Наказ МОЗ України, Мінпраці та соцполітики України від 6 квітня 2001 р. № 161/137

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
11 квітня 2001 р. за № 333/5524

З метою впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я і установ соціального захисту населення та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 № 134 “Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, що додаються.

2. Надати право керівникам закладів охорони здоров’я і установ соціального захисту населення в межах фондів заробітної плати, передбачених у кошторисі доходів і видатків, установлювати: 

1) посадові оклади заступників керівників закладів та установ, заступників керівників структурних підрозділів — на 5–15 відсотків, головних бухгалтерів — на 10–30 відсотків, помічників керівників — на 30–40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами посадових окладів, затвердженими цим наказом;

2) підвищені посадові оклади працівникам, які мають:

а) почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: “народний” — на 40 відсотків, “заслужений” — на 20 відсотків;

б) спортивні звання:

 • “заслужений тренер”, “заслужений майстер спорту” — на 20 відсотків;
 • “майстер спорту міжнародного класу” — на 15 відсотків;
 • “майстер спорту” — на 10 відсотків.

За наявності двох або більше звань посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників підвищуються за одне (вище) звання;

в) науковий ступінь (крім посад наукових та науково-педагогічних працівників, для яких наявність наукового ступеня передбачена кваліфікаційними вимогами):

 • доктора наук — на 25 відсотків,
 • кандидата наук — на 15 відсотків.

Посадові оклади працівників підвищуються, якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням чи науковим ступенем;

3) доплати:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника або за вакантною посадою:

 • за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;
 • за суміщення професій (посад);
 • за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, що виконуються.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам закладів і установ, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих закладів і установ та їх заступникам;

б) у розмірі 35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

4) надбавкипрацівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

 • за високі досягнення у праці;
 • за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання);
 • за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються.

3. Надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

4. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.

5. Міністру праці та соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь праці та соціального захисту населення, управлінь охорони здоров’я обласних держадміністрацій, начальникам головних управлінь праці та соціального захисту населення, головних управлінь охорони здоров’я Київської та Севастопольської міських держадміністрацій до 1 квітня 2001 року вжити дієвих заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати працівникам підпорядкованих закладів, удосконалення структури та оптимізації чисельності працівників цих закладів.

6. Уважати такими, що втратили чинність, накази МОЗ України від 23.11.93 № 229 “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.12.93 за № 198, від 04.09.96 № 274 “Про затвердження Схем посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.09.96 за № 529/1554, та від 11.01.97 № 5 “Про нову редакцію додатків до наказу МОЗ України від 04.09.96 № 274 “Про затвердження схем посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.05.97 за № 176/1980.

7. Ці Умови застосовуються з 1 березня 2001 року.

Міністр праці та соціальної політики України  І.Я. Сахань 
Міністр охорони здоров’я України  В.Ф. Москаленко 
ПОГОДЖЕНО:   
Заступник Міністра фінансів України  В.М. Матвійчук 
Голова Центрального комітету профспілки працівників охорони здоров’я України  Т.Л. Казаріна 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства праці та соціальної політики України,

Міністерства охорони здоров’я України від 6 квітня 2001 р. № 161/137

УМОВИ
оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Умови оплати праці розроблені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року № 134 “Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”.

1.2. Ці Умови застосовуються при обчисленні заробітної плати працівників сфери охорони здоров’я та соціального захисту населення України незалежно від відомчого підпорядкування (далі — працівники охорони здоров’я та соціального захисту населення), а також працівників будинків відпочинку, пансіонатів, туристських баз, оздоровчих таборів, центрів, будинків творчості та профілакторіїв.

1.3. Ці Умови застосовуються для працівників, які допущені у встановленому порядку до медичної та фармацевтичної діяльності відповідно до порядку, встановленого МОЗ України, а також для фахівців, що прирівняні за оплатою праці до медичних та фармацевтичних працівників (психологи, біологи, зоологи, ентомологи тощо).

1.4. Зазначені в Умовах посадові оклади (тарифні ставки) є державними гарантіями мінімальних рівнів оплати праці для конкретних професійно-кваліфікаційних груп працівників, які перебувають у трудових відносинах із закладами охорони здоров’я та установами соціального захисту населення всіх форм власності, при додержанні встановленої законодавством про працю тривалості робочого часу та виконанні працівником посадових обов’язків (норм праці).

1.5. Оплата праці керівників, спеціалістів, службовців та робітників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, що не передбачені цими Умовами (педагогічних працівників, працівників культури, зв’язку, сільського господарства, комунального обслуговування та інших), здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей економіки.

1.6. Посадові оклади (тарифні ставки), що передбачені цими Умовами, встановлюються з урахуванням кваліфікаційних вимог працівників і тарифних розрядів робітників відповідної кваліфікації на підставі штатного розпису і відображаються у тарифікаційному списку (додаток 1).

Оплата праці працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу, або в залежності від виробітку і відрядних розцінок з урахуванням доплат, підвищень та надбавок, передбачених діючим законодавством. Заробітна плата працівника граничними розмірами не обмежується.

1.7. Схемні посадові оклади керівників закладів охорони здоров’я та їх заступників — лікарів (провізорів) не можуть бути нижчими від тих, які передбачені цими Умовами для керівників структурних підрозділів — лікарів (провізорів), а при відсутності у закладах структурних підрозділів — не нижчими від схемних посадових окладів, що передбачені для лікарів (провізорів) відповідної кваліфікації.

1.8. Розміри доплат за роботу в нічний час, суміщення посад (професій) та інших виплат визначаються адміністрацією закладів, установ за погодженням з профспілковими комітетами за рахунок і в межах фонду заробітної плати та відображаються в розрахункових відомостях на виплату заробітної плати.

Визначення розміру заробітної плати проводиться у всіх випадках окремо за основну посаду, суміщення та за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

1.9. Зміни розмірів посадових окладів, підвищень, надбавок, що визначають заробітну плату працівників, проводяться з моменту (з дня):

 • призначення на посаду фахівця відповідної кваліфікації;
 • присвоєння кваліфікаційної категорії, розряду, почесного звання, наукового ступеня.

1.9.1. Днем присвоєння є:

 • почесних звань — дата Указу Президента України;
 • кваліфікаційної категорії — дата наказу відповідного органу (закладу, установи) про затвердження рішення атестаційної комісії;
 • розряду — дата наказу по закладу, установі.

1.9.2. Днем присудження наукового ступеня є дата винесення Вищою атестаційною комісією рішення про видачу диплома.

1.9.3. У разі досягнення протягом календарного місяця стажу безперервної роботи, який дає право на отримання надбавки за тривалість безперервної роботи, розмір надбавки встановлюється (змінюється) з початку наступного місяця.

1.10. Керівник закладу, установи несе дисциплінарну та матеріальну відповідальність за своєчасне та правильне визначення розміру заробітної плати працівників.

При встановленні факту неправильної оплати праці керівник закладу, установи зобов’язаний вжити заходів щодо негайного виправлення помилок та виплати працівникові належної йому суми за весь час неправильної оплати, а також визначити ступінь дисциплінарної та матеріальної відповідальності осіб, безпосередньо винних у цьому.

2. СХЕМИ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

2.1. Визначення схемних посадових окладів лікарів

  Посади  Схемні посадові оклади (грн.) 
2.1.1. Лікарі-хірурги всіх найменувань* і лікарі-ендоскопісти, лікарі-анестезіологи, які мають:   
  — вищу кваліфікаційну категорію  230 
  — першу кваліфікаційну категорію  210 
  — другу кваліфікаційну категорію  190 
  — без категорії  170 
2.1.2. Лікар-інтерн, лікар-стажист хірургічного профілю 165 
2.1.3. Лікарі інших спеціальностей, які мають:   
  — вищу кваліфікаційну категорію  220 
  — першу кваліфікаційну категорію  200 
  — другу кваліфікаційну категорію  185 
  — без категорії  165 
2.1.4. Лікар-інтерн, лікар-стажист  160 

2.1.5. Схемні посадові оклади лікарів-хірургів усіх найменувань, лікарів-анестезіологів та лікарів-ендоскопістів підвищуються за здійснення оперативних втручань у залежності від обсягу, складності й характеру їх праці при роботі: в амбулаторно-поліклінічному закладі (відділенні) — до 15 відсотків схемного посадового окладу; денному стаціонарі хірургічного профілю — до 25 відсотків, стаціонарі — до 40 відсотків.

 • Лікарі-хірурги всіх найменувань: лікар-хірург, лікар-комбустіолог, лікар-хірург-проктолог, лікар-травматолог-ортопед, лікар-уролог, лікар-нейрохірург, лікар-хірург судинний, лікар-хірург серцево-судинний, лікар-хірург-онколог, лікар-хірург торакальний, лікар-радіолог, лікар-стоматолог-хірург, лікар-акушер-гінеколог; лікар-гінеколог-онколог, лікар-рентгенолог, який здійснює хірургічні втручання із застосуванням рентгенівської апаратури в умовах стаціонару; лікар-офтальмолог, лікар-отоларинголог, лікар-отоларинголог-онколог, лікар-ендокринолог, який здійснює оперативні втручання; лікар-онколог, лікар-трансплантолог, лікар-трансфузіолог, який здійснює заготівлю крові, її компонентів, клітин та їх трансфузіологію.

2.1.6. Лікарям усіх спеціальностей (провізорам), які отримали диплом з відзнакою після закінчення медичних інститутів (університетів, академій), схемний посадовий оклад підвищується протягом 5 років на 5 відсотків.

2.1.7. Спеціалістам з вищою немедичною освітою (психологи, біологи, ентомологи, зоологи та інші), які допущені до заняття лікарських посад, схемні посадові оклади встановлюються на рівні окладів, передбачених для лікарів інших спеціальностей (пункт 2.1.3).

2.1.8. Лікарям медичних відділів протезно-ортопедичних підприємств та об’єднань схемні посадові оклади встановлюються згідно з пунктом 2.1.1.

2.1.9. Схемні посадові оклади, передбачені пунктами 2.1.1 та 2.1.3, встановлюються для посад лікарів усіх найменувань незалежно від типу закладу та місця його розташування.

2.1.10. Лікарям медико-соціальних експертних комісій (далі — МСЕК), центрів (бюро) медико-соціальних експертиз (далі — ЦМСЕ), що виїжджають у вихідні дні на засідання комісій поза місцем постійної роботи, доплата здійснюється за фактичний час роботи згідно з чинним законодавством.

2.2. Визначення схемних посадових окладів керівників структурних підрозділів

2.2.1. Лікарям — керівникам структурних підрозділів (відділень, кабінетів, лабораторій, відділів тощо) схемні посадові оклади встановлюються за пунктами 2.1.1 — 2.1.5 із урахуванням кваліфікаційної категорії з підвищенням його розміру на 10 — 25 відсотків у залежності від обсягу робіт, кількості лікарських посад, згідно із штатним розписом з урахуванням посад завідувачів (посади лікарів-інтернів не враховуються) у розмірах:

 • на 10 відсотків — при кількості лікарських посад до 3 одиниць (включно);
 • на 20 відсотків — при кількості лікарських посад понад 3 до 6 одиниць (включно);
 • на 25 відсотків — при кількості лікарських посад понад 6 одиниць.

2.2.2. Завідувачам підстанцій швидкої медичної допомоги схемні посадові оклади підвищуються на 10 — 25 відсотків у залежності від напруженості й обсягу роботи:

 • на 10 відсотків — підстанцій третьої категорії, у штатному розписі яких є 2–5 виїзних бригад швидкої медичної допомоги (40–120 посад персоналу);
 • на 20 відсотків — підстанцій другої категорії, у штатному розписі яких є 6–12 виїзних бригад швидкої медичної допомоги (120–240 посад персоналу);
 • на 25 відсотків — підстанцій першої категорії, у штатному розписі яких є понад 12 виїзних бригад швидкої медичної допомоги (понад 240 посад персоналу).

2.2.3. Лікарям — головам медико-соціальних експертних комісій схемні посадові оклади встановлюються за пунктами 2.1.1 та 2.1.3 в залежності від кваліфікаційної категорії з підвищенням його розміру на 25 відсотків.

2.2.4. Лікарям — головам лікувально-льотних комісій, міським, районним педіатрам, старшим лікарям гірничорятувальних частин установлюється схемний посадовий оклад за пунктом 2.1.3 з підвищенням його розміру на 20 відсотків.

2.2.5. Завідувачам відділень соціальної допомоги вдома, соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації, стаціонарного проживання, грошової та натуральної допомоги територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян (у залежності від кількості осіб, які обслуговуються):

До 160 осіб  — 160 грн. 
161–320  — 165 грн. 
321–480  — 170 грн. 
481–640  — 175 грн. 
641–800  — 180 грн. 
понад 800  — 190 грн. 

2.3. Визначення схемних посадових окладів середнього медичного персоналу

  Посади  Схемні посадові оклади (грн.) 
2.3.1. Медичні сестри, рентгенлаборанти, інструктори, медичні статистики, зубні техніки, гіпсові техніки-ортезисти; дієтичні сестри, які мають:   
  — вищу кваліфікаційну категорію  155
  — першу кваліфікаційну категорію  150
  — другу кваліфікаційну категорію  145
  — без категорії  140
2.3.2. Акушерки, медичні сестри: операційні, перев’язувальні, відділень (груп, палат) анестезіології та інтенсивної терапії, пологових будинків (відділень, палат), відділень (палат) новонароджених та недоношених дітей, станцій (відділень) швидкої медичної допомоги та невідкладної медичної допомоги, аудіометристи-оптометристи; помічники: санітарного лікаря, лікаря-епідеміолога, лікаря-паразитолога, ентомолога; фельдшери, лаборанти (фельдшери-лаборанти), які мають:   
  — вищу кваліфікаційну категорію  170
  — першу кваліфікаційну категорію  160
  — другу кваліфікаційну категорію  150
  — без категорії  145
2.3.3. Зубні лікарі, які мають:   
  — вищу кваліфікаційну категорію  170
  — першу кваліфікаційну категорію  160
  — другу кваліфікаційну категорію  150
  — без категорії  140
2.3.4. Медичні реєстратори, дезінфектори  135

2.3.5. Старшим: медичним сестрам, фельдшерам, акушеркам, зубним технікам та іншим фахівцям схемні посадові оклади встановлюються за пунктом 2 з урахуванням відповідної кваліфікаційної категорії з підвищенням на 10 відсотків.

2.3.6. Керівникам закладів охорони здоров’я та їх структурних підрозділів із числа середнього медичного персоналу схемні посадові оклади встановлюються за пунктом 2.3 у залежності від кваліфікаційної категорії з підвищенням їх розміру на 10–20 відсотків:

 • на 10 відсотків — при кількості посад середнього медичного персоналу згідно зі штатним розписом з урахуванням посади керівника до 3 одиниць (включно);
 • на 15 відсотків — понад 3 до 10 одиниць (включно);
 • на 20 відсотків — понад 10 одиниць.

2.3.7. Старшим медичним сестрам, медичним сестрам та медичним реєстраторам МСЕК та ЦМСЕ, що виїжджають у вихідні дні на засідання комісії за межі постійної роботи, доплата за фактичний час роботи здійснюється згідно з чинним законодавством.

2.4. Визначення схемних посадових окладів молодшого медичного персоналу

  Посади  Схемні посадові оклади (грн.) 
2.4.1. Молодші медичні сестри: санітарки операційних, перев’язувальних, палатні, молодші медичні сестри для догляду за хворими  125
2.4.2. Сестри-хазяйки  125
2.4.3. Санітарки-буфетниці, санітарки-ванщиці, няні, санітарки-прибиральниці (палатні) та інший молодший медичний персонал  120

2.5. Схемні посадові оклади працівників територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, відділень соціальної допомоги вдома і служб милосердя

  Посади  Схемні посадові оклади (грн.) 
2.5.1. Соціальні працівники, які мають:   
  — першу кваліфікаційну категорію  155
  — другу кваліфікаційну категорію  145
  — без категорії  135
2.5.2. Молодша сестра милосердя  120

2.6. Визначення схемних посадових окладів керівних працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення

  Посади  Схемні посадові оклади за групою з оплати праці (грн.) 
    I II III IV V
2.6.1. Керівник (головний лікар, генеральний директор, директор, головний державний санітарний лікар, начальник, завідувач)  250 240 225 210 200
26.2. Головна медична сестра  190 180 170 165 160
2.6.3. Завідувач аптеки (структурний підрозділ лікувально-профілактичного закладу)          
  — провізор  190 180 175 170
  — фармацевт  175 170 165 160
2.6.4. Начальник планово-економічного відділу  165 160 155 150
2.6.5. Головні спеціалісти  165 160 155 150
2.6.6. Керівник молочної фабрики — кухні 170 165 160 165 150
  Завідувач молочної кухні  160 155 150 145 140
2.6.7. Начальники служб, відділів (крім планово-економічного відділу), начальник штабу цивільної оборони 160 155 150 145

2.6.8. Заступникам керівників закладів охорони здоров’я схемні посадові оклади встановлюються на 5–15 відсотків нижче схемного посадового окладу відповідного керівника, визначеного за пунктом 2.6.1 (без підвищення за кваліфікаційну категорію):

 • заступникам керівника — лікарям — на 5 відсотків;
 • заступнику керівника з економічних питань — на 10 відсотків;
 • іншим заступникам — на 15 відсотків, головному бухгалтеру на 10–5 відсотків.

2.6.9. Керівникам лепрозоріїв, лікарських здоровпунктів, лікарських амбулаторій схемний посадовий оклад установлюється в розмірі 185 грн., керівникам жіночих консультацій, які не входять до складу інших лікувально-профілактичних закладів, — 190 гривень.

2.6.10. Керівникам республіканської (Автономна Республіка Крим), обласних, міських міст Києва і Севастополя ЦМСЕ — головним експертам медико-соціальної експертизи республіки, області, міста схемний посадовий оклад встановлюється в розмірі 240 грн.

2.6.11. Схемні посадові оклади керівних працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення встановлюються відповідно до показників по віднесенню цих закладів до груп з оплати праці, які визначені у додатку 2, із підвищенням їх розмірів за кваліфікаційну категорію:

а) керівникам та їх заступникам (лікарям, провізорам) — за спеціальністю “організація і управління охороною здоров’я”, які мають:

 • вищу кваліфікаційну категорію — 55 грн.
 • першу кваліфікаційну категорію — 40 грн.
 • другу кваліфікаційну категорію — 29 грн.;

б) керівникам із числа середнього медичного (фармацевтичного) персоналу та головним медичним сестрам, які мають:

 • вищу кваліфікаційну категорію — 34 грн.
 • першу кваліфікаційну категорію — 22 грн.
 • другу кваліфікаційну категорію — 10 грн.

2.7. Схемні посадові оклади працівників аптечних закладів

  Посади  Схемні посадові оклади (грн.) 
2.7.1. Старший провізор, провізор контрольно-аналітичної лабораторії, провізор-аналітик ЦРА (пов’язаний з перевірками підвідомчої мережі), які мають:   
  — вищу кваліфікаційну категорію  220
  — першу кваліфікаційну категорію  200
  — другу кваліфікаційну категорію  185
  — без категорії  170
2.7.2. Провізори, які мають:   
  — вищу кваліфікаційну категорію  200
  — першу кваліфікаційну категорію  185
  — другу кваліфікаційну категорію  175
  — без категорії  165
2.7.3. Провізор-інтерн  160
2.7.4. Фармацевти, які мають:   
  — вищу кваліфікаційну категорію  170
  — першу кваліфікаційну категорію  160
  — другу кваліфікаційну категорію  150
  — без категорії  145
2.7.5. Лаборанти контрольно-аналітичної лабораторії, які мають:   
  — вищу кваліфікаційну категорію  155
  — першу кваліфікаційну категорію  150
  — другу кваліфікаційну категорію  145
  — без категорії  140
2.7.6. Продавець оптики  130
2.7.7. Молодший фармацевт, продавець кіоску  125
2.7.8. Фасувальник-пакувальник, молодша медична сестра-мийниця  120
2.7.9. Молодша медична сестра-мийниця, яка використовує дезінфекційні засоби  125

2.7.10. Посадові оклади провізорів, які зайняті виключно інформаційною роботою, встановлюються на 5 відсотків вище посадового окладу провізора з відповідною кваліфікаційною категорією.

2.8. Схемні посадові оклади керівних працівників аптечних закладів (крім баз, складів)

  Посади  Схемні посадові оклади за групою з оплати праці (грн.) 
    I II III IV V
2.8.1. Керівник (завідувач)  200 190 180 175 170
2.8.2. Завідувач відділу:           
  — провізор  180 170 165
  — фармацевт  170 160 155
2.8.3. Начальник господарського відділу  150 140

2.8.4. Посадові оклади завідувачів аптечних пунктів установлюються в розмірі 150 грн. — для провізорів, 145 грн. — для фармацевтів.

При обсязі робіт аптечного пункту, коли товарообіг відповідає III групі з оплати праці, посадові оклади завідувачів аптечних пунктів — провізора, фармацевта встановлюються на 15 та 20 відсотків нижче посадового окладу керівника аптечного закладу.

2.8.5. Завідувачу кіоску з обсягом річного планового товарообігу на наступний рік нижче ніж 30 тис. грн. установлюється схемний посадовий оклад у розмірі 140 грн. (перерахунок показників у додатку 2).

2.8.6. Посадові оклади керівних працівників аптечних закладів, обсяг роботи яких перевищує у 2 рази показники щодо I групи з оплати праці, встановлюються на 10 відсотків вище, а при перевищенні показників у 3 рази — на 15 відсотків вище розмірів окладів, визначених у пунктах 2.8.1–2.8.3.

2.8.7. Посадові оклади керівних працівників Центральної районної аптеки (далі — ЦРА): завідувача ЦРА, його заступників, головного бухгалтера ЦРА, його заступника, завідувачів відділів та їх заступників, які здійснюють постачання аптек усього району, встановлюються за пунктом 8 із підвищенням:

 • на 10 відсотків — при прикріпленні до ЦРА від 5 до 15 аптек;
 • на 15 відсотків — при прикріпленні до ЦРА понад 15 аптек.

2.9. Схемні посадові оклади працівників аптечних баз, складів

  Посади  Схемні посадові оклади за групою з оплати праці (грн.) 
    I II III IV V
2.9.1. Завідувач  210 200 190 185 180
2.9.2. Завідувач відділу:           
  — провізор  185 180 175 170 165
  — фармацевт  180 175 170 165 160
2.9.3. Начальник планово-економічного відділу  165 160
2.9.4. Начальники (завідувачі) інших відділів  160 155 150 145 140

2.9.5. Схемні посадові оклади керівників баз спецмедпостачання

Посади  Центральна база спецмедпостачання 

Схемні посадові оклади за групою з оплати праці (грн.) 

I II III IV V
Керівник  240  225 215 205 195 185

2.9.6. Схемні посадові оклади керівників складів спецмедпостачання

Посади  Схемні посадові оклади за групою з оплати праці 
  I II III IV
Керівник 200 190 180 170

2.9.7. Посадові оклади керівних працівників аптечних баз, складів, обсяг роботи яких перевищує в 2 рази показники щодо I групи з оплати праці, підвищуються на 10 відсотків, а при перевищенні показників у 3 рази — на 15 відсотків.

2.9.8. Схемні посадові оклади керівників та їх заступників з числа провізорів (фармацевтів) підвищуються за наявності кваліфікаційної категорії у розмірах, наведених у пункті 2.6.11.

2.10. Посадові оклади працівників централізованих бухгалтерій при закладах охорони здоров’я та органах соціального захисту населення

2.10.1. Керівнику групи обліку встановлюється посадовий оклад у розмірі 155 грн.

2.10.2. Спеціалістам та службовцям централізованих бухгалтерій посадові оклади встановлюються відповідно до пункту 2.12.

2.11. Схемні посадові оклади керівних працівників будинків відпочинку, будинків творчості, пансіонатів, туристських баз, профілакторіїв

  Посади  Схемні посадові оклади за групою з оплати праці (грн.) 
    II  III  IV 
2.11.1.  Директор (начальник)  170  160  150  145  140 
2.11.2.  Начальник служби  150  140 
2.11.3.  Начальник відділу  150  140 

2.12. Місячні посадові оклади спеціалістів та службовців

  Посади  Місячні посадові оклади (грн.)
2.12.1. Спеціалісти, які зайняті на роботах із рентгенівськими, радіологічними, радіаційними, радіометричними, дозиметричними, радіохімічними, лазерними, плазмовими, компресорними, вакуумними, електронними, телеметричними, ультразвуковими апаратами, приладами, препаратами та обладнанням; метрологи:   
  Інженери:   
  провідний  170
  I категорії  160
  II категорії  150
  без категорії  145
  Техніки:   
  I категорії  145
  II категорії  140
  без категорії  135
2.12.2. Інженери служб (водопровідно-каналізаційної, газової, ліфтової, енергетичної, кондиціонування повітря, опалення, ремонту:   
  провідний  150
  I категорії  145
  II категорії  135
  без категорії  130
2.12.3. Інженери всіх спеціальностей, економіст, бухгалтер,  бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, ветеринарний  лікар, агроном:   
  провідний  150
  I категорії  145
  II категорії  135
  Без категорії  130
2.12.4. Художник ектопротезного кабінету, художник-окопротезист, редактор центру здоров’я, художник  135
2.12.5. Гідрогеолог:   
  I категорії  145
  II категорії  140
  Без категорії  135
  старший лаборант (з вищою освітою)  140
2.12.6. Техніки всіх спеціальностей, ветеринарний фельдшер, зоотехнік:   
  I категорії  135
  II категорії  130
  Без категорії  125
2.12.7. Завідувач виробництва (шеф-кухар):   
  — у лікарнях до 500 ліжок  130
  — від 500 до 800 ліжок  135
  — понад 800 ліжок  140
  — у госпіталях та санаторіях до 150 ліжок  130
  — від 150 до 250 ліжок  135
  — понад 250 ліжок  140
2.12.8. Завідувач:   
  — центрального складу, канцелярії  140
  — друкарського бюро, копіювально-розмножувального бюро, фотолабораторії, експедиції, господарства, архіву, складу, гуртожитку, пральні, клубу  130
  — камери схову, віварію, кінного двору  120
2.12.9. Старші: товарознавець, касир, інспектор, табельник, перекладач-дактилолог, стенографістка  130
2.12.10. Інші службовці: товарознавець, експедитор, секретар учбової частини, касир, інспектор, агент з постачання, діловод, архіваріус, табельник, копіювальник, кресляр, обліковець, друкарка, секретар, стенографістка, інкасатор, комендант, паспортист, обліковець, евакуатор, секретар-друкарка  125
  Оператор диспетчерської служби  125
  Диспетчер  125
  Старший диспетчер  130
  Оператор комп’ютерного набору  125
  Старший оператор комп’ютерного набору  130
  Черговий гуртожитку  120
2.12.11. Старші: виконавець робіт (начальник дільниці), майстер, контрольний майстер  145
2.12.12. Майстер, контрольний майстер, механік, виконроб  140

2.13. Робітники, яким встановлюються місячні оклади

Найменування професії  Місячні оклади (грн.)
Береговий: матрос, робітник  118
Береговий: матрос, робітник (старший)  120
Банник  118
Водій електро— та автовізка  120
Водій транспортно-прибиральних машин  125
Водій самохідних механізмів  120
Гардеробник, черговий  118
Єгер  118
Єгер (старший)  120
Опалювач  118
Кастелянка  118
Комірник  118
Комірник (старший)  120
Комірник складів кислот та хімікатів  125
Конюх  118
Кубівник  118
Кур’єр  118
Лісник </td
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті