Проект Закону про ратифікацію Угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів

11 Червня 2012 4:51 Поділитися

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження Кабінету Міністрів «Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект розпорядження підготовлено на виконання доручення Прем’єр-міністра України  від 18.01.2012 № 46856/26/1-11 та плану заходів за підсумками участі Української делегації  у засіданні Ради глав урядів СНД, що відбулося 18.10.2011 у м. Санкт-Петербург, на якому українською стороною було підписано Угоду про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів (далі – Угода).

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект розпорядження має на меті здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності Угоди, реалізація якої дасть змогу більш ефективно вести боротьбу з незаконним обігом наркотиків, психотропних речовин та їх прекурсорів, зміцнюватиме інформаційну взаємодію сторін на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання основними  нормативно-правовими актами є Конституція України, Митний кодекс України, Закон України «Про міжнародні договори».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Видання розпорядження не потребує виділення додаткових коштів з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження погоджено без зауважень з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством закордонних справ, Міністерством юстиції, Державною митною службою, Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів.

6. Регіональний аспект

Проект розпорядження не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті розпорядження відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект розпорядження не потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект розпорядження не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект розпорядження не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття цього розпорядження забезпечить подання Угоди до Верховної Ради України Угоди та її ратифікацію, що у свою чергу стане ключовим підґрунтям для зміцнення співробітництва компетентних органів, науково-експертних установ України з відповідними органами і установами держав – учасниць СНД у боротьбі з незаконним обігом наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів.

Голова Державної служби України
з контролю за наркотиками
В. Тимошенко

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

М. Азаров

Закон України

Про ратифікацію Угоди про порядок
передачі зразків наркотичних засобів,
психотропних речовин та їх прекурсорів

Верховна Рада України постановляє:

Ратифікувати Угоду про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, підписану 18 жовтня 2011 року у м. Санкт-Петербурзі (додається), що набирає чинності з дати отримання депозитарієм третього повідомлення про виконання Сторонами, які її підписали, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності. Для Сторін, які виконали внутрішньодержавні процедури пізніше, Угода набирає чинності з дати одержання депозитарієм відповідних документів.

Голова
Верховної Ради України

Офіційний переклад

УГОДА

про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів

Уряди держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав, далі Сторони,

  • усвідомлюючи, що незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів і зловживання ними становлять серйозну загрозу національній безпеці держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав, здоров’ю та добробуту їх народів;
  • виходячи із цілей Угоди про співробітництво держав – учасниць  Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів від 30 листопада 2000 року і Концепції співробітництва держав – учасниць  Співдружності Незалежних Держав у протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів від 7 жовтня 2002 року;
  • визнаючи, що ефективна протидія незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів потребує зміцнення інформаційної взаємодії Сторін,
  • керуючись загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права,

домовилися про таке:

Стаття 1

Предметом цієї Угоди є встановлення порядку передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин (далі – наркотики) та їх прекурсорів, вилучених з незаконного обігу, для здійснення оперативно-розшукових заходів, забезпечення проведення порівняльних криміналістичних досліджень, а також з науковою та навчальною метою.

Стаття 2

Компетентні органи Сторін можуть здійснювати передачу зразків наркотиків та їх прекурсорів, вилучених у ході проведення оперативно-розшукових заходів, дізнання, слідчих дій, а також отримання в інший спосіб.

Кожна зі Сторін не пізніше 30 днів з дати набрання для неї чинності цією Угодою визначить перелік компетентних органів, на які буде покладено її реалізацію, і повідомить про це депозитарієві.

Компетентні органи Сторін з метою виконання цієї Угоди взаємодіють один з одним безпосередньо, а також шляхом обміну кореспонденцією дипломатичними каналами.

Стаття 3

Передача компетентними органами Сторін зразків наркотиків та їх прекурсорів здійснюється згідно з додатком 1 до цієї Угоди.

Переміщення зразків наркотиків та їх прекурсорів через державні (митні) кордони держав – учасниць цієї Угоди, а також переміщення транзитом територіями держав – учасниць цієї Угоди здійснюється в першочерговому (пріоритетному) порядку. При цьому як митна декларація можуть використовуватися транспортні (перевізні), комерційні та (або) інші документи за умови надання митним органами Картки обліку зразка наркотичного засобу, психотропної речовини або їх прекурсору, оформленої відповідно до додатків психотропної речовини або їх прекурсору, оформленої відповідно до додатків  2 і 3 до цієї Угоди.

Переміщуванні зразки наркотиків та їх прекурсорів звільняються від митного огляду за умови дотримання положень, передбачених додатком 1 до цієї Угоди.

Кожна Сторона може вживати заходів для спрощення переміщення зразків наркотиків та їх прекурсорів під державним контролем.

Стаття 4

Співробітництво в рамках цієї Угоди здійснюється на підставі запитів компетентних органів Сторін про надання сприяння (далі – запит).

Запит подається у письмові формі і повинен містити:

а) найменування компетентного органу запитуючої і запитуваної Сторін;

б) виклад суті справи;

в) зазначення мети та обґрунтування запиту;

г) зміст запитуваного сприяння;

д) термін виконання запиту.

Сторони можуть надавати додаткову інформацію, що є корисною для виконання запиту.

Запит підписується керівником компетентного органу або його заступником та скріплюється гербовою печаткою.

Стаття 5

Компетентний орган запитуваної Сторони вживає всіх необхідних заходів для забезпечення своєчасного, повного і якісного виконання запиту.

За наявності обставин, що перешкоджають або істотно затримують виконання запиту, про це негайно повідомляється компетентному органові запитуючої Сторони.

Якщо компетентний орган запитуваної Сторони вважає, що виконання запиту може перешкодити кримінальному чи іншому провадженню, здійснюваному на території запитуваної держави – учасниці цієї Угоди, то він може відкласти виконання запиту чи пов’язати його виконання з дотриманням умов, визначених як необхідні, після консультацій з компетентним органом запитуючої Сторони. Якщо  компетентний  орган запитуючої Сторони приймає сприяння компетентного органу запитуваної Сторони на таких умовах, то цих умов належить дотримуватися.

Стаття 6

Компетентний орган запитуваної Сторони може звернутися до компетентного органу запитуючої Сторони з проханням про те, щоб результати виконання запиту, отримані відповідно до цієї Угоди, не розголошувалися або використовувалися лише на умовах, які можуть бути ними обумовлені. Якщо компетентний орган запитуючої Сторони приймає результати виконання запиту на таких умовах, то він повинен дотримуватися цих умов.

Положення цієї статті не виключають використання в інших цілях результатів виконання запиту, якщо національним законодавством запитуваної держави – учасниці цієї Угоди передбачено обов’язок діяти таким чином. У цьому випадку компетентний орган запитуючої Сторони в запиті обов’язково повідомляє компетентному органові запитуваної Сторони про можливе і передбачуване таке використання чи розголошення результатів виконання запиту.

Компетентний орган запитуваної Сторони має право відмовити компетентному органові запитуючої Сторони в проханні про використання результатів виконання запиту з метою, не зазначеною у запиті.

Стаття 7

У наданні сприяння в рамках цієї Угоди може бути відмовлено повністю або частково, якщо запитувана Сторона вважає, що виконання запиту може завдати шкоди державним інтересам або суперечить національному законодавству.

У разі прийняття рішення про відмову у виконанні запиту компетентному органові запитуючої Сторони письмово повідомляється про це із зазначенням причин відмови не пізніше 30 днів.

Якщо виконання запиту про надання сприяння не входить до компетенції органу, який отримав запит, то цей орган негайно передає його відповідному компетентному органові запитуваної Сторони і повідомляє про це компетентному органові запитуючої Сторони.

У разі необхідності компетентний орган запитуваної Сторони має право запросити додаткові відомості у компетентного органу запитуючої Сторони, які є необхідними, на його думку, для виконання запиту.

Стаття 8

Сторони самостійно несуть витрати, що виникають у ході виконання цієї Угоди, якщо в кожному конкретному випадку не буде погоджено іншого порядку.

Сторони можуть у разі потреби надавати одна одній безоплатну допомогу з метою виконання цієї Угоди.

Стаття 9

Компетентні органи Сторін при здійсненні співробітництва використовують як робочу мову російську мову.

Стаття 10

Спірні питання між Сторонами, що виникають під час застосування і тлумаченні цієї Угоди, вирішуються шляхом проведення консультацій та переговорів заінтересованих Сторін або за допомогою іншої погодженої Сторонами процедури.

Стаття 11

Ця Угода не впливає на права й зобов’язання кожної з держав – учасниць цієї Угоди, що випливають з інших міжнародних договорів, у тому числі про правову допомогу в кримінальних справах, учасниками яких вони є.

Стаття 12

Ця Угода набирає чинності з дати отримання депозитарієм третього повідомлення про виконання Сторонами, які її підписали, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Для сторін, які виконали необхідні внутрішньодержавні процедури пізніше, Угода набирає чинності з дати одержання депозитарієм відповідних документів.

Стаття 13

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, які оформляються відповідним протоколом.

Стаття 14

Ця Угода укладається на невизначений термін.

Кожна Сторона може вийти із цієї Угоди, надіславши письмове повідомлення про це депозитарієві не пізніше ніж за 6 місяців до виходу, врегулювавши зобов’язання, що виникли під час цієї Угоди.

Стаття 15

Ця Угода після набрання нею чинності відкрита для приєднання будь-якої держави, яка поділяє її цілі та принципи, шляхом передачі депозитарієві документа про приєднання.

Для держави – учасниці Співдружності Незалежних Держав ця Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати одержання депозитарієм документа про приєднання.

Для держави, яка не є учасницею Співдружності Незалежних Держав, ця Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати одержання депозитарієм останнього повідомлення про згоду на таке приєднання всіх держав, які її підписали або приєдналися до неї.

Учинено в місті Санкт-Петербурзі 18 жовтня 2011 року в одному оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, що підписала цю Угоду, його завірену копію.

За Уряд
Азербайджанської Республіки

(Підпис із застереженням)
За Уряд
Російської Федерації

(Підпис)
За Уряд
Республіки Білорусь

(Підпис)
За Уряд
Республіки Таджикистан

(Підпис)
За Уряд
Республіки Вірменія

(Підпис із застереженням і запереченням)
За Уряд
Туркменістану

________
За Уряд
Республіки Казахстан

(Підпис)
За Уряд
Республіки Узбекистан

(Підпис)
За Уряд
Киргизької Республіки

(Підпис із застереженням)
За Уряд
України

(Підпис)
За Уряд
Республіки Молдова

(Підпис)
 

Додаток 1

до Угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів

від 18 жовтня 2011 року

ПОРЯДОК
передачі зразків наркотичних засобів,
психотропних речовин і їх прекурсорів

1. Основними цілями передачі зразків наркотиків та їх прекурсорів є:

  • забезпечення можливості проведення порівняльних досліджень цих зразків для подальшого визначення місця і способу виробництва, приналежності до однієї партії, можливих способів та шляхів їх транспортування та інших цілей у рамках боротьби з незаконним обігом наркотиків та їх прекурсорів;
  • обмін новими зразками наркотиків, які вилучаються, та їх прекурсорів, що перебувають у незаконному обігу.

2. Передачу зразків наркотиків та їх прекурсорів здійснюють представники компетентних органів Сторін за запитом.

3. Транспортування зразків наркотиків та їх прекурсорів територіями держав – учасниць цієї Угоди здійснюється під державним контролем. Із цією метою компетентні органи Сторін узгоджують списки осіб, які здійснюють доставку зразків наркотиків та їх прекурсорів, пункти пропуску через державні (митні) кордони держав – учасниць цієї Угоди, маршрути руху, транспорт та інші необхідні питання.

Основною вимогою при передачі зразків наркотиків і їх прекурсорів є створення умов, що забезпечують збереження ознак, які характеризують сировину, методи її одержання і, по можливості, її фасування і форми.

4. Зразки наркотиків і їх прекурсорів відбирають, по можливості, з великих партій. В окремих випадках, що становлять оперативний інтерес, можлива передача зразків наркотиків та їх прекурсорів з партій іншого обсягу.

5. Маса кожного зразка наркотику або його прекурсору не повинна перевищувати 50 г. В окремих випадках, що становлять оперативний інтерес, можлива передача зразка наркотику або його прекурсору іншої маси.

6. Не допускається об’єднання в один зразок наркотиків та їх прекурсорів, що мають відмінності в зовнішньому вигляді або складі, навіть якщо вони перебувають в одній партії.

7. Зразки наркотиків та їх прекурсорів упаковуються в чисту первинну герметичну упаковку, що забезпечує надійний захист від зовнішніх впливів, після чого опечатуються печаткою компетентного органу запитуваної Сторони (відправника).

8. Дані зразка зазначають у Картці обліку зразка наркотичного засобу, психотропної речовини або їх прекурсору встановленої форми (додаток 2).

9. Кожна первинна упаковка зразка повинна бути забезпечена Етикеткою зразка наркотичного засобу, психотропної речовини або їх прекурсору встановленої форми (додаток 3).

Уся необхідна інформація передається окремо з використанням відповідних каналів зв’язку.

10. Первинна упаковка обов’язково поміщається в індивідуальну або групову опечатувану транспортну упаковку.

11. Супровідна документація містить перелік зразків наркотиків та їх прекурсорів із зазначенням їхніх індивідуальних номерів і дат упаковки, відомості про зовнішній вигляд наркотику або його прекурсору й упаковки, текст відбитка печатки на етикетці.

Додаток 2

до Угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів

від 18 жовтня 2011 року

Картка обліку зразка наркотичного засобу, психотропної речовини або їх прекурсору

1 Реквізити
1 1. Реєстраційний № від ______ 20    р.
1.2. Відомство, посада, П. І. Б. упорядника картки  
1.3. № зразка (індивідуальний номер)  
1.4. Дата упаковки  
2 Інформація про наркотичний засіб, психотропну речовину або їх прекурсор
2.1. Назва  
2.2. Маса зразка (у грамах)  
2.3. Дата вилучення партії  
2.4. Місце вилучення  
2.5. Відомство, що проводило вилучення  
2.6. Маса всієї вилученої партії  
2.7. Процентний вміст субстанції  
2.8. Форма й розмір упаковки вилученої партії  
3. Інформація про регіон виробництва, маршрут і спосіб транспортування наркотичного засобу, психотропної речовини або їх прекурсору
3.1. З якого регіону доставлено (країна, область)  
3.2. Місце вирощування сировини  
3.3. Місце переробки сировини  
3.4. Місце виробництва  
3.5. Способи транспортування  
3.6. Місце складування  
  Підпис уповноваженої особи  

Додаток 3

до Угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів

від 18 жовтня 2011 року

Етикетка зразка наркотичного засобу, психотропної речовини або їх прекурсору

№ зразка    _____________________________________________________________

(індивідуальний номер)

Дата упаковки    _____________  Дата вилучення   ________________

Місце вилучення ______________________________________________

______________________________________________________________    

Упакував

________________________________

________________________________

П. І. Б.

МП
(відбиток печатки,
що використовується
при опечатуванні упаковки)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Азербайджанської Республіки до Угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів  від 18 жовтня 2011 року

За винятком абзацу 3 статті 3 Угоди.

Жодні з прав, обов’язків та положень, викладених в Угоді, не застосовуватимуться Азербайджанською Республікою щодо Республіки Вірменія до звільнення Республікою Вірменія всіх окупованих територій Азербайджанської Республіки та повного усунення наслідків агресії.

Перший заступник Прем’єр-міністра
Азербайджанської Республіки
(Підпис) Ягуб Еюбов

ЗАПЕРЕЧЕННЯ

РЕСПУБЛІКИ ВІРМЕНІЯ ДО ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Застереження Азербайджанської Республіки до Угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів викривляє причину виникнення і суть нагорно-карабаського конфлікту. Конфлікт є наслідком застосування Азербайджанською Республікою політики етнічних чисток стосовно народу Нагорного Карабаху та розв’язання військової агресії проти Нагорно-Карабаської Республіки.

Положення Угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів не застосовуватимуться Республікою Вірменія стосовно Азербайджанської Республіки до врегулювання нагорно-карабаського конфлікту

Прем’єр-міністр
Республіки Вірменія
(Підпис) Тигран Саркісян

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

РЕСПУБЛІКИ ВІРМЕНІЯ

до статті 3 Угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів

Республіка Вірменія резервує за собою право вимагати надання митної декларації у встановленому законодавством Республіки Вірменія порядку під час переміщення зразків наркотиків та їх прекурсорів через державний кордон Республіки Вірменія, а також їх переміщення транзитом по території Республіки Вірменія згідно зі статтею 3 Угоди.

Прем’єр-міністр
Республіки Вірменія
(Підпис) Тигран Саркісян

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Киргизької Республіки до Угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів

Киргизька Республіка братиме участь у цій Угоді згідно з національним законодавством та міжнародними зобов’язаннями.

Виконувач обов’язків
Прем’єр-міністра Киргизької Республіки
(Підпис) О. Бабанов

ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України

 «Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів»

Проект акта розроблено Державною службою України з контролю за наркотиками

1. Проект акта погоджено без зауважень:

Павленком В.П. Заступником Міністра – керівником апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі
Захарченком В.Ю. Міністром внутрішніх справ
Колобовим Ю.В. Міністром фінансів
Грищенком К.І. Міністром закордонних справ

2. Позиція заінтересованих органів, діяльність яких спрямовується та координується міністрами, узгоджена з такими міністрами:

Колобов Ю.В. Міністр фінансів (щодо позиції Державної митної служби) – без зауважень

3. Висновок Міністерства юстиції від 26 березня 2012 р.: проект погоджено без зауважень.

Голова Державної служби України
з контролю за наркотиками
Володимир Тимошенко

Висновок Головного науково-експертного управління 08.05.2012

ВИСНОВОК

на проект Закону України

«Про ратифікацію Угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів»

Запропонована до ратифікації Угода про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів підписана 18 жовтня 2011 року у м. Санкт-Петербурзі (далі – Угода) і встановлює порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин (далі – наркотики) та їх прекурсорів, вилучених з незаконного обігу, для здійснення оперативно-розшукових заходів, забезпечення проведення порівняльних криміналістичних досліджень, а також з науковою та навчальною метою між компетентними органами країн СНД.

Головне науково-експертне управління, проаналізувавши законопроект, звертає увагу на таке.

1. У доданих до законопроекту матеріалах відсутній перелік суб’єктів виконання цієї Угоди (спеціально уповноважених на це державних органів), що є порушенням вимог пункту «д» частини четвертої статті 9 Закону України «Про міжнародні договори України».

2. Низка положень Угоди у разі її ратифікації Україною, на наш погляд, може створити реальні можливості для незаконного переміщення наркотиків та їх прекурсорів через державний кордон України. Йдеться, зокрема, про таке.

1) Відповідно до частин другої та третьої статті 3 Угоди при переміщенні зразків наркотиків та їх прекурсорів через державні (митні) кордони держав-учасниць цієї Угоди як митна декларація можуть використовуватися транспортні (перевізні), комерційні та (або) інші документи за умови надання митним органами Картки обліку зразка наркотичного засобу, психотропної речовини або їх прекурсора, оформленої відповідно до додатків 2 і 3 до цієї Угоди.

Крім того, переміщувані зразки наркотиків та їх прекурсорів звільняються від митного огляду за умови дотримання положень, передбачених додатком 1 до цієї Угоди.

Тобто, за наявності зазначеної вище Картки обліку через державний (митний) кордон будь-якої держави-учасниці цієї Угоди можна буде перевозити будь-які наркотики та їх прекурсори вагою до 50 г. кожен (пункт 5 Додатку 1 до Угоди). При цьому, наприклад, під виглядом 50 г. морфіну, 50 г. кокаїну, 50 г. опію та 50 г. кодеїну можна перевезти 200 г. героїну. І це при тому, що відповідно до Таблиці 1 “Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу”, затвердженої наказом МОЗ від 1 серпня 2000 року № 188 (у редакції наказу від 29 липня 2010 року № 634) навіть10 г. героїну уже визнається особливо великим розміром.

2) Запровадження Угодою загальнодопустимої для усіх видів наркотиків та їх прекурсорів ваги (до50 г.) фактично дозволяє перевозити через державний (митний) кордон деякі речовини, для яких така вага у сотні разів перевищує мінімальну межу особливо великого розміру, що базується на визначеній добовій дозі (definite daily dose) за даними Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН (див. пункт 1 примітки до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу» затвердженої наказом МОЗ від 1 серпня 2000 року № 188 (у редакції наказу від 29 липня 2010 року № 634). До таких речовин, наприклад, можна віднести метилфентаніл, для якого особливо великим розміром є вага у0,1 г. і більше, або лізергід (ЛСД), для якого таким розміром буде0,01 г. і більше.

3. Чинним законодавством України (зокрема, Законом України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та статтею 317 чинного Митного кодексу України) встановлюється можливість перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів через державний (митний) кордон України лише в межах контрольованої поставки (з метою виявлення джерел і каналів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, осіб, які беруть участь у цьому). Однак статтею 1 Угоди окрім проведення оперативно-розшукових заходів також передбачена передача іншій Стороні наркотиків та їх прекурсорів для забезпечення проведення порівняльних криміналістичних досліджень, а також з науковою та навчальною метою, що чинним законодавством України не передбачено. Отже, відповідно до вимог пункту «е» частини другої статті 9 Закону України «Про міжнародні договори України» ратифікація цієї Угоди тягне за собою необхідність внесення відповідних змін та доповнень до законодавчих актів України.

Виходячи з наведеного є підстави вважати, що при поданні даного законопроекту не повною мірою враховані вимоги зазначеного вище Закону стосовно дотримання процедури ратифікації міжнародних договорів України. Зокрема, це стосується виконання припису частини сьомої статті 9 вказаного Закону, відповідно до якого у випадках подання на ратифікацію міжнародного договору, виконання якого потребує прийняття нових або внесення змін до чинних законів України, проекти таких законів подаються на розгляд Верховної Ради України разом з проектом закону про ратифікацію і приймаються одночасно.

4. Недоцільним, на наш погляд, є дослівне дублювання у законопроекті тексту статті 12 Угоди щодо порядку набрання нею чинності. Це не додає чіткості у визначенні конкретного терміну набрання цим документом чинності, а врегулювання у даному законопроекті питань набрання чинності Угодою для інших держав, крім України, взагалі виходить за межі правового регулювання закону про ратифікацію.

5. Зважаючи на те, що законопроект погоджувався з Міністерством закордонних справ України, Міністерством юстиції України із зауваженнями, наголошуємо на необхідності виконання вимог частини сьомої статті 91 Регламенту Верховної Ради України, де вказано що якщо законопроект вноситься за погодженням з відповідними органами виконавчої чи судової влади, до нього додається таке погодження.

Керівник Головного управління В.І. Борденюк

Висновок комітету 16.05.2012

Відповідно до статті 197 Регламенту Верховної Ради України Комітет розглянув внесений Кабінетом Міністрів України проект Закону України «Про ратифікацію Угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів (у межах країн СНД)» (реєстр.№ 0251 від 12.04.2012 року).

Метою прийняття зазначеного законопроекту є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Угодою про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, що була підписана на засіданні Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав 18 жовтня 2011 року в м. Санкт-Петербург.

Запропонована до ратифікації Угода встановлює порядок передачі між компетентними органами країн СНД наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, вилучених з незаконного обігу, для здійснення оперативно-розшукових заходів, забезпечення проведення порівняльних криміналістичних досліджень, а також з науковою та навчальною метою.

Відповідно до Пояснювальної записки за підписом Голови Державної служби України з контролю за наркотиками В.Тимошенка ратифікація Угоди не потребує виділення додаткових коштів з Державного бюджету України.

Головне наукове-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку № 16/3-448/0251 від 8 травня 2012 року за підписом керівника Управління В. Борденюка, проаналізувавши законопроект, зробило численні застереження щодо положень пропонованої до ратифікації Угоди, а також стосовно змісту самого проекту Закону.

Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією (лист № 04-12/9-1052 від 25.04.2012 за підписом Голови Комітету В.Бевза) прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в першому читанні законопроект прийняти за основу.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (лист № 04-23/17-344 від 17.05.2012 за підписом Голови Комітету А.Гриценка) рекомендує Верховній Раді України ратифікувати згадану Угоду за умови врахування зауважень, висловлених Головним науково-експертним управлінням.

Під час обговорення згаданого проекту Закону на засіданні Комітету у закордонних справах 16 травня 2012 року (Протокол № 114), члени Комітету звернули увагу на необхідність ратифікації зазначеної Угоди з застереженнями стосовно застосування Україною частин другої та третьої статті 3, у зв’язку з тим, що звільнення від митного огляду при передачі між компетентними органами країн СНД зразків наркотиків та їх прекурсорів є неприпустимим та може створити реальні можливості для збільшення незаконного переміщення наркотиків через державний кордон України.

Також члени Комітету висловили зауваження щодо тексту проекту Закону стосовно намагань врегулювати національним законодавчим актом умови набрання чинності Угодою для інших держав, крім України, що взагалі виходить за межі правового регулювання закону про ратифікацію і не відповідають положення Віденської конвенції про право міжнародних договорів від 23 травня 1969 року.

Враховуючи висловлені зауваження, Комітет більшістю голосів рекомендує Верховній Раді України повернути проект Закону України «Про ратифікацію Угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів (у межах країн СНД)» на доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініціативи.

Доповідачем з цього питання визначено Голову Державної служби України з контролю за наркотиками Тимошенка Володимира Андрійовича, співдоповідачем – Голову Комітету у закордонних справах Білоруса Олега Григоровича.

Голова Комітету О. Білорус
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті