Наказ МОЗ України від 30.12.2011 р. № 1019

11 Січня 2012 3:30 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30.12.2011 р. № 1019

Про забезпечення планування та виконання бюджетних програм, головним розпорядником бюджетних коштів за якими є МОЗ України

З метою досягнення результативних показників державних цільових програм, забезпечення ефективного і раціонального використання бюджетних коштів державного бюджету

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Положення про Комісію МОЗ України з розробки Вихідних даних, що додається.

1.2. Порядок підготовки та погодження рішення Комісії МОЗ України з розробки Вихідних даних, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 02.12.2010 № 1057 «Про забезпечення виконання програм, які передбачають централізовану закупівлю лікарських засобів, виробів медичного призначення та обладнання у 2011 році».

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр О.В. Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства охорони здоров’я  України

30.12.2011 №1019

Положення

про Комісію МОЗ України з розробки вихідних даних

1. Загальні положення

Вихідні дані – номенклатура лікарських засобів, виробів медичних та інших товарів, робіт і послуг, що закуповуватимуться на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру МОЗ України за державні кошти. Вихідні дані оформлюються протоколом Комісії МОЗ України за формою, згідно з додатками.

1.1. Комісія МОЗ України з розробки вихідних даних (далі – Комісія) створюється наказом МОЗ України з метою досягнення результативних показників державних цільових програм, забезпечення ефективного і раціонального використання коштів державного бюджету.

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, а також цим Положенням.

1.3. Проект наказу про персональний склад Комісії щороку готується Департаментом фінансово-ресурсного забезпечення за поданням керівників структурних підрозділів Міністерства, які погоджені з заступником Міністра, який здійснює контроль та координацію діяльності відповідного структурного підрозділу.

2. Склад Комісії

2.1. До складу Комісії входять голова, заступник голови, секретар (перелічені особи призначаються з числа штатних співробітників МОЗ України та Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, що є державними службовцями) та члени КомісіїДо складу Комісії входять голова, секретар (перелічені особи призначаються з числа співробітників МОЗ України, співробітників державних підприємств, що належать до сфери управління МОЗ України), заступник голови та члени Комісії.

Головою Комісії повинен бути керівник або заступник керівника самостійного структурного підрозділу або начальник відділу від структурного підрозділу Міністерства за напрямком, відповідно до розподілу державних програм, керівник Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

Заступником Голови Комісії має бути представник Департаменту фінансово-ресурсного забезпеченняЗаступником Голови Комісії є головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за відповідним напрямом;

Членами Комісії мають бути:

 • головні позаштатні спеціалісти МОЗ України за профілем;
 • представник Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я;
 • представник Державної служби України з лікарських засобів (за згодою);
 • представник відділу запобігання та виявлення корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та виявлення корупції;
 • радник Міністра;
 • представники професійних асоціацій медичних працівників, громадських об’єднань (не більше двох уповноважених представників за згодою);
 • представники державних установ, закладів охорони здоров’я, Міністерства охорони здоров’я АР Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних та у м.м. Києві і Севастополі державних адміністрацій, НАМН України (за згодою).

Секретарем Комісії має бути представник структурного підрозділу Міністерства, підзвітний та підпорядкований Голові Комісії за основним місцем роботи.

Голова Комісії має право залучати спеціалістів з правом дорадчого голосу з числа фахівців, що не входять до складу Комісії.

У разі відсутності Голови Комісії його обов’язки виконує заступник Голови Комісії. У випадку відсутності одночасно Голови Комісії та його заступника засідання Комісії не проводяться.

У разі відсутності секретаря, за рішенням Голови Комісії (заступника Голови) обов’язки секретаря покладаються на іншого члена Комісії.

Кількісний склад Комісії становить не менше 7 осіб.

2.2. До складу Комісії не можуть входити особи, які є працівниками, власниками, акціонерами тощо суб’єктів господарювання – претендентів на участь у процедурі державних закупівель, що провадяться МОЗ України.

 

2.3. У разі виникнення конфлікту інтересів (відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції») та неможливості через це брати участь у роботі Комісії, її члени письмово повідомляють про це Голову Комісії.

3. Організація роботи Комісії, права та обов’язки її членів

3.1. Головними принципами у діяльності Комісії є об’єктивне та неупереджене  врахування потреб закладів охорони здоров’я у лікарських засобах, виробах медичних та інших товарів, робіт і послуг, що закуповуватимуться на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру МОЗ України.

3.2. Формою роботи Комісії є засідання.

3.3. Засідання Комісії веде її Голова або заступник Голови.

3.4. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш як дві третини її членів (за винятком членів Комісії з правом дорадчого голосу).

Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більш як половина від затвердженого складу членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Комісії.

3.5. Рішення Комісії оформляються протоколами, які підписує Голова та всі присутні на засіданні члени Комісії.

Протокол засідання Комісії затверджується заступником Міністра, який відповідно до розподілу обов’язків здійснює контроль та координацію діяльності відповідного структурного підрозділу МОЗ України (далі – заступник Міністра).

Заступник Міністра може подавати рішення Комісії на розгляд експертів, визначивши їх кандидатури з числа фахівців, що не входять до складу Комісії. У випадку, якщо заступник Міністра не згоден з викладеним в протоколі, він повертає протокол на доопрацювання із зауваженнями або скликає погоджувальну нараду для прийняття рішення щодо затвердження протоколу.

3.6. Голова Комісії:

 • організовує роботу Комісії;
 • забезпечує скликання і проведення засідань Комісії;
 • визначає дату, час і місце проведення засідання Комісії;
 • оголошує порядок денний засідання;
 • подає на затвердження заступнику Міністра протокол засідання Комісії
 • підписує рішення Комісії.

3.7. Секретар Комісії:

 • інформує членів Комісії про час і місце проведення засідання;
 • веде і оформляє протокол засідання Комісії, а також інші документи за дорученням голови Комісії;
 • забезпечує відповідно до чинного законодавства зберігання документів Комісії;
 • направляє до Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення затверджений заступником Міністра оригінал протоколу Комісії для збору заявок.

3.8. Член Комісії має право:

 • вивчати матеріали, подані на розгляд Комісії;
 • брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;
 • висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді.

3.9. Член Комісії зобов’язаний:

 • забезпечити подання на засідання Комісії інформації (матеріалів) відповідно до повноважень структурного підрозділу, який він представляє;
 • брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;
 • виконувати доручення голови Комісії в рамках роботи Комісії;
 • підписувати рішення Комісії.

Голова, заступник Голови та члени Комісії в межах повноважень, визначених цим Положенням, несуть встановлену законодавством відповідальність за вчинення антиконкурентних дій, визначених статтею 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції», розголошення конфіденційної інформації та неналежне виконання своїх обов’язків під час роботи Комісії, за порушення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Директор Департаменту
фінансово-ресурсного забезпечення
О.І. Левицький

Додаток

до пункту 1 Положення про

Комісію МОЗ України з розробки вихідних даних

ЗАТВЕРДЖЕНО

Перший заступник/Заступник Міністра підпис (прізвище)

«_____» ____________ 201_ р.

Протокол №

Комісії________________________________________________________________________________________

I. Обґрунтування визначення номенклатури _________________________________________________________

II. Мета закупівлі________________________________________________________________________________

III. Основні положення ___________________________________________________________________________

Номенклатура лікарських засобів передбачених для закупівлі у 201_ році

No п/п Міжнародна непатентована назва Форма випуску, дозування Наявність реєстрації (номер свідоцтва про державну реєстрацію) Наявність затвердження протоколу лікування (наказ МОЗ України від №) Відповідність постанові КМУ від 05.09.1996 № 1071 (код АТХ) Відповідність Державному формуляру лікарських засобів або інших доказових джерел Ціна відповідно до Реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення або інформації уповноважених підприємств, установ і організацій, або інформація із загальновідомих та доступних джерел, або ціна закупівлі за результатами процедури у попередньому бюджетному періоді (якщо такі закупівлі проводились)

Голова Комісії                                   підпис прізвище

Члени Комісії                                    підпис прізвище

ЗАТВЕРДЖЕНО

Перший заступник/Заступник Міністра підпис (прізвище)

«_____» ____________ 201_ р.

Протокол №

Комісії________________________________________________________________________________________

I. Обґрунтування визначення номенклатури _________________________________________________________

II. Мета закупівлі________________________________________________________________________________

III. Основні положення ___________________________________________________________________________

Номенклатура виробів медичних передбачених для закупівлі у 201_ році

N п/п Назва медичного виробу Одиниця виміру Наявність реєстрації Відповідність постанові КМУ від 05.09.1996 № 1071 (код АТХ) Ціна відповідно до Реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення або інформації уповноважених підприємств, установ і організацій, або інформація із загальновідомих та доступних джерел, або ціна закупівлі за результатами процедури у попередньому бюджетному періоді (якщо такі закупівлі проводились)

Голова Комісії                                 підпис прізвище

Члени Комісії                                  підпис прізвище

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства охорони здоров’я України

30.12.2011 №1019

Порядок

підготовки та затвердження рішення Комісії МОЗ України

з розробки вихідних даних

1. Вихідні дані розробляються Комісією МОЗ України з метою забезпечення закладів охорони здоров’я необхідними лікарськими засобами, виробами медичними та іншими товарами, роботами і послугами, що закуповуватимуться на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру МОЗ України за державні кошти.

Вихідні дані застосовуються при складанні бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм та порядків використання коштів державного бюджету Департаментом фінансово-ресурсного забезпечення, а також для поточного та перспективного планування.

2. При формуванні вихідних даних Комісія використовує:

 • завдання і заходи державних цільових програм, у разі їх відсутності  відповідно до фактичних потреб;
 • перелік лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, що можуть закуповувати заклади і установи охорони здоров’я, які повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 5 вересня 1996 № 1071;
 • Державний реєстр медичної техніки і виробів медичного призначення;
 • Державний реєстр лікарських засобів України;
 • Державний формуляр лікарських засобів, протоколів та стандартів надання медичної допомоги за різними нозологіями;
 • Реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення;
 • фармакоекономічні показники;
 • протоколи та стандарти надання медичної допомоги за різними нозологіями, що ґрунтуються на доказовій базі;
 • доказову базу застосування (джерелами для підтвердження доказової бази є Державний формуляр лікарських засобів, примірний формуляр ВООЗ, Британський національний формуляр та інші джерела);
 • граничні обсяги видатків, доведених Міністерством фінансів України;
 • табелі оснащення, статистичні дані, вимоги.

3. Під час формування вихідних даних Комісія має забезпечити, по можливості, максимальне охоплення життєво необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення (наприклад, препарати 1-2 ряду тощо).

4. Ціна на лікарські засоби та вироби медичні визначається Комісією на основі інформації, наданої Управлінням розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я згідно з даними, що містяться у Реєстрі оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, за результатами конкурсних торгів попереднього року та інформації уповноважених підприємств, установ і організацій або інформації із загальновідомих та доступних джерелЦіна на лікарські засоби та вироби медичні визначається Комісією на основі інформації, наданої Управлінням фармацевтичної діяльності згідно з даними, що містяться у Реєстрі оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, за результатами конкурсних торгів попереднього року та інформації уповноважених підприємств, установ і організацій або інформації із загальновідомих та доступних джерел.

5. У вихідних даних не дозволяється посилатися на конкретні торговельні назви, окрім випадків, коли через специфіку предмета закупівлі конкуренція на ринку відсутня або обмежена. Якщо таке посилання є необхідним, до певної номенклатури додаються нормативні, технічні та інші документи, які підтверджують факт відсутності або обмеження конкуренції.

Директор Департаменту
фінансово-ресурсного забезпечення
О.І. Левицький
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті