Наказ МОЗ України від 01.11.2001 р. № 441

 Наказ

Міністерства охорони здоров’я України

від 01.11.2001 р. № 441

Про затвердження порядку проведення доклінічного вивчення лікарських засобів, порядку визначення установ, які проводять доклінічне вивчення лікарських засобів

Відповідно до ст. 6 закону України «Про лікарські засоби» та з урахуванням норм директиви Ради ЄЕС від 20 травня 1975 р. № 75/318 «Про зближення законів держав ЄС відносно аналітичних, фармакотоксикологічних та клінічних норм і протоколів щодо випробування лікарських препаратів» (м. Брюссель), директиви Ради ЄС від 18 грудня 1986 р. № 87/18 «Про зближення законів, порядку та адміністративних положень щодо запровадження принципів належної лабораторної практики та верифікації її запровадження стосовно випробування хімічних речовин» (м. Брюссель), директиви ЄС від 9 червня 1988 р. № 88/320 «Про інспектування і перевірку дотримання принципів належної лабораторної практики GLP» (м. Люксембург) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок проведення доклінічного вивчення лікарських засобів (додається);

1.2. Порядок визначення установ, які проводять доклінічне вивчення лікарських засобів (додається);

2. Директору Державного фармакологічного центру МОЗ України О.В. Стефанову забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та публікацію в засобах масової інформації.

3. Визнати такими, що втратили чинність, Порядок проведення доклінічного вивчення лікарських засобів, вимоги до умов проведення окремих досліджень, затверджені наказом МОЗ України від 16 серпня 1996 р. за № 259 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 1996 р. за № 639/1665, та Порядок проведення експертиз матеріалів доклінічного вивчення лікарських засобів, затверджений наказом МОЗ України від 16 серпня 1996 р. за № 259 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 1996 р. за № 639/1666.

4. Контроль за виконанням цього Наказу покласти на заступника Державного секретаря А.П. Картиша.

Міністр В.Ф. Москаленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 01.11.2001 р. № 441

Порядок проведення доклінічного вивчення лікарських засобів

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок установлює основні вимоги до проведення доклінічного вивчення лікарських засобів і поширюється на всі види доклінічного вивчення лікарського засобу.

1.2. Доклінічне вивчення (дослідження) лікарського засобу проводять підприємства, установи, організації, заклади, лабораторії (далі — Установи) незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, які мають необхідну матеріально-технічну базу і кваліфікованих фахівців та право на проведення доклінічного вивчення лікарських засобів.

2. Визначення термінів

2.1. Доклінічне вивчення лікарського засобу — хімічні, фізичні, біологічні, мікробіологічні, фармакологічні, токсикологічні та інші експериментальні наукові дослідження з метою вивчення специфічної дії та безпеки лікарського засобу.

2.2. Замовник доклінічного вивчення (далі — Замовник) — юридична або фізична особа, незалежно від форм власності, яка є ініціатором початку доклінічного вивчення лікарського засобу і відповідає за його організацію, контроль та/або фінансування.

2.3. Виконавець доклінічного вивчення лікарського засобу (далі — Виконавець) — установа (або декілька установ, що виконують окремі фази доклінічного вивчення лікарського засобу), які мають повноваження на проведення доклінічного вивчення лікарських засобів.

2.4. Заявник (власник реєстраційного посвідчення) — юридична особа, яка відповідає за виробництво, якість, безпеку та ефективність лікарського засобу.

2.5. Вихідні дані — всі первинні робочі записи, примітки, зареєстровані та задокументовані дані лабораторних досліджень та оригінальних візуальних спостережень, а також затверджені їх копії.

2.6. Протокол доклінічного вивчення — документ, який визначає повний обсяг доклінічних досліджень і складається Виконавцем.

2.7. Матеріали доклінічного вивчення лікарського засобу — комплект документів щодо доклінічного вивчення лікарського засобу, який включає звіти з хімічних, фізичних, біологічних, мікробіологічних, фармацевтичних, фармакологічних, токсикологічних та інших експериментальних наукових досліджень та/або літературних даних щодо складу, показників якості та методів контролю якості, властивостей, специфічної активності та безпеки лікарського засобу, включаючи протоколи доклінічного вивчення (додатки 1–2).

2.8. GLP — правила належної (якісної) лабораторної практики (Good Laboratory Practice), які визнані в Україні.

3. Проведення доклінічного вивчення лікарського засобу

3.1. Доклінічне вивчення лікарських засобів здійснюється на договірних засадах між Замовником і Виконавцем. При проведенні доклінічного вивчення Виконавець керується вимогами GLP, методичними рекомендаціями, які визначають обсяг та зміст доклінічних досліджень лікарських засобів різних груп згідно з вимогами до документів, що надаються під час реєстрації лікарського засобу з урахуванням вимог, що застосовуються в міжнародній практиці, зокрема директиви ЄЕС від 20.05.75 № 75/318 «Про зближення законів держав ЄЕС відносно аналітичних, фармакотоксикологічних і клінічних норм і протоколів щодо випробування лікарських засобів».

3.2. Під час доклінічного вивчення Виконавець та Замовник комплектують документи згідно з Переліком (додаток 3), які зберігаються у Виконавця та/або Замовника протягом 15 років. Комплектація матеріалів здійснюється на підставі експериментальних, теоретичних та літературних даних відповідно до міжнародної практики.

3.3. За результатами проведеного доклінічного вивчення лікарського засобу Виконавцем складається звіт, який затверджується Виконавцем і надається Замовнику.

4. Експертиза матеріалів доклінічного вивчення лікарського засобу

4.1. Експертизу матеріалів доклінічного вивчення лікарського засобу здійснює Державний фармакологічний центр МОЗ України (далі — Центр).

4.2. Для проведення експертизи матеріалів проведеного доклінічного вивчення лікарського засобу Замовник подає до Центру заяву в довільній формі. До заяви додаються матеріали доклінічного вивчення лікарського засобу відповідно до додатка 3.

4.3. Експертиза матеріалів доклінічного вивчення лікарського засобу проводиться за договором між Центром та Замовником.

Експертиза матеріалів доклінічного вивчення лікарського засобу складається з попередньої експертизи (оцінка протоколу доклінічного вивчення лікарського засобу та відповідності проведеного доклінічного вивчення до затвердженого протоколу, оцінка повноти звіту за обсягом, правильності оформлення звіту) та спеціалізованої оцінки матеріалів доклінічного вивчення.

4.4. При позитивних результатах попередньої експертизи Центр проводить спеціалізовану оцінку наданих матеріалів.

4.5. Якщо під час попередньої експертизи або спеціалізованої оцінки зроблені зауваження, то Центр письмово повідомляє про це Замовнику.

4.6. Доопрацювання матеріалів доклінічного випробування лікарського засобу відповідно до зауважень Центру здійснюється Замовником у термін до 30 календарних днів. Час, коли матеріали перебували на доопрацюванні у Замовника, не входить до терміну проведення експертизи.

Якщо протягом 30 календарних днів Замовник не подає до Центру доопрацьовані матеріали або лист з обгрунтуванням термінів, потрібних для їх опрацювання, то матеріали доклінічного вивчення лікарського засобу знімаються з розгляду. Про прийняте рішення Центр письмово повідомляє Замовнику. Кошти за експертизу Замовнику не повертаються. Надалі, при бажанні, Замовник може повторно надати матеріали на експертизу в установленому порядку.

4.7. Якщо для проведення експертизи потрібно одержати додаткові дані щодо доклінічного вивчення лікарського засобу, то Центр може запитати у Замовника додаткові матеріали та/або призначити додаткову експертизу шляхом проведення інспекційної перевірки установи та/або аудиту досліджень, або додаткових експериментальних досліджень.

4.8. Час, потрібний для надання додаткових матеріалів та/або проведення додаткових експертиз, не входить до терміну експертних робіт.

Якщо Замовник протягом 30 календарних днів не надсилає до Центру додаткових матеріалів або листа з обгрунтуванням термінів, потрібних для їх підготовки, то матеріали доклінічного вивчення лікарського засобу знімаються з розгляду. Про прийняте рішення Центр письмово повідомляє Замовнику. Кошти за експертизу Замовнику не повертаються. Надалі, при бажанні, Замовник може повторно надати матеріали на експертизу в установленому порядку.

4.9. За результатами експертизи матеріалів доклінічного вивчення лікарського засобу Центр рекомендує або не рекомендує його для проведення клінічного випробування.

Про прийняте рішення Центр письмово повідомляє Замовнику.

Директор Державного фармакологічного центру МОЗ України,
чл.-кор. АМН України
О.В. Стефанов

Додаток 1
до пункту 2.7 Порядку проведення
доклінічного вивчення лікарських засобів

УЗГОДЖЕНО
Замовник
«______»_________200__ р.

УЗГОДЖЕНО
Виконавець
«____»____________200__ р.

ПРОТОКОЛ № _____

доклінічного вивчення нешкідливості лікарського засобу

________________________________

(назва)

Референтна речовина ________________________________________________

Замовник  __________________________________________________________
(назва установи, адреса)

Виконавець  ________________________________________________________
(назва установи, адреса)

Відповідальний виконавець   __________________________________________
(прізвище, ім’я, посада)

____________________
(особистий підпис)

Термін виконання: початок —
закінчення —

Зав. підрозділом доклінічних
випробувань лікарських засобів
Виконавця

Підпис, прізвище, ініціали

Місце та термін зберігання — протокол зберігається в архіві Установи-виконавця протягом 15 років з дати реєстрації лікарського засобу. 

Виконавці

Відповідальний виконавець ______________________________________________

Виконавці, розподіл функцій   _____________________________________________

У роботі брали участь   ___________________________________________________

Лабораторні тварини та умови їх утримання

Вид —

Порода —

Стать —

Маса тіла —

Загальна кількість —

Джерело одержання —

Дата одержання —

Період акліматизації —

Індивідуальна ідентифікація —                                              (СОП № ______)

Метод розподілу за групами —                                              (СОП №______)

Кількість тварин у клітці —

Розміри клітки —

Матеріал клітки —

Основний раціон —

Джерело води —

Температура повітря —

Вологість повітря —

Зав. підрозділом доклінічних
випробувань лікарських засобів
Виконавця

Підпис, прізвище, ініціали

Дози та умови введення речовини

___________________________________________________________________

План експерименту

Експериментальна група Доза, мг/кг Номери
Самців Самок
1.
2.
3.
4.
5.
6. (контроль)

Обгрунтування доз ___________________________________________________

____________________________________________________________________

Умови експерименту

Частота введень

Шлях введення

Спосіб введення __________________ ________________(СОП №_______)

Підготовка препарату для введення

Режим дозування ___________________________________________________

Носій (розчинник) ___________________________________________________

Зав. підрозділом доклінічних
випробувань лікарських засобів
Виконавця

Підпис, прізвище, ініціали

Інтегральні показники

Параметри Терміни спостереження
Виживання Щоденно
Маса тіла (СОП №_____) 1, 3, 7, 14-й дні
Споживання їжі (СОП №_____) 7-й і 14-й дні
Клінічні спостереження (СОП №_______) Щоденно
Інші показники У разі потреби

Патоморфологічні дослідження

Метод евтаназії (СОП №_____) 14-й день
Макроскопічні спостереження розтину (СОП №_____) 14-й день
Коефіцієнти маси внутрішніх органів (СОП №____) 14-й день
Спеціальні дослідження У разі потреби

Статистична обробка даних

Параметри токсичності Маса тіла ___________________________________________

Маса внутрішніх органів ___________________________________________________

Процедура випадкової вибірки ______________________________________________

Зав. підрозділом доклінічних
випробувань лікарських засобів
Виконавця

Підпис, прізвище, ініціали

Додаток 2
до пункту 2.7 Порядку проведення доклінічного вивчення лікарських засобів 

УЗГОДЖЕНО
Замовник
«______»_________200__ р.

УЗГОДЖЕНО
Виконавець
«____»____________200__ р.

ПРОТОКОЛ № _____

доклінічного вивчення специфічної активності лікарського засобу

____________________________
(назва)

Референтна речовина _______________________________________________

Замовник __________________________________________________________
(назва установи, адреса)

Виконавець ________________________________________________________
(назва установи, адреса)

Відповідальний виконавець ___________________________________________
(прізвище, ім’я, посада)

___________________________________________________________________

________________________
(особистий підпис)

Термін виконання: початок —
закінчення —

Зав. підрозділом доклінічних
випробувань лікарських засобів
Виконавця

Підпис, прізвище, ініціали

Інформація про учасників доклінічного випробування

Місце проведення доклінічного дослідження,
адреса, телефон, факс, електронна пошта _____________________________________

Відповідальний Виконавець ________________________________________________

Замовник,
адреса, телефон, факс, електронна пошта ______________________________________

_________________________________________________________________________

Зав. підрозділом доклінічних
випробувань лікарських засобів
Виконавця

Підпис, прізвище, ініціали 

Загальна інформація про дослідження

1. Назва дослідження

2. Методика вивчення, використані апаратура та реактиви

3. Вид тварин, що використовувались у дослідженні, їх кількість

4. Вид наркозу, шляхи введення лікарських засобів, дози

5. Спосіб гуманного умертвіння тварин після проведення досліджень

6. Детальний план проведення дослідження із вказівкою тривалості етапів та термінів

Зав. підрозділом доклінічних
випробувань лікарських засобів
Виконавця

Підпис, прізвище, ініціали

Зміст

1. Мета дослідження

2. Завдання дослідження

3. Речовина, що вивчається

4. Контрольна речовина

5. Обгрунтування обраної схеми дослідження

6. Характеристика піддослідних тварин

7. Матеріали дослідження

7.1. Опис препарату, що вивчається

7.2. Упаковка, маркування

7.3. Збереження препарату, що вивчається

7.4. Умови передачі, обліку та повернення препарату

8. Структура дослідження

8.1. Загальний план дослідження

8.2. Критерії включення, виключення та вибування тварин із дослідження

9. Схема застосування препарату

9.1. Спосіб та шляхи введення препарату, який вивчається

9.2. Спосіб та шляхи введення референтного препарату

10. Методи, які використовуються при проведенні дослідження

11. Оцінка ефективності препарату, який вивчається

12. Етичні та правові норми доклінічного вивчення лікарського засобу

13. Використання одержаної інформації та право на публікацію результатів проведених досліджень

14. Поправки до протоколу вивчення специфічної активності лікарського засобу (повинні бути узгоджені із сектором доклінічних випробувань лікарських засобів ДФЦ МОЗ України та Замовником)

15. Обробка результатів дослідження

16. Складання звіту

17. Використана література

Зав. підрозділом доклінічних
випробувань лікарських засобів
Виконавця

Підпис, прізвище, ініціали 

Додаток 3
до пункту 3.2 Порядку проведення доклінічного вивчення лікарських засобів

Перелік документів доклінічного вивчення лікарського засобу, які повинні зберігатися Виконавцем та Замовником

— протокол і поправки до нього (якщо такі є);

— договір між Замовником та Виконавцем;

— зразок упаковки лікарського засобу, що вивчається;

— сертифікати аналізу якості лікарського засобу;

— акти про перевірки проведення доклінічного вивчення Замовником та ДФЦ МОЗ України (якщо такі перевірки проводилися);

— первинна документація (індивідуальні протоколи дослідів, роздрук приладів, фотографічні негативи тощо);

— звіти про доклінічне вивчення, підписані Виконавцем, які містять:

 • обгрунтування щодо кількісного та якісного складу лікарського засобу, вибору композиції, складових речовин і пояснення щодо допоміжних речовин;
 • у випадку відтвореного лікарського засобу — дані щодо ідентичності складу лікарського засобу відносно препарату порівняння та обгрунтування змін складу допоміжних речовин, якщо такі зміни були;
 • фізико-хімічні властивості, які впливають на біодоступність:
 • кристалічну форму і коефіцієнт розчинності або інші дані щодо розчинності діючих речовин;
 • рекомендований розмір кристалів (частинок) діючих та допоміжних речовин;
 • стан сольватації;
 • коефіцієнт розподілення олія/вода (для препаратів, які використовуються у формі розчину, наводяться дані лише за цим пунктом).
 • для твердих форм наводяться дані щодо вивільнення та розчинності активних інгредієнтів, отриманих in vitro при моделюванні середовища шлунка та кишок. У разі необхідності такі дані наводяться і для інших форм, крім розчинів, у першу чергу це стосується відтворених лікарських засобів, для яких наводяться ці дані в порівнянні з даними для зразка препарату, який відтворюється;
 • обгрунтування щодо показників якості та методів контролю, дані щодо стабільності;
 • дані щодо фармакокінетики та фармакодинаміки.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 01.11.2001 № 441
Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України від 20.11.01 за № 973/6164

Порядок визначення установ, які проводять доклінічне вивчення лікарських засобів

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок установлює основні вимоги і процедуру визначення підприємств, установ, організацій, закладів, лабораторій (далі — Установи), які проводять доклінічне вивчення лікарських засобів; розроблено на виконання ст. 6 Закону України «Про лікарські засоби» з урахуванням норм, що застосовуються у міжнародній практиці, зокрема директиви Ради ЄЕС від 20 травня 1975 р. № 75/318 «Про зближення законів держав ЄС відносно аналітичних, фармакотоксикологічних та клінічних норм і протоколів щодо випробування лікарських препаратів» (м. Брюссель), директиви Ради ЄС від 18 грудня 1986 р. № 87/18 «Про зближення законів, порядку та адміністративних положень щодо запровадження принципів належної лабораторної практики та верифікації її запровадження стосовно випробування хімічних речовин» (м. Брюссель), директиви Ради ЄС від 9 червня 1988 р. № 88/320 «Про інспектування і перевірку дотримання принципів належної лабораторної практики GLP» (м. Люксембург).

1.2. Цей Порядок поширюється на Установи незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, які проводять доклінічне вивчення лікарських засобів, і спрямований на забезпечення належного науковометодичного рівня доклінічного вивчення, безпеки та ефективності лікарських засобів.

1.3. Визначення Установ, які проводять доклінічне вивчення лікарських засобів, здійснює Державний фармакологічний центр МОЗ України (далі — Центр).

2. Визначення термінів

Терміни, які вживаються в цьому Порядку, мають такі значення:

2.1. Аудит поточних (завершених) досліджень лікарських засобів — порівняння первинних даних з даними проміжного або завершального звіту з метою визначення достовірності й точності відображення у звіті отриманих даних (без аналізу та оцінки одержаних результатів), а також підтвердження того, що дослідження виконано у відповідності до протоколу.

2.2. Інспекційна перевірка — процедура офіційної перевірки Установи щодо відповідності її персоналу, приміщень, оснащеності приладами та апаратурою, забезпечення лабораторними тваринами, методичного рівня вимогам, які висуваються до установ, акредитованих на проведення доклінічного вивчення лікарських засобів.

2.3. Стандартні операційні процедури — документ, у якому детально викладено, як виконувати певні лабораторні процедури, які, як правило, не деталізовані в протоколах досліджень та методичних посібниках.

2.4. Тест-системи — тваринна, рослинна, мікроорганізм, а також клітинна, субклітинна, хімічні та фізичні системи або їх комбінація, які використовуються при доклінічному вивченні лікарських засобів.

3. Визначення Установ

3.1. Для визначення Установи на проведення доклінічного вивчення лікарських засобів нею подається до Центру заява затвердженого зразка (додаток 1), в якій вказується категорія заявлених доклінічних досліджень згідно з додатком 2.

3.2. До заяви додаються:

 • відомості про забезпеченість персоналом для проведення заявленої категорії досліджень (додаток 3);
 • відомості про виробничі приміщення (додаток 4);
 • відомості про оснащеність приладами та апаратурою, необхідними для виконання заявленої категорії досліджень (додаток 5);
 • відомості про забезпечення лабораторними тваринами (додаток 6);
 • перелік методів, що використовуються (додаток 7);
 • перелік стандартних операційних процедур (в частині токсикологічних досліджень) (додаток 8).

3.3. Експертиза наданих Установою матеріалів згідно із зазначеними додатками здійснюється Центром у термін до 45 календарних днів.

3.4. Під час проведення експертизи матеріалів, наданих Установою з метою отримання права на проведення доклінічного вивчення лікарських засобів, Центр може запитати в Установи додаткові матеріали. Час, потрібний для їх підготовки, не входить до терміну проведення експертизи матеріалів.

Якщо Установа протягом 45 календарних днів не надсилає запитаних додаткових матеріалів або листа з обгрунтуванням термінів, потрібних на їх підготовку, то питання визначення Установи на доклінічне вивчення лікарських засобів знімається з розгляду.

Про прийняте рішення Центр письмово повідомляє Установу.

Надалі, за бажанням Установи, матеріали, необхідні для акредитації стосовно доклінічного вивчення лікарських засобів, подаються в установленому порядку.

3.5. У ході проведення експертизи матеріалів Центр може здійснити перевірку на місці стану організації та умов виконання досліджень Установою. У цьому випадку Центр не пізніше як за 10 календарних днів повідомляє Установу про дату проведення перевірки та перелік питань, які будуть поставлені під час перевірки.

Час, потрібний для здійснення перевірки на місці, не входить до терміну проведення експертизи матеріалів.

3.6. За результатами експертизи наданих матеріалів та перевірки Установи на місці Центр складає акт, у якому детально описуються виявлені недоліки, терміни їх усунення та викладаються висновки щодо визначення Установи на проведення доклінічного вивчення лікарських засобів, або мотивовану відмову у визначенні.

3.7. Акт, складений за результатами експертизи та перевірки Установи на місці, після ознайомлення з ним Установою затверджується Центром, і приймається рішення щодо визначення Установи чи відмови.

3.8. У разі позитивного рішення Установі видається посвідчення встановленого зразка, яке надає їй право проводити заявлену категорію доклінічного вивчення лікарських засобів терміном на три роки (додаток 9).

3.9. Продовження дії посвідчення здійснюється у тому самому порядку, що й визначення. Відповідні матеріали подаються Установою не пізніше як за 45 календарних днів до закінчення дії посвідчення.

3.10. У разі відмови Установа може повторно звертатися до Центру з заявою про визначення на проведення доклінічного вивчення лікарських засобів в установленому порядку, але не раніше як після усунення недоліків, виявлених під час попередньої експертизи.

3.11. Протягом дії посвідчення Центр має право здійснювати інспекційні перевірки Установ та проводити аудит поточних (завершених) доклінічних досліджень лікарських засобів. Для проведення інспекційних перевірок та/або аудиту поточних (завершених) досліджень лікарських засобів Центр утворює комісію, склад якої затверджується наказом директора Центру.

4. Інспекційна перевірка та аудит поточних (завершених) доклінічних досліджень лікарських засобів

4.1. Інспекційна перевірка Установ та аудит поточних (завершених) доклінічних досліджень лікарських засобів можуть бути як планові, так і позапланові.

4.2. Процедура інспекційної перевірки Установи включає:

 • нараду з метою інформування керівника та персоналу Установи про план перевірки та перелік приміщень, оснащення, даних щодо персоналу тощо, які підлягатимуть перевірці;
 • оцінку наявності достатньої кількості кваліфікованого персоналу та допоміжних служб для проведення відповідної категорії досліджень;
 • огляд типу, розміру та плану приміщень, їх взаємного розташування, придатності для проведення відповідної категорії досліджень;
 • перевірку наявності та відповідності оснащення апаратурою та обладнанням категорії досліджень, які виконуються, стану метрологічного контролю обладнання;
 • визначення стану забезпечення матеріалами й реактивами та умов їх зберігання;
 • аналіз відповідності тест-систем категорії досліджень, а також умов утримання тест-систем, правил роботи з ними тощо;
 • перевірку науково-методичного забезпечення досліджень, наявності стандартних операційних процедур (у частині токсикологічних досліджень);
 • перевірку стану ведення, реєстрації та умов зберігання первинних даних, звітів та інших матеріалів досліджень;
 • аналіз повноти усунення недоліків, виявлених протягом попередньої перевірки, якщо такі мали місце.

4.3. Процедура та аудит поточних (завершених) доклінічних досліджень лікарських засобів, які проводяться Установою, включає:

 •  нараду з метою інформування Установи та/або Замовника про план проведення перевірки;
 • частковий або повний аналіз звітів про кінцеві (поточні) дослідження;
 • аналіз відповідності проведення досліджень затвердженому протоколу, стандартним операційним процедурам;
 • порівняння вихідних даних та завершального (кінцевого) звіту;
 • розгляд матеріалів архіву.

4.4. За результатами інспекційної перевірки Установи та/або аудиту доклінічного вивчення лікарських засобів складається акт у двох примірниках, у якому викладаються висновки за результатами перевірки (аудиту), детально описуються виявлені в ході перевірки (аудиту) недоліки та порушення і терміни їх усунення.

4.5. Акт інспекційної перевірки (аудиту) підписується Головою та членами Комісії. У випадку наявності розбіжностей щодо змісту і висновків Комісії акт підписується з відміткою «з зауваженнями», які викладаються окремо і додаються до акта. Один примірник акта видається керівнику Установи, другий примірник акта зберігається в Центрі.

Факт ознайомлення з актом інспекційної перевірки (аудиту) та отримання належного йому примірника засвідчується особистим підписом на акті керівником Установи або уповноваженим його представником.

4.6. У разі виявлення незначних порушень, про що вказується в акті перевірки (аудиту), Установа зобов’язана в термін 30 календарних днів після ознайомлення з актом усунути їх та письмово інформувати Центр про вжиті заходи. Якщо виявлені недоліки не було усунено, Центр зупиняє дію посвідчення щодо права Установи на проведення доклінічного вивчення лікарських засобів, про що повідомляє Установу. Якщо Установа в десятиденний термін не оскаржила рішення Центру в установленому законодавством порядку про зупинення дії посвідчення, Центр публікує своє рішення в спеціалізованих засобах масової інформації.

4.7. З метою контролю повноти усунення виявлених недоліків Центр може здійснити повторну інспекційну перевірку Установи та/або аудит доклінічних досліджень.

Директор Державного фармакологічного центру МОЗ України, чл.-кор. АМН України

О.В. Стефанов

Додаток 1

до п. 3.1 Порядку визначення установ, які проводять доклінічне вивчення лікарських засобів

Директору Державного фармакологічного
центру МОЗ України

_____________________________

«_______»______________200__ р.

ЗАЯВА

Прошу визначити ____________________________________________________
(назва установи,

____________________________________________________________________
підрозділ,

____________________________________________________________________
відомча належність, адреса, телефон)

на проведення доклінічних досліджень ___________________________________
(категорія досліджень)

Керівник підрозділу ____________________________________________________
(прізвище, вчений ступінь, вчене звання, посада)

М.П.

Керівник установи _______________________________________________________
(підпис, ім’я та прізвище)

Дата

Додаток 2
до п. 3.1 Порядку визначення установ, які проводять доклінічне вивчення лікарських засобів

Категорії доклінічних досліджень лікарських засобів

1. Токсикологічні:

 •  гостра токсичність
 • токсичність при повторних введеннях (підгостра, субхронічна, хронічна)
 • кумулятивна дія
 • місцево-подразнювальна дія
 • алергенність
 • імунотоксичність
 • тератогенність
 • мутагенність
 • ембріотоксичність
 • гонадотоксичність
 • канцерогенність
 • пірогенність

2. Загальнофармакологічні.

3. Специфічні фармакологічні (вказати клініко-фармакологічну групу).

4. Фармакокінетичні.

5. Хімічні, фізичні, біологічні, мікробіологічні та інші наукові дослідження щодо доклінічних випробувань лікарських засобів.

Додаток 3
до п. 3.2 Порядку визначення установ, які проводять доклінічне вивчення лікарських засобів

Відомості про забезпеченість персоналом
для проведення заявленої категорії досліджень

Прізвище, ім’я Посада Освіта, спеціальність Вчений ступінь, спеціальність Категорія дослідження, що заявляється Стаж роботи за профілем дослідження

Керівник установи _____________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Дата _________________________________________________________

Додаток 4
до п. 3.2 Порядку визначення установ, які проводять доклінічневивчення лікарських засобів

Відомості про виробничі приміщення*

Призначення приміщення Спеціальне
чи пристосоване
Площа, м2 Температура, °С/ вологість, % Примітки

Керівник установи ____________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Дата _______________________________________________________

* Для проведення експериментальних досл_джень обов’язковою є наявн_сть в_вар_ю (орган_зац_я в_вар_ю повинна бути узгоджена з органами сан_тарно-еп_дем_олог_чної та ветеринарної служби).

Додаток 5
до п. 3.2 Порядку визначення установ, які проводять доклінічне вивчення лікарських засобів

Відомості про оснащеність приладами та апаратурою,
необхідними для виконання категорії досліджень

Найменування приладу, заводський та інвентарний номери Марка виготов-лювача Основні технічні характеристики Термін експлуатації Оцінка стану (№ свідоцтва метрологічної повірки,
періодичність)

Керівник установи ___________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Дата _______________________________________________________

Додаток 6
до п. 3.2 Порядку визначення установ, які проводять доклінічне вивчення лікарських засобів

Відомості про забезпечення лабораторними тваринами

Види тварин Установа — постачальник тварин

Керівник установи ____________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Дата _______________________________________________________

Додаток 7
до п. 3.2 Порядку визначення установ, які проводять доклінічне вивчення лікарських засобів

Перелік методів, що використовуються

Назва методу Посилання на літературне джерело

Керівник установи ____________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Дата _______________________________________________________

Додаток 8
до п. 3.2 Порядку визначення установ, які проводять доклінічне вивчення лікарських засобів

Перелік стандартних операційних процедур
(для токсикологічних досліджень)

Назва стандартної операційної процедури

Керівник установи ____________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Дата _________________________________________________________

Додаток 9
до п. 3.8 Порядку визначення установ, які проводять доклінічне вивчення лікарських засобів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ФАРМАКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

____________________________________________________________________________________

ПОСВІДЧЕННЯ №_____

Видане ____________________________________________________________

підтверджує те, що зазначена установа може самостійно здійснювати експериментальне доклінічне вивчення лікарських засобів

___________________________________________________________________
(категорія досліджень)

Дійсне протягом 3 років з дати видачі

«____» ___________ 200___ р.

М.П.

Директор 

Державного фармакологічного центру МОЗ України

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті