменування відділень мають відповідати лікарським спеціальностям, за якими провадиться медична практика.

До складу відділень закладу охорони здоров’я входять кабінети лікарів та кабінети молодших спеціалістів з медичною освітою.

Заклади охорони здоров’я для провадження медичної практики поза місцезнаходженням закладу повинні створити філію (відділення) та призначити керівника (завідуючого).

Розташування окремих кабінетів закладів охорони здоров’я поза межами їх місцезнаходження без створення філії (відділення) та призначення керівника (завідуючого) не допускається.

Назва кабінету обов’язково повинна містити посилання на лікарську (провізорську) спеціальність та спеціальність молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою, за якими провадиться медична практика.

Наявність в організаційній структурі закладу охорони здоров’я адміністративного та лікувально-профілактичного підрозділів є обов’язковою.

4.15. Суб’єкти господарювання, які провадять медичну практику, повинні затвердити норми робочого часу відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25 травня 2006 року № 319 «Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2006 року за № 696/12570.

4.16. У разі припинення провадження медичної практики за місцем провадження такої діяльності, на яке була видана копія ліцензії, ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення надати повідомлення до МОЗ України за формою, наведеною в додатку 7 до цих Ліцензійних умов.

Начальник Управління контролю якості медичних послуг Т. Донченко

I. Загальні положення

1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності  з медичної практики (далі – Ліцензійні умови) розроблені відповідно до Законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про лікарські засоби», Основ законодавства України про охорону здоров’я, Господарського кодексу України, інших нормативно-правових актів.

1.2. Дія Ліцензійних умов поширюється на всіх суб’єктів господарювання, що зареєстровані в установленому порядку, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності і які провадять господарську діяльність з медичної практики.

1.3. Терміни, що вживаються в цих Ліцензійних умовах, мають таке значення:

медична практика – діяльність, пов’язана з комплексом спеціальних заходів, спрямованих на сприяння поліпшенню здоров’я, підвищення санітарної культури, запобігання захворюванням та інвалідності, на діагностику, допомогу особам з гострими і хронічними захворюваннями й реабілітацію хворих та інвалідів, що здійснюється особами, які мають спеціальну освіту;

ліцензія на  провадження медичної практики – документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження медичної практики за умови виконання ним кваліфікаційних, організаційних та інших спеціальних вимог, установлених Ліцензійними умовами;

ліцензіат – суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності.

1.4. Приймання документів, що подаються для одержання ліцензії, видача ліцензії, переоформлення та анулювання ліцензії, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ і ліцензійних реєстрів, контроль у межах своєї компетенції за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов проводяться МОЗ.

1.5. Суб’єкт господарювання, який має намір провадити медичну практику, особисто або через уповноважену ним особу звертається до МОЗ із заявою про видачу ліцензії за формою, наведеною в додатку 1.

Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, форма якого наведена в додатку 2, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

До заяви про видачу ліцензії додаються документи, передбачені статтею 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», статтею 1 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 р. № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності», у тому числі довідка про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарської діяльності, наявність у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики, яка оформлюється за формою, наведеною в додатку 3 (далі – довідка про стан МТБ)

До заяви про видачу ліцензії додаються документи, передбачені статтею 10 Закону  України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності», у тому числі відомості за підписом заявника – суб’єкта господарювання про: стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської  діяльності; наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності; наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності, які оформлюється за формою, згідно з додатком 3 (далі – відомості про стан МТБ).

У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.

У разі створення у ліцензіата нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву про видачу копії ліцензії за формою, наведеною в додатку 4, а також документи відповідно до статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії за формою, наведеною в додатку 5, разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат зобов’язаний звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу дубліката ліцензії за формою, наведеною в додатку 6, до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

Ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності з медичної практики.

1.6. Медичну практику провадять юридичні особи, які створили заклад охорони здоров’я, та фізичні особи – підприємці.

II. Організаційні вимоги

2.1. При провадженні господарської діяльності з медичної практики ліцензіат повинен дотримуватись виконання вимог:

Законів України, зокрема:

Основ законодавства України про охорону здоров’я;

«Про захист прав споживачів»;

«Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»;

«Про захист населення від інфекційних хвороб»;

«Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»;

«Про лікарські засоби»;

«Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

«Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»;

«Про психіатричну допомогу»;

«Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині»;

«Про донорство крові та її компонентів»;

«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

«Про ратифікацію Конвенції про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування»;

«Про оздоровлення та відпочинок дітей»;

«Про реабілітацію інвалідів в Україні»;

«Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз»;

Господарського кодексу України;

постанов Кабінету  Міністрів України, у тому числі постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 р. № 765 «Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я»;

нормативно-правових актів МОЗ щодо організації та надання медико-санітарної допомоги населенню та забезпечення радіаційної безпеки, а також які регулюють діяльність, пов’язану з організацією та якістю надання   медико-санітарної допомоги населенню.

2.2. Ліцензіат повинен розмістити за місцем провадження діяльності достовірну інформацію в доступному для споживача місці:

вивіску із  зазначенням  найменування суб’єкта господарювання відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію;
фотокопію ліцензії  та  копію  виписки  з  Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
акредитаційний сертифікат  закладу охорони здоров’я (за умови функціонування більше двох років);
перелік лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, за якими провадиться  медична практика;
свідоцтво про  атестацію лабораторії закладу охорони здоров’я за наявності її у структурі закладу;
режим роботи ліцензіата;
відомості про керівництво (прізвище, ім’я, по батькові керівника, його заступників) та лікарів ліцензіата (прізвища, імена, по батькові, посади, категорії);
книгу відгуків та пропозицій громадян.

2.3. Медична практика провадиться суб’єктами господарювання на підставі ліцензії та за наявності:

приміщень, що відповідають установленим санітарним, епідеміологічним, гігієнічним нормам і правилам, протипожежним нормам і правилам за наявності дозволу органу державного пожежного нагляду;
приладів, обладнання, оснащення відповідно до Табеля оснащення виробами медичного призначення лікувальних та діагностичних кабінетів амбулаторно-поліклінічних закладів, стаціонарних відділень лікарень (далі – Табель оснащення). При цьому засоби вимірювальної техніки повинні бути метрологічно повірені;
працівників (лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою) для провадження медичної практики відповідно до розділу III Ліцензійних умов.

2.4. Юридична особа, що створила заклад охорони здоров’я відповідно до Переліку закладів охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ від 28.10.2002 р. № 385, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.11.2002 за № 892/7180, повинна:

а) затвердити положення, структуру, штатний розпис відповідно до типу, профілю та спеціалізації закладу охорони здоров’я;

б) призначити на посаду головного лікаря, який має сертифікат та посвідчення про категорію за спеціальністю «організація та управління охороною здоров’я» за наявності стажу роботи не менше трьох років;

в) забезпечити штатними працівниками, необхідними для надання медичної допомоги;

г) зберігати за місцем провадження діяльності:

 • копії документів, що подавалися до МОЗ для отримання ліцензії; ліцензію або копію ліцензії;
 • акредитаційний сертифікат закладу охорони здоров’я (за умови функціонування більше двох років);
 • свідоцтво про атестацію лабораторії закладу охорони здоров’я за наявності її в структурі закладу.

2.4. Юридична особа, що створила заклад охорони здоров’я відповідно до Переліку закладів охорони здоров’я, затвердженогонаказом МОЗ від  28.10.2002 № 385, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.11.2002 за № 892/7180, повинна:

а) затвердити статут (положення), структуру, штатний розпис, перелік обладнання відповідно до табеля оснащення закладу  охорони здоров’я;

б) призначити на посаду головного лікаря, який має сертифікат лікаря-спеціаліста та посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії за спеціальністю «організація і управління охороною здоров’я» за наявності стажу роботи не менше трьох років;

в) забезпечити працівниками, необхідними для надання медичної допомоги;

г) зберігати за місцем провадження діяльності:

нормативно-правові документи, у тому числі нормативні документи з питань стандартизації, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності;

обліково-звітні статистичні форми відповідно до заявлених спеціальностей;

акредитаційний сертифікат закладу охорони здоров’я (за умови функціонування закладу охорони здоров’я більше двох років);

свідоцтво про атестацію лабораторії закладу охорони здоров’я (за наявності її у структурі закладу);

документи, у яких зазначається рівень кваліфікації медичних працівників.

2.5. Фізична особа – підприємець має право наймати на роботу лікарів з вищою медичною освітою та молодших спеціалістів з медичною освітою згідно із законодавством.

III. Кваліфікаційні вимоги до фізичних осіб – підприємців, що провадять

медичну практику, та медичних працівників закладів охорони здоров’я

3.1. Згідно зі статтею 74 Основ законодавства України про охорону здоров’я медичною діяльністю можуть займатись особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. Такі вимоги встановлені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженим та впровадженим в дію наказом МОЗ від 29.03.2002 р. № 117.

Номенклатура спеціальностей затверджена наказом МОЗ від 19.12.97 р. № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.01.98 р. за № 14/2454 (із змінами), та наказом МОЗ від 23.11.2007 р. № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.12.2007 р. за № 1368/14635.

Відповідність спеціальним освітнім та кваліфікаційним вимогам може засвідчуватися:

1) дипломом про вищу медичну освіту державного зразка;

2) сертифікатом лікаря-спеціаліста встановленого зразка, виданим вищими медичними навчальними закладами, закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації відповідно до Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ від 19.12.97 № 359, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.98 р. за № 14/2454;

3) посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії з лікарських спеціальностей затвердженого зразка відповідно до Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ від 19.12.97 р. № 359, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.98 р. за № 14/2454;

4) посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії зі спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою відповідно до наказу МОЗ від 23.11.2007 р. № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 р. за № 1368/14635;

5) свідоцтвом про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших спеціалістів з медичною освітою встановленого зразка, виданим вищими медичними навчальними закладами (закладами післядипломної освіти) I-III рівнів акредитації відповідно до Положення про Свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів, затвердженого наказом МОЗ від 07.09.93 р. № 198, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.93 р. за № 208.

3.2. Лікарі, які працюють менше трьох років за конкретною лікарською спеціальністю Лікарі, які не працюють більше трьох років за конкретною лікарською спеціальністю, не можуть займатися лікарською діяльністю з цієї спеціальності і допускаються до медичної практики після проходження стажування відповідно до наказу МОЗ від 17.03.93 р. № 48 «Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.04.93 за № 19.

3.3. Особи, які пройшли медичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, допускаються до професійної діяльності в Україні згідно з Порядком надання права на професійну діяльність в Україні особам, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, затвердженим наказом МОЗ від 19.08.94 р. № 118-с, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.09.94 р. за № 218/428.

3.4. До провадження медичної практики не допускаються особи, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим пунктами 3.1-3.3 цього розділу.

IV. Спеціальні вимоги до суб’єктів господарювання,

що провадять медичну практику

4.1. Суб’єкти господарювання, що провадять медичну практику, повинні:

провадити діяльність відповідно до видів медичної допомоги;

провадити діяльність відповідно до заявлених в відомостях про стан МТБ лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою;

забезпечувати проведення державної акредитації закладу охорони здоров’я;

дотримуватись нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, стандартів медичного обслуговування, клінічних протоколів;

дотримуватись чинних санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм;

дотримуватись вимог щодо ведення медичної документації (обліку та звітності) за формами державної статистичної звітності відповідно до наказів МОЗ від 10.07.2007 р. № 378 «Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров’я та інструкцій щодо їхнього заповнення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03.09.2007 р. за № 1009/14276, та від 27.12.99 № 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)», подавати звіти до територіальних органів в установлені терміни;

надавати першу невідкладну медичну допомогу хворим, які перебувають у критичному для життя стані, а також при нещасному випадку та гострих захворюваннях;

дотримуватись вимог професійної етики і деонтології, зберігати лікарську таємницю;дотримуватись вимог Порядку та умов обов’язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.98 р. № 1642;

дотримуватись установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення фізичних осіб на роботу.

Медичне втручання (застосування методів діагностики, профілактики або лікування, пов’язаних із впливом на організм людини) здійснюється відповідно до вимог статей 42-44 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

4.2. У разі надання платних послуг ліцензіат зобов’язаний видати споживачеві розрахунковий документ, що засвідчує факт виконання роботи, надання платної послуги, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

4.3. Виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення для отримання пацієнтами медикаментів і виробів медичного призначення безоплатно чи на пільгових умовах, а також рецептів на дозволені до застосування в Україні наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, віднесені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 р. № 770, здійснюється суб’єктами господарювання відповідно до наказу МОЗ від 19.07.2005 р. № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.07.2005 р. за № 782/11062.

4.4. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі  зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

У разі якщо ліцензіат розширює свою діяльність з медичної практики та площу приміщення, йому необхідно надати до МОЗ такі документи відповідно до проведених змін:

засвідчену в установленому порядку копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

довідку про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарської діяльності, наявність у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів із стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності.

4.5. У випадку призупинення провадження господарської діяльності з медичної практики, викликаного відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для провадження медичної практики та відновлення провадження медичної практики, ліцензіат не пізніше наступного дня письмово повідомляє про це МОЗ із зазначенням причин та строку простою.

В.о. директора Департаменту управління
та контролю якості медичних послуг
Т.О. Гажаман

Додаток 1
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з медичної
практики

_________________________________

(найменування органу ліцензування)

_________________________________

(місцезнаходження органу ліцензування)

ЗАЯВА

про видачу ліцензії

________________________________________________________________
(найменування органу, який видав ліцензію)

Заявник___________________________________________________________
                          (найменування суб’єкта господарюванняюридичної особи)

_________________________________________________________________
                          (місцезнаходження суб’єкта господарюванняюридичної особи)

_________________________________________________________________
                          (прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи)

_________________________________________________________________
                          (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

_________________________________________________________________
                          (місце проживання  фізичної особи – підприємця)

_________________________________________________________________
         (серія, номер паспорта фізичної особи – підприємця, ким і коли виданий)

Номер телефону ___________________________________________________
Організаційно-правова форма суб’єкта господарювання ___________________

Код за ЄДРПОУ____________________________________________________

_________________________________________________________________
Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ)

_________________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи — підприємця) *_____

Реквізити попередніх ліцензій (за наявності)_____________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта*)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Поточний рахунок №

_________________________________________________________________

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики

Для юридичних осіб**:

Найменування філій, інших відокремлених підрозділів Адреса місця, за яким буде провадитися медична практика
1 2

Для фізичної особи-підприємця: місце провадження медичної практики **: ____________ Додатки: Відомості суб’єкта господарювання про: стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження медичної практики від «__» _____ 20 __ року № ___; наявність нормативно –  правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження медичної практики від «__» _____ 20 __ року № ___; наявність персоналу із  зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного  для провадження відповідного виду господарської діяльності від «__» _____ 20 __ року № ___.

З порядком отримання ліцензії ознайомлений. Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 лютого 2011 року № 49, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2011 року за № 171/18909, відповідаю.

«___» ____________ 20__ року _____________________       ________________

   М. П.                                                   (підпис заявника)                  (прізвище, ініціали) 

Дата і номер реєстрації заяви «___» ______ 20__ року № _____

         _____________________________              _______________

          (підпис особи, яка прийняла заяву)             (прізвище, ініціали)

* Серія та номер паспорта — для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

** Зазначається у разі наявності філій, інших відокремлених підрозділів юридичної особи або місця провадження медичної практики фізичної особи — підприємця.

Місце провадження діяльності:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

З порядком отримання ліцензії ознайомлений. Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики відповідаю і зобов’язуюсь їх виконувати.

«___» _____________ 20__ року  _________________  _______________
(підпис заявника)     (прізвище,
ініціали)

М.П.

Дата і номер реєстрації заяви «___» ______ 20__ року № _________

_____________________________   _________  _________________     

(посада особи, яка прийняла заяву)     (підпис)      (прізвище,  ініціали)

 

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Додаток 2

до Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності з медичної

практики

ОПИС № ______

документів, що додаються до заяви на одержання ліцензії

на провадження __________________________________________________
(вид діяльності)

від _____________________________________________________________
                                 (найменування суб’єкта господарювання)

Дата і номер реєстрації заяви «___» ________ 20__ року № _____

№ з/п Найменування документів Відмітки про наявність документів (наявні відсутні) Кількість аркушів у документі Примітки
1 2 3 4 5
         
         

Прийняв _____________ документів _______________________________   ________________
              (цифрами і словами)                        (підпис відповідальної особи)        (прізвище, ініціали)

«______» __________ 20__ року
                        (дата)

Копію опису отримав

«______» __________ 20__ року   ________________________       ________________
(дата)                                                      (підпис відповідальної особи)        (прізвище, ініціали)

Дата прийняття документів,       «______» __________ 20__ року що підтверджують внесення заявником плати за видачу ліцензії __________________________  ____________________

(підпис відповідальної особи)    (прізвище,  ініціали)

Додаток 3

до Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності з медичної

практики

(в редакції від 20.01.2012 р. за № 847)

ВІДОМОСТІ
суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності

«___»  ____________ 20___ року № ________

Найменування (повне найменування) юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця  
Форма власності (для юридичних осіб)  
Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)  
Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця  
Адреса місця провадження господарської діяльності з медичної практики юридичної особи або фізичної особи-підприємця  
Керівник юридичної особи (посада, прізвище, ініціали)  
Телефон/факс/електронна адреса  
Вид господарської діяльності  

1. Лікарські та провізорські спеціальності (крім судово-медичної гістології, судово-медичної експертизи, судово-медичної імунології, судово-медичної криміналістики, судово-медичної токсикології, судово-медичної цитології, судово-психіатричної експертизи);

спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою та фармацевтичною оствітою;

2. Інформація про методи, що застосовуються у медичній практиці

№ з/п Адреса місця провадження господарської діяльності з медичної практики Вид медичної допомоги Лікарські спеціальності та спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою Методи, що застосовуються у медичній практиці (вказати так/ні)
методи профілактики методи діагностики методи лікування методи реабілітації хірургічні втручання методи знеболення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Найменування закладу охорони здоров’я, створеного суб’єктом господарювання відповідно до Переліку закладів охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ від 28.10.2002 № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони  здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12.11.2002 за № 892/7180.

_________________________________________________________________

(найменування закладу охорони здоров’я)

3. Вивіска на фасаді за адресами місць провадження господарської діяльності з медичної практики:

__________________________________________________________________

(вивіска із зазначенням виду закладу охорони здоров’я (структурного підрозділу),

найменування юридичної особи, місцезнаходження та коду за ЄДРПОУ;

для фізичної особи — підприємця — вивіска із зазначенням медичних спеціальностей,

за якими провадиться медична рактика, прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця)

(найменування закладу охорони здоров’я

з найменуванням юридичної особи, яка створила

заклад охорони здоров’я; для фізичної особи – підприємця –

відомості згідно з витягом з Єдиного державного реєстру)

4. Відомості про:

4.1 Статут (положення) про заклад охорони здоров’я та відокремлені структурні підрозділи (за наявності);

дата та номер розпорядчого документа про створення закладу охорони здоров’я та відокремлених структурних підрозділів (за наявності);

4.2 Структуру:

 • адміністраціюя закладу охорони здоров’я;
 • лікувально-профілактичний підрозділ;
 • допоміжно-діагностичний підрозділ;
 • адміністративно-господарський підрозділ, допоміжні кабінети;

структуру відокремленого структурного підрозділу (за наявності):

 • адміністрацію;
 • лікувально-профілактичний підрозділ;
 • допоміжно-діагностичний підрозділ;
 • адміністративно-господарський підрозділ, допоміжні кабінети.

4.3 штатний розпис закладу охорони здоров’я, за такою формою:

№ з/п                        Посада                           Код професії згідно з національним класифікатором України     Кількість штатних одиниць

1                                      2                                                                                                        3                                                                             4

адміністративний персонал

____________________________

лікарський персонал

__________________________-

персонал молодших спеціалістів з медичною освітою

____________________________________

молодший медичний персонал

____________________________________

Разом __________________________

5. Реквізити (найменування, дата, номер) документа, що є підставою для користування приміщенням (зазначити дату та номер документа, що посвідчує право власності або користування приміщенням договору найму, оренди, свідоцтва про право власності тощо)./ договір оренди, свідоцтво про власність тощо).

У разі найму (піднайму) приміщень вказати:

 • реквізити договору найму (піднайму);
 • сторони договору найму (піднайму);
 • строк найму (піднайму);
 • реквізити акта, за яким передано приміщення.

6. Реквізити Ввисновоку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданоговиданий за місцем провадження діяльності, про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики (найменування установи, організації, назва документа, дата та місце провадження діяльності).

7. Стан матеріально-технічної бази за адресами провадження:Перелік наявних приміщень та їх оснащення, за такою формою:

7.1. Приміщення, у якому розміщено заклад охорони здоров’я (структурний підрозділ, кабінет(и) фізичної особи — підприємця):

_____________________________________________________________________________ 

(зазначається тип приміщення: окреме, ізольоване (прибудоване, вбудоване, вбудовано-прибудоване))

7.2. Заклад охорони здоров’я (структурний підрозділ, кабінет(и) фізичної особи — підприємця)розміщено на ________________

поверсі ______________________________

                       (житлового/нежитлового будинку)

7.3. Будівля, де розміщено заклад охорони здоров’я (структурний підрозділ, кабінет(и) фізичної особи — підприємця):

_____________________________________________________________________________

(цегляна, дерев’яна тощо; капітальна/некапітальна; кількість будівель; основневикористання будівлі; кількість поверхів)

7.4. Наявність інженерного обладнання для забезпечення (із зазначенням виду):

теплопостачання _____________________________________________________________

                          (централізоване, автономне)

вентиляції ___________________________________________________________________  

                          (механічна, природна, припливно-витяжна з механічним спонуканням)

водопостачання ______________________________________________________________

                          (центральне, автономне)

освітлення ___________________________________________________________________

                          (електричне, природне)

каналізації ___________________________________________________________________

                          (центральна, автономна)

7.5. Перелік наявних приміщень закладу охорони здоров’я (структурного підрозділу, кабінету(ів) фізичної особи — підприємця) та їх оснащення за такою формою:

№ з/п Найменування структурного підрозділу Найменування приміщення (кабінету) із зазначенням лікарських та провізорських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою та фармацевтичною освітою, що проводять в ньому медичну практику та його площа Перелік оснащення (медична техніка, вироби медичного призначення, апаратура, прилади інструментарій) Технічний стан, рік випуску медичної техніки, виробів медичного призначення, апаратури, приладів, інструментарію, підстава користування
найменування кількість
1 2 3 4 5 6
      Загальна площа приміщень

Загальна пПлоща приміщень разом __________

8. Перелік засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці , за такою формою:(за формою)

№ з/п Сфера застосування засобів вимірювальної техніки Найменування засобів вимірювальної техніки Кількість Дата останньої перевірки Реквізити документа про метрологічну повірку
місяць рік
1 2 3 4 5 6 7

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних відомостей у документах відповідно до статті 21 Закону України   «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» є підставою для анулювання ліцензії.

Найменування суб’єкта господарювання __________________________________________

Посада керівника суб’єкта господарювання ________________________________________

Реквізити документа, що надає право

підпису особі, що підписує відомості _____________________________________________

_______________           _____________________                      _________________________

          (дата)                                        (підпис)                                           (прізвище, ім’я, по батькові)

                                                                    М.П.

Суб’єкт господарювання

_______________   ____________    __________________________

               (дата)                  (підпис)            (прізвище, ім’я, по батькові)

                                                      М.П.

Сторінки відомостейдовідки нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом та скріплюються печаткою суб’єкта господарювання (фізичної особи – підприємця за наявності).

* Пункти 2 та 4 Фізична особа – підприємець не заповнює.

Примітка. У разі створення юридичною особою декількох закладів охорони здоров’я пункти 1-8 заповнюються за цією формою та в цій послідовності, вказується найменування закладу охорони здоров’я, якого вони стосуються.

Відомості
суб’єкта господарювання про наявності нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації,
необхідних для провадження медичної практики

«___»  ____________ 20___ року № ________                                                                                                                                              № ___

Найменування (повне найменування) юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця _________________________

Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) _________________________

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця _________________________

Адреса місця провадження господарської діяльності з медичної практики юридичної особи або фізичної особи-підприємця _________________________

Керівник юридичної особи (посада, прізвище, ініціали) _________________________

Телефон/факс/електронна адреса _________________________

Вид господарської діяльності _________________________

1. Перелік наявних нормативно-правових документів за заявленими спеціальностями (у тому числі стандарти / клінічні протоколи надання медичної допомоги), доступ до інформаційних баз, наявність електронної системи та друкованих видань інформаційно-правового забезпечення), за такою формою:

№ з/п Назва документа Дата прийняття № документа Назва спеціальності
1 Закони України
2        
3 Постанови Кабінету Міністрів України
4        
5 Накази Міністерства охорони здоров’я України
6        
7 Інші документи, що стосуються провадження медичної практики
8        

2. Відомості про обліково-звітні статистичні форми (перелік статистичних форм за заявленими спеціальностями).

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних відомостей у документах відповідно до статті 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» є підставою для анулювання ліцензії.

Найменування суб’єкта господарювання __________________________________________

Посада керівника суб’єкта господарювання ________________________________________

Реквізити документа, що надає право

підпису особі, що підписує відомості _____________________________________________

_______________           _____________________               _________________________

         (дата)                                        (підпис)                                       (прізвище, ім’я, по батькові)

                                                                  М.П.

Суб’єкт господарювання

_______________   ____________    __________________________

               (дата)                  (підпис)            (прізвище, ім’я, по батькові)

                                                      М.П.

Сторінки відомостейдовідки нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом та скріплюються печаткою суб’єкта господарювання (фізичної особи – підприємця за наявності).

Відомості
суб’єкта господарювання про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження медичної практикивідповідного виду господарської діяльності

«___»  ____________ 20___ року № ________                                                                                                                                           № ___

Найменування (повне найменування) юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця _________________

Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) __________________________________________________________________

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця _________________________________________

Адреса місця провадження господарської діяльності з медичної практики юридичної особи або

фізичної особи-підприємця ___________________________________________________________________________________________

Керівник юридичної особи (посада, прізвище, ініціали)_____________________________________________________________________

Телефон/факс/електронна адреса _____________________________________________________________________________________

Вид господарської діяльності ________________________________________________________________________________________

1. Відомості про відповідність кваліфікаційним вимогам лікарів, за такою формою:

№ з/п П.І.Б. Займана посада працівника Дата і номер документа щодо прийняття на роботу / фізична особа — підприємець вказує запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців Основна робота або за сумісництвом / фізична особа — підприємець вказує реквізити попередніх ліцензій (за наявності), спеціальності, за якими провадилась медична практика /фізична особа-підприємець вказує час, з якого провадиться медична практика Диплом (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано) Лікарськаі спеціальність після проходження інтернатури Сертифікат лікаря-спеціаліста (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано), реквізити інших документів, що засвідчують право обіймати займану посаду Посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано, категорія)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Відомості про відповідність кваліфікаційним вимогам молодших спеціалістів з медичною освітою, за такою формою:

№ з/п П.І.Б. Займана посада та спеціальність Дата і номер документа щодо прийняття на роботу Основна робота або за сумісництвом Диплом (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано) Свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано) Посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано, категорія)
1 2 3 4 5 6 7 8
Найменування структурного підрозділу та його місцезнаходження
               

3. Відомості про відповідність кваліфікаційним вимогам молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою за такою формою**:

№ з/п П.І.Б. Займана посада та спеціальність Дата і номер документа щодо прийняття на роботу Основна робота або за сумісництвом Диплом (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано) Свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано) Посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано, категорія)
1 2 3 4 5 6 7 8
Найменування структурного підрозділу та його місцезнаходження
               

34. Відомості про стаж роботи лікарів та провізорів за спеціальністю відповідно до запису в трудовій книжці за останні 5 років, за такою формою:

П.І.Б. № з/п Дата Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення з роботи із зазначенням причин і нормативним посиланням на відповідну структурну одиницю нормативно-правового акта На підставі чого внесено запис (документ, його дата, номер)
    число місяць рік    
1 2 3 4 5 6 7

54. Відомості про керівника закладу охорони здоров’я за такою формою***:

№ з/п П.І.Б. Займана посада Дата і номер наказу щодо прийняття на посаду керівника закладу охорони здоров’я Основна робота або за сумісництвом Диплом (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано) Сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я» (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано) Посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано, категорія) за умов отримання сертифікату з цієї спеціальності понад 5 років Стаж роботи на посаді керівника закладу охорони здоров’я
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних відомостей у документах відповідно до статті 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» є підставою для анулювання ліцензії.

Найменування суб’єкта господарювання __________________________________________

Посада керівника суб’єкта господарювання ________________________________________

Реквізити документа, що надає право

підпису особі, що підписує відомості _____________________________________________

_______________           _____________________               _________________________

         (дата)                                        (підпис)                                       (прізвище, ім’я, по батькові)

                                                                  М.П.

Суб’єкт господарювання

_______________   ____________    __________________________

               (дата)                  (підпис)            (прізвище, ім’я, по батькові)

                                                      М.П.

Сторінки довідки нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом та скріплюються печаткою суб’єкта господарювання (фізичної особи – підприємця за наявності).

* Пункти 1 та 54 Фізична особа – підприємець не заповнює.”

** Медичні сестри, які мають намір провадити медичну практику, в пункті 2 вказують відомості про лікаря, під наглядом якого буде здійснюватись медична практика.

*** У разі створення юридичною особою декількох закладів охорони здоров’я пункти 1 — 4 заповнюються за цією формою та в цій послідовності, вказується назва закладу охорони здоров’я, якого вони стосуються.

Додаток 4

до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з медичної
практики

_________________________________

(найменування органу ліцензування)

__________________________________

(місцезнаходження органу ліцензування)

ЗАЯВА

про видачу копії ліцензії

_________________________________________________________________
(найменування органу, який видає копію ліцензії)

Заявник __________________________________________________________
                                         (найменування суб’єкта господарюванняюридичної особи)

_________________________________________________________________

                                         (місцезнаходження суб’єкта господарюванняюридичної особи)

_________________________________________________________________
                           (прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи)

_________________________________________________________________
                            (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

_________________________________________________________________
                           (місце проживання фізичної особи – підприємця)

_________________________________________________________________

       (серія, номер паспорта фізичної особи — підприємця, ким і коли виданий)

Номер телефону: _________________________________________________

Організаційно-правова форма суб’єкта господарювання _____________________________

Код за ЄДРПОУ _______________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи — підприємця)* _______

Реквізити ліцензії ______________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та
номер паспорта*) ________________________________________________

Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) ___________________

Вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію: медична практика

Номер ліцензії __________________________________________________
Термін дії ліцензії _____________________________________________

Прошу видати копію ліцензії у зв’язку зі створенням нового(их) відокремленого(их) підрозділу(ів), філії(й) (для фізичної особи — підприємця — нового(их) місця(ь) провадження медичної практики),а саме:

Назва відокремленого (их) підрозділу (ів) Адреса місця, за яким буде провадитися медична практикапровадження діяльності
   

«____» ____________ 20__ року _________________  ________________
(підпис заявника)     (прізвище,
ініціали)

М.П.

Дата і номер реєстрації заяви «___» ______ 20__ року № _________

(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис)    (прізвище, ініціали)

Для фізичної особи — підприємця місця провадження медичної практики: ______________

Додатки: Відомості суб’єкта господарювання про: стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження медичної практики від «___» ____________ 20__ року (додаток 1); наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження медичної практики від «___» ____________ 20__ року (додаток 2); наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності від «___» ____________ 20__ року (додаток 3).

«___» ____________ 20__ року     _____________________              _____________________

               М. П.                                         (підпис заявника)                                      (прізвище, ініціали)

Дата і номер реєстрації заяви «___» ____________ 20__ року № _____

__________________________                                 _____________________

 (підпис особи, яка прийняла заяву)                                 (прізвище, ініціали)

___________

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

* Для фізичних осіб,  які через  свої  релігійні  переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

Додаток 5
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з медичної
практики

__________________________________

(найменування органу ліцензування)

__________________________________

(місцезнаходження органу ліцензування)

ЗАЯВА

про переоформлення ліцензії

_________________________________________________________________
                            (найменування органу, який видав ліцензію)

Заявник: ________________________________________________________

                              (найменування суб’єкта господарювання )
(найменування юридичної особи/П.І.Б. фізичної особи – підприємця)

_________________________________________________________________
     (місцезнаходження суб’єкта господарювання)(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи – підприємця)

_________________________________________________________________
                          (прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи)(П.І.Б. керівника юридичної особи)

_____________________________________________________________________________

                           (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

_____________________________________________________________________________

                         (місце проживання фізичної особи – підприємця)

_________________________________________________________________
(серія, номер паспорта фізичної особи – підприємця, ким і коли виданий)

Номер телефону_______________________________________________________________

Організаційно-правова форма суб’єкта господарювання______________________________

Код за ЄДРПОУ _______________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи — підприємця) *_____

Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ)
Реєстраційний номер  облікової картки платника податків (серія та № паспорта*)

Вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію: медична практика

Номер ліцензії:           _______________

термінСтрок дії  ліцензії:  з  «___»  _____________ 20__ року дпо «___»

_____________ 20__ року

Прошу переоформити ліцензію у зв’язку (з розширенням видів діяльності, зі зміною найменування юридичної особи (зміною прізвища фізичної особи – підприємця), зі зміною місцезнаходження юридичної особи (місця проживання фізичної особи – підприємця))

_________________________________________________________________

«___» ____________ 20__ року _________________  ___________________
                                                               (підпис заявника)         (прізвище, ініціали)

                                                                            М.П.

Дата і номер реєстрації заяви «___» ______ 20__ року №

______________________________               ____________________

(підпис особи, яка прийняла заяву)                      (прізвище, ініціали)

___________

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

«___» _______________20__ року          № _______________________
(дата реєстрації заяви)                (номер реєстрації заяви)

___________________________    ________    ______________________
(посада особи, яка прийняла    (підпис)     (прізвище, ініціали)
заяву)

_______________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Додаток 6
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з медичної
практики

__________________________________

(найменування органу ліцензування)

__________________________________

(місцезнаходження органу ліцензування)

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії

_________________________________________________________________
                              (найменування органу, який видав ліцензію)

Заявник _________________________________________________________________
                                           (найменування суб’єкта господарювання)(найменування юридичної особи)

_________________________________________________________________
                                          (місцезнаходження суб’єкта господарювання)(місцезнаходження юридичної особи)

_________________________________________________________________
                                           (прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи)(П.І.Б. керівника юридичної особи)

_________________________________________________________________
                                           (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)(П.І.Б фізичної особи – підприємця)

_________________________________________________________________
                                (місце проживання фізичної особи – підприємця)(місце проживання фізичної особи – підприємця)

Номер телефону_______________________________________________________________

Організаційно-правова форма суб’єкта господарювання______________________________

Код за ЄДРПОУ _______________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи — підприємця) *_____

Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) ___________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта*)

Вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію: медична практика

_________________________________________________________________

Номер ліцензії:           __________________

ТермінСтрок дії ліцензії:  з «___» _____________20__ року дпо «___»

_____________ 20__ року

Прошу видати  дублікат ліцензії у зв’язку з (зазначити причину: втрата ліцензії або пошкодження ліцензії)

_________________________________________________________________

До заяви додаються _________________________________________________________________
(вказати документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, не придатна для користування ліцензія)

_________________________________________________________________

«___» ____________ 20__ року _________________  _________________
                                                                 (підпис заявника)      (прізвище, ініціали)

                                                                          М.П.

«___» _______________20__ року          № _______________________
(дата реєстрації заяви)                (номер реєстрації заяви)

___________________________    ________    ______________________
(посада особи, яка прийняла    (підпис)     (прізвище, ініціали)
заяву)

_______________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Дата і номер реєстрації заяви «___» ______ 20__ року №

_____________________________                          ____________________

(підпис особи, яка прийняла заяву)                                (прізвище, ініціали)

__________

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Додаток 7

до Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з медичної

 практики

__________________________________

(найменування органу ліцензування)

__________________________________

(місцезнаходження органу ліцензування)

Повідомлення

про припинення діяльності відокремленим підрозділом ліцензіата

Заявник_______________________________________________________________________

                         (найменування суб’єкта господарювання )

_____________________________________________________________________________

                         (місцезнаходження суб’єкта господарювання)

_____________________________________________________________________________

                         (прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи)

_____________________________________________________________________________

                         (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

_____________________________________________________________________________

                         (місце проживання фізичної особи – підприємця)

_____________________________________________________________________________

                         (серія, номер паспорта фізичної особи – підприємця, ким і коли виданий)

Номер телефону_______________________________________________________________

Організаційно – правова форма суб’єкта господарювання ____________________________

Код за ЄДРПОУ _______________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи — підприємця) *___________________________

Повідомляємо, що припинено діяльність відокремленого(их) підрозділу(ів), місце(я) діяльності фізичної особи — підприємця, а саме:

Для юридичних осіб:

Назва філій, інших відокремлених підрозділів Адреса місця, за яким провадилась медична практика
1 2

Для фізичної особи — підприємця місця провадження медичної практики: _____________

«___» ____________ 20__ року _____________________ ________________

                 М. П.                               (підпис заявника)                  (прізвище, ініціали)

Дата і номер реєстрації заяви «___» ______ 20__ року №_______

___________________________               ____________________

 (підпис особи, яка прийняла заяву)                                (прізвище, ініціали)

__________

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті