Наказ Державної митної служби України від 07.08.2007 р. № 667

13 Квітня 2012 10:43 Поділитися

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 07.08.2007 р. № 667

Про затвердження Порядку роботи відділу контролю митної вартості
 та класифікації товарів регіональної митниці, митниці при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України

Згідно з підпунктом 9 пункту 4 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 940, та з метою приведення нормативно-правових актів Держмитслужби у відповідність до вимог законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок роботи відділу контролю митної вартості та класифікації товарів регіональної митниці, митниці при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України.

2. Центральному митному управлінню лабораторних досліджень та експертної роботи (Рамусь І.П.) і Юридичному департаменту (Небрат Л.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальникам регіональних митниць, митниць довести цей наказ до відома особового складу та забезпечити дотримання вимог Порядку, затвердженого цим наказом.

4. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) внести зміни до діючого програмного забезпечення відповідно до вимог розділу IV Порядку, затвердженого цим наказом.

5. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держмитслужби України Гутника А.Є.

Т.в.о. Голови Служби Р.А. Черкасський

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
К.О. Ващенко
Перший заступник
Міністра фінансів України
В.А. Копилов

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ Держмитслужби України

 07.08.2007 № 667

ПОРЯДОК

роботи відділу контролю митної вартості та класифікації товарів регіональної митниці, митниці при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає завдання, функції відділів контролю митної вартості та класифікації товарів регіональної митниці, митниці (далі – ВКМВК) під час здійснення контролю за правильністю класифікації товарів та прийняття рішень про визначення коду товару, порядок взаємодії з іншими структурними підрозділами регіональної митниці, митниці при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України (далі – товари), а також здійснення реєстрації рішень, надання звітності та інші питання роботи ВКМВК у напрямі класифікації товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТЗЕД).

2. Цей Порядок розроблено з метою удосконалення здійснення контролю за правильністю класифікації товарів відповідно до вимог УКТЗЕД під час проведення процедур митного контролю та митного оформлення, упорядкування процедури класифікації товарів і запобігання випадкам ухилення підприємствами та громадянами від сплати податків та зборів у повному обсязі та від установлених заходів нетарифного регулювання.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

класифікація товарів – визначення коду товарів, тобто віднесення товарів до класифікаційних групувань, зазначених в УКТЗЕД;

класифікаційна робота – сукупність заходів, що здійснюються посадовими особами митних органів для забезпечення правильності класифікації товарів;

рішення про визначення коду товару – документ установленої форми, який оформлюється посадовими особами ВКМВК на запит підрозділу митного оформлення (далі – ПМО) у разі вирішення питань з класифікації товарів;

складне питання класифікації товарів – питання, яке виникає у процесі митного контролю щодо однозначного встановлення правильності заявленого декларантом коду товару згідно з УКТЗЕД, полягає у суперечності підходів до класифікації і вимагає додаткової інформації, спеціальних знань, проведення досліджень;

уповноважена особа ПМО – особа, уповноважена наказом митного органу за поданням начальника ПМО, узгодженим із начальником ВКМВК, на здійснення функцій контролю за виконанням вимог УКТЗЕД  при класифікації товарів та інших предметів для цілей митного оформлення.

 4. До компетенції ВКМВК згідно з напрямом діяльності та цим Порядком належить виконання таких завдань:

 •  здійснення контролю за правильністю класифікації товарів відповідно до УКТЗЕД під час проведення процедур митного контролю та митного оформлення;
 •  проведення контрольних заходів щодо класифікаційної роботи в підрозділах митного органу, включаючи вибіркові перевірки оформлених митних декларацій;
 •  вирішення складних питань класифікації товарів, які виникають при здійсненні їх митного контролю і не можуть бути вирішені уповноваженими особами ПМО;
 •  прийняття рішень про визначення коду товару (далі – Рішення), тобто закріплення результатів класифікації товарів;
 •  прийняття попередніх рішень про класифікацію та кодування товарів згідно з УКТЗЕД) (далі – Попереднє рішення) відповідно до Порядку прийняття попередніх рішень про класифікацію та кодування товарів в УКТЗЕД, затвердженого наказом Державної митної служби України від 04.04.2005 № 238, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.2005 за № 449/10729;
 •  надання пояснень та рекомендацій уповноваженим особам ПМО з метою однакового тлумачення і застосування УКТЗЕД, участь у їх підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації з питань класифікації товарів;
 •  здійснення аналізу класифікаційної роботи, підготовка та надання звітності, визначеної Державною митною службою України;
 •  здійснення реєстрації Рішень.

 II. Контроль правильності класифікації товарів і прийняття Рішень, порядок взаємодії з ПМО

1. Контроль правильності класифікації товарів, заявлених декларантом до митного оформлення, здійснюється посадовими особами, що мають доступ до необхідних баз даних та інформації, що використовуються для виконання покладених завдань (уповноваженими особами ПМО, які пройшли відповідну підготовку та/або стажування у ВКМВК, посадовими особами ВКМВК, які перебувають у ПМО).

2. Уповноважені особи ПМО перебувають у підпорядкуванні: з питань контролю правильності класифікації товару – начальника ВКМВК, з інших питань – начальника ПМО.

3. Начальник ВКМВК координує та контролює роботу посадових осіб (у тому числі уповноважених осіб ПМО) з питань, що належать до його компетенції, шляхом:

 • надання роз’яснень, видання розпорядчих документів стосовно їх діяльності в напрямі класифікації товарів згідно з УКТЗЕД;
 • забезпечення професійного навчання за основними напрямами роботи;
 • контролю за дотриманням нормативно-правових актів відповідно до напрямів роботи ВКМВК;
 • надання пропозицій керівнику митного органу про відсторонення посадових осіб від виконання функцій з контролю правильності класифікації товарів – у разі виявлення фактів незадовільного виконання ними зазначених функцій.

 4. Контроль правильності класифікації товарів згідно з УКТЗЕД  під час митного контролю та митного оформлення здійснюється шляхом:

 • перевірки повноти опису товару у митній декларації згідно з установленими вимогами, у тому числі опису його упаковки;
 • перевірки відповідності відомостей про товар, заявлених у вантажній митній декларації (далі – ВМД), відомостям про товар (найменування, опис, визначальні характеристики тощо), зазначеним у наданих для митного контролю документах;
 • визначення завдань для перевірки характеристик товару з метою його ідентифікації та класифікації згідно з УКТЗЕД у разі ініціювання проведення митного огляду посадовими особами ВКМВК або уповноваженими особами ПМО.

Якщо до митного контролю та митного оформлення разом з пакетом документів надається Попереднє рішення і при цьому неможливо провести ідентифікацію товару із зазначеною у Попередньому рішенні інформацією або дана інформація суперечить тій, що зазначена в наданих документах, то ПМО готує запит до ВКМВК відповідно до вимог цього Порядку.

При встановленні невідповідності характеристик пред’явленого до митного оформлення товару відомостям, наведеним у Попередньому рішенні, про цей факт інформується митний орган, який видав це Попереднє рішення.

5. Посадові особи ВКМВК здійснюють класифікацію товарів згідно з УКТЗЕД за запитами ПМО відповідно до цього Порядку.

Класифікація товарів за запитами ПМО здійснюється посадовими особами ВКМВК згідно із законодавством України на основі поданих до митного контролю та митного оформлення документів, які передаються до ВКМВК разом із запитом. Форма запиту наведена у додатку 3 до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Державної митної служби України від 20.04.2005 № 314, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719 (зі змінами) (далі – наказ Держмитслужби від 20.04.2005 № 314).

При цьому запит подається у паперовому вигляді з долученням копії митної декларації та інших документів або в електронному вигляді, які скануються з паперових носіїв та передаються адресату засобами електронного зв’язку Державної митної служби України.

6. Запит до ВКМВК має бути обґрунтований, у якому зазначаються: причина направлення запиту до ВКМВК, позиція ПМО з відповідного питання класифікації товару та пропозиції щодо його можливого вирішення, у тому числі запропонований код товару згідно з УКТЗЕД.

Обґрунтування зазначається у графі «Інше завдання для перевірки» форми запиту, затвердженої наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314.

До ВКМВК разом із запитом передаються завірені штампом «Під митним контролем» оригінали або копії:

 • митної декларації, згідно з якою заявлено товар до митного контролю та митного оформлення;
 • зовнішньоекономічного договору (контракту) та товаросупровідних документів на даний товар;
 • документів, наданих разом з митною декларацією, які повинні включати всю документальну інформацію про характеристики товару, визначальні для його класифікації. Наприклад, паспорт виробу, інструкція користувача, фотознімки (зі зворотного боку засвідчуються особистою номерною печаткою посадової особи ПМО з посиланням на відповідний реєстраційний номер митної декларації), креслення, специфікації та інші документи або будь-яка інша інформація про товар, необхідна для ідентифікації товару та прийняття Рішення;
 • акта про проведення митного огляду товарів (у разі його проведення). При цьому до акта про проведення митного огляду товарів мають бути внесені встановлені за результатами митного огляду відомості про товар відповідно до встановленого завдання на митний огляд, які дають змогу однозначно ідентифікувати його (зовнішній вигляд; ступінь оброблення; розміри; матеріал, з якого вироблено товар; вид упаковки; маркування тощо), та інформація, що є визначальною для класифікації товару згідно з УКТЗЕД (наприклад, функції товару, його комплектність, призначення, а також технічні, фізичні, споживчі та інші характеристики товару);
 • акта про взяття проб і зразків товарів (оригінал і копія) за формою, затвердженою наказом Державної митної служби України від 18.04.2005 № 302 «Про затвердження форми акта про взяття проб і зразків товарів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.04.2005 за № 457/10737.

7. Запит, що надійшов до ВКМВК, реєструється у встановленому порядку в журналі реєстрації та обліку запитів з питань класифікації товарів (далі – Журнал). Форма Журналу наведена в додатку 1 до цього Порядку.

8. Посадові особи ВКМВК і уповноважені особи ПМО можуть вимагати від декларанта додаткові документи про характеристики товару, які мають значення для його класифікації згідно з УКТЗЕД (наприклад, техніко-технологічну документацію на товари, зокрема оригінали або завірені відправником (одержувачем) копії матеріалів про фізико-хімічні властивості, основні технологічні стадії виробництва та призначення (використання) товарів тощо).

9. Посадові особи ВКМВК у разі необхідності з’ясування певних характеристик товару, визначальних для його класифікації, можуть ініціювати проведення огляду товару із зазначенням конкретних питань, у тому числі за їх участю. За результатами огляду складається відповідний акт, копія якого передається ініціатору огляду.

10. Рішення приймається ВКМВК на підставі встановлених характеристик товару, які є визначальними для класифікації товару згідно з вимогами УКТЗЕД.

У пункті 4 «Висновок» Рішення зазначаються опис товару та встановлений десятизначний код товару згідно з УКТЗЕД, які мають міститись у відповідних графах ВМД згідно з вимогами Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Державної митної служби України від 09.07.97 № 307, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 24.09.97 за № 443/2247 (зі змінами).

11. Рішення оформлюється за допомогою програмно-інформаційного комплексу «Інспектор-2006» за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

Рішення підписується посадовою особою ВКМВК, яка його приймала, з проставленням на ньому відбитка номерного штампа «Правильність класифікації перевірено», а також начальником ВКМВК (особою, що його заміщує), або начальником митного поста (особою, що його заміщує), або особою, уповноваженою наказом митного органу.

Рішення може прийматись уповноваженою особою ПМО відповідно до цього Порядку без направлення запиту, якщо воно не належить до категорії складних або у випадку класифікації товару, що поставляється одному суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності в рамках одного контракту під одним найменуванням (артикулом), за яким виносилось Рішення ВКМВК протягом останнього року.

Після оформлення Рішень їх електронні копії зберігаються в локальній електронній базі митного органу.

Протягом 24 годин після оформлення Рішень їх електронні копії заносяться до реєстру рішень Державної митної служби України про визначення коду товару згідно з УКТЗЕД центральної бази даних єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України (далі – ЄАІС Держмитслужби).

Рішення доводиться до відома ПМО і є обов’язковим для виконання при митному оформленні товару.

12. Інформація у графі 31 ВМД «Вантажні місця та опис товарів – Маркування та кількість – Номери контейнерів – Кількість та розпізнавальні особливості» в частині опису товару та графі 33 ВМД «Код товару» повинна відповідати інформації, зазначеній у пункті 4 «Висновок» Рішення, а реєстраційний номер Рішення зазначається у графі 44 ВМД «Додаткова інформація/Подані документи/Сертифікати і дозволи».

Якщо ВКМВК приймається Рішення, яке не відповідає інформації, заявленій декларантом у ВМД, то ця ВМД не може використовуватися для митного оформлення класифікованого товару.

Для здійснення митного оформлення класифікованого товару митному органу подається нова ВМД.

У разі якщо при класифікації товару ВКМВК змінено код задекларованого товару, що може призвести до збільшення оподаткування товару та/або застосування до товару додаткових заходів нетарифного регулювання, інформація про зміну коду товару передається до уповноваженого підрозділу митного органу для вирішення питання щодо складання протоколу про порушення митних правил.

13. Якщо ВКМВК не може самостійно розв’язати питання класифікації товару через його складність, він має право готувати запити щодо класифікації товару до митного органу вищого рівня. Запит повинен відповідати вимогам пункту 6 цього розділу.

14. У разі випуску товарів у вільний обіг за тимчасовою декларацією у запиті обов’язково зазначається термін подання митному органу декларації, заповненої у звичайному порядку.

15. У справах ВКМВК залишаються копії митної декларації та документів, на підставі яких було прийнято Рішення.

16. При розгляді питань класифікації товарів декларант надає протягом 10 календарних днів з дня надходження документів до ВКМВК інші додаткові документи, які необхідні для класифікації товару згідно з УКТЗЕД, відповідно до пункту 8 цього розділу.

Про необхідність надання додаткових документів посадова особа ВКМВК на зворотному боці запиту робить відповідний запис, зазначає дату і прізвище та ставить свій підпис і ознайомлює декларанта.

Строк розгляду запиту у ВКМВК після отримання всіх необхідних документів не повинен перевищувати 10 календарних днів.

Якщо декларантом не подано в установлений строк додаткові документи або якщо він відмовився від їх подання, ВКМВК приймає Рішення на підставі наявних документів та відомостей (результати митного огляду, експертні висновки тощо). Крім цього, можуть використовуватись довідкова інформація з мережі Інтернет, каталоги тощо.

До моменту прийняття Рішення ВКМВК декларант має право звернутися до митного органу із заявою про випуск товарів, що декларуються, у вільний обіг у спрощеному порядку із застосуванням тимчасової декларації.

Загальний строк розгляду запиту про класифікацію товару не повинен перевищувати одного місяця.

17. ВКМВК скасовує прийняте ним Рішення, якщо:

Рішення прийнято з порушенням вимог УКТЗЕД;

Рішення прийнято на основі неповної або недостовірної інформації.

18. ВКМВК може відкликати прийняте ним Рішення, якщо унесено зміни до нормативно-правових актів, що регулюють питання класифікації товарів, зокрема до міжнародної основи УКТЗЕД.

19. Для скасування чи відкликання Рішення ВКМВК готує службову записку керівнику митного органу з обґрунтуванням причин щодо необхідності скасування чи відкликання Рішення.

Після розгляду даного питання та накладення керівником (особою, що його заміщує) митного органу резолюції щодо можливості скасування чи відкликання Рішення посадова особа ВКМВК вчиняє такі дії:

 • на копії Рішення, яке міститься у справах відділу, та в Журналі робить записи «Рішення скасовано» чи «Рішення відкликано» та проставляє особистий підпис, дату скасування чи відкликання та номер службової записки з резолюцією керівника (особи, що його заміщує) митного органу щодо можливості скасування чи відкликання Рішення;
 • службовою запискою невідкладно повідомляє ПМО про скасування чи відкликання Рішення із зазначенням вірного коду цього товару згідно з вимогами УКТЗЕД, який не пізніше ніж у триденний строк інформує про це декларанта;
 • протягом 24 годин після скасування чи відкликання Рішення у відповідну графу реєстру рішень Державної митної служби України про визначення коду товару згідно з УКТЗЕД у локальній електронній базі митного органу та до центральної бази даних ЄАІС Держмитслужби вносить дату його скасування чи відкликання.

20. У разі скасування Рішення при наявності достатніх підстав за рішенням керівника (особи, що його заміщує) митного органу відносно посадових осіб митних органів проводиться службове розслідування (службова перевірка).

21. На запити інших підрозділів митного органу ВКМВК готує роз’яснення щодо класифікації товарів у формі службової записки за підписом начальника ВКМВК або особи, що його заміщує.

22. На запити інших органів державної влади, підприємств, установ та організацій ВКМВК готує роз’яснення щодо класифікації товарів у формі листа за підписом керівника митного органу або особи, що його заміщує.

III. Взаємодія з експертними підрозділами

1. Якщо для вирішення питання класифікації товару виникає потреба в спеціальних знаннях з різних галузей науки, техніки, мистецтвознавства тощо або у використанні спеціального обладнання і техніки, то митний орган/митний пост може звернутися до митної лабораторії або лабораторії іншої установи (організації) (далі – експертний підрозділ) для проведення його досліджень (аналізів, експертизи).

2. Залучення експертних підрозділів здійснюється з урахуванням можливості перевірки необхідних показників спеціалістами експертних підрозділів:

 •  якщо є підстави вважати, що товари переміщуються через митний кордон України з порушенням норм Митного кодексу України та інших нормативно-правових актів з питань митної справи;
 •  у разі виникнення необхідності ідентифікації або лабораторної перевірки характеристик товарів, визначальних для їх класифікації;
 •  у разі виникнення складних питань при класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, вирішення яких потребує експертних досліджень.

3. Якщо для вирішення питання класифікації товару виникає потреба в залученні експертних підрозділів, то ініціюється відбір проб (зразків) товарів, для чого направляється лист-звернення на ім’я керівника митного органу або його заступника. Форма листа-звернення для отримання дозволу на відбір проб (зразків) товару наведена в додатку 3 до цього Порядку.

4. Відбір проб (зразків) товарів і складання акта про взяття проб і зразків товарів проводяться уповноваженою особою ПМО в рамках процедур митного контролю та митного оформлення відповідно до порядку, установленого нормативно-правовими актами України.

5. Для проведення експертизи товару митний орган/митний пост готує запит до експертного підрозділу.

У запиті до експертного підрозділу про проведення досліджень (аналізів, експертиз) товару, необхідних для його класифікації, мають бути чітко визначені: підстава направлення запиту, мета та завдання таких досліджень (аналізів, експертиз), у зв’язку з чим необхідно провести дослідження (аналізи, експертизи), а також відомості про товар (склад, процентне співвідношення інгредієнтів, фізичні та фізико-хімічні характеристики тощо), які необхідно встановити або перевірити в процесі досліджень (аналізів, експертиз) товару.

6. Строк доставки запиту до експертного підрозділу для проведення досліджень (аналізів, експертиз) не повинен перевищувати чотирьох робочих днів з дня відбору проб (зразків) товарів (складання акта взяття проб і зразків товарів)).

7. Пропозиції експертних підрозділів щодо класифікації товару, викладені у висновках експертів, не є визначальними для класифікації товару та мають інформаційний характер.

IV. Реєстрація Рішень

1. Рішення, прийняте ВКМВК, реєструється в Журналі таким чином: «КТ» – *** – **** – ****», де:

«КТ» – скорочена назва Рішення;

«***» – перші три цифри дев’ятизначного коду митного органу згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій; «****» – порядковий номер Рішення відповідно до нумерації в Журналі реєстрації ВКМВК;

 «****» – поточний рік.

 2. З метою контролю та виконання завдань, покладених на відділ, ВКМВК формує та використовує базу даних Рішень.

Начальник Центрального митного
управління лабораторних
досліджень та експертної роботи
І.П. Рамусь

Додаток 1

до Порядку роботи відділу контролю митної вартості

та класифікації товарів регіональної митниці, митниці при вирішенні питань класифікації товарів,

що переміщуються через митний кордон України  

ЖУРНАЛ

реєстрації та обліку запитів з питань класифікації товарів  

№ з/п

Вхідний номер та дата запиту

Номер заявленої митної декларації, дата

Категорія запиту

Найменування заявника (ПМО, митниця)

Короткий зміст запиту (заявлений код, ставка ввізного мита, назва товару)

Суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності/громадянин

Проведення дослідження (аналізів, експертиз) товару

Визначений код, ставка ввізного мита, назва товару

Номер та дата Рішення, прізвище посадової особи

Номер та дата оформленої митної декларації

Сума додаткових нарахувань митних платежів, у тому числі за їх видами(грн.), за оформленою митною декларацією

Примітка (у тому числі вплив на нетарифне регулювання)

вихідний номер, дата запиту до митної лабораторії або лабораторії іншої установи (організації)

номер, дата висновку митної лабораторії або лабораторії іншої установи (організації), дата вхідної реєстрації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      Додаток 2

до Порядку роботи відділу контролю митної вартості та класифікації товарів

регіональної митниці, митниці при вирішенні питань класифікації товарів,

що переміщуються через митний кордон України

Форма

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

__________________________________________________________ митниця

Відділ контролю митної вартості та класифікації товарів

РІШЕННЯ про визначення коду товару

від «___»_________________ року № КТ- ____________________________

Запит ПМО: від від «___»______________ року № ____________

1. Перелік поданих документів:

__________________________________________________________________

Назва документа

Номер документа

Дата

 
 
 

2. Дані  граф 31 та 33 ВМД (дані граф митної декларації),  за якими задекларовано товар:

Опис товару (графа 31 ВМД)

Код товару (графа 33 ВМД)

 
 

3. Документи, якими керувалися під час прийняття Рішення:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Висновок:

Опис товару (графа 31 ВМД)

Код товару (графа 33 ВМД)

 
 

Начальник ВКМВК

 (інша уповноважена особа)  

____________  __________________ 
   (підпис)    (П.І.Б.)
Виконавець  ____________   __________________  
(посада)    (М.П., підпис) (П.І.Б.) 

                                      Додаток 3

до Порядку роботи відділу контролю митної вартості

та класифікації товарів регіональної митниці, митниці при вирішенні питань класифікації товарів,

що переміщуються через митний кордон України

Форма

Начальнику _________________ (назва митного органу)

_________________ (П.І.Б.)

ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ для отримання дозволу на відбір проб (зразків) товару

Прошу Вашого дозволу ________________________________________

__________________________________________________________________                         

(назва підрозділу)

на здійснення відбору ________________________ відповідно до вимог                           

(проб/зразків)

постанови Кабінету  Міністрів  України  __________________________ товару

_______________________________________, що  надійшов  на

(найменування товару)

адресу ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, найменування,

__________________________________________________________________

місцезнаходження/місце проживання отримувача товару)

згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом)

________________________ і  оформлюється суб’єктом     

(номер, дата)

зовнішньоекономічної діяльності/громадянином _____________________                                                 

(найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________________ 

за митною декларацією типу ________________ від __________ № ________,  

для   проведення   лабораторних   досліджень (аналізів, експертиз) товару

__________________________________________________________________                                 

(назва митної лабораторії/лабораторії іншої установи (організації)

__________________________________________________________________

Підстава для  проведення  досліджень  (аналізів,   експертиз) товару:

__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Начальник ____________________ __________ __________________
  (назва підрозділу) (підпис) (П.І.Б.)
Виконавець  _______________________     
  (підпис, П.І.Б.)    

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті