Витяг з наказу МОЗ України від 29.03.2002 р. № 117

11 Червня 2012 3:09 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29.03.2002 р. № 117

Витяг

(У редакції наказу МОЗ України від 29.07.2022 р. № 1356)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони
здоров’я України
від 29 березня 2002 р. N 117

ПОГОДЖЕНО
Міністерством праці та
соціальної політики України

ДОВІДНИК
кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 78 Охорона здоров’я

ВСТУП

Випуск 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій (ДКХП) працівників розроблено з урахуванням змін державних стандартів щодо класифікації професій та чинної номенклатури посад медичних працівників системи Міністерства охорони здоров’я України.

Випуск побудовано відповідно до структури Класифікатора професій (ДК 003:2005). До нього увійшли кваліфікаційні характеристики керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників, які є специфічними для галузі охорони здоров’я.

До Випуску включено нові кваліфікаційні характеристики:

медичний директор.

З Випуску виключено кваліфікаційні характеристики таких посад для нових призначень після 01 січня 2019 року: головний лікар лікувально-профілактичного закладу; головний лікар обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень; заступник головного лікаря обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень; заступник головного лікаря з медсестринства. Працівники, які обіймали посади заступника головного лікаря з медсестринства, до набрання чинності цього наказу продовжують виконувати свої обов’язки.

До розділу «Керівники» включені: керівники закладів охорони здоров’я; керівники основних підрозділів охорони здоров’я; керівники виробничих підрозділів у побутовому обслуговуванні, діяльність яких проходить у сфері надання медичної допомоги.

Розділ «Професіонали» поділяється за напрямами підготовки спеціалістів: професіонали в галузі лікувальної справи (в тому числі педіатричного профілю), стоматології, фармації, медико- профілактичної справи та інші професіонали в галузі медицини. До цього розділу належать професії, що вимагають від працівника кваліфікації за дипломом про повну вищу освіту, яка відповідає рівню спеціаліста або магістра.

До розділу «Фахівці» належать професії, які потребують від працівника кваліфікації за дипломом про вищу освіту, яка відповідає рівню молодшого спеціаліста, бакалавра або спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку (стажування або інтернатуру).

До розділів «Технічні службовці» та «Робітники» належать професії, що вимагають від працівника повної або базової загальної середньої освіти та професійної підготовки на робочому місці.

Кваліфікаційні характеристики розміщено в абетковому порядку. Вони складаються з таких розділів: «Завдання та обов’язки», «Повинен знати», «Кваліфікаційні вимоги».

Розділ «Завдання та обов’язки» подає опис основних завдань та обов’язків, властивих для даної професії. Конкретний зміст, обсяг і порядок їх виконання на кожному робочому місці встановлюються безпосередньо в закладах охорони здоров’я посадовими (робочими) інструкціями, контрактами чи іншими документами.

Розділ «Повинен знати» визначає обсяг необхідних знань професійного характеру залежно від професійних завдань та обов’язків.

У розділі «Кваліфікаційні вимоги» визначено освітньо-кваліфікаційний рівень працівника, напрям і спеціальність підготовки, підвищення кваліфікації, стаж роботи.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій призначається для вирішення питань раціонального розподілу праці та правильного використання персоналу згідно з фахом і кваліфікацією; визначення завдань, обов’язків і відповідальності працівників галузі.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЕРІВНИКИ

1. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (ДИРЕКТОР, ГОЛОВНИЙ ЛІКАР) ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ. Здійснює керівництво лікувально-профілактичним закладом відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають діяльність підприємств, установ і організацій охорони здоров’я.

Організовує лікувально-профілактичну, адміністративно-господарську та фінансову діяльність закладу. Співпрацює з органами управління, місцевою владою, суміжними медичними закладами та забезпечує взаємодію підрозділів лікувально-профілактичного закладу. Організовує роботу з добору, розстановки і використання медичних кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації. Створює належні виробничі умови, забезпечує додержання співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту. Аналізує показники роботи закладу, вживає заходів щодо їх оптимізації, видає відповідні директивні документи з цього питання.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров’я, основи права в медицині, трудове законодавство; директивні документи, що визначають завдання та функції медичних закладів; соціально-демографічну характеристику регіону та показники стану здоров’я населення; основи соціальної гігієни та організації охорони здоров’я, загальної і соціальної психології; організацію фінансово-економічної діяльності закладів охорони здоров’я; документи, що визначають потужність, структуру, штатний розклад закладу, укомплектованість підрозділів та потребу в кадрах; нормативні акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників; порядок ведення облікової та звітної документації, обробки медичної статистичної інформації; потреби в медичній техніці, обладнанні, медикаментах; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі медицини.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» або 28 «Публічне управління та адміністрування» або 1501 «Державне управління» або 22 «Охорона здоров’я», або 08 «Право», або 05 «Соціальні та поведінкові науки», або 03 «Гуманітарні науки».

У разі здобуття вищої освіти у галузі знань 08 «Право» або 05 «Соціальні та поведінкові науки» або 03 «Гуманітарні науки» вимагається наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» або 28 «Публічне управління та адміністрування», або 1501 «Державне управління» (крім керівників закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу). У разі здобуття вищої освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» вимагається подальша спеціалізація «Організація і управління охороною здоров’я» або наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» або 28 «Публічне управління та адміністрування», або 1501 «Державне управління».

Стаж роботи на керівних посадах: для закладів національного рівня – не менше 7 років, обласного рівня – 5 років, районного рівня – 3 роки. Для керівників закладів охорони здоров’я, які надають тільки первинну медичну допомогу, – не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

2. ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ. Забезпечує організацію санітарно-епідеміологічного нагляду на відповідній адміністративній території згідно з чинним законодавством України, що визначає діяльність органів управління і закладів охорони здоров’я.

Організовує роботу щодо вивчення та оцінки санітарно-епідеміологічної ситуації, визначення факторів несприятливого впливу на здоров’я людини, навколишнє середовище та вживає заходів щодо їх усунення. Здійснює контроль за проведенням санітарних та протиепідемічних заходів, за додержанням чинних санітарних правил і норм підприємствами, організаціями, установами та громадянами. Співпрацює з органами державної виконавчої влади, організаціями з питань забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення. Розслідує причини і умови виникнення професійних чи групових інфекційних захворювань, отруєнь, радіаційних уражень і подає матеріали з цих питань компетентним органам для притягнення винних до відповідальності. Визначає необхідність профілактичних щеплень та інших заходів профілактики у разі виникнення епідемій, масових отруєнь та радіаційних уражень. Застосовує передбачені Законом України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” заходи щодо припинення порушення санітарного законодавства. Організовує роботу з добору розстановки і використання медичних кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації. Створює належні виробничі умови, забезпечує додержання співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту. Аналізує показники роботи закладу, вживає заходів щодо їх оптимізації, видає відповідні директивні документи з цього питання.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров’я; організацію державної санітарно-епідеміологічної служби, порядок здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні; основи права в медицині, трудове законодавство; директивні документи, що визначають завдання та функції медичних закладів; соціально-демографічну характеристику регіону та показники стану здоров’я населення; основи соціальної гігієни та організації охорони здоров’я, загальної і соціальної психології; суспільні відносини, які виникають у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя; організацію фінансово-економічної діяльності закладів охорони здоров’я; документи, що визначають потужність, структуру, штатний розклад закладу, укомплектованість підрозділів та потребу в кадрах; нормативні акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників; порядок ведення облікової та звітної документації, обробки медичної статистичної інформації; потреби в медичній техніці, обладнанні, медикаментах; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі медицини.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”. Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медико-профілактичного профілю з наступною спеціалізацією з “Організації і управління охороною здоров’я”. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗАСТУПНИКА ГОЛОВНОГО ДЕРЖАВНОГО САНІТАРНОГО ЛІКАРЯ

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ: забезпечує організацію державного санітарно-епідеміологічного нагляду на відповідній адміністративній території згідно з вимогами чинного санітарного законодавства і в порядку делегованих йому головним державним санітарним лікарем відповідної адміністративної території повноважень та в разі його доручення виконує його обов’язки.

Організовує роботу щодо вивчення та оцінки санітарно-епідемічної ситуації, визначення факторів несприятливого впливу на здоров’я людини, навколишнє середовище та вживає заходів щодо їх усунення. Здійснює контроль за проведенням санітарних та протиепідемічних заходів, за додержанням вимог санітарного законодавства підприємствами, організаціями, установами та громадянами. Співпрацює з органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Розслідує причини і умови виникнення професійних чи групових інфекційних захворювань, отруєнь, радіаційних уражень і подає матеріали з цих питань компетентним органам для притягнення винних до відповідальності. Визначає необхідність профілактичних щеплень та інших заходів профілактики у разі виникнення епідемій, масових отруєнь та радіаційних уражень. Застосовує передбачені Законом України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” заходи щодо припинення порушення санітарного законодавства. Організовує роботу з добору, розстановки і використання медичних кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації. Створює належні виробничі умови, забезпечує додержання співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту. Аналізує показники роботи закладу, вживає заходів щодо їх оптимізації, видає у межах компетенції відповідні директивні документи з цього питання.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: чинне законодавство про охорону здоров’я, санітарне законодавство та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров’я; організацію державної санітарно-епідеміологічної служби, порядок здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні; основи права в медицині, трудове законодавство; директивні документи, що визначають завдання та функції медичних закладів; соціально-демографічну характеристику регіону та показники стану здоров’я населення; основи соціальної гігієни та організації охорони здоров’я, загальної і соціальної психології; суспільні відносини, які виникають у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя; організацію фінансово-економічної діяльності закладів охорони здоров’я; документи, що визначають категорійність, структуру, штатний розклад закладу, укомплектованість підрозділів та потребу в кадрах; нормативні акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників; порядок ведення облікової та звітної документації, обробки медичної статистичної інформації; потреби в медичній техніці, обладнанні, медикаментах; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі медицини; передові інформаційні та Інтернет технології, сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом, методи її аналізу та узагальнення.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”. Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медико-профілактичного профілю з наступною спеціалізацією з “Організації і управління охороною здоров’я”. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

5. ЗАВІДУВАЧ АПТЕКИ (АПТЕЧНОГО ЗАКЛАДУ)

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ. Здійснює керівництво аптекою відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають порядок обігу лікарських засобів та діяльність аптечних закладів, а також міжнародних керівництв та настанов з організації фармацевтичної діяльності, належних фармацевтичних практик. Реалізує професійну діяльність у взаємодії із суб’єктами фармацевтичного ринку. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів аптеки, спрямовує їх діяльність на підвищення ефективності роботи та конкурентоспроможності. Вживає заходів щодо забезпечення аптеки кваліфікованими працівниками, а також найкращого використання їх знань та досвіду. Забезпечує безперервний професійний розвиток працівників. Організовує та контролює забезпечення населення, закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, виробами медичного призначення. Забезпечує організацію та контроль проведення маркетингових досліджень. Аналізує показники роботи аптеки, приймає рішення щодо їх оптимізації. Приймає управлінські рішення на основі сформованих лідерських та комунікативних здібностей кадрів щодо стратегічного планування діяльності аптеки. Здійснює професійну діяльність, використовуючи сучасні інформаційні технології. Здійснює управління ризиками на усіх етапах життєвого циклу лікарських засобів. Створює необхідні умови для зберігання лікарських засобів, медичних виробів відповідно до їх властивостей, вимог Державної фармакопеї України та Належної практики зберігання (GSP). Забезпечує контроль якості лікарських засобів. Вживає заходи щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища, забезпечує виконання вимог протипожежної безпеки. Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, тривалість та графіки роботи з дотриманням установленої тривалості робочого тижня. Надає домедичну допомогу особам у невідкладних станах.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: законодавство про охорону здоров’я та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок обігу лікарських засобів та діяльності аптеки, основи права в медицині; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров’я; рекомендації належних фармацевтичних практик; організацію ефективної діяльності аптечних закладів; організацію процесу виготовлення і контролю якості ліків, відпуску виготовлених і готових лікарських засобів; організацію діяльності аптеки із забезпечення населення, закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та іншими виробами аптечного асортименту й впровадження в них відповідних систем звітності та обліку (управлінського, статистичного, бухгалтерського, фінансового) відповідно до вимог Національної лікарської політики, Належної аптечної практики (GPP); принципи здійснення товарознавчого аналізу, адміністративне діловодство з урахуванням організаційно-правових норм законодавства; аналізувати та прогнозувати основні економічні показники діяльності аптечних закладів, здійснювати розрахунки основних податків та зборів, формувати ціни на лікарські засоби та медичні вироби відповідно до законодавства України; розробляти, впроваджувати та застосовувати підходи менеджменту у професійній діяльності, принципи управління людськими ресурсами, демонструвати навички лідерства; принципи проведення аналізу соціально-економічних процесів у фармації, показників потреби, ефективності та доступності фармацевтичної допомоги в умовах медичного страхування та реімбурсації вартості лікарських засобів; засади організації та здійснення загального та маркетингового управління асортиментною, товарно-інноваційною, ціновою, збутовою та комунікативною політиками, принципи управління ризиками в системі фармацевтичного забезпечення; розробляти та впроваджувати систему управління якістю фармацевтичних організацій, здійснювати аудит якості та управління ризиками для якості фармацевтичної продукції; організацію матеріальної відповідальності членів колективу залежно від структури закладу; методи інспектування аптечних закладів; нормативно-правові акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації фармацевтичних працівників; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Завідувач аптеки: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» (крім спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів»), або напряму підготовки 1102 «Фармація» (крім спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»). Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією «Організація і управління фармацією».

Безперервний професійний розвиток.

Наявність сертифіката за спеціальністю «Організація і управління фармацією» або посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії за цією спеціальністю.

Стаж роботи в аптечних закладах не менше 2 років.

Для аптек, розташованих у селах, селищах та селищах міського типу — освіта не нижче початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» без вимог до стажу роботи.

6. ЗАВІДУВАЧ АПТЕЧНОГО СКЛАДУ (БАЗИ)

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ. Здійснює керівництво аптечного складу (бази) відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають порядок обігу лікарських засобів та діяльність аптечних закладів, а також міжнародних керівництв та настанов з організації фармацевтичної діяльності, належних фармацевтичних практик. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на підвищення ефективності роботи. Вживає заходів щодо забезпечення аптечного складу (бази) кваліфікованими працівниками, відбирає та призначає працівників на вакантні посади, забезпечує безперервний професійний розвиток працівників. Вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює управління аптечним складом (базою) та визначає його ефективність. Приймає управлінські рішення на основі сформованих лідерських та комунікативних здібностей кадрів щодо стратегічного планування діяльності. Здійснює комплекс організаційно-управлінських заходів щодо забезпечення закладів охорони здоров’я, інших оптових покупців лікарськими засобами та іншими виробами аптечного асортименту. Створює необхідні умови для зберігання лікарських засобів, медичних виробів відповідно до їх властивостей, вимог Державної фармакопеї України та Належної практики зберігання (GSP). Проводить експортно-імпортні операції за міжнародними правилами торгівлі медичними виробами. Аналізує показники роботи закладу, вживає заходів щодо їх оптимізації. Забезпечує створення на робочому місці в кожному структурному підрозділі умов праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечує додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці складських робіт та протипожежного захисту. Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, тривалість щоденної роботи та графіки змінності з додержанням установленої тривалості робочого тижня. Надає домедичну допомогу особам у невідкладних станах.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: законодавство про охорону здоров’я та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров’я, регулюють порядок обігу лікарських засобів та діяльності аптечних закладів; основи права в медицині; податкове та екологічне законодавство; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів (у разі необхідності); ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; організацію процесу зберігання лікарських засобів і медичних виробів відповідно до вимог Державної фармакопеї та Належної практики зберігання (GSP); організацію матеріальної відповідальності членів колективу; основні принципи ціноутворення, формування ринку лікарських засобів та медичних виробів; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах; міжнародні правила здійснення експортно-імпортних операцій; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки у галузі фармації; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Завідувач аптечного складу (бази): вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» (крім спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів»), або напряму підготовки 1102 «Фармація» (крім спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»). Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією «Організація і управління фармацією». Безперервний професійний розвиток.

Наявність сертифіката за спеціальністю «Організація і управління фармацією» або посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії за цією спеціальністю. Стаж роботи в аптечних закладах не менше 2 років.

7. ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ (АПТЕКИ, АПТЕЧНОГО СКЛАДУ (БАЗИ)) ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ АПТЕКИ

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ. Здійснює керівництво відділом аптеки відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають порядок обігу лікарських засобів та діяльність аптечних закладів, а також міжнародних керівництв та настанов з організації фармацевтичної діяльності, належних фармацевтичних практик. Організовує роботу відділу аптеки із забезпечення населення, закладів охорони здоров’я, підприємств, установ та організацій лікарськими засобами, медичними виробами та супутніми товарами. Здійснює діяльність щодо формування асортименту, замовлення та приймання товару. Контролює наявність у відділі необхідного асортименту лікарських засобів, медичних виробів згідно із затвердженими нормативами. Здійснює управління ризиками на усіх етапах життєвого циклу лікарських засобів. Створює необхідні умови для зберігання лікарських засобів, медичних виробів відповідно до їх властивостей, вимог Державної фармакопеї України та Належної практики зберігання (GSP). Забезпечує контроль якості лікарських засобів, запобігає розповсюдженню фальсифікованих лікарських засобів; здійснює товарознавчий аналіз. Проводить облік надходження і реалізації товарно-матеріальних цінностей і коштів. Проводить інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей. Аналізує показники роботи відділу аптеки, вживає заходів щодо їх оптимізації. Вживає заходи щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища, забезпечує виконання вимог протипожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності. Надає домедичну допомогу особам у невідкладних станах. Дотримується принципів фармацевтичної етики і деонтології. Здійснює професійну діяльність, використовуючи сучасні інформаційні технології. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: чинні нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок обігу лікарських засобів та діяльності аптеки, основи права в медицині; рекомендації належних фармацевтичних практик; організацію ефективної діяльності відділу аптеки; організацію процесу виготовлення і контролю якості лікарських засобів, відпуску виготовлених і готових лікарських засобів; принципи здійснення товарознавчого аналізу, стандарти діловодства; принципи аналізу та прогнозу основних економічних показників діяльності відділу аптеки, здійснення розрахунків основних податків та зборів, формування ціни на лікарські засоби та медичні вироби відповідно до законодавства України, принципи управління людськими ресурсами, принципи проведення аналізу соціально-економічних процесів у фармації, показники потреби, ефективності та доступності фармацевтичної допомоги згідно з умовами медичного страхування та реімбурсації вартості лікарських засобів; засади організації та здійснення загального та маркетингового управління асортиментною, товарно- інноваційною, ціновою, збутовою та комунікативною політиками, принципи управління ризиками в системі фармацевтичного забезпечення; принципи впровадження системи управління якістю фармацевтичних організацій, здійснення аудиту якості та управління ризиками для якості фармацевтичної продукції; організацію матеріальної відповідальності членів колективу; нормативно-правові акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації фармацевтичних працівників; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково- практичну періодику за фахом.

Повинен володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»..

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Завідувач відділу аптеки: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» (крім спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів»), або напряму підготовки 1102 «Фармація» (крім спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»). Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією «Організація і управління фармацією». Безперервний професійний розвиток.

Наявність сертифіката за спеціальністю «Організація і управління фармацією» або посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії за цією спеціальністю. Стаж роботи в аптечних закладах не менше 2 років.

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ АПТЕЧНОГО СКЛАДУ (БАЗИ)

Здійснює керівництво відділом аптечного складу (бази) відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають порядок обігу лікарських засобів та діяльність аптечних закладів, а також міжнародних керівництв та настанов з організації фармацевтичної діяльності, належних фармацевтичних практик. Вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює комплекс організаційно-управлінських заходів щодо забезпечення інших суб’єктів оптової або роздрібної торгівлі, закладів охорони здоров’я та виробників лікарських засобів лікарськими засобами, медичними виробами та супутніми товарами. Створює необхідні умови для зберігання лікарських засобів, медичних виробів відповідно до їх властивостей, вимог Державної фармакопеї України та Належної практики зберігання (GSP). Аналізує показники роботи аптечного складу(бази), вживає заходів щодо їх оптимізації. Забезпечує створення на робочих місцях умов праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечує додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці складських робіт та протипожежного захисту. Надає домедичну допомогу особам у невідкладних станах.

Повинен знати: законодавство про охорону здоров’я та нормативно- правові акти, що регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров’я, регулюють порядок обігу лікарських засобів та діяльності аптечних закладів; основи права в медицині; податкове та екологічне законодавство; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; організацію процесу зберігання лікарських засобів та медичних виробів відповідно до вимог Державної фармакопеї та Належної практики зберігання (GSP); організацію матеріальної відповідальності членів колективу; основні принципи ціноутворення, формування ринку лікарських засобів та медичних виробів; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах; міжнародні правила здійснення експортно-імпортних операцій; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки у галузі фармації; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом. Повинен володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Завідувач відділу аптечного складу (бази): вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» (крім спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів»), або напряму підготовки 1102 «Фармація» (крім спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»). Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією «Організація і управління фармацією». Безперервний професійний розвиток.

Наявність сертифіката за спеціальністю «Організація і управління фармацією» або посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії за цією спеціальністю. Стаж роботи в (фармацевтичних) аптечних закладах не менше 2 років.

9. ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ (КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНОЇ)

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ. Здійснює керівництво лабораторією з контролю якості лікарських засобів та фармацевтичної продукції відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають порядок обігу та контролю якості лікарських засобів, медичних виробів та діяльності лабораторій з контролю якості лікарських засобів і медичної продукції, а також міжнародних керівництв та настанов з організації фармацевтичної діяльності, належних фармацевтичних практик. Забезпечує роботу з контролю якості ліків, виготовлених в аптеках, а також лікарських засобів, що надходять з аптечних складів (баз), заводів-виробників. Бере участь у забезпеченні населення та закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та виробами медичного призначення належної якості. Вживає заходи щодо забезпечення лабораторії кваліфікованими працівниками, а також найкращого використання їх знань та досвіду. Організовує роботу з контролю якості лікарських засобів, фармацевтичної продукції відповідно до вимог Державної фармакопеї України, Належної лабораторної практики (GSP) та інших нормативно-правових актів. Організовує проведення аналізу сумнівних лікарських засобів, що знаходяться у карантині, за результатами якого приймається рішення щодо їх обігу. Приймає управлінські рішення на основі сформованих лідерських та комунікативних здібностей кадрів щодо стратегічного планування діяльності підприємств з питань забезпечення та контролю якості лікарських засобів. Здійснює професійну діяльність, використовуючи сучасні інформаційні технології. Здійснює управління ризиками якості на усіх етапах життєвого циклу лікарських засобів. Вживає заходи щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища, забезпечує виконання вимог протипожежної безпеки. Затверджує (погоджує) правила внутрішнього трудового розпорядку, тривалість щоденної роботи та графіки змінності з додержанням установленої тривалості робочого тижня.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок обігу та контролю якості лікарських засобів, медичних виробів та діяльності лабораторії з контролю якості лікарських засобів та фармацевтичної продукції; основи права в медицині; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції економічного і соціального розвитку галузі; нормативно-правові акти України та рекомендації належних фармацевтичних практик; організацію ефективної діяльності лабораторії; організацію процесу виготовлення, контролю якості та зберігання лікарських засобів і фармацевтичної продукції, відпуску виготовлених в умовах аптеки і готових лікарських засобів, організацію діяльності лабораторії й впровадження відповідних систем звітності та обліку (управлінського, статистичного, бухгалтерського, фінансового) відповідно до вимог законодавства; підходи до розробки та впровадження системи управління якістю фармацевтичних підприємств, здійснення аудиту якості та управління ризиками для забезпечення якості фармацевтичної продукції; організацію матеріальної відповідальності членів колективу залежно від структури закладу; нормативно-правові акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації кадрів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну науково-практичну літературу за фахом.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Завідувач лабораторії з контролю якості лікарських засобів: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» (крім спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів»), або напряму підготовки 1102 «Фармація» (крім спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»). Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією «Організація і управління фармацією». Безперервний професійний розвиток.

Наявність сертифіката за спеціальністю «Організація і управління фармацією» або посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії за цією спеціальністю. Стаж роботи в лабораторії або на посаді фармацевта-аналітика не менше 2 років.

10. НАЧАЛЬНИК (ЗАВІДУВАЧ)
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ. Здійснює керівництво закладом охорони здоров’я (крім аптечних закладів) у порядку делегованих йому керівником повноважень з медичних питань, відповідно до чинного законодавства України. У разі відсутності керівника за його дорученням виконує його обов’язки. Організовує надання пацієнтоорієнтованих послуг з медичного обслуговування населення з додержанням галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Розробляє та впроваджує в закладі систему безперервного удосконалення якості послуг з метою забезпечення безпеки пацієнтів, своєчасності допомоги, економічної ефективності, досягнення найкращих результатів на основі наукових знань та принципів доказової медицини. Координує зовнішню та внутрішню взаємодію підрозділів закладу охорони здоров’я. Відповідає за організацію безперервного професійного розвитку медичного персоналу.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України, чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я, трудове законодавство; основи управління; концептуальні документи щодо розвитку охорони здоров’я населення України; основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров’я; практику застосування законодавства в межах своєї компетенції; демографічну ситуацію в регіоні та показники стану здоров’я населення; нормативні акти щодо професійного розвитку працівників, в тому числі підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників; порядок ведення медичної облікової та звітної документації, обробки медичної статистичної інформації; технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету та медичної етики та деонтології; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Вища освіта II рівня за ступенем магістра та спеціальністю галузі знань «Охорона здоров’я» з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров’я».

Стаж роботи: на керівних посадах – для закладів національного рівня – не менше 5 років, обласного рівня – не менше 3 років. Для закладів районного рівня – 5 років за основною лікарською спеціальністю. Для керівників закладів охорони здоров’я, які надають тільки первинну медичну допомогу, – не менше 3-х років стажу за основою (лікарською) спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Примітка. Кваліфікаційна характеристика медичного директора поширюється на посади медичного директора у відповідності до спеціалізації діяльності відповідного закладу охорони здоров’я.

13. НАЧАЛЬНИК (ЗАВІДУВАЧ, КЕРІВНИК) СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ. Здійснює керівництво структурним підрозділом закладу охорони здоров’я (крім аптечних закладів), діяльність якого безпосередньо пов’язана з наданням медичної допомоги (послуг), відповідно до чинного законодавства України.

Організовує лікувально-профілактичну та адміністративно-господарську діяльність підрозділу, співпрацює з іншими підрозділами закладу охорони здоров’я. Забезпечує надання якісної медичної допомоги населенню. Забезпечує своєчасне отримання та зберігання лікарських засобів, медичних виробів. Здійснює заходи щодо забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов функціонування підрозділу. Здійснює контроль за правильним веденням медичної документації, готує та подає керівникові закладу охорони здоров’я звіти. Розробляє та подає керівнику на затвердження графіки роботи працівників структурного підрозділу, здійснює належну розстановку, використання медичних працівників і організовує їх працю. Створює належні умови праці, забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту. Забезпечує належні умови для досягнення працівниками закладу охорони здоров’я належного професійного рівня, включаючи організацію професійного навчання та забезпечення своєчасного підвищення їх кваліфікації. Аналізує показники роботи.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я, трудове законодавство; основи управління; нормативні акти щодо професійного розвитку працівників; демографічну ситуацію в регіоні та показники стану здоров’я населення; порядок ведення облікової та звітної документації, обробки медичної статистичної інформації; сучасні класифікації в галузі охорони здоров’я; сучасні методи діагностики, лікування, реабілітації; методи надання медичної допомоги пацієнтам у невідкладних станах; потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Вища освіта II рівня за ступенем магістра у галузі знань «Охорона здоров’я»; проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією за профілем структурного підрозділу. Стаж роботи за фахом не менше 3 років.

14. ЗАВІДУВАЧ АПТЕЧНОГО ПУНКТУ

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ. Здійснює керівництво аптечним пунктом відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я, а також міжнародних стандартів, керівництв та настанов з організації фармацевтичної діяльності, належних фармацевтичних практик. Реалізує професійну діяльність у взаємодії із суб’єктами фармацевтичного ринку. Забезпечує відвідувачів аптечного пункту лікарськими засобами і виробами медичного призначення, що підлягають відпуску з аптечного пункту. Контролює наявність у структурному підрозділі необхідного асортименту лікарських засобів і медичних виробів згідно із затвердженими нормативами. Створює необхідні умови для зберігання лікарських засобів, медичних виробів відповідно до їх властивостей і вимог Державної фармакопеї та Належної практики зберігання (GSP). Проводить інвентаризацію товаро-матеріальних цінностей. Аналізує показники роботи аптечного пункту, вживає заходів щодо їх оптимізації. Організовує робоче місце та забезпечує дотримання правил особистої та виробничої гігієни, виконання вимог протипожежної безпеки. Дотримується принципів фармацевтичної етики і деонтології. Здійснює професійну діяльність, використовуючи сучасні інформаційні технології. Постійно удосконалює свій професійний рівень. Надає домедичну допомогу особам у невідкладних станах.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності структурного підрозділу аптечного закладу; організацію роботи аптечного пункту із забезпечення населення та закладів охорони здоров’я лікарськими засобами і виробами медичного призначення; організацію матеріальної відповідальності; порядок обліку руху оборотних активів, основи бухгалтерського обліку і звітності; методи визначення попиту і розрахунку потреби в лікарських засобах і виробах медичного призначення; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Завідувач аптечного пункту: освіта не нижче початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» (крім спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів»), або напряму підготовки 1102 «Фармація» (крім спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»). Без вимог до стажу роботи.

ПРОФЕСІОНАЛИ В ГАЛУЗІ ФАРМАЦІЇ

1. ФАРМАЦЕВТ

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають порядок обігу лікарських засобів та діяльності органів управління та закладів охорони здоров’я, керівництвами та настановами з організації фармацевтичної справи, належними фармацевтичними практиками. Бере участь у забезпеченні населення та закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та медичними виробами. Застосовує у практичній діяльності комунікативні навички спілкування, фундаментальні принципи фармацевтичної етики та деонтології відповідно до Етичного кодексу фармацевтичних працівників України і керівництв ВООЗ. Надає фармацевтичну допомогу. Визначає переваги та недоліки лікарських засобів різних фармакологічних груп з урахуванням їхніх хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, фармакокінетичних, фармакодинамічних, фармакоекономічних особливостей. Забезпечує належну фармацевтичну опіку хворих під час відпуску безрецептурних і рецептурних лікарських засобів відповідно до нозологій та з урахуванням особливих категорій хворих і протоколів фармацевта. Визначає вплив факторів на процеси всмоктування, розподілу, депонування, метаболізму та виведення лікарського засобу, що обумовлені станом, особливостями організму людини, фізико- хімічними властивостями лікарських засобів та лікарською формою. Бере участь у впровадженні і функціонуванні системи управління якістю у закладах охорони здоров’я згідно чинного законодавства. Прогнозує та визначає вплив факторів навколишнього середовища на якість лікарських засобів та споживчі характеристики супутніх товарів під час їх зберігання. Здійснює контроль якості лікарських засобів відповідно до вимог законодавства, запобігає розповсюдженню фальсифікованих лікарських засобів; бере участь у розробці методик контролю якості лікарських засобів з використанням фізичних, хімічних, фізико-хімічних, біологічних, мікробіологічних, фармакотехнологічних та органолептичних методів контролю; здійснює усі види обліку, діловодство та процеси товарознавчого аналізу в закладах охорони здоров’я; бере участь в інвентаризації товарно-матеріальних цінностей; визначає ефективність та доступність фармацевтичної допомоги згідно з умовами медичного страхування та реімбурсації вартості лікарських засобів. Здійснює моніторинг ефективності та безпеки застосування лікарських засобів. Визначає ризики можливої взаємодії лікарських засобів при їх змішуванні. Обирає раціональну технологію та виготовляє лікарські засоби у різних лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями закладів охорони здоров’я. Проводить санітарно-просвітницьку роботу у фаховій діяльності. Надає домедичну допомогу особам при невідкладних станах. Керує роботою асистентів фармацевта; здійснює професійну діяльність, використовуючи сучасні інформаційні технології; постійно удосконалює свій професійний рівень. Організовує і проводить профілактичні щеплення. Проводить медичний огляд перед щепленням. Здійснює діагностику та нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів, в тому числі медичних імунобіологічних препаратів, в разі проведення профілактичних щеплень.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: законодавство про охорону здоров’я та нормативно- правові акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я та організації фармацевтичної діяльності; основи фармацевтичного права; принципи організації санітарно-просвітницької роботи серед населення; фундаментальні принципи фармацевтичної етики та деонтології відповідно до Етичного кодексу фармацевтичних працівників України і керівництв ВООЗ. Хімічні, фізико-хімічні, фармакокінетичні, фармакодинамічні властивості лікарських засобів синтетичного та природного походження; технологічний процес виробництва (виготовлення) лікарських засобів та його вплив на їх біофармацевтичні властивості; фізіологічні особливості організму людини, основи етіології та патогенезу основних захворювань та фармакотерапевтичні схеми їх лікування; правила раціонального застосування та принципи фармацевтичної опіки під час вибору та відпуску рецептурних та безрецептурних лікарських засобів та супутніх товарів з урахуванням фізико-хімічних, фармакологічних, біофармацевтичних характеристик, біохімічних, патофізіологічних особливостей конкретного захворювання, фармакотерапевтичних схем його лікування та протоколів фармацевта; шляхом оцінки співвідношення ризик/користь, сумісності, показань та протипоказань лікарських засобів та супутніх захворювань; процедуру проведення моніторингу ефективності та безпеки застосування населенням лікарських засобів згідно з даними щодо їх клініко- фармацевтичних характеристик; засади протидії розповсюдження фальсифікованих лікарських засобів; принципи забезпечення належного зберігання лікарських засобів та супутніх товарів відповідно до їх фізико- хімічних властивостей та норм чинного законодавства; засади організації діяльності аптеки із забезпечення населення, закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та іншими супутніми товарами й впровадження в них відповідних систем звітності й обліку (управлінського, статистичного, бухгалтерського та фінансового) відповідно до вимог чинного законодавства; правила товарознавчого аналізу, діловодство з урахуванням організаційно- правових норм фармацевтичного законодавства; основні економічні показники діяльності аптечних закладів, основні податки та збори, основні принципи ціноутворення, формування цін на лікарські засоби та супутні товари відповідно до чинного законодавства України; методи застосовування менеджменту у професійній діяльності аптечних закладів, принципи кадрового менеджменту й самоменеджменту; принципи проведення аналізу соціально- економічних процесів у фармації, форм, методів і функцій системи фармацевтичного забезпечення населення та її складових, показників потреби, ефективності та доступності фармацевтичної допомоги в умовах медичного страхування та реімбурсації вартості лікарських засобів; засади організації та здійснення виробничої діяльності аптек щодо виготовлення лікарських засобів у різних лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями закладів охорони здоров’я, технологію виготовлення лікарських засобів в умовах аптек, принципи вибору допоміжних речовин та матеріалів, методи контролю якості лікарських засобів та правила розробки нормативної документації згідно вимог чинного законодавства; правила визначення стабільності лікарських засобів аптечного та промислового виробництва; засади організації та здійснення загального та маркетингового управління асортиментною, ціновою, збутовою та комунікативною політиками суб’єктів фармацевтичного ринку на основі результатів маркетингових досліджень та з урахуванням ринкових процесів; принципи управління ризиками в системі фармацевтичного забезпечення; організацію підприємницької діяльності; правила надання домедичної допомоги хворим при невідкладних станах; сучасні інформаційні технології; сучасну літературу за фахом. Правила оформлення медичної документації, у тому числі в електронній формі; нормативно-правові акти у сфері вакцинопрофілактики населення, в разі проведення профілактичних щеплень. Повинен володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків відповідно до закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Фармацевт вищої кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» (крім спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів»), або напряму підготовки 1102 «Фармація» (крім спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»).

Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката за спеціальністю та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад 10 років.

Фармацевт І кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» (крім спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів»), або напряму підготовки 1102 «Фармація» (крім спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»).

Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката за спеціальністю та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності.

Стаж роботи за фахом — понад 7 років.

Фармацевт ІІ кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» (крім спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів»), або напряму підготовки 1102 «Фармація» (крім спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»).

Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката за спеціальністю та посвідчення про присвоєння (підтвердження) ІІ кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад 5 років.

Фармацевт: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» (крім спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів»), або напряму підготовки 1102 «Фармація» (крім спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»). Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката з цієї спеціальності. Без вимог до стажу роботи.

Примітка. У разі введення у зв’язку з виробничою необхідністю посади старшого фармацевта, до неї застосовуються кваліфікаційні характеристики, передбачені для фармацевта.

2. ФАРМАЦЕВТ-АНАЛІТИК

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ. Керується законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають порядок обігу та контролю якості лікарських засобів, медичних виробів в умовах аптек та лабораторій з контролю якості лікарських засобів і медичної продукції, керівництвами та настановами з організації фармацевтичної справи, забезпечення і контролю якості лікарських засобів, належними фармацевтичними практиками; бере участь у забезпеченні населення та закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та медичними виробами належної якості. Надає домедичну допомогу особам при невідкладних станах та постраждалим у екстремальних ситуаціях. Прогнозує та визначає вплив факторів навколишнього середовища на якість лікарських засобів та споживчі характеристики інших товарів аптечного асортименту під час їх зберігання та визначає умови зберігання лікарських засобів, активних фармацевтичних інгредієнтів та допоміжних речовин в умовах аптек. Здійснює усі види обліку, пов’язані з якістю лікарських засобів в аптечних закладах, адміністративне діловодство, процеси товарознавчого аналізу; визначає вплив факторів, що впливають на процеси всмоктування, розподілу, депонування, метаболізму та виведення лікарського засобу і обумовлені станом, особливостями організму людини та фізико-хімічними властивостями лікарських засобів; приймає управлінські рішення щодо стратегічного планування діяльності підприємств з питань забезпечення та контролю якості лікарських засобів; здійснює професійну діяльність із забезпечення та контролю якості лікарських засобів, використовуючи сучасні інформаційні технології; організовує та проводить раціональну заготівлю лікарської рослинної сировини та її вхідний контроль. Комплектує замовлення закладів, відпускає ліки та контролює правильність оформлення прописів для індивідуального виробництва ліків; здійснює управління ризиками якості на усіх етапах життєвого циклу лікарських засобів; розробляє та своєчасно переглядає операційні процедури, пов’язані з виготовленням, контролем якості та зберіганням лікарських засобів, активних фармацевтичних інгредієнтів та допоміжних речовин; здійснює аудит якості та управління ризиками для якості фармацевтичної продукції; визначає основні органолептичні, фізичні, хімічні, фізико-хімічні та фармакотехнологічні показники лікарських засобів, обґрунтовує та обирає методи їх стандартизації, здійснює статистичну обробку результатів згідно з вимогами Державної фармакопеї України; здійснює усі види контролю якості лікарських засобів: фармакопейний аналіз, постадійний контроль у процесі виробництва, аналіз лікарських форм індивідуального виготовлення та промислового виробництва, експрес-аналіз в умовах аптеки та біофармацевтичний аналіз; складає сертифікати якості серії лікарського засобу та сертифікат аналізу, враховуючи вимоги нормативно-правових актів та Державної фармакопеї України. Здійснює контроль якості лікарських засобів, активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) та допоміжних речовин хімічними та фізико-хімічними методами в умовах аптек та лабораторій, обирає оптимальні методики аналізу, визначає їх валідаційні характеристики, інтерпретує та оформлює результати аналізу. Проводить валідацію технології виготовлення лікарських засобів в умовах аптек; проводить внутрішньо-аптечну заготівлю, розподіляє роботу між фасувальниками, приймає розфасовану продукцію; проводить цільове фармацевтичне обстеження аптек, інших закладів з метою оцінки стану забезпечення та контролю якості лікарських засобів під час їх виготовлення, транспортування, зберігання і відпуску; дотримується принципів професійної етики та деонтології; постійно удосконалює свій професійний рівень з питань забезпечення та контролю якості лікарських засобів.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: законодавство про охорону здоров’я, контроль та забезпечення якості лікарських засобів; нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію фармацевтичного забезпечення та контроль якості лікарських засобів; основи фармацевтичного права; принципи організації санітарно- просвітницької роботи серед населення; принципи фармацевтичної етики та деонтології відповідно до Етичного кодексу фармацевтичних працівників України і керівництв ВООЗ; міжнародні принципи та підходи контролю та забезпечення якості лікарських засобів, активних фармацевтичних інгредієнтів, лікарської рослинної сировини та допоміжних речовин; хімічні, фізичні, фізико-хімічні властивості лікарських засобів синтетичного та природного походження, активних фармацевтичних інгредієнтів, лікарської рослинної сировини та допоміжних речовин; технологічний процес виробництва (виготовлення) лікарських засобів; хімічні, фізичні, фізико-хімічні, фармакотехнологічні, фармако-органолептичні, біологічні, мікробіологічні методи аналізу, що застосовуються для контролю якості лікарських засобів, показники якості лікарських засобів, активних фармацевтичних інгредієнтів, лікарської рослинної сировини та допоміжних речовин згідно з вимогами нормативної документації, сучасні правила та підходи до стандартизації лікарських засобів, вибору та розробки аналітичних методик для цілей фармацевтичного аналізу; визначення способу відбору проб для контролю лікарських засобів; структуру та основні вимоги Державної фармакопеї України та інших провідних фармакопей світу; структуру та правила розроблення нормативно-технічних та документів щодо якості лікарських засобів; основні положення щодо організації та здійснення контролю якості лікарських засобів відповідно до вимог чинної Державної фармакопеї України та належних практик у фармації; засади організації діяльності аптеки із забезпечення населення, закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та супутніми товарами належної якості відповідно до чинного законодавства; правила виявлення та принципи запобігання розповсюдження фальсифікованих лікарських засобів; принципи забезпечення належного зберігання лікарських засобів та супутніх товарів відповідно до їх фізико-хімічних властивостей; правила визначення стабільності лікарських засобів аптечного та промислового виробництва. Засади організації та здійснення виробничої діяльності аптечних закладів щодо виготовлення лікарських засобів у різних лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями закладів охорони здоров’я. Принципи фармацевтичної розробки, забезпечення контролю якості в умовах фармацевтичних підприємств; принципи управління ризиками в системі фармацевтичного виробництва та забезпечення якості лікарських засобів; основні принципи управління якістю фармацевтичних підприємств, порядок проведення аудиту якості та управління ризиками для якості фармацевтичної продукції; правила надання домедичної допомоги хворим при невідкладних станах; сучасні інформаційні технології; сучасну літературу за фахом. Повинен володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків відповідно до закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Фармацевт-аналітик вищої кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Фармація», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Фармація».

Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією «Аналітично-контрольна фармація». Безперервний професійний розвиток.

Наявність сертифіката та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Аналітично-контрольна фармація».

Стаж роботи за фахом — понад 10 років.

Фармацевт-аналітик І кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Фармація», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Фармація».

Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією «Аналітично-контрольна фармація». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Аналітично-контрольна фармація». Стаж роботи за фахом — понад 7 років.

Фармацевт-аналітик ІІ кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Фармація», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Фармація».

Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією «Аналітично-контрольна фармація». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката та посвідчення про присвоєння (підтвердження) ІІ кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Аналітично-контрольна фармація». Стаж роботи за фахом — понад 5 років.

Фармацевт-аналітик: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Фармація», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Фармація». Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією «Аналітично- контрольна фармація». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката за спеціальністю «Аналітично-контрольна фармація». Без вимог до стажу роботи.

3. ФАРМАЦЕВТ КЛІНІЧНИЙ

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ. Керується законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають порядок обігу лікарських засобів та діяльності органів управління та закладів охорони здоров’я, керівництвами та настановами з організації фармацевтичної справи, належними фармацевтичними практиками; забезпечує населення та заклади охорони здоров’я (ЗОЗ) лікарськими засобами та іншими виробами медичного призначення; проводить професійну діяльність у взаємодії із суб’єктами ринку. Бере участь у розробці (формуванні) локального формуляра лікарських засобів ЗОЗ; визначає переваги та недоліки лікарських засобів різних фармакологічних груп з урахуванням їхніх хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, фармакокінетичних, фармакодинамічних та фармакоекономічних особливостей. Надає консультативну допомогу пацієнтам та лікарям, домедичну допомогу особам при невідкладних станах та постраждалим у екстремальних ситуаціях. Забезпечує належну фармацевтичну опіку пацієнтів при відпуску безрецептурних лікарських засобів відповідно до нозологій та з урахуванням особливих категорій пацієнтів; фармацевтичну опіку лікарів та пацієнтів при призначенні рецептурних ліків; у межах фармацевтичної опіки контролює позитивну чи негативну взаємодію між окремими групами ліків, обмежує ризики поліфармації. Визначає вплив факторів, що впливають на процеси всмоктування, розподілу, депонування, метаболізму та виведення лікарського засобу і обумовлені станом, особливостями організму людини та фізико-хімічними властивостями лікарських засобів. Здійснює моніторинг ефективності та безпеки застосування лікарських засобів. Веде необхідну документацію, пов’язану з призначенням лікарських засобів пацієнтам. Здійснює визначення ксенобіотиків та їхніх метаболітів у біологічних середовищах. Бере участь в організації та проведенні клінічних випробувань лікарських засобів, у тому числі вивчення біоеквівалентності генеричних засобів. Прогнозує та визначає вплив факторів навколишнього середовища на якість лікарських засобів та споживчі характеристики інших товарів аптечного асортименту під час їх зберігання; здійснює усі види обліку в аптечних закладах, процеси товарознавчого аналізу. Здійснює професійну діяльність, використовуючи сучасні інформаційні технології; обирає раціональну технологію та виготовляє лікарські засоби у різних лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями закладів охорони здоров’я. Організовує і проводить профілактичні щеплення. Проводить медичний огляд перед щепленням. Здійснює діагностику та нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів, в тому числі медичних імунобіологічних препаратів, в разі проведення профілактичних щеплень. Організовує проведення раціональної заготівлі лікарської рослинної сировини; здійснює управління ризиками якості на усіх етапах життєвого циклу лікарських засобів. Забезпечує контроль якості лікарських засобів; проводить інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей; дотримується принципів професійної етики та деонтології; постійно удосконалює свій професійний рівень.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: законодавство про охорону здоров’я та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я; основи права в медицині; основи клінічної медицини, поняття та положення експериментальної та клінічної фармакології, клінічної лабораторної діагностики та клінічної біохімії, медичну хімію, фармакоекономіку, принципи біоетики, фармацевтичної опіки, належної клінічної практики, організації роботи закладів охорони здоров’я; принципи та відмінності підходів до фармацевтичної опіки пацієнтів та лікарів з використанням оцінки співвідношення ризик/користь, сумісності, показань та протипоказань із врахуванням біофармацевтичних, фармакокінетичних, фармакодинамічних та фізико-хімічних особливостей лікарського засобу та індивідуальних особливостей пацієнта; принципи раціонального застосування рецептурних та безрецептурних лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту з урахуванням фізико-хімічних та фармакологічних характеристик, біохімічних, патофізіологічних особливостей захворювань та фармакотерапевтичними схемами його лікування; принципи моніторингу ефективності та безпеки застосування населенням лікарських засобів відповідно до даних їх клініко-фармацевтичних характеристик та з урахуванням суб’єктивних ознак та об’єктивних клінічних, лабораторних та інструментальних критеріїв обстеження пацієнта; нормативно-правові акти щодо фармакоекономічної оцінки фармакотерапії, принципи розрахунку її вартості та коефіцієнтів витрат, принципи складання лікарського формуляру; принципи визначення лікарських засобів, ксенобіотиків, токсинів та їх метаболітів у біологічних рідинах та тканинах організму, проведення хіміко-токсикологічних досліджень з метою діагностики гострих отруєнь, наркотичного та алкогольного сп’янінь; правила та принципи організації та проведення клінічного дослідження лікарських засобів, у тому числі вивчення біоеквівалентності генеричних засобів, нормативно-правові акти Належної клінічної практики (GCP); принципи забезпечення належного зберігання лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту відповідно до їх фізико-хімічних властивостей та правил Належної практики зберігання (GCP) у закладах охорони здоров’я; засади організації діяльності аптеки із забезпечення населення, закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та іншими виробами аптечного асортименту й впровадження в них відповідних систем звітності й обліку (управлінського, статистичного, бухгалтерського та фінансового) відповідно до вимог Національної лікарської політики, Належної аптечної практики (GPP); принципи товарознавчого аналізу, адміністративного діловодства з організаційно-правовими нормами законодавства; основні економічні показники діяльності аптечних закладів, підходи до їх аналізу та прогнозу, до розрахунків основних податків та зборів, формування цін на лікарські засоби та медичні вироби відповідно до законодавства України; принципи проведення аналізу соціально-економічних процесів у фармації, форми, методи і функції системи фармацевтичного забезпечення населення та її складових у світовій практиці, показники потреби, ефективності та доступності фармацевтичної допомоги в умовах медичного страхування та реімбурсації вартості лікарських засобів; нормативно-правові акти України та рекомендації належних фармацевтичних (клінічної) практик; підходи для застосування у практичній діяльності комунікативних навичок; фундаментальні принципи фармацевтичної етики та деонтології відповідно до Етичного кодексу фармацевтичних працівників України і керівництв ВООЗ; засади організації та здійснення виробничої діяльності аптек щодо виготовлення лікарських засобів у різних лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями закладів охорони здоров’я, включаючи обґрунтування технології та вибір допоміжних матеріалів відповідно до правил Належної аптечної практики (GPP); правила визначення стабільності лікарських засобів; принципи організації та проведення заготівлі лікарської рослинної сировини відповідно до правил Належної практики культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження (GACP), як гарантії якості лікарської рослинної сировини і лікарських засобів на її основі; засади організації та здійснення загального та маркетингового управління асортиментною, товарно-інноваційною, ціновою, збутовою та комунікативною політиками суб’єктів фармацевтичного ринку на основі результатів маркетингових досліджень та з урахуванням ринкових процесів на національному і міжнародному ринках, принципи управління ризиками в системі фармацевтичного забезпечення; систему управління якістю фармацевтичних підприємств, правила проведення аудиту якості та управління ризиками для якості фармацевтичної продукції; принципи контролю якості лікарських засобів відповідно до вимог Державної фармакопеї України та належних практик у фармації, способи відбору проб для контролю лікарських засобів, методи запобігання розповсюдження фальсифікованих лікарських засобів; методики контролю якості лікарських засобів, у тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів, лікарської рослинної сировини і допоміжних речовин з використанням фізичних, хімічних, фізико-хімічних, біологічних, мікробіологічних, фармакотехнологічних та фармако-органолептичних методів контролю, принципи розробки нових методик; міжнародні правила оформлення і здійснення експортно-імпортних операцій по забезпеченню фармацевтичними виробами; організацію підприємницької діяльності; правила оформлення документів; сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення. Правила оформлення медичної документації, у тому числі в електронній формі; нормативно-правові акти у сфері вакцинопрофілактики населення, в разі проведення профілактичних щеплень.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Фармацевт клінічний вищої кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Клінічна фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Клінічна фармація», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Клінічна фармація».

Проходження інтернатури за спеціальністю «Клінічна фармація» або проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація» з наступною спеціалізацією «Клінічна фармація». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Клінічна фармація». Стаж роботи за фахом — понад 10 років.

Фармацевт клінічний І кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Клінічна фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Клінічна фармація», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Клінічна фармація».

Проходження інтернатури за спеціальністю «Клінічна фармація» або проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація» з наступною спеціалізацією «Клінічна фармація». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Клінічна фармація». Стаж роботи за фахом — понад 7 років.

Фармацевт клінічний ІІ кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Клінічна фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Клінічна фармація», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Клінічна фармація».

Проходження інтернатури за спеціальністю «Клінічна фармація» або проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація» з наступною спеціалізацією «Клінічна фармація». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката та посвідчення про присвоєння (підтвердження) ІІ кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Клінічна фармація». Стаж роботи за фахом — понад 5 років.

Фармацевт клінічний: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Клінічна фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Клінічна фармація», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Клінічна фармація».

Проходження інтернатури за спеціальністю «Клінічна фармація» або проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація» з наступною спеціалізацією «Клінічна фармація». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката за спеціальністю «Клінічна фармація». Без вимог до стажу роботи.

4. ФАРМАЦЕВТ-КОСМЕТОЛОГ

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ. Керується законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають порядок обігу лікарських засобів та діяльності органів управління та закладів охорони здоров’я, керівництвами та настановами з організації фармацевтичної справи, належними фармацевтичними практиками. Бере участь у забезпеченні населення та закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, медичними виробами, лікарськими косметичними засобами та супутніми товарами. Застосовує у практичній діяльності комунікативні навички спілкування, фундаментальні принципи фармацевтичної етики та деонтології відповідно до Етичного кодексу фармацевтичних працівників України і керівництв ВООЗ. Надає фармацевтичну допомогу. Визначає переваги та недоліки лікарських та лікарських косметичних засобів різних фармакологічних груп з урахуванням їхніх хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, фармакокінетичних, фармакодинамічних, фармакоекономічних особливостей. Забезпечує належну фармацевтичну опіку хворих під час відпуску безрецептурних і рецептурних лікарських засобів відповідно до нозологій та з урахуванням особливих категорій хворих. Визначає вплив факторів, на процеси всмоктування, розподілу, депонування, метаболізму та виведення лікарського засобу, що обумовлені станом, особливостями організму людини, фізико-хімічними властивостями лікарських засобів та лікарською формою. Прогнозує та визначає вплив факторів навколишнього середовища на якість лікарських та лікарських косметичних засобів та споживчі характеристики супутніх товарів під час їх зберігання. Здійснює контроль якості лікарських та лікарських косметичних засобів у відповідності з вимогами норм чинного законодавства, бере участь у розробці методик контролю якості лікарських та косметичних засобів з використанням фізичних, хімічних, фізико-хімічних, біологічних, мікробіологічних, фармакотехнологічних та органолептичних методів контролю; здійснює усі види обліку, діловодство та процеси товарознавчого аналізу в закладах охорони здоров’я; бере участь в інвентаризації товарно- матеріальних цінностей; визначає ефективність та доступність фармацевтичної допомоги в умовах медичного страхування та реімбурсації вартості лікарських засобів. Здійснює моніторинг ефективності та безпеки застосування лікарських та лікарських косметичних засобів. Обирає раціональну технологію та виготовляє лікарські засоби у різних лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями закладів охорони здоров’я. Консультує населення з питань раціонального застосування косметичних засобів, косметологічних процедур; клієнтів косметологічних закладів з питань раціонального і дієтичного харчування; надає неінвазивну косметологічну допомогу, у тому числі апаратну, крім як за медичними показаннями. Надає домедичну допомогу особам при невідкладних станах. Проводить маркетинговий пошук з питань конкурентоспроможності парфумерно-косметичних засобів; складає нормативну документацію, розробляє нові та вдосконалює існуючі рецептури парфумерно-косметичних засобів, впроваджує технологічний процес їх виробництва, виготовляє парфумерно-косметичні засоби; проводить стандартизацію та сертифікацію парфумерно-косметичної продукції, контролює якість, досліджує ефективність та безпеку парфумерно-косметичних засобів; постійно удосконалює свій професійний рівень. Організовує і проводить профілактичні щеплення. Проводить медичний огляд перед щепленням. Здійснює діагностику та нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів, в тому числі медичних імунобіологічних препаратів, в разі проведення профілактичних щеплень.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: законодавство про охорону здоров’я та нормативно- правові акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я; основи права в медицині; фармацевтичну опіку під час вибору та реалізації безрецептурного лікарського та лікарського косметичного засобу шляхом оцінки співвідношення ризик/користь, сумісності, показань та протипоказань із врахуванням біофармацевтичних, фармакокінетичних, фармакодинамічних та фізико-хімічних особливостей лікарського й лікарського косметичного засобу та інших товарів аптечного асортименту; принципи домедичної допомоги при невідкладних станах та постраждалим у екстремальних ситуаціях; правила раціонального застосування рецептурних та безрецептурних лікарських і лікарських косметичних засобів та інших товарів аптечного асортименту згідно з фізико-хімічними, фармакологічними характеристиками, біохімічними, патофізіологічними особливостями конкретного захворювання та фармакотерапевтичними схемами його лікування; здійснення моніторингу ефективності та безпеки застосування населенням лікарських і лікарських косметичних засобів згідно з даними щодо їх клініко- фармацевтичних характеристик, а також з урахуванням суб’єктивних ознак та об’єктивних клінічних, лабораторних та інструментальних критеріїв обстеження пацієнта; принципи забезпечення належного зберігання лікарських і лікарських косметичних засобів та інших товарів аптечного асортименту відповідно до їх фізико-хімічних властивостей та правил Належної практики зберігання (GCP) у закладах охорони здоров’я; засади організації діяльності аптеки із забезпечення населення, закладів охорони здоров’я лікарськими, лікарськими косметичними засобами та іншими виробами аптечного асортименту й впровадження в них відповідних систем звітності й обліку (управлінського, статистичного, бухгалтерського та фінансового) відповідно до вимог Належної аптечної практики (GPP) та товарознавчий аналіз, адміністративне діловодство з урахуванням організаційно-правових норм законодавства; аналіз та прогнозування основних економічних показників діяльності аптечних закладів, розрахунки основних податків та зборів, формування цін на лікарські й лікарські косметичні засоби та медичні вироби відповідно до законодавства України; принципи проведення аналізу соціально- економічних процесів у фармації, форм, методів і функцій системи фармацевтичного забезпечення населення та її складових у світовій практиці, показників потреби, ефективності та доступності фармацевтичної допомоги в умовах медичного страхування та реімбурсації вартості лікарських засобів; засади організації та здійснення виробничої діяльності аптек щодо виготовлення лікарських засобів та косметичних засобів індивідуального виробництва у різних лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями закладів охорони здоров’я, включаючи обґрунтування технології та вибір допоміжних матеріалів відповідно до правил Належної аптечної практики (GPP); принципи організації виробництва лікарських засобів та косметичних засобів індивідуального виробництва в умовах фармацевтичних підприємств, включаючи вибір та обґрунтовуванням технологічного процесу, обладнання згідно до вимог Належної виробничої практики (GMP) з відповідною розробкою та оформленням необхідної документації; правила визначення стабільності лікарських засобів та косметичних засобів індивідуального виробництва; організацію та принципи проведення заготівлі лікарської рослинної сировини відповідно до правил Належної практики культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження (GACP); засади організації та здійснення загального та маркетингового управління асортиментною, товарно-інноваційною, ціновою, збутовою та комунікативною політиками суб’єктів фармацевтичного ринку на основі результатів маркетингових досліджень та з урахуванням ринкових процесів на національному і міжнародному ринках, принципи управління ризиками в системі фармацевтичного забезпечення; розробка та впровадження системи управління якістю фармацевтичних підприємств; організацію та здійснення контролю якості лікарських засобів відповідно до вимог Державної фармакопеї України та належних практик у фармації, способи відбору проб для контролю лікарських засобів та їх стандартизацію, способи запобігання розповсюдженню фальсифікованих лікарських та лікарських косметичних засобів; розробку методик контролю якості лікарських та лікарських косметичних засобів, у тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів, лікарської рослинної сировини і допоміжних речовин з використанням фізичних, хімічних, фізико-хімічних, біологічних, мікробіологічних, фармакотехнологічних та фармако — органолептичних методів контролю; міжнародні правила оформлення і здійснення експортно-імпортних операцій по забезпеченню фармацевтичними виробами; організацію підприємницької діяльності; правила оформлення документації; літературу за фахом та методи її узагальнення; права, обов’язки та відповідальність косметолога; основи нормальної та патологічної анатомії тіла людини, гістологію та фізіологію шкіри і її придатків; етіологію, патогенез, клініку шкірних хвороб; сучасні методи діагностики в косметології; номенклатуру, механізм дії, показання та протипоказання до застосування засобів, що застосовуються в гігієнічному, декоративному та лікувально- косметичному догляді й методики їх проведення; механізм дії косметичних засобів; показання та протипоказання до застосування, механізм дії фізичних факторів, вплив їх на основні процеси і функції органів і біологічних систем; принципи сумісності і послідовності призначення фізичних факторів; правила експлуатації і вимоги до обладнання косметологічного закладу; правила безпеки під час роботи з обладнанням; долікарську допомогу при невідкладних станах; правила оформлення документації закладу охорони здоров’я щодо косметологічної допомоги; передові інформаційні та Інтернет технології; організацію підприємницької діяльності; номенклатуру парфумерно- косметичних засобів; властивості парфумерно-косметичних засобів; методи дослідження ефективності та безпеки парфумерно-косметичних засобів; загальні принципи розробки нових та вдосконалення існуючих рецептур парфумерно-косметичних засобів; технологію виготовлення парфумерно- косметичних засобів; систему контролю якості парфумерно-косметичних засобів на стадіях розробки, виготовлення, транспортування, зберігання та споживання; методи дослідження та оцінки ринку парфумерно-косметичних товарів; організацію підприємницької діяльності. Правила оформлення медичної документації, у тому числі в електронній формі; нормативно-правові акти у сфері вакцинопрофілактики населення, в разі проведення профілактичних щеплень.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Фармацевт-косметолог вищої кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Технології парфумерно-косметичних засобів», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Технології парфумерно- косметичних засобів», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів».

Проходження інтернатури за спеціальністю «Загальна фармація» або «Фармація» з наступною спеціалізацією «Фармацевтична косметологія». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Фармацевтична косметологія». Стаж роботи за фахом — понад 10 років.

Фармацевт-косметолог І кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Технології парфумерно-косметичних засобів», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Технології парфумерно- косметичних засобів», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів».

Проходження інтернатури за спеціальністю «Загальна фармація» або «Фармація» з наступною спеціалізацією «Фармацевтична косметологія». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Фармацевтична косметологія». Стаж роботи за фахом — понад 7 років.

Фармацевт-косметолог ІІ кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Технології парфумерно-косметичних засобів», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Технології парфумерно- косметичних засобів», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів».

Проходження інтернатури за спеціальністю «Загальна фармація» або «Фармація» з наступною спеціалізацією за спеціальністю «Фармацевтична косметологія». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката та посвідчення про присвоєння (підтвердження) ІІ кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Фармацевтична косметологія». Стаж роботи за фахом — понад 5 років.

Фармацевт-косметолог: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Технології парфумерно-косметичних засобів», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Технології парфумерно-косметичних засобів», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів».

Проходження інтернатури за спеціальністю «Загальна фармація» або «Фармація» з наступною спеціалізацією за спеціальністю «Фармацевтична косметологія». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката за спеціальністю «Фармацевтична косметологія». Без вимог до стажу роботи.

5. ФАРМАЦЕВТ-ТОКСИКОЛОГ

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ. Керується законодавством України про охорону здоров’я, Кримінально-процесуальним кодексом України та нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність відділів судово-медичної токсикології бюро судово-медичної експертизи та організацію судово-медичної служби в державі, а також міжнародними настановами, рекомендаціями та керівництвами з проведення судово-токсикологічних досліджень; проводить за представленнями органів дізнання, слідства та суду судово-токсикологічні експертизи. Здійснює ознайомлення з матеріалами справи, що відносяться до предмету експертизи. Здійснює запити щодо ознайомлення з додатковими матеріалами, необхідними для видачі висновку за результатами експертизи; приймає участь у судових засіданнях, пов’язаних з розглядом кримінальних та цивільних справ щодо пояснень стосовно висновків експертизи. Проводить судово-токсикологічні дослідження за направленнями судово-медичних експертів, суду та слідства, клініко-токсикологічні дослідження в клініко-діагностичних лабораторіях закладів охорони здоров’я наркологічного профілю та наркологічних центрів щодо встановлення наркотичного сп’яніння або факту вживання наркотичних та психотропних речовин за немедичним призначенням, а також токсикокінетичні дослідження ксенобіотиків; експертно-криміналістичні дослідження за вимогами органів внутрішніх справ, пов’язані зі встановленням природи наркотичних та психотропних речовин, в тому числі в кустарно виготовлених зразках, а також алкогольних напоїв, їх сурогатів та інших рідин; екотоксикологічні дослідження об’єктів навколишнього середовища за вимогами санітарних служб. Здійснює відбір об’єктів хіміко-токсикологічного дослідження з урахуванням їх особливостей, підготовлює біологічні об’єкти до ізолювання отруйних речовин; складає план проведення хіміко-токсикологічного аналізу, проводить зовнішній огляд та попередні випробування об’єктів дослідження. Проводить ізолювання отруйних речовин шляхом екстракції та сорбції, здійснює видалення ендогенних домішок з біологічної матриці; здійснює ізолювання токсикантів з біологічного матеріалу шляхом мінералізації об’єкту дослідження; проводить ізолювання летких токсичних речовин з біологічного матеріалу шляхом перегонки з водяною парою, методами сухоповітряної відгонки, мікродифузії та парофазного аналізу. Здійснює попередні дослідження з використанням аналітичного скринінгу методом тонкошарової хроматографії, газо-рідинної хроматографії, імунохімічними методами; проводить фармакологічні (фізіологічні) проби та виконує фармакогностичний аналіз; використовує сучасні високочутливі та специфічні методи дослідження з дотриманням відповідних термінів виконання аналізів та відповідних методичних і організаційних вказівок щодо проведення судово-токсикологічних експертиз у відділеннях судово-медичної токсикології речових доказів бюро судово-медичної експертизи; несе відповідальність за кваліфіковане та вчасно проведене судово-токсикологічне дослідження; оформлює необхідну документацію, складає висновки за результатами досліджень у відповідності до діючих положень та наказів; підвищує свій теоретичний рівень та професійну кваліфікацію у відповідних установах; володіє технологіями незалежної експертної роботи та самоконтролю, узагальнення та систематизації отриманих результатів, вмінням робити кваліфіковані висновки за результатами проведених експертиз; надає домедичну допомогу особам при невідкладних станах та постраждалим у екстремальних ситуаціях.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: законодавство України про судово-медичну експертизу та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів та установ судово-медичної служби; організацію судово-медичної служби; права, обов’язки та відповідальність судово-медичного токсиколога; класифікацію токсичних речовин; механізм дії токсичних речовин; особливості токсичної дії окремих груп токсичних речовин: пестициди, лікарські речовини, леткі речовини, сполуки важких металів, кислоти, луги, тощо; причини різної чутливості організму людини до токсикантів; значення фізико-хімічних властивостей лікарських речовин для прояву їх токсичності; гостру та хронічну токсичність; токсикометричні параметри лікарських речовин, токсикокінетику ксенобіотиків в живому організмі та трупі; розподіл токсичних речовин в організмі людини по органах і тканинах, метаболізм токсичних речовин в організмі людини та посмертні зміни лікарських речовин та інших токсикантів у трупному матеріалі (вторинний метаболізм), фактори, що впливають на метаболізм ксенобіотиків; вплив факторів зовнішнього середовища на дію та біотрансформацію токсичних речовин; питання зв’язування отрут в організмі; шляхи виведення токсикантів; збереження ксенобіотиків у трупному матеріалі; утворення трупних отрут (птомаїнів) у секційному матеріалі; порядок та правила проведення судово-токсикологічних досліджень, правила вилучення та направлення об’єктів біологічного походження для судово-токсикологічного дослідження, правила прийому об’єктів на аналіз та їх зберігання; правила витрачання біологічного матеріалу для дослідження; етапи пробопідготовки об’єктів дослідження: взяття наважки, вибір методу виділення отруйної речовини з об’єкта, очистку екстрактів та концентрування отруйних речовин, виділених з об’єктів дослідження; хімічний метод аналізу (кольорові та мікрокристалоскопічні реакції), спектральні методи: фотоелектроколориметрію, УФ-спектрофотометрію; хроматографічні методи: тонкошарову хроматографію, газо-рідинну хроматографію, високоефективну рідинну хроматографію; імунохімічні методи; мас-спектрометрію; виявлення, ідентифікацію та кількісне визначення отруйної речовини; валідацію хімічних та інструментальних методів аналізу згідно з вимогами до біоаналітичних методик, які використовуються в судовій та клінічній токсикології; оформлення акту судово-токсикологічного дослідження або висновок експерта за результатами аналізу; проведення клініко-токсикологічних досліджень та методів клінічної та лабораторної діагностики отруєнь; застосовування методів природньої та штучної детоксикації організму при гострих отруєннях; методи специфічної антидотної терапії при гострих отруєннях, особливості застосування антидотів; принципи домедичної допомоги пацієнтам та постраждалим у екстремальних ситуаціях та при невідкладних станах; правила проведення лабораторного експрес-аналізу гострих інтоксикацій, методів детоксикації при гострих отруєннях (сумісно з лікарем) на основі результатів хіміко-токсикологічного дослідження біологічних рідин; порядок та правила виконання експертизи алкогольного, наркотичного та токсикоманічного сп’яніння в хіміко-токсикологічних лабораторіях для встановлення ступеню алкогольного сп’яніння або факту прийому наркотичних та психотропних речовин не за медичним призначенням; порядок проведення санітарно-гігієнічної експертизи середовища проживання та продуктів харчування з метою виявлення та визначення контамінатів у продуктах харчування, предметах побуту, навколишньому середовищі з метою проведення експертного дослідження та видачі відповідного сертифіката стосовно можливості реалізації та використання продуктів харчування, товарів або засобів; порядок та правила виконання експертизи наркотичних, сильнодіючих речовин і кустарно виготовлених засобів наркотичної дії в експертно-криміналістичних центрах МВС, лабораторіях при комітетах з боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів з метою встановлення приналежності наданих для дослідження речовин до наркотичних, визначення належності речовин до нарковмісних, визначення кількісного вмісту наркотичної речовини у вилучених об’єктах, визначення на вилучених предметах-носіях слідів або мікрочастинок наркотичних засобів; способи фальсифікації зразків, поняття про хибнопозитивні та хибнонегативні результати аналізу; правила та порядок проведення санітарно-гігієнічної експертизи середовища проживання та продуктів харчування; законодавчі акти щодо протидії незаконному обігу наркотичних та психотропних речовин на міжнародному та національному рівні; правила проведення та особливості допінг-контролю; принципи фармацевтичної етики та деонтології, що засновані на моральних зобов’язаннях та цінностях, етичних нормах професійної поведінки та відповідальності згідно з вимогами Етичного кодексу фармацевтичних працівників України та керівництв Всесвітньої організації охорони здоров’я; правила оформлення документації; літературу за фахом методи її систематизації і узагальнення.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Фармацевт-токсиколог вищої кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Фармація», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Фармація».

Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією за спеціальністю «Фармацевтична токсикологія». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Фармацевтична токсикологія». Стаж роботи за фахом — понад 10 років.

Фармацевт-токсиколог І кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Фармація», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Фармація».

Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією за спеціальністю «Фармацевтична токсикологія». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Фармацевтична токсикологія». Стаж роботи за фахом — понад 7 років.

Фармацевт-токсиколог ІІ кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Фармація», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Фармація».

Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією за спеціальністю «Фармацевтична токсикологія». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката та посвідчення про присвоєння (підтвердження) ІІ кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Фармацевтична токсикологія». Стаж роботи за фахом — понад 5 років.

Фармацевт-токсиколог: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Фармація», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Фармація».

Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією за спеціальністю «Фармацевтична токсикологія». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката за спеціальністю «Фармацевтична токсикологія». Без вимог до стажу роботи.

ФАХІВЦІ 

15. ЛАБОРАНТ (ФАРМАЦІЯ)

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я, Державною фармакопеєю та нормативними документами, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я.

Здійснює виготовлення, перевірку, зберігання титрованих розчинів, реактивів, індикаторів для потреб контрольно-аналітичних лабораторій у відповідності з їх фізико-хімічними властивостями. Веде реєстрацію ліків та медикаментів, які поступають на аналіз. Володіє методикою роботи з лабораторним обладнанням та апаратурою. Відбирає проби медикаментів та проводить окремі аналізи під керівництвом провізора-аналітика. Дотримується принципів медичної деонтології. Постійно вдосконалює свій професійний рівень.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я; організацію роботи контрольно-аналітичної лабораторії; права, обов’язки та відповідальність лаборанта контрольно-аналітичної лабораторії; методи проведення якісного та кількісного контролю лікарських засобів; метоли виготовлення, перевірки та умови зберігання титрованих розчинів, реактивів, індикаторів; сучасну літературу за фахом.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Лаборант (фармація) вищої кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Фармація», спеціальністю «Фармація» або «Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук». Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом – понад 10 років.

Лаборант (фармація) I кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Фармація», спеціальністю «Фармація» або «Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук». Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом – понад 7 років.

Лаборант (фармація) II кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Фармація», спеціальністю «Фармація» або «Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук». Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом – понад 5 років.

Лаборант (фармація): неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Фармація», спеціальністю «Фармація» або «Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук». Спеціалізація за профілем роботи. Без вимог до стажу роботи.

22. ФАРМАЦЕВТ-ІНТЕРН

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ: керується законодавством України в сфері охорони здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, керівництвами та настановами з організації фармації та належними фармацевтичними практиками. Забезпечує населення та заклади охорони здоров’я лікарськими засобами без рецептурного відпуску та іншими виробами медичного призначення.

Надає консультативну допомогу; надає домедичну допомогу особам при невідкладних станах та постраждалим у екстремальних ситуаціях. Забезпечує належну фармацевтичну опіку пацієнтів під час відпуску безрецептурних лікарських засобів. Здійснює моніторинг ефективності та безпеки застосування лікарських засобів. Бере участь у розробці організаційно-управлінських заходів щодо забезпечення населення та закладів охорони здоров’я лікарськими засобами безрецептурного відпуску та іншими виробами аптечного асортименту. Веде облік господарських операції та передбачену нормативно-правовими актами звітність. Аналізує показники економічної діяльності. Керується основоположними принципами мерчандайзингу та маркетингу у сфері обігу лікарських засобів, медичних виробів. Здійснює професійну діяльність, використовуючи сучасні інформаційні технології. Обирає раціональну технологію та виготовляє лікарські засоби у різних лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями закладів охорони здоров’я. Організовує та проводить раціональну заготівлю лікарської рослинної сировини. Забезпечує контроль якості лікарських засобів. Бере участь в інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. Дотримується принципів професійної етики та деонтології.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: законодавство України в сфері охорони здоров’я та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я; основи права в медицині; фармацевтичну опіку під час вибору та реалізації безрецептурного лікарського засобу; принципи домедичної допомоги особам при невідкладних станах та постраждалим у екстремальних ситуаціях; правила раціонального застосування рецептурних та безрецептурних лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту згідно з фізико-хімічними, фармакологічними характеристиками, біохімічними, патофізіологічними особливостями конкретного захворювання та фармакотерапевтичними схемами його лікування; принципи забезпечення належного зберігання лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту; засади організації діяльності аптеки із забезпечення населення, закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та іншими виробами аптечного асортименту й впровадження в них відповідних систем звітності й обліку (управлінського, статистичного, бухгалтерського та фінансового) відповідно до вимог Національної лікарської політики, Належної аптечної практики (GPP) та здійснювати товарознавчий аналіз, аналізувати основні економічні показники діяльності аптечних закладів, формувати ціни на лікарські засоби та медичні вироби відповідно до законодавства України; використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик; підходи застосування у практичній діяльності комунікативних навичок спілкування, фундаментальних принципів фармацевтичної етики та деонтології; засади організації та здійснення виробничої діяльності аптек щодо виготовлення лікарських засобів у різних лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями закладів охорони здоров’я, включаючи обґрунтування технології та вибір допоміжних матеріалів відповідно до правил Належної аптечної практики (GPP); принципи проведення заготівлі лікарської рослинної сировини; засади організації та здійснення загального та маркетингового управління асортиментною, товарно-інноваційною, ціновою, збутовою та комунікативною політиками суб’єктів фармацевтичного ринку; організовувати та здійснювати контроль якості лікарських засобів у відповідності з вимогами Державної фармакопеї України та належних практик у фармації, визначати способи відбору проб для контролю лікарських засобів та проведення їх стандартизації, запобігання розповсюдженню фальсифікованих лікарських засобів; міжнародні правила оформлення і здійснення експортно-імпортних операцій по лікарськими засобами та медичними виробами; організацію підприємницької діяльності; правила оформлення документації; сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Фармацевт-інтерн: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація». Інтернатура за фахом «Загальна фармація» або «Фармація». Без вимог до стажу роботи.

46. АСИСТЕНТ ФАРМАЦЕВТА

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ: керується законодавством України в сфері охорони здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я, керівництвами та настановами з організації фармацевтичної справи, належними фармацевтичними практиками. Реалізує професійну діяльність у взаємодії із суб’єктами фармацевтичного ринку. Здійснює професійну діяльність, використовуючи сучасні інформаційно-комунікативні технології. Дотримується принципів професійної етики та деонтології. Організовує діяльність структурних підрозділів аптеки та керівництво аптечним закладом за відсутності фахівця з другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Здійснює діяльність щодо формування асортименту, замовлення та приймання товарів. Здійснює реалізацію лікарських засобів згідно з законодавством. Здійснює виготовлення (виробництво) лікарських засобів в умовах аптеки. Виконує завдання щодо забезпечення належного зберігання лікарських засобів та медичних виробів. Проводить комплекс робіт щодо підготовки товару до реалізації, оформлює вітрини торгівельного залу аптеки. Надає інформацію про лікарські засоби при їх відпуску в аптеці, консультує щодо правил використання медичних виробів та інших товарів аптечного асортименту. Надає домедичну допомогу особам при невідкладних станах та постраждалим у екстремальних ситуаціях. Проводить інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей. Здійснює первинний облік господарських операцій. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: структуру сучасної системи охорони здоров’я України; основи законодавства в сфері охорони здоров’я і забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення; основні нормативно-правові акти, що регламентують фармацевтичну діяльність; принципи організації роботи та управління аптечними закладами та їх структурними підрозділами (зокрема аптек відділень медичного постачання); фахову термінологію; принципи організації фармацевтичної допомоги різним групам населення та категоріям пацієнтів; вимоги до санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів; основи безпеки життєдіяльності та охорони праці; основи фармацевтичної етики та деонтології; технологію виготовлення (виробництво) лікарських форм в умовах аптеках; методи оцінки якості лікарських засобів, виготовлених в умовах аптеки та промислових підприємств; приналежність лікарських засобів до певних фармакологічних груп, основні показання та протипоказання до застосування; особливості фармакокінетики і фармакодинаміки ліків; анатомічні, морфологічні ознаки та хімічний склад лікарських рослин та лікарської рослинної сировини, які необхідні для їх діагностики в природному середовищі і використанні з лікувальною метою.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Асистент фармацевта вищої кваліфікаційної категорії: вища освіта першого (бакалаврського) рівня або початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти за освітнім ступенем молодший бакалавр, або фахова передвища освіта за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» освітньо-професійної програми «Фармація». Спеціалізація за профілем роботи. Безперервний професійний розвиток. Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

Асистент фармацевта I кваліфікаційна категорії: вища освіта першого (бакалаврського) рівня або початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти за освітнім ступенем молодший бакалавр, або фахова передвища освіта за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» освітньо-професійної програми «Фармація». Спеціалізація за профілем роботи. Безперервний професійний розвиток. Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом – понад 7 років.

Асистент фармацевта II кваліфікаційної категорії: вища освіта першого (бакалаврського) рівня або початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти за освітнім ступенем молодший бакалавр, або фахова передвища освіта за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» освітньо-професійної програми «Фармація». Спеціалізація за профілем роботи. Безперервний професійний розвиток. Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом – понад 5 років.

Асистент фармацевта: вища освіта першого (бакалаврського) рівня або початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти за освітнім ступенем молодший бакалавр, або фахова передвища освіта за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» освітньо-професійної програми «Фармація». Спеціалізація за профілем роботи. Безперервний професійний розвиток. Без вимог до стажу роботи.

47. ФЕЛЬДШЕР

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я, організацію долікарської допомоги дорослому та дитячому населенню.

Проводить загальне і клінічне обстеження хворих. Здійснює постановку попереднього діагнозу щодо гострих та хронічних захворювань органів та систем людини. Надає відповідну медичну допомогу. Асистує під час операцій та інструментальних обстежень. Володіє основами діагностики вагітності, визначає її строки, проводить обстеження вагітної, приймає нормальні пологи, обстежує новонародженого. Надає невідкладну медичну допомогу при травматичних пошкодженнях, кровотечах, колапсі, судомах, коматозних і термінальних станах, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах. Володіє прийомами реанімації та достатнім обсягом медичних маніпуляцій. Проводить забір, доставку та зберігання зібраного матеріалу для бактеріологічного дослідження. Здійснює протиепідемічні заходи в осередку інфекції. Проводить санітарно-освітню роботу серед населення щодо здорового способу життя, планування сім’ї та охорони навколишнього середовища. Веде медичну документацію. Дотримується принципів медичної деонтології. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я; основи права в медицині; права, обов’язки та відповідальність фельдшера; міжнародну класифікацію хвороб; основи терапії, педіатрії, хірургії, акушерства, інфекційних захворювань, травматології, урології тощо; етіологію та патогенез найбільш поширених захворювань, методи їх діагностики та принципи лікування; організацію акушерсько-гінекологічної допомоги, механізм нормальних та патологічних пологів; основи експертизи працездатності населення; профілактику промислового травматизму; принципи санітарно-протиепідемічного і лікувально-охоронного режиму; фармакологічну дію найбільш поширених лікарських речовин, їх сумісність, дозування, методи введення; методи забору, доставки, зберігання матеріалу для лабораторних досліджень; сучасну медичну апаратуру физіотерапевтичного кабінету та кабінету функціональної діагностики; правила безпеки під час користування медичною апаратурою, медичним інструментарієм і обладнанням; правила оформлення медичної документації; сучасну літературу за фахом.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Фельдшер вищої кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом – понад 10 років.

Фельдшер I кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина» спеціальністю «Лікувальна справа». Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом – понад 7 років.

Фельдшер II кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина» спеціальністю «Лікувальна справа». Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом – понад 5 років.

Фельдшер: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Спеціалізація за профілем роботи. Без вимог до стажу роботи.

45. ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я, організацію лабораторної справи.

Працює самостійно або під керівництвом лікаря. Проводить лабораторні дослідження, аналіз та діагностику їх результатів. Готує необхідні матеріали, апаратуру та інструментарій для роботи. Забезпечує санітарно-протиепідемічний режим в лабораторії. Проводить дезінфекцію, стерилізацію, знезараження інфікованого матеріалу. Дотримується правил безпеки та особистої гігієни. Веде медичну документацію. Вміє надати медичну допомогу при невідкладних станах. Дотримується принципів медичної деонтології. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я; організацію роботи клініко-діагностичних, бактеріологічних і санітарно-гігієнічних лабораторій; основи права в медицині; права, обов’язки та відповідальність фельдшера-лаборанта; основні методики лабораторних досліджень і діагностики; правила приготування основних речовин, розчинів, реактивів, живильних середовищ; показники лабораторних досліджень в нормі та при патологічних процесах, їх аналіз; правила підготовки хворих до обстеження, збору досліджуваних матеріалів, їх упаковки, транспортування, дезінфекції відпрацьованого матеріалу; лабораторну техніку та інструментарій; основи загальномедичних і клінічних дисциплін; анатомо-фізіологічні, вікові і статеві особливості здорової та хворої людини; причини, механізми, симптоми виникнення і розвитку патологічних процесів в організмі; основні симптоми невідкладних станів при гострих захворюваннях; фармакотерапію, дозування та методи введення лікарських засобів; правила оформлення медичної документації; сучасну літературу за фахом.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Фельдшер-лаборант вищої кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лабораторна діагностика» або «Лікувальна справа». Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом – понад 10 років.

Фельдшер-лаборант I кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лабораторна діагностика» або «Лікувальна справа». Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом – понад 7 років.

Фельдшер-лаборант II кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лабораторна діагностика» або «Лікувальна справа». Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом – понад 5 років.

Фельдшер-лаборант: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лабораторна діагностика» або «Лікувальна справа». Спеціалізація за профілем роботи без вимог до стажу роботи.

49. ФЕЛЬДШЕР САНІТАРНИЙ

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я, санітарним законодавством, положеннями про державний санітарний нагляд.

Виконує обов’язки помічника лікаря-гігієніста. Здійснює поточний санітарний нагляд за установами для дітей і підлітків, комунальними, харчовими і промисловими об’єктами, водопостачанням і очисткою населених пунктів, а також за об’єктами, що будуються. Аналізує професійну захворюваність та діяльність санітарно-епідеміологічної служби. Відбирає проби і виконує основні види лабораторних і інструментальних досліджень. Організовує і проводить роботу з питань пропаганди здорового способу життя, гігієнічного навчання і виховання населення, в тому числі серед декретованих груп. Дотримується принципів медичної деонтології. Веде медичну документацію. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я; основи права в медицині; права, обов’язки та відповідальність фельдшера санітарного; основні фактори ризику здоров’я людини; організацію і проведення гігієнічних і оздоровчих заходів щодо запобігання шкідливого впливу оточуючого середовища; організацію поточного та вибірково-запобіжного санітарного нагляду на підконтрольних об’єктах; характеристику найбільш поширених захворювань людини; методи специфічної і неспецифічної профілактики; правила відбору проб; методи лабораторних та інструментальних досліджень; правила охорони праці; методи аналізу статистичних даних; правила оформлення медичної документації; сучасну літературу за фахом.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Фельдшер санітарний вищої кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Медико-профілактична справа» або «Лікувальна справа». Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом – понад 10 років.

Фельдшер санітарний I кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Медико-профілактична справа» або «Лікувальна справа». Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом – понад 7 років.

Фельдшер санітарний II кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Медико-профілактична справа» або «Лікувальна справа». Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом – понад 5 років.

Фельдшер санітарний: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Медико-профілактична справа» або «Лікувальна справа». Спеціалізація за профілем роботи. Без вимог до стажу роботи.

50. ФЕЛЬДШЕР ІЗ САНІТАРНОЇ ОСВІТИ

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я, санітарним законодавством, положенням про державний санітарний нагляд.

Збирає та аналізує інформацію про рівень санітарної культури населення. Організовує масові заходи з санітарної освіти, зокрема засобами масової інформації. Бере участь у моніторингу здоров’я населення. Організовує курсову гігієнічну підготовку окремих професійних груп населення, проводить контроль гігієнічних знань за допомогою комп’ютерної техніки. Узагальнює результати роботи, що проводиться в галузі пропаганди медичних і гігієнічних знань. Веде обліково-звітну документацію. Дотримується принципів медичної деонтології. Удосконалює свій професійний рівень.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я; санітарне законодавство; основи права в медицині; права, обов’язки та відповідальність фельдшера із санітарної освіти; організацію первинної медико-санітарної допомоги дорослому і дитячому населенню; основи загальномедичних і клінічних дисциплін, соціальної гігієни, епідеміології, паразитології, ентомології тощо; пріоритетні напрями популяризації здорового способу життя; організацію курсової гігієнічної підготовки різних професійних груп; правила користування технічними засобами пропаганди; правила оформлення медичної документації; сучасну літературу за фахом.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Фельдшер із санітарної освіти вищої кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Медико-профілактична справа» або «Лікувальна справа». Спеціалізація за фахом «Санітарна освіта». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

Фельдшер із санітарної освіти I кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Медико-профілактична справа» або «Лікувальна справа». Спеціалізація за фахом «Санітарна освіта». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

Фельдшер із санітарної освіти II кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Медико-профілактична справа» або «Лікувальна справа». Спеціалізація за фахом «Санітарна освіта». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

Фельдшер із санітарної освіти: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Медико-профілактична справа» або «Лікувальна справа». Спеціалізація за фахом «Санітарна освіта». Без вимог до стажу роботи.

51. ПАРАМЕДИК

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ. керується Конституцією України, чинним законодавством України про охорону здоров’я, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання охорони здоров’я, діяльність закладів охорони здоров’я, організацію першої медичної допомоги дорослому та дитячому населенню; здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря або самостійно; оцінює місце події на наявність загроз власному життю і життю інших людей, фактори, що впливають на стан та здоров’я пацієнтів; забезпечує власну безпеку; зберігає недоторканість місця події та речових доказів, взаємодіє з іншими екстреними службами; обстежує хворих на наявність невідкладних станів, виконує медичне сортування; приймає рішення про обсяг допомоги та госпіталізацію; за необхідності консультується з лікарем; надає екстрену медичну допомогу при травмах чи захворюваннях дихальної, серцево-судинної, ендокринної, імунної, нервової систем, системи травлення та сечостатевої системи, при психічних розладах, при пошкодженнях опорно-рухового апарату, при дії зовнішніх факторів та при пологах; розраховує дозу лікарських засобів, які вводяться пацієнту; здійснює медичні процедури і маніпуляції: інгаляції, ін’єкції; забезпечує внутрішньокістковий та периферичний внутрішньовенний доступи, спостерігає та надає допомогу при побічних реакціях на лікарські засоби; встановлює сечові катетери, шлункові зонди, забезпечує прохідність верхніх дихальних шляхів, декомпресійну пункцію плевральної порожнини, встановлює назо- та орофарингіальні повітропроводи, надгортанні повітропроводи, здійснює інтубацію трахеї, хірургічне відновлення прохідності дихальних шляхів; зупиняє кровотечі прямим тиском, тампонуванням та за допомогою механічних засобів для зупинки кровотечі, при травмах проводить стабілізацію хребта, стабілізацію та іммобілізацію опорно-рухового апарату, накладає пов’язки; здійснює серцево-легеневу реанімацію, у тому числі із застосуванням дефібрилятора та дихального обладнання; записує та інтерпретує результати електрокардіограми; виконує апаратні дослідження і невідкладні процедури та здійснює підготовку пацієнта до інших досліджень; аналізує робочий процес з метою підвищення якості роботи; веде медичну документацію; передає до відділення екстреної медичної допомоги інформацію про процес надання медичної допомоги пацієнту на місці події та протягом транспортування до відділення, при необхідності допомагає персоналу відділення екстреної медичної допомоги; керує спеціалізованим санітарним автомобілем екстреної медичної допомоги; проводить заміну витратних матеріалів, перевіряє справність та готовність обладнання, підтримує спеціалізований санітарний автомобіль екстреної медичної допомоги у стані готовності, працює з наявним спеціалізованим обладнанням; допомагає при транспортуванні пацієнтів, виконує перевезення пацієнтів до закладів охорони здоров’я; дотримується принципів медичної деонтології; забезпечує збереження лікарської таємниці; постійно удосконалює свій професійний рівень.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України, чинне законодавство України про охорону здоров’я та інші нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я; права, обов’язки і відповідальність парамедика; чинне законодавство України про інформацію та її захист; засади організації та функціонування системи екстреної медичної допомоги; загальні принципи організації роботи та чинні нормативно-правові акти, що регламентують роботу центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної медичної допомоги, відділення екстреної медичної допомоги; чинні нормативно-правові акти, що регламентують роботу, права та обов’язки працівників системи екстреної медичної допомоги; фармакодинаміку лікарських засобів та їх взаємодію, показання та шляхи введення, дозування, ускладнення при їх застосуванні; міжнародну класифікацію хвороб; клінічні настанови (протоколи) з медицини невідкладних станів та надання екстреної медичної допомоги; анатомію, патологічну анатомію, фізіологію та патологічну фізіологію людини, внутрішню медицину, педіатрію, хірургію, акушерство та гінекологію, ортопедію і травматологію, урологію, оториноларингологію, офтальмологію, неврологію, інфектологію; імунологію, онкологію, етіологію та патогенез невідкладних станів, методи їх діагностики та принципи лікування; методи серцево-легеневої реанімації, особливості реанімації та інтенсивної терапії у дітей і новонароджених; принципи ведення фізіологічних пологів та розпізнавання патологічних; принципи роботи з наркозно-дихальною та іншою апаратурою, що застосовується в екстреній медичній допомозі; правила медичної етики і деонтології, комунікації між співробітниками та іншими службами; правила медичного сортування; правила безпеки під час роботи з медичним інструментарієм і обладнанням; вимоги щодо ведення первинної медичної облікової документації; табелі оснащення закладів охорони здоров’я, що входять до складу системи екстреної медичної допомоги; порядок роботи при надзвичайних ситуаціях з великою кількістю постраждалих, а також при виявленні особливо небезпечних інфекцій; правила дорожнього руху; правила, порядок і умови перевезення пацієнтів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

1) для осіб, які здобули вищу освіту до 2022 року за кваліфікацією «Фельдшер»:

Парамедик вищої категорії: вища освіта за ступенем молодшого бакалавра галузі знань «Охорона здоров’я», спеціальністю «Медсестринство», спеціалізацією «Екстрена медицина», за кваліфікацією «Парамедик»; підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо); наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії; стаж роботи за фахом – понад 10 років.

Парамедик I кваліфікаційної категорії: вища освіта за ступенем молодшого бакалавра галузі знань «Охорона здоров’я», спеціальністю «Медсестринство», спеціалізацією «Екстрена медицина», за кваліфікацією «Парамедик»; підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо); наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії; стаж роботи за фахом – понад 7 років.

Парамедик II кваліфікаційної категорії: вища освіта за ступенем молодшого бакалавра галузі знань «Охорона здоров’я», спеціальністю «Медсестринство», спеціалізацією «Екстрена медицина», за кваліфікацією «Парамедик»; підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо); наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії; стаж роботи за фахом – понад 5 років.

Парамедик: вища освіта за ступенем молодшого бакалавра галузі знань «Охорона здоров’я», спеціальністю «Медсестринство», спеціалізацією «Екстрена медицина», за кваліфікацією «Парамедик»; без вимог до стажу роботи.»;

2) для осіб, які здобули вищу освіту за кваліфікацією «Парамедик»:

Парамедик вищої категорії: вища освіта за ступенем бакалавра галузі знань «Охорона здоров’я», спеціальністю «Медсестринство», спеціалізацією «Екстрена медицина», за кваліфікацією «Парамедик»; підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо); наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії; стаж роботи за фахом – понад 10 років.

Парамедик I кваліфікаційної категорії: вища освіта за ступенем бакалавра галузі знань «Охорона здоров’я», спеціальністю «Медсестринство», спеціалізацією «Екстрена медицина», за кваліфікацією «Парамедик»; підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо); наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії; стаж роботи за фахом – понад 7 років.

Парамедик II кваліфікаційної категорії: вища освіта за ступенем бакалавра галузі знань «Охорона здоров’я», спеціальністю «Медсестринство», спеціалізацією «Екстрена медицина», за кваліфікацією «Парамедик»; підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо); наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії; стаж роботи за фахом – понад 5 років.

Парамедик: вища освіта за ступенем бакалавра галузі знань «Охорона здоров’я», спеціальністю «Медсестринство», спеціалізацією «Екстрена медицина», за кваліфікацією «Парамедик»; без вимог до стажу роботи.

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ

№ пор. Назви професій
Професіонали в галузі фармації
1. Фармацевт
2. Фармацевт-аналітик
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*